ceskosloyenská rusistira

Komentáře

Transkript

ceskosloyenská rusistira
•*;:.;í,;:?>^'^ .-:
-Í^^^^^^^F^^ÍW^^
CESKOSLOYENSKÁ
RUSISTIRA
CAS p P I S P R O S L O VA N S K É J A Z Y K Y,
. LITERATURU A DÉJINY
SS3R
Vydává" Ceskosloveiisko-sovétsky institut CSAV a SAV
R OC N I K I,
19
NAKLADATELSTVl
5 6
CESKOSLOVENSKÉ
V PRAZE
AKADEMIE
VED
f^w ' ^4mmmmi^m^.Ki.-A^.?'r^,
íl
^
OBSAH I.
ROCNIKU
^ Úoodem
r >
•
.
.
,
1—3
'
.
'
.
-
•
,
_
•
•^ Boreí jSTareí: O konkurenci vidü y ÍSeském a mském jaizyce . . . . . .-. .566—579
Berezovská Zina: Voznara Mychajlá Pavlyka pro ukrajinsk^ politick^
a kulturní livot V HaliCi '. . , . . . . . . . . . . .410—420
Cervinka FrantiSek: Slovanství Zdeñka Nejediého a jeho první cesta do
Kaska (resume str. 179—180)
4—18
Dolansk^ Julias: Masaryk a slavjanofUstvi I. "V. Kiréjevského . . . . . .23O-r-260
í)uroDi£ Eúbomlr: Predikatívne slová na -o s inflnitívom a vedrajSou vetou
^
V súdasnej niStine . . '. . ; . . . . . . . . . . . .550—565 '
Horálek Karel: VerS Celakoyského pfekladü a ohlasü rusk^ch písní . . :- .365—402
IsaSenko A. V.; Poznámky k reflexívam v ru^tine,'sloveiiíine a éestine ,
(resume str. 182); . . . . . . . . ,. '. . . . . . . . .' 64—73
Kopeckij L. V.; O lexikálních prvcích v systému ruské mluvnice . . . . .531—549
Orí Alexandr: Üznání Sovétského sVazu Ceskoslovenskem de juré . . . .185—207
Parolek Radegast: Vilém MrStík o Dostojevském . . . . . . . . . . . .580—591
iíudnío A. G.: K otázce püvodu pfechodníkü (na materiále staroslovénského a starorüského jazyka) (resume str. 180—181) , . . 19—63
Sediv^ Jaroslav: Cesta první odborové delegace z Ceskoslovenska do Sovétského Ruska . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . .208—229
\ Zllynskyj Orest: Hra na 2almana a jiné lidové hry o namloüvání nevésty .261-^294
O názvu jartiích písní V ukrajinsicé HalicSi. , . . . . . .403-^09
Rozhledy, úvahy a dDkumenty
/
"
Srezína Jdn; Odraz prvej ruskej revolúcie V siovenskej literátúre . . 7 .1274rÍ28
Buriánek FrantiSek: Vztah 6eské literatury k ruské révoluci 1905 a jejímtí
í/
ohlasu u nás . . . . . . . . . . . . . . , . . .122-^127
Camu/a/iopd/rena: Ke konferénci o uméleckém pfekladü . . . . . i . 1335^343
Florovskij V. A.: Ru§tí vojáci v ¿eském vojsku v první poloviné XVI. století .
. . . . . . : .613:^^616
ííaiisen6/as/foríZ: Sovétstí linguisté o otázkách jazykové kultury . . . .115—rll8
ffe/man Zdené'/c, Síícft Aíexandr; K pfekladü Blokovy lyriky ;
.329—335
Horálek Karel: Na okraj sovétské diskuse o déjinách literatury . . . . . 98—108
HrozienSik Jozef: K otázce Stúdia bohemík a sloveník v sovietsk^ch archí- '
voch a bibliotékach
., . . .310—315
Jísa Josef: Stávka v závodé Tverská manufaktura dne 25. února 1885 . .603—612
KomoroDsk^ Jan: Rozprávky o kiálovi Matejovi v ich vztahu k starorusk^m apokryfom o královi Salamúnovi (resume na 3.
str. obálky 2. císla)
. .295—300
A'ofewníAoyá JÍDÍía; K otázce vyznamové pfesnosti pfeláadu
108—115
Kubasák Ladislav: Dalsie listy marsála M. I. Kutuzova na Slovensku . . .447—452
Kudláóek Jozef: Boj sovietskej archeológie proti normanizmu . . . . . .421—446
Lapárová Ví/cídria; K otázke tíativneho typu zvratn^ch slovies
621—627
Mathauser ZdenSk: Soucasn^ stav a dalái úkoly bojes ilustrativním chápánim literatury (resume str. 182—184)
74—90
Po élánku o typicnosti v dasopise Komunista . . . . .315—326
\ Molnár Michal: K déjinám prvního-kniíního v;í^boru díla Tarase Sevéenka
v cestlné
. .634—649
OJadííA M¡>A:o: Ohlas r. 1905 v nasí hudební tvorbé
.119—122
Oliüová Jarmila: K práci na rusko-polském slovníku (diskusni pfíspévek
z konference polsk^ch lexikografü) . . . . . . . . . .465—470
Písch Mikulás: K niektorym otázkam vplyvu ruskej burzoazno-demokratickej revolúcie na robotnicke hnutie v Bratislave . . . .132—-137
PiSút Milán: Oblas prvej ruskej revolúcie v slovenskej literature . . . ¿127—128
Popovic Antón: Stúrovci a rustina
616—621
Procházková Helena: Ceské déjiny v ruském letopise (resume na 3. str.
obálky 2. ¿isla)
,
.300—310
StruckoD A. A.: Üstfední stranicky archiv Institutu marxismu-leninismü
pfiÜVKSSS
. . . ' . . . . . . . , . . . .592—603
HI
Soa/o/í V/ad/m/r; O pfiprayovaiíj^ch déjinách ruské literatury
91—
O pobytü N. V. StankeviCeA'Praze . ^
453—
Svaioñová lija: K prvním naSim inscenacím Gorkého her MSStá:i a Na dní
(Dopisy V. Budila a J. KvapUa B. Prusíkovi) . . . . . .456—
Zdüada Jarosíai;; "Vybor z díla A. Bloka . . ,
326—
Zák Jaroslao: K problematice nSkter^ch postav románú Konstantina FeV '
dina . . . . . . •. , . . . ,
628—i
\Zidlick¿ Yáclav: JeSté k polemice o „plsních velkého Kobzara"
460—'
<•
Récense
•.••.-•,--.
Bauer Jaroslav: Karel Horálek, Üvod do studia sIovansk;^ch jazykú . . .674—6
Drozda Miroslav: Problémy literámé historické synthesy (Oi.pK HcropHH
y
pyccKoft coBexcpott JiHxepaxypM I) . . . . . . . . . .471—4
'^ilipec Josef: Dallí xikrajinské pfíspévky lexikologické . 1 . . . . . . . .667—6
•^HostiSka Vladimír: Nové knihy k velkému y^roCí ukrajinského národa . .660—6
Mandát Jaroslav, Váora Jarosto: ,,Pra3!ská universita MoskeVské université" . . . . . . . : . .: . . . . . .138—1
KudláSek Jozef; Otázky sk^tsko-sarmatskej archeológie. . . ,' . . . . .153—1'
Mráíefc i?oman: Nova §kblní mluvnice rustiny .
. .v. . . . , , . . .507—5
Noha MiloS: Pfíspévek k otázkám" pfízvuku ve spisovné rustinS . . ' ' .
507—5
5ítícfefe Zdení/c; Monografle o kolchozníin hnuti . . . . . . . . . . . .166—li
• Stanoosky Yladislav: Z nové sovétské íolkloristické literatury . . . . ; . .500—5'
Svankmafer Milán: V;^znamné dilo o dékabristlckém hnutí . . . . . . •. 678—6t
ya?en(a Jarosfap.'Monograñe o poiské protisovétské intervenci. . . . . .161—It
Dvé ítudie z déjin rusko-polské druáby . .
344—3f
, Vdyra.JarosZaí': Josef Dob'róvskj?^ a poéátky éaského rusofilství . . . .. .489—5C
^'^ii?ídííc¿á'Vdc/aa: Nástin déjinukrajinské sovétské literatury
.650—65
Zprávy
,
^- .
• <.•
(lingüistické)
Stároslovénsk^ slovník (Karel Horálek, 175—176) — Na paméf A. J. Puchmajer.
a M. V. Lomonosova (M.H., 356—357) — Pfíprava nového v^kladového slovníki
spisovné rultiny (Jarmila JehliSkóvá, 521—523) — Diskuse o akademické skladbi
ruského jazyka (M. Kúblk, 696—IQQ) — Pracovní konference o rusko-polskén
slovníku (J. O., 355—356) — Slovenské ucebnice LKR (Jaroslav Porák, 519—521
(literární)
Literární pfíspévky ve sborniku ,,Veená dru2ba" (Jifina HosiiSková, 176—178) —
Pfedfíjnová „Pravda" o literatufe (Milán Hrala, 175) — Rustí spisovatelé o jazyci
(M. Jelínek, 694—696; — Nad vj^borem z díla M. V. Lomonosova (Sv. Maíhause
rouá, 691—691; — Populárné vSdecká studie o Slovu o pluku Igorové (P. NeSpor.
523—526)-^Delegace CSAVnaoslavách IvanaFranka vUSSR (J. Vúvra, 684—685;
— Studie o Cechovové díle v Polsku (I. Svatoñová, 688^
(historické)
K pétasedesátinám prof. dr. M. Paulové (L. Doofák, 688—689) — K nékterym otázkam stavu sovétské historické védv (L. Dvofák, 689—691) — Dokumenty a studie
o prvej ruskej revolúcii (F. Gondor", 526—529) — V. V. Matvéjev o krachu mnichovskej politiky (Hería Hrozány, 112—11 A) — Práce o selské válce 1773—75 v Rusku
(Olga Nálepková, 174) — K slovenskému pfekladü sovétské vysokoskolské ucebnice
„Déjiny novovéku" (J. Navrálil, 529—530) — Pfíspévek k déjinám bolsevisace
KSC (Vera Olivouá, 170—172) — Diskuse o periodisaci déjin sovétské spolecnosti
(Zdenék Sládek, 359—362) -—s.Nová polská rossika a ukrainika z oboru historie
(Jaroslav Valenta, 685—687) — Nové pfíspévky k pobytu rusk:^ch vojsk u nás
(J. Vávra, 357—359) — Sovétská práce z polsk^ch déjin (Václav ¿áéek, 351-3oo)
(CSI)
'
'^Ceskoslovensko-sovétskv institut v r. 1955 (J. Vúura, 362—364) — Konference o cs.ukrajinsk^ch vztazích (Dk, 683—681) — Z konference o ohlasu první ruské revoluce
v naSich zemích (119—137)
JV
-\ ^
•It
PRO SLOVANSKÉ JAZYKY,
LÍTERATURU A DÉIINY
SSSR
1
NAKLADATELSTVl
CESKOSLOVENSKÉ AKADEMIB VED
1956
y
I
• •
I !
OBSAH
V
Üvodem
1— 3
FrantiSek Cervinka: Slovanství Zdeñka Nejediého a jeho první cesta do
"'
Ruska
4— 18
A. r. Pydnee:
O npoHcxojKaeHiiH HeenpHHacTHa (no MaxepHaJiaM
%
naMHXHMKOB cxapocjiaBHHCKOFO H npcBHepyccKoro
'•
flSHKOB
19— 63
A. V. IsaSenko:
Poznámky k reflexívam vrustine, slovencine a ée§tine 64— 73
Rozhledy
Zdenék Mathauser: Soucasnj^ stav a dalsí úkoly boje s ilustrativním chápáním literatury
74-^ 90
Vladimír Svatoñ:
O pfipravovan^ch déjinách ruské literatury
91— 97 ,
Karel Horálek:
Na okraj sovétské diskuse o déjinách literatury
98—108
Küéta Koievnikovd: K otázce y^f^znamové pfesnosti pfekladü
108—115
Karel Hausenblas: SovétStí lingüista o otázkách jazykové kultury
115—118
K ohlasu první ruské revoluce v naSich zemich (z konference o revolad
1905-7)
Mirko Oéadlik:
Ohlas r. 1905 v nasí hudební tvorbé
119—122
FrantiSek Buriánek: Vztah ceské literatury k íuské révoluci 1905 a
jejíma ohlasu u nás
122—127
Milán PiSúl:
Ohlas prvej ruskej revolúcie v slovenskej literature
127—128
Jan Brezina:
Odraz prvej ruskej revolúcie v básnickom diele
P. O. Hviezdoslava
129—132
Mikulás Písch:
K niektor;^m otázkám vplyvu ruskej buráoaznodemokratickej revolúcie na robot.iícke hnutie
V Bratislave
^
132—137
Récense
Praáská universita Moskevské université (Jaroslav Vávra, Jaroslav Mandát) 138—153
Otázky sk^sko-sarmatskej archeológie (Jozef Kudlácek)
153—160
Monografie o polské protisovétské intervenci (Jaroslav Valenta)
161—166
Monografle o kolchoznim hnutí (ZdenSk Sládek)
166—169
Zppávy
Pfíspévek k déjinám bol§evisace KSC (Vera Olivová)
V. V. Matvéjev o krachu mnichovskej politiky (Herta Hrozány)
Práce o selské válce 1773—75 v Rusku (Olga Nálepková)
Pfedfíjnová Pravda o literatufe (Milán Hrala)
Staroslovénsk^ slovník (Karel Horálek)
Literární pfíspévky ve sborniku „Vécná druíSba" (Jifina Hosticková)
PeaioMe
170—172
172—174
174
175
175—176
176—178
179—184
P R O S L O V A N S K É J A Z Y K Y , L I T E R A T U R U A D É J I N Y SSSR. —
Vydáoá Ceskoslovensko-sovStsk^ institut CSAV a SAV. — flídí dr. Jaroslav V á v r a
(vedoucí redaktor), Jozef H r o z i e n é i k (zást. ved. redaktora), élen korespondent
CSAV prof. dr. Julius D o l a n s k ^ , prof. dr. Karel H o r á l e k , prof. dr. Bohuslav Ilek,
prof. dr. A. V. I s a é e n k o a prof. dr. L. V. Kopeckij s r e d a k c n í m i k r u h y pro
pfísluSné obory. — V^konní redaktofi dr. Miloslav W a g n e r (pro filologii), dr. Ladislav Dvofák (pro hlstorii) a dr. Jozef K u d l á c e k (pro pfíspévky slovenské). -_—
Vychází ctvrtletné v Nakladatelství Ceskoslovenské akademie ved, Praha II, Vodiékova 40, tiskne Práce, n. p., závod 01 v Praze. Administrace: Nakladatelství Cs.
akademie ved, Praha II.,VodiékoDa40, tel.246-241-8. Cena jednoho éísla 8,— Kés,
rocní pfedplatné 32,— Kés. Üéet Státní banky Ceskoslovenské c. 438—214—0087,
éíslo smérovací 0152-1. — Pfíspévky a recensní v^tisky zasílejte na adresu redakce
Praha 1 — Staré Mésto, NapfikopS 29, tel. 230872. — 1. éíslo bylo dáno do tisku v p r o s i n c i l 9 5 5 , vySIo v éervnu 1956.
A-04364
CASOPIS
COHEPJÍÍÁHHE
Beedenue
0. HepeuHKa:
A. r.
Pydnee:
1— 3
CJiaBaHCKaa a n e a SACHcna HeeaJiBi H ero nepBoe nyxemeCXBHC B POCCHK)
O npoHCXoHíHCHHH RcenpHHacxHH (no laaxepHajiaM cxapocjiaBaHCKoro H HpeBaepyccKoro HSBIKOB)
4— 18
19— 63
A. B. McaHCHKo: 3aMexKH o BosspaxHBix MecxoHMeHHax B pyccKOM, CJIOBaiiKOM H qemcKOM a s u n a x
64— 73
CooSiqeHBfl
3 . Mamsayaep: Hacxoamiia axan H najiBHeftmHe aana^H 6OPB6BI C IUIniOCXpaXHBHWM nOHHMaHHCM XynOJKeCTBeHHOft JiHiepa-
lypBi
74— 90
O noaroxaBJiHBaeMoa HcxopaH pyccKoft JiaxepaxypH
9 1 — 97
K coBexcKoft HHCKyccHH n o BonpocaM HCXOPHH jmxepaxyphi
98—108
R. KoMcesHUKoea: K Bonpocy o CMHCJiOBOñ ToqnocxH nepcBona
108—115
K. FayaenóAac:
CoBcxcKHe asHKOBeHBi o Bonpocax KyjiBxypH pena
115—118
R eonpocy o6 omKAunax na nepeyío pyccnyio peeoAKiiuio e Houteü empane
(KOH0epeHiiuA e ceaau c eodoemuHOü peeoAwtiuu 1905-7 ee.)
OxpajKeHHe 1905 r . B HameM MyaHKajiBHOM XBopM. OnadAUK:
B. CeamoHb:
K. FopaAeK:
lecTBe
0.
EypuaneK:
M.
Huuiym:
imn 1905 r . H OXKJIHKH n a nee y nao
H. EpMceauHa:
H.
Uaui:
119—122
OTHomeHHe qemcKott naxepaxypti K pyccKott pcBOjiío-
122—127
OxpaHíeHHe nepBott pyccKOü PCBOJUOKHH B cjiOBaií127—128
KOÉ giHxepaxype
OxpajKeHHe nepaoñ pyccKoft pesóJiíomiH B noaann H .
129—132
O. FBeBHOCJiaBa
K HCKOXopBiM Bonpocaia B^nHamia pyccKOñ CypjKyasHo-HeMOKpaxHTiecKoñ peBo;iiioiiHH a a paConee HBH132—137
HteaHe B BpaxMCJiaBe
Pei](eH3HH
H.
HpaHtcKHit yHHBepcHxex MocKOBCKOMy yHHBepcHxexy (H. Baepa,
138—153
Mandam)
,>
153—160
BonpocBi cKH$o-capMaxcKott apxeojioraH (0. KydJianeK)
Moaorpa$HH o nojiBCKoft npoxHBOCOBexcKoñ HaxepBeanHH {H. Bcuieuma) 161—166
166—169
MoHorpa4)HH o KOÍIXOSHOM HBHweaHH ( 3 . CAadek)
XpoHnKa H 6H6jiHorpa((iHH
K HCxopHH óojiBmeBHsauHH KTIH {B. OAueoea)
170—172
172—174
B . B . MaxEceB o npoBane MioaxeHCKoñ nojioxHKH {F. FpoaaHu)
PaCoxBi o KpecxBHHCKoit BOñHe 1773-5 r r . B POCCHH (O. HcutenKoea)
174
jL(ooKxa6pbcKaH . . I l p a s n a " o Jinxepaxype ( M . FpaAá)
775
CxapocJiaBHHCKHñ cjiOBapt (K. ropcuiek)
175—176
CxaxbH no jiHTcpaxypeB cSopanKC ,,BeHHaH npy>K6a" {H. FocmwiKoea) 176—178
179—184
PeaMMe
I K y P H A J I CJIABHHCKHX H 3 b I K 0 B , J I H T E P A T y P b l H H C T O P H H CCCP. —
BecmHUK ^exocAoeanKo-CoeemcKozo Hncmumyma HexocAoeav^Koü u CAoeaqKoü AKÜdeMuü HayK. — PesKojijierHH: ,HpocjiaB B a s p a (rjianatiH pejiaKxop), Ho3e$ F p o SHCHqHK (aaM. rjiasHoro pejuaKxopa), iJien-Kopp. HCAH n p o $ . lOnnyc j t o J i a a CKHñ, npo(|). BorycjiaB H J I C K , n p o $ . A . B . H c a i e n K o , npoij). J I . B . K o n e H K H ñ ;
ceKpexapn penaojijieraa: Majiocjias B a r a e p (^HJIOJIOFHH), Jlaancjias JUBopHíaK
(ncxopuH), Ho3e$ K y H J i a i e K (cJiOBauMie cxaxba). — ÍKypHan BHXOHHX nexHpe
p a s a B ron. HsaaiejiBCXBO He. AKaaeMHH H a y n , H p a r a 2, BoHHiKOBa yji. 40. Tanorpa^HH Práce 0 1 , H p a r a 2 . — Aapec anMHHHcxpauHn: Hpaza 2, Vodiékova 40.
H e a a OHHOFO BHnycKa 8 K i c , nonniicHafl neaa a a r o a 32 K i c . CxaxBH H KHara n a
peaeH3HH) HanpaBJiHXB B peHaKumo no anpecy: HexocAoeaKUA, Hpaza 1,
Napfíkopé29.
— Cnaao B npoHBBOHcxBO B HCKaSpe 1955 r . , noanacaao K n e i a x a 2 1 . 5 . 1 9 5 6 .
/n?)'-'::
/.c
PRO SLOVANSKÉ JAZYKY,
LITERATURU A DÉJINY
SSSR
2
NAKLADATELSTVl
CESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VED
1956
OBSAH
Alexandr Orí: Uznání Sovétského svazu Ceskoslovenskem de jure
185—207
Jaroslav Sediv^: Cesta první odborové delegace z Ceskoslovenska do Sovétského Ruska
208—229
Julius Dolansk^: Masaryk a slavjanofllství I. V. Kiréjevského
230—260
Orest ZilynskyJ: Hra na Zalmana a jiné lidové hry o namloüvání nevésty 261-294
Rozhledy
Jan Komorovskg:
Rozprávky o královi Matejovi v ich vztahu k starorusk3?^m apokryfom o královi Salamúnovi
295—300
Helena Procházková: Ceské déjiny v ruském letopise
300—310
Jozef Hrozienéik:
K otázce Stúdia bohemík a sloveník v sovietsk^ch
archívoch a bibliotékach
310—315
ZdenSk Mathauser: Po élánku o typiénosti v éasopise Komunista
315—326
Jaroslav Závada, Zdenék Hermán, Alexander Stich: K novému deskému
pfekladü poesie A. Bloka
326—335
Irena Camutaliová: Ke konferenci o uméleckém pfekladü
335—343
Récense
Dvé studie z déjin rusko-polské druáby (Jaroslav Valenta)
'Zprávj'
Sovétské práce z polsk:^ch déjin (Václav Záéék)
Pracovní konference o rusko-polském slovníku (J. O.) '^
Na pamét A. J. Puchmajera a M. V. Lomonosova (M. H.)
Nové pfíspévky k pobytu rusk^ch vojsk u nás (J. Vávra)
Diskuse o periodisaci déjin sovétské spoleénosti (ZdenSk Sládek)
Ceskoslovensko-sovétsk^ institut v r. 1955 (Jaroslav Vávra)
344—350
351—355
355—356
356—357
357—359
359—362
362—364
.CASOPIS PRO SLOVANSKÉ JAZYKY, LITERATURU A DÉJINY SSSR. —
Vgdává Ceskoslovensko-sovétsk^ institut CSAV a SAV. — flídí dr. Jaroslav V á v r a
(vedoucí redaktor), Jozef H r o z i e n é i k (zást. ved. redaktora), élen korespondent
¿SAV prof. dr. Julius D o l a n s k ^ , prof. dr. Karel H o r á l e k , prof. dr. Bohuslav Ilek,
prof. dr. A. V. I s a é e n k o a prof. dr. L. V, K o p e c k i j s r e d a k é n í m i k r u h y pro
pfísluSné obory. — V^konní redaktofi dr. Miloslav W a g n e r (pro fllologii), dr. Ladislav D v o f á k (pro historii) a dr. Jozef K u d l á é e k (pro pfíspévky slovenské). —
Vychází fitvrtletné v Nakladatelství Ceskoslovenské akademie ved,'Praha II, Vodiákova 40, tiskne Práce, n. p., závod 01 v Praze. Administrace: Nakladatelství Cs.
akademie ved, Praha II, Vodiókova 40, tel. 246-241-8. Cena jednoho éísla 8,— Kés,
roéní pfedplatné 32,— Kcs. Üéet Státní banky Ceskoslovenské é. 438—214—0087,
éíslo smérovací 0152-1. Sníáen^ poplatek povolen dohlédacím po§tovním úfadem
Praha 022 pod éís. 313-95-Be-56. — Pfíspévky a recensní vj^tisky zasílejte na adresu
redakce Praha 1, Staré Mésto, Na pfíkopé 29, tel. 230771. — 2. éíslo bylo dáno
do tisku V únoru 1956, vyálo v srpnu 1956.
COflEPHtAHHE
AMKcaHdp Opm:
HpocAae medneuü:
n p a a n a H a e CoBexcKoro CoiOBa ae-iope HexocJioBaKaeü 185—207
H o e a ^ a a n e p a o ü HeJierartHH npo$coio30B H 3 HexocJioBaKHH B CoaexcKyio POCCHH)
208—229
K>AUyc ffoAoncKaü: MacapHK H caaBaHO^tiuiBCXBo H . B . KapeeBCKoro
230—260
Opecm SuAUHckaü: H r p a ,,}Ka;iBMaa" H n p y r a e HapoaaHe arpBi o caaTOBCXBe
261—294
CooSn^eHHH
HH RoMopiscKUÜ:
CaasKa o KopoJie Maxsee B HX oxHOiueaHH K HpeBaepyccKHM anoKpH$aM o q a p e COJIOMOHC
295—300
EAeua HpoxaaKoaa:
^ e m c n a a HcxopaH B pyccaoft nexonaca
300—310
ño3e0 FpoduewiUK:
K Bonpocy Hsy^eHaa HemCKHx a cJioaauKHX x p y «OB B coBexcKHx apxHBax a iSil6jiHoxeKax
310—315
SdeneK Mamzetgsep:'
HocJie cxaxBH o THnH<BHOciH B Híypaaae ,,KoMMyHHCX"
315—326
fípocAae 3aeada, Sdenen FepoKMOH, AAencanOp Cmux: K HOBOMy qemcKOMy
.nepeBOfly A . Bjioaa
326—335
Hpena UoMymajiuoea: HecKOJiBKO CJIOB K Koa^epeaiíaa o xynoafecxBeaHOM
nepeBOAe
>
335—343
Pei^eHSHn
ÍHae cxaxBH, oxHOcamaeca K a c T o p a a pyecKo-nojiBCKOñ KpyH{5H (HpocAae
Bojienma)
344—350
XpoBHRa B 6H63Horpa$HJi
CoBexcaae xpyati no nojiBCKOft H c i o p a a (BatfAae SKanen)
P a S o ^ a a K0H4»epeHiiHH o pyccKO-noJiBCKOM cJiosape (ff. O.)
HaMaxH A . H . HyxMaepa a M . B . JIoMOHOcoBa C ^ - - r . j
HoBHe KHHJKKH 0 pyccKHX BOücKax y a a c (H. Baepa)
JÜHCKyccaa o nepao^taBaiiaa Hcxopaa cosexcaoro oSmecxBa (Sdenen
dcK)
HexocjiOBauKO-coBexcKaa aacxHxyx B 1955 r. (HpocAaa Baepa)
351—355
355—356
356—357
357—359
CAÜ359—362
362—364
JKyPHAJI CJIABHHCKHX H3bIK0B, JIHTEPATyPbl H HCTOPHH CCCP. —
BecmHUK VexocAoeatfKo-CoeemcKoeo Hncmumyma
HexocAoeaiiKoü u CAoeavfkoü AnadeMuü HayK. — PeflKOJiJieraa: HpowiaB BaBpa (rjiaBHMa peaaaxop), IIo3e$ Ppo3i?eHiBK (aaM. rjiasaoro pe^aKXopa), npo$. Kapejí Fopajiea, HJiea-Kcpp. HCAH
npo$. lOjiayc JíojiaacKHa, npo$. BorycJias HjieK, npo$. A, B. H c a i e a K O ,
npoij). JI. B. KoneuKHñ; ceapexapHpesaojijieraa: MajiocjiaB B a r a e p ($HJIOJIOFHH),
Jla^HCJiaB flBopwaa (acxopaa), ño3e$ KyHJiaiea (cjiosaiiKae cxaxBH). — JKypaají
BHxoKHX HexBipe pasa B ron. HaaaxejiBcxBO ^ c . AaaneMHa Haya, Hpara 2, Vodiékova 40. Tanorpa^aa Práce 01, Hpara 2. — Aptpec aAMBaHcxpaiiaa: Hpaza 2,
Bo«HiKOBa 40. Heaa o;;Horo Bunycaa 8 Kic, nostnacaaa acHa na roa 32 Kic. CxaxBa
a KHara aa peaeHsaio aanpaaJiaxB B peflaaiiHio no anpecy: ^exocAoeaKusí, Hpaza 1,
Na pfíkopé 29. —Cjtaao B npoB3B0ítcxBOB$eBpaJie 1956 r.,H3aaH0BaBrycxe 1956.
^\
,
•'
;•
'
'
;,COLUMPIA
MA!4
PERII1 lUi
CASOPIS
PRO SLOVANSKÉ jAZYKY,
LITERATURU A DÉ|INY
SSSR
3
NAKLADATELSTVI
CESKOSLOVENSKÉ AKADEMIEVED
1956
OBSAH
VerS Celakovského pfekladü a ohlasü rusk^ch písní
365—402
Karel Horálek:
O názvu jarních písní v ukrajinské Halici
403—409
Orest Zilynskgj:
Zina Berezovská: V;^znam Mychajlá Pavlyka pro ukrajinsk^ politick^ a
kulturní áivot v Haliéi
410 -420
Rozhledy a dokiimenty
Jozef Kudláéek: Boj sovietskej archeológie proti normanizmu
Ladislav x<ubasák:Üalsie listy marSála M. I. Kutuzova na Slovensku
Vladimír Svatoñ: O pobytu N. V. Stankevice v Praze
Ufa Svatoñová:
K prvním naSim inscenacím Gorkého her MéSíáci a Na
dné (Dopisy V. Budila a J. Kvapila B. Prusíkovi)
Václav Zidlick^: JeSté k polemice o „písních velkého Kobzara"
Jarmila Olivová: K práci na rusko-polském slovníku (Diskusni pfíspévek
z konference polsk^ch lexikografü)
Récense
Problémy literárné historické synthesy (Oiepa acropaa pyccKOñ coaexCKoa Jiaxepaxypw I) (Miroslav Drozda)
Josef Dobrovsk^ a poéátky ceského rusoñlství (Jaroslav Vávra)
Z nové sovétské folklóristické literatury (Vladimír Stanovsk^j)
Pfíspévek k otázkám pfízvuku ve spisovné rustiné (MiloS Noha)
"Nové §kolní mluvnice ruStiny (Román Mrázek)
471—4891
489—500j
500—507^
507—5121
512—518|
Zprávy
..^
Slovenské uéebnice LKR (Jaroslav Porák)
Pfíprava nového v;^kladového slovníku spisovné rustiny (J. Jehliéková)
Populárné védecká studie o Slovu o pluku Igorové (Pavel NeSpor)
Dokumenty a átúdie o prvej ruskej revolúcii (F. Gondor)
K slovenskému pfekladü sovétské vysokoskolské ucebnice Déjiny novovéku (J. Navrátil)
519—521 j
521—523]
523—526'^
526—529 i
'
529—530 i
421—446|
447—452j
453—456]
456—46ó|
460—465|
465—4701
CASOPIS PRO SLOVANSKÉ JAZYKY, LITERATURU A DÉJINY SSSR. — i
Vydává Ceskoslovensko-sovétsk^ institut CSAV a SAV. — Rídí dr. Jaroslav V á v r a
(vedoucí redaktor), Jozef H r o z i e n é i k (zást. ved. redaktora), cien, korespondent
CSAVprof. dr. Julius D o l a n s k ^ , prof. dr. Karel H o r á l e k , prof. dr. Bohuslav Ilek, i
prof. dr. A. V. I s a c e n k o a prof. dr. L. V. K o p e c k i j s r e d a k é n í m i k r u h y pro
pfísluSné obory. — V^konní redaktofi dr. Miloslav W a g n e r (pro filologii), dr. Ladislav Dvofák (pro historii) a dr. Jozef K u d l á é e k (pro pfíspévky sloveaské). —i
Vychází ctvrtletné v Nakladatelství Ceskoslovenské akademie ved, Praha II, Vodic-:
kova 40, tiskne Práce, n. p., závod 01 v Praze. Administrace: Nakladatelství Cs. |
akademie ved, Praha II, Vodiókova 40, tel. 246-241-8. Cena jednoho císla 8,— Kcs, j
roéní pfedplatné 32,— Kés. Ücet Státní banky éeskoslovenské c. 438—214—0087,^
éíslo smérovací 0152-1. Sní2en}^ poplatek povolen dohlédacím postovním úfadem
Praha 022 pod éís. 313-95-Be-56. — Pfíspévky a recensní vytisky zasílejte na adresu '
redakce Praha 1, Staré Mésto, Na pfíkopé 29, tel. 230-771. — 2. císlo bj^lo dáno"'
do tisku V kvétnu, vySlo v záfí 1956.
i
A—13739
COAEPJKAHHE
K. FopaAeK:
Cxax nepesonoB pyccaax necea a aaitaa 3xo pyccKux necen HejiaaoBCKoro
365—402
O. SuAUHCKUü: O Ha3BaHHH necea B Banannoñ yKpaaae
403—409
3 . EepeaoecKaa: Saaieaae Maxafljia HaajiaKa B yapanacKoft nojiaxaieCKoa H ayjiBxypaoñ waaaa Fajiaxiaa
410—420
CooSnteHHR n ^OKyueHTbi
H. RydAoneK: BopB6a coaexcKoa apxeojioraa c HopMaaaaMOM
421—446
H. KyñcneK:
HacBMa Mapmajia M. H. Kyxyaosa B CjiOBaana
447—452
E. CeamoHb: O npeSHBaaaa H. B. CxanacBaía B Hpare
453—456
M. CeamoHéea: K nepBHM lemcaaM nocxaaoBKaM aBcc Toptaoro Meutane
a Ha dne (HepenacKa B. ByaaJia a H. Rsannaa o B.
HpycaaoM)
456—460
B. }KudAnnKuü: Eme K noaeM;iKe o ..necaax Bejiaaoro Kofisapa"
460—465
H. OAUsoaa: O paSoie aafl pyccKo-nojibCKHM caoBapeM (floKJian aa
KOH^epeauHH nojibcaax Jieacaaorpa^oB)
465—470
FeqeasHH
BonpocBi jiaxepaxypao-HcxopHiecKoro caaxeaa {OiepK ucmopuu pyccKoü
coaemcKoü Aumepamypu I) (M.
ffpoada)
471—489
HocHiJ íío6poBCKHíi a naiajio nemcaoro pycco$HjibcxBa (H. Baepa)
489^500
HoBHe coaexcaae paffoxH no ^ojiBKJiopacxHtse (B. CmauoecKuü)
500—507
Hccjienoaamie no BonpocaM y^apenaa B pyccKOM JiHxepaiypaoM asHKe
(M. Hoza)
507—512
HoBBifi yiefíHHK pyccKoro asHKa (P. MpaacK)
512—518
BaSjniorpa^iiH
.
CjioBaaKHC yieSHHKH ji¡iia napoAHbix aypcoB'pyccKoro H3HKa (H. Hopan) 519—521
HoaroTOBKa aoBoro xojiKOáoro cjioaapa pyccKoro JiHxepaxypHoro aabiKa
(H. EzAUHKosa)
521—523
HayiHO-nonyjiHpHaa KHnra o CAO".e noAKy Hzopoee (H. Hemnop)
523—526
JÍOKyMeHXbi H HccjieaoBaHHH o nepsott pyccKOil peBOJiioaHB (0. Fondop) 526—529
H cJioBanKOMy nepe ,ojiy coBexcKoro yucóaiiKa HJIH ByaOB Hoeaa ucmopuu
(R. Haepamují)
529—530
>KyPHAJI CJIABHHCKHX H3bIK0B, JIHTEPATVPbl H HCTOPHH CCCP. —
BecmHUK UexocAoeaifKo-CoeemcKozo HHCwumyma ^exocAoeaifKoü u CAoeai^KOÜ A
deMUü HayK. — PeftaojiJieraa: HpocjiaB B a s p a (rnaBatift pejiaarop), ílo3e$ FpoBacHHHK (3aM. rjiaBHoro peAaKxopa), npo$. Kapejí Popajiea, iJien-Kopp. HCAH
npo(J). lOJiayc ÍIoJiaHcaañ, npotj). BorycJiaB Hjiea, npo$. A. B. HcaneaKO,
npo$. JI. B. KoneiiKaft; ceapexapa penHOJiJieraa: MaJiocjias B a r a e p (^HnoJipraa),
JlaHHCJiaB JIBopHíaK (acxopaa), Hoseij) Ky^Jianea (cJioBaqKae cxaxBa). — Híypaají
BMXOHHX qeiBipe pasa B TOJS.. HaHaxejibcxBO H!c. AKaaeMHH Haya, Hpara 2, Vodiékova 40. Tanorpa^HH Práce 01, Hpara 2. — Anpec aHMHHHcxpaiiHH: Hpaza 2,
BonaiKOBa 40. Ueaa oaaoro Bunycaa 8 KHC, nonnacHan aeaa aa roa 32 KHC. CxaxBH
H KHara aa peiieasaio aanpaBJiaxB B pejiaKuaK) no anpecy: UexocAoeaKua, Hpaza 1,
Na pfíkopé 29. —CnaHO B npoH3BOHcxBo B Mae, H3íJ,aH0 B ceHxaSpe 1956 r.
4
- . •", "~T •: - ' ' o B S A H 4 / C I S L A - ' ^ V ' - V - ' / , '^ " .
•
'•.
- ' ~
-
' i
'
" : % ' • '
'-
i . V. Kopeckij: O lexikálních prvcích v systému ruské mluvnice
531—549
Lubomír £>urovi£: Predikatívne slová na -o s inflnitívom a vedfajSou vetou
, y súéasnej ruStine . . , . . . . . ^. > . > . . . . . . . .550—:565
Karel BareS: O konkurenci vidü v éeském á ruském jázyce . . . '. . . .566—579
iJadeffdsí Píwo/eA:.-Vilém MrStík o Dostojevském . . . . . . . . . . . .580^—591
R o z h l e d y
'...•', •'^•'/-,V''''.•••'•.,',
.
-',
A. A. Struékov: Üstfední stranick^^ archiv Institutu marxismu-leninismü
.
p f i O V K S S S . . . . . . . . :' . '. . . , , . ; . . . .592—603
Josef JiSa: Stávka v závodé Tverská manufaktura dne 25. ühora 1885 . .604—^612 ,
V. A. Florovskij: Bxíltl vojáci v,éeském vojsku v první poloviné XVI. století . . . , . . . ' . . ; . . : . : > . . , . • ^ . . . .613—616
Anión Popoyzí; Stúrovci a rustina . . . . . . . . . . ¿ . . . . . . .616—621
ViktóriaLapárová: K otázke datívneho typu zvratn^ch slovies . '. . .,_ .621—627
Jaroslav Zák: K problematice nékter^ch postav románú Konstantina Fe^
dina. . . . . . . . . . . . . . ; . , . , , . , v » 4 ' . . . . .628—633
Michal Molnár: K déjinám prvního kniáního v^boru z díla Tarase Sevéenká
véeStiné . . . . . . . . . . . . .
. , - . " . . . . . .634—649
1
;
... ,
.-. _. * ' , . . / . . :
r . . . ' . . , -
,
V'
. V • . . . " . • •:...-..-
;•
'.
'
..
•.
:•
Récense :
,-,'
"•,"•'•-•'
.''''^'-'-:''.'..•
'''' •
-..'"Nástin déjin ukrajinské sovétské literatury (Václav 2idlick^) . . . . . .650—659.
Nové knihy k velkému v:;^roéí ukrajinského národa (Vladimír Hostiéka) .660—667
Dal§í ukrajinské pfíspévky lexikologické CJose/jPíí/péc; . . . . . . . .667—673
Karel Horálek, Üvod do studia slovansk;^ch jazykü (Jaroslav Bauer) . . . 674—678
V;^znamné dílo o dékabristlckém hnutí (Milán Svcuikmajer)..
. . . . .678—682
Zprávy
Konference o és.-ukrajinsk^ch vztazích (Dk) . . . . . . . . .
Delegace CSAV na oslavách Ivana Franka v USSR (J. V.) . . '.
Nova polská rossika a ukrainika z oboru historie CJorosía» Faíenfa^
Studie o Cechovové díle v Polsku (I. Svatoñová)
K pétaledesátinám prof. dr. M. Paulové (L. Dvofák)
K nékterym otázkám stavu sovétské historické védy (L. Dvofák)
Nad v^borem z díla M. V. Lomonosova C'S". Aíaíftausercoáj
Rustí spisovatelé o jazyce (Milán Jelínek)
Diskuse o akademické skladbé ruského jazyka CMíZosZap JfuftíA:^ .
. . . .683—684
. . . .684—685
. . '. .685—687
. 688
688—689
689—691
691—694
694—696 •
. . . .696—700
JI. B. RoneifKUü:
JI¡o6oMup
KapcA
fíiopoeuH:
Eapeiu:
Padezacm HapoAeK
O ncKcaqecKBX aJieMeaxax a CHcresie pyccKoa
rpaMMaxHKH
'
npeABKaxHBBMe cjiosa n a -o c HH$HHHXHBOM a n p a naxoiHBiMH npeflJioHteaHHMH B coBpeMeaaoM pycCKOM H3BIKe
,
O KOHKypeaaaa Ba^OB rjiarojia B lemcKOM a pycCKOM HSBiKax
, .
Bajieía MpinxBK o jIUocxoeBCKOM
^
531—5^49 ^
550
'
'^'ÍPI
565 j . ; ^
566—579
580—591
CooSmCHHH
HeaxpajiBaHft napxañaHñ a p x a s HacxExyxa MapKcH3Ma-3ieHHBH3Ma n p a H K KHCG ,
3a6acioBaa
a a saaoAé „TBepcKaH Maayfaaxypa"
Ítoce0 Huía:
25-ro $eBpajia 1885 r .
;
PyccKae cojiKaxBi a p a ñ a x l e m c n a x Boñca nepBoñ
B. A. 0AopoecKUü:
•nojioBHBH X V I B .
,
; ; . ; ,1 .
.N^
HanpaBJieaae Ulxypa H ero oxHomeraié h pyccKo.My
AnmoH HonoeuH:
H3HKy
,
.
"
"i
BuKmopuH Jlanapoea: K Bonpocy oflaxHBHOMxane BOSBpaxHHX rnarojiOB
HpocAae 'KaK:
K npo6jieMaTBKe oCpasoB HeaoxopBix repoes B po/
Maaax KoHcxaaxHHa <DeABHa '
•
MuxoA MoAbnap:
K acxopaa népBoro sBixoáa B CBex asépaHHBix npoB3BefleaHa Tapaca nieBieHKO a a qeincKOM asHKe
-A. A., CmpyHKoe:
592^—603
604—612
B13—616
616—621
621—627
628—633
634—649
PeqeHBHH
O^epa HcxopHH y a p a a n c a o ñ cosexcaoñ JiaxepaxypH {BaifAae JKudAuífKUü)
HoBHc paOoxu, Baflanaue B CBH3H C BeJiHKoa joBajieñaott ^axoft y a p a n a CHoro iiapofla (BAuduMup FocmuHKa)
HoBBie y a p a n a c a a e pa6oxH no JieKCHKOjioraH (ííocege
tf>ú.íiune£{)
Karel Horálek, Uvod do studia slovansk:^ch jazykú (BBejteaae B asy^ea a e cJiaBHHcaax HSHKOB) (ffpocAae Eay9p)
KanaiajiBHHfl xpyfl no HBHHíeaaK) acaaSpacroB (Mwian BleaHkMaüep)
650—659
660—667
667—673
674—678
678—682
XpoHBKa a SaSaaorpa^HH
CoBemanae no BonpocaM qexocJioBaiíKo-yKpaHHCKHX caasea (JJH)
flejierayaa
HexocJioBanáoñ AaaaeMHH H a y a a a roSaneaaHX xopjKecxsax
HBaaa O p a n a a B y C C P (.ff. Baepa)
HoBbie nojiBCKHe pa5oxBi no pyccaoñ a yKpaaacKoft a c r o p a a {fípocAae
BoJieuma)
HayieHHe XBopiecxsa A. H. Hexosa B HojiBme (íf. CeamoHéea)
inecxHaecaxanaxBJiexHe n p o $ . A-p. M. HayjioBoa {JI.
ffeopMxiK)
K HeaoxopBiM BonpocaM cocTOHHaa cosercKoa acxopaHecKoñ aayKH
(JI. JJeopoKak)
3aMexKH no asSpaHBHM npoM3Be«eHaHM M. B. JIoMOHocosa {CeemAona
Mamzaysepoea)
PyccKHe nacaxeJiH o aauKe (MoAan EAUHCK)
OCcyjKiceHHe aaaHeMaqecKoro caaTaacaca pyccKoro Hsuaa {MuAocAue
RySuK)
683—684
684—685
685—687
688
688—689
689—691
691—694
694—696
696—700
CESKOSLOVENSKA RUSISTIKA
CASOPIS PRO SLOVANSKÉ JAZYKY, LITERATURU
, - .
A DÉJINY SS^R
f v '
Vydává CeskoslovensEó-sovétsk^ institut CSAV a SAV
ROCNlKII
1957
NAKLADATELSTVl CESKOSLOVENSKÉ A K A D E M I E VED
V PRAZE
S5. Bosák: K u2ívání komparativu 6o.nee a 6oAbiue
397—406
-Z. Bradáé: K historii anglo-ruského v^boru odborového hnutí 1925—1927 222—^238
^ . Hostiéková: M. M. Kocjubiiiskij a jeho Fata morgana . r . . . . . -. 41^— 67 .
y. iíraM; O polovétné vazbé a vedlej§í predikaci . . . . . . . . . . .381—^396
3 * . /. Chalas: Zakarpatsko v boji proti faiizmu a za zjednotenie so sovlet^ skou Ukrajinou . . . . .•.-•'. . . . . : . . . . . . . . . . . . . 68— 90
Z. Mathauser: K otázce dialektick^ch souvislostlliterámího díla. . . . .407—428
Z. Maí/iaiiserT-O spoleéenském a osobním V umélecké literatufe . . . . . 1— 40
O. Rtha, J. Kfíiek: Ohlas Velké fijnové socialistické revoluce a vznik CSR .537—570
A. Závadová: Ke vzniku Plechanovovy skupiny Osvobození práce . . . .207—221
O. Zilynskyj: O problémech a metodé historického studia lidové písné . . .177—206
Rozpravy a dokumenty
.-.'^
- • *
'i
, '
'
'
•
'
"
'
•
•
>
•
.
• "
'
Z. Berezovska:^K ñékter^m sov. pracím,o vztahir I. Franka k éeské literatufe . . . '. . . . . . . . . . . . . \ . . . . . . ' . ; . . . . . . . .448—454
M. Drozda: Nékolik poznámek o raném Majakovském . . . . ^. '. . . .624—^631
M. Geníío»d: Umélecké mistrovství poesie pro déti. . . . . . . . .- . .631—644
J. Gerovsk¿: HDaoHOrKapnaxcKoe HasBaiiaé pycnaK a ero aana^ao-cjiaBaa- ,
i
caae cooxBexcxBaa
. '. . . . . . . . . . . . . . . . .429—442
J. JíSa: Z prvních zpráv o kultufe v sov. Rusku . . . . . . . . . -^ .617—618
M. iVei>ríi>: Ivan Franko a détská literatura .: . . . . . . . . . . . .273—277
/. Po/ífceüi/í: K otázce vlivu-'estetlky V. Bélinského na první kritiekéélánky ^^
L Franka . . . . . . . . . . . . . . . . : . ; . • . . : . . . .442—448
JE. Pefrú: K mezinárodním pravidlüm pfepisu cyrilice . . . . . . . . .268—273
Z. Sládek: K diskusi o znárodnéní prümyslu y SSSR . . . . . . . . . .263—267
Z. SZddeA:; První etapa znárodnéní prümyslu V sov. Rusku . . . . . . .588—604
E. Stavrovsk^: K otázke protifeudálneho hnutia, zapadoukrajinského roI-_
níctva V druhej polovicl XVI. a v prvej polovici XVII. st. a jeho vzfah
k severov:^chodnému Slovensku . . . . . . . . . . . . . . . ^. . .127—142
J. Sedio^: Dopisy M. Gorkého v americké publikáci . . . . . . . . . . 618—624 .
J. Sediv¿: K cinnosti a ideovému v^voji M. Gorkého na poéátku dvacát^ch
let . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .101—114
F. Srom: Dekret o püdé a jeho provádéní v letech 1917—1918 . . . . -.571—588
V. Sfastn^: Cesk^ délnick^ tisk o ruské zahraniéní politice koncem 19. st. .239—263
M. Soanfcma/er: Prúchod ruské armády Cechami r. 18J5 . .
114—126
J. Vdyra; Bohémica V moskevskj^ch a leningradsk^ch archivech . . . . . 91—-101
J. ydpra; Pomér éesko-ruski^ V dobé pfedbfeznové
.
454—466
K. Vas: Projevy sympatie és. pracujících k SSSR a na obránu SSSR
. .604—617
Récense a diskuse
M. Blahynka: Poznámky ke knlze J. Ji5I .
333—343
V. Cejchan: Tfi pfíspévky k vzájemn^m fiesko-ruskím styküm a vztahüm v prvnl poloviné 19. st. 645^-653
i . Düoítüc; Nad novjra vydánlm Kljuíevského Rusk^ch déjin .659—664
A. V. Florovskij: K historii rusko-némeck#ch kultumích vztahu v první poloviné 18. st
278—^284
./. F. Franéfc: Problémy Uterárnévédné theorie
696—705
F. Gondor: Druíba národov CSR a SSSR vo svetle dokumentov slovenskíoh archlvov
293—296
F. Gondor: Nova práca o Dobrjanskom
474—478
ii. Grefrenícírowá; Pi'íspévek k déjinám ruského íormalismu
705—^714
K./íerman: Slovanské historické studie
143—149
K. Horálek: Nova práce o praslovanskéra hláskovém systému
, , 297—300
AT. Horáící;: O vzniku a poCátku Slovanft
296—^297
V. fíos/iéíía; Pokus o vj'sek z déjin slovensko-ruskích stykü
653—654
n. ííefc M. Drozda, Boj KSR(b) o sovétskou literaturu a jeho ohlas u nás
301—304
il. J/efc Theorie pfekladü jako nauka literámévédná
676—681
J. JiSa: K bohemistické íásti práce M. Drozdy
324—333
J. Kohoiit: Nova pííruéka o ruském pfízvuku
671—676
V. Koíyíc: Püvodní íeská práce o CernySevském
664—668
í>. iCrandíoIo».-N. M. Tichomirov, SelskáaméstskápovstánínaRusi vXI.—XHI. st
478—482
W. I,ufcc.sood; Zivá theorie détské literatury
681—689
O. Aíon; M. Martinková! Rusko-íeskí sloveník irazeologickí^
150—154
K. Maríínefc; Nad I. dilem Nástinu déjin ruského sov. élnohemlho divadla
689—696
•Z. Mathauser: J. JíSa, Ceská poesie dvacátjích let a básnici sovétského Ruska
304—^309
Ai. NeDrl¿: Monografie o vztahoch Sevíenka s rusk^rai revoluénj^ml demokraty
467—474
C. iVoudfeí:: Joachim Tetzner, H. W. Ludolf und Russland .
154—^159
III
•,'Í£.:v\?«-''''«n''«*-KdlskuslákM'Ííhád>M.tirozdyaJ, JISK'. fí.K
, s , . . -¿.."y'.^'i
/., 5<ind{: N a okraj i>rvni iástl Droz^ovy knihjr . . . - , . . ; ' . ' ; ' . . •
.
i po]»ko-ruské
.
71
3(
2J
66
65
.
/, .
Zprávy a glosy
.^
,'
' ^ .
(lingulstlcké)
.
.
P. J. Cernych, Nástin ruské historické lexikologie (J.~Breiíowd, 361—363) — Prof. Avanesov o staroi
slpvniku (J. Brettová, 512—513) — Jazykovédné pffspSvky v Russischunterricht 1956 (B. Cesa
— Slovnik staroslovénského Jazyka — ukázkovj seSit (E. Dmfáková, 365—^366) — Zpráva o praüskéi
dáni mezinárodniho komitétu slavistü {M.Frydrich,
377—378) r^ Némecká pomúcka pro pfekli
z ruStiny (K. Horálek, 719) — Z rakouské.slavistiky (K. Horálek, 495) — RuStina v The Slavor
East European Review (J, Kohoui, 358-^361) — BuUethi V S R J L I. (L. Koval, 5 0 6 — 5 0 9 ) — Sborni
lII..Jazyk a literatura (Z. Krejiová, 505) — JeSté k prvnimu roínlku Zeltschriít íür Slavristik (
719—^722) — Z ediíSnlho plánu sekce spol. ved béloruské Akademie na léta 1957^-S8 (Ó. i . , 494—41
A. E. Gral, Idiomatische Redewegungen der russischen und deutschen Sprache (O. Man, 171—17
PétiletJ plan odd. lit. a jazyka pfiAkademll ved SSSR (V. JVcíolicfcá, 492—494) — NávStéva sovét
lexikogralú v CSR ( P . P., V. Lapárová, 376—377) — Celostátni UnguisU$ká konference (P. 1
4 8 3 - ^ 8 8 ) — NávStéva anglického slavisty (P. PoJiiei, 722—724) — Práce rus. jazykosÉdních pra
v roce 1956 fP. Pohlei, 488—492) — Pfíspévek k charakterlstíce ruské slovní zásoby {^m'ohlei, 498— Ze separata R. Jakobsona (Af. Poh/eioiKi,"495—497) — Linguistika v dasopise Veslfilk leningr. u
siteta (M. Saí(iftot«í, 509—511) — Druhévydáni Gvozdévovy knihy CJ-•Sc/mefiíer, 366—368) — Zet
ské stylistiky (J. Schneider, 724—726) - ^ K sovietskej uéebnici jazyka ruského pre Cechov (A. S
173—175) — Artémov, Experimentalnaja foñetika (N. Sutfá, 363-^365) — J. A . Vasilenko, Istoriét
grammatlka russk. jazyka ( P . sima, 511—512) — Dvé nové práce o uiiváni pfedmét. akk. a gen. po 2
ném pfechodném slovese v nové ruStíné (R. Veierka, 501—505) — P ü v o d názvii BUá Rus (M. i
368—369)
' ^
.
. . ,
(literární)
-
-;
.
-
Poesie I. Franka v éeském pfekladü (Z. Berezovská, 513—515) — Neznámé rukopfsy "ukrajinskích 1
O'ft, 730) — Poznámka k.ílánku I. Ptafla» „ J a n Neruda a Rusko',' (B. Henrianová, 169—171) — Üvc
theorle verSe (K. Horálek, 3 6 9 - ^ 7 0 ) — Úéast í s . delegátov na oslavách I. Franka vo L'vove (J. ífro
¿líe, 374—376) — Nové dokumenty o Óorkém a íeské kultufe ( í . S., 370—372) — Nova iibliografle
vanské krilhovny (M. Wagner, 372—^374) — Almanachy moskevsk^ch básnikb ( J . ZáUada, 726—730
I . B a s , PodpisPauljukaBahjryma(Aí. Z i m a , 3 6 9 ) . .
•
,
^ (historické)
, ,\
,
•
',
.,
, >
.
Kwartalnlk IPR (V. Borodovéák, 519—521) — Rosslca v Zeyerové korespondenci se Sládkem (Dk, 73
731) — Tfi nové sbvétské pfíspévky k problematice sedmdesát«ch let (Dk, 355—356) — N o v ^ pfispí
k periodisaci déjin KSSS (K. H., 356—357) — Nov^ sovétské historické éasopis (K. H . , 7 4 1 ) — K p i
nám vzniku I. svétové války {K. H., 165) —- Pfíspévek k hodnoceni v W o j e v Haliéi pf ed povstánim 1
^ (V. H., 738—739) — Cenná knlha O J. HaSkovi (K. Hermán, 732—734) — Mezinárodní sbornik k vy:
první ruské revoluce 1905—^1907 (K. Hermán, 3 5 7 ^ 3 5 8 ) — Z publlkací k v^roéi ruské revoluce (V. Kl
aova, 734—735) — Ist. archiv 1956 k déjinám sov. spoleénosti (K. P. Petrooská, 735-^-738) — Ruské déj
V zahraniénich éasoplsech ( 5 2 4 ^ 5 3 0 , 740—744) - - Kandldátské práce ó kolektivlsaci v SSSR (Z. SÍái
522—523) — Materiálné technická'základna soc. zemédéístvi SSSR v pfedvééer masové kolektlvis
(Z. Sládek, 521—522) — Otázky heuristiky déjin sovétské spoleénosti (Z. Sf<iííeft,162—^163) — Statistii
pfehled o hlst. v^voji SSSR (Z. Sládek, 523—533) — Závér diskuse o periodisaci déjin S S S R (Z. Sldu
160—162) — P. A. Zajonékovskij, ZruSeni nevolnictví v Rusku (M. SuUQ, 530—532) — Z 21. svaz
Kratkije soobséenija Inst. slavjanovedenija A N SSSR (J. S., 739—740) — Britské vei'ejné minéni a ruf
kampañ 1812 (M. S., 353—355) — Druhé íeské vydéní knihy J. V. Tarle, Talleyrand (M. S., 168)
Hajdamácké hnutl na Ukrajiné ( M . 5 . , 523) — K déjinám hospodáfství poddanskích rolnikü v první po
vine 19. st. v Rusku (M. 5 . , 524) — K hodnoceni Ivana IV. (M. S., 351—352) — K prüchodüm ruskj'
vojsk Slovenskem a Moravou v letech 1798—1890, 1805 ai 1806 (M. 5 . , 167—168) — P. F. Nikandn
' Svétov:? názor P. I. Pestéla ( M . S., 168—169) — Studie o povstáni 1819 v Cugujevé (M. S., 523—51
- - Hodnotní^ pHnos proti t. zv. legionárské legendé (J. Sediu¿, 731—732) — Nékteré studie o sov. obdi
déjin SSSR z íasopisu Voprosy ¡storiji (J. Sedivi, 163—165) — Diskuse o periodisaci déjin KSSS v C
(F. Srom, V. Kotyk, 517—519) — Diskuse o otázkách archeografie ( M . 5i;anfcmo/er, 344—346) — St)c
nik stati o Kutuzovovi (Ai. Svankmajer, 166—167) — Dvé zahraniíni studie o cesté J. Dobrovskéhi
I.Sternberka do Ruska {J. Váiira, 352—353) — A. M. Pankritovova (J. Vávra, 515—517) — Práce z á
jin nemecko-slovanskích vztalifi (J. Vávra, K. ¡I,, 346—348) — Rossica v Zeitschrift fiir Slawist
(J. V<ii;ra, 348—351)
fCSI)
Z íinnosti CSl • • SAV V Ur.it¡slave (J. Hrozien'ik,
IV
378—380)
C0LU?«8fÁ :('
C E S K O S L O V E N S M ^ á '^
RUS I Sil O
CASOPIS
PRO
SL o V A N SKÉ JA Z Y KY
LITERATURU
A.D É J I N Y
1
NAKLADATELSTVÍ
CESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VED
1957
SSSR
OBSAH
Z. MalhaastT — O spoIeSenském a osobnfm v umélecké literatufe
1—40
J. Hostiíkooá — M. M. Kocjubinsky} a Jeho Fata morgana
41—^7
P . I. Chalas—Zakarpatsko v bo}i proti faSizmu a za jfjednotenie so sovlet*¿
skou Ukrajinou.
68—^90
Rozpravy a dokamenfy
^.
J. Váora — Bohémica v moskevskích a leningradsk^ch archlvech
91—^loj j
J . SedÍD§ — K einnosti a ideovémuv^voji M, Gorkého na poéátku dvacátJch let 101—114 ^
M. Svankmajer — Prüchod ruské armády Cechami r. 1815
114—126 I
E. Stavrovsk^ — K otázke protifeudálneho hnutia zapadoukrajinského
- i'¡
rolnictvav druhej polovici XVI. a v prvej polovici XVII. st. a Jeho
vzfah k severovj^chodnému Slovensku
127—142'
Récense
»^
K, Hermán — Slovanské historické studie
143—149
O. Man — M. Martínková, Rusko-éesk^ slovník
frazeologickj^
150—^154
¿. Novdlek — Joachim Tetzner, H. W. Ludolf und RussIand
154—159
Zprávy a glosy
Z. SZddeíc — Závér diskuse o periodisaci déjin SSSR
160—162
Z. Sládek — Otázky heuristiky déjin sovétské spoleénosti
162—163
J. Sediv¿ — Nékteré studie o sovétském obdobf déjin SSSR z éasopisu
Voprosy istorii
163—165
K.H. — K pfíéinám vzniku I. svStové války
165
M. Svankmafer — Sbomík statí o Kutuzovovi
166—167
M. S. — K prüchodüm rusk;^ch vojsk Slovenskem a Moravou v letech
1798—1800, 1805—1806
167—^168
M. S. — Druhé éeské vydání knihy J. V. Tarle, Talleyrand
168
M. S. — P. F. Nikandrov, Svétov^ názor P. I. Pestéla
168—169
E. Hermanooá — Poznámka k élánku I. Pfaffa „Jan Neruda a Rusko"
169—171
O. Man — A. E. Graf, Idiomatische Redewegungen der russischen und
deutschen Sprache
171—173
A. Sopira — K sovietskej úéebnici Jazyka ruského pre Cechov
173—175
CESKOSLOVENSKA RUSISTIKA (CASOPIS PRO SLOVANSKÉ JAZYKY,
LITERATURU A DÉJINY SSSR).—Vj/dáíjrf Ceskoslovensko-sovítská institut CSAV
a SAV. — Rídí dr. Jaroslav V á v r a (vedoucí redaktor), Jozef H r o z i e n é i k , (zást.
ved. redaktora), cien korespondent CSAV prof. dr. Julius D o l a n s k ^ , cien korespondent CSAVprof. dr. Karel H o r á l e k , prof. dr. Bohuslav Ilek, prof. dr. A. V. Isaé e n k o , prof. dr. L. V. K o p e c k i j s redakéními kruhy pro pfísluSné obory.—-Vi^konní redaktoi'i dr. Jifina T á b o r s k á (pro literaturu), dr. Ladislav Dvofák (pro historii).
Pavel Pohlei (pro filologii) a dr. Jozef Kudláéek (pro pfíspévky slovenské). — Vychází ctvrtletné v Nakladatelství Ceskoslovenské akademie ved, Praha II, Voásíkova 40, tiskne Práce, n. p., závod 01 v Praze. Administrace: Nakladatelství Cs.
akademie ved, Praha II., Vodiíkova 40, tel. 246-241-8, Cena Jednoho éíslaS, — Kés.
roéní pfedplatné 32, — Kés. Üéet Státní banky éeskoslovenské é. 438-214 0087,
éíslo smérovací 0152-1. Pfíspévky a recensní vjHisky zasílejte na adresu redakce
Praha 1 — Staré Mésto, Na pfíkopé 29, tel. 230771, 230780.— 1. éíslo bylo dáno
do tisku v listopadu 1956, vySlo v bfeznu 1957.
A-28101
COÍIEPJKAHHE
S.Mameayaep—06 oSmecTBeHHOMHJiHqHOMBxynoHtecxBeHHOñnHTepaType 1—40
//. FocmuHKoea — M. M. Komo6HHCKMit H ero ,,<I>aTa Moprana"
41—67
n. H. Xcuiyc — 3aKapnaTCKaH yKpaima B 6opi>6e npoxHB $amH3Ma H 3a
oGiesBHeHHe c CoBercKOñ yKpanHOñ
68—90
CooCiaeHHfl n noicyuenru
ñ. Baepa — Bohémica B MOCKOBCKHX H neHHHrpaffCKHX apxuBax
91—101
H. UleduebL — K HejrrejibHocTH H HReitHOMy paasHTHio A. M. PoptRoro
B HaiaJieflBaauaTHXroflOB
101—114
M. lEaoHKMaep — HOXOH pyccKoñ apMHH íepes HexHio B 1815 rosy
114—126
9. CmaepoecKU — Ho Bonpocy aHTH^eonajibHoro RBHweHHfl aanasHOyKpaHHCKoro KpecTbHHCTsa Bo BTopoñ nonoBHHC 16-ro BCKa H B nepBoU
nonoBBHe 17-ro sena H ero oTHomeHHe K ceBepoBocTO^Hoa Bearpaa 127—142
PeaenanH
K. FepMUH — CnaBHHCKHe HcropHqecKiie OHepKH
143—^149
0. Man —M. MapTHHKOBa, PyccKO-qemcKHñ $pa3eononraecKHa cjioBapb 150—154
¥. HoecneK — Joachim Tetzner, H. W. Ludolt und RussIand
154—^159
XpoHHBa H 6H6jmorpa$iiH
3. CAadcK — HxorH HHCKyccHH o nepHoaiiaaiiHH HcxopHH CCCP
160—162
3. CAadcK—Bonpocu no HCTOHHHKOBefleHHio HcropHH coBeTCKoro o6iiiecTBa 162—163
H. nieduebí — Oxaejibioae cxaxbH o COBCXCKOM nepnOAe B HCiopHH CCGP
H3 HíypHana „Bonpocbi HCXOPHH"
163—165
F. F. — n o Bonpocy o npHqHnax BOSHHKHOBCHHH 1-oñ MHpoBoft BoñHU
165
M. UleaHKMaep — CSopHHK ciaxeft „nojiKOB0jieix KyxyaoB"
166—167
M. in. — K noxoaaM pyccKoñ apMHH nepes CnoBaKHio H MopaBHio
1798—1800 rr., 1805—1806 rr.
167—168
Ai. ííí. — Bxopoe qemcKoe naaaHHe KHnra E . B . Tapjie, Taneñpan
168
M. III. — n . O. HHKaHApoB, MHpoBoaapeHHH Yl. H. necxeJiH
168—169
E. FepjuaHoea — SaMexKa K cxaibe H. n $ a $ $ a , , Í I H Hepyaa H POCCHH" 169—171
0. Man — A. E. Graf, Idiomatische Redewegungen der russischen und
deutschen Sprache.
171—173
|A. Conupa — K coBexcKOMy yqeCHHKy pyccKoro HBUKa HJIH qexoB
173—175
C E S K O S L O V E N S K A R U S I S T I K A (JKVPHAJI CJIABHHGKHX nsbiKOB,
•HlITEPATypbl H HCTOPHH CCCP). — BecmnuK ^exocAoeaqKo-CoeemcKozo
¡ÍHcmumyma ^exocAoeaiiKoü u CAoeaiiKoü AKadeMuú nayK. — PeHKOJiJierHH:
'IpocjiaB B a s p a (rjiasnuñ penaKTop), E[o3e$ FpoBHeHqHK (aaM. rjiasHoro pe^aKTopa), Hjien-Kopp. HGAH npo$. lOjiayc flonaHCKHÜ, qjien-Kopp. HCAH npo$.
•^'ape.T TopajieK, npo$. Borycnas HJICK, npo$. A. B. HcaneHKo, n p o $ . J I . B . K o "cqKirñ; cenperapii peAKOJiJierHM: H . T a S o p c K a (jiHxepaxypa),JI.fl;Bop}KaK (lícxoP""),n.IIonieñ ($MJioJiorHH), Ho3e$ KyHJiaieK, (cjiOBauKHe cxatbH). — JKypHan
BMXOJIIIT tjexHipe pasa B ro«. HaHaxejibCTBO He. AKaaeMHH HayK, upara 2, Bo^HiKOsa
y-i- 40. THnorpa$HH Práce 01, Hpara 2. —Aapec a«MHHHcxpauHH: Hpaza 2, Vodiókova 40. HeHa ojtHoro BbmycKa 8 Kic, noanHcnaa uena ^í^a roa 32 KHC. CxaxbH
'' líHiirii Ha peiienaHio HanpaBJiHXb B peaaKiiHio no aapecy: lexocAoeaKua, Hpaza 1,
^•fa pfíkopé 29. — CaaHO B npoHSBOHCXBO B HOflñpe 1956 r., noanncaHO K ne^axH
13. III. 1957.
T,^._
V
^
••
/fl
f
i
COLUMBIA IJNI
CESKOSLOVENSKál
RUSISTIKA
CASOPIS
PR O. S L O V A N S K E
LITERATURU
)AZYKY
A D EJ INY SSS R
2
NAKLADATELSTVÍ
CESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VED
1957
\
OBSAH
O. Zilynskyj:
A. Závadová:
Z. Bradáé:
'S
t(
O problémech a metodé historického studia lidové písné 177—206^
Ke vzniku Plechanovovy skupiny Osvobození práce . . 207—221,
K historii anglo-ruského v^boru odborového hnutí 1925
a2 1927
222—2381
Rozpravy a dokumenty
' \
VI. Síastn¿:
Cesk^ délnick^ tisk o ruské zahraniéní politice koncem
. ^
19. st
239—263;
Z. Sládek:
K diskusi o znárodnéní prümyslu v SSSR'. . . . . . .263—267
E. Petrü:
K mezinárodním pravidlüm pfepisu cyrilice
268—273 s
M. Nevrl^:
Ivan Franko a detská literatura
273—277 ^
ú
•i)'
- J.'
•
Récense a diskuse
i
A. V. Florovskij: K historii rusko-némeck^ch kulturnlch vztahu v prvni
}
poloviné 18. st.,
.278—284
J. Valenta, R. Kvaéek: Synthesa éeskoslovenské zahraniéní politiky . . . 284—^293
F. Gondor:
Dru2ba národov CSR a SSSR vo svetle dokumentov slovensk^ch archivov
293—^296
K. Horálek:
O vzniku a poéátku Slovanü
296—297,
K. Horálek:
Nova práce o praslovanskéra hláskovém systému . . . . 297—^300
B. Ilek:
M. Drozda: Boj KSR(b) o sovétskou literaturu a Jeho
ohlas u nás
. ;
. .301^304
Z. Mathauser:
J. JíSa: Ceská poesie dvacát^ch let a básnici sovétského
Ruska
304—309
L. Étindl:
Na okraj první éásti Drozdovy knihy.
.309—324
J.JíSa:
K bohemistické éásti práce M. Drozdy
324—^333
M. Blahynka:
Poznámky ke knize J. JíSi
333—343
Zprávy a fllosy
M. Svankmajer:
J. Vái;ra, K. H.:
J. Vávra:
M. S.:
J. Vávra:
Diskuse o otázkách archeografle
344—346
Práce z déjin némecko^slovanskych vztahu
346—348
Rossica v Zeitschrift für Slawistik
348—351
K hodnoceni Ivana IV.. .
351—352
Dvé zahraniéní studie o cesté J. Dobrovského a J. Sternberka do Ruska
352—353
M. S.:
Britské vefejné mínéní a ruská kampañ 1812
353—355
Dk:
Tfi nové sovétské pfíspévky k problematice sedmdesátych let
355—356
K. H:
Novy pfíspévek k periodisaci déjin KSSS
356—357
K. Hermán:
Mezinárodní sbornik k yfrocí první ruské revoluce 1905
ai. 1907
357—358
J. Kohout:
RuStina v The Slavonie and East European Reváen. .358—361
J. Brettová:
P. J. Cernych: Nástin ruské historické lexikologie. . . .361—363
N.Suttá:
Artémov: Experimentalnaja foñetika
363—•365
E. Dvofáková:
Slovník staroslovénského jazyka — ukázkov^ seSit . . .365—366
J. Schneider:
Druhé vydání Gvozdnévovy knihy
366—368
M. Zima:
Püvod názvu Bílá Rus
368—369
M. Zima:
1. Bas: Podpis Pauljuka Bahryma
369
K. Horálek:
Üvod do theorie verSe
369—37C
I. S.:
Nové dokumenty o Gorkém a ceské kultufe
370—372
M. Wagner:
Nova bibliografle Slovanské knihovny
372—374
J. Hrozienéik:
Üéast és. delegátov na oslavách Ivana Franka vo L'vove 374—37fc
P. P., y. Lapároyá; NávStéva sovétski^-ch lexikografü V CSR
376—37/
M. Frydrich:
Zpráva o praíském zasedání mezinárodniho komitétu
slavistü
377—37Í
J. Hrozienéik:
Z einnosti CSI-SAV v Bratislave
378—38C
COHEPaí AHHE
O 3UAUHCKUÜ — O npofíJieMax H Mexofte HcxopHnecKoro nayieHHH
. •
impoAHoñ necHH
I A. 3asaúosa —• K oSpaaosaHHK) rpynuH OcBoSowaenHe xpyaa
^•3'EpaOau — K McxopHH aurjio-pyccKoro npo4)COK)3Horo KOMHxexa
[(,
1925—1927 r r .
177—206
207—221
222—238
CooSuícnHn H aoKyjiieHTbi
H
B IIImítcmHU — HemcKan paSoian neiaxb o pyccKoñ sHemnoñ nojiHXHKe
19 B.
3 . CAOOCK — JÍHCKyccHH o HauHOHaJiHaauHH npoMHiuJieHHOcxH B CCCP
3. nempy —• K MeHísyHapoHHHM npaBHJiaM xpaHCKpHiiHHH KHPHJIJIHHH
M. HeepAU — H . OpaHKO H jxexcKan JiHxepaxypa
'
239—263
263—267
268—273
273—277
FeiieB3DH H aHCKyecHH
tA. B. 0AopoecKuü — CxpaHHHBi H3 HcxopHH pyccKO-HeMeiiKHx KyjibxypHbiXBsaHMooxHomeHHüBnepBOftnoJioBHHe X V I I I B .
278—284
n. Bajienma, P. ReancK — PaSoxa no HexocJioBaUKOñ BHemHoñ nojiHXHKe 284—293
* . foHdop —• JlpymSa napoaoB HCP H CCCP B cBexe aoKyMCHXOB cjioeaiiKHX apxHBOB
293—296
1\. ropUACK — O B03HHKH0BéHHH H npoHCXOJKJieHHlI CjiaBHH
296—297
/i'. FopaAeK — HoBaa pafíoxa o oSmecjiasHHCKOíl ^oHexHiecKoñ CHCxeMe
297—300
E. IIACR — M. flposíia: Bopb6a K n P ( 6 ) aa coBexcKyio jiHxepaxypy H eS oxsMBVHac'
301—304
3. Mamzay'cep — H . H m a : HemcHan no33HH 20-bix r r . H noaxH coBercKoñ
POCCHH
.7. UlmimdA — Ho BonpocaM nepaoñ lacxH KHnrii M. JXooa;sM
fl. Uiua — l i o Bonpocy CoreMHCXHHecKoii qacxii pa6oTbi M. í l p o s a n
M. B.iazuHKa •— SaMexKH no KHHre H. Hmn
304—309
309—324
324—-333
333—343
XpoiuiKn H 6H5.iHorpa$Hfl
\
\
t
5
I
s
•
•
i
\
i
•
I
i
¡t
I
I
I
I
;••
.^f. UlnciuKMaep — JIiicnycciiH o Bonpocax apxeorpaijHií
344—346
//. liaupa, li. r. —• Pa6oxa H3 HcxopHH HeMeHKo-cjiaBHHCKHx oxHomeHHñ 346—348
f¡. Uaapa — Rossica v Zeitschrift für Slawistik
348—351
M. /ü. _ 0 5 oueiiKe HsaHa IV.
351—352
fl. Ilaspa — J l s a sapySewHbix O'cepna o noesane H. 3o6pOBCKoro H H .
lilTcpuScpra B POCCHIO
352—-353
•/• "^•.— KpnxaHCKiíe oSmecxBCHHHe B3r.riHaHH pyccKan KaMnaTiita 1812 r. 353—355
',.' ^ ' ! ' " HOBHx coBexcKMx cxaxbH o npoGjieMaxíiKe 70-bix r r .
355—356
''• ' • - IIoBbie BsrjiHau o nepiioaHsauMu HCTopiiH KIICC
356—-357
•'• 1 cpMun — MeHsayHapoaHbiíi c6opHHK no c.xyiaio roaoBiuMHH nepBoñ
P.vccKofi peBOJiiomni 1905—1907 r r .
357—-358
t'- ¡¡¡'numoea —• O . H . ^epHbix: OiepK pyccKoít HcxopnHecKoft jieKCHKO.lonm
361—363
{'• '•'.imma — ApTCMOB: EKcnepHMeHxa.t[bHaH ^onexiiKa
363—^365
":• 'í'<'>¡>.HcaKoea — CaoBapb cxapocaaBHUCKoroHSHKa — oSpaaHoílBbinycK 365—366
1, '!'"eiiúep — Bxopoe nsaaniie KHHni rBoaaneBa
366—368
• '• -jUMa — nponcxoHíaemie HaasaHHH BejiaH'Pvcb
368—•369
•';• •JiiMa — H. Bac: HoanHCb nayjiioKa BaxpHsía
369
A. / o/ia.tcK — BsejíCHiie B xeopmo cxHxa
369—370
w ^- — HoBbie noKyMCHXbi o PopbKOM H lemcKott Kyjibxype
370—372
W l.^"<^P — H o B a n fínSmiorpa^HH CjiaBíiHCKoil 6n6jiHoxeKH B u p a r e
372—^374
• ' l'oaucHHUK — y q a c x n e qexocji. nejieraxoB B xopiKecxBe nocBHmen,,
"OM H. OpaHKy B JlbBOBe
374—376
\i I' ^- Jlanapoaa— nocemeane COBBXCKHX JieKCHKorpa(})OB B H C P
376—377
• • '¡'phidpux — Cooómenne o npaJKCKOM saceHamm Me?KKyHapoa/> ,. "oro KOMHxexa cjiaBHCxoB
377—378
'• ' imueiiHUK — 113 aeHxejibHOcxn HCH-CAB B Bpaxncjiase
378—380
^
:
COLUMBIA UWn^'
IV1AR4
PERiODí..
CESKOSLOVENSKA
RUSISTIKA
CASOPIS
PRO
SLOVANSKÉ
LITERATURU
A DÉjlNY
3
NAKLADATELSTVÍ
CESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VED
1957
JAZYKY,
SSSR
m
":r-i
I -
-^^Tfí"'
2 ' \
'-i
í
COLUMBIA mw
ÜBRARI'
CESKOSLOVENSKÉ
ÁR4
RUSISTIKA
C A S O P I S
PRO
S L O V A N S K É
L I T E R A T U R U
A
/
D É j I N Y S S S R
¡
NAKLADATELSTVl
CESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VED
1957
]AZ Y KY
iOOlCAL
'
'••?
OBSAH
4"^,
o. ñíha, J. Kfíiek: Ohlas Velké fijnové socialistické revoluce a vznik CSR . 537—570 ¿,
Rozpravy a dokumenty
^
í". 5rom: Dekret o püdé a jeho provádéní V letech 1917—1918
571—588 i
Z. Sládek: První etapa znárodnéní prümyslu v sovétském Rusku
588—6OÍI"
K. VaS: Projevy sympatie cs. pracujících k SSSR a na obranu SSSR . . .604—617,,í'
J. Jfía.* Z prvních zpráv o kultufe V sov. Rusku
617—618 í
J. Sediv¿: Dopisy M. Gorkého v americké publikáci
.618—624 :.
M. Drozda; Nékolik poznámek o raném Majakovském
624—631,;
M. GenSiová: Umélecké mistrovství poesie pro déti
631—644')
Récense a diskuse
y. Cejchan: Tfi pfíspévky k vzájemn^m cesko-rusk]^m styküm a vztahüm
V první poloviné 19. st
645—653
y. Hostiéka: Pokus o v^sek z déjin slovensko-ruskj^ch stykü
653—654
y. Záéek: Sbornik polsk^ch studií z déjin revoluéní spolupráce polsko-ruské 655—659
L. Dvofák: Nad nov^J^m vydáním Kljuéevského rusk;^ch déjin
659—664
y, Kotyk: Püvodní éeská práce o CernySevském
664—668
A. ZáDadoorf; Plechanovovo jubileum ve Voprosech istoriji
668—670
J'. íCo/iouí: Nova pfíruéka o ruském pfízvuku
671—676
B./Zefc: Theorie pfekladü jako nauka literárné védná?
676—681
Jí. Lu/cefootí; 2ivá theorie détské literatury
681—689
K. Marttnek: Nad I. dílem Nástinu déjin ruského sov. éinoherního divadla . 689—696
J. FranSk: Problémy literárné védné theorie
696—705
ií. Gre6en/í/foi;á; Pfíspévek k déjinám ruského formalismu
705—714
Jí. Paroíefc: K diskusi o knihách M, Drozdy a J. JíSi
714—718
Zprávy a glosy
CESKOSLOVENSKA RUSISTIKA (CASOPIS PRO SLOVANSKÉ JAZYKY,
LITERATURU A DÉJINY SSSR). — Vydává Ceskoslovensko-sovétsky institut CSAV
a SAV, — Rídí dr. Jaroslav Vávra (vedoucí redaktor), Jozef H r o z i e n é i k (zást.
ved. redaktora), élen korespondent CSAV prof. dr. Julius Dolansk^?, élen korespondent CSAVprof. dr. Karel H o r á l e k , prof. dr. Bohuslav I l e k , prof. dr. A. V. Isaé e n k o , prof. dr. L. V, K o p e c k i j s redakénímikruhypropfíslusnéobory. —Vjí^konní redaktofi dr. Jifina T á b o r s k á (pro literaturu), dr. Ladislav Dvofák (pro historii),
prom. fll. Pavel Pohlei (pro fllologii) a dr. Jozef Kudláéek (pro pfíspévky slovenské).
— VycházíétvrtletnévNakladatelství Ceskoslovenské akademie ved, Praha II,Vod¡ékova 40, tiskne Práce, n. p., závod 01 v Praze. Administrace: Nakladatelství Cs. akademie ved, Praha II, Vodiíkova 40, tel. 246-241-8. Cena jednoho éísla 8,— Kcs, rocní
pfedplatné 32,— Kés. Üéet Státní banky ceskoslovenské é. 438-214 0087, éíslo smérovací 0152-1. Pfíspévky a recensní v^^tisky zasílejte na adresu redakce Praha 1 —•
Staré Mésto, Na pfíkopé 29, tel. 23-07-71, 23-07-80. — 4. éíslo bylo dáno do tisku
V srpnu 1957, vyslo v prosinci 1957.
A-a4218
COflEPHíAHHE
O. PMcuza,IO. EpotcuotccK — OxKjraKH na BejmKyio OKXH6pbCKyio coHMajiHCXHqecKyio peBOJiioiiHio M oSpaaoBanne HexowioBauKOü PecnyCjiHKH 537—570
CooSnieHHH n aoicyMHHTbi
0. UIpoM.: XIcKpex o acMJie H ero upoBeaenne B HÍHSHB B 1917—1918 rr. . .571—588
3. CAadeK: IlepEuñ axan HauHOHajiHsaiiHH npoMHmJieHHOcxH B coBexCKott
POCCHH
•
.588—604
K. Baui: HpoHBJieHHH CHMnaxHñ nexocJioBauKHX xpyaHmnxcH K CCCP H
HaaamnxyCCCP
604—617
H. Huía: Ha nepBHX coo5meHHñ o Kyjibxype B coBexcKoñ POCCHH . . . .617—618
>2". ÍZ/e9iiaw£í: IlHCbMa M. FopbKoro B aMcpHKaHCKOM HsaaHHH
618—624
M. fípoada: HecKOJibKO aaMenaHHñ o MaHKOBCKOM paHHero nepHoaa . . .624—631
M. rerttiiioea: XyaoJKecxBCHHoe MaciepcxBo no33HH HJiH aexeñ
631—644
PeiteHSHH H ;picRyccHB
B. yeüxan: TpH oiepiía o BsaHMHbix nemcKO-pyccKHX CBHSHX H oxHomeHHHX B nepBoft nojioBHHC 19-ro cxoaexHH
645—653
B. rocmutKa: OipHBOKHSHCxopHH cji0Bai;K0-pyccKHXCBH3ea
653—654
B. HÍOHCK: CSopHHK noabCKHX HCCJieaoBannit no HCXopHH pesoJiiouHOHHoro
coxpyaHHiecxBa nojibCKo-pyccKoro
,
655—-659
JI./íeop^ícaK.-HoBoe HsaaHHe PyccKOÍt HCXopHH KjiioqeBCKoro
659—664
B. KomwK." OpHFHHaoibHaH lemcKaH paCoxa o HepHHmeBCKOM
664—668
A. Saeadoea: njiexaHOBcnaa roaoBuinna B JKypn. ,,Bonpocbi HCXOPHH" . .668—670
/ í . iío3o¡/m: HoBoe nocoSne aJiH HayneHHa pyccKoro yaapcHHH
671—676
B. jfí.(ieK; TeopHH nepeBoaa KaK jiHiepaxypoBeaqecKaH HayKa?
676—681
r. JlyKeuioea: Hínaan xeopHH aexcKoü Jinxepaxypu
681—689
K. MapmuHCK: nepBHñ XOM ,,OiepKOB no HcxopHH pyccKoro coBCxcKoro
apaMaxHiecKoro xeaxpa "
689—696
H. 0paHeK: npoSjieMMJiHxepaxypHOBeaíecKoíi xeopnH
696—705
P. FpeSeHU'íífoea.-SaMexKH no Hcxoprai pyccKoro $opMajm3Ma
705—714
P. Jlapojie»; KaHCKyccHH o KHuraxM. HpoaauHH. HuiH
714—^718
XpoBHKa u Gnünnorpa^uii
CESKOSLOVENSKA R U S I S T I K A (JKVPHAJI CJIABHHCKHX HSBIKOB,
JIHTEPATyPbl H HCTOPHH CCCP). — BecmnuK VexocAoeaitKO-CoeemcKozo Hncmumyma HexocAoeaiiKoü u C.ioeaifKoü AKadeMuü HayK. — PeaKOJiJierHn: HpocjiaB
BaBpa (rjiaBHuñ peaaKxop), Ho3e(|) TposHeHqHK (saM. rjiaBHoro peaaKxopa),
M.xcH-Kopp. HCAH npo$. lOíinyc J];ojiaHCKHñ, Hjiea-Kopp. HCAH npo$. Kapen
PopaJieK, npo$. Borycjias HjieK, r.po({). A. B. Hca^ieHKO, npo(|). JI. B. KoneuKHfi; ceKpexapH peanojiJiermí: Vt. Ta5opcKa (jiHxepaxypa), JI. ílBop5KaK
(iicxopHH), H. Horjieñ ((})HJioiiornH), Ho3e$ KyaJiaqeK, (cJiOBauKHe cxaxbn). —
/Kypnají BHXOAHX «exbipe pasa B roa. HaaaxejibcxBO He. AnaacMiiH HayK, Hpara 2,
BoaH4KOBa yji. 40. Tnaorpa^nH Práce 01, Hpara 2. — Aapec aaMHHHCxpaHUH:
Hpaza 2, Vodickova 40. Hena oanoro Ebinycna 8 KHC, noanHCHan nena na roa
32 KHC. GxaxbH H KHHFH Ha penenanio uanpaBJiHXb B peaaKunio no aapecy: HexoCAoeaAKUA, Hpaza I, Na pfíkopé 29. — Caano B npOHSBoacxBO 5. VIH 1957 r.,
noan.HcaHo K neiaxH 28. XI 1 9 5 7 T .
f^^-.'^V'^í
^^^¡0Di'J^59 '
i^L
^i
CESKOSLOVENSKA RUSISTIKA
Vydává Ceskoslovensko-sóvétsk^ institut CSAV
ROCNlK'III
1958
NAKLADATELSTVl CESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VED
V PRAZE
c^
r-^
.
'
O B S A H . I I L R'OC N i K U
-
-
.
'
-
,
•
:
•
:
•
:
.
'
^
'
'
"'
"
:
"
,
•
\
^ r n f i f y/.: Ruská a éeská partlcipia aktivní . . . . . . . . . . . . . 9 7 — 1 0 7
SbstóZ Aíi/.: Üloha církevní slOvanStiny V déjinách vzniku a rozvoje "^
'
spisovné ruStiny . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . .-.
89^^96
Horálek K.: Bude moíno stfojové pfekládát z rultiny do éeStiny?. , . . . «85—_ 88
fIca<íeHKO A. B.—Konei\Kaü JI. B . : OiepeaHbie Bonpocbi lexocJiosai^KOlt
pyCHCiHKH
. . . . . .' . . . . . . . ; .• . • • • • • • • • • • 122—130
Kfliková H.: K problematice aktuádního a neaktuálního uáití éasov^ch
: .
a vidov^ch forera v ée§tiné a ruStiné . . . . . . . . . . . . . . . . . 185-4-200
MrázeA:/?.: Syntax pfacích vét V ruStiné. . . . . . . ' . . ". . . . . .
1^— Í 8
IToHbKeeuH íf.: CnonyHHHK VO.M B.niapHaHHxpeHeHHHxnpHiHHH B yKpalH--- '
CbKHX aaKapnaxcbKHX nHxepaxypHHX naM'kxKax
. . . . 115—T121
Pañfceoüí í.: Ukrajinsko-éeské k u l t u r n í styky v X I X . a na p o é á t k u .
X5C.stoL . . . . .
. . . V* . .; .
. . . . .
. . - : , . , . .l9-r37
iíomporíZ M . : K t e n d e n c í m v ^ v o j e ruské v ^ s l o v n o s t n f n o r m y . . . . , . 108—114
Skaliéka VI.: Typologie sloyanskj^ch jazykü, zvláSté rugtiny . . . . . . / 73-— 84
Svatoñ y/.: Epické dílo Jevgenije.Abramovlée Boratynského . . . . . . 131—rl48
Svatoñová lija: Ohlas Cechovovy p r d z y u éeské kritiky do roku 1914 ¿^. . 149-r-161
Zatovkañuk M.: K vzniku a v ^ o j i neosobních predikativ .' . . . . . . 201—215
Závada Jan: K otázce básnického stylu ruského a éeského . .
. . . . 162-171
Rozhledy a dokumenty
Grebenléková R.: Literatura faktu. N a okraj historie a mythologie
. . . 223—^233
Hermanooá Eva: Nové doklady p v z t a h u J . V. Sládka k ruské literatufe . 1 8 0 ^ - 1 8 4
Kurz J . : 2ivot a dílo Ivana Pañkevyée . . .
. " . . . . . 3 8 — 44
Váínj? y . : I v a n P a ñ k e v y é j a k o dialektolog. . . . . . . . . . . .
. .172—180
Veéerka R.: Poznámky ke genesi a v^^voji neosobních predikativ . . . . 216—223
Récense a diskuse
Doo/'á/cZ,.: Jegtékrusofflství A n t . Marka
Hlaváéek Fr.: Michal Molnár a Mária Mundáková: Styky Ivana F r a n k a
s Cechmi a Slovákmi
Horálek K.: K problematice srovnávacího studia lidové slovesnosti . . .
Hrábé VI.: T. P . Lomtév: O'iepKH no HCXopHiecKOMy CHHxaKCHcy pyccKoro
H3HKa
•
Mathauserová S.: O pfekladü ze staré ruStiny
Aia/Aauserood S.: O ruské poemé
Schneider J.: Jazyková stylistika v sovétsk^ch periodikách za rok 1957 .
¿Tí/neA: B . : R. Jakobson o ruském slovese
62—65
245—246
4 5 — 49
234—237
242—244
49— 53
237—241
5 3 — 62
Zprávy a g l o s y
NováSek C: K novému v^boru z prací akad. L. V. Séerby
BomporZ/Af.: Nov^polsk;^ pfíspévek k fonetice ruátiny
Svatoñ VI.: B . TomaSevskij
Wasner M . : Velkáfíjnová revoluce a Ceskoslovensko
68— 69
66— 68
69
69—72
111
C O-fl-E-P-JK A H H - E 3 T O M A
\
BAadvLMup. Eapnem: Hemcraie H pyccnne npH^acxHH aKXHBHoro aanora . . 97-^107 i
KapftrtPopcwifiK: BoBMOJKHO jiH oyaex nepcBoaHXb c.pycCKoro HBHKa'Ha
HeracKHitnpHnoMomHMamHHbi?. . . . . . . . . . . . . - . , . . . . . . 8 5 — 8 8 '
AHmoHUH JJocmoA: Pojib uepKOBHO-cJiaBHHCKoro HSUKa B Hcxppim BO3HHKHÓBeHHH H pasBHXHH pyccKoro nnxepaxypHoro H3biKa. . . . . . . '89—^^96 ;
ffpocjiae Saeáda: ná_Bonpocy'no3XHiecK0ro CXHJIH pyccKOroíHHeimjKoro 162—^171
^M. SizmoeKOHioK: O BOSHHKHOBeHHH H pasBHXHH CeanHróHX opeaHKaxoB 3201-5^215
A.B.HcanéHKO—JT.B. ifoneifKUü: OiepeaHHe Bonpocbi;9exociioBanKoñ
pyCHCTHKH
. . .... . . . . .
122—130"
F. KpoKUMCKoea: K Bonpocy o6 aKxyajibHOM H HeaKxyajibHOM HcnojibsoBaHHH BpeMCHHHX H BHaOBbtX $OpM B qemCKOM H pyCCKOM fl3HKax . . . .
.185-^200
-P,MposeKfCHHxaKCHCnpeaJiojKeHHft, BHpawáiomHX HcejiaHHe B'pyccKOM
"H3MKe
. . . . . - . . . . .>. . . ' . . . ""1— 8
MeaH HaHbKeeuu: CnojiyiBHK wjt B nlapnaHHX peqéHHHxnpHHHH B yKpalHCbKHX saKapnaxcbKHx JiixepaxypHHx naM HXKax
.3 115—121
H. HaHhKeeun: yKpaHHCKo-.^emcKHe KyjttxypHbie CBHSH B 19-M-H B óaHaJie, 20-ro BB. . . . . . . . . . . . . . . . . \ . . . ; . .
19—37
MuAcm PQMnopmAb: O TenaemíHHx paaBHiHH pyccKOü HopMw npoHSHOmeHHH. . . . . . : , . ' : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108—114
BAoduMUp CeamoHb: SraiHecKoe TBopiecxBO EsreHHH ACpaMOBH^a'-Bopa' TbiacKoro
.,.131-^48
'HabaCeamoHboea: OIKJIHKH HemcKoit KPHXHKH no 1914 r. JHa .npoay
MexoBa . -^ . . . . . - . ; . . . . . . . . . . . . .
. ^ _. . . .149—161í
BAuduMup CKUAUKKU: TanojiornH cjiasHHCKHx asbiKOB, B qacxHOCXH,
'
pyccKoro. . . . . . . . .
.'. . . . . . . . .
~
'
.
'73—-MÍ
- '
• -,
-
s
OSsopU H HOKyMCHTW
í,
Baií.íia8 BaaíCHwü: HBaH HaHbKeBHi KaK ananeKxonor . . . . . . . .
.172-^1801
"P. BenepKa: SaMeqaHHfl o BOSHHKHOBCHHH H pasBHXHH pyccKHX óGJtacxHUX
!
o6opoxOB c Ka^íecTBeHEbiMH npHíacxHHMH . . 7 . . . . . . .
. . .216-^223:
Eea FepMUHoea: HoBsie aoKyMenxH o6 oxHomeHHH H . B . Cnaaena K p y c - '
1
CKOfi jiHxepaxype
180—184 "
P . FpeGeHUHKoea: Jlnxepaxypa $aKX0B. Ha rpaHHue ncxopHH H MH^OJIOXHH 223—233
n. Kypw- HÍHSHb H xBopqecxBO Kaana HaHbKeBHia
"38— 44 "'_
Feí^eHsmi H TpicRyecHii
K. FopaAeK: K BonpocaM o cpaBHHxejibHOM nayqeHHH HapoaHoft HHCbMeHHOCXH
" . . .
45—49
B. Fpaóe: T . H . J I O M I C B — Oneprai no HcxopHiecKOMy cHHxaKCHcy pyccKoro HSHKa
234-^37
•*í>. FAaeaHCK: Maxan Monbnap H MapnH MynnHKOBa — CBASH HsaHa
OpaHKa c HexaMH H cjiOBaKaMH
245—246
.Sr. ^eopoícaK: Eme O pycoiíiHJibcxBe AHX. MapKa .
"62—^~65
JI. 3tt«eK: P . HKO6COH O pyccKOM rjiarojie
.'53—62
.C. Momeai/ceposa: O nepcBoae c apeBHepyccKoro H3biKá
242—244
C. Mamzaycepoea: O pyccKoü noane
49— 53
0. lüneüdep:
Cxnnb HSBiKá B COBCXCKHX nepnoaH'iecKHX HsaáHHHX
3a 1957 r.
, .CooSn^enBH H rjioccbi
M. Baznep: CoBemanne no cjiy^aio 40 roaoBUiHHH BejiHKoñOKXHSpbCKOii
couHajiHCXHiecKOñ peBomoqHH
¥ . HoeancK: H O S H Ü c6opHHK HsSpaHHbix coHHHeHHit aKaacMHKa
JI. B. mep6H
M. PoMnopmAb: HOBHÍÍ nojibCKHÍi BKJiaa B HsyieHH* J^onexHKH pyccKoro
flBbiKa
B . CeamoHb: B . ToMamescKHft
IV
237-^241
69— 72
68— 69
66— 68
69
^.,
.
-
-i
•> ¿ ' • l i ' ' " " '
- y
COLÜMBW l'^^IVERSin
n
DEC 1 7
CESK O S L O V E N S K A
RUSISTIKA
Casopis pro jazyky a literatury slovansk^ch národü SSSR
R,0 C N I K I V
1 959
VYDÁVÁ
C E S K O S L o V E N S K O - S o V É T S K t^ I N S T I T U T
V N A K L A D A T E L S T V l CS. A K A D E M I E V É D V
CSAV
PRAZE
^
O B S A H IV.
R O C N Í K U
(1959)
,
Baldí Gerhard: Casov^? vj^^znam predikaéne pou2it]^ch krátkych tvarov
. príéastí minul^^ch trpnych v ruStine (resume na str. 95)
65— 75
Franék Jifi F.: Pfeklady z ruStiny v letech dvacát^ch a tficát^ch (resume
na 3. str. obálky 2. éísla)
76—88
Grebenícková RMena: Macha a Veltman (K povaze vi^^znamové struktury ;
jejich historické prózy) . . . . . . . .
, 137-T~153
Jfopanfídfc Jura/; K sujetovej a kompoziénej stavbe„Mftvych duSí". .
15— 27
Mathauser Zdenék: G. V. Plechanov a otázky soucasné teorie literatury
(resume na 3. str. obálky 4. císla)
201—211
Mathauserová Svétla: Ruskj?' „Román ve veflích" XVIH. století (resume
na str. 64) , . . '
. . . .
• • • • • 1— 14
Zilynskyj Orest: Ceská a slovenská literatura prvni poloviny XÍX. století v ukrajinsk^ch pfekladech (resume na 3. str. obálky 3. éísla) . . ; "89-^-95
154—169
Rozhledy, dokumenty, diskuse
; . .
Cejchan Václav: Karel Havlíéek Borovskjí' a haliétí Ukrajinci r. 1842 .
(K Havlíékovu dopisu I. I. Sreznévskému) . . . . . . . . . . . .
96—102
Dvofáková Em.: Syntaktické grecismy v církevní slovanStiné a ve staré
ruStine .
. . .
115-^120
Ga/ífcopa-Po//a/coi;a y. £.; Skolnl ruskp-éesk;^ slovník; . . . . . . . .
170-^181
Horálek Karel: K lexikálnímu sloáení béloruStiny . . . . . . . . . . . . . 120—-122
Hrabák Josef: Düleíit^ pfínos pro teorii verSe (JI. H. TH.M0ij)eeB, O^epKH
xeopHH H HcxópHH pyccKOro cxHxa).
'. . 224—229
Hrala Milán: V;^znamná díla sovétské satiry (Romány I. Ufa a J. Petrova) 102-r-^109
Ilek Bohuslav: Novy^ pohled na uméleckou stavbu Slova o pluku Igoroyé
. ..
(SI. Wollman, Slovo o pluku Igorové jako uriíélecké dílo) . •.'. . . , 109—115
Isacenko A. V.: Slovo noqxa a jeho prototyp . .: . . . . . . . . . . 231—235
Jodasová Vera: Césko-rusk^ slovník . . . . . • ; . . . . . . ' • . . . 1 8 1 ^ ^ 1 8 6
Kostfica Vladimír: Z uméleckého mistrovství M. Solochova (K funkcí
obrazu vlka v jeho díle) (resume na 3. str. obálky 4. éísla) . . . . .
219—223
Kre/cí ífareí." „Ctvero setkání s ruském realismem"
28—"32
Sedlácková Zdeñka: Distributivní slovesa v ruStiné a éeStiné . . . . . .
38— 40
yópra Jaroslav: Odpovéd Franku WoUmanovi
229—321
Závada Jaroslav: O ruském versi a asonancích
212—218
Zimek Rudolf: Poslední práce S. C. Boyanuse o ruské vyslovnosti . . .
33— 38
Z p r á v y a glosy:
Dolanskíj Julius: Jifi Horák o ruské a ukrajinské literatufe (K 75. narozeninám akademika J. Horáka)
236—238
Dvofák Jaromír: Cercen a mladé zápasy F. X. Saldy
55— 56
Fojtiková Eva: Konference o staré ruské literatufe
240—242
Nové Déjiny ruské literatury .
187—189
Genyk-Berezovská Zina: Dvé monografie o J. Janovském (O. BabySkin,
O. Kylymnyk)
192—194
Grebenícková RMena: Dva pozoruhodné pfíspévky o literatufe let ctyficátych (10. r . OKCMaH, TyprencB na cJiyHtée B MHHHcxepcxBe BHyxpenHHX aejí, B. H. ByxmxaS, FHMHbi AnoJWioHa FpHropbeBa)
52— 54
HermanováEva,LeSkaOldfich, OktábecVojtéch: IV.Mezinárodní slavistick^
kongres v Moskvé
56— 61
i/oíouft/coyd Mííena: Deset let casopisu Rusky jazyk
• • • 197—-200
Hostiéková Jifina: Na okraj tfi monograflí o M. M. Kocjubynském
(D. MiScenko, N. Kalenycenková, L. Ivanov)
190—192
I
Ilek Bohuslav: Mezinárodní sjezd pfekladatelü krásné literatury . . . ,, 61— 63
Reedice Hurbanov^ch Slovensk^ch pohfadü. .
55
'• Skolení éesk^ch pfekladatelü : .
63— 64
J/ía> Jan; Nové poznatky o Majakovském (HoBoe o MaHKOBCKOM) . . . 131—136
Kolektiv Vgsoké Skoly ruského jazyka a literatury: Otázky gramatické stav- by (BonpocH rpaMMaxHiecKoro expon)
41— 45
Kuéerová Eleonora: Niekolko poznámok k úprave ruského pravopisu . .
47— 49
Mallkqvá Olga: Z novSej literatury o synonymách (B. H. KjiioeBa, KpaxKHft cJiOBapb CHHOHHMOB St. Skorupka, Slownik wyrazów blizkoznacz^ ny(;h, B . M . FpHropHH, MaxepnajtH KCJiOBapro CHHOHHMOB) . . . . .
194—197
Man Oldfich: Rusko-éesk'é slovníky lingvistické terminologie {B. Cesal:
Struén^ mluvnick^ terminologick^ slovník; M. Krbec—C. Nováéek—
R.Ziinek:^usko-éeskájazykovédná terminologie). . . . . . . . .
50— 52
Mathauserová Svétla: Z pfedn^sek prof. A. N. Sokolova v Ceskoslovensku
136
NooáíekCestmlr: Pomücka ke studiú déjin jazjkovédy (B. A. 3BerHHueB,
'
XpeCXOMaXHH n o HCXOpHH H3bIK03HaHHH X I X — X X BCKOB)
Reháfek L.: Sovétsk^ slavistick^ sbomík BonpocH cJiaBHHCKoro HSHKO3HaHHH H .
. .
S^aZZ JPeír: K Vybran^m spisüm F. F. Fortunatova . . . . . . . . .
Zádraiil Ladislav: Pfíspévek ke zkoumání vztahu dvou velkj^^cli umélcü
" (G. Gibian, Tólstoj and Shakespeare).
.'
Vzpomínková kniha o Tolstém (S.L.Tolstoj, V blízkosti mého otee) .
Zilynskyj Orest: JeSté k Jurígmannov^m pfekladüm
. . .
Zima Miloslav: Nov^ pfíspévek k pfevádéní rusk^ch jmen (G. Mühlpfordt,
Transkriptionsprobleme)
Bibliografie
Kolektiv literárnévédného oddéleni CSI: Bibliografle literárnévédné rusistiky V éasopisech za rok 1958
"yKasaxejib cxaxett, Hancuaxamnix B Híypnajie «Ceskoslovenska rusistika"
B 1959 r.
126—128
45— 47
123—-126
239
239—240
194
128—131
243—258
259—260
CESKOSLOVENSKA RUSISTIKA
Casopis p r o j a z y k y a l i t e r a t u r y slovansk^f^ch n á r o d ü SSSR
Roéník IV, éíslo 1
Ünor 1959 -
I
ñídl prof. Dr. BOHUSLAV ILEK (vedoucí redaktor), élen korespondent CSAV
JULIUS DOLANSKt, kandidát filologick:^ch ved LUBOMÍR CUROVlC, Sen i
korespondent CSAV KAREL HORÁLEK, prof. dr. A. V. ISACENKO, prof. dr.
L. V. KOPECKIJ (zástupce ved. redaktora), dr. MILOSLAV WAGNER (v^konn^
redaktor) s redakéníra kruhem.
Vychází Ctvrtletné péCÍ Ceskoslovensko^ovétského institutu CSAV v Nakladatelství
Cs. Akademie ved (Praha 2, Vodiékova 40). Tiskne Mlr, n. p . závod 01 v Praze.
Toto CísIo bylo dáno do tisku 11. XI. 1958, yySIo y ünoru 1959.
RozSifuje Üstfední administrace éasopísñ PNS, PoStovnl novinovp ufad v Praze 3, •
JindfiSská 14, tel. 226-69J, 239-107, kt^rf pfijlmá objédnávky a vyfizuie reklamace.
RoCní pfedplatné 16,— Kés moino «hradit ve dvou splátkách, cena jednoho ¿Isla
4,— Kés.
Pfíspévky a recensní vj^tlsky zasílejte na adresu redakce Ca. rusistiky, Cs.'Soeét.
Instituí CSAV, Praha í. Na pfíkopé 29, tel. 230-919.
A 11717
,/
OBSAH
Svétla MathauserQuá; Rusk^ .,Homán ve verSích" XVHI. století . . , . ,
1—14
(resume na str. 64)
Juraj Kopaniéák; K sujetovej a kompoziénej stavbe ^Mftvych duSI" . , . 15—'27
Rozhledy
Korel Krejél: Ctvero setkání s ruském realismem . . , . , ,
, 28—32
Rudolf Zimek: Poslední práce S. C. Boyanuse o rqské v:^slovno5ti
33—38
Zdeñka Sedláéková: Distributivpl slovesa v ruStiné a éeSttné . . . , . . , . 38—40
Zprávy a glosy
Otázky gramatické stavby (Kol^tiv Vys. Skoly rus. jazyka a literatury) , . 41—45
Sovétsk;^ slavjstick;^ sbornik Sonpocw wiaBHHCKoro HguKosBaHHH II
(L. Reháéek)
45—47
Niekolko poznámok k úprave rvského pravopisu (E. Kuéerová) . . , . . 47—49
Rusko-ceské slovpjky lingvistické terminologie (O, Man)
. , . . , . . . 50—52
Dva pozoruhodné pfíspévky o literatufe let ctyficát;^ch (R. Crebendková) . 52-—54
Peedice Hurhanov:fch Slovensk;^ch pohfadü (B. I,) . . . , . . . , , . .
5S
Gercen a mladé zápasy F. X. Sgldy ( J , Dvofák)
, , . 55—56
Mezinárodní slavistick^ kongres v Moskvé (E. Hermanooá, O, LiSka, V.
Oktábec)
56—61
Mezinárodní sjezd pfekladatelü krásné literatury (B. Hek)
61—63
SkQlení éesk:^ch pfekl.adatelü (p. Ilek)
63—64
CESKOSLOVENSKA RUSISTIKA
JKypHaJí aJiH HayneHHH
JiHxepaxypu cJiasHHCKHx HapoaoB
CCCP
HSHKOB H
ToM IV, Bbm. 1
<DeBpajib 1959
PeaKOJiJieraH: B. HJIEK (rJiaBHbiñ peaaKxop), a-p M. BAPHEP (H. o. OXB. ceKpexapH p3aaKr(HH), qjien-KoppecnoHaeHx HCAH K. lOPAJIEK, «uieH-KoppecnoHaeHX
K). flüJIAHCKHH, Kana. $HJIOJI. HayK JI. mOPOBHH, npD$. A. B. HCAHEHKO,
npo$. JI. B. K O H E H K H H (H. O. aaM. rjiaanoro peaaKxopa).
JKypnaJí BbcxoaHX qexbipe pasa B roa. HBaaex ero HexocAoeai^KO-CoeemcKUü HHcmumym HCAH B HBaaxejibcise ^exocjiOBaitKoft AKaaeMHH HayK, Hpara 2, BoaaiKoaa
40. HoanHcaHO K neiaxH 11. XI. 1958.
3aKa3bi Hiypaajia H3 3arpaHHL(H aanpaBJiHXb no aapecy: APTUH, Hpaza, VexocAoeaKUH.
CxaxbH H KHHrH Ha peqeHBHH) HanpasnHXb no aapecy: PeduKuuA otcypnajia „Ceskoslovenská rusistika" HexocAoeanuA, Hpaza 1, Na pfíkopé 29, ^exocAOBaifKo-CoeemcRuü
ÜHcmumym.
COJÜEPJKAHHE
C. Mamaaj/sepofla; PyccKHñ,:;ÍPoMaHBcxHxax"XVIII-ro BCKa
1—14
(PeaioMe CM. cxp. 64)
fO. KonaHuvoK; O ciojKexeH KOMHOsHinJH ,,MepiBbixayia"
15—27
0 6 3 0 p H H peUCHSHH
R. Rpeü^u: Hexbipe o^epKa oxHOCHxejibHo qemcKO-pyccKHX JiHxepaxypHMX
CBH3eii XIX B
28—32
P. 3uMeK: Hocjieanee npoHSBeacHHe C. H. BoHnyca oxHOCHxejibHO pyccKoro
npoH3HomeHHH
33—38
3 . Ced.joHKoea: r.narojibi aHcxpnSyxHBHoro snaieHHH B pyccKOM H lemcKOM
H3HKax
38—40
Coo6meH'HH H rJioccH
Bonpocu rpaMMaxH^ecKoro expon (RoAACKmue Hncmumyma pyccKOzo aabiKa
u Aumepamypu)
41—45
Bonpocbi cjiaBHHCKoro HSUKoaHaHHH II (JI. P^cezaicK)
45—47
HecKOjibKo saMenaHHií K H3MeHeHHHM B pyccKoK op$orpa$HH (9. Kynepoea) 47—49
PyccKO-tiemcKHe cJiosapn JiHHrBHcxHqecKoñ xepMHHOjiornH (O. Man) . . 50—52
XlBe nySJiHKaiíHH K jiHxepaxype copoKOBHX roaos (P. FpedenuiKoea) . . . 52—54
HoBoe HsaaHHC HíypnaJia PypSana „Slovenské pohlady" (B.H.)
55
TepiíeHH aeflxeJibHocxb Monoaoro <1). K. IIIajibaH f.J7./ísopoícaKJ
55—56
IV MeHiayHapoaHbiií Konrpecc cjiaBHcxoB B MOCHEC (E. FepMOHoea, O. JleiuKa, B. 0Kma6ei{)
56—61
MejKaynapoaHHiíi c^esa nepesoaiHKOB xyaoHsecxBeHHoñ JiHxepaxypH. (JB.
HACK)
KypcH aJiH HemcKHX nepeBoaiHKOB (E.
61—63
HACK)
63—64
CESKOSLOVENSKA R U S I S T I K A
Casopis pro j a z y k y a l i t e r a t u r y slovanskych n á r o d ü
Rocník l y , císlo 2
SSSR
Kvétcn 1959
íiídí prof. Dr. BOHUSLAV I L E K (vedoucí redaktor), élen korespondent CSAV
J U L I U S D O L A N S K Y , k a n d i d á t filologick>^ch ved L U B O M i R D U R O V l C , cien
korespondent CSAV K A R E L H O R Á L E K , prof. dr. A. V. I S A C E N K O , prof. dr.
L. V. K O P E C K I J (zástupce ved. redaktora), dr. MILOSLAV W A G N E R (v^konn<redaktor) s redakéníni k i u h c m .
Vychází ctvrtletné pccí Ceskoslovensko-sovélského institutu CSAV v Nakladatelství
Cs. Akademie ved (Praha 2, Vodickova 40). Ti.sknc Mlr, u. p . , závod 01 v Praze.
Toto éíslo bylo dáno do tisku 15. II. 1959.
Rozsifujc Üsifcdní administrace casopisü PNS, PoStovní novinov(¡ ufad v Praze 3,
JindfiSská 14, tel. 226-591, 239-107, k t e r y pfijímá objédnávky a vyfizuje reklamace.
Roéní pfedplatné 16,— Kés mo2no uhradit ve dvou splátkách, cena jednoho císla
4,— Kcs.
Pfíspévky a recensní v ^ t i s k v zasílejte na adresu redakce Cs. rusistiky,
institut CS.W, Praha 1, Na pfíkopé 29, tel. 230-919.
Cs.-sovét.
.A-1.1Slt
O 15 S A 11
1/
Gerhard Balái: Cnsovy vVznain predikacné pouzitj^cli krátkych t v a r o v ¡irícastí mitiulych Irpnj'ch v rustiiu^ (resume na str. 95)
./í/V F . FroníA-; Pfi'klíuly z rustiny V k'tech dvacátych a IricátVch . . . .
(rc'sviiiié na 3. str. obálky)
Orest Zilynslqij: Cfská a slovenská literatura první poloviíiy X I X . stoliMí
V ukrnjiíiskycli jiírkladccli (I. í'ásl)
(i5— 75
7(1— 88
80— 9.')
Piozlilcdy a d o k u m e n t y
VárUw (''.rjclian: Karel llavlííi'k Rorov.sky a liari(''li Ukrajinci r. 1812
{K llavlickovii dopisu I. I. Sruzniivskéinii)
.l/!Í(/y Hrala: Vyznamná díla sovétské snliry
Hiihiidaí' Ilek: Novy ])ohlo(l na viinéleckoii stavlni Slovn o pliikii I^orovu .
/•.'f?i. Dvdfákdvá: Syntaktické greclsniy v církeviú slovíinsliué a ve staré
rustiné
7\'f//v///í)míííA'.- K Icxlkiiliiínuí slozoní l)uloriisliny
11.')—120
120—122
Z])rávy
K v>l)ranytn s))isüm F. F. Fortunatovíi (Pdr Sgall)
Poniiickii ke sduliu déjin jazykoví'dy ^¿'wí/íií'r A'o/'rta;/.-^
Xov.\ prispGvck k j)fcvádoni riiskych jmcu (Miloslav Zima)
Xové i)()zniitky o Mojakovskéni (.Tan Jiía)
/, pf'cdnásek i)rof. A. N . Sokolova v fk'sko.sloveiiskii ^.SJ'. Mathauserová)
123—12()
126—128
128—l.'íl
131—1.'{('>
13t'i
.
SKi—102
1(12—109
109—115
CESKOSLOVENSKA
RUSISTIKA
r K y p n a J í a»iH n a y i c H H n n a u K O B H J i u x c p a x y p u cjiaDJinci;jix n a p o a o a \
CCCP
ToM I V , Bbin. 2
iMati 1959
PeaKOJiJiexHH: u p o $ . B . H J I E K (rjiaBUbiü peaaKxop), a-p M. B A F H E P (H. O. OXB,
ceKpexapH peaaKnnH),qjicH-KoppecnoHaenx HCAH K. FOPAJIEK, q.ien-KoppecnouacHX H C A H lO. HOJIAHCKHH, Kana, límjio.i. nayn JI. A I O P O B H H , npo({i. A . B .
H C A H E H I Í O , npoíj). JI. B . K O H E H K H H (H. O. aau. rjiasnoro peaaKxopa).
HíypnaJí Bbixoanx nexbipe p a s a B r o a . Hsaaex ero ^exocAoeaqKo-CoeemcKuü Hiicmumym 1CAH B Haaaxejibcxae HexocjiOBauKott A n a a o m n HayK, H p a r a 2 , BoanKKOBá
40. HoanHcaHO K neiaxH 1 5 . I I . 1959.
3aKa3M Hjypnajia HB aarpaminH Hanpasjinib no aapecy: AllTIA,
Hpaza,
Hexo-
CAoeaKUR.
CxaxbH H KrairH n a peqeHBHio HanpasJiHXb no aapecy: PedaKifuA otcypnaAa „Ceskoslovenská rusistika",
^exocAoeuKua, Hpaza
1, Na pfíkopé
29, ^lexocAoeaifKOCoeemcKuü
IlHcmumym.
COAEPHÍAHHE
F. EcLAUMc: BpeMeHHoe anaiienHe KpaxKHX $opM iipu^acTuíl npomeamero
BpeMeHH cxpaaaxcjibHoro aajiora B $yimuHH iipe;aii;ara B pyccKOM
HSHKe (PeaioMe CM. cxp. 95)
65 — 75
J í . cD. cPpoJíeK.-HepeBoaw c pycCKoro H3HHa B 20-He H 30-ue r o a u . . 76 — 88
(PeaiOMe CM. 3-bio cxp. oGjioiKKn)
O. SiiAUHCKUÜ: HemcKaH u c.ioBaiiKan Jinxcpaxypa nepsofi nojioBUHw X I X
B. B yKpaiiHCKHX nepcBoaax (nacTb I)
8ü — 95
O G s o p M H aOKyMCdXbl
B . y^eiíxaH; Kape.i FaBJiH'ien BopoBciuiiiii rajiHuiaie \iípuHimi>i 1812 r.
(K micbMy K. FauJiH'ieKa H . H . CpeaHencKOMv)
M. FpaAu: Bwaaiomiiccn npoiiaBCíeHiiíi COBCXCKOÍ'I caxnpM
E. IIACK:
9(3—102
102—109
K HOBU.M BsrajiaaM Ha xy.aoaíecxBCHHjio cxpyKxy])y Cjioua
c noJiKy PlropeBe
3 . ffeopoicüKoea: CHHxaKciFiccKHe rpeuM3MU D uepKOBHOcJiaBHHCKOM ii
cxapopycciíOM
fl3HKax
7i. FopajjeK.-K jicKCHiia.ibnoii crpyKxype ScaopyccKoro n.'Mita . . . .
109—115
115—120
120—122
C o o C m C H H H H rJIOCCM
K H3(5paiiHbLvi xpyaaM íD. fl>. (l>üpTyHuxoua (•//. C'íu.íj
IIOCOSHC K nayiemno Hcxopun fl3bu;03HaHim fV. HoeancK)
HoBaH Kunra o xpaHCKpHnmiíi pyccKHX HMen fiV/. 3ü.i¡a^
HoBoe o MaHKOBCKOM (H. Huta)
JIcKUHH n p o $ . A. H . CoKOjióBa B HexocioBaKnn (C. Mamzay.ieposa)
123—126
126—128
128—131
131—136
. 136
^
,
^Olij,
CESKOSLOVENSKÉ
->
RUSISTIKA
3
NAKLADATELSTVÍ
CESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE V£D
1959
CESKOSLOVENSKA RUSISTIKA
Casopis pro j a z y k y a l i t e r a t u r y s l o v a n s k y c h n á r o d ü SSSR
Roéník IV, éíslo 3
•
Srpen 1959
ftídí prof. Dr. BOHUSLAV ILEK (vedoucí redaktor), élen korespondent CSAV
JULIUS DOLANSKf, kandidát fllologickj^ch ved LUBOMiR DUROVlC, élen
korespondent CSAV KAREL HORÁLEK, prof. dr. A. V. I S A C E N K O , prof. dr.
L. V. KOPECKIJ (zástupce ved. redaktora), dr. MILOSLAV WAGNER (v^konn^
redaktor) s redakéním kruhem,
Vychází étvrtletné pééí Ceskoslovensko-sovétského institutu CSA V v Nakladatelství
Cs. akademie ved, Praha 2, Vodickova 40. Tiskne Mír, n. p., závod 01 v Praze.
Toto éíslo bylo dáno do tisku 15. V. 1959.
RozSifuje Üstfední administrace éasopisü PNS, PoStovni novinov^ ufad v Praze 3,
JindfiSská 14, {tel. 226-591, 239-107), kter:^ pfijímá objédnávky a vyfizuje reklamace.
Roéní pfedplatné 16,— Kés moíno uhradit ve dvou splátkách, cena jednoho éísla
4,— Kés.
Pfíspévky a recenzní vytisky zasílejte na adresu redakce Cs. rusistiky, Cs.-sovét.
institut CSAV, Praha 1, Na pfíkopé29, (tel. 230-919).
A-13044
OBSAH
RMena Grebeni&ková: Macha a Veltman (K povaze v^znamové struktury
jejich historické prózy)
137—153
Orest Zilynskyj: Ceská a slovenská literatura první poloviny XIX. století
V ukrajinsk^ch pfekladech (II, cást)
154—169
Rozhledy
FaAUKoea-HoAHKoea B. E.: Illiíojibubiñ pyccKO-nemcHníl cjiosapb . . . 170—181
Vera Jodasová: Cesko-ruskj?- slovník
181—186
Zprávy a glosy
Nové déjiny ruské literatury (Eva Fojtiková)
Na okraj tfi monografií o M. M. Kocjubynském (Jifina Hostiéková)
Dvé monografie o J. Janovském (Z. Genyk-Berezovská)
JeSté k Jungmannov^m pfekladüm (Orest Zilynskyj)
Z novSej literatury o synonymách (Ol'ga Mallková)
Desel let casopisü Rusk^ jazyk (Milena Holoubková)
.
187—189
190—192
Í92—194
194
194—197
197—200
CESKOSLOVENSKA RUSISTIKA
JKypnan «JIH HsyieHHH nabiKOB H n n x e p a i y p b i cjiaBHHCKHX HapojtoB
CCCP
ToM rV, Bbui. 3
Asrycx 1959
PeflKoaJiexHH: npo$. B. HJIEK (rnaBHbti): peaaKxop), a-p M. BAFHEP (H. O. OXB.
ceKpexapH peaaKiiHH), iJieH-KoppecnoHaeHx.HCAH K. FOPAJIEK, nneH-KoppecnoHaeHX HCAH K). flOJIAHCKHH, nanaJ^HJIOJI. nayK JI. Ji;iOPOBH'í, npo$. A. B.
HCAHEHKO, npo$. JI. B. KOHEHKHH (H. O. aaM. rjiasHoro peaaKxopa).
/KypHan BHXOBHX qexHpe paaa B roa. Hsaaex ero HexocAoeai^KO-CoeemcKuü HHcmumym HCAH B HaaaxeJibcxBe HexocjiOBauKOll AnaaeMHH HayK, Hpara 2, Boan^KOBa
40. HoanHcaHO K neqaxH 15. V. 1959.
3aKa3u Htypnajca H3 aarpaHHqu HanpáBanxb no aapecy: ARTIA, Hpaza, HexocAoeaKUR.
'
CxaxbH H KHHrH Ha peueHSHK) HanpasKHXb no aapecy: PedaKquíi McgpHaaa „Ceskoslovenská rusistika", HexocAoaaKua, Hpüza 1, Na pftkopé 29, HexoeAoeai\KOCoaemcKuü HHcmumyíh.
-
GOJÍEPHíAHHE
P. FpeñeHUHKoea: Maxa H BejibXMaH (K xapaKXepy cxpyKxypw 3HaieHHfl
HX HcxopHHecKOit npo3bi)
137—153
O. 3UAUHCKUÜ: H!emcKaH H cJioaauKaH Jinxepaxypa nepsoñ noaoBHHH
X I X B. B yKpaHHCKHX nepBoaax (qacxb II)
154—169
OCaopH H aoKyMeHXH
FaAUKoea-HoAíiKoaa B. E.: lUKoabHMít pyccKO-ueuicKHñ cJioeapb . . . 170—181
ñodacoaa B.: HcmcKo-pyccKHít cJiOBapb
181—186
C o o 6 m o n JI íi II 3 a M e X K H
HoBan HcxopHH pyccKOñ Jinreparypu fí;. <3&o£Í7nuTO«a^. . . '
3aMexKH K TpcM MOHorpa$HHM o M. M. KOHIOSHHCKOM (U. FocmuHKoea).
ílBe MOHorpa^HH o JO. HHOBCKOM (3. FeHUK-EepeaoecKan)
Eme o nepeBoaax HDitrMaHHa (0.3UAUHCKUÜ)
Ha HOBott jiHTeparypu o CHHOHHMax (O. MaAUKoea)
JUecKTb .xex wypaajia „Rusk^' jazyk" (M. FoAoyÓKoea)
187—189
190—^192
192—194
194
194—197
197—200
u
CESKOSLOVENSKA
RUSISTIKA
4
NAKLADATELSTVÍ
CESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VED
1959
CESKOSLOVENSKA RUSISTIKA
Casopis pro j a z y k y a l i t e r a t u r y s l o v a n s k y c h n á r o d ü SSSR
Roéník IV, císlo 4
Listopad 1959
ftídí prof. Dr. BOHUSLAV ILEK (vedoucí redaktor), élen korespondent CSAV
JULIUS DOLANSKÍ, kandidát filologick^ch ved EUBOMiR fiUROVlC, cien
korespondent CSAV KAREL HORÁLEK, prof. dr. A. V. I S A C E N K O , prof. dr.
L. V. KOPECKIJ (zástupce ved. redaktora), dr. MILOSLAV WAGNER (vj^konn^
redaktor) s redakéním kruhem.
Vychází ctvrtletné pécí Ceskoslovensko-sovétského institutu CSA V v Nakladatelství
Cs. akademie ved, Praha 2, Vodiékova 40. Tiskne Mír, n. p., závod 01 v Praze.
Toto éíslo bylo dáno do tisku 21. VII. 1959.
RozSifuje Üstfední administrace éasopisü PNS, PoStovni novinov^ ufad v Praze 3,
JindfiSská 14, {tel. 226-591, 2á9-i¿>7),kterJÍ'pfijímá objédnávky a vyfizuje reklamace.
Roéní pfedplatné 16,— Kés mo2no uhradit ve dvou splátkách, cena jednoho éísla
4,— Kcs.
Pfíspévky a recenzní v>'tisky zasílejte na adresu redakce Cs. rusistiky, Cs.-sovét.
instituí CSAV, Praha 1, Na pfíkopé 29, {tel. 230-919).
A—16087
OBSAH
Zdenék Mathauser: G. V. Plechanov a otázky soucasné teorie literatury
(Resume: 8. str. obálky)
R o z h l e d y a ískuse
Jaroslav Záva> \ O ruském rymu a asonancích
Vladimír Kostuca: Z uméleckého mistrovství M. Solochova (K funkci
obrazu vlka v jeho díle)
Josej Hrabák: Dülezity pfínos pro teorii verle (JI. H. THMO^eeB, Oieprní
xeopHH H Hcxopmi pyccKoro cxHxa)
Jaroslav Vávra: Odpovéd Franku WoUmanovi
A. B. IIcaneiiKo: CnoBo noHn-^^
o npoxoxnn
Zprávy
Julius Dolansky: Jifi Horák o ruské a ukrajinské literatufe (K 75. narozeninám akademika J. Horáka)
Ladislav Zadrazil: Pfíspévek ke zkoumání vztahu dvou velkych umélcü
(G. Gibian, Tolstoj and Shakespeare)
Vzpomínková kniha o Tolstém (S.L.Tolstoj, V blízkosti mého otee) .
Eva Fojtiková: Konference o staré ruské literatufe
Bibliografie
Kolektiv literárnévédného odd. CSI: Bibliografle literárnévédné rusistiky
V éasopisech za rok 1958
yKasaxejib cxaxeü, HanenaxaHHbix B Híypnane,,Ceskoslovenska rusistika"
B 1959 r
201—211
212—-218
219—223
224—229
229—231
231—235
236—238
239
239—240
240—242
243—258
•>'íQ—''«^
CESKOSLOVENSKA RUSISTIKA
HíypHají aJiH HayieHHH H S H K O B H JiHxepaxypH cjiaBHHCKHX BapoaoB
CCCP
ToM l y , BHH. 4
HoaSpi, 1959 '
PeaKOJiJierHH: npcij. B. HJIEK (rnasHEift peaaKxop), a-p M. BAFHEP (H. o. OXBÍ
ceKpexapH peaaKHroi), qjieH-KoppecnoHaeHx HCÁH K. FOPAJIEK, iJieH-KoppecnoHaenx HCAH K». ÍIOJIAHCKHH, nana.J>HJIOJI. HayK JI. HIOPOBHH, npo$. A. B,
HCAHEHKO, npo$. JI. B. KOHEHKHH (H. O. aaM, raaBHoro peaanxopa).
;
JKypnan Bbixoanx lexHpe pasa B roa. Hsaaex ero HexocAoeauKO-CoeemcKUü Hncmumym HCAH B HsaaxeJibcxBe HexocjiosaiiKOñ AKaaeMHH HayK, Hpara 2, BoHH«iKOBa
40. HoanHcaHO K neqaxH 21.VII. 1959.
3aKa3U HíypHajia H3 aarpammu HanpasjiHxb no aapecy: ARTIA, Hpaza, HexoCAoeaKux.
CxaxbH H KHHrH Ha peueHSHio HanpaBJiaxb no aapecy: PedaKifua ítcypHciAa „Ceskoslovenská rusistika", HexocAoeaKux, Hpaza 1, Na pfíkopé 29, HexocAoeaifkoCoeemcKUü Hucmumym.
C OíIEPJK A H H E
3. Mamzayaep: F. B. HnéxaHOB H Bonpocu coBpeMeuHOñ xeopHH JiHXepaxypH (peaioMe cM. 3-bio cxp, O6JIOH«KH)
201—211
06po3H H ancKyccHH
.ff. 3a8a9a.-O pyccKOM cxHxe H accoHance
212—218
B. Kocmpuíuifa.-i. 'lyaowecxBeHHOM Macxepcxae M. Ulojioxoaa (K Bonpocy o ponH ot Ba BOJiKa B ero npoHSBeacHHHx) (peaioMe CM.3-K) cxp.
05JIOWKH) . .
219—223
ít. FpaóaK: BaHíHb. HKJiaa B xeopHio cxHxa (JI. H. THMO^CCB, Oieprní
xeopHH H HcxopHH pvccKoro cxHxa)
224—229
H. Baepa: OxBex OpaHKy BojibMaHy. .
229^—231
A. B. JÍCOTÉHKO; CnoBO nüíima H ero npoxoxHH
231—235
CoofemcHHH
10. JJOAancKuü: HpHíH FopaK o pyccKOÍi H yKpaHHCKOñ jiHxepaxype (K 75jiexHio anaaeMHKa H. FopaKa)
236—238
JI. 3adpaMcuA: K Bonpocy oxHomemia Tojicxoro K IIIeKcnHpy (G. Gibiaíi,
„Tolstoj and Shakespeare")
239
KHHra BocnoMHHaHHa o TOHCXOM (C.JT.Tojicxott, OiepKH 6Hnoro). . 237—238
E. <r>o£ímuKO«a;KoH$epeHHHH no BonpocaM apeBueñ pyccKoñ jiHxepaxypH
240—242
BH6JiHorpa$HH
KoAACKmue paGomnuKoe omdeACHU.i Aumepamypu HCH: BH5nHorpa$HH
HtypHajibHbix cxaieit no HcxopHH pyccKott Jinxepaxypbi 3a 1958 roa • • 243—258
yKasaxejib cxaxeíl,HaneiaxaHHHX B wypnajie,,Ceskoslovenska rusistika"
B 1959 r
259—260
CESKOSLOVENSKA
RUSISTIKA
Casopis pro jazyky a literaturu slovans'k^^ch úárociü SSSR
ROCNÍK V
1960
VYDÁVÁ
C E S K O S L O V E N S K O-S O V É T S K t I N S T I T U T
V N A K L A D A T E L S T V l CS. A K A D E M I E V E D
CSAV
VPRAZE
'-^'MéfiH-^-.T
/-OBS'ÁH-V.-)R'oC*NfKU <1960)
' "
'^
Üvodem
1— 4
Amorí Cestmlr: SovétStí spisovatelé v boji za svobodu éeskoslovenského
lidu (resume na 3. str. obálky) . . . . . . . . ., . . . . ' , . . . . 69— 77
Barnet Vladimír — Genyk-Berezooská Z. — Mofavec Jaroslav — ¿idlicki)
ytíc/ay.-Ceská ukrajinistika a bélorusistika V letech 1945—1960'. . . . 140—150
Botara Mojmlr ^— Oktábec Vojtéch — Zimek Rudolf: Patnáct let ceské rusistiky (éást I—II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ', . 78— 89
•. '
•- : .
.- 129—140
Jehlicka Miloslav: Kompozicné - t e m a t i c k á ' v^stavba povídky : L. N.
Tolstého „ V p á d " . . . . . . . - . . ; . . . . . ; . . . . .^ . . . . . 209—216
A. B. Rajuñes- {IlmeHb): JTHIÍO pacckasHHKa B nepsbix np'oHSBeaeHHHX "
JI. H . ToJicxoro . . . . . . • . . . _ . , , i . . . . . . . . . ; . . . . 203—208
Kollár Dezider — Panovovd Ema: Vjrvoj slovenskej rusistiky od oslobo- •
denia . . . . . .
. .
. . . , : . . . ' . . . .
90—-, 99
Kopeckij L. V,: Tradicní schéma deklinace ruskych substantív z hlediska
lexikálního. . . . .
. . . . . . .
. •. . . . .
4 — 12
NeSpor Pavel: Prostfedky umélecké püsobiyosti „Kréutzerovy s o n á t y " . 216—225 •
Nevrlí] M.: Ukrajinistika na Slovensku za uplynuWch patnásf rokov . . 150—155
ParoíeA-Badefiras./.-L. N. Tolstoj a nékteré zviástnosti ruského jeaJismu . . 197—203
E. H. Bacu.íb¿8a (BpaxHCJiasa): KocxpyKiíHH xnna ,,á3tó KOl-•voií"'B.JIHxepaxypHOM HáHKe XVHcxóaexHfl. . . . '. . . . . . .\. . . . . . . 1 3 — 24
Rozhledy, dokumenty, diskuse:
Hermán Karel: K ohlasu Tolstého ú m r t í v éeském déJnickém tisku . . .
Kolafa Stépán — Olimpiada Stépanovóvá: Písenme styky mezi L. N. Tols t y m a jeho éesk^^mi a slovensk^mi pfáteli
. ;. . . . . . . . . . .
ivosfffca y/adí'mí'r.-Aneíka S c h u l z o v á o L*.N. Tolstém . ". ". ._. . . .
Parolek Radegast: K vlivu Tolstého ,,Vlády t m y " na ,,Její p a s t o r k y ñ u "
Gabriely Preissové
' . . . . . . . ; . . .
Petfiková Anna: Frazeologismy a idiomatická sousloví v dopisech A. P .
Cechova
.... . . . . . . . . . . . . . .
. . .,
Sekera Jaroslav: 0 jednom charakteristickém rysu umélecké metody A. P~
Cechova (,,0bjektivnost" autorské pozice v Cechovové povídce Neposeda)
yrfyra JaroíZfli;; J e n nékolik slov
WoíZman Fran/c: Pfipomínky k „ O d p o v é d i " Jaroslava Yávry
. .- . . .
Recenze a zprávy
Barnet Vladimír; Ukrajinskj' pfíspévek k problematice vidu a slovesn^'ch
t v a r ü casov^ch (A. H. FeHCbopCKHtt, 3HaieHHfl ^opM MHHyaoro s a c y
B FaJiHHbKo-BoJiHHCbKOMy jiixonHcy)
Camutaliová Irena: Nova vysokoskolská mluvnice rustiny (A. H. FBoáaeB,
CoBpeMeHHbiñ pyccKHíi jiHTepaxypHHíi HSHK)
Camutaliová I. — Hanusová Z.: Podnéty z pfekladatelské konference . .
Franék Jifi F.: Ze vztahfi t a r t u s k é university k Ceskoslovensku . . . .
Genyk-Berezovská Z.: UkrajinskV^ literárnévédn;^'' éasopis (Paananbcye jiixepaxypoBHaBcxBo)
Grebeniéková RMena:
Boris Ejchenbaum 1886—1959 I
241—246
226—238
239—241
238—239
24— -28
29— 32
159
156—^158
171—174
37— 39
105—107
168—170
170—171
100—102
Havránkooá Zdeñka: Monografie o historickém románú A. N. Tolstého (A.
B. AjinaxoB, A. Tojicxoíi — Macxep HcxopHiecKoro poMana)
164—167
Hermán Karel: Tfi nové práce o T. G. Masarykovi (J. Kfiíek, T. G.
Masaryk a éeská politika; J. Dolanski?, Masaryk a Rusko pfedrevoluéní;
T. Syllaba, T . G . Masaryk a revoluce V Rusku)
249—253
Isacenko A.:
Za A. N. Gvozdévem
179—180
Jehliéka Miloslav: Kniha o mistrovství L. N. Tolstého (JI. M. MamnoBcnafl,
MacxepcxBO JI. H. Tojicioro)
253—256
feSftííJS&í*í-ír^^ =
Kafkoüá Olga: Unbegaunova R u s k á gramatika (B. O. Unbegaun, R u s • > v.
'"-•^4- -sianGrammar) . . . -:
" .'
'
40— 4 2 '
• JKOAOÍIÍ Jfft.-Porada lexikografü . . . . • - . . ^
'. . . 42—43"
Koval Libor: Polská pfíruéka o v^voji ükrajinstiny (T. Lehr-Splawinski —
' P . Zwolinski — S. Hrabec, Dzieje jezyka ukrainskiego w zarj^sie) . . . 174—177
Mathauserová Svétlai Konference o literatufe X V H I . století
. .
45
Parolek Radegast: Konference o socialistickérñ realismu \ .•
102—104
Tficet let bohat^ch tvüréích a teoretick^ch zküSenos'tí (A. OaaecB, 3 a
xpnanaxb Jiéx; A. Fadejev, Boje zasocialistickú literaturu) . . . . . 160—162
PordArJarosídí); L K R V jubilejním roce 1960 . . . . . . . . . . . .
.177—179
, SA:o{imá/opá Zd. — Waá'nerMíZ: BüUetin V S R J L II . . . . . . T . . . 1 8 0 — 1 8 3 . Sífndí i'.:. Pracovní porada Ü s t a v u pro éeskou literaturu . * . . . . , . . 104—105
• Vávra -Jaroslav: Prameny a studie k déjinám V^chodní E v r o p y (Quellen .
- u n d Studien zur Geschichte Osteüropas) . .' . . . . . . . : . . . • . . 4 3 — 4 4 '
Zadraíil Ladislav:' Julius Dolanskj? 6 klasicích ruské literatury u nás (J. Dolansk;^, Mistfi ruského realismu u n á s ) . . . . . . . . . .
. . . . . 245—247
Zilynskyj Orest: R u s k é pohádky v p o d á n í V. Stanovského (V. Stanovsk^, .
O dvanácti Mikitech) . . . . . . . .
.'^. . . . . . . . ' . . . . . . - 3 3 — 3 6
Zák Jaroslav: 2ivé svédectví socialistického umélce(K. O e a n n , HHcaxeJib,
• . HCKyccxBO, BpcMH; K.> Fedin, Utrpení starého Werthera aneb o práci
spisovatelské)
.^
162—164
". K r o n i k a . . . - . . . . ' . . •
•
107—108.^
-• ' •
183—184 }
; --.
,'
257—259 }
Bibliografie
Bibliografie jazykovédné rusistiky V éasopisech zarok 1958
46— 68
Bibliografle jazykovédné a literárnévédné ukrajinistiky v éasopisech za rok ,
- 1958 . ' . . . ' . ' . . ' • ". . . '. . . .' . •. . . : . . . . . . . .
.,109—124
Bibliografle literárné teoretick^ch s t a t í V easQpisech za léta 1958—1959 . 185—^196 »
Práce z óbecného a srovnávacího jazykozpytu, z déjin v^chodoslovansk^^ch
jazykü a staré rustiny, uvefejñéné v r. 1958 h a Ukrajiné . . . . . . . 125—126
' SíraArooá y/asía; Sovétské lingvistické bibliografle . . . . . , . . . . . 1 2 6 — 1 2 8
VKaaaxeJib cxaxeii, HaneixaHHHX B Hsypiíajie „Ceskoslovenská r u s i s t i k a "
Bl960r:
. . . . . . . . . . . . . 260—261
CESKOSLOVENSKA R U S I S T I K A
Casopis pro j a z y k y a l i t e r a t u r y s l o v a n s k y c h n á r o d ü SSSR
Rocník V, éíslo 1
Ünor 1960
ftídí prof. dr. BOHUSLAV ILEK (vedoucí redaktor), élen korespondent CSAV '
JULIUS D O L A N S K Y , kandidát ñlologlck^ch .ved EUBOMiR DUROVlC. élen ,
korespondent CSAV KAREL HORÁLEK, prof. dr. A. V. I S A C E N K O , prof. dr. '
L. V. KOPECKIJ (zástupce ved. redaktora), dr. MILOSLAV WAGNER (vj^konn^
redaktor) s redakéním kruhem.
,
'
. Vychází ctvrtletné pééí Ceskoslovensko-sovétského institutu CSA V v Nakladatelství ^
Cs. "akademie ved, Praha 2, Vodiékova 40. Tiskne Mír, n. p„ závod 01 v Praze.
Toto éíslo bylo dáno do tisku 15. XL 1959.
RozSifuje Üstfední administrace éasopisü PNS, PoStovni novinov^ ufad v Praze 3,
JindfiSská 14, {tel. 226-5S2, 23P-Í07), ktery pfijímá objédnávky a vyfizuje reklamace.
Rocní pfedplatné Kés 16.—: Rbl 7,20; $ 1,80; £ —,12,10. Cena jednoho éísla,
Kés 4,—. © Copyright by Nakladatelství Ceskoslovenské akademie ved, 1960.
Pfíspévky a recenzní vV^tiskv zasílejte na adresu redakce Cs. rusistiky, Ceskoslovensko-sovétskú instituí CSAV, Praha 1, Na pfíkopé 29, {leí. 230-919).
A~11137
OBSAH
Üvodem
1—3
L. V. Kopeckij: Tradiéní schéma deklinace ruskych substantív z hlediska
lexikálního
4—12
E. H. BacuAbesa (BpaxHCJiaBa): KoHcxpyKmm xnna ,,áitó xoivoíS"
B nHxepaxypHOM HSUKC X V I I CXOJICIHH .
13—24
Clánky a rozhledy
Anno Petfiková: Frazeologismy a idiomatická sausloví v dopisech
A. P. Cechova
. 24—28
Jaroslav Sekera: O jednom charakte^ istickém rysu umélecké metody
A. P. Cechova („Objektivnost" autoiské pozice v Cechovové povídce
Nepcseda)
29—32
Orest Zilynskyj: Ruské pohádkv v podání V. Stanovského (V. Slanovsky,
O dvanácti Mikitech)
33—36
Recenze a zprávy
Irena Camutaliová: Nova vysokoskolská mluvnice rustiny (A. H. FBoaaeB,
CoBpcMeHHHlt pyccKHil JiHxepaxypHHñ H3HK)
37—39
Olga Kafková: Unbegaunova Ruská gramatika (B. O. Unbegaun, Russian
Grammar) •
40—42
Jifi Kohout: Porada lexikografü
42—43
Jaroslav Vávra: Prameny a studie k déjinám Vjlxhodní Evropy (Quellen
und Studien zur Geschichte Osteüropas)
43—44
Svétla Mathauserová: Konference o literatufe XVHI. století . . . . . .
45
Bibliografie
Bibliografie jazykovédné rusistiky v éasopisech za rok 1958 . . . . 46—68
CESKOSLOVENSKA RUSISTIKA
JKypHan aJiH Hsy^eHHH
jinxepaxypw cnaBHHCKHX n a p o j
CCCP
HBHKOB H
TOMV, Bbin.l
Oespajib 18
PeaKOJiJierHH: npo$. B. HJIEK (rjiaBHHft peaaKTop), a-p M. BAFHEP (H. O. OT
ceKpexapH peaaKHHn), iJieH-KoppecnoHaeHX HCÁH K. FOPAJIEK, qjieH-KoppecnS
acHx 'ÍCAH K). flOJIAHCKHH, Kana-ínjioji. nayK JI. JIIOPOBHH, npo$. A.*'í
HCAHEHKO, npo$. JI. B. KOHEHKHH (H. o. aaM. rjiasHoro peaaKxopa).
JKypnan Bbixojmx nexbipe pasa B roa. Haaaex ero HexocAoeaqKo-CoeemCKuü Unam
mym.HCAH B HaaaxejibcxBe HexocjioaaiiKOñ AKaaeMHH HayK, Hpara 2, BoaH<iKd^'
40; HoanncaHO K nenaxH 15. X I . 1959.
. i,|'
3aKa3U H{^'pHaJIa H3 aarparambí nanpaBJiHXb no aapecy: ARTIA,
cAoeuKux. HoanncKa: Kés 16,—; Py6. 7,20; $ 1,80; £ —, 12,10.
Hpaza, H¿
CxaxbH H KHHXH Ha peueHSHio HanpaBJiaxb no aapecy: PedaRnun otcypHcuia „Cesi
slovenská rusistika", HexocAoeaKua, Hpaza 1, Na pfíkopé 29, HexocAoeaqU
' CoeemcKuú HHcmumym.
-• .
Mt¿
COÍIEPHÍAHHE
Om peduKUuu
. ,
JI. B. KoneiiKuü (Hpara); TpaaHUHOHHaa cxeMa CKJIOHCHHH pyccKHxKMCH
cymecxBHxeJibHHX c XOIKH apcHHH JICKCHKH (PcBíOMe cxaxbH CM. 3-K) cxp.
OOJIOHÍKH)
, .
4—12
E. n. BacuAbcea (BpaxHCJiaBa); KoHcxpyKUHH xnna ,,ájtó jcoivoü" B nnxet
paxypnoM HBHKe XVH CXOJICXHH
13—^24
053opHHMaxepHanbi
Anna HempuiUKoea: 3»pa3eojiorH3Mbi ii iiaHOMaxHHecKHe coiexaHHH B nncbMax A. H. HexoBa
24—28
HpocAae Cenepa: 06 oanOñ xapaKxepaolt nepxe xyaoJKecxBCHHoro Mexoaa
A. H. HexoBa (,,06T.eKXHBHocxb" aBxopcKoit nosHUHH B paccnaae HexoBa HonpuzyHhA)
29^-32
Opecm 3uAUHCKUü: PyccKHe cKaBKH B iraxepnexaqHH B. CxaHOacKoro
(V. Stanovsk^, O dvanácti Mikitech)
33^"
PencHSHH H coo6meHHH
IlpuHa HaAiymaAu: HoBbia BysoBCKHÍt yqeSHHK rpaMMaruKH pyccKoro
H3biKa (A. H. FBoaaeB: CoBpeMCHHbitt pyccKHít JiHxepaxypHbiñ HSWK) . 37—3J
OAbza Ka0Koea: PyccKaH rpaMMaxHKa VHCerayHa (B. O. Unbegaun: Russian Grammar)
40—42
Mpatcu Kozoym: CoBemanne JteKCHKorpaí)OB
42—43
HpocAae Baepa: HcxoqnHKH H HCCJieaoBaHHH no HcxopHH BocxoHHOtt EBpo.
HH (Quellen und Sturlien zur Geschichte Osteüropas) .
43—«*
CeemAU Mamzaysepoea: KoH^epeHUHH no BonpocaM jiHxepaxypbi XVIII >
,
BCKa
BH6jiHorpa4)Hfl
BnGoiHorpa^HH HsypHajibHHX cxaxeii no pyccKo.My HabiKOSHanHio ga 1958 roa 46 6»
CESKOSLOVENSKA RUSISTIKA
Casopis pro j a z y k y a l i t e r a t u r y slovanskj^ch n á r o d ü SSSR
Rocník V, éíslo 2
Kvéten 196M
ftídí prof. dr. BOHUSLAV ILEK (vedoucí redaktor), élen korespondent CSAV
JULIUS DOLANSKt, kandidát fllologick^ch ved EUBOMiR DUROVlC, élen
korespondent CSAV KAREL HORÁLEK, prof. dr. A. V. I S A C E N K O , prof. dr.'_
L. V. KOPECKIJ (zástupce ved. redaktora), dr. MILOSLAV WAGNER (vjrkonn^l
redaktor) s redakéním kruhem.
^^
Vychází étvrtletné pééí Ceskoslovensko-sovétského institutu CSAV v Nakladatelství^
Cs. akademie ved, Praha 2, Vodiékova 40. Tiskne Mír, n. p., závod 01 v Praze.-S
Toto éíslo bylo dáno do tisku 15. XI. 1959.
-^j
RozSifuje Üstfední administrace éasopisü PNS, PoStovni novinov¿ ufad v Praze 3,'Si
JindfiSská 14,{tel. 226-591, 239-107), kterjí^pñjímá objédnávky a vyfizuje reklamace.''
Roéní pfedplatné Kcs 16,—; Rbl 7,20; $ 1,80; £ —,12,10. Cena jednoho cislaj
Kés 4,—. © Copyright by Nakladatelství Ceskoslovenské akademie ved, 1960.
Pfíspévky a recenzní vytisky zasílejte na adresu redakce Cs. rusistiky, Cesko- •
slovensko-sovétskó instilul CSAV, Praha 1, Mala Strana, Thunovská 22/1. p.'(íel. 602-92).
-;
A—14«01148
OBSAH
Cestmlr Amort: SovétStí spisovatelé v boji za svobodu éeskoslovenského
lidu (resume na 3. str. obálky)
69—77
Mojmlr Botara — Vojtéch Oktábec — Rudolf Zimek: Patnáct let ceské rusistiky (I. éást)
78—89
Dezider Kollár — Ema Panovová: Vfvoj slovenskej rusistiky od oslobodenia
90—99
Zprávy
BüzenaGreteníí/coyá: I Boris Ejchenbaum 1886—1959 I
R. Parolek: Konference o socialistickém realismu
L. Sííndi; Pracovní porada Üstavu pro éeskou literaturu
/. Camutaliová — Z. Hanusová: Podnéty z pfekladatelské konference .
100—102
102—104
104—105
105—107
Kronika
107—108
Bibliografie
Bibliografle jazykovédné a literárnévédné ukrajinistiky v éasopisech
za rok 1958
109—124
Práce z óbecného a srovnávacího jazyzkopytu, z déjin v^chodoslovanskych jazykü a staré ruStiny, uvefejñéné v r. 1958 na Ukrajiné . . . 125—126
Vlasia Straková: Sovétské lingvistické bibliografle
126—128
CESKOSLOVENSKA
Míypnají
RUSISTIKA
no H a y ^ e n n i o nabiKOB H j i H x e p a x y p b i
cjiaBHHCKiix
napoaoBj
CCCP
ToM V, BHH. 2
Matt 1960
PeaKOJiJierHH: npo4). B . HJIEK (r.xaBHHft peaaKxop), a-p M. B A F H E P (H. O. ÓXB.':
ceKpexapH peaaKUHH), qjien-KoppecnoHaeHX HCAH K. F O P A J I E K , q.icH-Koppecnon^
acHX H C A H K). flOJIAHCKHH, Kana. *HJIOJI. HayK JI. JlIOPOBH'q, npo({). A. Bj"
H C A H E H K O , n p o $ . JI. B. K O H E H K H H (H. O. saM. rjiaBHoro peaaKxopa).
)KypHaji BMxoanx nexbipe pasa B roa. Hsaaex ero HexocAoeaitKO-CoeemcKuü IlacmU-j^
mym HCAH B HBaaxejibcxBe HexocJiosanKoñ AKaaeMHH Haj'K, H p a r a 2, BoarniKosal
40: HoanHcaHO K neiaxH 15. I I . 1960.
;|
. BaKaabiíja Híypnají H3 BarpannuM nanpaBJiHXb no aapecy: ARTIA,
Hpaza, Hexo-^
CAOSüKUH. HoanHCHan u e n a : Kcs 16,^^; PyC. 7,20; $ 1,80; £ —, 12,10.
I;
CxaxbH H KHHrH aJiH peHeHSHpoBaKHH HanpaBJiHXb no aapecy: Pedannua McypHcuia'
„Ceskoslovenská rusistika", HexocAoeaKua, Hpaza 1, Mala strana, Thunovská
22,..
HexocAoeauKO-CoeemcKuü Hncmumym (TCA.
602-92).
COXIEP/KAHHE
HecmMup A.uopm: COBCTCHUC nHcarejiH u OopbOe aa CBoSoay HexocjioBauKoro Hapoaa (peaioMe cxaxbH CM. 3-bio cxp. O6JIO>KKH)
Moü.Mup Eomypa — Boiimex 0¡:ma6ei{ — PgdoAbcp SUMCK: llHXHaauaxt
aex qemcKoíl pyciicxHKH (lacxb 1)
JJeaudep HoAAap — 9.Ma Hanoeoea: PasBHxne cnoBanHOü pycucxHKH c iiepHOáa ocBoSoHiaemiH
69—77
78—89
90—99
C o o ó m e IIH H
Py-vcena rpeóenwiKoea:
Bopiic 3íixen5ayM (1886—1959)
100—102
P . fJapo.ieh': KoHiJjepeHmiH o comiaJiucxHtiecKOM peajiH3Me
102—104
JI. UlmundA: PaóoMcc coBeiuamic Hncxiixyxa MemcKoil .^nxepaxypbI . . . 104—105
H. HaMymuAuofía — 3 . FaHycoea; Hxorn i;oH(I)epeiimiii nepeBoamiKOB. . . 105—107
XpoHHKa
107—108
B H 6 Jiii o r p a ({) n n
BHó.iiiorpail)ii« HjypiiaJTbiibix crareií no yKpaniicKOMy HabiiíOSHaiiHio H JIHxepaxyponeaenuio aa 1958 roa
109—124
Paóoxbi no oCnjeiiy ii cpaBHiire.nbiioMy H3biiío3HaHHio, no HcxopHH BOCXOHHOCJiaBHHCKii.K H3biK0B II .ipeniiepvccnoro nabiKa, onySjiHKOBaHHMe B1958
roay B y C C P
125—126
Bjiacma CmpaKosa; CoBercKiie .uuurnucTiMecKiie 6uó,iiiorpa(I)Hn
126^128
CESKOSLOVENSKA RUSISTIKA
f
Casopis p r o j a z y k y a l i t e r a t u r y slovansk^^ch n á r o d ü SSSR
Roéník V, éíslo 3
T'
Srpen 196oI
•'
¡f
ftídí prof. dr. BOHUSLAV ILEK (vedoucí redaktor), élen korespondent CSAVJ
JULIUS DOLANSK"?, kandidát fllologickj^ch ved EUBOMiR DUROVlC, élenl
korespondent CSAV KAREL HORÁLEK, prof. dr. A. V. I S A C E N K O , prof. dr'jl
L. V. KOPECKIJ (zástupce ved. redaktora), dr. MILOSLAV WAGNER (vj^konn^l
redaktor) s redakéním kruhem.
rÑ
Vychází étvrtletné pééí Ceskoslovensko-sovétského institutu CSAV v Nakladatelstvíi
Cs. akademie ved, Praha 2, Vodiékova 40. Tiskne Mír, n. p., závod 01 v Praze.*
Toto éíslo bylo dáno do tisku 15. V. 1960.
|í
RozSifuje Üstfední administrace éasopisü PNS, PoStovni novinov^ ufad v Praze 3,''
JindfiSská 14, {tel. 226-591, 239-107), ktt'Tf pfijímá objrdrávky a vyfizuje reklamace."í
Roéní pfedplatné Kés 16,—: Rbl 7,20: $ 1,80; £—,12,10. Cena jednoho éísla^
Kés 4,—. © Copyright by Nakladatelství Ceskoslovenské akadem.e ved, 1960.
/|
Pfíspévky a recenzní v:^ti.«ky zasílejte na adresu redakce Cs. rusistiky, Cesko-'¡
slovensko-sovétsk^ instituí CSAV, Praha 1, Mala Strana, Thunovská 22/1. p.
(tel.602-92).
1
A—14«01338
'
CESKOSLOVENSKA RUSISTIKA
Híypnají no nayqeHHio
ToM Y, Bun. 3
H3HKOB
H JiHxepaxypbi cjiaBnncKHX HapoaoB
CCCP
Aarycx 1960
PeaKOJiJierHH: npo$. B. HJIEK (xJiaBHbiíi peaaKXop), a-p M. BAFHEP (ii. o. OXB.
ceKpexapH peaaKUHH), qjicH-KoppecnoHaeHX HC.\H K. FOPAJIEK, qjien-KoppecnoHaeHx HCAH 10. HOJIAHCKHH, KaHn.J)n.nnji. HayK JI. XHOPOBHH, npod[). A. B.
HCAHEHKO, npo$, JI. B. KOnEHKHH (H. O. aaM. rJiasHoro peaaKxopa).
JKypnaJí BHXoanx lexHpe pasa B roa. Hsaaex ero HexocAoeaifKO-CoeemcKuü Hncmumym HCAH B HsaaxeJibcise HexocjioBanKoñ AKaaeMHH HayK, Opara 2, BoarniKOBa
40. HoanHcaHO K neqaxH 15. V. 1960.
SaKasHHa Htypnají Ha aarpannuM HanpasJiHXb no aapecy: ARTIA, Hpaza, HexoCAoeaKoa. HoanHCHan Hena: Kcs 16,—; Py6. 7,20; S 1,80; £ —, 12,10.
CxaxbH H KimrH aJiH peneHSHpoBanHH HanpasjiHXb no aapecy: PedoKifua :yKypHaAa
,,Ceskoslovenská rusistika", HexocAoeaKu.n, Hpaza 1, Mala strana, Thunovská 22,
HexocAOeaifKo-CoeemcKuü Hncmumym (TCA. 602-92).
COflEPÍKAHHE
MoiiMup Eomypa — Boümex 0Kma6e^ — PydoAb0 3uMeK: HHxnaaaaxb Jiex
HemcKoft pycHcxHKH (lacxb II)
129
BjiaatijHup Eapnem — 3 . FeHUK-BepeaoecKuü — HpocAae Mopaeeu —
Bai^Aae JKudAUífKuü: HemcKaH yKpaHHHCXHKa H 6ejiopycHCXHKa B 1945
1960 rr
140
140—150
M. HeepAbíü: VKpaHHHCXHKa B CjioaaKHH aa npomeamHe nHXHaaufixb jiex 150
155
XlHCKyCCHH
0paHK BoAbJuan: SaMe^aHHH K ,,OxBexy" HpocjiaBa BaBpbi . . . . . .
HpocAae Baepa: TojibKO HecKOjibKO WIOB
156—158
I59
P e u e H 3 H H H COOSmCHHH
Padezacm HapoACK: Tpnanaxb Jiex Soraxoro xBopHPCKoro 11 x lopexuHscKoro onbrra(A. Oaaeea, 3a xpnauaxb jiex; A. Fadejev, Boje o socíalistickú literaturu)
150 152
HpocAae MUK: HÍHBOC CBHaexejibcxao npeacxaBHxeJiH coHHajiHcxnqecKoro
HCKyccxBa (K. «Peann, HHcaxeJib HCKyccxBo, BpsMH; K. Fedin, Utrpení
starého Werthera aneb o práci spisovatelské)
162 164
3deHKa FaepaHKoea: MoHorpa^iin 06 HCxopuqecKOM poMane A. H. Tojicxoro (A. B. AjinaxoB: A. Tojicxofl — Macxep ncxopHHecKoro poMana) 164—167
HpoKU 0. 0paHeK: Ha HCxopHH oxHomennil TapxyccKoro yiiHBepciixexa
K HexocjioaaKHH
168 170
3 . FeHbiK-EepeaoecKan: yKpaHHCKHH JiHxepaxypoBeanecKHtt jKypnaJí
(PaaflHCbKe JiixepaxypoBHaBcxBo)
170 171
BAaduMup Eapnem: VKpaHHCKoe HCcjieaoBanne no npoSjieMaxHKc snaa
H BpeMcHHbix (jjopM rjiarojia (A, I. FeHCbopcKHñ: 3HaqeHHH 4)opM MHHyjioro viacy B FajiHHbKO-BojiiiHCbKOMy jiironncy)
171—174
JIuóop KoeoA: HojibcHan KHHxa o pasBHXHH yKpanHCKoro H3biKa (T. LehrSplawiñski — P. Zwolinski — S. Hrabec: Dzieje jgzyka ukrainskiego
w zarysie)
"
174—177
HpocAae HopaK: HapoaHbie KypcH pyccKoro HSbma B loSnJiefiHbiii
1960 r o a . . • • • - • • •
A. HcaHCHKo: A.H.FBoaaeBl
3 9 . CKoyjnaAoea—M.
n jiHxepaxypu I I
XpoHHKa.
Baznep:
177—179
I79 130
BiojiJiexeHb HncxHxyxa pyccKoro HSbma
Igj
133
183—184
BH6jiHorpa$HH
BH5jiHorpa$HH jKvpHajibHbix cxaxeñ no reoprní Jinxepaxypbi 3a 1958 H
1959 r r
185—196
OBSAH
Mojmlr Botara — Vojtéch Oktábec — Rudolf Zimek: Patnáct let éeské
rusistiky (II. cást) .
129—140.
Vladimír Barnet — Z. Genyk-Berezovská — Jaroslav Moravec — Václav
Zidlick^: Ceská ukrajinistika a bélorusistika v letech 1945—1960 . . . 140—150
M. Nevrli): Ukrajinistika na Slovensku za uplynul^ch patnásf rokov . . .. 150—155
DiskuseFran/f WoZíman; Pfipomínky k ,,Odpovédi" Jaroslava Vávry
Jaroslav Vávra: Jen nékolik slov
Recenze a z p r á v y
Radegast Parolek: Tficet let bohat^ch tvüréích a teoretick^ch zkuSeností
(A. Oaaeea, 3a xpnayaxb Jiex; A. Fadejev, Boje za socialistickü lite;
ratúru)
' . . . .
Jaroslav Zák: 2ivé svédectví socialistického umélce (K. Oeann, HHcaxejib,
HCKyccxBO, BpcMfl; K. Fedin, Utrpení starého Werthera aneb o práci
spisovatelské)
Zdeñka Havránková: Monografie o historickém románú A. N. Tolstého (A.
B. AjinaxoB, A. ToJicxoñ—Macxep HCxopHiecKoro poMana)
Jifi F. Franék: Ze vztahu tartuské university k Ceskoslovensku . . . .
Z. Genyk-Berezovská: Ukrajinskj literárnévédné éasopis (PaaHHCbKe jiixepaxypoanaBcxBo)
Vladimír Barnet: Ukrajinské pfíspévek k problematice vidu a slovesn^^ch
tvarü casov^ch (A. I. FcHCbopcKHñ, SnaHeHHH ij)opM MHHyjioro nacy
B FajiHHbKo-BojiHHCbKOMy jiixoHHcy)
Libor Koval: Polská pfíruéka o v^'voji ukrajinStiny (T. Lehr-Splawiñski —
P. Zwolitóski—S. Hrabec, Dzieje jezyka ukrainskiego w zarysie) . .
Jaroslav Porák: LKR v jubilejním roce 1960
A. Isaéenko: \ Za A. N. GvozdévenTj
Zd. Skoumalová-—Mil.
Kronika
Wagner: BuUetin V S R J L II
156—158
159
160—162
162—164
164—167
168—170
170—171
171—174
174—177
177—179
179—180
180—183
183—184
Bibliografie
Bibliografleliterárné teoretick^ch statí V éasopisech za léta 1958—1959 . . 185—196
I
CESKOSLOVENSKA R U S I S T I K A
Casopis pro j a z y k y a literatury slovanskych národü
Roéník V, éíslo 4
SSSR
Listopad 1960. *
ftídí prof. dr. BOHUSLAV I L E K (vedoucí redaktor), élen korespondent CSAV',!
J U L I U S DOLANSK^Í", kandidát fllologick^ch ved E U B O M i R DUROVlC, élen '•
korespondent CSAV K A R E L H O R Á L E K , prof. dr. A. V. I S A C E N K O , prof. dr. >
L. V. K O P E C K I J (zástupce ved. redaktora), dr. MILOSLAV W A G N E R (v:^konn:? í
redaktor) s redakéním kruhem.
Vychází étvrtletné pééí Ceskoslovensko-sovélského institutu CSAV \ N a k l a d a t e l s t v í '
Cs. akademie ved, P r a h a 2, Vodiékova 40. Tiskne Mír, n. p . , závod 01 v P r a z e . '
Toto éíslo bylo dáno do tisku 15. V I H . 1960.
RozSifuje Üstfední administrace éasopisü PNS, PoStovní novimv^ ufad v Praze 3,
JindfiSská 14 {leí. 22(5-591, gSS-iO?'), kter;^ pfijímá objédnávky a vyfizuje reklamace.
Roéní pfedplatné Kcs 16,—; Rbl 7,20; $ 1,80; £ —,12,10. Cena jednoho éísla ,
Kés 4,—. © Copyright b y Nakladatelství Ceskoslovenské akademie ved, 1960.
Pfíspévky a recenzní vytisky zasílejte na adresu redakce Cs. rusistiky,
Ceskoslovensko-sovétsk^
institut CSAV, Praha 1, Mala •Strana, Thunovská 22/1. p.
(tel. 602-92).
A—14'01542
OBSAH
Radegast Parolek: L. N . Tolstoj a nékteré zvlástnosti ruského realismu . .
A. B . KaMHee: JIHHO paccKa3HHKa B nepBux nponaBeaeHHHx JI. H . Toncioro
Miloslav Jehlicka: Kompozicné tematická v y s t a v b a povídky L. N . Tolstého „ V p á d "
Pavel NeSpor: Prostfedky umélecké püsobivosti ,,Kreutzerovy sonáty" . .
Clánky a d o k u m e n t y
Stépán Kolafa — Olimpiada Stépanovóvá: Písemné styky mezi L. N. Tolstym a jeho ceskymi a slovensk3?mi pfáteli
Radegast Parolek: K vlivu Tolstého ,,Vlády t m y " na ,,Její pastorkyñu"
Gabriely Preissové
Vladimír A'o.s/nca; Aneáka Schulzová o L. N. Tolstém
Karel Hermán: K ohlasu úmrtí L. N. Tolstého v ceském délnickém tisku .
197—203
203—208
209—216
216—225
226—238
238—239
239—241
241—246
Recenze
Ladislav Zadrazil: Julius Dolansky o klasicích ruské literatury u nás (Julius
Dolansk^, Mistfi ruského realismu u nás)
247—249
Karel Hermán: Tfi nové práce o T. G. Masarykovi ( J . Kfíiek, T. G. Masarvk a ceská politika; J. Dolanskíj, Masaryk a R u s k o pfedrevoluéní;
T. Syllaba, T. G. Masaryk a revoluce v Rusku)
249—253
Miloslav Jehliéka: K n i h a o mistrovství L. N. Tolstého (JI. M. MHmKOBCKan,
MacxepcxBO JI. H . Tojicxoro)
253—256
Kronika
257—260
yKaaaxeJib cxaxeii, HaneqaxaHHbix B wypnajie ,,Ceskoslovenska rusistika"
B 1960 r
260—261
)•
P e u e H B H H H COOSmCHHH
Eapnem BAaduMup: YKpaHHCKoe HccJieaoBanne no npoOneMaxHKe BHaa'H
BpeMCHHbix $opM raarojia (A. I. FeHCbopcKHíi, SHaneHHH ^lopin M|fciyJioro Hacy B FajiHUbKO-BojiHHCbKOMy JilxonHcy)
. . •; '. , 171—174
Baepa
HpocAae:
HCXOHHHKH H HccjieaoBaHHH no HcxopHH
BO<JTOI-HO¿
Eapoubi (Quellen u n d Studien zur Geschichte Osteüropas) . . . . . . 4 3 — 4 4
Baznep MujiocAae — CKoyMCUioea 3deHKa: BioJiJiexeHb HncxHxyxa pyccKoro
H3HKa H JiHxepaxypu I I
180—182
FaepaHKoea SdeuKa: MoHorpa$HH 06 HcxopHqecKOM poMane A . H . Tojicxoro (A. B . AjinaxoB, A. Tojicxoñ — Macxep HciopnqecKoro poMana) . 164—167
Fanycoea 3deHKa — IlaMymajiuoea Mpuna: HXOXH Kon^epeHimn nepcBoa1HKOB
105—107
FeHbiK-EepeaoecKaH 3: yKpaHHCKHñ jiHxepaxypoBeaiecKHli Htypkají ( P a aHHCbKe jiixepaiypo3HaBCXBo)
170—171
FepMUH KapcA: Tpn HOBHX xpyaa o T. F . MacapHKe ( J . Kfíáek, T . G.
Masaryk a éeská politika; J . Dolanskj?, Masaryk a Rusko pfedrevoluéní; T. Syllaba; T. G. Masaryk a revoluce v Rusku) .
249—253
FpeóeHUHKoea PyMcena: | Bopnc SfixenCayM (1886—1959)
100—102
EzAUHKa MuAOCAae: K n n r a o MacxepcxBe J I . H . Tojicxoro (JI. M. M u m KOBCKaH, MacxepcxBO JI. H . Tojicxoro)
. 253—256
}RaK HpocAue: HÍHBOC CBHaexejibCXBo npeacxaBHieJiH couHaJiHCXHiecKoro
HCKyccxBa (K. <I>eaHH, Hncaxejib, HCKyccxBO, BpcMH; K. Fedin, Utrpení
starého Werthera aneb o práci spisovatelské)
162—164
3adpaoKUA JladucAae: lOJiHyc ÍIojiaHCKHíl o KJiaccHKax pyccKoñ jiHXepaxypH B HexocjioBaKHH (Julius Dolanskj?^, Mistfi ruského realismu u nás) 247—249
3uAUHCKUü Opecm: PyccKHe CKasKH B HHxepnpexauHH B . CxanoBCKoro
(V. Stanovskt, O dvanácti Mikitech)
33— 36
Jíca»¿eHKO A.; I A. H . FBoaaeB I
179—180
Ka0Koea OAbza: PyccKan rpaMMaxHKa VHSerayHa ( B . O. Unbegaun:
Russian Grammar)
40— 42
KoeaA JIuóop: HojibcKaH KHHra o pasBHXHH yKpanHCKoro HaHKa (T. LehrSplawiñski — P . Zwolinski — S. Hrabec; Dzieje j gzyka ukrainskiego
w zarysie)
174—177
Kozoym HpMcu: CoBemanne jieKCHKorpa$OB
42— 43
Mamzaysepoea CeemAa: KoH$epeHHHH no BonpocaM JiHxepaxypu X V H I
BCKa
45
HapOACK Padezacm: Kon^epeHUHH o coHHajiHcxHuecKOM peajinsMc . . . 102—104
TpHauaxb Jiex 6oraxoro XBopnecKoro H xeopexHHecKoro onHxa (A. O a aecB, 3 a xpnanaxb Jiei; A. Fadejev, Boje o socialistickü l i t e r a t u r u ) . . 160—162
HopaK HpocAae: HapoaHbie Kypcbi pyccKoro nabiKa B loCHJieñHbiít 1960
roa
177—179
0paHeK IIpMcu 0.: Ha HcxopHH oxHomennü TapxyccKoro yHHBepcHxexa
K HexocjiOBaKHH
168—170
HaMymoAuoea Mpuna: HoBMft ByaoBCKHíl yqeSHHK rpaMMaxHKH pyccKoro
flabiKa (A. H . FBoaaeB, CoBpeMeHHbiíl pyccKHii jiHxepaxypnbiil nabiK) . 37— 39
UlmundA JladucAae: PaSo^ee coBcmaHue HncxHxyxa ^emcKoíi JiHxepaxypbi
104—105
XpOHHKa
107—108, 183—184,
257—260
Bn6jiHorpa$Hfl
BnSjiHorpa^HH wypHajibHbix cxaxeü no pyccKOMy H3HK03HaHHK) 3a
1958 r o a
46— 68
BH6JiHorpa(j)HH wypHajibHbix cxaxeii no xeopnH jiHxepaxypbi 3a 1958
H 1959 r r . . .
185—196
BH6jiHorpa¿()HH HíypnajibHbix cxaxeñ no yKpaHHcROMy HabiKoaiiaHHio H a n xepaxypoBeacHHio aa 1958 r o a
1Ó9—124
Pa6oxbi no oSmcMy H cpaBHHxenbHOMy nsbiKoananHio, no HCXOPHH BocxoqHOCJiasHHCKHX H3HK0B H apeBHepyccKoro H3biKa, onyOjraKosaHHHe
B 1958 roay B y c c p
125—126
CmpoKoea BAacma: CosexcKHe jiHHrBHCXHHccKHe 6H6jiHorpa$HH . . . . 126—128
261
'ví\
CESKOSLOVENSKA RUSISTIKA
..j,
-
'
•
•
J K y p H í J í EW H a y i e H H i o H S H K O B H a n x e p a x y p H
, :t—^>"^\,
• - ' .
•
> " " « .
,v.
».
• ! -
.
CJIHBHHCKHX
HapoaoB '
CCCP,
^
' .
T O M V » B L r a . 4 > . y. \ ;
HoH5pb 1 9 6 0 " :
PeaKOJiJÍerHíí! npQ$." B . H J I E K (rjiaBUbill peaanxop), a-p M. B A F H E P (H. o. OXB. "^i
ceKpexapH pea^SHHÍi), HJÍCH-Kopp'ecnoHaeHx HCAH K. F O P A J I E K , HJien-KoppecnoH-'~'
acHx HCAH I 0 : * g 0 3 Í A H C K H H , Kana.^HJioa. nayn JI. flIOPOBHH, n p o $ . A. B . M C Á H E H K p , n p o $ . JI. B . K O H E H K H H (H. O. saM. rjiaanoro peaaKxopa).
.^!
' ' JKypHají BHXoaHX qexupe p a s a B r o a . Hsaaex ero HexocAoeaifKo-CoeemcKUü Hncmu- '
mym HCAH B Hsjtaxejibcxae HeXocjioBartKoü AnaaeMHH HayK, H p a r a 2 , BoaniKoaa I
40, HoaíiHcaHO K neiaxH 1 5 . V I H . 1960.
,
3aKa3HHa wypnají H3 aarparamH nanpaBJiHxb no aapecy: ARTIA,
Hpaza,HexoCAoeaKua. HoaioicHaH ncHa: Kés 16,—; PyC. 7,20; $ 1,80; £ — , 12,10.
CxaxbH H KHHXH aJiH peHeHBHpóBaHHH HanpaBjiHXb no aapecyVPe9aKi{Ufl Mcypnaaa
„Ceskoslovenská rusistika",
HexocAoeaKUSí, Ilpaza 1, Mala. Strana, Thunovská 22, ^'^
HexocAoeauKO-CoeemcKUÜ HHcmumym (TCA. 602-92).
COÍIEPJKÁHHE
Padezacm HapoACK: JI. H . Tojicxoit H HCKOxopHe OCOCCHHOCXH pyccKoro
peajiHaMa
A. B. lía.MHe«.- JIHHO paccKasHHKa B nepBwx npoHSBeacHHHX JI. H . TOJIcxoro .
MuAocAae EZAUHKO: KoMnoBHUHOHHo-xcMaxHHecKoe nocxpocHiie paccKasa
,,Ha6er" (K xapaKxepncxHKe xyaoHíecxBemioro Mexoaa MOJioáoro
Tojicxoro)
HaecA Hemnop: CpeacxBa xyaojKecxBCHHoro BoaaeñcxBHH „KpeiíHepOBOH
conaxH"
CooSmcHHH H M a x e p n a n b i
lUmenan KoAa(fia — OAu.nnuada Cmenanoea: KoppecnoHacHHHH Memay
JI. H. ToJicxbiM H ero nemcKHMH H cjioBauKHMH npyabHMH
Padezacm' HapoACK: K Bonpocy o BJIHHHHH ,,BjiacxH xbMbí" Tojicxoro
Ha apaMaxyprHK) F . HpeíiccoBoii (,,Ee ñaaHepnna")
BAaduMup Kocmpuiuua: AneHíKa IIIyjibuoBa o JI. H . TOJICTOM
KapeA Fep.Han: OXKHHKH n a CMepxb JI. H . Toncxoro B HemcKoii pa6o<ieñ nenaxH
197—203
203—208
209—216
216—225
226—238
238—239
239—241
241—246
PeqeHaHH
JladucAae SadpaotcuA: lOjinyc JíojtaHCKHft o KJiaccHKax pyccKoñ HHxepaxypH B HexocjioBaKHH ( J . Dolansky, Mistfi ruského realismu u nás) . 247—249
KapeA FepMan: TpH HOBHX xpyaa ó T. F. MacapHKe (J. Kfíiek, T. G. Masaryk a éeská politika; J . Dolansky, Masaryk a Rusko pfedrevoluéní;
T. Syllbaa, T. G. Masaryk a revoluce v Rusku)
249—253
UAOCAae EzAUHKa: K n n r a o MacxepcxBe JI. H . Tojicxoro (JI. M. MnmKOBCKaH, MacxepcxBO JI. H . Tojicxoro)
253—256
\fki,
XpoHHKa
257—260
YKaaaxejib CTaxeil, uaneqaxaHHbix B wypnajie ,,Ceskoslovenska rusistika"
B 1960 r
260—261

Podobné dokumenty

OBSAH XXIX. ROCNIKU (1984) BapoHoe A. H.: HapeHHH edaa

OBSAH XXIX. ROCNIKU (1984) BapoHoe A. H.: HapeHHH edaa m Redakéní kruh: D I O N t Z DURlSlN, ZINA GENYK-BEREZOVSKÁ, M I L ^ , HRALA, DEZIDER KOLLÁR, VLADIMlR K O S T R I C A , KAREL MARTlI NEK, BOHUMIL NEUMANN, EMA PANOVOVÁ, RADEGAST PAROLEKl, JOSEF V ...

Více

Protokol o vypoctu U BluEvolution82 V-115/15

Protokol o vypoctu U BluEvolution82 V-115/15 Výpočet hodnoty součinitele prostupu tepla UD dveři vychází znolmy ČsN EN lso 1oo77-1 a podkladů - Viz kapito'a 1 a 2, Vypočítanéhodnotyjsou uvedény v následljících tabulkách 3 až 6. Tabulka 3: vyp...

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti bo entertainment s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti bo entertainment s.r.o. 4. 4. Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závad...

Více