magistrát města pardubic

Komentáře

Transkript

magistrát města pardubic
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
$BEŮt{iÚŘnn
Doěto:-ff tlr,2|
STAVEBNÍÚnao
oddělení územně správní,Strossova44, Pardubice 53021
Sp.zn.:Úso :sosol2008ft1c
Č1.:tr,lmr38098/2008
8
Vyřizuje:Holancová
M.,tel.:+420466859|7
Pardubice,dne 7.7.2008
SOOBXO06BD2E
K vyvěšenína úřednídesce:
. obecní úřadCepí
- Magistrát městaPardubic_ stavebníúřad,Úřední deska,roh ulice Sezemická _ Štrossova'Pardubice
- MagistrátměstaPardubic- odbor informačních
Štrosova44,530 2|
technologií,
vEŘBJNÁ
vyHLÁŠxa
OZNAMENI
ZAHÁJENÍÚznrvrNÍHoŘÍZENÍn,pozvilNÍ x vrŘuNÉMU ÚsrNÍvruJEDNÁNÍ
Lenka Mlejnková, U Moruší909, Svítkov,53006 Pardubice 6
roáodnutí o :
(dálejen ''žadatel'')
poda|dne | 8.6.2008žádosto rydáníúzemního
dělení a scelení pozemků parcelní čís|o(138) a (139/1)-parce|yzjednodušenéevidence- v
katastrálnÍm územíČepína ó pozemkových dílů,tzn., pro 4 rodinné domy (ozn. A|,A2, A3, A4)
pozemkový dít pro ZTY a vjezdy k pozemkovým dí|ůmpro RD ozn. A5. (138)' (|3911)na pozemku
parcelníčíslop. k. (138),(139l1)v katastrálním
územíCepí.Pro přístupnostzby|ýchčástípozemkůparc.
(l38)'
(139lI)
ponechán
pruh
pozemku
o
šířce10,0m
č.
bude
a
a vjezdů pro.budoucí výstavbu 4
umístění stavby zák|adního technického lybavení @rY
rodinných domůna poz. parc. č.158/5,349,29611342,138|39l| v kat. územíCepí
Pro přijezd k nově vzniklým pozemkovýmdílůmbudou vybudoványčýřii novésjezdy z přilehlésilnice
III|32229v šířce8,0 - 12,0m a délcecca 7,0 m.
Pro budoucíýstavbu čtyřrodinnýchdomůbude vybudován:
vodovodnířad, napojovacíbod na pozemku
Vodovodnířad PE - D90 délky88,0 m . napojenna stávající
p a r c .č .2 9 6 l I v k a t 'ú z e m í C e p í
VodovodnípřípojkyPE 32x3,04 x 3 m
Kanalizace splaškováDN 300 dé|ky83,6 m _ napojenana stávajicíkana|izaci,napojovacíbod na
pozemkuparc.č'349 v kat.území
Cepí
Přípojkysplaškové
kanalizaceDN l50 délky4 x 4m
Kanalizace dešt'ováDN 250 délky 1l l m - napojenana stávajícídešťovoukana|izaci,napojovacíbod na
poz. parc.č. l58/5v kat.území
Cepí
Napojenísilničních
vpustíDN l50 2x2 m
Plynovod PE'l00 délky l06 m - napojenna stávajícíp|ynovod,napojovacíbod na poz. parc. č.342
v kat. územíCepí
PlynovodnípřípojkaPE 32 4 x2 m
Uvedeným dnem by|o zahájenoúzemnířízení.
c:.y.
rtmr 380982oo8
str.2
MagistrátměstaPardubic,
stavební
úřad,oddělení
územně
jako star'ební
správní,
úřadpřl}iuintpodle$
] 3 odst.l písm.f) zákonač.|8312006
šÉ
o^1,.'ni.
,
pranoianí
''stavební
a
stavebním
řádu
(stalc.b,n
íz.ti'cnr tdáie
;en
zákon,,),.o'zn.amuje
p"di. t 87 odst.r..áu.unii o zákona
zahájení
souČasně
úzc-ntníh..
nařizujek projednán
:izr'tlílr
í žádostiveře]né
ústníjednání
na den
19.8.2008(útery)
v 9:00hod..
í v zased
tu města
odv
c
Závazná stanoviska dotčených
orgánů, námitky
^t
řízenía připomínky veřejnosti musí
uplatněnynejpozdějipři veiejnéďn'*i'';.anáni, účastníků
brr
,"
1;nár.
nepřihlíží.
Účastníciřízenímoht-,u
"i*'
odděIo,,
;éji1i#
íú'"mne,p.a,:
i
ffil!řťJ:x:"é'#:
mrnr*'ť*:n"lo**,úřad,
Poučení:
Ucastnlc.|
mají práro r1jádřit r řízenísr
é stanovisko.Účastnícise mohou před
vyjádřit k podkladůmroihodnutí.
vrdáním rozhodnutí
p"piipJe nar'rhnout
jej ich doplnění
Žadate|zajistí.abr ittfonrtacetr-jeho
zánlČrua o t o l n . Ž e p o d a l Ž á d o s t o r . r d á n í
r i z c t t l t l í h . .r t l z h r l c j t t t t t íb.l l l t
bc-zodkladllě
poté.co b-rlo narízerl.l*..,'le
u s t t l i. j c J l t a tit. r r e i c r ) t rr t r r t r
i . t . . u r . . . . . 1 . : .: ,t , r . n , , , , ' ) , ' , , r . , . , . , ' . ; ,
-r
nebo na rhodnélrt
ieře.jněprístupnem
místěu s t a \ b - \ n e b o p o z e n t k u . n a n i c h z . c ,
r r r . iz . i l r t r . ri r . k L r l l i n i t . . i
to do dob-rreře.jného
ústního
jednání.
Z ú Č ' a s t nsíe- rl ie ř c ' j n e hú
o s t n í hj co- d n á nríí c e
t l s o bz ř a d r e ř.c' ' j 'n t . sat in l . . . h l . . t- .l i. . ' ; l i
t e ř e . 1 n éú
h os t r r i ljreod r l á n í .
l.
k c z t l t . i i s nLtl . c ] i ,
z r o | í š si p o l e e n e h o . . o . n . * " .
K zát,aznýmstanor.iskům
a námitkámk rěcem, o kterych
b1lo rozhodnutopři r'rdáníúzemního
regulačníhoplánu, se nepřihlíŽi.
nebo
Úe"'iň^ říze.níve wyctr námitkách
uvede .tut"óno,ti, kterézak|ádají
rizlÁí,.-a..dtluoay
i"J:,:x.ů:::'","xŤ:'řiastníka
poaáni
n",ptňují
ul,edené
"a'ii.r' k námitkám,-l.t"."
Pověřenýzaměstnanec
stavebního
úřaduje podle $ |72 odst'I starebního
zákona oprarněttpři plnění
úko|ůvstupovatna
a do star.ebs rědárnirnjejich rlastníkLr
ii'l
ry'::k''
!;*$'
přr z.jišt.orání
pozemku nebo opatřování
staru
důkázůa dalšícho"atňá.r pro rrdání
sprárníhtlrtrzlttldnutí
:ilJJ#
nebt.
Stavebníúřadmťrže
oodle $ l73 odst. 1 star'ebníhozákotlauloŽit
pořádkovoupokutudo 50 000 Kč tonlu.
kdo závažnýrnzpůsobe::^l=*;:;up.'";i.eni
aneuo pt,reníúkolůpodle l72 odst.
l starebttíhtl
tím,žeznemoŽňuje
$
oprávněné
úřední
osoběneboÁáuelr přizvanévstup
na svů1
pozemeknebo
íxi:'x1
Nechá.lise někteýz účastníků
zastupovat,
předloží
jeho.:Í,:,uo."
moc.
1,,:Tn1u1,l'ou
Toto oznámení musí být v1věšeno
nejméněpo dobu
j-ti
vrat'te stavebnímuúřadu,oáaětení
.n'"i""o správnímu
an.ů.Po up|ynutí|hůtyjej potvrzené
.
Magistrátuměstararoubice zpěí.
Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :
]tiI,Í
'7t)
Cj. MmP 38098/2008
str.3
obdrží:
(dodejky)
účastníci
Lenka Mlejnková,U Moruší909, Svítkov,530 06 Pardubice6
o b e c Č e p íČ
. e p í5. 3 3 3 2 Č e p í
Vedlejšíúčastníci
Íízení- veřejná ryhláška
Pavel Hrubý,Na jílech659' l03 00 Praha113
Vodovody a kanalizacePardubice,a.s.,Tep|ého2014,Ze|enéPředměstí,530 02 Pardubice2
Východočeskáplynárenská,a.s.střediskopříprar,yarea|izacestavebsítíJIH. Dělnická 392. 530 03
Pardubice3
Správa a údrŽbasi|nic Pardubického
kraje,Doubravice98, 533 53 Pardubice19
Státníenergetickáinspekceúzemníinspektorátpro Pardubickýkraj, náměstíRepubliky |2,530 02
Pardubice2
J a r o m íKr u k I a .Č e p íJ 1 . 5 3 33 2 Č e p í
dotčené
orgány (dodejky)
obec Cepí'Cepí,533 32 Cepi
Vojenská uby'tovací
a stavebnísprát,a,Teplého,530 |2 Pardubicel2
MagistrátměstaPardubic,odbor dopravy,TÍ. 17.listopadu303, 530 12 Pardubicel2
prostředí,
44,530 l2 Pardubice12
MagistrátměstaPardubicodbor životního
Štrossova
530 02
Krajská hygienickástanicePardubického
54,
Pardubice,
kraje,Klášterní
Státníenergetickáinspekceúzemníinspektorátpro Pardubickýkraj' náměstíRepubliky 12,530 02
Pardubice2
rušky
(118)
A4
\ \
/ r r o / r \\
(ti9/2)
\ \
to7
1
íJa
I
:r
iI
it
Iií
.tl
KATASTRU
POZillKOVfiO
HRNIffiDI.^E
PARcfl-Affi
NAVRh{Á
NÁZEV
WsrnvBA RD - |NFRASTRUKTURA
N,rísro
srnvgy Črpíč.pp.(139/1) a (138)
pnoÚzruruí
ŘÍzEruÍ
PRoJEKT
srupEŇDoKUMENTAcE
LENKAt.',tt-E.,tNxovÁ
INVESTOR:
srnv. ÚŘno : PARDUB|CE
pRolexrRNT
PRoFESE
zoopovĚoltÝ
PAVTL l,tuoRuŇxR
ING.ARCH.
st-oŽxRDoKUMENTACE
s|TUAcE
D yýrnrsovnDoKUMENTACE.D1
vÝrREsu:
t'tÁzEv
uĚŘírxo
DATUM
vÝxRrs
ZÁKRESD0 KN
1 :2 8 8 0
01.2008
n
/
! |
vtt
\Y:',T'ŤÍ1uu,..u,,)4F[i.er
ttga
tČo
+ss
:ji'':
Jl.n^;-:J,.!;,
PRoJEKTANT .
csNlrnÁLNl|.
I-
Al