3. rozpočtové opatření

Komentáře

Transkript

3. rozpočtové opatření
OBBCVÉnSOVÀ,Vresovó
3,357+r VnESOVÀ
tóoozsgaat otóczoozssesat
3.rozpoòtovéopatÍení 2009
Dne 3l3.z9?g byla na Zt^zesedÉtni
zastupitelstva
abseYÈesovó
schrvóùeno
3.rozpoótové
opatienína rok 2ClC!9.
2009(Kò):
Roz òtovéniíim
rRDA
Upr.rozp.2
z
NedaóoÉ
627100,00|
o,ooI
ó
4 Piijaté dotace
{AVYSENI sil*&m
75 47A,AO
0,00
627100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 770,00
24170.04
0,00
g96
6
940,00
99 640.00
&.,ffi
lUpr.rozp.3
o tsz soo.oo
i
I
12600,00I
6 797 200,00 i
6 23297o.oo
75 47ù,W
0,00
0,00
24174.4ù
99 640,00
PÉíimv hvtv n*vúÉelrv e daó a pfiirnu pravni*kpeir ossb a* *b*e VFcs+veuoe v$Éèàeka vfhemícfu hrasúelr autaraaÉfi,
a pFevodpffspèvku fia rsk ?*Sgdo sceiÉhií*sfe*du, a pFeradz*ststku za rck ES$SsrriÉFníhefsnsrr na béÉnf ú$et
R
e
rRIDA
5 Bèànéúdaie
Kapitàloréúdaie
ate
a
Upr.rozp.2
{AVYSENI
SEÉF{Í
ROZDIL
lUpr.rozp.3
7 791790,00|
7 860930,00
69140,00
0,00
69140,00
2 538000.00i
2 538000.00
U.UU
0,00
0.00
l0 329790.00r 10 398930.00
63 14S,00
*'ffi
6S140.m
Yydajc byly navy5enyo piíepàvekpro Kiub pFÉtelpro mentÉinèpostiÉcnédíii pÍi zvi$5tnííkole Cirodov,odohodu
prÉcen* zltet+vesíBlE z mikutrl5ea dètskéhorua5karniheplesu,+svéÉetnfefekt I.:aparatule na
O p'reveden-i
l.--!+----a
^l-^^
L^-?^1
piisÉrqlere pÈevod pffspévku na i ok 2&ù9 ds soeiiiiníhe l'endri, o pievod z*staÉkii s*ei#ního
riuttilÍÉr
eÉce'
s^ nasici
fondu za rok 2008 na bèinf úóet,o daú z pÍÍjmu próvniclcfch osob za Obec VÍesovou.
RozdílpÍíjmù a rnfdajú:
3 502090,00Kè
Schodkovj'rozpoèetbude kryt pÍebytky pÍedchilzejícíchlet.
Miroslav X'iala
starosta ohce
31.3.09
g
8
+r.
=rxr!.q€P*
$
.*
X X
sé e8A :; : =- < .5 d* : r
ód
i_.'e
g
ct
r \ q,
ît
g o
g
^a
tiiÈ"ò='E.
6 . * É E :3 ' È È :
Lj
:ò .
; É.se
# * si
-? E
F
'o
.=.^
r - 5-;g aE.F
É *1
;
F
A
'
r
€
d
i
s
ú
5
o
-
o
:.
E
E
8
3
'
ó
r
6
È
c
-
g
.
e
=
só
=
Df
O
f t$ E B
d
S
ó
o
$
v
-e
+
ít
r
N
q
t
î@
rr
c
E
Q
N
e
r!+
*
r
o
3
o
À
J
r
-
i
o
^* (l È
a tr
ro
E
i
\
c
<r, E
I
E
:e9 r
c
b
ìn
r 0
l
o
.,8
X
0
rs
g
t s
-<r
0
$Y
É
bc ' ot ' oo
o
o
o
!)r
-(.|
(^t
(tl
{
È
(.f
o
o
o
!)r
6.
x
$
D
k-(
!(
lfr
-
.
'
Ò
rr|(
o
o
o
!fr
E
g,
NH.=
É
= =" 1 "È E; r
"
=
' r g , 2*
5
?
5
o
ct
o
o
EI
i.. *o5=H 9 3 1p
€
E ó
q EÉ
: lft €
ti:rr]
sÍ.
È
c bi
R
3
;h '
f " K.
'
s8gPFs'F
o
o
N
(rr
(o
o)
o)
ì.1
g
O.
o
N
o
o
N
(rr
(o
ctr
o)
b
{
ot
{
o
F
È"s"s"as";::FH
(t,
q
,
o
,
t
c
É€ s e s e : $ F H
6
é
ó
6
e
ó
6
, ^* ó À
ú
Èé'àÈ"8È"FXU
c ) { r ú ! G t ( r l s c r o
+ l r { 6 ' o r - o O
{ È N ( g r È O T
r { r l N f o ( ' g r c r t
I**--l$EaÉ
IBs
eH
ggg
*36i Í Hr *: fiaqÉi qi g
g
í*Eeg
1
g i l E _ eÉ
i -Fd +
+
cno
F O
* <
ì5, g
lr. :
tl.:i
F
S"t
.rl t(r
o
N o.
q,
ft
o o
O(
o
O
8l ît
l-ÉI4È=.g.:
f , o
o : l
e t o
*G.
Lrr
iÉgdgtEs'rrs.Éd3Èr
ru6
Fl.
FD 6^y
f\) +
;'3 d{ Ég*.*
b
( o L^,
b
(o
E q ' e È - ' P = ; ' g$ =
E:Ei
H
i ai Éi g
- js
s É* $
=.*.e
f,
Àì
E*
(!r
=3Èi
.. $
r +
Íd
N
f$
t'}
(u
5
F
;'
ó
5
F
s
U'
c
.
$
!.
a
c
G
ll,
o
c)
(D
.
g
=
{
??
I
E
+
F
q
f
=
i
5
3
Cft
'
6
N
o
-g).
E
3
;
H
&
$
*
É
=
I
N
$fr
gl
N
I
J
(pr
?
F
9'
N
qt
€.
o
a
r..|l
o
o
a
o
3
l\)
o
x( ) l l -1(l,
lo
t*
lo
[email protected]
O
r
d
B = .
ì . e *
g r ( , r N é t { o r e r t
+ + g r E r : t g r
l n c r o
N $ ì t ( 4 È r 9 e 9 € ' l \ } (
O O O atr O
I
+ (J (O O I
o o e o g o
o N C r t \ ' o
?
À ( g ( &
d
Q
0 ( } ) - - q
i,
9
9 i
g
i v
o o
I
c D
o o d
\ ' { c ) | \ r é N
. g N
e ( 9
{ r e
t o t t i l \ , à . t o c
6
È C 6l N O c' i
c,
r
c r
N €
o
é
o
a
!)r
(.r
-("t
|\)
()
.
.
!fr
o
I
J
g
o
!l
È1.
-(
o
à
e
-(
o
o
ka(
s H o(0
}
o
o
o
ît
E
È
r
l
F
q
s* É i
€Í -gÉ- H
gÈi8=
*
H
F*
e 5
og)'
o
ET
c,
T
(tr
{
È
(.t
rl(
o
o
o
!fr
fr.
o
o
N
(tr
(o
ct)
gt
;'l
g
O.
o
N
o
C)
N
(rr
(o
ct)
o)
o e o o o o è € o o e o
{
o
tt
t
-q
l
c
i
\
f
,
o
€
g
t
o
r
t
s
r
(
(..,
^
lu
r
c
p
r
É
6
-
L
a
o o È È E d E i É " , E É S d t I - E g È È J o ó - n- , 8 E
è r I r d EI I r r B - È
r B b s s E r - È Er r r s ' sr ; i i l
ct
f
tq 9t
r
r
r
G
r g r c p j
( D r d r { c r o
o o
c r ( n N
N N { r ( ' N q t e r
lc
t
r
t r l
6
è o + + i i : +
- l r
^ l :
E h i s - ds s E r B r ' é Er I r s E s - Èr r I r r " r E ; l i
E
S
À
{
9r
!{
S
*
o
e
Ef
A
o
€
El
!"f
o
a
{
a
e
e
Ot 6) ('t
I
l.!l
o
e
o
a
o
o
o
a
a
a
(,t (.l
Gf :l
('
:!
(,
1
o
a
e
s,
A
è
a
(.r
Er
e
a
o
o
u
e
o
o
o
N
o
e
È
è
o
a
€
e
t,
cr
Or ì
q,
È
q) (, (,
q? 90 sr
(,
q,
(lt
d
o
è
é
o
È
qt
A
í
(,
-
;
ó
R =
=
=
Gr (,
I
é
N
6
N
N
3 t Èr ÈÈ3 ÈNr ESd ÈÈEr d ÉÈNÈd - t a
S
O
B
{rt g,
x ( ,
f
K ! l
5 tto
-o
ql
p F F F p FF P P F B s s p p
-h
o
o
o
-
É* qÈ; - E É = E E 3 3 3 E E E E E : s : e
; 3 F { " g : . :t e + e e I € F t Ée I € e
É ÉÍ 3.E gEE € ii Ei]Eii ii ii ii ge e ii E
f ( D
6 ó
:r$
A ) O
P
I
g
i
4 I iN 3 È i g R Rg Hg g RRg Eg * Hg
9 d g î í î 8
<
j
<,r
b i r
. o b
(0
9
*
d
a É
Es
- =
e
:
É ó É
gS gg ."ú seú €ó €ú .É Fó 5ú 5ó 5É €É €o € És -€
. f- 6
ú €
- ú €
.
s
!
,
'
@
'
a
'
a
'
a
'
,
4 4
!
4 ' @
' i "
9 ! ! E E
-Y F" *: i- t! 1! ! E E ! E ! ! !
€€* :;i €;É €€€È ei ri Fi €
EE g
; È I
o)
=
E
i
=
í
e
t{
N
q
o
*
È
o P .
$i
N
E
q.
=
iU
e
@
o
-(
o
a
o
-F
É É E E E * g É B E - g EÉE* g E E E
gg€.5.5.T.5.55€559.î555
.
*
3
rt
$r
É . s s & s s s s a s s É & s s os ko-(
N
- g " S S B B B B B B B B B - ó B B B B
aa
g n n t t o i r t t n T g t b t t
E
g g g gE g g B
ÉFg g g ' g g B
a o
i r à 9 " * _ e . * F * F "* s . E * *g + +
o
È
É
o
È
q
e
o
o
*o
*o
-o
€
=
o
o
c
-
o
-a
=
:-
€
€
-o
€
*o
*o
:*
*o
*o
€
*d
d E E d È É i l È a È d d d ÉE''l( d!fr d
F <S €s € ' q ;i {F q t, qE q Fq qF € ' < d F É F F a E E
<
.
€
€
€
-(.'
(.t
Éi
I
€
(Il
=
ET
!o
a
9"t
-
I
s
ù
I 3 5 # * 1* 13 g$ f g g g F 8 ' sEf s = eI oI I E g F
X E f , EE
S$ F F i ' s $ E E Eí i i l i d i '
"
1
"
1
5 ì ' *3 Es E
d ^ <N 6 Í * ;
o
N
tt
i laq=È-Ès EExg EÉ
, €f : f r: jf rd
ÉÈ
É 9È
I ÉÈ
. . R Éo
g -* t a ' * É * g a àxaE;ÈEÈÈBr È I
(D
O(
g
g c g F ào
;
:
i
s
r
+
H
l
$
É
t
g
{ È
' =s !" BÉ 9 É È g 3 = e y r r ; - E
3
N
E
.
@r
H3:-È 3*5
o
A A Èa
4
i; ["E'
I H , $tq g
F f g É s* ; É
lct
FT
Fo
-(
5
rP
P
F
N
o
o
(0
É
ft
Ì<
o
a
o
!fr
f)r
o
c)
h'
(tl
(0
q, ctr
I?
+
d
eF
r-|.
{
à
(.,
$
o)
}|
cl
1'I
o
N
o
a
ah
é0
th,
ct)
{
x.t(,
o< l-
Itr
o,
{ ( J |
E
À
cà P
I
I
c o
q,
qr <.r '
q
- . l o O o o ( ,J O o
i( Ss
S
c ' i
À ) À à o ) - {
<,l [email protected] ( g
Q o o ( ' ) o
O O ) o À ( ' l O
'irbbbbb
- o<- fo - o - s - o - e
r o o o o o b( >
o o o oo
d
*
5 - o 6
B
lKdX
@ À
oo) ( r @
o<r r {N}
( , , à ( ( j . j
o @ o ( ì
C ) ó d
i \ O o < ) C r ù 6
e
bbbb-,è-o-oririr)
o o o(>À óooai
lf
l o
l r ;
l5
N
it
lc
fs
d
{
"Dr
o
rl\
(r
o
È ^ . . - 8
- ol9
. . N * - E - - - a - E ^ E r r 1 8 8 1 b
(:) o
-.1 àO
() ó
O
ó
ó
A
N -o
à
t ù -c>
o
@ -o
[email protected]
o
Ci
-\' ( , \ t -!q -é
-o
-o
";
b'o,
È
o o ób o o o oÈ o aa o o c ) o o o o < È> oÈ o o Èó Èè oÈ cÈ } È< E
dt
99
N
@
o
-o
s
o
b
o
t,l
E
r ltt
^H
(,)
o
-.
XIN
c,
a
;tsh
g -oE 3E
-E
-ee -Sb -.'.^
-o F
-o, -X.i
-o -c, _8
-ó -o
-- -o"S"e
S -. F à F
"?
L -<,r N
o o rrr o "N
ao
9 t_$ b b "S
o ó "3
o
À19
è
c)
o o o o o -.t o o ó O ó ó é ó ó o ó -r ó o ó ó C).!i.,
o-o o -o o -o o -oo
o o o o o
N
r N-o o -o o -oo -oo
-o
1 0 0 0 0 ó
o
-o
ó
-o
-o
q
N
_ o _ o 9 - o _ o ! $ - o - o
8 8 8 8 8 ì 8 8
o
N
o
o
o
='
$ È c F È $ e f ; f ; È $ $ u f i *f ; € $
g g g g g g g g o o n o o o o o o o o o o o. o, c}. g q g. g,j s. g g p È u _r p r
g É É É É
i igi gi g íg t r t rg É=
g
3 I
= a z z :- il S N' N
g g g
È_
[
[
[ tr È {fr È g
tr
É' É d'
g sa
: I 5 g _5 g g
&
f rr s i i
I F.
N. ; S' S ù. S.
g Fq g 4 g
d'
=eÉ É d d
E .N E L s î !
É
=
S.
g
e
s
i& 1Éi &I É
i
N S. N. N. N
g g g g g
É
g .à
g gÈ.
g a4 6a
e
a
5
É
3
l=l l = l l = ii [5&i * + b
fl
&a a a a a
+ + d
5 t E t t E É I R R Í i a
p+
+
+
+
+
F
ó
q g
É
! r! 3 3 3,? 3 à à F =ó x F
É : d 6 ó . 6 . 6 . 6 . co à
i
; : : . . É È à È a - É È É e È à É È È à * ; i * à i i f à í X É E l i e
l
r
r
=
r
=
=
=
F FF€ÉÈaF a
È à€È€F €
e ɀ
. E . E E . E . . È = = =€
ss*sÉíí"rrÈ
ì
d
ù
r
ì
d
ù
E
é
o
ì
É
i
é
a
e ' é
6
ì
q
a
E
6
ó
o
A
e
è
a
è
,
B
o
E
-
d
r
c
!
g
€
9
c
ú
É
d
"
d
o
N
!
rh
o
-
3
! !
g
e
;e
.
-
É
3
i ol F
o
o
F
o
e
o) o'Ì<
ft Q
a
:'
-
.
S)t
'!
k
o
N o
!(
È
P
-
rl
t=B :
.
N
r
-
.
o
c
d
,
F i"
g
o
t
f
.
d
F
i
N
E
a
g . g .
*
s F
g
o
d
F
.
q
l
q
'
.
o
p
4
. 4 . 4 &d 9 ,
'
f
E
g
d
a
q g g $ s
E
ó
l
i
d = * S
€ €
E 8 s F E i q È E É
p p
ì i +6
d H.i
--.
; N
g3 g
Fi s
3
t
?t
?
e|
(r
I
a o
E
!)r
J.t
CL (rt
qf (tt
Èr
f,o
I
qsi
q
#
#
i
g
5à#É
$
n
$
aEÈ
ii[ aE3eFgqEg
íFc $i5 F#F
{
à
{.t
S^,
rl
s P o F = f è F
*EEÈEÉE
ugÈ*E*E
i
gÉÉÈ$
FE
$à
$É
íleÉ*Éai
*É
a
i
=4
g * $ f i i l i $ $ + $=' É
i É* *i *=qF
o
N
E
o
O(
o
FF
l g c + È 9 , & RHq g @r
É B É i F $ i é r E5E; * f í * i F f 3 i
s l oF
i 93li 3
5 "È' ,s- o€' *r i l
o
F+;$Èà 3Fq É
gî 3
* $
EÉ
#*
3=
i
'ae
iE
G
fHt :r f; t$8A- ]3q F
$ a * , sI _
sag= eÉ g
F= *
(
r
è
(.,
(
P -l -9 i
'9
o
à
à
è -o -9 -?..?
et
.*l
o
è
o
j
d+ +
a O qS
a
r
a
ré
(c|
o
-9 -? -9 -9 g -9 -9
o
gr
_
\
€.
(';
!
9
(
-9 -9 -9 -9 I
ht
(|l
o
r
è N N
o
o o
N
o
(0 o
e
F
.J
OO
ó ol)l
tۓF
i=
Jù -e -= Jo -o 15 -o -F -- -o F -o -ó -o
eI A A A o
e
"9
q'
q o o oé
I
I
I
I
I
I
I
A Q I
I
o
- o- e
o o o o o o o o o ( ) o o o o o o ó O ó ó óI ó I ó Iè ó9 ó I ó ó éC )ó ó ó ó ó ó o ó óo ó
f t t
N
.\t,
o< l_
lc
l
t
I
J
{
--l
À N) @
\rè
rl(
o -*tltr
(o
{É=
3 9s. - 3
o
r
È-t
o O.No
f)r
e
o
È€
Ct!
B*È
o
Ò(
a
!.J
l\)
(
$r
E (9
AI (t)
r+ (t)
$
É
Í
g
F
$
i l nF
3
* tR. a u {E g : r È
l +3 +
H
q
É
g
$
- ga - 5
F
È
5
t B $g
$
à
s
g
3
€? +
g
rt(
o
o
o
N
lút
r.+
ob- obb
lc
ltr
tt
rla
;(}
(Jr o
=
O
(J' o
É
o È
o b
o
(tr
A
o
('
-é
o
o
o
-(t
o
:ì
N
(''
r
(,
È
o È
o È
o
('r N
o (t
r
r
(,r
-e
o
r
rrr
o
(,r
é
(Jr o
6<> bo È
o È
o
o
(,
@ o
-e
<)
o)
O
o
a$ o)
(,
(o
N
(,
(D (t
È'é
b b
<t o e
o e
o e
o b
o ó ó
(Jt o
*
d
o
19
o,liì
<rr
ó
ó
-ls
-l'
(o t$ cn co o o o
<.rr s
*
ru o
-." (t b(,) i;N È
-; È È È
È È È È.3 € à È È xrN
:,
<> ci ó o è ó ó ó o ó ó ó o o o ó ó ó o.
,È
r
{
E
Alo
(,
sll
ó
al9
(,l (t o or (Jr (5 @ O o |\) O) o t\, ('r O cn (,| (}) N (o N (,t @ (:, O U
-e
-a -e
-e
-a
-o -o -o
-o _d -ó _<rr -s -{ Iu -(Jlr :lN
q'
bo b( ) bo bo bo . )b o bo ir'
b L b
o o e o o o <r19
o bc ) bo bo bo o c t bó ó bó bó bó ó id
o >r
o ó ó ò ó ó 6 ó bó ó o
ó ó o o ó ó ó O.Lù
_
o
N
_o _o -o _o _o _o
_o _o _o -g -g -o _o -o _o -o -u -o -o -o -o -o _o -o
è ó ó ó ó ó o o B s e e s e -9B _-E-o e-o BN e
E s e e e e E É É É É - s B È Ég E E È E
_o -o
o : -
o
@
E
o
@ -
o . ? - 9 - 9 - g - 9 - 9 - { - € - F - o - o - e €
o
o - o ! e - a - q - o - o _ r
9 - - È
o
E
o
É
o
E
B Fe SBF' E
s FE 8t *; Si gF Fè F' 8F ÈF È È ss
a
es *è E
b * BF B* È
È FE
a u
a E
* r usEs ess r Er aa a* as _* E
* sB*_ *s FE
F F
F
I' g
d Ig F
FF
s' s s I Ig I Ig I s ; í 6 . í A g . AI I s s so
8
r HEt rE
t r tEr BEIgÈIg B
g Ig Ig Ig' g
g8
g tÈr tÈ
gg
g' 3
r 3 $ I $ É É g s ss É É s É i "
q És i í í i í ÉBs É
i
E E É É 3ÉIi IsÉ É
$
g ig ig É
g g IÉ ;& E
! ;È
; É
; ja
; iaÉse+. =eÉeÉ
E$
r yÈ;ad
l r e = = E E Eà $
É È É É E É s5 É: à
gag eq ÈE Éq &
f Éì É
* $Éi ** q qq
E
E e g 6 É É é , q É È i È e eEnaE
R E E : E : F : = = : E . = . " l 1 T 1 l 1 1 ; ; ; ; ; + 4 t ' 3 . 3 . 3 g . 3 E d ó = = = 1 ]
S i eé Eú Eú E
E € E ó ó ó ó ó ó .ód 6- d- oóó5 'ó. 6
- ;' r:o 9o a6 I- 5 ó -' a= , 6 - :ó3- 3 A; ; a; ;l ; i a i È . i
ú ú É ú q q g q q E '
o . ó =
e e a a o o a d É È É E E É ÉE g g
$ * ' È 9 : 9 í 9
ó À
È u u . $ . u Eu u [ e[ EÈ [ [ H È E - i e f
I +
3 9 9 9 9 9 9 9
ae
s E * s '
i s s q a É r s s s q s - - e ri Ér r a a
* * * * 5i f l i
eE *B eB *B 5B 5B ta *g '
? ? ? ? ?
S È N N X
r í í í 3
È H B X H
*++3*
o
o
o
è
e
€.F€€€
$$$i $gàE
Èí sig€É5$€$EE
ieE€gÉq$$gg
€i $ggsg$E
5
=
E
É
e
'
E
s
$
ÉÈ
È
E
$
É
É
}
$
E
$
É
F
i
l
È
É É { $ à EiE
É
5
$
E
É
€
: q . $ ABÉe F s + É s
=.:= 5 é 4 = € ó,
É
- " d4
gÉ
$r $,É^ Et$€r. e
F. xriqe
s $É
P
*
= .=
9 É- F
U .*EH
R
oE
, [ 8 '. a
-"q e
{i , f A
È
F
.:=aa' g È
* .tNeni- 6t5?g
ÈÉe
=i
A +è=-s É
i
+Éq=*g è
È
is g -g9" i 1IF ee- È =
E
Ée
ir'
|[
t
Fà
x lgl
c,'15
N
l
e,J aù
é@{s
99f{9sqt
o r $ G ) o
È
gsr_u
<
- {l @ o )
<,r
o
lú<.:r
9o
_ q i ! o
L$ eú
l\}fu
-.t(.)
\ i : i
=
(o
qr
_ ( o
J
Nl
-lù
oN
é q
a<g
or(o(o
ó - o ó
èÀ
ò : r
lO
l(}
15
| ó
- 9 - ? _ o _ ? _ 9 - 9 - 9 -- - - ? - 9 - ? - 9 - 9 _ o r , o _ o - o , o - F - o - o i j - - o - o - o - = j - 6 - o _ o - ó - < , r . : É o o o e o o o o
o o <t
o o o
Ie Io +
9 o
I Io o
I o
-oo 9
-('tb-e-a-c'-obb-o-o-o
o Io o o o o e
o o o o 9
ó 9
o 9
ó 9
è bo è o- o o
o !ùr -óo - eu r o- < ó> - èo - o
xi o ó ó o o ó ó ó o o
k-à
l*
-li
. -g - @! eo È-é
-(t ro r o^ xo NG) .ctr. -é
i :-é
* ('r= N. -Ò, -é
.o !-e
p è8e -é
e -c} --ó
È
(,t
o - o = N- -é
-r . -é
<t -é
ó -é
o- o
(,r
è<) È
o è
o È
<)
o
è(> bo
o
éc> 6o È
o È
o b
o
ó
o
ó
bó È
o
ó
ó
ó
é
cr o
- -.:
6
ii.
tc
lo
tt
8-^U-.,-ElE
(, (3 {
-.t o N N ó o ò ó
o -o
-o -r ó -o
-o -o -.' -o
bo bo i-cr ó bo ó b'o
b i,, a 3 3 xlN
ó ó o ó ó o ó ó ó ó ts ts bì
J!t
lc
g È g ' -e
I * -e
I - o * o .-,-, É * È s u -é
-.
--,-EÈ -sp p -d-- -8-B-- -d-e
B -é
-ó-e
-- r', 8 -e
a i;a Èg È= È= HF
e b é b b b b b e b b b b
b b b b
b
b b b
b ! e e e e È
o
o
o
c, <> o
o
o
o
o
o
o
o
o
è
ó
ó
ó
o
ó
ó
ó
ó
o
ó
ó
o
o
ó
ó
ó
ó
e
ó È
ó b
ó b
ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó
o
{
o o o o o o o o o o o o () o -o -o -o -o -o -o -o _o -o -o _o _o,o,o
o o I
o o o o o o o I
o
I I I B e I E I I s I I e E e e É É ' à B È ' 8 B È È È è È é è È È È È È " é ' éè È è è " é
i
N
^lp
o.
li.'
d
N
o-
e
-S -ì -o -o -o -* Î -o -o -o -{ -o.ó -o -o -o -{,o
-{ -d -o -o . -$ - d + o d o i rD o o o o o o
q
E È> sÈ aèa ea ì* Ea aÈ * E
q * rE
B
É sUa Ea B
aa
E E ; 8 i l ; Èà H ÈH È ÈÈ ÈE . E U" q É
É >
É 8 8 ó
F ú
s FE F E
F F F * F * F F F F s * F F F F F F s x
s
"E Î
I # d €l I 9. 9, 9, I g, g, g, g, g, g, g, g g g g, g, g, g, g, I 9, 9. 9. n, ry À,È,a, a, I
AU'
F
C
Éi i i e e a i i i a É g € € € s€
ií é
é q ÉI fl =i 3a3 l 3l i3 i= É= i3 i3 eà
3 s i 3 3 = 3 3 j j j j g g g g g g U
i i ; L :
O
=
* <
Y 9).
5 ( D
+ 4 g * 1 1 g _ s _ g "sgÉ"ggg" zs g_s" g s s g s s s g s 3 3 3 3 s 3 s
8 B
- =
É É É É É É É É É É É É É É É É É - É* RÉ É É
*f f i3 É38 9
. : . :€ . i . : . : € € . í . í . 3 € . i . 9 . = . i . í € € éÈ €é c
N ) O
90 <^r
'<>
( o t^)
b
(o
x
"
=
3
:
5
=
3
'
q
ó
.
s
f
É
;
9
F P R
€
E
* i
9 9
o)
la
N
q)
a,
N
N
ig
o
N
gt
=
o
@
cr
o
d'
ú,
A,!
o
o.
(D
N)
asggg$rrrelgg$aeggilÉ
EÉsrÈÈsBgqgE*$
e
ÉÈE,$eErB
' g
q
à
g
ssA
F É A s :É= - g 3g?É € [ i i - g É
= e a 4 q g
E I E " E rEi l_aF
É -u
g i BE à ' È ' f i i 4
fl
EF
fF'
sa
f ri l g
=
H+
[ È$
Èg$
r5 Ée" s'
èÉg
gF
g
ÉÉ F
F
lP
s
3
$+
x
Ei' o)
o
6-
É
xo ' lKrt
F
o
10
o
I
, . o
l
r.5
.vJ.\tr c) J( o
[email protected]
- .tgà.tr r O- .tcr r cl tr r
g) < r ( Jc
at Ì 3t
\ t q
=
lO
i$,
l=
.r
- +ooGcl
r cr r crÈ r(rr
fu
oor N- .t( o
O) ( l r g) <,r ,È
ì
l al Qo
$ o -Bo -Io s a -do - oo- oE -io -go s S .
_- ì 8 -q o q- oI - o
_ e - o- e-b8È- E
d $ -t9s-à9 , èo -È6 -Er l bd bs- o É bg -go iE
é è b
\, o b
rv
o
o
o
o
o
o
( r o io- è o
o
a
o
(o o
o
é
o
o
è
-.t o
o
o
o
b-o
é o
o
óó
c, ó
È
ó
È
ó
lF g
i
b
o
lc
Ttt
l..t
6
(/)
-Uè
_ o - < , - o - è - -q. r " 8 I
N E I d d E 6I
aè
:lb
rcD
ólN
I B d I e I - ! ì E o i A à É È - ólL
E r s E I B e B Er " E bI s B B EB E e E es I I B e E È 8 " É È È ÈA"' 5*
IC
alE
É
fi t euÈassss€Ug€ggg€"a
€Èg€€€sÈÈ
€sÈg€€€s;H
o
-o
!\,
-
=
I
I
i*
N
N
N
o
o
o
o
o
g
_o -o
-o.g
o
o
o
g
-o
-o
-o -o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
ó
o
N
I s e e E e e e B e E
8 e 8 e e E ÉÈ É È È È E È È ÈÈ È È È È È . 8 .=o- é
I "0 -. F 3 r' -' -3 -ó -o _o _ó -d -d _. _ó -ì _E -, _d -s _É -g -o -o -o
-i i -, -o
-o
óéó_eu
e é ì È î B e E E E 3 S E e E i i e8 e ' $ { ' É I#' sÉ I ù s -d
e I
> > > r f * > a * * a * * * # 8 * F * F * F F F i r a È F # t F r i F É F F
e=
5
*

Podobné dokumenty

Návrh schváleného rozpočtu na rok 2012

Návrh schváleného rozpočtu na rok 2012 Rozdil pÍíjmù a qidajù: -6 115480Kò Schodkovfrozpoòetbude kryt pÍebytky pÍedchúzejícíchlet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD sUŠICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD sUŠICE Anna Forejtová' Dlouhá Ves č.p. 220,342 01 Sušice l Dana Cáňová,Llby č.p.238,339 0l Klatovy 1 Petr Forejt, Dlouhá Ves č.p. 22O,342 01 Sušice 1 Karel Beníšek,Na Štěbetceč.p. 1 140, 342 0I Sušice II ...

Více

Bulletin 6 - Česká společnost pro religionistiku

Bulletin 6 - Česká společnost pro religionistiku hospoda1-ení a vedení účetní evldence České společnosti pro studium náboženstvi za léta 1994 a 1995 a za počátek roku 1996. Obccně bylo shledáno, že účetni evidence ČSSN je vedena velrní pečlivě a ...

Více

Dávné příběhy z Českého lesa a jejich pamětní kameny I

Dávné příběhy z Českého lesa a jejich pamětní kameny I Hajný Smolík byl zastřelen více jak 100 let po Pernreitterovi, jak je však patrné z následujícího příběhu, pytláci zde řádili bezostyšně dál. Večer, dne 27. října 1916, vyšel z hájovny poblíž Tief ...

Více

7. rozpočtové opatření

7. rozpočtové opatření tové vúr aie20101F rò):

Více

Bqzpqqlqye yН4qie 2 q_l (Kи}

Bqzpqqlqye yН4qie 2 q_l (Kи} - = = - = 7 7 aF èF. -: Ae èe è =a F A F a a-

Více