Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Komentáře

Transkript

Smlouva o dílo na zhotovení stavby
9,
.{
,$-
Smlouva o dilo
.q'rJV
S*'
d. objednatele:
iv q;
d. zhotovitele: 20t3 l0I2
dle $ 536 a n6slednych ustanoveni Obchodniho zSkoniku
%.
I. Identifikaini fdaje
1.
Zhotovitel: SILNICE iAsf.,q.V-HoLDING
a.s.
adresa: Zbraslavice 331, PSe 285 21
registrace u Mdstsk6ho soudu v Praze, oddil B, vloZka 5548
kontaktni adresa (ieditelstvi): Chotusick| 1121,286 22 e6slav
zastoupen6: Ing. Aloisem Holikem, piedsedou piedstavenstva
DIC C225261282
bankovni spojeni: Komerdnf banka, d. f. 19-630320397 / 0100
v zitleLitostech stavby je opr6vndn jednat:
ve vdcech smluvnich: Ing. Lubomir Tvrdik, ieditel spolednosti
(nazilkladd pln6 moci ze dne2. dubna20I3)
ve v6cech technickych: Ing. Radomir Koudelka, qfoobni n6m6stek
IC:25261282
2. Objednatel: Obec Vlkanei
adresa: Vlkaned dp.20,285 64 Vlkaned
zastoupeny: Stanislavem Pavlasem - starostou obce
Ii:00236608
bankovni spojeni: 443 512 339/0800
II. Vychozi podklady
a ridaje
1. Podkladem k uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 11. 04. 2013 a podminky
v!,zvy k pod6ni nabidky na veiejnou zakhzkuze dne25.03.2013.
2.
Yychozi ridaje: ninev zakizky: Oprava mistnich komunikaci v obci Vlkanei
misto plndni: k. r[. Vlkanei
III.
PledmEt plndni
1. Zhotovitel se zavazuje prov6st pro objednatele za podminek sjednanlfch v tdto smlouvd
pr6ce specifikovane ve vykazech vymdr, kter6 jsou piilohou vyzvy k podani nabidky
na veiejnou zakdzku ze dne 25. 03. 2013.
2. Dilem ve smyslu t6to smlouvy se rozumi provedeni vySe uvedene zakinky v rozsahu
dle nabidky zhotovitele ze dne 11. 04. 2013 apodminek vi'zw k pod6ni nabidky na veiejnou
zakfnku ze dne 25. 03. 2013.
3. Zhvazekzhotovitele zahrnuje priice a sluZby potiebn6 k bezvadn6mu provedeni dila.
4. Ve5ker6 zmdny a dophky rozsahu dila musf byt odsouhlaseny technic[fm
objednatele.
-1-
dozorem
5. Objednatel se zavazuje zhotoven6 dilo pievzit a zaplatit za nE sjednanou cenu ve viSt'
zpfisobem azapodminek uvedenych v tdto smlouvd'
l. Termin
realizace zaktnkY:
IV. Terminy pln6nf
0612013 - 0812013
2. Dojde-li v prribdhu realizace dila k prodleni z drivodri vy55i moci, prodlouZi se termin
pln6ni rim6m8 okolnostem br6nicim dodrZeni privodniho terminu. Vy55i moc znamen6
iakovou mimoi6dnou a neodvratitelnou ud6lost, kter6 nemohla bft piedvidana pii uzavieni
se
smlouvy a br6ni v plndni zitvazk.u vypllvajicich z t6to smlouvy. Za okolnosti ry55i moci
nepovaluji chyby nebo zanedbhnt ze strany zhotovitele, zpoldln| dodSvky subdodavatelfi,
vjpadky ve vyrobd a dod6vce energie apod-
3. Termin plndni se rim6rnd prodlouZi
i v piipadE, Ze nepiiznive klimatick6 podminky
nedovoli dodrZovat technologick6 postupy pro prov6ddni jednotlivych etap dila. TFo
okolnosti musi brl prokazatelnd zaznamendny a odsouhlaseny technickym dozorem
objednatele, napi. z6pisem ve stavebnim deniku objednatele.
V. Cena
1.
Nabidkov6 cena:
637,-K(
Celkov6 cena bez DPH
723
DPH2I%
151 964,- Kd
Celkov6 cena vdetnd DPH
875 601,- Kd
2. Nabidkovii cena je stanovena jako cena ,,nejqf5e piipustn#'. Ve5ker6 moZn6 zmEny ceny
v n6vaznosti na moLnd zmlny nebo dopliky rozsahu piedmEtu smloury musi bit
odsouhlaseny pracovnikem objednatele oprSvndnym jednat ve vdcech pievzeti praci. Pr6ce
nad rozsah t6to smlouvy budou ocendny podle ceniku zhotovitele, piipadnE s pouZitim
smdrnych cen URS Praha.
3. Zhotovrtel je opr6vn6n zmdnit ridtovanou WSi DPH v souladu se z6konem ('.23512004 Sb.,
odani zpiidan1 hodnoty, ve zndni pozddj5ich piedpisri, jestliZe po uzavieni t6to smlouvy
o dilo nabude ridinnosti ztkon,kter.jm bude qi5e DPH v uveden6m zflkond zmdn6na.
VI.
Platebnf PodminkY
1. Objednatel nebude poskytovat z|lohyCena za proveden6 pr6ce bude hrazena na zhkladE faktur, vystavenfch zhotovitelem.
Jedentaat m6sidn6 zhotovitel piedloZi objednateli nejpozddji do 10. dne n6sledujiciho mdsice
soupis provedenlfch praci a dod6vek a po jeho odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
danovi
6e porrinen se vyj6diit nejpozddji do 3 pracovnich dnri od data dorudeni) vystavi
ridetni
Ve5ker6
doklad. piilohou dariov6ho dokladu je soupis provedenych praci a dod6vek.
Z.
-2-
,
I
doklady musi obsahovat nillelitosti dariovdho dokladu podle piisluSn;fch pr6vnich piedpisri,
zejmlna pak o dari z piidan6 hodnoty a zikona o ridetnictvi v platn6m zndni. Y piipadd, Le
ridetni doklady nebudou mit odpovidajici n6leZitosti, je objednatel oprSvndn zaslatje ve thritd
splatnosti zpdt k doplndni, aniZ se tak dostane do prodleni se splatnosti; lhtta splatnosti
podin6 bdZet znovu od opdtovneho zaslini doplndn;fch di opravenych dokladri.
3. Splatnost dariovych dokladfi - faktur je 30 kalendiinich dnri od dne jejich vystaveni.
Platba je povaZovdna za uhrazenou v den, kdy byla odepsdna z,6dtu objednatele a pottktndna
ve prospdch ridtu zhotovitele.
4. Ve5kerd platby budou prov6ddny v deskych korun6ch arovnd,l. veSker6 cenov6 ridaje budou
v t6to m6n6.
VII. Povinnosti zhotovitele
1.
Zhotovitel umoZni prov6ddni stavebniho dozoru investora a autorsk6ho dozoru projektanta.
2. Zhotovitel je na staveni5ti povinen zachovhvat distotu a poirldek a odstrariovat na sv6
naklady odpady a nedistoty vznikld prov6d6nim praci.
3. Po dokondenf dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni5td. Zhotovitel m6 povinnost
archivovat ve5kerou dokumentaci souvisejici srcalizaci zaktzky (vd. ridetnich a daioqfch
zdznamtr) po dobu min. 10 let od finandniho ukondeni projektu.
VIII. Souiinnost
objednatele
1. Objednatel se zavazuje obstarat s dostatednym piedstihem piislu5n6 povoleni a doklady
platqfmi piedpisy (stavebnf povoleni apod.).
poZadovan6
2. Objednatel je povinen sledovat zfipisy ve stavebnim deniku a k z6pisrim piipojovat
svd
stanovisko.
3. Nesouhlasi-li objednatel se zfnnarrcm ve stavebnim denfku, je povinen piipojit k zinnamu
do 3 pracovnich dnt sv6 stanovisko, jinak se m6 zato, Ze s obsahem zSpisu souhlasi,
4. Objednatel piedrl zhotoviteli staveni5td k prov6dEni praci nejpozddji 3 dny pied terminem
zahfijeni praci.
IX. Dokonienf a pled6ni dila
1.
Dilo je dokondeno irplnym provedenim zakinky v rozsahu dle t6to smlouvy.
2. Dilo je pied6no podepsdnim zfryisu o pied6ni stavby, jehoi. soudristi je
nedoddlkri a termfny jejich odstrandni.
X. OdpovEdnost za vady ) zilruka
-3-
i soupis vad a
Zhotovitel rudi za ttplne a kvalitni provedeni dila v rozsahu, kvalit6 a pararnetrech
stanovenych zadhvacimi podklady a touto smlouvou o dilo. Zaru()nl doba je stanorena 36
l.
mEsicti.
XI. Smluvnf pokuty
a sankce
1. Pokud zhotovitel nesplni termin dokondeni podle bodu
0,05 yo z ceny stavby zakaZdi den prodleni.
[V/1, zaplati smluvnf pokutu ve rf
ii
2. Pokud je objednatel v prodleni se splatnosti faktury. zapLati zhotoviteli smluvni pokutu
ve vy5i 0,05oA z piislu5n6 d6stky.
3. Zaplacenim smluvnich pokut neni dotdeno priivo na ndhradu vzniklfch Skod.
XII. Odstoupenf
od smlouvy
1. Objednatel i zhotovitel maji pr6vo odstoupit od smloury v piipadE podstatnd zmdny
okolnosti, zanichL byla smlouvauzaviena a v dtsledku vy55i moci.
2. Objednatel i zhotovitel maji pr6vo odstoupit od smloury i v pfipad6 podstatn6ho poruSeni
smlouvy druhou stranou. Zapodstatnd poru5eni smlouvy se povaZuje:
- neplnEni sjednanych terminri prov6ddni dilaze strany zhotovitele
- prodleni objednatele pii splatnosti z6lohy nebo faktury o vice neZ2 t!,dny
- nepied6-li objednatel zhotoviteli staveniStd ve stanoven6m terminu
XIII.
ZSvEreEni ustanovenf
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dtyiech stejnopisech, z nichi kaZdy ridastnik obdrZi dva
stejnopisy. Smlouva nabyv| ridinnosti dnem podpisu obEma stranami. Piipadn6 zmdn-v
nebo dophiky smlouvy musi byt provedeny pisemnou formou a podeps6ny statut6rnfmi
nebo zplnomocndn;fmi z6stupci.
V e6slavi dne 10. 05.2013
Ve Vlkandi dne
Zhotovitel
Objednatel
SILMCE CASLAV-HOLDTNG,&S.
285 21 ZBRASLAVTCE
r*252612s2
33i
lat
Attu
f
Ing. Lubomir Tvrdik
ieditel spolednosti
Stanislav Pavlas
starosta obce
SILNICE dASTAV-UO
(nazikladd pln6 moci ze dne2. du
-4-
a.s.
20r3)
SILNICE dASLAV - HOLDING
Zbraslavice i.p. 331, psi ZgS 2l
ieditetstvi: i6slav, Chotusick 6t lt2l, psi 236 22, li,D' 252612g2
registrace u Mdstsk6ho soudu v Praze, oddil B, vloika 554g
Ve Zbraslavicich dne 2. dubna2013
PLNAMOC
Podepsan6 spolednost SILNICE iASmv HOLDING, a.s., se sidlem Zbraslavice 331,
- y 285
-PSC
21, IC 25261282, pr6vni forma: akciov6 spolednost, zastoupena Ing. Aloisem Holikem,
piedsedou piedstavenstva, bytem: Zbraslavice 331, PSi 285 21, r.d,. aiostztzoa6, zapsani
v obchodnfm rejstifku veden6ho M6sts\fm..
.soudem v Praze, oddil B, vloZka 5548, timto
zplnomociuje ieditele spolednosti SILNICE iASrav - HOLDING, a.s., lng. Lubomira Tvrdika,
bytem: Opletalova 174, 284 01 Kutn6 Hora, r. d. 590819/1586, aby zastupoval spolednost pii
sjedn5v6ni a podepisov6nf smluv odbEratelskfch a dodavatelsklich, dodaikfi, objednavek, nabidek.
Ing. Alois Holik
SILNICE E
G, a.s.
Tuto plnou moc piijim6m v cel6m jejim rozsahu
ve Zbrasravicich dne
..,/('1.T.&t$-....
oor,oZx,l PRo LE GALrz Acr
Podle ovdfovaci knihy Obecnlho tladu ve Zbraslavicich
ovEfr
Ing. Lubomir Tvrdik
,ovlci
poi.d. legalizace...9l113
r.d. 590819/1586
vlastnorudnE podepsalumalpedpi+za-vlasffi{
Alois Holik 12.5.1962. Kutni HorE
imdno/a/.ofiimenl. datum a misto naroz€nl Zadatele
Zbrasliivice 331
;46ffiiffi*"[email protected]
OPz 102937749
druh a dislo dokladu, na zdkladd kter€ho byly zji$tdny osobni
rldaje, uveden€ v t6to ovdlovaoi doloZoe
Ve Zbraslavicich dne
2.4.2013 N il
tt$\C
rrena Ne5porov6
mJii" ipniiiiil"i
,4--.___
'
iltuii;i"'Ut;il$"
legalizaci
provedla
.1
\,
tlo:zszan\2
D[C:C225261282
Raifleisenbank. a.s.
174 508 3001 / 5500
d.i.:
tel:327 312351
fax:327 312797
e-mail' silnice6silnicenaslav
'',,
r;z
1
j
. : :/'t"/ .l
!$t*ffivffi,139v#3'ffi
ftiiioihe ulntlrl. 0ac.ant{ardgiloph"
ffifiiiliffiil'iti6rnnr l*'o'l : nE byla Foltilh t elfittt
obnhdld,,,,,,,.,,1,"',a|l!||r
enndqcm'
irvf hnou v'gtrpvcttou l!0nou'
z ilrtp.tovsl6 konYuro
lt $-rd
ld; i;tri6t
ogb..n noler69lt poliro.rt, za sphu'
;dddfi-'pti5l!iah.
dotqm'dt'
vytrirovcru rcaroand ncbo v:ttohl
dostxtlclm.......Z...'.sts8n.
rcdrodrlr'
otcah"c'h'ottshf-{gFtr
ffi;';dF'rtai,t t "tt6 listm poltsana'prdt'nlno
vyntilru tdb lert''
ifr6*J ltiijr, t*t ic soutrlsti oucahu
v Caaat arc...(.. -CtE. Jo zj
I|anaFIALOVA
,
KRYCi L|ST RSZpS*?U
Ndzev stavby
Oprava mistnich komunikaci v obci Vlkaned
JKSO
EcO
Misto
teo
Objednatel
Zhotovitel
F;;
Vlkaned
eAsuv
Dte
]
E':::'I
- HoLDtNG. a.s.
Rozpodet 6islo
Podet
M6rn6 a
fielov6 jednotky
N6klady
|
1m.j.
Podet
Rozpodtov6 niklady
A
I
jZ6kladni rozp. n6klady
3
5
o
N6klady / 1 m.j.
Po6et
CZK
C
Doplfikov6 niklady
]Niklady na umistdni stavby
Prdce piesdas
1
staveniSt6
0,00
723 636,98
o
Bez pevn6 podl.
14
v. doprava
0,00
0,00
10
Kulturni Damatka
44
vlivy
0,00
MontdZ
0,00
11
Eod6vky
Mont6i
PSV Doddvky
rrMrr
1 m.j.
I
Mont62
4
B
|
0,00
HSV Doddvky
2
v
N6klady
zRN (r. 1-6)
2( HZS
16 Provozni vlivy
0,00
0,00
17 Ostatni
0,00
0,00
18 NUS
723 636.98
0,00
't2 DN
2'l
(i.8-11)
1
0,00
Kompl. einnost
Projektant
NUS
z rozpodtu
0,00
(i. 13-18)
0,00
22 Ostatni n6klady
0,00
Gelkov5 n6klady
D
ZJ Soudet 7. 12.19-22
Datum a podpis
24
Razitko
Objednatel
25
zo
Datum a podpis
E
Razitko
Zhotovitel
Datum a podpis
Razltko
Strana
1z1
flP
DP
H
rs,oo
21
.00
%z
o/o
z
Gena s DPH
o,oo
723 636,98
(i. 23-25)
723 636,98
0,00
151963,77
875 600,75
Piipodty a odpodty
27 Dod6vky objednatele
0,00
Klouzav5 doloika
0.00
Zvfhodndni
0.00
re*xp*cET
Stavba: Oprava mistnich komunikaci v obci Vlkaned
Objekt:
Oprava MK ke hiiSti v obci Vlkanet, p.E.28114
JKSO:
EeO:
Objednatel:
Zpracoval:
Zhotovitel:
Datum: 11. 4.2013
P.e.
K6d poloZky
Popis
MJ
I
z
J
4
1
HSV
Pr6ce a dod6vky HSV
1
Zemni prdce
113108442
Rozryti krytu z kameniva bez zhutn6ni s 2ivi6n!m pojivem
Mno2stvi
celkem
Cena
jednotkovS
A
A
Cena celkem
169 718,91
25 661,50
n2
152,00C
20,00
3 040.00
Jloubenl rih 5 do 2000 mm v hornin6 ti. 3 objemu do 100
z
132201201
n3
y'odorovn6 piemist6ni do 10000 m vlkopku z horniny
ti.
162701105
4
b
T3
ZI
,JUL
380,00
10 450,00
n3
27.50C
181,00
4 977,50
n3
165,00C
.t? An
2 244,0C
27.50C
12,04
330,0c
49,50C
80,00
3 960,0C
55,00c
12,04
660,0c
1 aZ
162701109
)iiplatek k vodorovn6mu piemist6nivfkopku z horniny tf.
z24ZKD 1000 m pies 10000 m
171201201
Ulo2eni sypaniny na sklidky
n3
171201211
Poplatek za ulo2eni odpadu ze sypaniny na skl6dce
(skl6dkovn6)
Uprava plane v zaiezech v hornine fi. 1 aZ 4 se zhutnenim
112
181',101102
1
Komunikace
8
t66501
1 1 1
'114 973.20
Uprava krytu z kameniva drcen6ho pro novf kryt s doplnEnim
kameniva drcen6ho do 0,'l0 m3/m2
n2
152,00C
64.44
9 788,8C
Vyspraveni podkladu po piekopech kamenivem hrubfm
I
t669031
1 1
drcenym
10
569831
1
Zpevn6ni krajnic St6rkodrti tl 100 mm
1
1
11
172753111
12
i73211111
IJ
i77144121
43,90C
356.00
15 628,4C
n2
17,00c
68,00
1156,0C
22,00C
1 760,00
38 720,0C
Postiik Zividn! spojovacl z asfaltu v mno2stvi do 0,70 kg/m2 n2
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. I tl 50 mm S
pies 3 m z nemodifikovan6ho asfaltu
n2
207.00c
21,04
4 347,OC
207,000
219,00
45 333,00
Vyrovn6ni povrchu dosavadnich kryti asfaltovfm betonem
ACO (AB)
Trubni vedeni
14
399331
1 11
1E
t99431
11
1
7 215,00
Vf5kov6 Uprava ulidniho vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvfSenlm poklopu
Vyskova uprava ulieniho vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvlSenim kryciho hrnce, Soupdte nebo hydrantu
(us
3,000
1 530,0C
4 590,00
(us
3,000
875,0C
2 625,00
Ostatni konstrukce a prSce-bour6ni
20 576,00
stdvajiciho 2ividn6ho krytu hl do 100 mm
Dopravni opatieni po dobu stavby
't 293,21
19
998225311
Presun hmot pro opravy a udrzbu pozemnich KomunrKaci a
leti5t
Celkem bez DPH
129,321
10,00
1293,21
169 718,91
DPH21%
35 640,97
205 359,88
Celkem vdetnd DPH
Strana 1 z
1
ROZPOCET
Stavba: Oprava mistnich komunikaci v obci Vlkaned
Objekt: Oprava MK na pozemku p. d. 82214 v k. 0. Vlkaned (k nov6 vrlstavb6)
JKSO:
Objedratel:
Zpracoval'.
Zh o:ovitel:
Datum: 11.4.2013
tr
Kod poloZky
Popis
MJ
2
1
tJu.
MnoZstvi
celkem
4
Cena
jednotkovd
o
7
dodivky HSV
HSV
PrSce a
1
Zemni pr5ce
I
113107223
z
13104442
Odstrandnl podkladu pl pies 200 m2 z kameniva drcen6ho tl
300 mm
m2
-tozryti krytu z kameniva bez zhutn6nl s 2ivicnlm pojivem
m2
553 918,07
24 000,00
350,00(
44,00
15 400,00
430,00c
20,00
8 600,00
m2
350,00c
124,04
43 400,00
Uprava krytu z kameniva drcen6ho pro novi kryt s dopln6nin
kameniva drcen6ho do 0,10 m3/m2
m2
780,00c
64,44
50 232,04
Zpevn6nl krajnic Stdrkodrti tl 100 mm
m2
138,00C
68,0C
9 384.00
Vyrovn6ni povrchu dosavadnlch kryt0 asfaltovlim betonem
ACO (AB)
t
103,000
1 760,0C
181 280,00
m2
780,000
21 .0C
16 380,0C
n2
780,000
219,00
170 820.0C
Komunikace
564861
11
1
4
566501
11
1
5
569831
11
1
b
572753111
7
57321
I
577144121
1 1
11
471 496,00
)odklad ze Sterkodrte SD tl 200 mm
Postiik 2ivicn! spojovaci z asfaltu v mnoZstvl do 0,70 kg/m2
Asrartovy Deton vrstva obrusna ACO 11 (AtsS) tr. | il 50 mm
5 pies 3 m z nemodifikovan6ho asfaltu
Trubni vedeni
899331
11
1
Cena celkem
1 530,00
vysKova uprava ulcntho vstupu nebo vpustt do Zou mm
zvlSenlm poklopu
(us
1,000
1 530,00
16,50C
72,00
1 188,00
Ostatni konstrukce a pr6ce-bourAni
1 530,00
51 582,00
10
919735112
Rez6ni stavajiciho Zivi6neho krytu hl do 100 mm
m
11
979082213
VodorovnS doprava suti po suchu do 1 km
I
140,00c
32,1A
4 494.00
12
979082219
km
i
2 100,000
7.0(
14 700,00
13
9790991 55
Poplatek za uloleni odpadu z kameniva na skladce
(skl6dkovn6)
140,000
80,0(
11 200,00
14
R-pol. I
-pot. z
1,000
10 000,0(
10 000.0(
1,000
10 000,0c
10 000,0(
Piiplatek ZKD 1 km u vodorovn6 dopravy suti po suchu do
15
DopravnI opatieni po dobu stavby
1
kpl
(pl
vytyceni siti
5 310,07
rresun nmor pro opravy a u0rzou pozemntcn KomuntKaci a
to
998225311
letiSt
531,007
Celkem
10,0c
5 310,07
553 918,07
DPH2'I%
116 322,79
Celkem vdetn6 DPH
670 240,86
Strana 1 z
1