Pronto 3 - 6 DC

Komentáře

Transkript

Pronto 3 - 6 DC
08/2012
Pronto 3 - 6 DC
Návod k obsluze
Art.: 80440903 cs
Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte!
Návod k obsluze uschovejte!
Prohlášení o shodě ES
podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES
Firma:
HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
D-92421 Schwandorf
prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že výrobek
HORSCH Pronto 3 DC od sériového č.
Pronto 4 DC
Pronto 6 DC
23461326
23471329
23481342
na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným základním požadavkům na bezpečnost
a ochranu zdraví podle směrnice ES 2006/42/ES.
Pro správnou realizaci požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou uvedeny
ve směrnicích ES, byly použity tyto normy a technické specifikace:
EN ISO 12100
EN
14018
EN ISO 4254-1
Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
Řádkové secí stroje - Bezpečnost
Zemědělské a lesnické stroje a traktory.
Technické prostředky pro zajištění bezpečnosti - Všeobecně
Schwandorf, 21.04.2011
Místo a datum
Osoba odpovědná za dokumentaci:
Gerhard Muck
____________________
M. Horsch
(Jednatel)
____________________
P. Horsch
(Vývoj a konstrukce)
Oddělte prosím a zašlete společnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předejte zástupci společnosti HORSCH Maschinen GmbH během zaškolení
Potvrzení o převzetí
Bez zaslání tohoto potvrzení o převzetí není nárok na záruku!
Komu
HORSCH Maschinen GmbH
Postfach 10 38
D-92401 Schwandorf
Fax: +49 (0) 9431 / 41364
Typ stroje:........................................................
Sériové číslo:...................................................
Datum dodání: ................................................
Vydání návodu k provozu: 08/2012
předváděcí stroj – první použití
předváděcí stroj – změna stanoviště
předváděcí stroj – konečný prodej - použití
nový stroj – konečný prodej – první použití
stroj zákazníka – změna stanoviště
80440903 Pronto 3 - 6 DC cs
Tímto potvrzuji převzetí návodu k provozu pro výše uvedený stroj.
Servisním technikem společnosti HORSCH jsem byl poučen a proškolen o obsluze a bezpečnosti
práce se strojem.
........................................................................
Jméno servisního technika
Prodejce
Jméno: . ..........................................................
Zákazník
Jméno: . ..........................................................
Ulice: ..............................................................
Ulice: ..............................................................
PSČ: ...............................................................
PSČ: ...............................................................
Obec: ..............................................................
Obec: ..............................................................
Tel.: ................................................................
Tel.: ................................................................
Fax:.................................................................
Fax:.................................................................
E-mail: ............................................................
E-mail: ............................................................
Č. zák.:............................................................
Č. zák.:............................................................
Je mi známo, že záruka je poskytována pouze v případě, že je tento vyplněný a podepsaný formulář, bezprostředně po zaškolení odeslán zpět spelčnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo
předán servisnímu technikovi.
........................................................................
Místo, datum prvního proškolení
........................................................................
Podpis kupujícího
- Překlad původního návodu k obsluze -
Identifikace stroje
Při převzetí stroje vyplňte příslušné údaje do následujícího seznamu:
Sériové číslo: ...................................................
Typ stroje: .......................................................
Rok výroby: ......................................................
První uvedení do provozu:................................
Příslušenství: ..................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Datum vydání návodu k obsluze: 08/2012
Poslední změna:
Adresa prodejce:
Jméno:
Ulice: Obec: Tel.: ......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Zák. č.: Prodejce:
......................................................................
Adresa spol. HORSCH:
HORSCH Maschinen GmbH
92421 Schwandorf, Sitzenhof 1
92401 Schwandorf, Postfach 1038
Tel.:
Fax:
E-mail:
Zák. č.: HORSCH:
+49 (0) 9431 / 7143-0
+49 (0) 9431 / 41364
[email protected]
......................................................................
Obsah
Úvod................................................................4
Předmluva.......................................................4
Zpracování reklamačních nároků....................4
Určený účel použití..........................................5
Následné škody.............................................5
Oprávněný personál obsluhy...........................6
Ochranné vybavení.........................................6
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci......7
Bezpečnostní symboly a štítky........................7
Bezpečnost provozu......................................11
Bezpečnost dopravy......................................11
Bezpečnost na stroji......................................12
Připojení / odpojení......................................12
Na hydraulickém okruhu..............................12
Výměna výstroje..........................................13
Při používání................................................13
Ošetřování a údržba......................................13
Technické údaje............................................14
Pronto 3 DC.................................................14
Pronto 4 DC.................................................14
Pronto 4 DC tuhá verze...............................14
Pronto 6 DC.................................................14
Doprava a instalace.....................................18
Dodávka........................................................18
Stroje s řízením DrillManager ME................18
Instalace........................................................18
Seřízení znamenáku....................................19
Nastavení tažné oje.....................................19
Obsluha........................................................20
Zapřažení stroje............................................20
Připojení hydrauliky.....................................20
Připojení osvětlení.......................................20
Sklápění stroje...............................................21
Odstavení stroje............................................22
Pneumatika Pronto DC..................................23
Dmychadlo...................................................23
Tabulka otáček............................................25
Dmychadlo s čerpadlem na vývodový hřídel......26
Dotažení příruby dmychadla........................28
2
Zásobník........................................................29
Jednokomorový zásobník /
pneumatická soustava.................................29
Hradítko injektoru........................................29
Odlučovač vzduchu (jenom 3 a 4 DC
s jednokomorovým zásobníkem).............................. 30
Poloviční záběr s jednou distribuční věží..... 30
Poloviční záběr se dvěma
distribučními věžemi..................................31
Dvoukomorový zásobník / pneumatická
soustava......................................................32
Zásobník a pneumatika v provedení PPF....33
Poloviční záběr v provedení PPF..............33
Oba zásobníky pro osivo...........................33
Zásobník a pneumatika v provedení G+F....34
Poloviční záběr v provedení G+F..............34
Rozdělovač....................................................36
Radličková jednotka......................................37
Nastavení dorazu radliček...........................39
Dávkovač......................................................40
Výměna válečku..........................................41
Výměna válečku s plným zásobníkem .......41
Seřízení těsnicí chlopně..............................42
Váleček pro malé druhy semen...................42
Řepkové kartáče..........................................44
Hrubé osivo.................................................45
Dávkovač s hradítkem injektoru..................46
Údržba dávkovače.......................................47
Nastavení.....................................................48
Zkouška výsevku...........................................48
Nastavení hloubky setí..................................49
Přípravné nářadí............................................51
Pracovní pokyny............................................52
Kontroly.........................................................53
Doplňková výbava.......................................55
Přední pěchy...............................................55
Hydr. systém pro nastavení tlaku radliček......55
Kypřič traktorových kolejí.............................56
Radličky kypřiče traktorových kolejí...........56
Disky kypřiče traktorových kolejí................56
Značkovač před vzejitím..............................57
Zavlačovač vzadu........................................58
Zavlačovač před pěchem............................58
CrossBar......................................................59
Hřebenový zavlačovač................................59
Přihnojovací zařízení PPF.............................60
Nastavení vzduchu z dmychadla...............60
Výsev bez hnojiva......................................61
Zařízení DuoDrill...........................................62
Zařízení pro aplikaci mikrogranulátu.............64
Rozdělovač kukuřice.....................................65
Plnicí šnek.....................................................66
Brzdová soustava..........................................67
Pneumatická brzda......................................67
Hydraulická brzda........................................68
Ošetřování a údržba....................................70
Čištění...........................................................70
Intervaly údržby.............................................70
Konzervace...................................................70
Mazání stroje...............................................71
Hygiena......................................................71
Zacházení s mazivy...................................71
Servis............................................................71
Přehled údržby..............................................72
Mazací místa...............................................74
Utahovací momenty pro metrické šrouby......76
Utahovací momenty - palcové šrouby...........77
3
Úvod
Předmluva
Před uvedením stroje do provozu si pozorně
přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm
uvedené pokyny. Tak je možné předcházet nebezpečím, snížit prostoje a náklady na opravy a
zvýšit spolehlivost a životnost stroje. Dodržujte
bezpečnostní pokyny!
Zpracování reklamačních
nároků
Žádosti o uplatnění reklamace je nutno doručit
prostřednictvím vašeho prodejce servisnímu
oddělení společnosti HORSCH ve Schwandorfu.
Ke zpracování je možné přijmout pouze kompletně vyplněné žádosti, doručené nejpozději
do 4 týdnů od výskytu závady.
Za škody a provozní poruchy vzniklé nedodržením návodu k obsluze nepřebírá společnost
HORSCH žádnou záruku.
Tyto vadné díly odešlete očištěné a vyprázdněné společně s reklamačním protokolem a přesným popisem závady zpět společnosti HORSCH
nejpozději do 4 týdnů.
Tento návod vám má usnadnit seznámení se
strojem a umožnit plné využití jeho možností v
souladu s určením.
Dodávky dílů bez vrácení starých dílů: Tyto díly
uschovejte ještě 12 týdnů pro případ dalších
rozhodnutí.
Návod k obsluze si musí přečíst a používat jej
každá osoba, která je pověřena pracemi na stroji
nebo se strojem, např.:
Záruční opravy prováděné jiným než autorizovaným servisem nebo opravy vyžadující více jak
10 hodin práce musí být předem projednány se
servisním oddělením HORSCH.
¾¾obsluze (včetně přípravy, odstraňování poruch v průběhu práce, péče)
¾¾opravách (údržba, kontroly)
¾¾přepravě.
S návodem k obsluze dostanete i potvrzení
o převzetí. Zástupci společnosti vás seznámí
s obsluhou a údržbou stroje. Po provedeném
zaškolení zašlete společnosti HORSCH výše
uvedené potvrzení o převzetí. Tím potvrdíte
řádné převzetí stroje. Záruční doba začíná běžet
datem dodání.
U vyobrazení a technických údajů uvedených v
tomto návodu k obsluze si společnost HORSCH
vyhrazuje právo na změny, které přispívají ke
zlepšení stroje.
4
Určený účel použití
Konstrukce secího stroje odpovídá stavu současné techniky a je v souladu s obecně platnými
bezpečnostně technickými pravidly. Přesto při
používání může nastat nebezpečí poranění uživatele nebo třetích osob, příp. poškození stroje
nebo jiných věcí.
Stroj používejte jenom v technicky bezvadném
stavu, pouze k určenému účelu, s vědomím
možného nebezpečí a v souladu s bezpečnostními předpisy a dodržováním návodu k obsluze!
Ihned odstraňte především závady, které mohou
negativně ovlivnit bezpečnost.
Stroj smí používat, opravovat a udržovat pouze
osoby, které s ním byly seznámeny a byly poučeny o hrozících nebezpečích.
Originální náhradní díly a příslušenství HORSCH jsou koncipovány speciálně pro tento stroj.
Náhradní díly a příslušenství dodané jinými
výrobci nebyly podrobeny našim zkouškám a
nemají naše schválení.
Montáž nebo používání jiných produktů než
HORSCH může proto mimo jiné negativně
změnit dané vlastnosti stroje a tím i bezpečnost
osob a stroje.
Za škody vzniklé použitím neoriginálních dílů
a příslušenství nenese společnost HORSCH
jakoukoli odpovědnost a nepřebírá žádnou
záruku.
Následné škody
Stroj byl společností HORSCH vyroben řádně a
pečlivě. Přesto se mohou i při použití v souladu
s určením vyskytnout odchylky v distribuovaném
množství, až po úplný výpadek, ke kterým může
dojít např. z těchto příčin:
¾¾Rozdílné složení osiva nebo hnojiva (např.
rozložení velikosti zrn, hustota, geometrický
tvar, moření, konzervace).
¾¾Ucpání nebo tvorba můstků (např. cizími částicemi, osivem s plevami, lepivým mořením,
vlhkým hnojivem).
¾¾Opotřebení dílů (např. dávkovač).
¾¾Poškození v důsledku vnějších vlivů.
¾¾Chybné otáčky pohonu a chybná pojezdová
rychlost.
¾¾Špatné nastavení stroje (nesprávná montáž,
nedodržení seřizovacích tabulek).
Zkontrolujte proto před každým použitím i během používání správnou funkci stroje a dostatečnou přesnost distribuce výsevu.
Nárok na náhradu škod, které nevznikly na stroji,
je vyloučen. Sem patří i vyloučení odpovědnosti
za následné škody, které vznikly z důvodu chyb
při vysévání nebo řízení.
Secí stroj je určen k distribuci a výsevu osiva
a hnojiva. Jakékoli použití přesahující tento
rámec, např. použití jako dopravní prostředek,
je považováno za použití v rozporu s určením.
Za takto způsobené škody společnost HORSCH
neručí. Riziko nese výhradně uživatel.
Je nutno dodržovat příslušné platné předpisy
bezpečnosti práce a ostatní obecně platná
bezpečnostně technická a pracovně zdravotní
pravidla a pravidla silničního provozu.
K použití v souladu s určením patří také dodržení pokynů tohoto návodu k obsluze a dodržení
výrobcem předepsaných předpisů pro kontrolu,
údržbu a opravy.
5
V tomto návodu k obsluze
V návodu k obsluze se rozlišují tři různá upozornění na nebezpečí resp. bezpečnostními
pokyny. Používají se tyto piktogramy:
důležitá upozornění!
Když hrozí nebezpečí zranění!
Oprávněný personál obsluhy
Na stroji smějí pracovat pouze osoby, které
k tomu byly pověřeny provozovatelem a byly
náležitě zaškoleny. Minimální věk obsluhujícího
personálu je 16 let.
Obsluhující personál musí mít platný řidičský
průkaz. Obsluha nese v pracovní zóně odpovědnost vůči třetím osobám.
Provozovatel musí
Když hrozí nebezpečí úrazu a usmrcení osob!
Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze a všechny výstražné štítky umístěné na stroji.
Výstražné štítky udržujte v čitelném stavu, chybějící nebo poškozené štítky ihned vyměňte.
Dodržováním těchto pokynů zabráníte nehodám a úrazům. Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny předejte i dalším uživatelům.
Zanechte jakékoli činnosti ohrožující bezpečnost.
6
¾¾dát obsluhujícímu personálu k dispozici návod
k obsluze.
¾¾ujistit se, že si obsluhující personál přečetl
návod k obsluze a porozuměl jeho obsahu.
Návod k obsluze je součástí stroje.
Ochranné vybavení
Pro provoz a údržbu potřebujete:
¾¾Přiléhavé oblečení
¾¾Pracovní rukavice chránící před strojními díly
s ostrými hranami.
¾¾Chrániče sluchu
¾¾Ochranné brýle chránící proti prachu nebo
rozstřiku při manipulaci s pevnými nebo kapalnými hnojivy (respektujte předpisy výrobce
hnojiva).
¾¾Při zacházení s mořidly nebo mořeným osivem používejte ochranné respirační masky
a ochranné pracovní rukavice (dodržujte
předpisy výrobce mořidla).
Bezpečnost práce a
ochrana zdraví při práci
Jízda osob na stroji je zakázána!
Následující upozornění na nebezpečí a bezpečnostní předpisy platí pro všechny kapitoly v
tomto návodu k obsluze.
Bezpečnostní symboly a štítky
00380054
Před uvedením stroje do provozu si
přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny!
Nikdy nesahejte do oblasti s nebezpečím pohmoždění, dokud se tam
mohou pohybovat součásti!
00380134
00380055
Chraňte si oči před poškozením,
nedívejte se přímo do paprsku zapnutého radarového čidla!
Před provedením údržby a oprav
vypněte motor a vytáhněte klíček.
00380894
00380294
Tlaková nádoba je pod tlakem
plynu a oleje. Demontáž a opravu
provádějte pouze podle pokynů v
technické příručce.
Nebezpečí z unikající kapaliny pod
tlakem, dodržujte pokyny v návodu
k obsluze!
00380133
Nestoupejte na otočné díly! Používejte pouze nainstalované stoupací
pomůcky.
00380252
Pobyt v nebezpečné oblasti je přípustný pouze při vložené bezpečnostní vzpěře.
00380299
00380953
7
Pobyt v nebezpečné oblasti je přípustný pouze při vloženém zajištění
zvedacího válce.
Upozornění pro otáčky dmychadla a sklápěcí
tlak Pronto 3 a 4 DC.
00380896
Nezdržujte se v rozsahu otáčení
sklápěcích dílů stroje!
Upozornění pro otáčky dmychadla a sklápěcí
tlak Pronto 6 DC a 6 KR.
00380135
Nikdy nesahejte do otáčejícího se
šneku.
2A08262
Maßstab:
1:1
Erstelldatum:
2010-11-25
Farben:
schwarz
Prog.Version:
CX4
gepr.
Bearbeiter:
do
geprüft:
Fein- Getreide (kg/ha)
saaten Grain (kg/ha)
Radius: 5
mm Fine
<150
>150
1/min
seeds
Gebläseantrieb
00380321
Fan drive
Artikel:
Auftrag:
12

Format:
km/h
150 x 80
Freigabe:
6 DC
6 KR
Sachb.:
o
o
o
o
o
x
x
x
x
o
mm
2700
3200
4000
4000




Upozornění pro otáčky dmychadla a sklápě 


cí tlak Pronto
3 -
6
DC a 6 AS s přihnojováním.
 
00380163








 




Vždy připojte všechna hydraulická vedení.
V opačném případě se mohou z důvodu souvisejících hydraulických funkcí poškodit jednotlivé
komponenty.
.
.
.
.
.
00380212
8
 
 
.
.
.
.




2A08343
Artikel:
00380577
Maßstab:
1:1
Format:
150 x 80 mm
Erstelldatum:
2010-11-25
Freigabe:
Farben:
schwarz
Prog.Version:
CX4
gepr. Sachb.:
Bearbeiter:
do
geprüft:






 

Auftrag:



Seřízení tlaku radliček Přečtěte si pokyny k obsluze
.
.
.





Radius: 5 mm
Zpětný tlak v pohonu dmychadla nesmí překročit 5 bar, hydraulický motor by se jinak mohl
poškodit.
Při setí bez pevného hnojiva zavřete hydrauliku.
0
I
00380943
max. 5 bar
00380242
Hydraulické nastavení tlaku radliček zvyšuje
přítlak radliček. Ten je uveden na manometru.
Při zpětném tlaku nad 2 bar vyměňte filtr a příp.
olej.
0
bar
Maschine
Zeichnung
Maschine
Zeichnungsnummer
Vorlage
00380943
+
0
Maschine
max. 2 bar
Zeichnung
Rücklauf_Gebläse
bar
Zeichnungsnummer
00380242
00380319
Dateiname
Entw.
ed
Datum
Sept 03
Hladina musí být mezi min. a max.
Temp : max 60° C max
Maschine
Öltyp :
HVLP 46
DIN 51524
Teil 3
Maschine
Zeichnung
alle
Přepněte objem zásobníku osiva a hnojiva v
poměru 40% a 60% na 60% a 40%.
Poloha klapky při použití obou zásobníků pro
Pronto
Schardruck
osivo.
Zeichnung
min
Zeichnungsnummer
00380093
Rücklaufdruck bei Zapfwellenpumpe
00380319
Nastavení pracovní hloubky zařízení na přihnojování pevnými hnojivy
Maschine
gebläse antr. ZW
Zeichnung
Zeichnungsnummer
aufkleber
00380093
5
7
3
4
6
Dateiname
Entw.
ed
Dateiname
Entw.
ed
Datum
Sept 03
JJKW
1
2
1
7
00380941
9
Maschine
Maschine
Zeichnung
Vorlage
Zeichnungsnummer
00380941
Dateiname
Entw.
ed
Datum
Mai 06
Zeichnungsnum
00380354
e
00110681
Zapnutí a vypnutí plnicího šneku.
00110682
Označení hydraulických hadic
Symbol je vždy na hadici, která vyžaduje tlak pro
uvedení stroje do přepravní polohy (zvednutí,
sklopení atd.).
00110683
00110684
Hydraulický řídicí ventil
00380399
3.11.08 do
60 x 60dotáhněte
(R5) mm
Poprvé po 50 km nebo 10Format:
hodinách
Druck: schwarz
kolové matice / šrouby. Denně dotahujte - viz
Přehled údržby.
Maschine
00110685
00110686
Zvedání / spouštění stroje
Zeichnung
Aufkleber
Zeichnungs
0011068
00110681
00110682
00110681
00110682
00110682
00110687
00110683
00110684
00110681
00110682
00110687
00110681
00110682
00110687
00110683
00110684
Sklápění stroje
00380359
00110681
Znamenák
Zde zavěste při provádění zkoušky výsevku
váhu.
00110683
OFF
Nástroje
00110684
ON
ZERO
00110685
Maschine
Zeichnung
alle
Aufkleber
00340358
0011068300380879
Maschine
Aufkleber
00110683
Zeichnungs
0011068
00110685
00110686
00110686
Zeichnung
Zeichnungs
001106
Zeichnungsnummer
Dateiname
Entw.
00110681 - 7
ed
00110686
Zeichnungsnummer
Dateiname
Entw.
Maschine
Zeichnung
Zeichnungsnummer
Dateiname
Entw.
00110682
Datum
Nov 06
Dmychadlo
Zeichnung
Aufkleber
10
1137
Maschine
Aufkleber
Waage
JJKW
00110686
00110685
Zeichnung
ed
Zeichnung
00110684
Zeichnung
00110685
00110681
Entw.
Plnicí šnek
Aufkleber
Aufkleber
Dateiname
00110684
Překládací háky; při překládání zavěste v těchto
00110685
místech vázací prostředky
(řetězy, lana atd.).
Maschine
Maschine
00110686
Zeichnungsnummer
00110681 - 7
00110681 - 7
Zeichnungsnummer
00380880
00110687
00380879
Dateiname
Entw.
ed
Datum
Sept 03
ed
ed
Datum
Nov 06
Datum
Nov 06
Bezpečnost provozu
Stroj smí být uveden do provozu až po zaškolení
pracovníky distributora, zástupcem výrobního
závodu nebo pracovníky firmy HORSCH. Vyplněné potvrzení o přejímce je třeba zaslat zpět
do firmy HORSCH.
Vedle pokynů v návodu k obsluze dodržujte i
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vydané profesními agrárními organizacemi!
Stroj používejte pouze v případě, že jsou všechna ochranná a ostatní pro bezpečnost stroje
důležitá zařízení, např. odnímatelné kryty, nainstalovaná na stroji a jsou plně funkční.
¾¾Pravidelně kontrolujte pevné utažení všech
šroubů a matic, zvl. u kol a pracovních nástrojů, a případně je dotáhněte.
¾¾V případě funkčních poruch stroj ihned zastavte a zajistěte.
¾¾Pravidelně kontrolujte huštění pneumatik.
Bezpečnost dopravy
Při jízdě po veřejných komunikacích, cestách a
prostranstvích dodržujte platná pravidla silničního provozu.
Jízdní chování ovlivňují přídavné agregáty.
Zvláště při jízdě v zatáčkách dávejte pozor na
šířku vyložení a na setrvačnou hmotnost přídavného agregátu.
Při přepravě po sinici musí být stroj přestavěn
do přepravní polohy.
Stroj musí být složený a zajištěný.
Hydraulické válce na podvozku musí být vyplněné distančními vložkami a stroj na ně musí
být spuštěný.
Stroj nepřepravujte výše, než je nutné.
Především u mostů a nízko zavěšeného venkovního elektrického vedení dávejte pozor na
dopravní výšku.
Před sklopením se musí sklopné části očistit od
hlíny. Hlína by jinak mohla způsobit poškození
mechaniky.
Před jízdou po silnici celý stroj očistěte od zachycené zeminy.
Jízda osob na stroji je přísně zakázána.
Při přepravě po veřejných komunikacích jezděte rychlostí max. 25 km/h a vždy s prázdným zásobníkem osiva.
Na veřejných komunikacích lze přepravovat
pouze s troje s platným technickým osvědčením, vydaným v souladu s vyhláškou č.341/2002
O schvalování technické způsobilosti a provozu na veřejných komunikacích, v platném znění. Stroje bez platného technického osvědčení
musí být na veřejných komunikacích přepravovány na podvalníku nebo jiném dopravním prostředku schváleného typu, v souladu s platnou
vyhláškou.
Dodržujte přípustné přepravní šířky a výšky.
Namontujte osvětlení, výstražná a ochranná
zařízení a zkontrolujte jejich funkci.
Dávejte pozor na přípustné zatížení na nápravu, nosnost pneumatik a celkovou hmotnost,
aby se zachovala dostatečná řiditelnost a schopnost brzdění.
Přední náprava traktoru musí být zatížena nejméně 20 % hmotnosti traktoru.
11
Bezpečnost na stroji
Vedle pokynů v návodu k obsluze dodržujte i
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vydané profesními agrárními organizacemi!
Připojení / odpojení
Při připojování a odpojování stroje na tažné
zařízení traktoru hrozí nebezpečí zranění.
¾¾Stroj zajistěte proti samovolnému pohybu.
¾¾Při couvání postupujte se zvýšenou opatrností. Je zakázáno zdržovat se mezi traktorem
a strojem.
¾¾Stroj odstavujte pouze na rovném a pevném
podkladu. Zapřažený stroj odstavte před vypřažením na zem.
Na hydraulickém okruhu
Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem.
Unikající kapalina může proniknout kůží a způsobit vážná zranění. Při úrazu ihned vyhledejte
lékaře.
Hydraulika stroje má několik funkcí, které při
chybném ovládání mohou vést ke škodám na
lidech a věcech.
¾¾Hydraulické hadice připojujte na traktoru
teprve tehdy, když je hydraulika bez tlaku na
traktoru i stroji.
¾¾Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem.
Pravidelně kontrolujte netěsnosti a zjevná
poškození všech vedení, hadic a šroubení!
¾¾Při hledání netěsností používejte pouze vhodné pomůcky. Poškození ihned odstraňte! Vystřikující olej může způsobit zranění a požár!
¾¾V případě zranění ihned vyhledejte lékaře!
¾¾Pro vyloučení chyb při obsluze by měly být
zásuvky a konektory hydraulických spojek
označeny.
12
Pro vyloučení neúmyslného nebo cizími osobami (dětmi, spolujezdci) způsobeného pohybu hydrauliky musí být
řídicí jednotky na traktoru při nepoužívání nebo v přepravní poloze zajištěny nebo zablokovány.
Tlaková nádoba
Do hydraulického systému jsou zabudovány tlakové nádoby.
Tlakovou nádobu neotevírejte ani neobrábějte
(nesvařujte, nevrtejte). Po vyprázdnění jsou
nádoby předepnuty tlakem plynu.
V případě jakékoli práce na hydraulice tlakovou
nádobu vyprázdněte. Manometr nesmí ukazovat
žádný tlak.
Tlak na manometru musí klesnout na 0 bar.
Až poté smíte zahájit práce na hydraulické
soustavě.
Výměna výstroje
¾¾Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu!
¾¾Zvednuté části rámu, pod kterými se zdržujete, zajistěte vhodnými vzpěrami!
¾¾Pozor! U vystupujících součástí (zavlačovače,
slupice, radličky) existuje nebezpečí zranění!
¾¾Při stoupání na stroj nestoupejte na pneumatiky pěchu nebo jiné otočné díly. Ty se
mohou protočit a následným pádem si můžete
způsobit velmi vážná zranění.
Při používání
¾¾Před rozjezdem a před uvedením do provozu
zkontrolujte oblast v blízkosti stroje (děti!).
Dbejte na dostatečný výhled.
¾¾Žádné z předepsaných a dodaných ochranných zařízení nesmí být odstraněno.
¾¾V dosahu pohybu hydraulicky ovládaných dílů
se nesmí zdržovat žádné osoby.
¾¾Nástupní opory a nášlapné plochy používejte
pouze u stojícího stroje. Během provozu je
jízda osob na stroji zakázána!
Brzdová soustava
Stroje mohou být v závislosti na výbavě vybaveny pneumaticky nebo hydraulicky ovládanou
soustavou provozní brzdy.
Brzdová soustava musí být během jízdy po
silnici vždy připojena a plně funkční.
Po připojení stroje a před nastoupením přepravní jízdy vždy nejprve zkontrolujte funkci a stav
brzdové soustavy.
Před rozjezdem vždy nejdříve odbrzděte parkovací brzdu.
Ošetřování a údržba
¾¾Dodržujte intervaly pravidelných kontrol a inspekce uvedené v předpisech nebo v návodu
k obsluze.
¾¾Pro provedení údržbových a ostatních prací
odstavte stroj na rovné ploše o dostatečné
nosnosti a zajistěte jej proti samovolnému
pohybu.
¾¾Vypusťte tlak z hydraulické soustavy a
pracovní agregát spusťte na zem nebo ho
podepřete.
¾¾Před čištěním stroje vysokotlakým čističem
zakryjte všechny otvory, do nichž z bezpečnostních a funkčních důvodů nesmí proniknout voda, pára nebo čisticí prostředky.
Proud vody nesměrujte přímo na elektrické
nebo elektronické komponenty, ložiska ani
dmychadlo.
¾¾Po vyčištění zkontrolujte těsnost a uvolněné
spoje všech hydraulických vedení.
¾¾Zkontrolujte možná prodření a poškození.
Zjištěné závady a nedostatky ihned odstraňte!
¾¾Před zahájením prací na elektrické instalaci ji
odpojte od přívodu elektrického proudu.
¾¾Při svařování na stroji odpojte kabely od počítačů a jiných elektronických komponent. Ukostření proveďte co nejblíže k místu svařování.
¾¾Šroubové spoje povolené při údržbě a opravách vždy znovu řádně dotáhněte.
Nové stroje nemyjte parními ani vysokotlakými čističi. Lak je vytvrzený až po
zhruba 3 měsících a dříve by se mohl
poškodit.
Před vypřažením stroj vždy nejprve zajistěte
proti samovolnému pohybu a zatáhněte parkovací brzdu.
13
Technické údaje
Pronto 3 DC
Pronto 4 DC tuhá verze
Pracovní záběr:.....................................3,00 m
Přepravní šířka:.....................................3,00 m
Přepravní výška:....................................2,95 m
Délka:............................................... až 6,80 m
Pracovní záběr:.....................................4,00 m
Přepravní šířka:.....................................4,00 m
Přepravní výška:....................................2,95 m
Délka:............................................... až 6,50 m
Rozměry a hmotnosti
Rozměry a hmotnosti
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 3 300 kg
Zatížení na čepu závěsu:...................... 600 kg
Zatížení na nápravu:.......................... 2 700 kg
Min. tažný výkon:.......................... 80 - 110 kW
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 4 100 kg
Zatížení na čepu závěsu:...................... 600 kg
Zatížení na nápravu:.......................... 3 500 kg
Min. tažný výkon:.......................... 95 - 130 kW
Počet secích botek:......................................20
Přítlak radliček secích botek:............5 - 120 kg
Objem jednokomorového zásobníku:..... 2800 l
Objem dvoukomorového
zásobníku (40:60)................................... 3800 l
Vzdálenost řádků:................................... 15 cm
Počet secích botek:......................................28
Přítlak radliček secích botek:............5 - 120 kg
Objem jednokomorového zásobníku:..... 2800 l
Objem dvoukomorového
zásobníku (40:60)................................... 3800 l
Vzdálenost řádků:................................ 14,3 cm
Se zař. na přihnojování pevnými hnojivy
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 4 000 kg
Tlak secích radliček PPF:................ do 200 kg
Se zař. na přihnojování pevnými hnojivy
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 5 500 kg
Tlak secích radliček PPF:................ do 200 kg
Pronto 4 DC
Pronto 6 DC
Pracovní záběr:.....................................4,00 m
Přepravní šířka:.....................................3,00 m
Přepravní výška:....................................2,95 m
Délka:............................................... až 6,90 m
Pracovní záběr:.....................................6,00 m
Přepravní šířka:.....................................3,00 m
Přepravní výška:................................... 3,60 m
Délka:................................................... 8,10 m
Rozměry a hmotnosti
Rozměry a hmotnosti
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 4 700 kg
Zatížení na čepu závěsu:...................... 800 kg
Zatížení na nápravu:.......................... 3 900 kg
Min. tažný výkon:.......................... 95 - 130 kW
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 6 400 kg
Zatížení na čepu závěsu:...................... 900 kg
Zatížení na nápravu:.......................... 5 500 kg
Min. tažný výkon:........................ 120 - 185 kW
Počet secích botek:......................................28
Přítlak radliček secích botek:............5 - 120 kg
Objem jednokomorového zásobníku:..... 2800 l
Objem dvoukomorového
zásobníku (40:60)................................... 3800 l
Vzdálenost řádků:................................ 14,3 cm
Počet secích botek:......................................40
Přítlak radliček secích botek:............5 - 120 kg
Objem jednokomorového zásobníku:..... 2800 l
Objem dvoukomorového
zásobníku (40:60)................................... 5000 l
Vzdálenost řádků:................................... 15 cm
Se zař. na přihnojování pevnými hnojivy
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 5 450 kg
Tlak secích radliček PPF:................ do 200 kg
Se zař. na přihnojování pevnými hnojivy
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 7 500 kg
Tlak secích radliček PPF:................ do 200 kg
14
Informace k údajům
Podle rozdílné výbavy se skutečné údaje mohou
lišit od uvedených hodnot.
Údaje o strojích jsou uvedeny bez doplňující
výbavy.
¾¾Hmotnost stroje a zatížení na čep závěsu se
s doplňkovou výbavou zvyšují.
Při vybavení čelním pěchem, zejména s pneumatikami plněnými pěnou, a se zařízením
na přihnojování pevnými hnojivy je zvýšení
hmotnosti značné.
¾¾Při použití nástavce zásobníku se u strojů
Pronto 3 DC a 4 DC zvyšuje přepravní výška
o cca 30 cm.
¾¾Tažné oje u strojů Pronto 3 DC a 4 DC je
možné vytáhnout o 0,6 m.
¾¾Stroj Pronto 6 DC je s prodlouženou tažnou
ojí delší o 0,9 m.
Hydraulika
1 x dvojčinný okruh: . .......................................
.......................... zvedání, sklápění, znamenák
1 x dvojčinný okruh:....Nastavení tlaku radliček
1 x dvojčinný okruh:........................ Plnicí šnek
1 x dvojčinný okruh:...........................CrossBar
1 x dvojčinný s regul.
ventilem průtoku:............................Dmychadlo
1 x beztlak. vratná větev max. 5 barů:..............
............Zpětný tok z dmychadla / prosáklý olej
Elektrická instalace
1 x konektor 7-pólový 12 V:...............Osvětlení
1 x konektor:................................ DrillManager
Provedení
Řízení secího stroje:......................elektronicky
Pohon dávkovače:.........................elektronicky
Dávkovací množství:...................0 - 500 kg/ha
Hydr. dmychadlo 3 a 4 DC max.:.... 3 500 ot/min
Hydr. dmychadlo 6 DC max.:....... 4 000 ot/min
Max. množství oleje při 6 cm³:............. 22 l/min
Max. množství oleje při 11 cm³:........... 40 l/min
Emise
Dmychadlo, měřeno při jmen. otáčkách:
nejvyšší hodnota na křivce opláštění ve vzdálenosti 1 metru od dmychadla.
dmychadlo: ....................................... 98 db (A)
15
2553
6470
6790
Pronto
3 DC
Gewichte:
Gesamtgewic
Stützlast vo
Achlast hi.:
Alle Gewicht
Pronto
4 DC tuhý
maximale Hö
maximale Br
maximale Lä
Höhe Dünger
demontiert w
tuhý
Düngerversion : 3,160m
Düngerversion : 3,000m
Düngerversion : 6,790m
Höhe Düngerversion 3,000m wenn Gländer oben und Deckel Düngertank
demontiert werden!
Lfd. Nr.
a
Index
Transportmaße:
maximale Höhe: 2650mm (Tankaufsatz+300mm) Düngerversion 3310mm
maximale Breite: 4090mm
maximale Länge: 6500mm (ausgezogene Zugdeichsel +600mm)
Lfd. Nr.
Stück
DIN
Benennung
HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf
Allgemeintoleranz
Maschinen
Datum
Bearb. 10.09.2004
Gepr.
Norm
16
a
Index
Überarbeitung 06-07
Änderung
05.02.07
ah
Datum Name
Rohmaß
Werkstück- Maßstab:
kanten
DIN 6784
Gewichte
Gesamtgewicht leer 4170kg Düngerversion 5500kg
A2 3-D
Werkstoff
Für diese technische
Unterlage
6430Urheberschutz:
(+600
ausgezogene
Zugdeichsel)
behalten wir uns alle Rechte vor.
Name
Haselhoff
C A D - Zeichnung
Änderungen am Reißbrett sind
untersagt
Bemaßungen in mm
(Benennung)
Pronto 3 DC
(Zeichnungsnummer)
23004600
Lfd. Nr.
StückBlatt Benennung
Bl
HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
Gewicht (kg):
92421 Schwandorf
DIN
Allgemeintoleranz
Maschinen
Datum
Bearb. 10.09.2005
Gepr.
Rohmaß
Werkstück- Maßstab:
kanten
DIN 6784
Name
Haselhoff
Werkstoff
A2
Urheberschutz: Für diese technische Unterlage
behalten wir uns alle Rechte vor.
(Benennung)
Pronto 4 DC starr
Stück
HORSCH Masch
Sitzenh
92421 Sch
2556 (+185 Hub)
Verlademaße:
Pronto 4 DC
4090
Transportmaße:
maximale Höhe: 2650mm (Tankaufsatz + 300mm) Düngerversion : 3310mm
maximale Breite: 3000mm
maximale Länge: 6500mm (ausgezogene Zugdeichsel +600mm)
2440 (+300 Tankaufsatz)
Gewichte:
Gesamtgewicht:
leer: 3270kg Düngerversion : 4100kg
Stützlast vorn:
leer. 580kg Düngerversion : kg
Achlast hi.:
leer: 2690kg Düngerversion : kg
Alle Gewichte ohne Zusatzausrüstung!
maximale Höhe:: 2,55 m
maximale Breite:: 3,000 m
maximale Länge:: 6,790 m
Verlademaß
2556 (+185 Hub)
2990
2440 (+300 Tankaufsatz)
2553
310mm
2492
2443 (+195 Hub)
Pronto 3 DC
3-D
Überarbe
Ände
2532
2472
700
2419 (+165 Hub)
Pronto 4 DC
6552
6852
Pronto
4 DC
G
G
S
A
A
2532
Pronto 6 DC
3092
3150 (+ 180 Hub)
V
m
m
m
(L
(H
d
2980
Lfd.
HOR
a
Inde
3092
3150 (+ 180 Hub)
Gewichte:
Gesamtgewicht:
leer: 4700kg Düngerversion : 5200kg
Stützlast vorn:
leer 800kg Düngerversion: : kgTransportmaße:
2990
+ 300mm) Düngerversion : 3300mm
Achlast hi.:
leer: 3960kg Düngerversion : kgmaximale Höhe: 2600mm (Tankaufsatz
maximale
Breite:
3000mm
Alle Gewichte ohne Zusatzausrüstung
Gewichte:
maximale Länge: 6500mm (ausgezogene Zugdeichsel +600mm)
Pronto 6 DC
Gesamtgewicht leer: 6300kg
Düngerversion : 7000kg
Stützlast vorn leer: 900kg
Düngerversion : kg
Achslast hinten leer: 5500kg
Düngerversion : kg
Alle Gewichte ohne Zusatzausrüstung!
Verlademaße:
Verlademaße:
maximale Höhe: 2,600m
Düngerversion : 3,150m
Höhe: 3,150: m2,970m
maximale Breite: 2,970m Düngerversion
Breite: 3,000: 6,860m
m
maximale Länge: 6,860m Düngerversion
400
Länge:
8,200
(Länge min: 6.560m Beleuchtung+VAM demontiert)m
(Höhe min:oben
3,090undSpuranzeigerscheibe
(Höhe Düngerversion 3,000m wenn Gländer
Deckel Drucktank demontiert)
7560
(Länge
min:
7,700
ohne
Frontpacker Zugdeichsel eingeschoben)
demontiert werden.)
8070
9000
(Länge ohne Bel..-träger
7,800m)
Gewichte:
Gesamtgewicht leer: 6300kg
Stützlast vorn leer: 900kg
Achslast17
hinten leer: 5500kg
Alle Gewichte ohne Zusatzausrüs
Lfd. Nr.
Stück
DIN
Benennung
HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf
Maschinen
Allgemeintoleranz
ISO 2768 - m
Rohmaß
Werkstoff
A2
Maßstab:
WerkstückDIN
Lfd. Nr. Stück
Benennung
kanten
Urheberschutz: Für diese technische Unterlage
DIN 6784
3-D
Maßstab:
Verlademaße:
Rohmaß
Werkstoff
Doprava a instalace
Při první instalaci hrozí zvýšené nebezpečí nehody a úrazu. Dodržujte prosím pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách.
Dodávka
Secí stroj s nástavbovými agregáty je zpravidla
dodán v kompletně smontovaném stavu na
podvalníku.
Jestliže jsou pro dopravu některé díly nebo skupiny demontovány, naši prodejci nebo montéři
výrobního závodu je namontují na místě.
V závislosti na provedení podvalníku je možné
se strojem sjet dolů pomocí traktoru, nebo musí
být stroj složen pomocí vhodných zvedacích
prostředků (vysokozdvižný vozík nebo jeřáb).
Přitom je nutné dbát na dostatečnou nosnost
zvedacích a vázacích prostředků.
Místa pro uchycení a ukotvení jsou označena
samolepicími štítky.
Použijete-li pro zavěšení jiné body, je nutné
zohlednit těžiště a rozdělení zátěže. Tyto body
se však musí v každém případě nacházet pouze
na rámu stroje.
Stroje s řízením DrillManager ME
U všech strojů s řízením DrillManager ME je
hydraulická funkce "zvedání/spouštění" možná
bez další instalace.
Tyto stroje je možné z podvalníku složit bez
instalace základní výbavy.
Další hydraulické funkce jako "sklopení" nebo
"znamenák" lze aktivovat až po instalaci základní výbavy do traktoru.
18
Instalace
Zaškolení obsluhujícího personálu a první
instalaci stroje provedou pracovníci našeho
zákaznického servisu nebo pracovníci prodejce.
Používání stroje před zaškolením je
zakázáno!
Obsluha stroje je povolena až po zaškolení obsluhujícího personálu pracovníky zákaznického servisu resp. prodejce a po přečtení návodu k obsluze.
Při provádění instalace a údržby hrozí zvýšené nebezpečí nehody a úrazu.
Před provedením instalace a údržby se
se strojem seznamte a přečtěte si návod k jeho obsluze.
V závislosti na objemu výbavy
¾¾ Volně dodané díly ze stroje odeberte.
¾¾ Ze zásobníku osiva vyjměte všechny díly!
¾¾ Zkontrolujte všechny důležité šroubové
spoje!
¾¾ Promažte všechny maznice!
¾¾ Zkontrolujte tlak v pneumatikách!
¾¾ Zkontrolujte upevnění a funkci všech hydraulických spojů a hadic.
¾¾ Zjištěné závady ihned odstraňte nebo nechte
odstranit!
Instalaci řízení secího stroje DrillManager
najdete v návodu "DrillManager ME".
Seřízení znamenáku
V pojezdové oblasti znamenáků se nesmí zdržovat žádné osoby.
Na všech pohyblivých dílech vznikají
nebezpečná střihová místa a hrozí nebezpečí sevření.
Nastavení tažné oje
U tažné oje v kombinaci s přípravnými agregáty
nebo širokými pneumatikami traktoru (zdvojené
pneumatiky) je možné upravit její délku.
Znamenáky se při první instalaci musí nastavit na pracovní záběr. Značení se provádí od
středu traktoru.
4,0 m
2,07 m
Tažná oj
¾¾ Povolte tři šrouby na držáku tažné oje a střed-
Pronto 4 DC = 4 m
Seřízení znamenáku
Nastavovací délka znamenáků vyplývá z poloviční šířky stroje plus poloviční vzdálenosti radliček, měřeno od středu vnější radličky.
Zeichnung
Spuranreißer
např.: 400 cm : 2
200 cm + 7,15 cm
= 200 cm
= 207,15 cm
U stroje Pronto 4 DC je znamenáky nutné nastavit na 2,07 m od středu vnější radličky.
Pronto 3 DC 1,5 m + 7,5 cm = Pronto 4 DC 2,0 m + 7,15 cm =
Pronto 6 DC 3,0 m + 7,5 cm =
ní šroub vyjměte.
¾¾ Posuňte oj do nové pozice a šroub zasuňte
zpět.
¾¾ Všechny tři šrouby opět pevně dotáhněte.
¾¾ Zkontrolujte polohu a upevnění hadic a kabelů, v případě potřeby proveďte korekci a
nové upevnění.
feb 03
Dateiname
Spuranreißer
Entw.
ed
Datum
märz 04
1,57 m
2,07 m
3,07 m
19
Obsluha
Zapřažení stroje
Při připojování se v prostoru mezi traktorem a strojem nesmí zdržovat žádné osoby.
O ostré funkční hrany a při přestavbě stroje se
můžete zranit.
Zapřažení
¾¾ V případě dvoubodového zavěšení zajistěte
spodní ramena proti bočnímu výkyvu.
¾¾ Podle provedení zavěste stroj na dvoubodový
závěs nebo výkyvný závěs.
¾¾
Připojte řízení secího stroje.
¾¾
V závislosti na výbavě připojte hydraulické
okruhy pro pracovní hydrauliku a pro pohon
dmychadla.
¾¾
Připojte osvětlení.
¾¾ Připojte brzdovou soustavu (volitelná výbava).
¾¾
Secí stroj zvedněte a sklopte. Zkontrolujte
pojistku proti rozložení (viz "Sklápění stroje").
¾¾ Uvolněte parkovací brzdu.
Všechny kabely, vedení a hadice položte tak,
abyse při provozu (při jízdě do zatáček) nepoškodily.
Všechny konektory (hydraulické, elektrické a
pneumatické) udržujte v čistotě a dbejte na
pevnost jejich spojení.
V důsledku znečištění konektorů pronikají nečistoty i do protékajících médií. Konektory následně
netěsní a v připojených konstrukčních skupinách
dochází k funkčním poruchám a výpadkům.
20
Připojení hydrauliky
Hydrauliku připojujte pouze v případě, že jsou
hydraulické okruhy stroje i agregátu v beztlakém
stavu.
Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem.
Unikající kapalina může proniknout kůží a způsobit vážná zranění. Při úrazu ihned vyhledejte
lékaře.
Hydraulika "Sklápění" je vybavena tlakovou nádobou. V této souvislosti dodržujte bezpečnostní
pokyny týkající se tlakové nádoby.
Pro vyloučení chyb při připojování jsou konektory označeny symboly.
U všech hydraulických pohybů snižte
před dorazem rychlost pohybujících se
dílů stroje přiškrcením příslušného ventilu na řídicí jednotce.
Řídicí jednotky v traktoru musí být při
nepoužívání nebo v přepravní poloze
zajištěny nebo zablokovány.
Připojení osvětlení
Při přepravě po veřejných komunikacích musí
být osvětlení stroje připojené a plně funkční.
¾¾ Připojte konektor osvětlení stroje k traktoru.
¾¾ Zkontrolujte funkčnost a čistotu osvětlení a
výstražných tabulek.
Sklápění stroje
Sklápění
¾¾ Připojte DrillManager Müller a na displeji
zvolte hydraulickou funkci "zvedání". Stroj
zvedněte.
¾¾ Na displeji zapněte funkci hydrauliky "Sklápění" a stroj sklopte.
¾¾ Pojistka proti vyklopení automaticky zaskočí.
V rámci prevence nehod a úrazů je nutno
funkčnost pojistky kontrolovat.
¾¾ Hydr. válec na podvozku vyplňte distančními
kusy (přepravní pojistka pro jízdu po silnici).
¾¾ V provedení se zalomenou ojí naplňte distančními kusy i hydraulické válce na oji.
¾¾ Stroj spusťte na přepravní pojistku hydr.
válců.
¾¾ Při jízdě po silnici DrillManager vypněte.
Rozložení
¾¾ Zapněte DrillManager a zvedněte stroj.
¾¾ Odblokujte pojistku proti rozložení. Přitom pamatujte na aretaci. Aby nedošlo k opětovnému zablokování, musí pojistka spadnout dolů.
¾¾ Na displeji zapněte funkci hydrauliky "Sklápění" a stroj rozložte.
Pro pracovní nasazení udržujte při rozkládání
pomocí řídicí jednotku pod tlakem, aby tlaková
nádoba na válci sklápění byla předepnutá tlakem min. 80 bar.
1
2
Manometr na zásobníku osiva
1. Tlak v pohonu dmychadla
2. Předpínací tlak v hydraulice sklápění
Pojistka při sklopení
21
Nastavení sklápěcího válce
Pojezd obou sklápěcích rámů je při vyklápění
vymezen dorazem pístnice ve sklápěcím válci.
V koncové poloze musí sklápěcí rámy ležet
rovnoběžně se středovým rámem.
Při opravách na sklápěcím válci nebo při nerovnoměrném ukládání osiva zkontrolujte rám a v
případě potřeby proveďte nastavení pístnice v
oku pístního čepu.
¾¾ Sklápěcí rámy zvedněte vhodnými prostředky.
¾¾ Vyjměte čep a proveďte úpravu nastavení
oka čepu na pístnici, až sklápěcí rám leží
rovnoběžně se středovým rámem.
¾¾ Nasaďte čep tak, aby mohl jeho trn převzít
funkci pojistky proti vyklopení.
Odstavení stroje
Secí stroj by měl být odstaven v hale nebo pod
přístřeškem, aby se v zásobníku, dávkovači a ve
výsevních hadicích nehromadila vlhkost.
Při pojíždění dávejte pozor na okolí. V
pojížděcí oblasti stroje se nesmí zdržovat žádné osoby (děti).
¾¾ Stroj
odstavujte na vodorovném a pevném
podkladu, traktor vypněte.
¾¾ Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu.
¾¾ Hydraulická vedení a elektrické spoje rozpojte
a zavěste do příslušných držáků.
¾¾ Rozpojte brzdová vedení (volitelná výbava).
¾¾ Podstavte odstavnou opěru.
¾¾ Stroj vypřáhněte.
¾¾ V systému pro nastavení tlaku radliček snižte
tlak, aby se gumové prvky uvolnily a neztratily
svou upínací sílu.
¾¾ Vyprázdněte zásobník osiva.
¾¾ Vyčistěte dávkovač.
¾¾ Uzavřete kryt zásobníku osiva.
¾¾ Terminál uchovávejte v suchých prostorech.
¾¾ Výbava s pneumatickou brzdou; odvodněte
vzdušník a při delším odstavení uzavřete
hadicové spojky.
Pokud jste pracovali s pevnými hnojivy, důkladně omyjte zásobník, dávkovač i stroj. Hnojivo je
agresivní a podporuje korozi. Velmi agresivně
napadá především pozinkované díly, jako jsou
šrouby.
22
Obsluha
Pneumatika Pronto DC
Pneumatický systém se podle výbavy skládá
z dmychadla, výpusti pro každý dávkovač a z
jednoho nebo dvou rozdělovačů.
Ve výbavě pro pevné hnojivo je další rozdělovač
v zadním zásobníku.
Pravidelně se musí kontrolovat znečištění lopatek dmychadla a ochranné mřížky a čistit je.
Usazeniny na ochranné mřížce vedou z důvodu
ztráty vzduchu k ucpání výsevních hadic.
Usazeniny na oběžném kole dmychadla vedou
k házení. Uložení je přetěžováno a může se
poškodit.
Dmychadlo
Dmychadla jsou poháněna hydraulicky přímo z
hydrauliky traktoru nebo čerpadlem na vývodový
hřídel.
Vytvořený proud vzduchu dopravuje osivo nebo
hnojivo od výpusti k radličkám.
Potřebné množství vzduchu závisí na osivu/hnojivu (druh a hmotnost), množství vzduchu nebo
hnojiva, pracovním záběru a výsevní rychlosti.
Jednoznačnou definici správných otáček dmychadla není možné závazně stanovit, nastavení
je nutné zjistit praktickou zkouškou přímo na poli.
Proud vzduchu nesmí být příliš velký, aby osivo/hnojivo nevyskakovalo ze seťového lůžka.
Nesmí být ani příliš malý, aby osivo nebo hnojivo nezůstávalo ležet v hadicích a neucpávalo
je. Příliš slabý proud vzduchu může negativně
ovlivnit i příčné rozdělování.
Proto by mělo dmychadlo běžet v co možná
nejvyšších otáčkách.
Nastavení dmychadla, dopravu a ukládání osiva je nutno pravidelně kontrolovat na všech radličkách na začátku výsevu a u velkých ploch také průběžně.
23
Přímý pohon dmychadla
Při přímém pohonu je dmychadlo poháněno z
hydrauliky traktoru.
Pro regulaci otáček musí být řídicí jednotka v
traktoru vybavena regulačním ventilem průtoku.
Hydraulické čerpadlo musí dodávat dostatečné
množství oleje, aby otáčky dmychadla neklesaly
ani při poklesu otáček traktoru nebo při zapnutí
jiné hydraulické funkce.
Motor dmychadla Pronto 3 a 4 DC
Zpětné potrubí je k traktoru nutné připojit bez
tlaku!
Zpětný tlak max. 5 bar!
Otáčky max. 3500 ot./min.
Otáčky dmychadla se nastavují pomocí množství oleje na regulačním ventilu průtoku v traktoru.
Kontroly a údržba
¾¾ Dodržujte zpětný tlak max. 5 bar.
¾¾ Pravidelně čistěte sací mřížku vzduchu, aby
se nesnižoval proud protékajícího vzduchu.
Zamezíte tím ucpávání.
¾¾ Z lopatek dmychadla odstraňujte usazeniny,
předejdete tak vzniku házení a poškození
oběžného kola a uložení.
¾¾ Dotáhněte upínací kužel na hřídeli dmychadla
(viz kap. Příruba dmychadla).
Motor dmychadla Pronto 3 a 4 DC
Motor dmychadla Pronto 6 DC
Potrubí odpadního oleje je nutné k traktoru
připojit bez tlaku!
Zpětný tlak odpadního oleje max. 5 bar!
Otáčky max. 4000 ot./min.
Motor dmychadla Pronto 6 DC
24
Tabulka otáček
Tabulka otáček se používá orientačně pro většinu aplikací při asi 12 km/h.
Přesný a závazný počet otáček nelze uvést kvůli
mnoha rozdílným podmínkám výsevu a provozu.
Při vyšších výsevních rychlostech je třeba o
něco zvýšit i počet otáček.
Nastavení dmychadla, dopravu a ukládání osiva je nutno pravidelně kontrolovat na všech radličkách na začátku výsevu a u velkých ploch také průběžně.
Stroj
Pronto
3 DC / 4 DC
Pronto
6 DC
Pronto
3 DC PPF
4 DC PPF
6 DC PPF
Pohon dmychadla
Přímo PTO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Jemná
osiva
Obilí (kg)
< 150
> 150
Hnojivo (kg)
< 100
< 200
Otáčky
> 200
✗
✘
✘
✗
✘
✘
✗
✗
✗
✗
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
1/min
2500
3200
3500
2700
3200
4000
2500
32001
36001
40001
3200
3500
3700
4500
Množství vzduchu pro řepku škrtit rozdělovací klapkou.
1
25
Dmychadlo s čerpadlem na
vývodový hřídel
Čerpadlo na vývodový hřídel pohání hydraulický
motor dmychadla.
Prostřednictvím regulačního ventilu průtoku
na dmychadle se reguluje množství oleje a tím
otáčky dmychadla.
Seřízení otáček dmychadla.
Při běžícím motorem zapněte vývodový hřídel
a motor traktoru nechte běžet s otáčkami jako
při výsevu.
Manometr ukazuje pracovní tlak v hydraulické
soustavě. Tlak stoupá úměrně s otáčkami dmychadla a je pomocí přetlakového ventilu omezen
na 200 barů.
Přetlakový ventil v hydraulickém bloku chrání
jednotlivé komponenty a zpětný ventil umožňuje doběh dmychadla při vypnutí vývodového
hřídele.
Při zpětném toku se olej vede přes chladič a filtr
zpět do olejové nádrže.
Manometr ve vratné větvi hlídá náporový tlak. Při
zpětném tlaku přes 2 bar se musí vyměnit filtr.
Pomocí stavěcího šroubu na regulačním ventilu
průtoku nastavte požadované otáčky dmychadla.
Aby se zamezilo závadám při výsevu a škodám
na pohonu dmychadla, nastavte poplach u otáček dmychadla v DrillManageru.
Lamely chladiče se musí pravidelně
čistit, protože jinak se snižuje proud
chlazení a proud vzduchu dmychadla.
Hydraulický olej se může přehřát a
výsevní hadice se mohou ucpat.
Olejová nádrž s filtrem
Technické údaje
Hydr. čerpadlo:
43 cm³
Hydr. motor: 11 cm³
Otáčky vývodového hřídele: 1000 ot/min
Připojení: Z 6, Z 20 a Z 21
Otáčky dmychadla: max. 4000 ot./min
26
Při montáži se čerpadlo na vývodový
hřídel nasazuje na hnací konec. Pomocí držáků se čerpadlo musí připevnit
pevně bez pnutí na tahač.
Čerpadlo se při provozu nesmí pohybovat, v opačném případě by mohlo dojít
k poškození hřídele a ložisek.
Kontroly a údržba
¾¾ Dodržujte zpětný tlak max. 2 bar.
¾¾ Zkontrolujte stav oleje.
¾¾ Očistěte ochrannou mřížku dmychadla
a
lamely chladiče od nečistot.
¾¾ Očistěte lopatky dmychadla od nečistot.
¾¾ V případě potřeby vyměňte olej a filtr.
¾¾ Dotáhněte upínací kužel na hřídeli dmychadla
(viz kap. Příruba dmychadla).
Dmychadlo s čerpadlem na vývodový hřídel
Závada
Možná příčina
Odstranění
Poškození ložisek dmychadla
Normální opotřebení
Dmychadlo běželo s nadměrným
výkonem
Házivost lopatkového kola
Výměna ložiska.
Dmychadlo nikdy neprovozujte bez
namontovaných pneumatických
hadic.
Lopatkové kolo vyměňte nebo v
případě znečištění zbavte nečistot.
Těsnicí kroužek hřídele na motoru
netěsný
Zpětný tlak větší než 2 bar
Zkontrolujte zpětný tlak
Hydr. olej přehřátý
Dmychadlo běželo s nadměrným
výkonem
Olejový filtr znečištěný
Ochranná mřížka dmychadla
znečištěná
Olejový chladič znečištěný
Přetlakový ventil nastaven příliš
nízko
Snižte výkon a zkontrolujte hladinu
oleje, zkontrolujte tlak na dmychadle
Vyměňte olej a olejový filtr
Ochrannou mřížku dmychadla
očistěte
Lamely chladiče očistěte
Tlakový ventil správně nastavte
Hydraulický motor vadný
Dmychadlo běželo s nadměrným
výkonem
Hydraulický olej znečištěný
Snižte výkon a zkontrolujte tlak na
dmychadle
Vyměňte hydraulický olej a filtr
Ložisko čerpadla na vývodový hřídel
vymlácené
Čerpadlo příliš utaženo nebo
nedostatečně pevně připevněno k
traktoru
Ložisko vyměňte, čerpadlo
namontujte pevně bez přepnutí
Žádný tah vzduchu na radličkách
Vzduchové hadice ucpané
Sací mřížka vzduchu znečištěná
Mřížku sacího vzduchu očistěte
27
Dotažení příruby dmychadla
Upínací kužel na hydraulickém motoru pro
pohon dmychadla se může povolit vlivem kolísání teplot a sedáním materiálu na oběhovém
kole dmychadla. Oběhové kolo dmychadla
může na hnacím hřídeli cestovat a může zničit
dmychadlo.
Upínací kužel by se proto měl dotahovat po zhruba 50 hodinách a jednou
ročně kontrolovat.
K tomu se musí odmontovat ochranná mřížka
dmychadla.
Upínací kužel připevňuje oběhové kolo ventilátoru a zároveň pevně sedí na hnacím hřídeli.
Upínací kužel
Při dotahování upínacích šroubů dávejte pozor
na toto:
¾¾ Oběhové
kolo dmychadla cestuje při dotahování šroubů, zvláště při nové montáži, ke
krytu ve směru ochranné mřížky.
¾¾ Volná příruba se proto musí vyrovnat blíže k
hydraulickému motoru.
¾¾ Upínací plochy musí být bez oleje a tuku.
¾¾ Upínací šrouby se musí dotahovat absolutně
rovnoměrně a v několika krocích. Mezitím by
se lehkými údery na přírubu (plastovým kladivem nebo násadou kladiva) mělo dotahování
kuželu usnadnit.
¾¾ Palcové šrouby v provedení č. 10 - 24 4.6 se
přitom smí dotahovat pouze max. 6,8 Nm.
¾¾ Po dotažení se musí oběhové kolo zkontrolovat, jestli má volný a rovnoměrný chod.
28
Zásobník
Zásobník může být v provedení jednokomorovém pro osivo nebo dvoukomorovém pro osivo
a hnojivo.
Jednokomorový zásobník /
pneumatická soustava
Jednokomorový zásobník má u Pronto 3 a 4 DC 2800 litrů a u Pronto 6 DC 3500 litrů a je
uzavřen krytem.
Pro zajištění ochrany osiva před nečistotami,
prachem a vlhkem by mělo být víko stále zavřené.
Při vysoké prašnosti se může prach ukládat
v zásobníku a může zaplnit buňky v rotujícím
válečku. To vede k chybám v dávkování a zbytečnému opotřebovávání dávkovače.
Pomocí vloženého šoupátka je možné osivo
dobře rozhrnout a naplnit tak celý zásobník.
Hradítko injektoru
Vývody z jednokomorového zásobníku jsou na
výpusti vybaveny tryskami injektoru.
Ve výpusti přivádí dávkovač osivo do proudu
vzduchu.
Na spodní straně výpusti je namontovaný výklopný kryt. Pro provedení zkoušky výsevku
toto víko otevřete a na háky umístěné na plášti
zavěste zkušební pytel.
Aby při výsevu nedocházelo k funkčním poruchám na trysce injektoru nebo při dopravě resp.
distribuci osiva, musí být všechny přípoje a víko
těsně uzavřené.
Ztráty vzduchu vedou k chybám v dávkování
Dávkovač s hradítkem injektoru
29
Odlučovač vzduchu (jenom 3 a 4 DC s
jednokomorovým zásobníkem)
Na přechodu z hadice k distribuční věži je instalován deflektor vzduchu.
Odlučovač vzduchu umožňuje díky úniku vzduchu vyšší výkon injektoru a tím větší výsevek.
Aby funkce nebyla rušena, musí být otvory vždy
volné.
Poloviční záběr s jednou distribuční
věží
Na všech strojích s distribuční věží lze víkem
rozdělovače ručně zapnout polovina záběru.
Zvláště u velkých výsevků pravidelně otvory
kontrolujte a zajistěte volný výstup
vzduchu a odstraňujte usazeniny.
Přitom také zkontrolujte případné ucpání výsevních hadic a rozdělovače.
Víko polovičního záběru ručně
Víko rozdělovače odšroubujte s plechy dolů
zase vložte do věže.
Přitom se ujistěte, že je zapnutá "správná" strana a se zapnutým dmychadlem zkontrolujte výstup vzduchu na radličkách v otevřené polovině záběru.
Oddělovač vzduchu na distribuční věži
U malých výsevků a při malých otáčkách dmychadla existuje spíše nebezpečí ucpání ve výsevních hadicích nebo usazenin v rozdělovači
z důvodu další ztráty vzduchu v oddělovači
vzduchu.
I příčná distribuce může být u příliš malých otáček dmychadla nepřesná.
V tomto případě se musí otáčky dmychadla
zvýšit nebo se musí zmenšit ztráty vzduchu na
kroužku síta.
K tomu se může hadice posunout dále přes
odlučovač vzduchu nebo například se může
nasadit další spona.
Ukládání osiva a rozdělovač se musí
kontrolovat na začátku práce a rovněž
během setí.
30
Výsevek při polovičním záběru
Při vloženém víku polovičního záběru se musí
na terminálu nastavit poloviční množství osiva.
Množství osiva se může snížit až na 50 %: buď
prostřednictvím seřizovacího tlačítka % nebo
tím, že se v "množství osiva v kg/ha" znovu zadá
polovina požadovaného množství osiva.
V obou případech se vysetá plocha dále počítá
přes celou šířku stroje.
Pokud je správná plocha bezpodmínečně nutná,
musí nastavit poloviční pracovní záběr v konfiguraci stroje. Množství osiva se pak nesmí seřizovat ručně.
Kolejové řádky při polovičním záběru
Pokud se při zapnutém polovičním záběru má
vytvořit kolejový řádek, musí se dodržet montážní poloha klapek.
V případě potřeby se musí přemístit hadice nebo
upravit zapojení.
Hlídání toku osiva při polovičním záběru
Pokud jsou v odpojené polovině záběru namontovány senzory pro hlídání toku osiva, hlásily
by při výsevu příslušné chybové hlášení na
terminálu.
Buď se může sledování toku osiva vypnout
nebo se senzory odpojí a upraví se jejich počet
v konfiguraci stroje.
Upozornění: Čísla senzorů mohou být zanesená
i do seznamu kolejových řádků, pak by se musel
aktualizovat i tento seznam.
Poloviční záběr se dvěma distribučními
věžemi
V provedení se dvěma distribučními věžemi lze
toto vypnutí polovičního záběru u Pronto 6 DC
provést i elektricky.
Elektromotor nastaví klapku ve výpusti.
Signály pro pravou příp. levou spínací polohu
se zapnou v motoru. Středovou polohu hlídá
senzor.
Ovládání klapky a sledování signálů probíhá v
DrillManageru - viz návod DrillManageru.
¾¾ V
terminálu zapněte požadovaný poloviční
záběr. Klapka se přepne - ukazatel na displeji
bliká.
¾¾ Množství osiva se sníží na polovinu.
¾¾ Pro počítadlo oseté plochy se automaticky
nastaví polovina pracovního záběru.
¾¾ Jakmile je klapka v pravé příp. levé spínací
poloze, vypnutá polovina záběru je na displeji
neaktivní.
Hlídání toku osiva při polovičním záběru
Hlídání toku osiva se vypne automaticky.
31
Dvoukomorový zásobník /
pneumatická soustava
Dvoukomorový zásobník má u Pronto 3 a 4 DC
3800 litrů a u Pronto 6 DC 5000 litrů.
Zásobníky jsou rozděleny v poměru 40 : 60.
Dvoukomorový zásobník má provedení tlakové
nádoby a během výsevu musí být stále uzavřený
a utěsněný.
Netěsnosti se ztrátou vzduchu vedou k chybám
ve výsevu. Vynášené množství se zmenšuje a
může spadnout dokonce na nulu.
Vysévání a přihnojování
Pomocí dvoukomorového zásobníku se může
současně vynášet osivo i hnojivo.
To se v provedení PPF může provádět samostatně ve vlastní distribuční věži a přihnojovacími botkami.
V provedení G+F se osivo a hnojivo svedou
dohromady před distribuční věží a odvádějí se
společně do výsevních botek.
Ve všech dvoukomorových provedení se proud
vzduchu z dmychadla rozděluje před dávkovači.
Po každém otevření zásobníku se musí zkontrolovat jejich těsnost s puštěným dmychadlem.
Zapněte dmychadlo a rukou kolem víka kontrolujte a poslouchejte únik vzduchu.
V případě úniku vyměňte těsnění nebo upravte
panty a uzávěry.
Pokud se v dvoukomorových zásobnících
přepravuje hnojivo na delší vzdálenost nebo
po hrbolaté cestě, může hnojivo v zásobníku
ztuhnout.
Dávkovač pak může mít těžký rozběh a hrozí
nebezpečí tvorby můstku v zásobníku.
Hnojivo se pak před vynášením musí
zase uvést do sypkého stavu.
Rozdělovací vidlice se vzduchovou klapkou
Přizpůsobení množství vzduchu
V případě velkých rozdílů v hmotnosti u vynášeného množství, např. u řepky a hnojiva,
může být nutné přizpůsobit množství vzduchu
množství výsevu.
K tomu povolte matici na rozdělovací vidlici a
klapku trochu posuňte.
Větší množství vzduchu se musí přivést k většímu vynášenému množství - dodržujte seřizovací
tabulku pro otáčky dmychadla.
Správné rozdělení se musí zjistit praktickou
zkouškou na poli a musí se kontrolovat na začátku i během práce.
Vzduchová klapka se musí nastavit před začátkem výsevu. Toto nastavení se musí kontrolovat
každý den.
32
Zásobník a pneumatika v provedení PPF
Ve standardním nastavení jsou klapky ve výpustích přepnuty tak, že osivo se musí naplnit
do předního zásobníku a hnojivo do zadního.
Distribuční věž pro hnojivo je v zadním zásobníku.
Změna poměru zásobníků
V případě, kdy se má vynášet více osiva než
hnojiva, může se objemový poměr obou zásobníků zaměnit.
¾¾ Vyměňte turnikety v dávkovačích.
¾¾ Hnojivo naplňte do předního zásobníku
a
osivo do zadního zásobníku.
¾¾ Klapky ve výpustích přepněte vždy na druhou
stranu a zajistěte.
¾¾ Na terminálu u dávkovače I a II zadejte nová
množství a proveďte zkoušky výsevku.
¾¾ Pro řízení kolejových řádků a hlídání toku
osiva nejsou zapotřebí žádné změny.
Poloviční záběr v provedení PPF
viz popis "Poloviční záběr s jednou distribuční věží".
Oba zásobníky pro osivo
Pokud se nemá vynášet hnojivo, lze použít oba
zásobníky pro osivo.
Doporučujeme použít funkci "2 x osivo" v DrillManageru. Přitom počítač řídí oba dávkovače
tak, aby se oba zásobníky vyprázdnily současně.
¾¾ V
obou výpustích přepněte klapky na proud
vzduchu pro distribuční věž osiva a zajistěte.
¾¾ Do rozdělovače v zásobníku hnojiva musí vloženo zaslepovací víko, aby vzduch v tlakovém
zásobníku nemohl unikat přes přihnojovací
hadice.
¾¾ Klapka v rozdělovací vidlici vzduchu nastavte
doprostřed.
¾¾ V obou dávkovačích instalujte turnikety pro
zhruba poloviční množství osiva. Pokud nejsou oba stejné, větší turniket instalujte do
zadního zásobníku.
¾¾ Na terminálu v položce menu "Konfigurace stroje
Strana 1": zvolte "Regulace hnojiva" - "2 x osivo" a potvrďte poměr zásobníků 60 : 40. Pak proveďte zkoušku výsevku obou
dávkovačů - viz návod pro "DrillManager".
Alternativně lze požadované množství výsevu
rozdělit i ručně na oba dávkovače.
33
Zásobník a pneumatika v provedení G+F
V provedení G+F (Grain a Fertilizer = osivo a
hnojivo) se obě dávkovaná množství svedou dohromady před distribuční věží a ukládají se přes
secí botku společně.
V provedení G+F může být instalovaná jedna
nebo dvě distribuční věže.
Poloviční záběr v provedení G+F.
S jednou distribuční věží:
viz popis "Poloviční záběr s jednou distri-
buční věží"
Zde se obě dávkovaná množství pouze zmenší
na polovinu a nastavení na terminálu se musí
provést pro oba dávkovače.
Se dvěma distribučními věžemi
Se dvěma distribučními věžemi se proudu
vzduchu v rozdělovací vidlici rozdělí do obou
dávkovačů. Klapka musí být proto nastavena
doprostřed.
Oba dávkovače dávkují osivo a hnojivo do dvojitých výpustí. Distribuční klapky pro poloviční
záběr musí být proto umístěny přesně uprostřed.
V obou dávkovačích se smí používat
pouze symetrické válečky.
Poloviční záběr - ručně
Pro vypnutí poloviny záběru lze klapku na obou
výpustích ručně přepnout na jednu stranu.
Na terminálu se musí nastavit poloviční množství osiva i hnojiva.
Obě dávkovaná množství se mohou například
snížit pomocí nastavovacího tlačítka % až na
50 %.
Přitom se ujistěte, že na stránce "Strojová data"
jsou oba dávkovače v "Delta Step" zapnuty na
"ON".
Pro oba dávkovače lze také v kg/ha nově nastavit polovinu požadovaných množství.
V obou případech se vysetá plocha dále počítá
přes celou šířku stroje.
Pokud je správná plocha bezpodmínečně nutná,
musí nastavit poloviční pracovní záběr v konfiguraci stroje. Množství osiva a hnojiva se pak
nesmí seřizovat ručně.
Kolejové řádky při polovičním záběru
Pokud se při zapnutém polovičním záběru má
vytvořit kolejový řádek, musí se dodržet montážní poloha klapek.
V případě potřeby se musí přemístit hadice nebo
upravit zapojení.
Hlídání toku osiva při polovičním záběru
Pokud jsou v odpojené polovině záběru namontovány senzory pro hlídání toku osiva, hlásily
by při výsevu příslušné chybové hlášení na
terminálu.
Buď se může sledování toku osiva vypnout
nebo se senzory odpojí a upraví se jejich počet
v konfiguraci stroje.
Upozornění: Čísla senzorů mohou být zanesená
i do seznamu kolejových řádků, pak by se musel
aktualizovat i tento seznam.
34
Poloviční záběr - elektricky
U elektrického vypnutí poloviny záběru se klapky
ve výpusti přestaví dvěma motory a snímači.
Oba motory jsou při vypínání poloviny záběru v
terminálu řízeny paralelně.
Signály pro pravou příp. levou spínací polohu
a pro prostřední polohu jsou uvolněny, až když
obě klapky dosáhnou požadované polohy.
¾¾ V
terminálu zapněte požadovaný poloviční
záběr. Obě klapky se přepnou - ukazatel bliká.
¾¾ Množství osiva a hnojiva se sníží na polovinu.
¾¾ Pro počítadlo oseté plochy se automaticky
nastaví polovina pracovního záběru.
¾¾ Jakmile jsou klapky v pravé příp. levé spínací
poloze, vypnutá polovina záběru je na displeji
neaktivní.
Funkce polovičního záběru se musí
vyzkoušet v poli.
Snímače pro prostřední polohu jsou zapojeny
v řadě.
V případě funkčních poruch se musí zkontrolovat nastavení a spínací funkce snímačů. Obě
klapky musí být ve stejné poloze a oba snímače
musí spínat signál v prostřední poloze.
Hlídání toku osiva při polovičním záběru
Hlídání toku osiva se vypne automaticky.
35
Rozdělovač
Podle provedení a pracovního záběru je pro
distribuci osiva instalována jedna nebo dvě
distribuční věže za zásobníkem osiva.
Rozdělovač pevného hnojiva je v provedení PPF
namontován v zadním zásobníku.
V provedení G+F se hnojivo společně s osivem
přivádí podle provedení a pracovního záběru do
jedné nebo dvou distribučních věží.
Všechny komponenty rozdělovačů
musí být těsné. I nepatrné netěsnosti
a ztráty vzduchu vedou k nerovnoměrné distribuci.
Klapky jsou na spodní straně na hřídeli opatřeny drobným značením, které označuje polohu
klapek.
Zde je možné zkontrolovat jak otáčení klapek,
tak jejich koncovou polohu.
Pokud je rozdělovač kolejových řádků vybaven přepínáním rozchodu kol, může rozchod
přepnout pouze tehdy, lze rozchod přepnout,
pouze pokud jsou všechny klapky otevřené. To
lze zkontrolovat na terminálu (kolejové řádky
nesmí být zapnuté) nebo se zkontrolují značky
na klapkách.
Kontrola toku osiva
Pomocí snímačů průtoku osiva lze hlídat až 120
výsevních a přihnojovacích hadic.
Snímače jsou zapojeny v řadě a čísla označují
pořadí.
Čísla snímačů usnadňují při hlášení chyb vyhledání závad v hadicích.
Pokud jsou u hlídaných výsevních hadic instalovány i klapky pro řízení kolejových řádků, musí
být tato čísla zapsána i v seznamu v terminálu
v menu rytmu kolejových řádků - viz návod pro
DrillManager.
Rozdělovač osiva s klapkami pro řízení kolejových řádků
a snímači pro hlídání toku osiva
Klapky pro řízení kolejových řádků
Na rozdělovači jsou namontovány klapky pro řízení kolejových řádků.
Uspořádání závisí na pracovním záběru, rytmus kolejových řádků, rozchodu kol ošetřovacího stroje a na počtu klapek na stopu.
Funkci klapek lze zkontrolovat podle proudu
vzduchu na výsevních botkách nebo při ukládání semen podle povrchu.
36
Údržba a kontroly
¾¾ Rozdělovač je nutné pravidelně kontrolovat,
zda neobsahuje cizí částice. Odšroubujte víko
rozdělovače a zkontrolujte výstup.
¾¾ Pravidelně kontrolujte těsnost všech dílů a
spojek.
¾¾ Zkontrolujte funkci a polohu klapek kolejových
řádků.
¾¾ Zkontrolujte správné pořadí snímačů průtoku
osiva.
Radličková jednotka
Radličková jednotka se skládá z výsevního ramena, radliček a přítlačného válečku.
1
2
3
4
Radličková jednotka
1.
2.
3.
4.
Uložení výsevního ramena
Kotoučová secí botka
Poddajné teflonové prsty
Kopírovací kladky
Výsevní rameno je vedeno bezúdržbovými gumovými ložisky. Spojuje radličky a přítlačný váleček s hlavním rámem a přenáší tlak radliček.
U vlhkých nebo kyprých půd nesmí být předepnutí kotoučové secí botky příliš velké, aby nedocházelo k blokování kotoučů a jejich jednostrannému opotřebení.
V případě potřeby je možné použít také příslušnou podložku.
V případě opotřebení se snižuje intenzita předepnutí kotoučových secích botek, příp. kotouče
ztratí vzájemný kontakt a nedotýkají se.
Potom je kotoučové secí botky nutné vyměnit
nebo znovu obnovit jejich předepnutí odstraněním podložek.
Jestliže se kotouče z důvodu chybného předepnutí, příliš kypré půdy nebo
opotřebení zastaví, dojde při ukládání
osiva k tvorbě chomáčků.
Po provedení výměny kotoučových secích botek je nutné nastavit předepnutí obou kotoučů
pomocí podložek.
Kotoučové secí botky musí být na břitu mírně
předepnuta, musí s nimi však být ještě možné
bez vynaložení síly otáčet.
Pro usnadnění tahu a zajištění přesného otevření výsevního kanálu jsou kotouče vpředu osazeny v úhlu a jsou mírně předepnuty.
Dvoukotoučové radličky prořezávají seťové lůžko a uvolňují výsevní horizont.
Mezi kotouči probíhá ukládání osiva, to je následně mírně přitlačeno instalovanými uniformery.
Meziprostor je zbavován nečistot pomocí stěrače. Seřízení stěrače probíhá průběžně automaticky.
Seřízení, účinnost a opotřebení stěračů
je nutné pravidelně kontrolovat.
37
Zároveň je nutné věnovat pozornost i škrabkám.
Jestliže se na nich v důsledku opotřebení vytvořila hrana, nesmí tato hrana ležet na vnější
straně břitu, protože v tom případě není možné
automatické seřízení. V případě potřeby vložte
další podložku, nebo škrabku vyměňte.
Gumová ložiska chraňte před olejem.
Oleje a tuky mohou gumovým prvkům
škodit a mohou negativně ovlivnit jejich funkci.
Poddajné teflonové prsty
Poddajné teflonové prsty fixují osivo v seťovém
lůžku a mírně ho přitlačujte.
Za vlhkých podmínek a na lepivých půdách můžou poddajné teflonové prsty zachycovat nežádoucí zbytky. V tom případě by měl být demontován.
Je-li stroj spuštěn, neměli byste s ním couvat,
aby nedošlo k poškození poddajných teflonových prstů.
Kopírovací kladky
Kopírovací kladky jsou k výsevnímu ramenu připevněny rastrovým ozubením.
Zajišťují hloubkové vedení při ukládání osiva,
zakrývají osivo jemnou zeminou a přitlačují ji
na osivo.
Kopírovací kladky jsou zbavovány nečistot pomocí škrabky. V případě je možné škrabku znovu seřídit.
Škrabky, kotoučové secí botky a přítlačné válečky
Jestliže nejsou v měkkých či písečných půdách
kopírovací kladky s to zajistit dostatečné hloubkové vedení, lze je vyměnit za kopírovací kladkyce o šířce 10 cm.
Údržba
¾¾ Zkontrolujte stav uložení výsevního ramena
(gumové prvky). Po uplynutí životnosti nebo
při ztrátě předpínací síly je vyměňte.
¾¾ Zkontrolujte stav kopírovacích kladek, jejich
lehký chod, pevné utažení přídržných šroubů na rastrovém ozubení.
¾¾ V případě potřeby seřiďte škrabky kopírovacích kladek.
¾¾ Zkontrolujte opotřebení, předepnutí a lehký
chod kotoučových krojidel a ložisek.
¾¾ Kotoučová krojidla dotahujte momentem 130
až 150 Nm.
¾¾ Kontrolujte stav, pevné utažení a nastavení
škrabek a uniformerů.
38
Nastavení dorazu radliček
Aby radličky ve zvednutém stavu a při přepravě po silnici pevně dosedaly na stroj, fixují je
dva dorazy.
Přední lišta je pevně spojena s rámem a její nastavení není možné upravit. U zadní lišty je možné upravit nastavení výšky a v případě potřeby
je nutné provést její dodatečné seřízení.
Dorazová lišta radliček vpředu a vzadu
Nastavení dorazu radliček
¾¾ Stroj zcela zvedněte.
¾¾ Pro odlehčení pneumatik otočte nastavení přítlaku na secí botku zpět.
¾¾ Nadzvedněte radličky vzadu, zkontrolujte vůli
a předepnutí.
¾¾ V případě, že lišta vykazuje vůli a držáky radliček dosedají na lištu, je nutné lištu seřídit.
¾¾ Stroj spusťte.
¾¾ Při seřízení posuňte lištu o cca 5 mm směrem dolů.
¾¾ Stroj zvedněte a znovu zkontrolujte předepnutí.
39
Dávkovač
Válečky pro osivo a hnojivo
Dávkovač HORSCH se skládá z několika dílů a
lze jej rozebrat bez nářadí.
6
7
5
2
1
4
1
4
3
4a
2
Č.
Dávkovač
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Plášť
Hnací motor
Vyprazdňovací klapka s těsněním
Váleček
Boční víko s uložením válečku
Boční víko pro tlakový zásobník se shrnovacím
plechem
7. Boční víko pro normální zásobník s řepkovými
kartáči
U všech montážních prací na motoru
je vždy namontujte otvorem dolů, aby
voda nemohla natéct do skříně.
Válečky
Pro výsev různých velikostí semen a různého
výsevku jsou k dispozici různé válečky s buňkami. Volba válečků je popsána v návodu pro
DrillManager.
Válečky se dělí podle dopravovaného množství
na otáčku.
6
5
3
7
8
Velikost Barva
cm³
1
20
žlutá
2
40
červená
3
100
modrá
4
170
žlutá / alu
4a
170
žlutá / alu
5
250
černá
6
320
žlutá / alu
7
500
žlutá
8
800
kovová
- vhodný pro kukuřici
- nevhodný pro fazole a
pevná hnojiva.
2 x 85 ccm pro dvojitou
výpust
U strojů s dvojitou výpustí a dvěma distribučními
věžemi se při použití válečku 170er musí použít
váleček 4a (2 x 85 cm3).
Jinak je výsev na obou polovinách nerovnoměrně rozdělený.
Při všech pracích na dávkovači se
musí dávat pozor na absolutní těsnost
součástí. Netěsnosti vedou k chybám
v dávkování.
Při montáži dávkovače musí být styčné plochy utěsněny a kryt se nesmí při
přišroubování kroutit.
40
Dolů je dávkovač uzavřen výpustí. V ní je osivo
zachycováno proudem vzduchu.
Při otočení válečku se osivo dostává z dávkovače přes otvor ve výpusti.
Kryt se pak musí zase těsně a pevně uzavřít.
Výměna válečku
Po volbě válečku z tabulky se musí váleček
namontovat do dávkovače.
Pro výměnu válečku by zásobník osiva měl být prázdný.
¾¾
Odšroubujte boční víko.
¾¾
Váleček s hnací hřídelí vytáhněte.
Výměna válečku
Po každé výměně válečku se musí zkontrolovat
nastavení těsnění a otáčení válečku.
Výměna válečku s plným
zásobníkem
Výměna válečku
Vyjměte pojistné
¾¾
¾¾
Vytáhněte hnací
leček.
kroužky a podložky.
hřídel a nasaďte nový vá-
Axiální vůle hnací hřídele ve válečku je pro samočištění válečku v tělese dávkovače nutná.
Výměna válečku s plným zásobníkem
Na bočním víku a hnacím motoru odšroubujte
¾¾
křídlové šrouby, vyjměte boční víko a motor.
hnací hřídele sejměte pojistné kroužky a
podložky.
¾¾
Na hnací hřídel nasaďte nový váleček a tím
vytlačte starý váleček na straně motoru.
¾¾
Přemontujte hnací hřídel, nasaďte boční víko
a motor a připevněte.
¾¾
Z
41
Seřízení těsnicí chlopně
Vadné těsnění nebo špatné namontovaný opěrný plech vede k chybám v
dávkování při výsevu.
¾¾
Těsnění nesmí být natržené nebo poškozené
- těsnicí chlopeň vyměňte min 1x ročně.
víko s těsněním namontujte na těleso
dávkovače. Těsnění musí pevně přiléhat k
válečku být a musí se instalovat s předpětím
asi 1 mm.
¾¾
Boční
Váleček pro malé druhy semen
Válečky pro malé druhy semen se skládají z
vynášecích kotoučů, rozpěrných podložek a
hnacího hřídele.
Aby při setí malých druhů semen nedocházelo
k funkčním poruchám, jsou válečky z výroby
kompletně předmontované.
Válečky pro malé druhy semen
cca. 1 mm
Válečky pro malé druhy semen
Těsnění
Záchytný plech pro těsnění je rozdělen asymetricky.
U všech normálních a jemných semen
musí široká strana ukazovat k válečku.
V případě problémů s velkými druhy semen, jako
je kukuřice, fazole atd., se přídržný plech a těsnicí chlopeň mohou vyměnit za širší provedení.
¾¾ Váleček vytáhněte.
¾¾ Nasaďte boční víko
s novou těsnicí chlopní,
těsnicí chlopeň dotáhněte jen tak, aby se dala
ještě posunovat.
¾¾ Posuňte chlopeň tak, aby čněla cca 1 mm do
vybrání válečku.
¾¾ Sejměte boční víko, chlopeň už neposouvejte a dotáhněte.
¾¾ Namontujte boční víko, ještě jednou zkontrolujte nastavení a opět namontujte váleček.
42
Válečky se mohou montovat s jedním nebo
dvěma vynášecími kotouči.
Se dvěma vynášecími kotouči na válečku se
zdvojnásobí dopravované množství.
Vynášecí kotouče jsou k dostání s dopravovaným objemem 3,5 cm³, 5 cm³, 10 cm³ a 25 cm³.
Velikost
cm³
Tvar buňky / velikost buňky
Počet
buněk
3,5
polokulatá, rádius 4 mm
10
7
2 vynášecí kotouče 3,5 cm³
20
5
Vybrání asi 19 x 3 mm
12
10
2 vynášecí kotouče 5 cm³
24
10
Vybrání asi 23 x 5 mm
12
20
2 vynášecí kotouče 10 cm³
24
25
polokulatá, rádius 7 mm
12
Při setí se otáčí jenom vynášecí kotouče ve
válečku, rozpěrné podložky jsou pomocí dorazů
zablokovány v tělese dávkovače.
U strojů s dvojitou výpustí a 2 distribučními věžemi se smí používat pouze válečky se 2 vynášecími kotouči.
Jinak je výsev na obou polovinách nerovnoměrně rozdělený.
Montážní pokyny
Aby se osivo nedostalo mezi vynášecí kotouče
a rozpěrné podložky, jsou vynášecí kotouče a
rozpěrné podložky se zalícovanými podložkami
montovány bez vůle.
Montáž
Při montáži a demontáži válečků se musí pojistky proti protáčení otočit do vybrání v tělese
dávkovače.
Váleček pro malé druhy semen
Montáž válečku pro malé druhy semen
Údržba
Funkce a použitelnost válečků pro malé druhy
semen se musí kontrolovat každý den.
¾¾ Mezi
vynášecími kotouči nesmí být žádná
mezera. Je-li mezera příliš velká, musí se
vložit další zalícované podložky.
¾¾ Vynášecí kotouče se musí lehce otáčet.
Mořidlo nebo podobné látky nesmí vynášecí
kotouče ani ložiska blokovat.
¾¾ Pojistné závlačky musí být na místě a správně
namontované, aby nevznikala žádná mezera.
Do rozpěrných podložek jsou zabudována ložiska.
Podle výrobní tolerance se vkládají zalícované
podložky, aby se vynášecí kotouče netřely o
rozpěrné podložky.
Po montáži všech dílů se zbývající meziprostor
až po pojistný kroužek vyplní zalícovanými
podložkami.
Pak nasuňte pojistný kroužek.
Při správné montáži válečku lze vynášecími
kotouči mezi rozpěrnými podložkami rovně a
volně otáčet. Díly se nesmí vzájemně třít, přitom
vůle musí být co nejmenší.
Při kontrole proti světlu musí být spára ještě
viditelná.
43
Funkční zkouška
Po montáži nového válečku se musí prověřit
jeho funkce a otáčení.
Řepkové kartáče
K tomu váleček zapněte jak je uvedeno v oddíle
"Zkouška výsevku".
Před setím jemných semen se musí kartáče
namontovat do bočních vík a zkontrolovat jejich
funkce.
¾¾
Hnací
motor musí běžet rovnoměrně hladce. Nesmí být slyšet žádná místa s těžkým
chodem.
Řepkové kartáče čistí vynášecí kotouče ve válečcích pro druhy malých semen.
Při nerovném běhu je dávkování nepřesné a motor se může přetížit.
¾¾
Místa
jděte.
s těžkým chodem pokud možno na-
¾¾
Poškozené díly opravte (přebroušení, přesou-
stružení...) nebo vyměňte.
¾¾ Šrouby na bočních vících pro hnací motor a
uložení válečku povolte a boční víka znovu
vyrovnejte, aby se povolilo pnutí.
¾¾ Pokud je hnací hřídel prohnutá, musí se vyrovnat nebo vyměnit.
¾¾ Jsou-li mezi válečkem a skříní dávkovače
ulpělá cizí tělesa, musí se odstranit.
¾¾
Je-li ve válečku prach nebo mořidlo mezi vynášecími kotouči a rozpěrnými podložkami,
váleček rozmontujte a vyčistěte.
Namontované řepkové kartáče
Zkontrolujte otáčení a připevnění.
¾¾
¾¾
Zkontrolujte stav a účinnost čištění kartáčů.
¾¾
Boční víko s kartáči namontujte do dávkovače.
¾¾
Kartáče musí přiléhat na vynášecích kotoučích a otáčet se s válečkem.
Funkce a účinnost čištění kartáčů se
musí zkontrolovat před začátkem setí
a pak pravidelně průběžně.
Zalepené vynášecí kotouče vedou k chybám
dávkování při setí. Vynáší se méně osiva.
Boční víko s řepkovými kartáči lze odmontovat
i při plném zásobníku osiva.
Zalepené vynášecí kotouče lze přitom čistit i v
zabudovaném stavu.
Řepkové kartáče se musí při normálním osivu vymontovat. Otvory v krytu se musí uzavřít.
44
Hrubé osivo
Velká semena se částečně špatně sypou a zcela nenaplní buňky válečku.
V takovém případě se k osivu může přimíchat mastek nebo grafitový prášek.
Pro výsev velkých druhů semen (kukuřice, fazole, hrách atd.) se musí přemontovat dávkovač.
¾¾ Místo řepkových kartáčů se musí namontovat
deflektor.
Deflektor zabrání tomu, aby se velká semena
vzpříčila a poškodila mezi válečkem a krytem
dávkovače nebo zablokovala váleček.
¾¾ Při
použití rámu adaptéru se musí namontovat a seřídit širší těsnicí chlopeň - viz Seřízení těsnicí chlopně.
¾¾ Jako
válečky by se měly používat speciální
válečky pro velké druhy semen.
Jsou k dostání v různých velikostech pro
různé pracovní záběry a výsevky.
Váleček 320 cm³
Deflektor
¾¾ U velmi velkých zrn lze namontovat rám adap-
Váleček 170 cm³
(ne pro dvojitou výpust)
téru. Tím se velká zrna snadněji dostanou do
dávkovače a zamezí se poškození zrn.
Váleček 2 x 85 cm³
(pro dvojitou výpust)
45
Dávkovač s hradítkem injektoru
Dávkovače ve strojích s normálním zásobníkem
a hradítkem injektoru jsou vybaveny víkem V2A
s vybráními.
Na trysce injektoru je při provozu podtlak. Přes
toto víko V2A se do proudu vzduchu přivádí
další vzduch.
V extrémním případě může přetlak osivo v zásobníku blokovat. Toto vede k výpadku výsevu.
Proto vždy, zvláště při vysokém výsevku a vysokých pracovních rychlostech
zkontrolujte funkci pneumatického systému a ukládání osiva.
Na povrchu pole nesmí ležet žádná
semena.
Pokud dochází k vyfukování semen, musí se
otáčky dmychadla zvýšit (krátkodobě až na
4000 ot/min)
nebo se musí snížit pracovní rychlost, až injektorový systém zase správně funguje.
Dávkovač s víkem pro trysku injektoru
Sladění trysky injektoru s víkem funguje až do
max. možného výsevku.
Pokud se toto množství překročí, vznikne na
trysce injektoru náporový tlak. Tím lze přes
mřížovaný plech osivo vyfukovat, což vede k
pásovému vzcházení osiva.
Tato semena jsou viditelná na povrchu pole, než
jsou zatlačena pěchem nebo zavlačovačem.
46
Údržba dávkovače
Dávkovač nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.
Aby nedocházelo k prostojům z důvodu oprav,
měly by se dávkovač a hnací motor po sezóně
vyčistit a zkontrolovat jejich funkce.
Zvláště ložiska v bočním víku a na hnacím
motoru by se z důvodu prachu z mořidla mohla
poškodit nebo mít těžký chod.
Pokud je to nutné, ložiska včas vyměňte nebo
je mějte v zásobě.
1
2
Hnací motor
1. Šrouby
2. Těsnění hřídele a ložiska
Zapojení konektoru na motoru
Při přerušení kabelu nebo při opravách konektoru lze kabely přiletovat.
Doporučuje se však používat zamačkávané
kontakty.
Pin č. Kabel
1.
modrá
2.
červená
3.
bílá
4.
hnědá
5.
zelená
6.
žlutá
47
Nastavení
Zkouška výsevku
Zkoušku provádějte pouze na spuštěném a
stojícím stroji.
U osiva nepoužívejte žádné lepivé moření. To ovlivňuje přesnost dávkování.
Pozor na cizí částice v osivu a v zásobníku!
¾¾
Podle osiva namontujte řepkové kartáče nebo
u velkých druhů semen rám adaptéru, usměrňovací plech a širokou těsnicí chlopeň. U obilí a hnojiva odmontujte součásti příslušenství.
Zkontrolujte všechna boční víka na dávkovači.
¾¾
Podle množství osiva / hnojiva namontujte
vhodný váleček a zkontrolujte jeho vystředěný
chod.
¾¾
Zkontrolujte stav a nastavení těsnění.
¾¾
Zásobník naplňte osivem / hnojivem. Jemnými osivy plňte zásobník pouze v malých
množstvích.
¾¾
Otevřete klapku nebo kryt na výpusti.
¾¾ Zkontrolujte usazeniny a zbylé osivo ve výpusti a potrubí a odstraňte je. Zavěste zkušební pytel nebo zasuňte kolejničky.
¾¾
Spusťte stroj a proveďte zkoušku (viz návod
k obsluze pro DrillManager).
¾¾
Klapku / kryt zavřete. Pozor na těsnost!
Injektorová výpust se zkušebním pytlem
48
Při provádění zkoušky na stroji ve sklopeném stavu hrozí nebezpečí zranění
hlavy a očí.
Noste vhodný ochranný oděv.
Váhu zavěste na připraveném místě.
Při vážení výsevku dávejte pozor, aby
zkušební pytel visel volně.
Pokud pytel přiléhá ke stroji nebo na
něm leží, může to ovlivnit přesnost vážení a tím i celkový výsev.
Nastavení hloubky setí
Hloubka výsevu je dána výškovým nastavením
stroje pomocí hydraulických válců a seřízením
tlaku výsevních radliček.
Vzájemné sladění těchto nastavení je nutné
přizpůsobit půdním podmínkám a je ho tedy
možné úspěšně provést pouze v pracovní poloze na poli.
Tlak radliček lze zvýšit vyšroubováním seřizovacího šroubu.
Nadměrným přenosem tlaku v extrémním případě však docílíte opačného efektu, dojde k
mírnému nadzvednutí rámu přítlačnými válečky,
nebo přítlačné válečky zajedou do půdy a nemohou tak nadále zajišťovat přesné hloubkové
vedení radliček.
Tlak radliček
Čím tvrdší je půda a čím hlouběji má být osivo
zavedeno, tím vyšší tlak je nutný.
Při spuštění stroje se jeho hmotnost přenese
na secí rám.
Výška je omezena hliníkovými klipsy na hydraulických válcích.
Stavěcí klika systému pro nastavení tlaku radliček
Nastavení na hydraulickém válci a systému pro
nastavení tlaku radliček se vzájemně doplňují a ovlivňují.
Hydraulický válec podvozku
Vznikající tlak je pomocí gumových prvků přenášen na radličku a přítlačný váleček.
Nálepka znázorňuje barevnou kombinaci hliníkových klipsů pro další stupeň nastavení.
Změny na hydraulickém válci se projeví převážně v hloubce výsevu, mají však vliv i na tlak radliček a přítlačné válečky.
Změny v systému pro nastavení tlaku radliček
se projeví převážně na radličkách a přítlačných
válečcích, mají však vliv i na hloubku výsevu.
Po provedení každé změny je proto
nutno zkontrolovat hloubku výsevu a
účinek přítlačných válečků na utužení
půdy a hloubkové vedení.
49
Nastavení pracovní hloubky
Ke správnému nastavení doporučujeme použít
pokusnou metodu.
¾¾ V
systému pro nastavení tlaku radliček nastavte malý tlak.
¾¾ Na hydraulických válcích zasuňte stejný počet
a barevnou kombinaci hliníkových klipsů.
¾¾ Spusťte stroj na hliníkové klipsy do pracovní
polohy a ujeďte na poli několik metrů.
¾¾ Stroj ustavte do roviny pomocí spodních ramen nebo zalomené oje.
¾¾ Zkontrolujte hloubku průniku radliček a utužení půdy přítlačnými válečky.
¾¾ V případě potřeby zvyšte tlak radliček a
po ujetí několika metrů po poli zkontrolujte
změnu.
Seřízení hloubky na tažné oji
V poli musí být stroj při seřizování hloubky vyrovnán do roviny pomocí spodních ramen nebo
zalomené oje.
U zalomené oje musí být na hydraulický válec
nasazeny hliníkové klipsy a stroj se na ně musí
spustit. Uzavírací kohout přepněte do polohy
"Pole".
Jestliže se nepodaří najít požadované nastavení
v rámci rozsahu systému pro nastavení tlaku
radliček, je nutné postup zopakovat s nejbližším
hlubším nastavením na hydraulickém válci, až
se podaří nalézt správné vzájemné sladění.
Na všechny hydraulické válce na pěchu
vždy vložte stejný počet a barevnou
kombinací hliníkových klipsů a všechna vřetena pro nastavení tlaku radliček
nastavte stejně.
Bez klipsů se nesmí pojíždět. Rám s radličkami
by mohl spočívat na hřídeli pěchu a třít se o něj.
Pokud se nedosáhne požadované hloubky,
může se přítlačný váleček posunout nahoru o
jedno ozubení.
U všech sklápěcích strojů musí být
hydraulika sklápění předepnutá tlakem
min. 80 bar, aby během výsevu nedocházelo ke zvedání sklápěcích křídel.
50
Zalomená oj
U dvoubodového závěsu musí být
spodní ramena hydraulicky nebo mechanicky držena v poloze.
V provedení s čelním pěchem musí být
hydraulika pro připojení přepnutá do
plovoucí polohy.
Na souvrati se stroj zvedá pouze vzadu na pěchu.
Přípravné nářadí
Kotoučová krojidla
Nastavení pracovní hloubky
Seřízení hloubky se musí přizpůsobit půdním
podmínkám.
Čím tvrdší je půda a čím hlouběji musí pracovní
nářadí během přípravy půdy proniknout, tím
větší předepnutí je nutné na gumových prvcích.
Nastavení pracovní hloubky na nářadí probíhá
pomocí vlastní řídicí jednotky.
Po nastavení řídicí jednotku zase vraťte do
neutrální polohy.
Pracovní hloubka je indikována na ukazateli
umístěném na přední stěně.
Při zvedání stroje zůstávají přípravná nářadí v
nastavené pracovní hloubce.
Požadovanou pracovní hloubku je možné nastavit a upravit i během práce.
Údržba
Zkontrolujte stav uložení (pryž); v případě zestárnutí pryže nebo při ztrátě předpínací síly je
vyměňte.
Ložiska jsou naplněna olejem a proto jsou bezúdržbová.
Pravidelně kontrolujte vůli, těsnost a volný chod
talířů.
Pokyny k čištění
Kluzné těsnicí kroužky jsou citlivé na vnikající
vodu a následné dlouhé prostoje.
Mohla by se tvořit rez a oba kluzné kroužky by
se mohly slepit. Tím by se kluzné kroužky mohly
otáčet kolem O-kroužku a zničit jej. Olej by vytekl
a po krátké době by se zničilo ložisko.
Ukazatel pracovní hloubky
Gumová ložiska chraňte před olejem.
Oleje a tuky mohou gumovým prvkům
škodit a mohou negativně ovlivnit jejich funkci.
¾¾ Ložiska
se proto nesmí mýt vysokotlakými
čisticími stroji.
¾¾ Před dlouhými prostoji by se ložiska měla nastříkat odrezovači nebo podobnými přípravky.
¾¾ Před opětovným uvedením do provozu by se
měl ručním protočením zkontrolovat volný
chod kotoučů.
51
Pracovní pokyny
Pracovní rychlost
Se secím strojem Pronto DC je možné pojíždět
vysokými pracovními rychlostmi.
Rychlost závisí na polních podmínkách, druhu
půdy, posklizňových zbytcích, osivu, výsevku a
dalších faktorech.
V náročných podmínkách jeďte raději pomaleji.
Obrácení
Během výsevu byste měli snížit otáčky až krátce
před zvednutím stroje, aby výkon dmychadla
neklesl příliš silně a nedošlo tak k ucpání hadic.
Stroj během jízdy zvedněte a ve spuštěném
stavu nikdy necouvejte.
Po obrácení spusťte stroj s odpovídajícími
otáčkami dmychadla asi 2 - 5 m před seťovým
lůžkem. Osivo potřebuje trochu času, aby se
dostalo z dávkovače až k radličkám.
Pracovní spínač vydá uvolňovací signál až poté,
kdy tlak ve zvedací hydraulice (plovoucí poloha)
poklesne pod 50 bar.
Po výsevu
Zásobník osiva a dávkovač by měly být po ukončení výsevu vyprázdněny a vyčištěny.
Osivo a mořidlo mohou během noci zvlhnout a
slepit se.
To pak může vést k tvorbě můstků v zásobníku
osiva a k zalepení buněk válečku. Tím mohou
vznikat chyby v dávkování a setí.
Zásobník osiva je možné vyprázdnit pomocí
vyprazdňovací klapky. Za tím účelem podstavte
pod klapku vhodnou nádobu a otevřete uzavírací
šoupátko.
Zbytky je možné vyprázdnit výpustí.
52
Odstavení stroje
V rámci prevence vzniku škod způsobených vlhkem by měl být stroj odstavován pokud možno
v hale nebo pod přístřeškem.
¾¾ Stroj
odstavujte na vodorovném a pevném
podkladu.
¾¾ Pod secí stroj podstavte odstavné opěry.
¾¾ V systému pro nastavení tlaku radliček snižte
tlak, aby se gumové prvky uvolnily a neztratily
svou upínací sílu.
¾¾ Elektrické a hydraulické přípojky odpojte od
traktoru. Konektory zavěste do příslušných
držáků.
¾¾ Stroj vypřáhněte.
¾¾ Vyprázdněte zásobník osiva / hnojiva.
¾¾ Vyčistěte dávkovače.
¾¾ Víko zásobníku / kryt zavřete. Víko zásobníku
nechte nezajištěné, aby se šetřilo těsnění.
¾¾ Terminál DrillManageru uchovávejte v suchých prostorách.
¾¾ Gumové prvky chraňte před stykem s oleji
a tuky.
¾¾ Výbava s brzdou; odvodněte vzdušník a při
delším odstavení uzavřete hadicové spojky.
¾¾ Zatáhněte parkovací brzdu.
Při delší odstávce případně stroj zajistěte proti
odvalení jiným způsobem, aby se brzdové
čelisti nepřilepily k bubnu a nekomplikovalo
se tak další uvedení do provozu.
Pokud jste pracovali s pevnými hnojivy,
důkladně omyjte zásobník i stroj. Hnojivo je agresivní a podporuje korozi.
Velmi agresivně napadá především
pozinkované díly.
Kontroly
Kvalita práce při setí velmi závisí na seřízení a
na kontrolách před a během výsevu a na pravidelné péči a údržbě stroje.
Před zahájením výsevu by proto měly být provedeny stanovené periodické údržbové a mazací
práce.
Kontroly před a během setí
Stroj
¾¾ Je stroj správně zapřažen a jsou závěsná
zařízení zajištěna?
¾¾ Jsou hydraulická vedení připojena správně,
nedošlo k záměně?
¾¾ Jsou u dvoubodového zavěšení spodní ramena bočně zajištěna?
¾¾ Je pro jízdu po silnici zasunutá pojistka proti
sklopení a je funkční osvětlení?
¾¾ Je pro jízdu po silnici pístnice válce podvozku
osazena hliníkovými klipsy a je na ně stroj
spuštěn?
¾¾ Je hydraulika sklápění v pracovní poloze
předepnutá na min. 80 bar?
¾¾ Jsou znamenáky nastaveny na správnou
délku?
¾¾ Je stroj zcela zvednutý, nebo je nutné spodní
ramena výškově omezit?
¾¾ Je hydraulika zvedání při výsevu přepnutá do
plovoucí polohy?
¾¾ Je stroj v pracovní poloze vyrovnán rovně a
je pracovní hloubka správně seřízena?
Pracovní nářadí
¾¾ Jsou radličky, zavlačovače (díly podléhající
opotřebení) a ostatní pracovní nářadí a doplňující výbava stále v použitelném stavu?
¾¾ Mají radličky ještě dostatečné předepnutí a
otáčejí se všechny snadno?
¾¾ Jsou stěrače ještě v pořádku a jsou správně
nastaveny?
¾¾ Jsou kola a uložení pěchu v pořádku?
Dmychadlo
¾¾ Je hydraulické dmychadlo připojeno k beztlaké vratné větvi?
¾¾ Je čerpadlo správně nainstalováno na vývodovém hřídeli?
¾¾ Je u čerpadla na vývodovém hřídeli v pořádku
stav olejové náplně a filtr?
¾¾ Jsou oběžné kolo a mřížka dmychadla čisté?
¾¾ Je oběžné kolo dmychadla pevně připevněno
na hřídeli?
¾¾ Nedochází k překročení otáček dmychadla a
hnacího tlaku?
¾¾ Jsou nastaveny otáčky dmychadla podle
tabulky?
Pneumatika
¾¾ Jsou klapky kolejových řádků nainstalovány
ve správných výsevních vedeních pro dané
kolejové řádky?
¾¾ Je nastaven rytmus kolejových řádků a spínají
klapky?
¾¾ Jsou výsevní vedení v kolejových řádcích
zcela uzavřena nebo také zcela otevřena?
¾¾ Nejsou výsevní hadice prověšeny a jsou bez
vody a usazenin?
¾¾ Jsou všechny vzduchové hadice od dmychadla až k radličkám těsné a pevně přimontované?
¾¾ Vystupuje vzduch ze všech radliček stejnoměrně?
¾¾ Je množství vzduchu na dmychadle správně
nastavené? Vyskakuje osivo ze seťového lůžka nebo zůstává ležet ve výsevních hadicích,
dochází k jejich ucpání?
¾¾ Není deflektor vzduchu (Pronto 3 a 4 DC)
na distribuční věži ucpaný nebo zanesený
usazeninami?
¾¾ Je v závislosti na provedení dmychadla u
dvoukomorového provedení vzduchová klapka v rozdělovači ve střední poloze?
53
Dávkovač
¾¾ Je v dávkovači těsnicí chlopeň ještě v pořádku a seřízená (těsnicí chlopeň vyměnit 1 x za rok)?
¾¾ Jsou u jemného osiva namontovány čisticí
kartáče a jsou v pořádku?
¾¾ Je pro velké druhy semen namontovaný shrnovací plech a, pokud je to nutné, i vložený
rám a široká těsnicí chlopeň?
¾¾ Jsou při zapnutí polovičního záběru a dvojité
výpusti použity pouze symetrické válečky?
¾¾ Jsou všechny přípojky a vyprazdňovací klapka pevně a těsně uzavřeny?
¾¾ Vychází osivo ze všech radliček?
¾¾ Dochází v zásobníku k tvorbě můstků (zvláště
v případě osiva s plevami a hnojiva)?
¾¾ Je speciálně u jemného osiva vynášen správný výsevek?
¾¾ Je osivo vyfukováno z mřížovaného plechu?
Kontroly setí se musí provádět před začátkem práce a u větších ploch i pravidelně během práce!
54
Doplňková výbava
Přední pěchy
Pěchy utužují a urovnávají půdu před kotoučovými krojidly.
Pěchy je možné nainstalovat jako mezinápravové, nebo přes celý pracovní záběr jako čelní.
Hydr. systém pro nastavení tlaku
radliček
Hydraulický systém pro nastavení tlaku radliček
je obsluhován z traktoru prostřednictvím vlastní
řídicí jednotky.
Hydr. systém pro nastavení tlaku radliček
Čelní pěch
Během výsevu je stroj vpředu a vzadu výškově nesen pěchy. Hydraulika musí být proto přepnuta do plovoucí polohy.
Pěch vpředu hydraulicky nezatěžujte dalším
tlakem.
Na měkkých půdách odlehčete čelní pěch hydraulikou traktoru.
Při použití pěchu se podle provedení
zvyšuje hmotnost stroje.
Údržba
¾
¾
Zkontrolujte volný běh a upevnění hřídele pěchu.
Zkontrolujte tlak, upevnění a stav pneumatik pěchu.
Nastavení
Pro nastavení ukládání osiva hydraulický válec
vysuňte a nastavte požadovaný tlak radliček
pomocí stavěcího šroubu, jak je popsáno v části
Nastavení pracovní hloubky.
Toto nastavení je nutné provést na poli na "normálním místě".
Na obtížných nebo tvrdých plochách pole je
potom během výsevu možné tlak radliček zvýšit.
Dodávaný tlak je indikován manometrem
vpředu.
Za "normálních" půdních podmínek válec opět
vysuňte.
Automatické nastavení množství
Při změně tlaku radliček dostane DrillManager
signál a může tak automaticky nastavit množství
osiva a hnojiva.
Na terminálu lze tuto funkci zapnout nebo vypnout.
Při "zap" se dávkované množství zvýší o hodnotu
procenta "Delta-Step" - viz návod DrillManager.
55
Kypřič traktorových kolejí
Disky kypřiče traktorových kolejí
Pro zkypření traktorových kolejí lze u přípravných nástrojů namontovat radličky kypřiče traktorových kolejí nebo posuvné disky.
U disků kypřiče traktorových kolejí se držáky
krojidel vymění za posuvné držáky.
Radličky kypřiče traktorových kolejí
Hroty jsou odpružené, s možností nastavení
výšky a vzdálenosti.
Maschine
Pronto DC
Nastavitelné disky kypřiče traktorových kolejí
Zeichnung
Sprulockerungsscheib im Scheibensystem
Zeichnungsnummer
23295800
Dateiname
Držáky lze nastavit ve čtyřech stupních a tak kotoučová krojidla zatlačit hlouběji do půdy.
Podle rozchodu kol traktoru lze namontovat jeden nebo dva páry posuvných disků.
Radličky kypřiče traktorových kolejí
V případě potřeby lze nainstalovat i více hrotů.
56
Entw.
ed
JJKW
12 29
Značkovač před vzejitím
Značkovače před vzejitím vyznačují kolejové
řádky před zahájením výsevu. Na držáky krojidel
je lze instalovat i dodatečně.
Kotoučová krojidla jsou zvedána hydraulicky a
řízena elektricky systémem řízení kolejových
řádků.
Nastavení pracovní hloubky
Značkovací hloubku je možné nastavit na držáku
prostřednictvím čepu a stavěcích otvorů.
V nejvyšším otvoru je rameno zablokované a
značkovací funkce je vypnutá.
Nastavení výšky na značkovači před vzejitím
Značkovač před vzejitím
Účinnost kotoučových krojidel je možné přizpůsobit půdním podmínkám a požadované značkovací hloubce natočením držáku.
K tomu držák povolte a natáčejte čtyřhranem,
až dosáhnete požadovaného úhlu kotoučového krojidla.
Potom šrouby opět dotáhněte.
Údržba
¾ Zkontrolujte lehkost chodu a vůli ložisek.
¾ Na začátku práce zkontrolujte funkci hydraulického ventilu a značkování kotoučů.
¾ Zkontrolujte opotřebení kotoučových krojidel.
Pro agresivnější nastavení je se strojem dodávána doplňková sada držáků, kterými je možné
standardní držáky nahradit.
57
Zavlačovač vzadu
Zavlačovač před pěchem
Zavlačovač je veden vzadu přítlačnými válečky,
držáky jsou odpružené a jsou jednotlivě upevněny na rámu radliček.
Výšku hrotů lze upravit a během použití se musí
přizpůsobit půdním podmínkám a množství posklizňových zbytků.
Zavlačovač před pěchem urovnává uvolněné
secí lůžko a rozděluje případné posklizňové
zbytky
Zavlačovač před pěchem
Zavlačovač
Hroty zavlačovače urovnávají seťové lůžko za
radličkami a zakrývají zbývající volně ležící osivo.
V případě opotřebení nebo pro zvýšení předepnutí lze hroty nastavit níže.
Nastavení
Nastavení se provádí čepem v děrovaném rastru.
¾ Stroj zvedněte a zavlačovač odlehčete.
¾ Vytáhnete čepy a zasuňte je podle pracovní hloubky, posklizňových zbytků a polních
podmínek.
¾ V případě nebezpečí ucpání nebo velkých posklizňových zbytků lze zavlačovač otočit nahoru a zjistit v nejvyšší poloze.
Všechny čepy zasuňte ve stejné poloze.
58
CrossBar
Hřebenový zavlačovač
CrossBar urovnává seťové lůžko před pneumatikami pěchu.
Je hydraulicky připojen na vlastní řídicí jednotku
a může se během jízdy posouvat.
Nastavení se zobrazí vpředu na pravé stupnici.
Hřebenový zavlačovač je samostatně upevněn
na odpružených držácích.
Vidličky urovnávají hřebeny vznikající mezi pneumatikami, za válcem pěchu tak zůstává rovné
seťové lůžko.
CrossBar Pronto DC
Hřebenový zavlačovač
Hydraulické válce Pronto 4 a 6 DC jsou připojeny v řadě.
Aby se zaručil sousledný chod válců a aby se
všechny pístnice daly vyrovnat na koncový doraz, musí se válce před začátkem práce vždy
zcela vysunout.
V případě opotřebení je vidličky možné seřídit.
59
Přihnojovací zařízení PPF
S přihnojovacím zařízením může během výsevu
současně probíhat i distribuce pevného hnojiva.
Hnojivo se umisťuje do země před pěchem
jednokotoučovou radličkou.
Kotoučová krojidla rozevírají seťové lůžko a
pneumatika fouká hnojivo do půdy.
Při zvedání stroje se disky pro distribuci hnojiva
nadzvednou.
Při spouštění se stroj musí spouštět pod tlakem
tak dlouho, až jsou všechny disky na doraz v
půdě. Pak řídicí jednotku přepněte do plovoucí
polohy.
Nastavení vzduchu z dmychadla
V rozdělovací vidlici se vzduch z dmychadla dělí
do obou výsevních systémů.
Z důvodu možných rozdílů v množství a hmotnosti vynášeného osiva a hnojiva může být
nutné proud vzduchu z dmychadla rozdělit jinak
- viz tabulka otáček dmychadla.
Radličky na pevné hnojivo
Disky pro distribuci hnojiva jsou umístěny vždy
mezi dvěma secími řádky.
Nastavení pracovní hloubky
Pro nastavení hloubky se používá čep jako
doraz hydraulického válce.
Nálepka ukazuje polohu čepu od 1 = nízko po
7 = hluboko.
Všechny čepy se musí nastavit do stejné polohy.
Klapka rozdělovače
Správné rozdělení vzduchu z dmychadla je nutné nastavit přímo na poli v daných výsevních
podmínkách.
Při správně provedeném nastavení nesmí v
obou systémech docházet k ucpávání hadic
resp. k vyfukování osiva nebo hnojiva ze seťového lůžka nebo z mřížového plechu.
Ukládání hnojiva se musí zkontrolovat
na začátku práce a u velkých ploch i v
pravidelných intervalech.
Nastavení hloubky ukládání hnojiva
60
Při opotřebení kotoučových krojidel se musí
trubky hnojiva nastavit o něco výše, aby se
neobrousily.
Povolte oba šrouby a znovu trubku připevněte výše.
Na všech kotoučích pro distribuci hnojiva nastavte trubku stejně.
Výsev bez hnojiva
Pokud se nemá vynášet hnojivo, musí se na
DrillManageru pro množství hnojiva nastavit
hodnota 0 kg/ha nebo se musí vypnout dávkovač.
Radličky pro distribuci hnojiva lze ve zvednuté
poloze uzavřít pomocí kohoutu
Ve zvednuté poloze se kotouče nesmí
dotýkat země.
Kolečka by se na tomto místě mohla nekulatě
obrousit a tím by už nebyla použitelná.
V tomto případě je lepší kolečka neblokovat a
jednoduše je nechat běžet po zemi.
Údržba
Ložiska jsou naplněna olejem a proto jsou bezúdržbová.
¾ Pravidelně kontrolujte vůli, těsnost, opotřebení a volný chod talířů.
¾ Zkontrolujte stav uložení secího ramena
(pryž); v případě zestárnutí pryže nebo při
ztrátě předpínací síly je vyměňte.
¾ Při opotřebení kotoučových krojidel se musí
trubky hnojiva nastavit výše, aby se v zemi
neobrousily.
Pokyny k čištění
Kluzné těsnicí kroužky jsou citlivé na vnikající
vodu a následné dlouhé prostoje.
Mohla by se tvořit rez a oba kluzné kroužky by
se mohly slepit. Tím by se kluzné kroužky mohly
otáčet kolem O-kroužku a zničit jej. Olej by vytekl
a po krátké době by se zničilo ložisko.
Ložiska se proto nesmí mýt vysokotlakými
čisticími stroji.
¾ Před dlouhými prostoji by se ložiska měla nastříkat odrezovači nebo antikorozní ochranou.
¾ Před opětovným uvedením do provozu by se
měl ručním protočením zkontrolovat volný
chod kotoučů.
¾
Uzavírací kohout
61
Zařízení DuoDrill
Pronto DC lze rozšířit pomocí výsevního zařízení DuoDrill.
Běžně se používá pro výsev používané pro
malých druhů semen, jako je řepka, hořčice
nebo trávy.
Pneumatika
Hadice a díly pneumatického systému musí těsnit a musí být řádně připevněny. Ztráty vzduchu
negativně ovlivňují jeho rozvod. U rozdělovače
osiva se musí pravidelně kontrolovat znečištění
a usazeniny a případně se musí vyčistit.
V případě potřeby lze pro řízení kolejových řádků
namontovat klapky.
Dmychadlo
Hydraulické dmychadlo je poháněno přímo z
hydrauliky traktoru.
Vytvořený proud vzduchu dopravuje osivo od
výpusti k výsevním hadicím. Potřebné množství vzduchu závisí na osivu (druh a hmotnost),
výsevku, pracovním záběru a výsevní rychlosti.
Jednoznačnou definici správných otáček dmychadla proto není možné stanovit, nastavení je
nutné zjistit praktickou zkouškou přímo na poli.
Zařízení DuoDrill
Toto zařízení se skládá ze zásobníku na 300 l
osiva, pneumatického systému s hydraulickým
dmychadlem, injektorové výpusti a distribuční
věže. Tato doplňková výstroj je řízena z elektronického řízení secího stroje DrillManager (viz
návod pro DrillManager).
Zásobník osiva
Zásobník osiva by kvůli usazování prachu měl
být vždy zavřený. Prach vede k funkčním poruchám a zbytečnému opotřebení dávkovače
a může vést i ke snížení výsevního množství.
Výpust
Ve výpusti se osivo dostává do proudu vzduchu
z dmychadla. Na spodním krytu se při vzorku
výsevu odebírá osivo.
Pro správnou činnost musí být kryt zavřený a
utěsněný.
62
Proud vzduchu by neměl být vyšší než je nutné.
Nesmí docházet k vyfukování osiva z mřížového
plechu na dávkovači (viz dávkovač).
Nesmí být ani příliš malý, aby osivo nezůstávalo
ležet v hadicích a neucpávalo je. Příliš malý
proud vzduchu může také negativně ovlivnit
rozdělování osiva.
Otáčky dmychadla se musí přizpůsobit použití.
Podle pracovního záběru a osiva se pro rovnoměrnou příčnou distribuci doporučují asi 2000
až 3000 ot/min.
Nastavení dmychadla, dopravu a ukládání osiva je nutné pravidelně kontrolovat na začátku výsevu a u velkých
ploch také průběžně.
Pravidelně se musí kontrolovat znečištění lopatek dmychadla a ochranné mřížky a čistit je.
Usazeniny na ochranné mřížce vedou z důvodu
ztráty vzduchu k ucpání výsevních hadic.
Usazeniny na oběžném kole dmychadla vedou
k házení. Uložení je přetěžováno a může se
poškodit.
Motor ventilátoru
Zpětné potrubí je k traktoru nutné připojit bez
tlaku!
Zpětný tlak max. 5 bar!
Otáčky max. 3500 ot./min.
Pro regulaci otáček musí být traktor vybaven
regulačním ventilem průtoku. Otáčky se nastavují pomocí množství oleje na regulačním
ventilu průtoku.
Hydraulické čerpadlo musí dodávat
dostatečné množství oleje, aby otáčky dmychadla neklesaly ani při poklesu otáček traktoru nebo při zapnutí jiné
hydraulické funkce.
Nastavení a obsluha, včetně dávkovače a
zkoušky výsevku, jsou stejné jako popis pro
zásobník osiva - viz také návod pro DrillManager.
Pohon dmychadla
Kontroly a údržba
¾ Dodržujte zpětný tlak max. 5 bar.
¾ Pravidelně čistěte sací mřížku vzduchu, aby
se nesnižoval proud protékajícího vzduchu.
Zamezíte tím ucpávání.
¾ Z lopatek dmychadla odstraňujte usazeniny, předejdete tak vzniku házení a poškození oběžného kola a uložení.
¾ Dotáhněte upínací kužel na hřídeli dmychadla (viz Dotažení příruby dmychadla).
63
Zařízení pro aplikaci
mikrogranulátu
Nastavení a obsluha
Dávkovací buňku lze seřídit plynule od 1 do 29 cm³.
Pomocí zařízení pro aplikaci mikrogranulátu se
např. k osivu dávkuje návnadový přípravek proti slimákům.
Granulát musí mít spíše zrnitou konzistenci. Dávkovač není vhodný pro látky s
pískovou nebo prachovou konzistencí.
1 - 29
2
cm³
3
Zařízení se skládá ze zásobníku s obsahem asi
100 litrů, plynulé dávkovací buňky a elektrického pohonu.
1
Dávkovač (otevřený)
K seřízení velikosti buňky povolte pojistnou
matici a povolte šroub s úchopem s úchopem (1).
¾ Otočte objímku (2). Značky (3) přitom slouží
jako pomůcka při seřizování.
¾ Po seřízení šroub s úchopem a matici zase
utáhněte.
¾
Zásobník mikrogranulátu
Potřebný proud vzduchu se odebírá z dmychadla a před výpustí se spolu s hnojivem přivádí
zpět do proudu vzduchu z dmychadla.
Dávkovač mikrogranulátu
64
Postup zkoušky výsevku a zadání na terminálu je shodné se zkouškou výsevku u osiva/hnojiva.
Pro zkoušku výsevku odstraňte zadní hadici a
zavěste zkušební pytel.
Zkouška výsevku
Rozdělovač kukuřice
Pronto DC lze používat pro výsev kukuřice.
K tomu lze na distribuční věž instalovat rozdělovače kukuřice pro různé rozteče řádků.
Přestavba na výsev kukuřice
¾ Sejměte víko rozdělovače.
¾ Namontujte rozdělovač kukuřice např. pro
rozteč řádků 60 cm s dvojitým řádkem.
¾ Výsevní hadice radliček pro ukládání kukuřice sejměte z distribuční věže a připojte na
rozdělovač kukuřice.
V případě potřeby lze namontovat také klapky
ŘKŘ nebo senzory toku osiva. Na terminálu
se pak musí provést potřebná nastavení - viz
návod DrillManager.
¾ Dávkovač se musí přestavět na velké druhy
semen - viz dávkovač.
¾ Otáčky dmychadla nastavte asi na 3500 otáček.
Podle pracovního záběru a dávkovaného
množství seřiďte váleček.
¾ Zkouška výsevku a zadání hmotnosti - viz
návod DrillManager.
¾ Pokud se po zadání hmotnosti zobrazí vhodný
rozsah rychlosti, můžete zahájit výsev.
¾ Pokud zobrazený rozsah není pro výsev
vhodný, musí se dávkované množství upravit
a zkouška výsevku se musí opakovat.
¾
Pokud se používá osivo mořené prostředkem Mesurol, nesmí se vycházející vzduch vyfukovat do prostředí.
Otevřené výstupy na rozdělovači osiva se
musí uzavřít záslepkami. Záslepky se dodávají s rozdělovačem kukuřice.
¾ U strojů Pronto 3 a 4 DC se musí zavřít i děrovaný plech na prosévacím separátoru.
¾
65
Plnicí šnek
Obsluha
Nikdy nesahejte do otáčejícího se šneku!
Excentrický zámek musí být vždy zajištěný!
Při jízdě po silnici musí být šnek sklopený v přepravní poloze a zajištěný.
Plnicí zařízení se skládá z pevné a sklápěcí
poloviny.
Umožňuje snadné a rychlé plnění zásobníku
osiva. Pohon je zajištěn hydraulickým motorem,
který je připojen přímo k traktoru.
Regulační ventil průtoku zabraňuje přetočení
plnicího šneku. Odvádí množství oleje přes 60
litrů do zpětného vedení.
Když se šnek v poli a při jízdě po silnici nepoužívá, vyklopte jej nahoru.
Vlivem vlastní hmotnosti by se závěs mohl
poškodit.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Plnicí šnek
66
Otevřete přepravní víko, odblokujte sklápěcí
díl, vyklopte díl směrem dolů a zablokujte ho.
Traktor ponechte běžet ve zvýšených otáčkách.
Zapněte hydraulický pohon na traktoru.
Pomocí třícestného kohoutu zapněte hydraulický motor.
Nasypte osivo do násypky. Pozor na cizí
tělesa!
Po dokončení plnění ponechte šnek ještě
chvíli běžet, potom hydraulický pohon pomocí
třícestného kohoutu odstavte.
Na traktoru vypněte hydraulický pohon a
vypněte motor.
Pro zachycení zbytků v trubce šneku podstavte pod místo sklápění vhodnou nádobu.
Trubku šneku odblokujte, otočte směrem
nahoru a zajistěte.
Zavřete přepravní víko.
Především po použití mořidla nebo
hnojiva plnicí šnek důkladně vyčistěte.
Tyto prostředky jsou agresivní a podporují korozi.
Brzdová soustava
Stroj je vybaven provozní a parkovací brzdou.
Ovládání provozní brzdy může být pneumatické
nebo hydraulické.
Parkovací brzda působí prostřednictvím bowdenu na brzdové čelisti bubnové brzdy.
Parkovací brzda
Pro odstavení stroje se musí vždy zatáhnout
parkovací brzda.
Dráha páky by měla činit 6 - 12 zubů. V případě
potřeby seřiďte dráhu na lancích.
S poklesem tlaku dochází k poklesu brzdného
účinku odstaveného stroje.
Stroj musí být proto vždy zajištěn parkovací
brzdou.
Pro kontrolu, zda samotná parkovací brzda
udrží stroj v zastaveném stavu, je třeba odbrzdit
pneumatickou brzdu odbrzďovacím tlačítkem.
Stroj musí být udržován v zastaveném stavu
samotnou parkovací brzdou. Není-li tomu tak,
pak je nutno zvolit jiné místo pro odstavení.
1
Jestliže má být stroj odstaven na delší dobu,
např. na konci sezóny, měla by brzda zůstat
odbrzděná, aby nedošlo k přilepení brzdových
čelistí k bubnům a tím ke ztížení opětovného
uvedení do provozu.
Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu klínem
nebo jinými prostředky.
2
3
1
3
1
2
4
2
Pneumatická brzda
2
4
1
2-1
5
6
Pneumatická brzda s dvojitým vedením směřuje
brzdnou sílu k hlavnímu brzdovému válci. Hlavní brzdový válec přenáší tlak prostřednictvím
brzdové kapaliny dále k brzdovým válcům kol.
Zapřažení
¾¾ Při zapřahání připojte nejprve připojovací hlavici "brzda" (žlutá) a potom připojovací hlavici
"záloha" (červená).
¾¾ Uvolněte parkovací brzdu.
Vypřažení
¾¾ Zatáhněte parkovací brzdu.
¾¾ Při vypřahání odpojte nejprve červenou a
potom žlutou připojovací hlavici. Přitom dojde
k přesměrování záložního tlaku k brzdovým
válcům a stroj je trvale brzděn.
Maschine
7
8
8
Brzdové schéma pneumatické brzdy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Připojovací hlavice "brzda" žlutá
Připojovací hlavice "záloha" červená
Potrubní filtr
Brzdný ventil přívěsu
Vzdušník
1 Anschluß Bremse gelb
Odvodňovací ventil
2 Anschluß Vorrat rot
Hlavní brzdový válec
3 Rohrleitungsfilter
Brzdový válec kola
4 Anhängerbremsventil
5 Luftkessel
6 Entwässerungsventil
7 Hauptbremszylinder
8 Radbremszylinder
Zeichnung
Dateiname
Druckluftbremse
Entworfen
ed
67
Péče
Pro zajištění funkční bezpečnosti ventilů by měla
být do pneumatické soustavy přimíchána nemrznoucí směs podle návodu k obsluze traktoru.
Tato směs udržuje těsnění v pružném stavu a
snižuje tvorbu koroze ve vedeních a vzdušnících.
Hydraulická brzda
Hydraulické vedení směřuje brzdnou sílu k
hlavnímu brzdovému válci. Hlavní brzdový válec
přenáší tlak prostřednictvím brzdové kapaliny
dále k brzdovým válcům kol.
Brzdová soustava je vybavena pojistkou proti
utržení.
V rámci prevence vzniku škod v důsledku vlhka
můžete dále uzavřít připojovací hlavice záslepkami nebo plastovými sáčky.
1
Údržba
¾¾ Během provozu denně odvodňujte vzdušníky.
¾¾ V případě potřeby, avšak alespoň jednou za
rok, vyčistěte potrubní filtry.
¾¾ Seřízení brzdy probíhá průběžně automaticky. Je třeba pravidelně kontrolovat opotřebení brzdových čelistí a v případě potřeby je
vyměnit.
¾¾ Brzdovou kapalinu (DOT 4) vyměňujte co 2
roky.
2
3
4
5
6
7
8
8
Brzdové schéma hydraulické brzdy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Maschine
Hydraulická spojka brzdy
Ruční uvolňovací čerpadlo
Odtrhávací brzdový ventil
Nouzové ovládání (pérová závlačka)
Tlaková nádoba
Hlavní brzdový válec
Pojistný přetlakový ventil
Brzdový válec kola
1 Hydr. Kupplung
2 Handlösepumpe
3 Notbremsventil
4 Auslösebetätigung (Federstecker)
5 Druckspeicher
6 Hauptbremszylinder
7 Druckbegrenzungsventil
8 Radbremszylinder
Zeichnung
Hydraulische Bremse
68
Dateiname
Entworfen
D
ed
f
Zapřažení
Při zapřahání spojte hydraulické vedení brzdy
s brzdovým vedením na traktoru a odbrzděte
parkovací brzdu stroje.
Spouštěcí lanko odtrhávací pojistky připevněte
na vhodném místě k traktoru. Lanko nesmí např.
při průjezdu zatáček uvíznout na jiných součástech stroje. Jinak by mohlo za jízdy vyvolat plné
brzdění.
Při prvním uvedení do provozu nebo příp. po
delším odstavení je nutno před zahájením jízdy
naplnit tlakovou nádobu pro nouzové brzdění.
K tomuto účelu úplně sešlápněte brzdový pedál
traktoru. Při každé aktivaci brzdy se v tlakové nádobě vytvoří tlak a v případě potřeby ji doplňuje.
Teprve poté smíte vyjet na silnici.
Vstupní tlak brzdy nesmí přesáhnout 100 - 130
barů.
Vypřažení
Zatáhněte parkovací brzdu.
Uvolněte brzdové vedení a vypřáhněte stroj.
V důsledku vypřažení nedojde ke spuštění
odtrhávací brzdy. Nouzové brzdění se spustí
pouze v případě otočení pérové závlačky směrem dopředu.
Funkce odtrhávacího brzdového ventilu
Ventil má dvě polohy:
A - provozní poloha
B - nouzové zabrzdění
A
B
1
Odtrhávací brzdový ventil
1. Ruční uvolňovací čerpadlo
Ruční uvolňovací čerpadlo
Nouzové zabrzdění odtrhávacím ventilem lze
opět uvolnit i bez traktoru.
Otočte pérovou závlačku zpět do provozní polohy a aktivujte ruční uvolňovací čerpadlo, dokud
nebude brzda opět uvolněná.
Údržba
¾¾ Seřízení brzdy probíhá průběžně automaticky. Je třeba pravidelně kontrolovat opotřebení brzdových čelistí a v případě potřeby je
vyměnit.
¾¾ Brzdovou kapalinu (DOT 4) vyměňujte v případě potřeby.
69
Ošetřování a údržba
Dodržujte bezpečnostní pokyny pro
ošetřování a údržbu.
Váš stroj byl koncipován a montován na maximální výkon, hospodárnost a komfort obsluhy
za různých provozních podmínek.
Před dodáním byl stroj v podniku zkontrolován
v přítomnosti Vašeho smluvního prodejce, aby
zajistilo, že stroj dostanete v optimálním stavu.
Pro zachování bezporuchového provozu je
důležité, aby ošetřování a údržba byly prováděny v doporučených intervalech.
Čištění
Pro udržení připravenosti k použití a pro
dosažení optimálních výkonů stroj pravidelně
čistěte a ošetřujte.
Elektrické součásti a dmychadlo, hydraulické válce a ložiska nečistěte vysokotlakými čisticími zařízeními ani
přímým proudem vody. Kryty, šroubení a ložiska nejsou při vysokém tlaku
vodotěsné.
¾¾ Zvenku stroj čistěte vodou. Aby zateklá voda
mohla odtékat, otevřete výpusť osiva pod dávkovačem.
¾¾ Turniket na dávkovači čistěte kartáčem.
¾¾ Radličky, semenovody, zásobník osiva, dávkovač a dmychadlo vyfoukejte stlačeným
vzduchem.
¾¾ Při používání s tekutým nebo pevným hnojivem součásti pečlivě očistěte a propláchněte.
Hnojiva jsou velmi agresivní a mohou způsobit korozi.
70
Intervaly údržby
Intervaly údržby jsou dány mnoha různými
faktory.
Tak různé podmínky používání, vlivy počasí,
pojezdové a pracovní rychlosti, prašnost a
typ půdy, používané osivo, hnojivo a mořidlo
ovlivňují např. intervaly údržby, ale také kvalita
používaných maziv a prostředků pro ošetřování
jsou určující pro příští interval ošetřování.
Uvedené intervaly údržby proto mohou být pouze orientační.
Při odchylkách od normálních podmínek používání se musí intervaly příslušných operací údržby přizpůsobit daným podmínkám.
Konzervace
Pokud se má stroj na delší dobu odstavit:
¾¾ Pokud možno stroj odstavte pod
¾¾ Zásobník osiva a hnojiva zcela
střechou.
vyprázdně-
te a vyčistěte.
odlehčení pneumatik otočte nastavení
přítlaku na secí botku zpět.
¾¾ Otevřete vyprazdňovací klapku.
¾¾ Elektrické ovládací přístroje odpojte a uložte
na suchém místě.
¾¾ Stroj chraňte před rzí. Pro postřik používejte
jenom biologicky snadno odbouratelné oleje,
např. řepkový olej.
¾¾ Kola odlehčete.
¾¾ Pístnice hydraulických válců chraňte před
korozí.
¾¾ Pro
Plastové a pryžové díly se nesmí postříkat olejem ani antikorozním ochranným prostředkem. Tyto díly by mohly
zkřehnout a lámat se.
Mazání stroje
Stroj by se měl mazat pravidelně a po každém
tlakovém čištění.
To zaručí připravenost k použití a snižuje náklady na opravy a časy prostojů.
Hygiena
Při předepsaném používání nepřestavují maziva
a minerální olejové produkty žádné nebezpečí
pro zdraví.
Delší kontakt kůže nebo vdechnutí výparů by se
však měly vyloučit.
Zacházení s mazivy
POZOR:
Chraňte se před přímým kontaktem s oleji používáním rukavic nebo ochranných krémů.
Olejové stopy na kůži smyjte důkladně teplou
vodou a mýdlem. Kůži nečistěte benzínem,
motorovou naftou nebo jinými rozpouštědly.
Olej je jedovatý. Pokud jste olej spolkli, ihned
vyhledejte lékaře.
¾¾ Maziva
¾¾ Maziva
chraňte před dětmi.
nikdy neskladujte v otevřených nebo
nepopsaných nádobách.
¾¾ Zamezte kontaktu kůže s částmi oděvu nasáklými olejem. Znečištěné oblečení vyměňte.
¾¾ Olejem nasáklé čisticí hadry neuchovávejte
v kapsách.
¾¾ Olejem nasáklou obuv likvidujte jako zvláštní
odpad.
¾¾ Olej stříknutý do očí vypláchněte čistou vodou
a případně vyhledejte lékaře.
¾¾ Rozlitý olej nechte vsáknout vhodným pojivem
a nechte zlikvidovat.
¾¾ Hořící olej nikdy nehaste vodou, používejte
jenom schválené a vhodné hasicí prostředky
a noste ochranu dýchacích cest.
¾¾ Odpady znečištěné olejem a starý vyjetý olej
se musí likvidovat podle platných zákonných
předpisů.
Servis
Firma HORSCH si přeje, abyste se strojem a s
námi byli plně spokojeni.
V případě problému se obracejte na svého
prodejce.
Pracovníci zákaznického servisu našich smluvních prodejců a pracovníci zákaznického servisu společnosti Horsch jsou připraveni Vám
pomoci.
Pro co nejrychlejší vyřešení technických nedostatků Vás prosíme o podporu.
Pomozte personálu zákaznického servisu vyloučit další dotazy poskytnutím těchto informací:
¾¾ Zákaznické číslo
¾¾ Jméno pracovníka pro styk se zákazníkem
¾¾ Jméno a adresa
¾¾ Typ stroje a sériové číslo
¾¾ Datum koupě a provozní hodiny, příp. plošný
výkon
¾¾ Druh problému
71
Přehled údržby
Dotažení kol - všechny
¾¾ poprvé po 10 hodinách nebo 50 km
¾¾ znovu po 10 hodinách nebo 50 km
¾¾ pak denně dotahujte, než se šrouby usadí a další dotažení už není možné.
¾¾ pak vždy před začátkem sezóny a každých dalších
50 hodin provozu.
M 18 x 1,5 - 300 Nm
M 22 x 1,5 - 510 Nm
Při používání
Hydraulika
Hydraulické zařízení a díly
Kontrola těsnosti, míst sevření a tření, funkce
Sklápěcí dorazy
Kontrola vodorovného seřízení
1x ročně
Kvůli sedání materiálu nebo např. kvůli zbytkům laku
mezi šroubovými spoji se mohou uvolnit i šroubové
spoje, které byly při montáži pevně utaženy, a způsobit
tak volné a netěsné hydraulické spojky.
týdně
Všechny šroubové a konektorové spoje a
hydraulické spojky dotáhněte.
denně
Přehled údržby Pronto 3 - 6 DC
x
x
Pneumatika
Dmychadlo
Těsnost, funkce, nastavení otáček
x
Ochranná mřížka dmychadla
Kontrola stavu a upevnění, odstranění nečistot
x
Hydr. přípojky a hadice
Těsnost všech komponent, místa tření
Dotažení hnací příruby (poprvé 50 hod.)
Dmychadlo s čerpadlem na vývodový hřídel Kontrola hladiny oleje
x
x
x
Výměna oleje a filtru (zpětný tlak nad 2 bary nebo každé 2 roky)
Dmychadlo, výsevní hadice a výpust
Těsnost, místa sevření a tření, ucpání
x
Rozdělovač
Kontrola těsnosti, ucpání
x
Odlučovač vzduchu (děr. plech)
kontrola připevnění a ucpání
x
Vidlice rozdělovače (pouze dvoukomorový
zásobník)
Kontrola polohy a pevného utažení klapky
x
Kontrola stavu, nastavení a opotřebení, těsnicí chlopeň
min. 1 ročně vyměnit.
x
Dávkovač
Rotor a těsnění
Ložisko v motoru a krycí víko
Kontrola stavu a lehkosti chodu
Řepkový kartáč
Kontrola stavu a funkce - při nepoužívání demontovat
x
x
Pracovní nářadí
Secí botky a přítlačná kola
Kontrola stavu, pevného dotažení a opotřebení. Kontrola
předepnutí kotoučových krojidel. Utažení kotoučových
krojidel momentem 130 - 150 Nm, přítlačných válečků
(ozubení) momentem 400 Nm.
Kontrola automatického doseřízení stěračů a stavu
uniformeru.
x
Stěrače na radličkách a přítl. válečcích
Kontrola stavu, nastavení a opotřebení
x
Dorazy radliček
Kontrola seřízení dorazů radliček, v případě potřeby
doseřídit
x
radličky pro distribuci hnojiva
Kontrola stavu, pevného dotažení a opotřebení. V
případě potřeby trubky hnojiva vraťte zpět. Kontrola
těsnosti stěracích kroužků.
x
Přípravné nářadí
Kontrola stavu, pevného dotažení a opotřebení.
Kontrola lehkosti chodu a těsnosti kluzných prstencových
ložisek
x
Pryžové uložení přípravných nástrojů, Kontrola stavu, napnutí a tlumení
radliček pro distribuci osiva a hnojiva
72
x
Držáky zavlačovače
Kontrola nastavení a opotřebení
x
Seřizovací šroub tlaku radliček
Kontrola seřízení a lehkosti chodu
x
Znamenáky a značkovač před vzejitím
Kontrola stavu, pevného utažení, funkce a lehkosti
chodu. Zkontrolujte znečištění, uložení a upevnění disků
x
Kontrola stavu a huštění.
Kolo 750-16
(4,0 bar)
Kolo 185/65 R15 (2,8 bar)
x
Pěchy / kola / brzdy
Pneumatikové pěchy
Hřídel pěchu
Kontrola stavu, upevnění a lehkosti chodu
Brzda
Kontrola funkce - brzdného účinku
x
x
Vzdušník
Odvodnění
x
Brzdová vedení a hadice
Kontrola poškození, míst sevření a zlomů
Brzdové čelisti
Kontrola stavu, nastavení a opotřebení
x
Brzdová kapalina
Kontrola hladiny a těsnosti nádržky a potrubí, kapalinu
DOT 4 vyměnit každé 2 roky.
x
Parkovací brzda
Kontrola funkce a nastavení
x
x
Stroj
Osvětlení a výstražné tabulky
Kontrola stavu a funkce
Výstražné a bezpečnostní nálepky
Kontrola přítomnosti a čitelnosti
x
x
po sezóně
Celý stroj
Proveďte ošetření a vyčištění.
Nastříkání olejem (zakrýt gumové prvky)
Kluzná ložiska všech kotoučových krojidel
Nastříkání uložení rozpínavým olejem např. WD 40
Pístnice hydraulických válců
Ochrana pístnic proti korozi rozpínavým olejem nebo jinými prostředky
Terminál
uskladnit v suchu
po 3 - 5 letech
Hydraulické hadice zvedací hydrauliky
výměna podle směrnic o strojních zařízeních
Přehled mazaných míst Pronto 3 DC - 6 DC
Mazací místa
Dvoubodová tažná oj - otočný kloub
3 DC
4 DC
tuhý
4 DC
6 DC
Interval
2
2
2
2
denně
2
50 h
Zalomená oj - hydraulický válec a čep oje
Zvedací hřídel pěchu
2
2
6
6
denně
Zvedací válec
1
1
1
1
denně
4
4
50 h
Čepy sklápěcího rámu
Čepy na sklápěcím válci
2
4
50 h
Kloub znamenáku
4
4
4
4
denně
Kotouč znamenáku
2
2
2
2
50 h
Seřizovací šroub tlaku radliček
2
2
4
4
50 h
Zařízení na přihnojování pevnými hnojivy
20
28
28
40
50 h
Plnicí šnek
1
1
1
1
50 h
Doplňková výbava
73
Mazací místa
Otočné a výkyvné ložisko tažné oje
Zalomená oj
Zvedací válec
Zvedací hřídel
Čepy sklápěcího válce a sklápěcího rámu
Otočný bod znamenáku
74
Seřizovací vřeteno a kotouč znamenáku
Plnicí šnek
radličky pro distribuci hnojiva
75
Utahovací momenty pro metrické šrouby
Utahovací momenty jsou pouhým vodítkem a platí obecně.
Šrouby a matice se přitom nesmějí ošetřovat mazivy, neboť to mění součinitel tření.
Utahovací momenty šroubů - metrické šrouby v Nm
Velikost
ø mm
Stoupání
mm
4.8
5.8
8.8
10.9
12.9
3
0,50
0,9
1,1
1,8
2,6
3,0
4
0,70
1,6
2,0
3,1
4,5
5,3
5
0,80
3,2
4,0
6,1
8,9
10,4
6
1,00
5,5
6,8
10,4
15,3
17,9
7
1,00
9,3
11,5
17,2
25
30
8
1,25
13,6
16,8
25
37
44
8
1,00
14,5
18
27
40
47
10
1,50
26,6
33
50
73
86
10
1,25
28
35
53
78
91
12
1,75
46
56
86
127
148
12
1,25
50
62
95
139
163
14
2,00
73
90
137
201
235
14
1,50
79
96
150
220
257
16
2,00
113
141
214
314
369
16
1,50
121
150
229
336
393
18
2,50
157
194
306
435
509
18
1,50
178
220
345
491
575
20
2,50
222
275
432
615
719
20
1,50
248
307
482
687
804
22
2,50
305
376
502
843
987
22
1,50
337
416
654
932
1090
24
3,00
383
474
744
1080
1240
24
2,00
420
519
814
1160
1360
27
3,00
568
703
1000
1570
1840
27
2,00
615
760
1200
1700
1990
30
3,50
772
995
1500
2130
2500
30
2,00
850
1060
1670
2370
2380
76
Provedení šroubů - třídy pevnosti
Kolové matice
Kolové šrouby
300
510
Utahovací momenty - palcové šrouby
Utahovací momenty jsou pouhým vodítkem a platí obecně.
Šrouby a matice se přitom nesmějí ošetřovat mazivy, neboť to mění součinitel tření.
Utahovací momenty šroubů - palcové šrouby v Nm
Průměr
šroubů
Pevnost 2
Pevnost 5
Pevnost 8
Žádná značka na hlavě
3 značek na hlavě
6 značek na hlavě
Palec
mm
Hrubý závit
Jemný závit
Hrubý závit
Jemný závit
Hrubý závit
Jemný závit
1/4
6,4
5,6
6,3
8,6
9,8
12,2
13,5
5/16
7,9
10,8
12,2
17,6
19,0
24,4
27,1
3/8
9,5
20,3
23,0
31,2
35,2
44,7
50,2
7/16
11,1
33,9
36,6
50,2
55,6
70,5
78,6
1/2
12,7
47,5
54,2
77,3
86,8
108,5
122,0
9/16
14,3
67,8
81,3
108,5
122,0
156,0
176,3
5/8
15,9
95,0
108,5
149,1
169,5
216,0
244,0
3/4
19,1
169,5
189,8
271,1
298,3
380,0
427,0
7/8
22,2
176,3
196,6
433,9
474,5
610,0
678,0
1
25,4
257,6
278,0
650,8
718,6
915,2
1017
1 1/8
28,6
359,3
406,8
813,5
908,4
1302
1458
1 1/4
31,8
508,5
562,7
1139
1261
1844
2034
1 3/8
34,9
664,4
759,3
1491
1695
2414
2753
1 1/2
38,1
881,3
989,8
1966
2237
3128
3620
77

Podobné dokumenty

Pronto 6 AS

Pronto 6 AS Hydraul. nastavení tlaku radliček...............52 Zadní zavlačovač.......................................52 Plnicí šnek.................................................53 Zařízení na přihnojování ...

Více

Pronto 3 - 6 DC

Pronto 3 - 6 DC Hloubka výsevu...........................................46 Přípravné nářadí..........................................48 Pracovní pokyny..........................................49 Kontroly...........

Více

Pronto 6 KR

Pronto 6 KR zaškolení zašlete společnosti HORSCH výše uvedené potvrzení o převzetí. Tím potvrdíte řádné převzetí stroje. Záruční doba začíná běžet datem dodání. U vyobrazení a technických údajů uvedených v tom...

Více