CHEMIčKA NA KONGRESU ECRN

Komentáře

Transkript

CHEMIčKA NA KONGRESU ECRN
10
Číslo 10, ročník 67, říjen 2014
ÚVODEM
Čekání na zimu
„Neboj, skoro
do konce listopadu má být babí
léto,“ uklidňovala jsem nedávno
kamarádku s tím,
že meteorologové právě vydali aktuální předpověď. Moc mi sice nevěřila, ale prý,
když jsem to četla … Její nedůvěra
byla na místě, tři dny na to spadla
teplota o deset stupňů a hory pokryl sníh.
Nedá se nic dělat, střídání ročních období se, i přes proklamace
o globálním oteplování, v našich
zeměpisných šířkách nevyhneme.
„Jediným opravdovým odborníkem na předpovědi počasí je sv.
Petr,“ říkají k prognózám sami
meteorologové. Nevyzpytatelnost
počasí poznaly v minulých týdnech
i stovky návštěvníků nepálských
hor, které zastihla sněhová bouře.
Věřme, že podobné extrémy nás
nečekají, a že jste si mnozí z vás
užili prodlouženého volna ve spojení se státním svátkem vzniku
samostatné republiky. Přestože
letošní podzimní kalendář přímo vybízel k výměně pracovního
pondělí za dovolenou, téměř šedesát procent zaměstnanců, kteří
na tuto otázku odpovídali, šlo jako
vždy do práce. Možná jim stačila ta
hodina navíc, kterou jsme získali
ukončením letního času.
U nás jsme zase ukončili Letní
fotosoutěž 2014 a na straně čtyři
si můžete přečíst výsledky a inspirovat se pro zimní kategorii, kterou
vyhlásíme v příštím vydání Expresu.
Řada překrásných záběrů našich fotografů by se mohla stát pro mnohé také nápadem, kde strávit příští
letní dovolenou. Pro některé žáky
základní školy by se zase návštěva areálu Spolku, o níž se dočtete
na straně dvě, mohla stát inspirací
k volbě povolání, a výlet seniorů by
mohl být podnětem, jak s rodinou
vyplnit podzimní víkendy a sehnat
do mrazáku vánočního kapra.
Ať už strávíte čekání na zimu
jakkoli a za jakéhokoli počasí, přejeme hlavně, aby to bylo čekání příjemné a ve zdraví.
Marie Logrová, tisková mluvčí
EXPRES Noviny zaměstnanců chemického průmyslu v Ústí nad Labem zdarma
Chemička na Kongresu ECRN
Praktické zkušenosti z oblasti práce s lidmi prezentovala na Kongresu ECRN Eva Stoupová
z personálního oddělení CSS.
Dvanáctý Kongres Evropské sítě
chemických regionů (European
Chemical Regions Network – ECRN)
proběhl za aktivní účasti zástupce
skupiny Spolchemie Group v druhé
polovině října v Ústí nad Labem.
Pracovnice personálního oddělení Eva Stoupová zde prezentovala
konkrétní zkušenosti v oblasti lidských zdrojů se zaměřením na vzdělávání zaměstnanců, absolventský
program i spolupráci v oblasti školství. Mezi hosty nechyběl ani vládní
na trhu práce. „Přestože bez chemie
si dnešní život lze těžko představit,
řada lidí si tuto skutečnost neuvědomuje. Přitom chemie nám pomáhá zajistit naše zdraví, výživu, bydlení i zábavu,“ dodal hejtman.
Evropská síť chemických regionů
je uskupení 19 členských regionů
z osmi evropských zemí, které spojuje chemický průmysl. Mezi spolupracující regiony patří především ty
německé, nechybí ani řada zástupců
z Velké Británie, Belgie, Polska či Itálie.
spolek se zaměřuje na vývoj a výrobu specialit
Úspěšnou provozní zkouškou
prošla v uplynulých dnech v ústecké skupině Spolchemie Group další
ze speciálních pryskyřic, na které
se firma vedle výroby a prodeje
komodit v posledních letech intenzivně zaměřuje.
„Jedná se o typ cykloalifatické
pryskyřice s použitím pro venkovní elektro systémy,“ vysvětlil nám
ve stručnosti Tomáš Loubal z vedení úseku Dodavatelského řetězce, který stál před lety u zrodu
výzkumného úkolu a dodnes jej
považuje tak říkajíc „za své dítě“,
Organizační změny k 1. listopadu
Nové představenstvo Spolku pro
chemickou a hutní výrobu (Daniel Tamchyna, Jaromír Florián, Jan
Šrubař, Jan Dlouhý a Jan Křička)
projednalo a odsouhlasilo na svém
jednání dne 22. října změny v organizační struktuře firmy. Významnými transformacemi jsou především
zřízení technického úseku, který
povede Tomáš Loubal, a přesun
zmocněnec pro Ústecký a Moravskoslezský kraj Jiří Cieńciała, ředitel
Svazu chemického průmyslu České
republiky Ladislav Novák či zástupci ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Na sedm desítek delegátů z různých částí Evropy si vyslechlo zahajovací projev hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, který
prezentoval chemii v regionu jako
tradiční obor s velkou přidanou
hodnotou a významný segment
Foto: M. Logrová
ECRN se snaží podporovat zlepšení strategií regionálního rozvoje, rozvíjet regionální partnerství
chemických regionů a zachovávat
jejich konkurenceschopnost podporou evropské spolupráce a formulováním společných zájmů.
V rámci ECRN si příslušné chemické regiony vyměňují zkušenosti,
informace, know-how, vytváří společné projekty, hledají řešení obecných i velmi specifických problémů
a reagují na výzvy chemického odvětví a spolupracují s dalšími zúčastněnými stranami na evropské
úrovni.
Ústecký kraj je do této sítě jako
jediný region z České republiky
zapojen již od roku 2006 a člen Zastupitelstva Ústeckého kraje Petr Fiala je členem prezídia ECRN. Stejně
jako kraj zapojil se i Spolek pro chemickou a hutní výrobu prostřednictvím této sítě například do projektů
Logistika v chemickém průmyslu
(ChemLog) a Podpora chemických
klastrů (ChemClust).
ECRN je také členem „Skupiny
na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu“ zřízenou Evropskou
komisí, kde zastupuje regionální
perspektivu mezi zástupci veřejného a soukromého sektoru a občanské společnosti. ECRN je také
pozorovatelem experimentálního
programu REACH, který je implementován Komisí EU pro provádění
nařízení EU o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek. Komisi poskytuje také
konzultace pro opatření týkající se
změny klimatu po Kjótském protokolu z roku 2012.
kompletní odpovědnosti za řízení
investičních akcí do kompetence
výrobního úseku.
Uvedené organizační změny
jsou prvním krokem restrukturalizace skupiny v souvislosti s požadavky nového generálního ředitele
na řízení chemičky a jejího soustředění na obory anorganika a umělé
pryskyřice.
na jehož vstup do života dohlíží.
Jak dodává, vedle specialit v podobě například systémů pro podlahoviny, systémů pro bezešvé
opravy potrubí, vyrostla v posledních letech výroba elektro systémů
pro interiérové použití. Zavedením cykloalifatických epoxidů tak
může vzniknout v chemičce další
sortiment, který bude mít široké
uplatnění pro venkovní využití. Výhodou nově vyvinutého sortimentu je vysoká stabilita vůči UV záření
a povětrnostní odolnost.
„Výzkum systémů na bázi cykloalifatické pryskyřice jsme zahájili
před několika lety v úzké spolupráci s kolegy z pardubického Synpa, kde probíhaly také závěrečné
poloprovozní zkoušky,“ říká Tomáš
Loubal. Ty zatím poslední se uskutečnily přímo v ústeckých provozech Epispol a po malých úpravách
ukázaly průchodnost možné další
výroby, jejíž zahájení však nemůže
proběhnout hned. „Pro velkokapacitní výrobu bude nutno provést
potřebné úpravy stávajících výrobních prostor formou investice
dle běžných postupů,“ sdělil Tomáš
Loubal, který nešetřil chválou nejen směrem k výzkumníkům chemičky a Synpa, ale i k pracovníkům
Epispolu, jež věnovali čas a nemalé úsilí pro zdárný průběh výrobní
operace.
Na oblast specialit se začala skupina Spolchemie Group výrazně
soustředit již před lety, kdy světo-
vá ekonomická krize s přemírou
nabídky zboží z Asie a cenovým
tlakem snížila poptávku po evropských komoditách. „Speciality mají,
už podle svého názvu, menší konkurenci a jsou tak odolné vůči hospodářským výkyvům, o čemž jsme
se sami v minulosti přesvědčili,“
říká na závěr Tomáš Loubal.
Radka Adámková a Emil Kirschdorf z výzkumu Spolku (sedící zleva)
sledovali provozní zkoušky přímo na provoze Epispol.
Foto: M. Logrová
říjen 2014
2
Ústecká chemička ukázala deváťákům laboratoře i část výroby
Na čtyři desítky deváťáků, kteří
mají poslední možnost v rozhodování o své nadcházející budoucnosti,
navštívily v minulých dnech provozy a laboratoře společností skupiny
Spolchemie Group.
Po základním představení skupiny
slovy Luboše Knechtla z úseku pro projekty Spolku se dětem věnovali pracovníci oddělení analytických služeb a řízení kvality i vedoucí pracovníci z provozů
PET a Epispol. Jak nám řekl Jan Votava,
Výklad a názorné ukázky Valerie
Doškové děti v laboratoři zaujal.
Foto: E. Stoupová
A jak se dětem v chemičce líbilo?
Reakce byly půl na půl. Někoho zaujaly laboratoře, jiné zase provozy.
l
onální kanceláře CzechInvest Irena
Petráčková, první z exkurzí navázala
na předcházející letní akci s názvem
Týden investic. „V průběhu října a listopadu dále žáci z Fakultní základní
školy České mládeže navštíví společnost Black & Decker a uvidí, jak
probíhá výroba elektrického nářadí.
Žáci ze Základní školy Vojnovičova
zavítají do společnosti Materialise
a seznámí se s 3D tiskem. Společnost CzechPak Manufacturing přivítá žáky ze Střední školy obchodu,
řemesel a služeb v Trmicích a seznámí je s výrobou umělého sladidla,“
vysvětlila podrobnosti k projektu
s tím, že smyslem akce je propojit
školy s firmami v regionu a umožnit
ŽIVOTNÍ JUBILEA - říjen
60 let
Bohumil Stránský z provozu Epitetra
společnosti CHS Epi
55 let
Miloslav Bělka z provozu skladového
hospodářství výrobního úseku Spolku
pro chemickou a hutní výrobu
Věra Jetenská z požární stanice ARZUK výrobního úseku Spolku pro
chemickou a hutní výrobu
Petr Nemet z referátu technické
kontroly společnosti Infraspol
Vladimíra Rubášová z referátu systému řízení společnosti Infraspol
50 let
Dana Hübschová z oddělení nákupu
společnosti CSS
PRACOVNÍ JUBILEA - říjen
i
45 let
Jiří Vraný z provozu Polyestery výrobního úseku Spolku pro chemickou a hutní výrobu
Roman Hrubín z Epispolu ukázal dětem vzorky
produktů.
„Přestože exkurze dětí jsou v našich provozech poměrně výjimečné, ve spolupráci s agenturou CzechInvest jsme připravili prezentaci
pro dvě třídy z ústecké Základní
školy Pod Vodojemem,“ vysvětlil
personální ředitel Spolku pro chemickou a hutní výrobu Petr Hetto.
Cílem akce je podpořit zájem žáků
o studium chemie, ukázat jim
možnosti budoucí práce a podchytit tak možné zaměstnance již
od prvopočátku.
Foto: M. Logrová
v laboratořích je zaujala především organická část představení chemie. „Spolu s kolegyněmi jsme jim předvedli naši
reálnou práci a odpovídali i na řadu dotazů,“ dodává Jan Votava.
Využití recyklovaných plastových
lahví jim od suroviny v podobě granulátu až po výsledné balení granulovaných epoxidů názorně vysvětlil
vedoucí provozu PET Petr Švarc. Mistr
Epispolu Roman Hrubín ukázal deváťákům práci ve velíně a seznámil je s výrobou epoxidových pryskyřic.
Spolek jde znovu
do soutěže Exportér roku
Přihlášku do celostátní soutěže Exportér roku zaslal, stejně jako v minulých letech, v těchto dnech Spolek pro
chemickou a hutní výrobu se svými
dceřinými firmami.
Jubilejní 20. ročník soutěže Exportér roku pořádá tradičně Střední podnikatelský stav a Asociace
na podporu podnikání ČR pod záštitou Hospodářské komory ČR. Hod-
30 let
Petr Koleček z provozu Žíravé louhy
výrobního úseku Spolku pro chemickou a hutní výrobu
nocen bude vývoz firem do zahraničí za rok 2013.
V rámci předcházejících účastí se
Spolek v soutěži umístil vždy v první
dvacítce v nárůstu i v objemu exportu,
absolutně pak vždy na prvním místě
ve vývozu své produkce v kraji. Z celkového objemu loňských tržeb dosáhl
konsolidovaný export Spolku za rok
2013 částku 4,781 miliard korun.
JAZYKOVÉ OKÉNKO
V minulém vydání jsme slíbili, že se v našem jazykovém okénku podíváme
do nové Akademické příručky českého jazyka na pravidla předložkových spojení při psaní názvu ulic, tříd, nábřeží a podobně. Jak jsme psali, některé úřady
totiž stále setrvávají u staršího způsobu psaní, který je zdůvodňován finanční
náročností změn.
V předložkových spojeních rozlišujeme dva případy:
a) Po předložce následuje podstatné jméno
Obojí píšeme s velkým písmenem: Do Luk, náměstí Pod Kaštany,
Pod Valem, Od Školky, V Zátiší.
b) Po předložce následuje spojení podstatného a přídavného jména
Předložku i přídavné jméno píšeme vždy s velkým písmenem, podstatné
jméno pak v převážné většině s písmenem malým: K Lesnímu divadlu,
Na Staré vinici, U Panského dvora.
S velkým písmenem se podstatné jméno píše jen tehdy, je-li samo o sobě
vlastním jménem: K Novému Bubenči, K Novému Spořilovu, U Nového
Suchdola (Bubeneč, Spořilov i Suchdol jsou názvy městských částí) nebo
pokud spojení označuje název obce nebo jeho části: K Novým Hradům.
Případů, kdy se píše i podstatné jméno s velkým písmenem, je velmi málo.
Jak uvádí autorky Akademické příručky českého jazyka, důvodem zavedení
způsobu psaní v Pravidlech českého pravopisu byla skutečnost, že ne vždy
byl pisatel schopen poznat, zda po předložce následuje původem jméno
obecné, nebo vlastní.
Na další odlišnosti v psaní velkých písmen ve zmíněných výrazech se podíváme zase příště.
25 let
Petr Sládek z oddělení výzkumu Anorganika úseku pro Projekty Spolku
pro chemickou a hutní výrobu
Vedoucí provozu PET Petr Švarc ukázal žákům mimo
jiné i provoz šupinovacího pásu.
Ale byly i tací, které upoutaly bezpečnostní helmy a brýle.
Jak pro Expres řekla ředitelka regi-
Foto: M. Logrová
žákům navštívit reálný provoz a výrobu, a tím podpořit chuť ke studiu
technických oborů.
Trávu v Chabařovicích
„pokosí“ ovce
20 let
Zdena Nejedlá z Laboratoří analýz
pro Epitetra společnosti Infraspol
Radek Machulda z provozu Žíravé
louhy výrobního úseku Spolku pro
chemickou a hutní výrobu
Pavel Sojka z provozu UP I Epoxidy
výrobního úseku Spolku pro chemickou a hutní výrobu
Jiří Vainert z provozu společnosti
EPISPOL
Inzerce
PRODÁM
●použitý lázeňský válec (bílý), zachovalý. Cena 700 Kč.
Kontakt: p. Hořánek, tel. 731 478 376
●použité akvárium šxvxh 70x40x35,
cca 80 l včetně: filtr, písek, teploměr,
topení, umělé kytky, kořen a vzduchování
Kontakt: p. Vondrová, Spolek linka 2499
●garáž č.1345/36 na Ovčím vrchu na
Klíši za Kauflandem. Cena 10 000 Kč.
Kontakt: Libuše Kršňáková, tel.
733 349 641
Příští rok na jaře už by mělo trávu na tomto kopci
spásat stádo ovcí.
Ekologické sečení v podobě stohlavého stáda ovcí bude od příštího roku
probíhat v prostorách sanované chabařovické skládky, která je ve vlastnictví
ústecké chemičky. Jak Expresu potvrdil
vedoucí skupiny systému řízení Pavel
Žák, má již na stole podepsánu smlouvu
se soukromým zemědělcem.
„V tuto chvíli ještě musíme upravit
příslušný provozní řád pro správu území a už nám nic nebrání v realizaci,“ říká
●ovce 2 000 Kč /kus. V případě zájmu
podrobnosti na uvedených telefonech.
Kontakt: p. Loněk, tel. 602 952 549,
p. Mrázová Spolek linka 2419
Foto: M. Logrová
Pavel Žák. S největší pravděpodobností
k ní ale dojde až v jarních měsících, kdy
začíná vegetační období, které je pro
uskutečnění záměru určitě příhodnější.
A proč se chemička rozhodla využít
k údržbě čtyřicetihektarového areálu místo techniky přírodní „sekačky“?
Vedle ekonomického aspektu je nezanedbatelným důvodem především odlehčení vrchní rekultivační části území
od pojezdu masivní zahradní techniky.
Personální změny ve skupině
Dnes přinášíme některé personální
změny, které proběhly ve skupině Spolchemie Group k 1. říjnu.
Na zákaznický servis do Spolku pro
chemickou a hutní výrobu nastoupil
Bc. Ondřej Budík, do výzkumu pak přišly dvě posily, Ing. František Homola
a Ing. Klára Birkášová.
Po 41 letém působení v chemičce ode-
šla na zasloužený odpočinek Alena Rýdlová z obchodního oddělení Spolku, která
nás požádala tlumočit touto cestou poděkování za dosavadní spolupráci všem
jejím krátko i dlouhodobým spolupracovníkům a přeje jim pevné zdraví a hodně elánu do další práce. I my jí přejeme
hodně zdraví a novým kolegům pak navíc
zmíněný elán při pracovním nasazení.
●elektrickou autosedačku RECARO.
Kontakt: Jiří Rottenberg, Spolek
linka 2440
Ford Fiesta, 1388 ccm, 59 kW
(80 PS), rok výroby 2007, hatchback
/5, benzin, STK do 06/2015, 93 000
km, velmi dobrý stav, 2x airbag,
ABS, autorádio, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla,
el. přední okna, imobilizér, klimatizace, manuální převodovka, mlhovky,
nastavitelný volant, palubní počítač,
posilovač řízení, výškově nastavitelná sedadla, cena 90 000 Kč.
Kontakt: Michaela Pečená, tel.
777 307 595.
PRONÁJEM
●bytu 2+1 v pátém patře v ulici
Ladova 10, dlouhodobě.
Kontakt: M. Dubišar, tel.: 702 576 312
OSTATNÍ
●Sháním chvojí ze stříbrného smrku
(jedle) za odvoz.
Kontakt: Eva Mrázová, tel. 723 849
702, Spolek linka 2419
říjen 2014
3
Nový Talent management
zná své účastníky
Sedm statečných z různých
společností skupiny Spolchemie
Group projde od ledna příštího
roku ročním vzdělávacím programem v rámci nového kola Talent
managementu.
„Na základě výsledků psychodiagnostiky a vlastního pozorování
účastníků v development centru jsme volili ze 14 přihlášených
zaměstnanců,“ říká Eva Stoupová z personálního oddělení CSS,
která má na starosti vzdělávání
ve skupině. Jak dodává, cílem akce
je nejen zdokonalení účastníků
v manažerských dovednostech,
ale také umožnit jim praxi mimo
jejich pracoviště. To vše směřuje
k poznání schopností lidí a jejich
dovedností se záměrem budoucí-
Účastníci výběrového řízení nového kola Talent managementu v Development
centru. Sedmičku vybraných tvoří Lenka Jedličková, Jakub Mocker, Jaroslav Písek,
Jitka Drašnarová, Ivo Příhoda, Petr Kukaň, Iveta Soperová a Ondřej Martin.
Důchodci na rybách
Foto: Václav Beneš
Podzim je také časem výlovu rybníků.
V posledních letech se z této činnosti
stává také atrakce, těšící se velkému
zájmu obecenstva, mimo jiné proto, že
bývá spojena s prodejem čerstvých ryb.
Loví se nejen v tradičních jižních Čechách a na Českolipsku. Náš klub seniorů si vybral jako cíl zájezdu patrně nejsevernější rybník Česka - Solanský rybník
nad obcí Lipová ve Šluknovském výběžku, jen kousek od německé hranice.
Výlov začal v sobotu již brzo ráno, takže
naši senioři stihli před polednem jen
vyplavování posledních metráků kaprů
Foto: V. Horák
a amurů. V improvizovaném přístřešku
pod hrází rybníka uvařili místní kuchaři
rybí polévku a smažili rybí porce. Nádherný den babího léta přispěl k úspěchu
celé akce. Poněkud kuriózní bylo, že část
smažených rybích porcí u severočeského rybníka pocházela z makrel. Ty ale
údajně majitel rybníka ulovil a čerstvě
přivezl z Norska.
Zájezd zakončila prohlídka šluknovského zámku, který byl po katastrofálním
požáru v roce 1986 v nedávných letech
nákladně obnoven do původní krásy.
Vladimír Horák, Klub seniorů
SUDOKU D SUDOKU D SUDOKU D SUDOKU D SUDOKU
7
9
4
2
8
1
5
8
1
4
6
8
9
2
5
6
2
4
7
2
5
www.sudokuzdarma.cz
6
4
7
i čas). „Nejtěžší na tomto úkolu byl
fakt, že se rozdělili do dvou skupin
a každá skupina musela vyrobit
jednu část mostu. Musím říci, že
oba týmy měli při finálním propojování mostu štěstí, protože během
„stavby“ spolu prostřednictvím komunikátorů příliš nekomunikovali
a sestavení mostu brali spíše jako
soutěž dvou týmů, než jako jeden
úkol,“ sdělila nám své poznatky
z přímé účasti Eva Stoupová.
Zkrátka ale nepřijdou ani zaměstnanci, kteří se nového kola
Talent managementu nezúčastní.
Pracovníci personálního oddělení budou i nadále sledovat jejich
zájem o profesní rozvoj a budou s nimi nadále spolupracovat
na vhodných úkolech.
Jak se v příštích letech
změní chemický průmysl
V uplynulých dnech přinesl Technický týdeník na svých
stránkách studii o chemickém
průmyslu, jejíž úplné znění přinášíme dnes našim čtenářům.
Návštěva výlovu Solanského rybníka se seniorům
vydařila i díky počasí.
ho uplatnění ve vedoucích funkcích či jiných pozicích ve skupině.
Pod vedením Václava Beneše ze
společnosti Gustav Kaser Training
International absolvovalo počátkem
října všech 14 zájemců v tak zvaném
Development centru celodenní
maraton výběrového řízení, který
byl založen na prezentování vlastní
osobnosti, na práci v týmu, psychodiagnostiku a v samém závěru museli účastníci odpovídat na mnohdy
i zákeřné otázky lektora.
Jak Eva Stoupová přiblížila, jedním z nejtěžších úkolů bylo postavit papírový most přes řeku podle
pevně definovaných kritérií (šířka
řeky, váha autíčka, které po mostu
muselo bez problémů přejet, dále
měli omezený materiál na výrobu
I když v chemickém průmyslu nelze v dohledné době očekávat žádné
zásadní obměny výrobních procesů,
přesto náznaky postupných a hlubokých změn dávají tušit, že může
dojít k „tiché revoluci“. To je jeden
ze závěrů nové expertní zprávy, jež
nese název „Innovations- und Effizienzsprünge in der chemischen
Industrie? Wirkungen und Herausforderungen von Industrie 4.0 und
Co.“ a kterou zveřejnilo technologické centrum VDI. Studie se zaměřuje na vývoj chemického průmyslu
v dohledné budoucnosti a centrum
ji vypracovalo na zakázku Hans-Böckler-Stiftung a za podpory Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie,
Energie (IG BCE).
Pomalý proces
Menší role pro Průmysl 4.0
„Vyhodnotili jsme přes 60 písemných podkladů a dotázali jsme se 12
odborníků na jejich názory a odhady.
Na jejich základě jsme dospěli k závěru, že v chemickém průmyslu nelze
v dohledné době očekávat žádné velké inovace a zvraty, ale spíše hluboké
a postupné socio-technické inovace
a změny ve výrobních procesech.
Tyto změny budou trvat roky až desetiletí,“ uvedl vedoucí výzkumného
projektu VDI Norbert Malanowski.
Výrazná proměna výrobních postupů
v chemickém průmyslu a jejich dopady na organizaci práce a kvalifikační
požadavky bude podle závěrů výzkumu v blízké budoucnosti nepochybně
patřit k hlavním tématům výrobních
podniků, oborových svazů a odborů.
Studie rovněž uvádí, že v této souvislosti bude nezbytné činit zodpovědná
politická rozhodnutí na podporu výzkumu a inovací, která usnadní zavádění inovačních procesů do praxe.
Podle analýzy VDI bude v chemickém průmyslu koncept Průmysl 4.0 (tzv.
‘čtvrtá průmyslová revoluce’. Průmysl
4.0 si klade za cíl nabídnout možnost
hospodárné výroby malých sérií v souladu s termínem a v odpovídající kvalitě.= pozn. redakce) hrát menší roli než
v jiných odvětvích, jako je například výroba strojů a strojních zařízení, automobilový průmysl nebo informační a komunikační technologie. I přesto se řada
chemických inovací odehraje pod hesly
„inteligentní továrna“ nebo „digitalizace
výroby“. V centru pozornosti však bude
především to, jakou podobu bude mít
výrobní řetězec, zda bude od objednávky a dodání vstupních surovin přes
výrobu až po logistiku distribuce hotových výrobků plynulý a „bezporuchový“. Výrobní zařízení a závody se budou
muset rychle měnit, aby dokázaly na zákaznickou poptávku reagovat pružně
a naprosto efektivně, jinak v konkurenci
neuspějí, uvádí analýza VDI.
Kvalitu stravy můžete hodnotit
v jídelníčku na intranetu
Po měsíci organizačních změn
v podnikové jídelně se zdá, že se
původní bouřlivá situace pomalu
stabilizuje, což nám potvrdil, sice
za nesouhlasu zdejšího personálu,
i vedoucí jídelny Ludvík Němeček.
„Zdejší klientela je výrazně konzervativní a velmi špatně snáší jakoukoliv změnu,“ dodal k přemístění některých zařízení a charakteru
výdeje stravy. Také vytváření front
v exponovaných časech je bolestí
snad všech podobných zařízení.
„Právě změnami v organizaci výdeje stravy se je snažíme částečně zmírnit,“ řekl Ludvík Němeček
s tím, že velký podíl na problémech
měly prázdninové měsíce a období
dovolených.
V září začala firma GTH se slibovanou tematickou kuchyní a námětem se staly podzimní suroviny,
což sklidilo úspěch. Pokračování
v podobě víc jak dvoudenní nabídky slibuje vedoucí jídelny i díky
nově přivezené pánvi pro přímou
přípravu.
V rámci jednání stravovací komise přislíbili vedoucí pracovní-
Umístění nápojového centra na konci výdejního pultu je
stále předmětem nesouhlasu některých strávníků.
ci dodavatelské firmy GTH také
zkvalitnění jídla a především dodržení nabídkového sortimentu
i po 12 hodině. Ke kvalitě jídla se
mohou strávníci skupiny Spolche-
Foto: M. Logrová
mie Group vyjádřit také na podnikovém intranetu, kde mohou
v jídelníčku přidat příslušný počet
hvězdiček pokrmu, který si ten den
zvolili.
4
říjen 2014
Výsledky Tenisové ligy Spolchemie 2014
Kundrt - Engler 7:8 (6:8), Foršt Engler 8:3, Kundrt - Procházka
8:6, Foršt, Konya - Procházka, Engler 3:8
Konečné výsledky v soutěži o nejužitečnějšího hráče
Pořadí v soutěži o nejužitečnějšího hráče ligy 2014
15. září 2014
Poř. Jméno
El Niňo - Falcons 5:0 (40:6)
Hausman - Toropov 8:3, Kašpárek - Jonák 8:1, Navarra - Pil1. Kašpárek Aleš
ný 8:0, Kašpárek - Toropov 8:1,
Kašpárek, Navarra - Šlechta, Pil2. Hausman Igor
3.Výsledky
září 2014
ný
8:1
Tenisové ligy Spolchemie 2014
3. Votava Milan
EPIK - JERRY 1:4 (20:36)
17. září 2014
4. Švec Miloslav
3.Kuchynka
září 2014- Podrazil 5:8, Kapitulčin
Soos
1:8,
Kuchynka
Soos
1:8,
Resin
Boys
EPIK
4:1
(33:23)
EPIK - JERRY 1:4 (20:36)
5. Budinský Petr
Kapitulčin
Kapi- - Soos Procházka
- Sůra
Kuchynka -- Loubal
Podrazil8:4,
5:8,Sůra,
Kapitulčin
1:8, Kuchynka
- Soos8:7,
1:8, Engler
Kapitulčin - Loubal 8:4, Sůra,
tulčin
- Podrazil,
Loubal
5:8 5:8
- Kuchynka 8:3, Procházka - Ka6. Červený Miroslav
Kapitulčin
- Podrazil,
Loubal
pitulčin 8:2, Engler - Sůra 1:8,
7. Foršt Miroslav
5.5.září
Procházka, Engler - Sůra, Kapizáří2014
2014
Slavoj
Severotuk
Falcons
5:0
(40:5)
tulčin 8:3
8. Navarra Mirek
Slavoj Severotuk - Falcons 5:0 (40:5)
Votava- -Toropov
Toropov8:0,
8:0,Červený
Červený
Votava
- Pilný
8:0, Červený - Toropov 8:0, Nechyba - Pilný 8:4,
9. Votava,
Šulc Daniel
Pilný
8:0, Červený
- Toropov
8:0, Ne19. září 2014
Nechyba
- Toropov,
Pilný 8:1
chyba - Pilný 8:4, Votava, Nechyba
10. Procházka St.
El Niňo - Slavoj Severotuk 2:3 (28:36)
- 10.
Toropov,
Pilný 8:1
Kašpárek - Červený 8:5, Hausman
září 2014
11. Kundrt Pavel
- Šulc 5:8, Kašpárek - Šulc 8:7, FiaStřekovští Lvi - Resin Boys 2:3 (33:33)
Fiala Antonín
10.
září -2014
la - Červený
0:8,Foršt
Kašpárek,
Navarra
Konya
Procházka 7:8 (6:8), Kundrt - Engler
7:8 (6:8),
- Engler
8:3, Kundrt - 12.
Procházka
8:6,
Střekovští
Lvi --Resin
Boys 2:3
(33:33)
Foršt, Konya
Procházka,
Engler
3:8 - Šulc, Červený 7:8
13. Nechyba Zdeněk
Konya - Procházka 7:8 (6:8),
Igor Hausman
14. Konya Mirek
15. září 2014
Konečné
výsledky
El Niňo - Falcons
5:0 (40:6)v soutěži týmů
15. Engler Pavel
Hausman - Toropov 8:3, Kašpárek - Jonák 8:1, Navarra - Pilný 8:0, Kašpárek - Toropov 8:1, Kašpárek,
16.
Karásek Jiří
Navarra - Šlechta, Pilný 8:1
17. ROČNÍK 2014 I. liga
Tým
Zápasy
Vítězství
Vítězství
Prohra
Prohra
Úspěšnost
BODY
dvouhra
čtyrhra
dvouhra
čtyrhra
v%
celkem
El Niňo
24
16
5
1
2
88
18,9
El Niňo
22
13
7
1
1
91
17,2
Slavoj Severotuk
26
14
8
3
1
85
17,1
Resin Boys
18
11
7
0
0
100
16,3
Slavoj Severotuk
20
11
7
1
1
90
15
Slavoj Severotuk
15
10
4
1
0
93
12,5
Střekovští Lvi
27
12
6
5
4
44
11,7
El Niňo
13
7
5
0
1
92
10,3
Slavoj Severotuk
12
7
3
2
0
83
7,7
Resin Boys
19
8
5
6
0
68
6,4
Střekovští Lvi
28
11
5
11
1
57
4,8
El Niňo
11
6
1
4
0
64
3,6
Slavoj Severotuk
5
2
2
1
0
80
2,5
Střekovští Lvi
12
5
1
3
3
50
2,2
Resin Boys
23
6
6
10
1
52
0,8
JERRY
6
0
2
2
2
33
-1,4
17.
Podrazil Roman
17. září 2014
Poř. Družstvo
Záp. V P Skóre sety Skóre gamy B
18.
Soos Roland
Resin Boys - EPIK 4:1 (33:23)
Procházka - Sůra 8:7, Engler - Kuchynka 8:3, Procházka - Kapitulčin 8:2, Engler - Sůra
1:8,
Procházka,
19.
Šlechta
Luděk
1. Slavoj Severotuk
12
11 1
51:9
445:217
23
Engler - Sůra, Kapitulčin 8:3
20.
Loubal Tomáš
2. září
El2014
Niňo
12
10 2
51:8
440:148
22
19.
21.
Pilný Dalibor
El Niňo - Slavoj Severotuk 2:3 (28:36)
22. Kašpárek,
Kuchynka Petr
3. Resin
Boys 8:5, Hausman
12 - Šulc
9 5:8,
3 Kašpárek
34:26 - Šulc331:313
Kašpárek
- Červený
8:7, Fiala -21
Červený 0:8,
Navarra - Šulc, Červený 7:8
23.
Toropov Robert
4. Střekovští Lvi
12
6
6
35:24
364:294
18
Igor Hausman
24.
Leskota Jiří
JERRY
29
8
3
11
7
38
-2,1
JERRY
12
3
0
7
2
25
-3,8
Falcons
12
2
0
5
5
17
-4,3
JERRY
9
0
1
5
3
11
-5,1
Falcons
7
0
0
5
2
0
-5,3
EPIK
17
2
2
9
4
24
-6,3
Falcons
17
3
1
12
1
24
-7,3
Falcons
15
1
1
8
5
13
-7,5
5. JERRY
12
Konečné
výsledky v soutěži týmů
3
9
14:46
220:409
15
25.
Jonák Dušan
Falcons
21
3
0
9
9
14
-8,4
6. ROČNÍK
EPIK
17.
2014 I. liga 12
2
10
14:46
249:406
14
26.
Sůra Jindřich
EPIK
29
6
1
14
8
24
-8,6
11
17
-12
27.
Kapitulčin Petr
EPIK
30
4
1
14
Skóre
Zápasy
Prohry Skóre
sety 13
BODY
12
1 Vítězství
11
10:50
160:422
gamy
Do statistiky jednotlivců se hráč počítá až po odehrání minimálně pěti zápasů.
12
11
1
51:9
445:217
23
Slavoj Severotuk
12
10
2
51:8
440:148
22
El Niňo
12
9
3
34:26
331:313
21
Resin Boys
12
6
6
35:24
364:294
18
Střekovští Lvi
12
3
9
14:46
220:409
15
JERRY
12
2
10
14:46
249:406
14
EPIK
12
1
11
10:50
160:422
13
Falcons
S odstupem dvou hlasů získala prvenství v Letní fotosoutěži 2014 foto2
1
grafie s názvem „Jen si tak povyskočit“, kterou zaslala Veronika Drtinová
z CSS. Na druhém místě s 33 hlasy skončil záběr Ivany Šmejkalové z CSS,
který jsme nazvali příznačně „Poznáváme houby“. O místo třetí se s 31 hlasy
dělí hned dva snímky, „U nás doma“ od Roberta Havlíčka ze Spolku a „Navigace“ Milana Slavíka z Infraspolu.
Pro inspiraci přinášíme i nesoutěžní fotografii Zdeňka Ondruše ze Spolku
s názvem „Roudnicko – louka na Sovici“. I tentokrát nás kolega Ondruš přesvědčil o své fotografické odbornosti a jistě pochopí, že nelze měřit jeho
profesionální záběry s ostatními. Jeho práce i zkušenosti jsou ale vítány
třeba jako podnět pro ostatní.
O vyrovnanosti kvality všech čtyř fotografií svědčí nízké rozpětí v hlasoJen si tak povyskočit
vání, kdy všechny získaly od 31 do 35 kladných hlasů. Až desítku za nimi
Foto: Veronika Drtinová
byla „Ústecká noc“ Ladislava Dycky ze Spolku, „Sopka na Jávě“ Renaty Slezákové z Infraspolu nebo „Západ slunce“ od Veroniky Drtinové či „Západ
Pro inspiraci
u Házmburku“ od Pavlíny Provazníkové ze Spolku.
V letošní letní fotosoutěži vybírala redakční rada z téměř stovky fotografií, které čtenáři posílali jak elektronicky, tak je doručili fyzicky do redakce
Expresu. Ty nejzajímavější si budete moci opět prohlédnout v podnikové
jídelně, kde budou po celou zimu připomínat teplé letní dny. V rámci vernisáže, o jejímž termínu budeme informovat prostřednictvím podnikového
intranetu, budou odměněni věcnými cenami i letošní nejlepší fotografové,
výherce si odnese malý digitální fotoaparát.
Výhercům však blahopřejeme už dnes a děkujeme všem za opravdu velkou účast. A kdo nevyhrál, může se začít připravovat na zimní variantu souPoznáváme houby
Roudnicko - louka na Sovici
těže, kterou vyhlásíme v příštím čísle.
Foto: Ivana Šmejkalová
Foto: Zdeněk Ondruš
Pořadí
Družstvo
7. Falcons
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Letní fotosoutěž zná své vítěze
3
U nás doma
Foto: Robert Havlíček
3
Navigace
Foto: Milan Slavík
Noviny zaměstnanců chemického průmyslu Ústí nad Labem. Vydává vedení akciové společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu pro interní potřebu. Podávání
novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ústí n. L., č.j. P/1–2372/92. Vychází měsíčně. Redakce Spolchemie: Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem, telefon
477 162 003, fax 477 162 060, e–mail: [email protected] Nepodepsané materiály jsou dílem redakce. Editor: Marie Logrová. Tisk: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.

Podobné dokumenty

Květen - Spolpharma

Květen - Spolpharma působení v programu Talent management první skupina devíti zaměstnanců firem SPOLCHEMIE GROUP. Podle slov Evy Stoupové z  personálního oddělení, která má celou akci na starosti, vytěžili tito praco...

Více

LabOratOřE na StřEkOVě zahajují

LabOratOřE na StřEkOVě zahajují kud chci pomáhat trvale, musí to mít nějakou formu, nějaká pravidla. Na základě diskuzí s právníky a lidmi, co mají s tímto druhem činnosti zkušenosti, jsem se rozhodla založit nadační fond. Proto ...

Více