zápis - Chovatelé poštovních holubů OSLouny

Komentáře

Transkript

zápis - Chovatelé poštovních holubů OSLouny
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
Podzimní konference OS Louny
Dne 10.11.2013 v 9 hod v Lenešicích
Přítomni: p. David, Tománek, Toušek, Koderyč, Garančovský, Sunkovský, Kubač, Kubáč
1. Schůzi zahájil p. David přivítáním přítomných a seznámil je s programem jednání –
odsouhlaseno bez doplňujících připomínek.
2. Volba mandátové a návrhové komise, návrh na volební komisi.
Mandátová komise : p. Kubač Fr. předseda – ing. Findrant a Rein – odsouhlaseno všemi
hlasy delegátů.
Volební komise : p. David předseda – Škuthan a Šámal – odsouhlaseno všemi hlasy
delegátů.
3. Kontrola usnesení z jarní konference – všechny body splněny.
Kontrola usnesení z poslední výborové schůze – splněno.
4. Jednatel p. Kubač – připomínka k volbám v ZO a poděkování odcházejícím členům
výboru a všem, kteří se jakkoliv prací podíleli na zdárném chodu OS. Žádá tímto všechny
předsedy ZO o zaslání jmenného seznamu členů ZO včetně jejich telefonů a adres, kteří
zaplatí účelový příspěvek na závody 2014 500 Kč a členství v ČMS CHPH 100 Kč
(létající a nelétající člen). Seznamy zaslat na adresu p. Kubače Fr. do 10.12.2013.
Uvedené poplatky musí být zaplaceny do konce roku 2013 na účet OS Louny.
Pokladník p. Tománek - seznámil přítomné se stavem pokladny, konstatoval včasné
provádění plateb a vyzval přítomné ke slušnému a kamarádskému jednání vůči sobě.
Výcvikář p. Garančovský – zhodnotil závodní sezonu, seznámil přítomné s počasím, které
jednotlivé závody provázelo. Dále seznámil s výsledky vítězů jednotlivých závodů a
všech kategorií.
5. Revizní komise p. Kubáč – přednesl prováděnou revizi a počty kontrolovaných položek.
Další kontrola proběhne po uzavření pokladny. Žádá o doplnění o jednoho člena revizní
komise. Předal písemně zprávu a provedené revizi.
Předseda p. David – zhodnotil tříleté volební období, ocenil kolektivní práci všech členů.
Kladně zhodnotil kooperaci na dlouhých tratích. Bylo vytvořeno nové seskupení, které
naplnilo očekávání. V letošním roce bylo rozšířeno o OS Sever a připravuje se jednání
s OS Polabí. Přepravu zajišťovalo OS Louny. Vypouštěcí místa u závodů DT by měla být
shodná s r. 2013.
Poplatky za holuby na jednotlivé závody nebudou měněny. Náklady na jednotlivé závody
nebyly ztrátové. Základním organizacím, které provedly opravu přepravních boxů
předseda poděkoval. Sportovní úroveň byla velmi dobrá – v letošním roce vynikající
výsledky p. Touška a Antropiuse. Přeprava holubů byla bez problémů. Startovací komise
odvedla vynikající práci. V závěru své zprávy předseda informoval konferenci o založení
OS Chomutov, které organizačně zajišťuje p. Ješetický. Obě strany nemají vůči sobě
žádné pohledávky a není vyloučena ani budoucí kooperace některých vybraných závodů.
Informoval o konání Oblastní výstavy ve dne 15.12.2013 od 9,00 hod v kulturním domě
v Dobrovízi – „Na náměstí“
6. Jednání OS Lidice a Sever. Pro OS jsou nepřijatelné závody ze severozápadu. OS Sever
přistupuje za dodržení dohodnutých podmínek ke kooperaci.
7. Návrh závodního plánu na rok 2014 přednesl p. Garančovský.
Připomínka p. Zima – zodpovězeno p. Davidem – jednalo se o dva závody na 500 km
v jeden den.
8. Zrušení pásem.
9. Vypořádání s odcházejícími členy OS Louny – odsouhlaseno 20 000,- Kč.
10. Návrh na zhotovení přístavku a areálu ČSCH ZO Roudnice – uskladnění košů a
přepravních vozíků.
11. Návrh na zhotovení přepravního vozíku 24 – 30 boxů.
12. Výcvikář p. Garančovský provedl vyhodnocení sezony a vítězům předal poháry.
13. Volba nového výboru OS Louny
Seznámení s kandidáty
p. Toušek – odsouhlaseno 23 hlasy
p. Garančovský – odsouhlaseno 23 hlasy
p. Sunkovský – odsouhlaseno 23 hlasy
p. Kubač Fr. – odsouhlaseno 23 hlasy
p. Čermák – odsouhlaseno 23 hlasy
p. Tománek – odsouhlaseno 23 hlasy
p. David – odsouhlaseno 23 hlasy
Revizní komise
p. Kubač Josef – odsouhlaseno 23 hlasy
p. Minarčík Martin – odsouhlaseno 23 hlasy
p. Krycner – odsouhlaseno 23 hlasy
Odsouhlasení předsedy OS Louny
p. Toušek – odsouhlaseno 23 hlasy
Nový předseda OS Louny seznámil účastníky konference s představou budoucího vývoje
holubaření v Čechách v návaznosti na kooperace.
14. Diskuze
p. Antropius – organizace odvozu na zemskou výstavu
p. Čermák – dotaz na oblastní výstavu – zodpověděl p. David
p. Čermák – krátké tratě 20/7 do 200 km.
p. Toušek – hovořil o organizaci odvozu holubů na nadcházející výstavy a oslovil
chovatele jejichž holubi by měli být vystaveni.
15. Usnesení z podzimní konfence.
Předseda mandátové a návrhové komise p. Kubač Fr. přednesl návrh usnesení, který
konference schválila všemi hlasy přítomných delegátů takto:
Konference schvaluje:
- návrh závodního plánu na r. 2014
- zrušení pásem pro rok 2014
- vyplacení 20 000 Kč odcházejícím členům do nově se tvořícího OS Chomutov
- stavbu přístřešku v objektu ZO ČSCH Roudnice
- zhotovení přepravního vozíku na 24 – 30 boxů
- nový výbor OS Louny ve složení: předseda Toušek, členi Sunkovský, Kubač Fr., David,
Garančovský, Tománek, Čermák
- KRK ve složení: Kubáč, Minarčík Martin, Krycner
Konference bere na vědomí:
-
zprávy funkcionářů
zprávu KRK
Konference ukládá:
-
ZO zaplatit 500 Kč účelový příspěvek na závody do konce roku 2013
Zaplatit 100 Kč členství v ČMS CHPH do konce roku 2013
ZO nahlásit jmenný seznam členů s výší příspěvku včetně adresy členů a telefonů na
jednatele p. Kubače Fr. do 10.12.2013
zapsal: František Kubač
jednatel OS
schválil: Josef Toušek
předseda OS

Podobné dokumenty

poustevníci a poustevny v plzeňském kraji češi a němci ve 20. století

poustevníci a poustevny v plzeňském kraji češi a němci ve 20. století POUSTEVNÍCI A POUSTEVNY V PLZEŇSKÉM KRAJI Dne 12.6.2014 proběhla na svojšínském zámku vernisáž výstavy Luďka Krčmáře a Petra Rožmberského Poustevníci a poustevny v Plzeňskén kraji. Výstava, která b...

Více

č.62 ze dne 14.10. 2009

č.62 ze dne 14.10. 2009 1. majetkoprávní záležitosti - zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav přeložky plynárenského zařízení - NTL přípojky pro objekt čp. 853, Dětský domov Planá, pro oprávněného ZČ...

Více

TŽ-2013-2 - Náboženská společnost českých unitářů

TŽ-2013-2 - Náboženská společnost českých unitářů nade vše. Výstižně to vyřkl N. F. Čapek v úvodním citátu. K  této věčně otevřené polemice – do jaké míry a jakým způsobem má (či může) být rozum v náboženství přítomen, důležitý a žádoucí – se vyjá...

Více

MDC 2016 ABSOLUTNĚ 46 Poř. Sč. Jméno Příjmení Vůz Body 1.z 2

MDC 2016 ABSOLUTNĚ 46 Poř. Sč. Jméno Příjmení Vůz Body 1.z 2 Jiří Luboš Zdeněk Honza Josef Jiří Jakub Milan Lukáš Jindřich Tomáš František Martin Pavel Vladimír Patrik Milan Petr Jan Marie Jan Petr Jan Jaroslav Otamír Pavel Martin Zdeněk Tomáš Vít Pavel

Více

zde... - Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

zde... - Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů The Czech National Racing Pigeon Association Vančurova 54, 615 00 Brno Česká republika Reprezentační kolekce ČMS CHPH pro FCI – Mistrovství světa mla...

Více

Číslo 7/2012 - Město Planá

Číslo 7/2012 - Město Planá nevíme, kdy přesně byl na kopci postaven kostel. Tradice říká, že místo je posvátné už víc než 1000 let. Christian August Pfalz, kazatel v chrámu Sv.Víta v Praze, uváděl ve své knize v roce 1673, ž...

Více