Sbírka zákonů ČR - 395/1992 Sb.

Komentáře

Transkript

Sbírka zákonů ČR - 395/1992 Sb.
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Sbírka zákonů ČR
Předpis č. 395/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá
ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Ze dne
Částka
Účinnost od
11.06.1992
80/1992
13.08.1992
http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-395
Aktuální znění
(aktualizováno 03.04.2013)
395
VYHLÁŠKA
ministerstva životního prostředí České republiky
ze dne 11. června 1992,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny
Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 4 odst. 1 a 2, § 8 odst. 3 a 5, § 24 odst. 2,
§ 38 odst. 3, § 40 odst. 1, § 42 odst. 2 a 5, § 47 odst. 3, § 48 odst. 3, § 49 odst. 5, § 50 odst. 5, § 60 odst.
4, § 67 odst. 1, § 69 odst. 3, § 81 odst. 5, § 82 odst. 2, § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona České národní rady č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady
č. 347/1992 Sb. (dále jen "zákon"):
Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny
(k § 4 odst. 1 zákona)
§1
Pro účely této vyhlášky se vymezují následující pojmy územního systému ekologické stability krajiny
(dále jen "systém ekologické stability")
a) biocentrum je biotop [§ 3 písm. i) zákona] nebo soubor biotopů v krajině [§ 3 písm. k) zákona],
který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak
přírodě blízkého ekosystému [§ 3 písm. j) zákona],
b) biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou
existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
§2
(1) Vymezení místního, regionálního i nadregionálního systému ekologické stability stanoví orgány
ochrany přírody v plánu systému ekologické stability.
(2) Plán systému ekologické stability obsahuje
a) mapový zákres existujících a navržených biocenter a biokoridorů s vyznačením zvláště chráněných částí přírody, a to v měřítku 1:50 000 a větším pro nadregionální a regionální systém
ekologické stability a v měřítku 1:10 000 a větším pro místní systém ekologické stability,
b) tabulkovou a popisnou část charakterizující funkční a prostorové ukazatele, zejména
Stránka 1 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
rozmanitost ekosystémů, charakteristiky zvláště chráněných částí přírody, prostorové vazby,
nezbytné prostorové údaje (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a jejich
minimální nutné šířky) a jejich současný stav,
c) bližší odůvodnění včetně návrhů rámcových opatření k jeho zachování a zlepšení.
(3) Plán systému ekologické stability je podkladem pro projekty systému ekologické stability podle §
4, provádění pozemkových úprav,1) pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro lesní
hospodářské plány2) a pro vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Zpracování
plánu systému ekologické stability provádějí odborně způsobilé osoby.3)
§3
(1) Orgán ochrany přírody průběžně provádí hodnocení systému ekologické stability (dále jen
"hodnocení") z hlediska jeho stabilizační funkce.
(2) Hodnocení obsahuje zejména upřesnění hranic, úroveň biologické diverzity, hodnocení druhové
skladby porostů a schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické
zátěži prostředí. Jeho výsledkem je určení, zda systém ekologické stability je vyhovující, tj. přesně vymezený a schopný bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině, nebo nevyhovující, tj.
vyžadující vymezení či doplnění biocenter a biokoridorů.
§4
(1) Projekty k vytváření systému ekologické stability (dále jen "projekty") jsou souborem
přírodovědné, technické, ekonomické, organizační a majetkoprávní dokumentace; jsou nezbytným
podkladem zejména k provádění pozemkových úprav.
(2) Podkladem pro zpracování projektu je schválená územně plánovací dokumentace4) nebo plán
systému ekologické stability.
(3) Projekty podle odstavce 1 zajišťují právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona.
Jejich zpracování provádějí odborně způsobilé osoby.3)
§5
(1) Plán systému ekologické stability a projekt systému ekologické stability schvalují příslušné
orgány územního plánování v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí.
(2) Před schválením předkládá příslušný orgán ochrany přírody návrh plánu systému ekologické
stability nebo zpracovaný projekt systému ekologické stability k posouzení a projednání dotčeným
orgánům státní správy a účastníkům řízení.
(3) Pro objektivní posouzení návrhu plánu systému ekologické stability nebo zpracovaného projektu
systému ekologické stability si před jeho schválením mohou orgány ochrany přírody zajistit
posouzení u odborně způsobilých právnických či fyzických osob.3)
§6
(1) Opatřením k vytváření systému ekologické stability se rozumí návrh a realizace dílčích či
jednoduchých doplnění systému ekologické stability, zejména místního, které vzhledem k
nenáročným technickým, ekonomickým, organizačním a majetkoprávním podmínkám nevyžaduje
předchozí zpracování plánu či projektu podle § 4 a 5 (např. doplňková výsadba stávajícího biocentra
či biokoridoru, založení nevelkého remízu, výsadba či dosadba liniové zeleně).
(2) Opatření podle odstavce 1 zabezpečují právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona.
§7
Ochrana významných krajinných prvků
(k § 4 odst. 2 zákona)
(1) Registrace (§ 6 zákona) se provádí zápisem do seznamu významných krajinných prvků. Zápis
obsahuje soupis katastrálních území a výčet dotčených parcel s uvedením jejich vlastníků i
Stránka 2 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
nájemců, stručnou charakteristiku, doklad o oznámení (§ 6 odst. 1 a 2 zákona), případně o výsledku
projednání (§ 6 odst. 3 zákona) či o zrušení registrace (§ 6 odst. 4 zákona) a zákres v mapách
přiměřeného měřítka (1:5 000 a většího).
(2) Zrušení registrace významného krajinného prvku sdělí orgán ochrany přírody vlastníkovi,
případně i nájemci dotčeného pozemku, územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci.
§8
Ochrana dřevin a povolování jejich kácení
(k § 8 odst. 3 a 5 zákona)
(1) Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les (§ 7 odst. 1 zákona) je nedovolený zásah, který
způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či
následně způsobí jejich odumření.
(2) Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným
krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a
jinými právními předpisy,5) se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do
80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40
m2.
(3) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce
nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les
rostou. Žádost musí obsahovat
a) jméno a adresu žadatele,
b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo
uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
c) specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet,
velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
e) zdůvodnění žádosti.
(4) Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) musí obsahovat stejné
náležitosti jako žádost o povolení ke kácení podle odstavce 3.
(5) Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu
přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona).
§9
Maximální výše a způsob vyměření poplatku za jízdu motorovými vozidly v národních
parcích
(k § 24 odst. 2 zákona)
(1) Za jízdu motorovými vozidly na území národního parku může orgán ochrany přírody stanovit
poplatek v maximální výši 20 Kčs za jeden den, a jde-li o autobus, v maximální výši 50 Kčs za jeden
den. Den, v němž byl zaplacen poplatek za vjezd na území národního parku (§ 24 odst. 1 zákona),
již nepodléhá poplatku za jízdu na území národního parku.
(2) Poplatek za jízdu motorovými vozidly na území národního parku lze též vybírat ročním paušálem
ve výši maximálně 1000 Kčs za jedno motorové vozidlo, a jde-li o autobus, v maximální výši 3000
Kčs.
(3) Forma poplatku podle odstavců 1 a 2 je na vůli plátce.
(4) Je-li v motorovém vozidle přepravován držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P6) a je-li toto vozidlo
Stránka 3 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
řádně označeno příslušným symbolem,7) poplatky stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevyžadují. Od
poplatků jsou osvobozeny též autobusové zájezdy organizované pro zdravotně postižené občany za
podmínky, že je v autobuse přepravována alespoň polovina takovýchto občanů.
§ 14
Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
(k § 48 odst. 3 zákona)
(1) Seznam druhů rostlin, které jsou zvláště chráněny, a stupeň jejich ohrožení je uveden v příloze
č. II této vyhlášky.
(2) Seznam druhů živočichů, které jsou zvláště chráněny, a stupeň jejich ohrožení je uveden v
příloze č. III této vyhlášky.
§ 15
Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin
(k § 49 odst. 5 zákona)
(1) Základem ochrany zvláště chráněných rostlin je komplexní ochrana jejich stanovišť a
bezprostředního okolí. Bezprostředním okolím rostliny se rozumí takový prostor, který vytváří
základní podmínky pro její existenci a do něhož nelze zasahovat aniž by rostlina na tento zásah
nereagovala.
(2) Za zásahy, při nichž může dojít ke změně hydrologických půdních poměrů, se považuje zejména
odvodňování, zavlažování, zásahy do vodotečí, manipulace s výškou hladiny vodních ploch.
(3) Za zásahy do půdního povrchu se považuje veškeré narušování drnu i hrabání steliva v lese.
(4) Za zásahy měnící chemismus prostředí se považuje hnojení organickými i průmyslovými hnojivy
a používání jakýchkoli chemických přípravků, pokud nejde o zásah, který zajistí podmínky existence
zvláště chráněných druhů rostlin.
(5) Zvláště chráněné druhy rostlin uvedené v příloze č. II této vyhlášky, které jsou označovány jako
škůdci,9) se nesmějí hubit.
(6) V případě neodvratného zásahu do prostředí či bezprostředního okolí zvláště chráněných druhů rostlin je možno provést přenesení (§ 52 zákona) celých rostlin či jejich částí v kterémkoliv jejich
vývojovém stádiu na náhradní stanoviště. K přenesení je nezbytná výjimka z ochrany zvláště chráněného druhu podle § 56 zákona. Toto přenesení musí být písemně dokumentováno.
§ 16
Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů
(k § 50 odst. 5 zákona)
(1) Základem ochrany živočichů je komplexní ochrana jejich stanovišť.
(2) Záchranným chovem se rozumí držení většího počtu jedinců zvláště chráněných živočichů za
účelem jejich rozmnožování. Záchranný chov lze povolit jen v souladu se záchranným programem
(§ 52 zákona) vypracovaným pro příslušný druh. U druhů, které jsou současně zvěří,10) projedná
povolení záchranného chovu orgán ochrany přírody s orgánem státní správy myslivosti. Součástí
povolení k záchrannému chovu je stanovení bližších podmínek záchranného chovu, zejména vedení
přiměřené evidence a jiných údajů o průběhu chovu.
(3) Chov živočichů v zoologických zahradách je chovem zvláštního určení. Hlavním posláním
zoologických zahrad je zajišťování chovů ohrožených druhů živočichů chráněných mezinárodními
úmluvami, záchranných chovů zvláště chráněných druhů živočichů, zejména kriticky ohrožených, a
dále plnění významných vědecko-výzkumných, výchovných a estetických funkcí. Pro zajišťování
záchranných chovů se zoologickým zahradám vydává povolení podle odstavce 2.
Stránka 4 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
(4) Pro zvláště chráněné živočichy neschopné v důsledku zranění nebo jiných okolností samostatné
existence v přírodě, lze zřizovat stanice, ve kterých se jim poskytne potřebná péče.
(5) Preparovat zvláště chráněné druhy živočichů (§ 50 odst. 5 zákona) lze pouze na základě výjimky
udělené orgánem ochrany přírody podle § 56 zákona. Orgán, který výjimku uděluje, v ní stanoví
podmínky a dále rozsah nezbytných údajů včetně údajů o způsobu nabytí a dalšího využití
zhotoveného preparátu chráněného živočicha apod. Tyto údaje se vedou formou knihy záznamů evidované a kontrolované orgánem ochrany přírody, který výjimku vydal.
(6) Fotografovat zvláště chráněné druhy živočichů, ruší-li se tím v přirozeném vývoji (§ 50 odst. 2
zákona), lze jen na základě výjimky (§ 56 zákona).
§ 17
Postup při převodu práva hospodaření
(k § 60 odst. 4 zákona)
(1) Žádost příslušného orgánu ochrany přírody o převod práva hospodaření k nemovitosti ve státním
vlastnictví podle § 60 odst. 3 zákona musí obsahovat její přesnou identifikaci, termín převodu a jeho
zdůvodnění; je-li převod úplatný, musí obsahovat též návrh ceny. Žádost vždy obsahuje zdůvodnění,
proč nelze účelu sledovaného ochrannými podmínkami dosáhnout jiným způsobem.
(2) Pokud právnická osoba vyzvaná k převodu práva hospodaření podle odstavce 1 s tímto
převodem nesouhlasí, sdělí své stanovisko s podrobným zdůvodněním navrhovateli převodu
nejpozději do 30 dnů od obdržení návrhu. V opačném případě uzavře smlouvu o převodu práva
hospodaření ke dni uvedenému navrhovatelem.
(3) Nedojde-li k dohodě o některé z náležitostí převodu práva hospodaření podle odstavce 1 s
výjimkou ceny, rozhodne na žádost navrhovatele o převodu ministerstvo životního prostředí České
republiky po dohodě s příslušným ústředním orgánem státní správy.
(4) Prokázané náklady spojené s vyklizením nemovitostí hradí navrhovatel převodu.
(5) Právo hospodaření, které přejde na orgán ochrany přírody podle odstavců 1 až 4, lze dále
převádět jen se souhlasem ministerstva životního prostředí České republiky.
§ 18
Biologické hodnocení
(k § 67 odst. 1 zákona)
(1) Biologické hodnocení (dále jen "hodnocení") je zpráva obsahující zjištění, popis a vyhodnocení
současného stavu krajiny a předpokládaných přímých i nepřímých vlivů investorem zamýšleného
užívání krajiny z hlediska vlivu na rostliny a živočichy.
(2) Hodnocení se zabývá celým průběhem zamýšleného zásahu, zejména prováděním, užíváním
(výstavbou) a odstraněním stavby11) včetně zneškodňování případných odpadů.12)
(3) Hodnocení obsahuje zejména
a) popis a vyhodnocení biologických prvků krajiny (se zvláštním zřetelem na zvláště chráněné
části přírody),
b) charakteristiku zamýšleného zásahu, obsahující především
- základní administrativní údaje,
- technicko-ekonomické údaje,
- předpokládané přímé vlivy na rostliny a živočichy,
- předpokládané nepřímé vlivy na rostliny a živočichy včetně možných rizik,
- popis opatření navržených k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních
účinků,
Stránka 5 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
- návrh monitoringu negativních vlivů,
- shrnutí a závěry.
(4) Obsahem hodnocení je i srovnání možných variant zamýšleného zásahu s návrhem optimální
varianty.
§ 19
Podmínky poskytování příspěvku a náležitosti dohody
(k § 69 odst. 3 zákona)
(1) Finanční příspěvek podle § 69 odst. 1 zákona lze poskytnout na úhradu
a) účetně či jinak prokázané újmy na pozemcích zemědělsky či lesnicky obhospodařovaných,
b) věcných, materiálových a osobních výdajů spojených s výkonem prací v zájmu ochrany
přírody.
(2) Při poskytování příspěvku podle odstavce 1 písm. a) se vychází zpravidla z údajů účetní
evidence o snížení výnosů z těchto pozemků nebo pozemků srovnatelných. Příspěvek lze vyplatit
až do celkové výše prokázané újmy vzniklé snížením výnosů.
(3) Materiálové a věcné náklady podle odstavce 1 písm. b), které jsou součástí příspěvku, se
prokazují v pořizovací ceně na základě kupních či účetních dokladů (smluv, faktur, pokladních
stvrzenek apod.). Osobní výdaje zahrnující odměnu za práci se hradí v dohodnuté částce, která
nesmí být vyšší, než je za tyto práce obvyklé. Jiné osobní náklady se hradí jen v prokázané výši a
pokud byly předem dohodnuty.
(4) Písemná dohoda o poskytnutí příspěvku vymezuje konkrétní věcné a časové podmínky zajišťující
zájmy ochrany přírody, které je povinen příjemce příspěvku dodržet. Výplata příspěvku se provádí po
splnění dohodnutých podmínek. Při jejich nesplnění se příspěvek nevyplatí, při částečném splnění
podmínek se příspěvek přiměřeně zkrátí. Příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo jako
opakované plnění po určitou dobu, zpravidla ne delší pěti let. Na příspěvek lze poskytnout zálohu.
§ 20
Organizace, úkoly a předpoklady pro výkon stráže přírody
(k § 81 odst. 5 zákona)
(1) Stráž přírody zajišťuje strážní, kontrolní, informační, výchovné, případně odborné činnosti v rámci
území v působnosti orgánu ochrany přírody, který ji jmenoval (případně části tohoto území). Orgán
ochrany přírody jmenuje pro území ve své působnosti, z vlastního podnětu, či na návrh organizační
jednotky občanského sdružení, splňující podmínky dle § 70 odst. 2 zákona, strážce a zpravodaje
(dále jen "členové stráže přírody").
(2) Orgán ochrany přírody vybaví strážce identifikovatelným úředním razítkem, které je strážce
povinen vrátit při zániku své funkce. Podrobnosti provedení služebního odznaku, průkazu a úředního
razítka jsou uvedeny v příloze č. IV.
(3) K ověření znalosti práv a povinností strážců přírody podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona pořádá
příslušný orgán ochrany přírody kvalifikační zkoušky. V rámci zkoušek musí uchazeč osvědčit
znalost právních předpisů zejména na ochranu přírody a životního prostředí, podrobnější znalost
přírody, místopisu a geografie území, v němž má strážní službu vykonávat. Znalost práv a
povinností zpravodaje podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona ověřuje příslušný orgán ochrany přírody13)
ústním pohovorem s uchazečem.
(4) Strážní služba je vykonávána podle určení a požadavků příslušného orgánu ochrany přírody.
Funkce dobrovolných členů stráže přírody je čestná. Dobrovolným členům stráže přírody se
poskytují náhrady výdajů, které jim v souvislosti s výkonem služby vznikly, za podmínek a ve výši
Stránka 6 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
stanovené zvláštními předpisy pro pracovníky.14) Orgán ochrany přírody vybaví členy stráže přírody
pomůckami pro výkon strážní služby (mapové podklady, právní předpisy dotčených chráněných
území atd.); může je podle svých možností přiměřeně vybavit terénním oblečením a dalšími
pomůckami.
(5) Orgán ochrany přírody dbá na průběžné vzdělávání a doškolování členů stráže. Přezkoušení
strážců nařídí po pěti letech od složení příslušné kvalifikační zkoušky a dále každých pět let; může
tak učinit v odůvodněných případech i v jiných lhůtách.
(6) Člen stráže přírody může ve výjimečném případě vykonávat strážní službu na území v
působnosti dvou či více sousedících orgánů ochrany přírody či jejich částí. Pro tento výkon postačí
splnění podmínek uvedených v § 81 odst. 3 zákona, případně složení kvalifikační zkoušky strážce,
jen u jednoho z nich; ostatní příslušné orgány ochrany přírody tuto skutečnost členovi stráže přírody
vyznačí do průkazu.
§ 21
Zavedení a užívání stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody
(k § 82 odst. 2 zákona)
(1) Stejnokroj je šedozelené barvy, jednotného střihu, s tmavohnědými výložkami na klopách límce
saka, rovněž vázanka je hnědé barvy.
(2) Stejnokroj může přidělit pracovníkům orgán, k němuž jsou v pracovním poměru.
(3) Odpadnou-li podmínky pro přidělení stejnokroje, je pracovník povinen vrátit přidělený stejnokroj,
jeho součásti a označení.
(4) Označení sestává ze služebního odznaku a služebního označení:
a) služební odznak je oválného tvaru, zelené barvy, s velkým státním znakem České republiky a
nápisem "Ochrana přírody a krajiny České republiky"; nosí se na levé náprsní kapse saka nebo
bundokošile;
b) pracovníci správ národních parků a chráněných krajinných oblastí nosí na levém rukávu saka
nebo bundokošile služební označení - tkaný odznak národního parku či chráněné krajinné oblasti.
§ 22
Kategorizace zvláště chráněných území
(k § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona)
(1) Převedení státních přírodních rezervací, chráněných nalezišť, chráněných parků a zahrad,
chráněných studijních ploch, chráněných přírodních výtvorů15) i chráněných přírodních výtvorů a
chráněných přírodních památek16) do kategorií národní přírodní rezervace, národní přírodní památka
a přírodní rezervace tvoří přílohu č. V této vyhlášky.
(2) Státní přírodní rezervace, chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady, chráněné studijní
plochy, chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky, které nejsou zařazeny do některé z
kategorií uvedených v příloze č. V, jsou nadále chráněny v kategorii přírodní památka.
§ 23
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 54/1958 Ú. l., kterou se určují chráněné druhy rostlin a
podmínky jejich ochrany.
2. Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 80/1965 Sb., o ochraně volně žijících živočichů.
Stránka 7 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
§ 24
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Dejmal v. r.
Příloha č. II vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.
Seznam zvláště chráněných druhů rostlin
1. Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují
Rostliny cévnaté:
bahenka psárkovitá
bahenka šášinovitá
bařička přímořská
bažanka vejčitá
bělolist žlutavý
bika klasnatá
blatnice bahenní
bledule letní
bradáček srdčitý
bublinatka bledožlutá
bublinatka obecná
bublinatka vícekvětá
bytel rozprostřený
cídivka (přeslička) peřestá
čilimník bílý
devaterníček skalní
devaterník velkokvětý pravý
divizna ozdobná
drobnokvět pobřežní
hadí mord maloúborný
hadinec nachový
hladýš andělikový
hlízovec Loeselův
hnědenec zvrhlý
hořec tečkovaný
hořeček český
hořeček drsný
hořeček ladní
- Heleochloa alopecuroides
- Heleochloa schoenoides
- Triglochin maritimum
- Mercurialis ovata
- Filago lutescens
- Luzula spicata
- Scheuchzeria palustris
- Leucojum eastivum
- Listera cordata
- Utricularia ochroleuca
- Utricularia vulgaris
- Utricularia bremii
- Kochia prostrata
- Hippochaete variegata
- Chamaecytisus albus
- Rhodax rupifragus
- Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum
- Verbascum speciosum
- Corrigiola litoralis
- Scorzonera parviflora
- Echium russicum
- Laserpitium archangelica
- Liparis loeselii
- Limodorum abortivum
- Gentiana punctata
- Gentianella bohemica
- Gentianella aspera
- Gentianella campestris
Stránka 8 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
hořepníček jarní
hrachor bahenní
hrachor hrachovitý
hrachor panonský
hrotnosemenka bílá
hrotnosemenka hnědá
hruštička prostřední
huseník luční
huseník sudetský
hvězdnice alpská
hvězdnička panonská
hvozdík kartouzek sudetský
hvozdík moravský
hvozdík písečný
chlupáček velkoúborný
chrastavec rolní krkonošský
chrpa měkká
jazyk jelení
jazýček jadranský
jeřáb krkonošský
jestřábník huňatý
jitrocel černavý
jitrocel přímořský
kakost lesklý
kandík psí zub
kapraď hřebenitá
kapradina hrálovitá
katrán tatarský
kavyl písečný
kavyl olysalý
kohátka kalíškatá
kolenec pětimužný
koniklec jarní
koniklec otevřený
kontryhel rozeklaný
kopyšník tmavý
kosatec skalní
kostřava ametystová
kostřava horská
kotvice plovoucí
kozinec písečný
krtičník jarní
kruhatka Matthiolova
- Galathiana verna
- Lathyrus palustris
- Lathyrus pisiformis
- Lathyrus pannonicus
- Rhynchospora alba
- Rhonchospora fusca
- Pyrola media
- Arabis nemorensis
- Arabis sudetica
- Aster alpinus
- Tripolium pannonicum
- Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus
- Dianthus moravicus
- Dianthus arenarius
- Pilosella macrantha
- Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia
- Cyanus mollis
- Phyllitis scolopendrium
- Himantoglossum adriaticum
- Sorbus sudetica
- Hieracium villosum
- Plantago atrata
- Plantago maritima
- Geranium lucidum
- Erythronium dens-canis
- Dryopteris cristata
- Polystichum lonchitis
- Crambe tataria
- Stipa borysthenica
- Stipa glabrata
- Tofieldia calyculata
- Spergula pentandra
- Pulsatilla vernalis
- Pulsatilla patens
- Alchemilla fissa
- Hedysarum hedysaroides
- Iris humilis
- Festuca amethystina
- Festuca drymeia
- Trapa natans
- Astragalus arenarius
- Scrophularia vernalis
- Cortusa matthioli
Stránka 9 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
kruštík ostrokvětý
kuřička Gerardova
kuřička jarní
kuřinka obroubená
kuřinka solná
kýchavice černá
kyvor lékařský
lakušník plihý
lakušník trojdílný
len chlupatý
lipnice alpská
lipnice jesenická
lněnka bezlistenná
lněnka rolní
lněnka zobánkatá
lýkovec vonný
maceška nejmenší
máčka plocholistá
mandloň nízká
mařice pilovitá
masnice vodní
mateřídouška karpatská
matizna bahenní
mečík bahenní
měkčilka jednolistá
měkkyně bahenní
mochna Crantzova
mochna drobnokvětá
mochna jahodníkokvětá
mochna rozkladitá
muk (jeřáb) český
nehtovec přeslenitý
nepukalka plovoucí
odemka vodní
ostřice bílá
ostřice Buxbaumova
ostřice ječmenovitá
ostřice pochvatá
ostřice pozdní krkonošská
ostřice skalní
ostřice tmavá
ostřice vláskovitá
- Epipactis leptochila
- Minuartia gerardii
- Minuartia verna
- Spergularia maritima
- Spergularia salina
- Veratrum nigrum
- Ceterach officinarum
- Batrachium rionii
- Batrachium baudotii
- Linum hirsutum
- Poa alpina
- Poa riphaea
- Thesium ebracteatum
- Thesium dollineri
- Thesium rostratum
- Daphne cneorum
- Viola kitaibeliana
- Eryngium planum
- Amygdalus nana
- Cladium mariscus
- Tillaea aquatica
- Thymus carpaticus
- Oristecum palustre
- Gladiolus palustris
- Malaxis monophyllos
- Hammarbya paludosa
- Potentilla crantzii
- Potentilla micrantha
- Potentilla sterilis
- Potentilla patula
- Sorbus bohemica
- Illecebrum verticillatum
- Salvinia natans
- Catabrosa aquatica
- Carex alba
- Carex buxbaumii
- Carex hordeistichos
- Carex vaginata
- Carex serotina subsp. pseudoscandinavica
- Carex rupestris
- Carex atrata
- Carex capillaris
Stránka 10 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
ovsíř stepní
pampeliška besarabská
pampeliška pozdní
pěchava slatinná
pelyněk Pančičův
pětiprstka obecná hustokvětá
pcháč žlutoostenný
pískavice provensálská
plamének celolistý
plavín štítnatý
plavuník trojklasý
plevnatec lesostepní
ploštičník evropský
pobřežnice jednokvětá
podmrvka hadcová
pochybek severní
polej obecná
pomněnka úzkolistá
popelivka sibiřská
potočnice malolistá
prasetník lysý
prorostlík prutnatý
prorostlík nejtenčí
prstnatec plamatý
prstnatec Traunsteinerův
prustka obecná
pryšec lesklý
pryšec vrbolistý
psineček alpský
puchýřník sudetský
pupavík pampeliškový
puštička rozprostřená
razilka smrdutá
rdest dlouholistý
rdest hrotitý
rdestice hustolistá
rohohlavec rovnorohý
rosnatka anglická
rosnatka prostřední
rozchodnice růžová
rozchodník pýřitý
rozrazil chudobkovitý
rozrazil slanistý
- Helictotrichon desertorum
- Taraxacum bessarabicum
- Taraxacum serotinum
- Sesleria uliginosa
- Artemisia pancicii
- Gymnadenia conopsea subsp. densiflora
- Cirsium brachycephalum
- Trigonella monspeliaca
- Clematis integrifolia
- Nymphoides peltata
- Diphasiastrum tristachyum
- Danthonia alpina
- Camicifuga europaea
- Litorella uniflora
- Notholaena marantae
- Androsace septentrionalis
- Pulegium vulgare
- Myosotis stenophylla
- Ligularia sibirica
- Nasturtium microphyllum
- Hypochoeris glabra
- Bupleurum affine
- Bupleurum tenuissimum
- Dactylorhiza maculata
- Dactylorhiza traunsteineri
- Hippuris vulgaris
- Tithymalus lucidus
- Tithymalus salicifolius
- Agrostis alpina
- Cystopteris sudetica
- Colobium taraxacoides
- Lindernia procumbens
- Aposeris foetida
- Potamogeton praelongus
- Potamogeton friesii
- Groenlandia densa
- Ceratocephala testiculata
- Drosera anglica
- Drosera intermedia
- Rhodiola rosea
- Sedum villosum
- Veronica bellidioides
- Veronica scardica
Stránka 11 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
rožec hadcový
rožec Tenoreův
ruměnice písečná
rýt velkokališní
řečanečka menší
řeřišnice malokvětá
řeřišnice Opizova
řeřišnice rýtolistá
řeřišničník skalní
sinokvět chrpovitý
sítina hlavatá
sítina rybniční
sítina kulatoplodá
sítina slatinná
sítina tmavá
sivěnka přímořská
skalnatka (písečnice) velkokvětá
sklenobýl bezlistý
skrytěnka bodlinatá
sleziník černý
sleziník klamný
smldník kmínolistý
smrkovník plazivý
snědovka kulatoplodá
solenka Valerandova
solnička panonská
srpovník karbincolistý
starček bažinný
starček skalník
starček zlatý
stařinec (starček) dlouholistý
stařinec (starček) oranžový
stulík malý
suchopýr štíhlý
světlík slovenský
svízel sudetský
svízelka piemontská
šabřina tatarská
šalvěj vlnatá
šášina načernalá
šášina rezavá
šídlatka jezerní
- Cerastium alsinifolium
- Cerastium tenoreanum
- Onosma arenarium
- Reseda phyteuma
- Caulinia minor
- Cardamine parviflora
- Cardamine opizii
- Cardamine resedifolia
- Cardaminopsis petraea
- Jurinea cyanoides
- Juncus capitatus
- Juncus tenageia
- Juncus sphaerocarpus
- Juncus subnodulosus
- Jancus atratus
- Glaux maritima
- Czernohorskya grandiflora
- Epipogium aphyllum
- Crypsis aculeata
- Asplenium adianthum-nigrum
- Asplenium adulterinum
- Peucedanum carvifolia
- Goodyera repens
- Loncomelos sphaerocarpus
- Samolus valerandii
- Suaeda pannonica
- Klasea lycopifolia
- Senecio paludosus
- Senecio rupestris
- Senecio doria
- Tephroseris longifolia
- Tephroseris aurantiaca
- Nuphar pumila
- Eriophorum gracile
- Euphrasia slovaca
- Galium sudeticum
- Cruciata pedemontana
- Conioselinum tataricum
- Salvia aethiopis
- Schoenus nigricans
- Schoenus ferrugineus
- Isoetes lacustris
Stránka 12 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
šídlatka ostnovýtrusá
škarda panonská
škarda sibiřská
švihlík krutiklas
timoj trojlaločný
tomkovice plazivá
tořič čmelákovitý
tořič muchonosný
tořič včelonosný
toříček jednohlízný
trojřadka Micheliova
třtina nachová
třtina tuhá
tučnice česká
tuřice (ostřice) dvoudomá
tuřice (ostřice) šlahounovitá
tuřice (ostřice) úzkolistá
úložník (rozrazil) pochybný
úpor přeslenitý
včelník rakouský
vikev horomilná
violka vílá
violka vyšší
vítod douškolistý
volovec vrbolistý
vranečkovec švýcarský
vratička heřmánkolistá
vratičkovec mnohoklaný
vrba borůvkovitá
vrba bylinná
vrba černající
vrba dvoubarvá
vrba laponská
vstavač řídkokvětý
vstavač trojzubý
všivec krkonošský
všivec statný
všivec žezlovitý
zapalička veliká
zdrojovka prameništní
zeměžluč přímořská
zevar úzkolistý
zimozelen okolíkatý
- Isoetes tenella
- Crepis pannonica
- Crepis sibirica
- Spiranthes spiralis
- Laser trilobum
- Hierochloe repens
- Ophrys holosericea
- Ophrys insectifera
- Ophrys apifera
- Herminium monorchis
- Dichostylis micheliana
- Calamogrostis purpurea
- Calamagrostis stricta
- Pinguicula bohemica
- Vignea dioica
- Vignea chordorrhiza
- Vignea stenophylla
- Pseudolysimachion spurium
- Elatine alsinastrum
- Dracocephalum austriacum
- Vicia oreophila
- Viola alba
- Viola elatior
- Polygala serpyllifolia
- Buphthalmum salicifolium
- Lycopodioides helveticum
- Botrychium matricarrifolium
- Sceptridium multifidum
- Salix myrtilloides
- Salix herbacea
- Salix myrsinifolia
- Salix bicolor
- Salix lapponum
- Orchis laxiflora
- Orchis tridentata
- Pedicularis sudetica
- Pedicularis exaltata
- Pedicularis sceptrum-carolinum
- Tordylium maximum
- Montia fontana
- Centaurium litorale
- Sparganium angustifolium
- Chimaphila umbellata
Stránka 13 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
zvonek český jesenický
zvonek sudetský
zvonovec liliolistý
židoviník německý
žluťucha jednoduchá
Houby:
bolinka černohnědá
čirůvka hnědočerrvenatá
čirůvka Josserandova
hlívička jedlová
hlívovec ostnovýtrusný
hřib Fechtnerův
hřib královský
hřib moravský
holubinka blaťácká
hvězdovka Pouzarova
káčovka ploská
kuřinec subarktický
květka písečná
lanýž letní
lošáček statný
muchomůrka císařka
muchomůrka Vittadiniho
náramkovitka žlutozelená
plstnatec různotvarý
polnička stepní
rudoušek tmavý
slizečka chlupatá
šamonie modrající
špička stepní
ucháčovec šumavský
václavka bažinná
vláknice zašpičatělá
2. Za druhy silně ohrožené se prohlašují
Rostliny cévnaté:
aldrovanda měchyřkatá
bahnička chudokvětá
bazanovec kytkokvětý
běloprstka horská
bříza zakrslá
bublinatka prostřední
cídivka (přeslička) přezimující
- Campanula bohemica subsp. gelida
- Campanula sudetica
- Adenophora liliifolia
- Myricaria germanica
- Thalictrum simplex
- Camarops tubulina
- Tricholoma inodermeum
- Dermoloma josserandii
- Hohenbuehelia abietinum
- Rhodotus palmatus
- Boletus fechtneri
- Boletus regius
- Boletus (Xerocomus) moravicus
- Rusula helodes
- Geastrum pouzarii
- Biscogniauxia simplicitor
- Ramariopsis subarctica
- Montagnea arenaria
- Tuber aestivum
- Phellodon confluens
- Amanita caesarea
- Amanita vittadinii
- Floccolaria straminea
- Spongipellis fractipes
- Agrocybe stepposa
- Rhodocybe obscura
- Xerula melanotricha
- Chamonixia caespitosa
- Marasmiellus carneopallidus
- Pseudorhizina sphaeospora
- Armillaria ectypa
- Inocybe acutella
- Aldrovanda vesiculosa
- Eleocharis quinqueflora
- Naumburgia thyrsiflora
- Leucorchis albida
- Betula nana
- Utricularia intermedia
- Hippochaete hyemalis
Stránka 14 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
česnek hranatý
česnek tuhý
čičorka pochvatá
devaterka rozprostřená
dvouřadec pozdní
hladýš pruský
hlavinka horská
hořec šumavský
hořeček nahořklý
hořeček žlutavý
hořepník luční
hrachor různolistý
hvězdoš podzimní
hvozdík Lumnitzerův
hvozdík kartouzek úzkolistý
hvozdík pyšný
hvozdík sivý
chrpa horská
chudina zední
jalovec obecný nízký
jednokvítek velekvětý
jestřábník alpský
jinořadec kadeřavý
kapradina plevinatá
kapradinka skalní
kavyl chlupatý
kavyl sličný
kavyl Smirnovův
kavyl tenkolistý
koniklec luční
koniklec velkokvětý
konitrud lékařský
korálice trojklanná
kosatec bezlistý
kosatec nízký
kosatec pestrý
kosatec sibiřský
kosatec trávovitý
kostřava peřestá
kozinec bezlodyžný
kozinec rakouský
kropenáč vytrvalý
kruštík bahenní
- Allium angulosum
- Allium strictum
- Coronilla vaginalis
- Fumana procumbens
- Cleistogenes serotina
- Laserpitium pruthenicum
- Traunsteinera globosa
- Gentiana pannonica
- Gentianella amarella
- Gentianella lutescens
- Pneumonanthe vulgaris
- Lathyrus heterophyllus
- Callitriche hermaphroditica
- Dianthus lumnitzeri
- Dianthus carthusianorum subsp. capilifrons
- Dianthus superbus
- Dianthus gratianopolitanus
- Cyanus montanus
- Draba muralis
- Juniperus communis subsp. alpina
- Moneses uniflora
- Hieracium alpinum
- Cryptogramma crispa
- Polystichum braunii
- Woodsia ilvensis
- Stipa dasyphylla
- Stipa pulcherrima
- Stipa smirnovii
- Stipa tirsa
- Pulsatilla pratensis
- Pulsatilla grandis
- Gratiola officinalis
- Corallorhiza trifida
- Iris aphylla
- Iris pumila
- Iris variegata
- Iris sibirica
- Iris graminea
- Festuca versicolor
- Astragalus excapus
- Astragalus austriacus
- Swertia perennis
- Epipactis palustris
Stránka 15 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
kruštík drobnolistý
kruštík polabský
kruštík růžkatý
křivatec český
kuřička hadcová
ladoňka dvoulistá
leknín bělostný
leknín bílý
lilie cibulkonosná
lipnice plihá
lomikámen latnatý
lomikámen růžicovitý
lomikámen trojprstý
lomikámen vstřícnolistý
mečík obecný
medvědice lékařská
okrotice červená
oman německý
oměj jedhoj
oměj tuhý
ostružiník moruška
ostřice černoklasá
ostřice chudá
ostřice lemovaná
ostřice mokřadní
ostřice plstnatoplodá
ostřice ptačí nožka
ostřice šupinoplodá
ostřice žitná
ožanka čpavá
ožanka horská
plavuník alpský
plavuník Isslerův
plavuňka zaplavovaná
potočnice lékařská
prstnatec bezový
prstnatec pleťový
prvosenka nejmenší
pryšec bahenní
pryšec hranatý
pryskyřník ilyrský
pryskyřník veliký
- Epipactic microphylla
- Epipactis albensis
- Epipactis muelleri
- Gagea bohemica
- Minuartia smejkalii
- Scilla bifolia
- Nymphaea candida
- Nymphaea alba
- Lilium bulbiferum
- Poa laxa
- Saxifraga paniculata
- Saxifraga decipiens
- Saxifraga tridactylites
- Saxifraga oppositifolia
- Gladiolus imbricatus
- Arctostaphylos uva-ursi
- Cephalanthera rubra
- Inula germanica
- Aconitum anthora
- Aconitum firmum
- Rubus chamaemorus
- Carex melanostachya
- Carex paupercula
- Carex hostiana
- Carex limosa
- Carex lasiocarpa
- Carex ornithopoda
- Carex lepidocarpa
- Carex secalina
- Teucrium scordium
- Teucrium montanum
- Diphasiastrum alpinum
- Diphasiastrum issleri
- Lycopodiella inundata
- Nasturtium officinale
- Dactylorhiza sambucina
- Dactylorhiza incarnata
- Primula minima
- Tithymalus palustris
- Tithymalus angulatus
- Ranunculus illyricus
- Ranunculus lingua
Stránka 16 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
puchýřka útlá
rdest alpský
rosnatka okrouhlolistá
rudohlávek jehlancovitý
růžkatec potopený
řezan pilolistý
sesel pestrý
sinokvět měkký
sítina slanisková
sleziník hadcový
smil písečný
starček poříční
starček roketolistý
stařinec (starček) celolistý
stračka vyvýšená
střevíčník pantoflíček
suchopýrek alpský
šafrán bělokvětý
šafrán karpatský
šater latnatý
šater svazčitý
šicha černá
šišák hrálolistý
tis červený
topolovka bledá
třezalka sličná
třtina pestrá
třtina pobřežní
tučnice obecná
úrazník uzlovitý
vemeníček zelený
větrnice (sasanka) narcisokvětá
violka nízká
violka obojaká
violka slatinná
violka žlutá
vláskatec tajemný
vraneček brvitý
vrba velkolistá
vstavač bledý
vstavač mužský
vstavač nachový
vstavač obecný
- Coelanthus subtilis
- Potamogeton alpinus
- Drosera rotundifolia
- Anacamptis pyramidalis
- Ceratophyllum submersum
- Stratiotes aloides
- Seseli varium
- Jurinea mollis
- Juncus gerardii
- Asplenium cuneifolium
- Helichrysum arenarium
- Seneciu fluviatilis
- Senecio erucifolius
- Tephroseris integrifolia
- Delphinium elatum
- Cypripedium calceolus
- Baeothryon (Trichophorum) alpinum
- Crocus albiflorus
- Crocus heuffelianus
- Gypsophila paniculata
- Gypsophila fastigiata
- Empetrum nigrum
- Scutellaria hastifolia
- Taxus baccata
- Alcea biennis
- Hypericum elegans
- Calamagrostis varia
- Calamagrostis pseudophragmites
- Pinguicula vulgaris
- Sagina nodosa
- Coeloglossum viride
- Anemonastrum narcissiflorum
- Viola pumila
- Viola ambigua
- Viola stagnina
- Viola lutea
- Trichomanes speciosum
- Selaginella selaginoides
- Salix appendiaculata
- Orchis pallens
- Orchis mascula
- Orchis purpurea
- Orchis morio
Stránka 17 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
vstavač osmahlý
vstavač vojenský
všivec bahenní
všivec mokřadní
záraza síťnatá
zběhovec jehlancovitý
zdrojovka pobřežní
zevar nejmenší
zvonečník hlavatý
zvonek hadincovitý
zvonek vousatý
žabníček vzplývavý
žluťucha slatinná
Houby:
kalichovka luční
klouzek žlutavý
kukmák dřevní
mozkovka rosolovitá
modralka laponská
ouško citronové
pavučinec nancyský
pazoubek zelený
plžatka smrková
strmělka suchomilná
ušíčko jedlové
voskovka cihlová
zvonkovka Babingtonova
3. Za druhy ohrožené se prohlašují
Rostliny cévnaté:
aron plamatý
bělozářka liliovitá
bledule jarní
brambořík nachový
cídivka (přeslička) větevnatá
černýš český
česnek hadí
divizna brunátná
dřín obecný
dřípatka horská
dub pýřitý (šípák)
dvojštítek měnlivý
Ďáblík bahenní
- Orchis ustulata
- Orchis militaris
- Pedicularis palustris
- Pedicularis sylvatica
- Orobanche reticulata
- Ajuga pyramidalis
- Montia hallii
- Sparganium minimum
- Phyteuma orbiculare
- Campanula servicaria
- Campanula barbata
- Luronium natans
- Thalictrum flavum
- Omphalina discorosea
- Suillus flavidus
- Volvariella caesiontincta
- Ascotremella faginea
- Amylocystis lapponica
- Otidea concinna
- Cortinarius nanceinensis
- Microglossum viride
- Hygrophorus piceae
- Clitocybe barbulatum
- Pseudoplectania vogesiaca
- Hygrocybe sciophana
- Entoloma babingtonii
- Arum maculatum
- Anthericum liliago
- Leucojum vernum
- Cyclamen purpurascens
- Hippochaete ramosissima
- Melampyrum bohemicum
- Allium victorialis
- Verbascum phoeniceum
- Cornus mas
- Soldanella montana
- Quercus pubescens
- Biscutella varia
- Calla pulustris
Stránka 18 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
hadí mord nachový
hadilka obecná
hlaváček jarní
hořepník tolitovitý
hvězdice chlumní
hvozdík křovištní
chrpa chlumní
kamzičník rakouský
kapradiník bažinný
kavyl Ivanův
klikva bahenní
koniklec bílý
koprníček bezobalný
koprník štětinolistý
kostival český
koulenka vyšší
kozinec dánský
kozinec vičencovitý
kručinečka křídlatá
kruštík modrofialový
kruštík tmavočervený
kyhanka sivolistá
kýchavice bílá
len tenkolistý
len žlutý
lilie zlatohlávek
lomikámen cibulkatý
medovník velkokvětý
měsíčnice vytrvalá
modravec tenkokvětý
mochna chlumní středočeská
mochna skalní
mochna zlatokvětá duryňská
okrotice bílá
okrotice dlouholistá
oman oko Kristovo
oměj pestrý
oměj šalamounek
oměj vlčí
ostřice tlapkatá
pampeliška bahenní
pérovník pštrosí
pětiprstka želužník
- Scorzonera purpurea
- Ophioglossum vulgatum
- Adonanthe vernalis
- Pneumonanthe asclepiadea
- Aster amellus
- Dianthus seguieri
- Cyanus triumfettii
- Doronicum austriacum
- Thelypteris palustris
- Stipa joannis
- Oxycoccus palustris
- Pulsatilla scherfelii
- Mutellina purpurea
- Meum athamanticum
- Symphytum bohemicum
- Globularia punctata
- Astragalus danicus
- Astragalus onobrychis
- Genistella sagittalis
- Epipactis purpurata
- Epipactis atrorubens
- Andromeda polifolia
- Veratrum album
- Linum tenuifolium
- Linum flavum
- Lilium martagon
- Saxifraga bulbifera
- Melittis melissophyllum
- Lunaria rediviva
- Leopoldia tenuiflora
- Potentilla collina subsp. lindackeri
- Potentilla rupestris
- Potentilla parviflora subsp. thuringiaca
- Cephalanthera damasonium
- Cephalanthera longifolia
- Inula oculus-christi
- Aconitum variegatum
- Aconitum callibotryon
- Aconitum vulparia
- Carex pediformis
- Taraxacum palustre
- Matteuccia struthiopteris
- Gymnadenia conopsea
Stránka 19 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
plamének přímý
plavuň pučivá
plavuník Zeilerův
plavuník zploštělý
pleška stopkatá
prha chlumní
prostřelenec (hořec) křížatý
prstnatec májový
prstnatec listenatý
pryšec huňatý
pupečník obecný
rojovník bahenní
sasankovka (sasanka) lesní
sněženka předjarní
šicha obojaká
tařice skalní
tolije bahenní
trávnička obecná hadcová
třemdava bílá
tuřice (ostřice) blešní
tuřice (ostřice) Davallova
upolín evropský
vachta trojlistá
vemeník dvoulistý
vemeník zelenavý
vranec jedlový
vratička měsíční
vrba plazivá
vřesovec pleťový
zimostrázek nízký
zlatovlásek obecný
zvonek boloňský
zvonek český
zvonek sibiřský
žebratka bahenní
žluťucha smrdutá
Houby:
holubinka olšinná
hvězdovka uherská
kržatka vrásčitá
loupavka vápencová
prášivka bažinná
- Clematis recta
- Lycopodium annotinum
- Diphasiastrum zeileri
- Diphasiastrum complanatum
- Calycocorsus stipitatus
- Arnica montana
- Tretorhiza cruciata
- Dactylorhiza majalis
- Dactylorhiza longebracteata
- Tithymalus villosus
- Hydrocotyle vulgaris
- Ledum palustre
- Anemone sylvestris
- Galanthus nivalis
- Empetrum hermaphroditum
- Aurinia saxatilis
- Parnassia palustris
- Armeria vulgaris subsp. serpentini
- Dictamnus albus
- Vignea pulicaris
- Vignea davalliana
- Trollius altissimus
- Menyanthes trifoliata
- Platanthera bifolia
- Platanthera chlorantha
- Huperzia selago
- Botrychium lunaria
- Salix repens
- Erica herbacea
- Polygaloides chamaebuxus
- Crinitina linosyris
- Campanula bononiensis
- Campanula bohemica
- Campanula sibirica
- Hottonia palustris
- Thalictrum foetidum
- Russula alnetorum
- Geastrum hungaricum
- Tubaria confragosa
- Hysterangium calcareum
- Bovista paludosa
Stránka 20 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
šupinovka Henningsova
- Pholiota henningsii
Příloha č. III vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.
1. Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují:
Bezobratlí (Avertebrata)
bělásek východní
cikáda viničná
hnědásek osikový
chrobák
chrobák pečlivý
jasoň červenooký
jasoň dymnivkový
listonoh jarní
listonoh letní
kobylka sága
krasec
krasec
krasec
krasec uherský
kudlanka nábožná
modrásek černoskvrnný
modrásek hořcový
okáč jílkový
pakudlanka jižní
perlorodka říční
pestrokřídlec podražcový
ploskoroh
potápník
rak kamenáč
rak říční
roháček
střevlík
střevlík
střevlík
střevlík
střevlík
svinutec tenký
štír kýlnatý
tesařík alpský
tesařík broskvoňový
tesařík
velevrub malířský
žábronožky
- Leptidea morsei
- Tibicen haematodes
- Hypodryas maturna
- Bolbelasmus unicornis
- Copris lunaris
- Parnassius apollo
- Parnassius mnemosyne
- Lepidurus apus
- Triops cancriformis
- Saga pedo
- Capnodis tenebrionis
- Eurythyrea quercus
- Sphaenoptera antiqua
- Anthaxia hungarica
- Mantis religiosa
- Maculinea arion
- Maculinea alcon
- Lopinga achine
- Mantispa styriaca
- Margaritana margaritifera
- Zerynthia polyxena
- Libelloides spp.
- Graphoderus bilineatus
- Astacus torrentium
- Astacus fluviatilis
- Ceruchus chrysomelinus
- Carabus auratus
- Carabus clathratus
- Carabus hungaricus
- Carabus menetriesi
- Carabus nitens
- Anisus vorticulus
- Euscorpius carpathicus
- Rosalia alpina
- Purpuricenus kaehleri
- Megopis scabricornis
- Unio pictorum
- Anostraca spp.
Stránka 21 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Obratlovci (Vertebrata)
Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
drsek menší
drsek větší
hrouzek Kesslerův
mihule potoční
mihule ukrajinská
sekavčík horský
Obojživelníci (Amphibia)
čolek dravý
čolek hranatý
čolek karpatský
ropucha krátkonohá
skokan ostronosý
skokan skřehotavý
Plazi (Reptilia)
ještěrka zední
ještěrka zelená
užovka podplamatá
užovka stromová
zmije obecná
želva bahenní
Ptáci (Aves)
břehouš černoocasý
bukač velký
bukáček malý
drop velký
dytík úhorní
chřástal malý
jeřáb popelavý
koliha velká
kolpík bílý
kulík hnědý
luňák červený
luňák hnědý
mandelík hajní
morčák velký
orel křiklavý
orel mořský
orel skalní
orlovec říční
ostralka štíhlá
polák malý
- Zingel streber
- Zingel zingel
- Gobio kessleri
- Lampetra planeri
- Eudontomyzon mariae
- Sabanejewia aurata
- Triturus carnifex
- Triturus helveticus
- Triturus montandoni
- Bufo calamita
- Rana arvalis
- Rana ridibunda
- Podarcis muralis
- Lacerta viridis
- Natrix tessellata
- Elaphe longissima
- Vipera berus
- Emys orbicularis
- Limosa limosa
- Botaurus stellaris
- Ixobrychus minutus
- Otix tarda
- Burhinus oedicnemus
- Porzana parva
- Grus grus
- Numenius arquata
- Platalea leucorodia
- Endromias morinellus
- Milvus milvus
- Milvus migrans
- Coracias garrulus
- Mergus merganser
- Aquila pomarina
- Haliaeetus albicilla
- Aquila chrysaetos
- Pandion haliaeetus
- Anas acuta
- Aythya nyroca
Stránka 22 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
poštolka rudonohá
puštík bělavý
raroh velký
rybák černý
skalník zpěvný
slavík modráček tundrový
sokol stěhovavý
strnad luční
strnad zahradní
tenkozubec opačný
tetřev hlušec
vodouš rudonohý
volavka červená
výreček malý
zedníček skalní
Savci (Mammalia)
kočka divoká
medvěd hnědý
netopýr brvitý
netopýr černý
netopýr pobřežní
netopýr velký
plch zahradní
sysel obecný
tchoř stepní
vlk
vrápenec malý
vrápenec velký
2. Za druhy silně ohrožené se prohlašují:
- Falco vespertinus
- Strix uralensis
- Falco cherrug
- Chlidonias niger
- Monticola saxatilis
- Luscinia svecica svecica
- Falco peregrinus
- Miliaria calandra
- Emberiza hortulana
- Recurvirostra avosetta
- Tetrao urogallus
- Tringa totanus
- Ardea purpurea
- Otus scops
- Tichodroma muraria
- Felis silvestris
- Ursus arctos
- Myotis emarginatus
- Barbastella barbastellus
- Myotis dasycneme
- Myotis myotis
- Eliomys quercinus
- Citellus citellus
- Mustela eversmanii
- Canis lupus
- Rhinolophus hipposideros
- Rhinolophus ferrumequinum
Bezobratlí (Avertebrata)
babočka bílé l
bourovec trnkový
chroust opýřený
klínatka rohatá
klínatka žlutonohá
kovařík
krajník
lesák rumělkový
lišaj pupalkový
martináč hrušňový
modrásek bahenní
modrásek očkovaný
- Nymphalis vau-album
- Eriogaster catax
- Anoxia pilosa
- Ophiogomphus cecilia
- Stylurus flavipes
- Ludius ferrugineus
- Calosoma auropunctatum
- Cucujus cinnaberinus
- Proserpinus proserpina
- Saturnia pyri
- Maculinea nausithous
- Maculinea teleius
Stránka 23 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
modrásek stepní
ohniváček černočárný
ohniváček rdesnový
okáč hnědý
okáč skalní
okáč sudetský
pačmelák cizopasný
páchník hnědý
potápník široký
přástevník mařinkový
přástevník svízelový
saranče
střevlík
střevlík
stužkonoska vrbová
šídlatka kroužkovaná
škeble rybničná
tesařík obrovský
tesařík zavalitý
tesařík
vážka běloústá
vážka jasnoskvrnná
vážka široká
velevrub tupý
zdobenec
zlatohlávek chlupatý
zubokřídlec dubový
žluťásek barvoměnný
žluťásek borůvkový
Obratlovci (Vertebrata)
Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
ježdík dunajský
ostrucha křivočará
ouklejka pruhovaná
sekavec písečný
Obojživelníci (Amphibia)
blatnice skvrnitá
čolek horský
čolek obecný
čolek velký
kuňka ohnivá
kuňka žlutobřichá
mlok skvrnitý
- Polymmatus eroides
- Lycaena dispar
- Lycaena helle
- Coenonympha hero
- Hipparchia briseis
- Erebia sudetica
- Psythirus rufipes
- Osmoderma eremita
- Dytiscus latissimus
- Eucharia casta
- Claetis maculosa
- Stenobothrus eurasius
- Carabus scabriusculus
- Carabus variolosus
- Catocala electa
- Sympecma braueri
- Anodonta cygnea
- Cerambyx cerdo
- Ergates faber
- Tragosoma depsarium
- Leucorrhinia albifrons
- Leucorrhinia pectoralis
- Leucorrhinia caudalis
- Unio crassus
- Gnorimum spp.
- Tropinota hirta
- Marumba quercus
- Colias myrnidone
- Colias palaeno
- Gymnocephalus baloni
- Pelecus cultratus
- Alburnoides bipunctatus
- Cobitis taenia
- Pelobates fuscus
- Triturus alpestris
- Triturus vulgaris
- Triturus cristatus
- Bombina bombina
- Bombina variegata
- Salamandra salamandra
Stránka 24 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
ropucha zelená
rosnička zelená
skokan menší
skokan štíhlý
skokan zelený
Plazi (Reptilia)
ještěrka obecná
ještěrka živorodá
slepýš křehký
užovka hladká
Ptáci (Aves)
bekasina otavní
bělořit šedý
čáp černý
čírka modrá
datlík tříprstý
drozd cvrčala
dřemlík tundrový
dudek chocholatý
hohol severní
hohol doupňák
chřástal kropenatý
chřástal polní
chřástal vodní
jeřábek lesní
kalous pustovka
kavka obecná
konipas luční
kos horský
krahujec obecný
krutihlav obecný
křepelka polní
kulíšek nejmenší
kvakoš noční
ledňáček říční
lejsek malý
lelek lesní
linduška horská
linduška úhorní
lžičák pestrý
moták lužní
moták pilich
- Bufo viridis
- Hyla arborea
- Rana lessonae
- Rana dalmatina
- Rana esculenta
- Lacerta agilis
- Lacerta vivipara
- Anguis fragilis
- Coronella austriaca
- Gallinago gallinago
- Oenanthe oenanthe
- Ciconia nigra
- Anas querquedula
- Picoides tridactylus
- Turdus iliacus
- Falco columbarius
- Upupa epops
- Bucephala clangula
- Columba oenas
- Porzana porzana
- Crex crex
- Rallus aquaticus
- Tetrastes bonasia
- Asio flammeus
- Corvus monedula
- Motacilla flava
- Tordus torquatus
- Accipiter nisus
- Jynx torquilla
- Coturnix coturnix
- Glaucidium passerinum
- Nycticorax nycticorax
- Alcedo atthis
- Ficedula parva
- Caprimulgus europaeus
- Anthus spinoletta
- Anthus campestris
- Anas clypeata
- Circus pygargus
- Circus cyaneus
Stránka 25 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
ostříž lesní
pěnice vlašská
pěvuška podhorní
pisík obecný
potápka rudokrká
racek ččernohlavý
rákosník velký
rybák obecný
skřivan lesní
slavík modráček středoevropský
slavík tmavý
sova pálená
strakapoud bělohřbetý
strakapoud jižní
sýc rousný
sýček obecný
sýkořice vousatá
tetřívek obecný
ťuhýk menší
ťuhýk rudohlavý
včelojed lesní
vlha pestrá
vodouš kropenatý
volavka bílá
volavka stříbřitá
zrzohlávka rudozobá
žluva hajní
Savci (Mammalia)
bobr evropský
křeček polní
los evropský
myšivka horská
netopýři (ostatní druhy)
plch lesní
plšík lískový
rejsek horský
rys ostrovid
vydra říční
3. Za druhy ohrožené se prohlašují:
- Falco subbuteo
- Sylvia nisoria
- Prunella collaris
- Actitis hypoleucos
- Podiceps grisegena
- Larus melanocephalus
-Acrocephalus arundinaceus
- Sterna hirundo
- Lullula arborea
- Luscinia svecica cyanecula
- Luscinia luscinia
- Tyto alba
- Dendrocopos leucotos
- Dendrocopos syriacus
- Aegolius funereus
- Athene noctua
- Panurus biarmicus
- Tetrao tetrix
- Lanius minor
- Lanius senator
- Pernis apivorus
- Merops apiaster
- Tringa ochropus
- Egretta alba
- Egretta garzetta
- Netta rufina
- Oriolus oriolus
- Castor fiber
- Cricetus cricetus
- Alces alces
- Sicista betulina
- Microchiroptera
- Dryomys nitedula
- Muscardinus avellanarius
- Sorex alpinus
- Lynx lynx
- Lutra lutra
Bezobratlí (Avertebrata)
batolec
bělopásek
bělopásek
- Apatura spp.
- Limenitis spp.
- Neptis spp.
Stránka 26 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
číhalka pospolitá
čmelák
drabčík
chrobák ozbrojený
chrobák vrubounovitý
chroust mlynařík
kovařík
kozlíček jilmový
krajník hnědý
krajník pižmový
krasec měďák
lišaj pryšcový
majka
mravenec
můra
nosorožík kapucínek
otakárek fenyklový
otakárek ovocný
perleťovec mokřadní
prskavec
rak bahenní
roháč obecný
střevlík
střevlík
střevlík
střevlík
střevlík
střevlík
svižník
šídlo rašelinné
zdobenec
zlatohlávek skvostný
zlatohlávek
Obratlovci (Vertebrata)
Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
cejn perleťový
jelec jesen
ježdík žlutý
kapr obecný (sazan)
mník jednovousý
piskoř pruhovaný
plotice lesklá
- Atherix ibis
- Bombus spp.
- Emus hirtus
- Odontaeus armiger
- Sisyphus schaefferi
- Polyphylla fullo
- Lacon spp.
- Saperda punctata
- Calosoma inquisitor
- Calosoma sycophanta
- Chalcophora mariana
- Celerio euphorbiae
- Meloe spp.
- Formica spp.
- Phragmatiphila nexa
- Oryctes nasicornis
- Papilio machaon
- Iphiclides podalirius
- Proclossiana eunomia
- Brachinus spp.
- Astacus leptodactylus
- Lucanus cervus
- Carabus arcensis
- Carabus irregularis
- Carabus obsoletus
- Carabus problematicus
- Carabus scheidleri
- Carabus ullrichi
- Cicindela spp. (s výjimkou C. hybrida)
- Aeschna subarctica
- Trichius spp.
- Potosia aeruginosa
- Oxythyrea funesta
- Abramis sapa
- Leuciscus idus
- Gymnocephalus schraetser
- Cyprinus carpio
- Lota lota
- Misgurnus fossilis
- Rutilus pigus
Stránka 27 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
střevle potoční
vranka obecná
vranka pruhoploutvá
Obojživelníci (Amphibia)
ropucha obecná
Plazi (Reptilia)
užovka obojková
Ptáci (Aves)
bekasina větší
bramborníček černohlavý
bramborníček hnědý
brkoslav severní
břehule říční
cvrčilka slavíková
čáp bílý
čírka obecná
hýl rudý
chocholouš obecný
jestřáb lesní
kopřivka obecná
koroptev polní
krkavec velký
lejsek šedý
moták pochop
moudivláček lužní
ořešník kropenatý
potápka černokrká
potápka malá
potápka roháč
rorýs obecný
slavík obecný
sluka lesní
strakapoud prostřední
ťuhýk obecný
ťuhýk šedý
vlaštovka obecná
výr velký
Savci (Mammalia)
bělozubka bělobřichá
plch velký
veverka obecná
- Phoxinus phoxinus
- Cottus gobio
- Cottus poecilopus
- Bufo bufo
- Natrix natrix
- Gallinago media
- Saxicola torquata
- Saxicola rubetra
- Bombycilla garrulus
- Riparia riparia
- Locustella luscinioides
- Ciconia ciconia
- Anas crecca
- Carpodacus erythrinus
- Galerida cristata
- Accipiter gentilis
- Anas strepera
- Perdix perdix
- Corvus corax
- Muscicapa striata
- Circus aeruginosus
- Remiz pendulinus
- Nucifraga caryocatactes
- Podiceps nigricollis
- Podiceps ruficollis
- Podiceps cristatus
- Apus apus
- Luscinia megarhynchos
- Scolopax rusticola
- Dendrocopos medius
- Lanius collurio
- Lanius excubitor
- Hirundo rustica
- Bubo bubo
- Crocidura leucodon
- Glis glis
- Sciurus vulgaris
Příloha č. IV vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.
Stránka 28 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Vzor provedení služebního odznaku, razítka a průkazů
Popis služebního odznaku:
Služební odznak je oválného tvaru postaveného na výšku o rozměrech 6,5 x 5 cm, zelené barvy, se
zlatým okrajem. Uprostřed oválu je velký státní znak České republiky. Po obvodu znaku je zlatý nápis
"OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY". Odznak je kovový, smaltovaný. Popis
úředního razítka strážce podle § 20 odst. 2 vyhlášky:
Razítko má tvar obdélníku na šířku o rozměrech 7 6 2 cm s textem obsahujícím název orgánu, který
stráž do funkce ustanovil, a dále s textem "stráž ochrany přírody a krajiny". Obsahem razítka je též jeho
identifikační číslo.
Typ I. Služební průkaz Přední strana služebního průkazu obsahuje následující údaje:
Pod horním okrajem průkazu je nápis "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY". V levé
části průkazu je rámeček na fotografii nositele. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis "SLUŽEBNÍ
PRŮKAZ", pod kterým je údaj o čísle průkazu, jménu a příjmení jeho držitele a údaj o území, pro které
je průkaz vydán. Na přední straně je rovněž místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal, a
podpis odpovědného pracovníka. Zadní strana služebního průkazu obsahuje v levé polovině velký státní
znak České republiky a v pravé tento text:
Držitel služebního průkazu má právo při výkonu své pracovní činnosti ve smyslu ustanovení § 62 a 85
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
- kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,
- vstupovat v nezbytných případech na cizí pozemky, přitom provádět potřebná měření, sledování,
dokumentaci a požadovat informace nezbytné ke zjištění stavu přírodního prostředí.
Při výkonu této činnosti je držitel služebního průkazu povinen co nejvíce šetřit vstupem dotčené
pozemky, jakož i všechna práva vlastníka.
Vstup do prostorů a objektů užívaných ozbrojenými silami a ozbrojenými sbory se řídí zvláštními
předpisy.
Typ II. Služební průkaz strážce Přední strana služebního průkazu obsahuje následující údaje:
Pod horním okrajem průkazu je nápis "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY". V levé
části průkazu je rámeček na fotografii nositele. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis "SLUŽEBNÍ
PRŮKAZ STRÁŽCE", pod kterým je údaj o čísle průkazu, jménu a příjmení jeho držitele a údaj o území,
pro které je průkaz vydán. Na přední straně je rovněž místo pro datum, označení orgánu, který průkaz
vydal, a podpis odpovědného pracovníka. Zadní strana služebního průkazu obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:
Držitel průkazu strážce je oprávněn ve smyslu ustanovení § 62 a 81 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny:
- kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,
- zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,
- ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody podle zákona ČNR č.
200/1990 Sb., o přestupcích,
- zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny
uposlechnout,
- požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud
nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.
V případě bezprostředního ohrožení zájmů chráněných podle části druhé, třetí a čtvrté zákona ČNR č.
114/1992 Sb. je strážce oprávněn k pozastavení rušivé činnosti. O svém opatření bezodkladně vyrozumí územně příslušný orgán ochrany přírody, který je potvrdí, změní nebo zruší nejpozději do 15ti
Stránka 29 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
dnů od jeho vydání.
Typ III. Průkaz zpravodaje Přední strana průkazu zpravodaje obsahuje následující údaje:
Pod horním okrajem průkazu je nápis "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY". V levé
části průkazu je rostlinný motiv tvořený lipovými listy. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis
"PRŮKAZ ZPRAVODAJE", pod kterým je uvedeno číslo průkazu, jméno a příjmení jeho držitele a číslo
držitelova občanského průkazu. Dále je tam údaj o území, pro které je průkaz vydán a místo pro datum,
označení orgánu, který průkaz vydal a podpis odpovědného pracovníka. Zadní strana průkazu
zpravodaje obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:
Držitel průkazu zpravodaje je členem stráže přírody ve smyslu ustanovení § 81 zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Posláním stráže přírody je kontrola dodržování předpisů o
ochraně přírody a krajiny. Zpravodaj v územním obvodu vymezeném na přední straně tohoto průkazu
provádí podle pokynů orgánu ochrany přírody a krajiny, který ho ustanovil, sledování stavu přírody. Při
své práci používá jednoduché přístroje, fotografické aparáty, mapy a jinou dokumentaci. Všechny
příslušné orgány, organizace a osoby se žádají, aby držiteli tohoto průkazu plnění funkce stráže přírody
umožnily.
Příloha č. V vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.
DO KATEGORIE "NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE" SE PŘEVÁDĚJÍ:
Název
Okres
Bořeň
TP, MO
Božídarské rašeliniště
KV
Brouskův mlýn
CB
Břehyně - Pecopala
CL
Bukačka
RK
Cahnov - Soutok
BV
Čantoria
FM
Čertoryje
HO
Červené blato
CB
Čtvrtě
NB
Děvín - Kotel - Soutěska BV
Hůrka u Hranic
PR
Chejlava
PJ
Chlumská stráň
RO
Katastrální území
Zřízeno
Výnos MK ČSR č.
Chouč, Bílina, Liběšice
8.826/76 (10. 2. 1977)
Boží Dar, Jáchymov,
xVýnos MŠK č.
Ryžovna
38.070/65 (24. 9. 1965)
Jílovice, Třebeč,
Vyhláška OÚ Čes.
Dvorec, Hluboká u
Budějovice (30. 12.
Borovan
1991)
xVýnos MKI č. 11.034/67
Doksy, Hradčany
(26. 9. 1967)
+Výnos MK č. 26.376/54
Sedloňov
(5. 5. 1954)
+Vyhláška MŠVU č.
Lanžhot
172.995/49 (19. 12.
1949)
Vyhláška ONV FrýdekNýdek
Místek (20. 1. 1988)
Kněždub, Tvarožná
Výnos MK ČSR č.
Lhota, Hrubá Vrbka
9.430/87 (17. 6. 1987)
Byňov, Těšínov,
Výnos MK ČSR č.
Hrdlořezy
18.584/73 (29. 12. 1973)
Vyhláška ONV Nymburk
Mcely
(23. 6. 1989)
Hor. Věstonice,
OSK Mikulov č. 8.963/1
Klentnice, Pavlov, Perná (10. 5. 1946)
+Výnos MŠVU č.
Hranice
39.336/52 (23. 7. 1952)
+Výnos MK č. 17.510/55
Mečholupy
(4. 7. 1956)
Výnos MŠANO č.
Chlum
143.547/33 (31. 12.
Stránka 30 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Javorník, Nová Lhota u
Veselí
Jezeří, Kundratice,
Podhůří
Jazevčí
HO
Jezerka
CV, MO
Jezevčí vrch
CL
Mařenice, Heřmanice
Kaluža
OP
Lesní Albrechtice,
Žimrovice
Karlovské bučiny
LB
Machnín
Karlštejn
BE
Kladské rašeliny
CH, SO
Kněhyně - Čertův mlýn
FM, VS
Koda
BE
Kohoutov
RO
Králický Sněžník
UO, SU
Křivé jezero
BV
Lednické rybníky
BV
Libický luh
KO, NB
Lichnice - Kaňkovy Hory CR
Lovoš
LT
Malý a Velký Štít
LN
Milešovka
LT
Bubovice, Budňany,
Hostim, Mořina, Srbsko,
Sv. Jan p. Skalou,
Hlásná Třebáň
Lázně Kynžvart,
Mariánské Lázně,
Prameny, Vranov
Čeladná, Prostřední
Bečva
Korno, Srbsko, Tetín,
Tobolka
Ostrovec
Hor. Morava, Velká
Morava, Sklenné u M.
Moravy, Stříbrnice
Nové Mlýny, Milovice u
Mikulova
Hlohovec, Charvátská
Nová Ves, Lednice,
Sedlec u Mikulova
1933)
Vyhláška MK ČSR č.
9.430/87 (17. 6. 1987)
Výnos MK ČSR č.
13.359/68 (20. 1. 1969)
xVýnos MKI č. 13.902/67
(18. 11. 1967)
Výnos MK ČSR č.
10.750/69 (29. 10. 1969)
Výnos MK ČSR č.
18.078/72 (29. 12. 1972)
+Výnos MK č. 24.029/55
(26. 4. 1955)
Výnos MŠANO č.
143.547/33 (31. 12.
1933)
Výnos MK ČSR č.
3.500/89 (19. 1. 1989)
+Výnos MŠVU č.
32/946/52 (13. 3. 1952)
xVýnos MŠK č.
19.882/66 (7. 5. 1966)
Vyhláška MŽP ČR č.
6/1991 Sb. (14. 12.
1990)
Výnos MK ČSR č.
12.221/73 (9. 8. 1973)
+Výnos MŠVU č.
49.004/52 (9. 1. 1953)
Vyhláška ONV Kolín (1.
Velký Osek, Libice n. C., 5. 1985) a vyhláška
Oseček
ONV Nymburk (15. 12.
1985)
Třemošnice, Závratec,
Rudov, Javorka, Dolní
+Výnos MK č. 65.968/54
Počátky, Podhradí,
(26. 7. 1955) a vyhláška
Lhůty, Starý Dvůr,
ONV Chrudim (21. 11.
Kubíkovy Duby, Počátky 1990)
Horní
+Vyhláška MŠVU č.
Lhotka n. L., Oparno
216.714/48 (16. 11.
1948)
Vyhláška ONV Louny
Vinařice u Loun
(14. 9. 1989)
+Výnos MŠVU č.
Milešov
102.391/51 (25. 9. 1951)
Stránka 31 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Mionší
FM
Dol. Lomná, Hor. Lomná
Mohelenská hadcová
step
TR
Mohelno
Novodomské rašeliniště CV
Načetín, Pohraniční
Oblík
LN
Mnichov, Raná
Pluhův Bor
SO
Louka
Pochvalovská stráň
RA
Kozojedy
Polabská černava
ME
Mělnická Vrutice
Polanská niva
OV
Polanka nad Odrou
Porážky
UH, HO
Slavkov, Nová Lhota u
Veselí
Pouzdřanská step Kolby
BV
Pouzdřany, Uherčice
Praděd
BR, SU
Pulčín - Hradisko
VS
Radostínské rašeliniště
ZR
Radhošť
NJ
Ramena řeky Moravy
OC
Raná
LN
Ranšpurk
BV
Rašeliniště Jizerky
JN
Rašeliniště Jizery
JN,LB
Rašeliniště Skřítek
SU,BR
Razula
VS
+Výnos MK č. 12.849/54
(10. 3. 1954)
+Výnos MŠVU č.
48.267/52 (11. 12. 1952)
xVýnos MKI č. 13.901/67
(18. 11. 1967)
xVýnos MKI č. 13.904/67
(18. 11. 1967)
Výnos MK ČSR č.
13.365/69 (28. 12. 1969)
Vyhláška ONV Rakovník
(24. 2. 1989)
+Vyhláška MŠO č.
45.761/46 (26. 8. 1946)
Vyhláška MěNV Ostrava
(12. 6. 1985)
Výnos MK ČSR č.
9.430/87 (17. 6. 1987)
+Výnos MK č. 3.075/56
(4. 7. 1956) a vyhláška
ONV Břeclav (9. 10.
1986)
Karlov, Malá Morávka,
Vyhláška MŽP ČR č.
Železná pod Pradědem,
6/1991 Sb. (14. 12.
Rejhotice, Kouty n.
1990)
Des., Domašov
Výnos MK ČSR č.
Pulčín
3.500/89 (19. 1. 1989)
Radostín u Vojnová
Výnos MK ČSR č.
Městce, Vojnův Městec 9.432/87 (17. 6. 1987)
Výnos MK ČSR č.
Trojanovice
3.500/89 (19. 1. 1989)
Horka n. Mor., Střeň,
Lhota n. Mor., Náklo,
Vyhláška ONV Olomouc
Hynkov, Unčovice,
(28. 2. 1990)
Rozvadovice, Pňovice
+Výnos MŠVU č.
Raná
93.653/51 (23. 5. 1951)
+Vyhláška MŠVU č.
Lanžhot
172.995/49 (19. 12.
1949)
xVýnos MŠK č.
Jizerka
41.348/65 (19. 10. 1965)
Jizerka, Lázně Libverda, xVýnos MŠK č.
Bílý Potok
41.348/65 (19. 10. 1965)
Rudoltice, Žďárský
Výnos MK ČSR č.
Potok
3.500/89 (19. 1. 1989)
+Vyhláška MŠVU č.
Velké Karlovice
111.318/49 (8. 12. 1949)
Stránka 32 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Rejvíz
BR, SU
Růžák
DC
Řežabinec a
Řežabinecké tůně
PI
Salajka
FM
Sedlo
LT
Slanisko u Nesytu
BV
Soos
CH
Stará řeka
JH
Strabišov - Oulehla
KM
Šerák - Keprník
SU
Špraněk
OC
Tabulová, Růžový vrch
a Kočičí kámen
BV
Trčkov
RK
Týřov
BE, RA
Úhošť
CV
Velká Pleš
RA
Velké jeřábí jezero
SO
Velký a Malý Tisý
JH
Velký močál
SO
Velký Špičák
JI
Vyhláška MŽP ČR č.
Rejvíz, Seč
6/1991 Sb. (14. 12.
1990)
Růžová, Srbská
Výnos MK ČSR č.
Kamenice
16.170/73 (29. 12. 1973)
+Vyhláška MŠVU č.
Lhota u Kestřan,
171.559/49 (19. 11.
Ražice, Putim
1949) a vyhláška ONV
Písek (4. 12. 1985)
+Výnos MŠK č.
Bílá
18.276/55 (4. 6. 1956)
Výnos MKI č. 12.609/68
Hor. Chobolice, Srdov
(10. 9. 1968)
Vyhláška ONV Břeclav
Sedlec u Mikulova
(4. 10. 1961)
Dvorek, Nová Ves,
xVýnos MŠK č.
Vonšov
45.160/64 (7. 11. 1964)
+Výnos MK č. 1.604/56
Holičky
(5. 3. 1956)
+Výnos MK č. 70.847/54
(14. 1. 1956) a +výnos
Kunkovice, Lísky
MŠO 155-1-1/5-53 (8. 5.
1953)
Adolfovice, Hor. Lipová, Výnos MK ČSR č.
Nové Losiny, Ostružná 3.500/89 (19. 1. 1989)
+Výnos MŠVU č.
Březina
48.988/49 (5. 4. 1949)
Výnos MŠVU č.
Bavory, Klentnice,
97.095/51-IV/5 (25. 6.
Perná
1951) a + výnos MŠO č.
101.109/53 (20. 5. 1953)
Vyhláška ONV Rychnov
Trčkov
n. Kn. (1. 7. 1982)
Skryje, Broumy, Karlova Výnos MK ČSR č.
Ves
6.051/84 (28. 3. 1984)
Pokutice, Ú hošťany,
Výnos MK ČSR č.
Zásada, Ú hošť
7.123/74 (17. 7. 1974)
Výnos MK ČSR č.
Branov
6.049/84 (28. 3. 1984)
Vyhláška MZ č. 1.268 Přebuz, Stříbrná
VIII/B - 1938 (4. 2. 1938)
Lomnice n. L., Lužnice, +Výnos MŠK č.
Přeseka
52.056/57 (17. 6. 1957)
Výnos MK ČSR č.
Rolava
6.006/68 (10. 2. 1969)
xVýnos MŠK č.
Třešť
45.171/64 (7. 11. 1964)
+Výnos MŠVU č.
Stránka 33 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Větrníky
VY
Letonice
Větrušická rokle
PY
Větrušice
Voděradské bučiny
KO, PY
Černé Voděrady,
Jevany, Vyžlovka,
Louňovice
Vrapač
OC
Mladeč
Vůznice
RA, BE, KL
Vyšenské kopce
CK
Zahrady pod Hájem
HO
Zástudánčí
PR
Zhejral
JI
Žákova hora
ZR
Žofinka
JH
99.260/51 (27. 6. 1951)
a vyhláška ONV Vyškov
(8. 11. 1990)
Výnos MK ČSR č.
13.363/68 (20. 1. 1969)
+Výnos MK č. 13.600/55
(4. 3. 1955)
Výnos MK ČSR č.
3.500/89 (19. 1. 1989)
Výnos MK ČSR č.
Sýkořice, Nižbor, Běleč
6.052/84 (28. 3. 1984)
+Vyhláška MŠVU č.
Vyšný, Kladné, Kladné - 86.969/51 (6. 3. 1951) a
Dobrkovice
vyhláška OÚ Český
Krumlov (21. 4. 1992)
Výnos MK ČSR č.
Velká nad Veličkou
9.430/87 (17. 6. 1987)
+Výnos MŠVU č.
Tovačov, Lobodice
46.340/52 (24. 2. 1953)
Vyhláška ONV Jihlava
Klatovec
(8. 7. 1982)
Vyhláška MŽP ČR č.
Cikháj
6/1991 Sb. (14. 12.
1990)
Výnos MK ČSR č.
Dvory n. L.
15.732/74 (16. 1. 1975)
Vysvětlivky: + - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 14.200/88 z 29. 11. 1988
x - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 17.094/87 z 21. 12. 1987
DO KATEGORIE "NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA" SE PŘEVÁDĚJÍ:
Název
Okres
Katastrální území
Americká zahrada
KT
Chudenice
Ratibořice, Česká
Skalice, Slatina n. Ú
pou, Zlič, Žernov, Malá
Skalice, Červená Hora
Hlubočepy, Malá
Chuchle
Babiččino údolí
NA
Barrandovské skály
Pha 5
Bílé stráně
LT
Pokratice
Bilichovské údolí
KL
Bílichov
PT, CK
Horní Sněžná,
Křišťanov, Spálenec,
Zbytiny, Koryto, Volary,
Blanice
Zřízeno
Výnos MK ČSR č.
13.369/69 (28. 12. 1969)
+Výnos MŠVU č.
35.789/52 (9. 6. 1952)
Vyhláška NVP (27. 5.
1982)
+Výnos MK č. 19.161/54
(30. 3. 1954)
Výnos MŠANO č.
143.547/33 (31. 12.
1933)
Vyhláška ONV v
Prachaticích (24. 5.
1989), Vyhláška OÚ v
Prachaticích č. 1/92 (3.
Stránka 34 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Arnoštov, Jablonec,
Ondřej ov, Uhlíkov
Borečský vrch
LT
Borový
SU
Březinské tisy
DC
Búrová
HO
Ciboušov
CV
Cikánka I.
Pha 5
Cikánský dolík
KL
Černá rokle
PZ, Pha
Čertova zeď
LB
Červený kopec
BM
Dalejský profil
Pha 5
Doupňák
CV
Dubí hora
LT
Dunajovické kopce
BV
Hojkovské rašeliniště
JI
Holý vrch
ME
Hrdibořické rybníky
PV
Chropyňský rybník
KM
Jankovský potok
PE
Jánský vrch
MO
Jeskyně Pekárna
BO
3. 1992) a Vyhláška
ONV v Českém
Krumlově (15. 11. 1990)
+Výnos MŠVU č.
Boreč
96.515/51 (23. 6. 1951)
Vyhláška ONV Šumperk
Žulová
(16. 6. 1987)
Výnos MK ČSR č.
Březiny, Chlum
14.619/68 ( 10. 2. 1969)
Výnos MK ČSR č.
Suchov
9.430/87 (17. 6. 1987)
Vyhláška ONV
Vernéřov
Chomutov (9. 9. 1983)
Vyhláška NVP (4. 7.
Radotín
1988)
Vyhláška ONV Kladno
Bílichov
(29. 9. 1987)
Vyhláška Stč. KNV (22.
5 Kosoř, Radotín
9. 1970)
Vyhláška ONV Liberec
Kotel, Smržov
(2. 3. 1964)
Vyhláška NV Brno (24.
Bohunice
11. 1970)
Řeporyje, Holyně,
Vyhláška NVP (27. 5.
Stodůlky
1982)
Vyhláška ONV
Klášterec n. O., Miřetice
Chomutov (9. 9. 1983)
Vyhláška ONV
Konojedy
Litoměřice (14. 10.
1966)
Březí, Brod nad Dyjí,
, Vyhláška ONV Břeclav
Dobré Pole Dol.
(27. 9. 1990)
Dunajovice
Vyhláška ONV Jihlava
Hojkov
(8. 7. 1982)
+Výnos MŠK č.
Střemy
61.226/57 (14. 8. 1957)
Vyhláška ONV Prostějov
Hrdibořice
(27. 9. 1990)
+Výnos MK č. 35.431/54
Chropyně
(14. 5. 1954)
Vyskytná, Mysletín,
Vyhláška OÚ Pelhřimov
Zachotín, Jankov, Mladé
(27. 2.1992)
Bříště, Staré Bříště
+Výnos MŠVU č.
Korozluky
102.256/51 (25. 9. 1951)
Výnos MŠANO č.
Mokrá
143.547/33 (31. 12.
1933)
Stránka 35 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Kamenná slunce
LO
Kaproun
JH
Kleneč
LT
Klonk
BE
Komorní hůrka
CH
Kotýz
BE
Kozákov
SM
Křéby
KM
Křížky
CH
Landek
OV
Lochkovský profil
Pha 5
Luční
TA
Lužní potok
CH
Malhotky
VY
Medník
PZ
Na Adamcích
HO
Na požárech
TC
Na skále
OC
Na Špičáku
SU
Odkryv v Kravařích
OP
Odlezelské jezero
PS
Vyhláška ONV Louny
(10. 9. 1965)
Vyhláška ONV
Kaproun
Jindřichův Hradec (10.
12. 1987)
Výnos MK ČSR č.
Kleneč
9.860/76 (1. 10. 1976)
Vyhláška Stč. KNV (8. 2.
Suchomasty
1977)
+Výnos MŠVU č.
Skalka, Slatina
100.585/51 (14. 8. 1951)
Vyhláška ONV Beroun
Tmáň, Koněprusy
(17. 4. 1986)
Vyhláška ONV Semily
Loktuše, Lestkov, Vesec
(13. 6. 1985)
+Výnos MK č. 55.841/54
Prasklice
(4. 7. 1956)
Vyhláška ONV Cheb
Prameny
(22. 12. 1962)
Vyhláška ONV Opava
(12. 8. 1966) a vyhláška
Petřkovice, Koblov
NV města Ostravy (13.
12. 1989)
Vyhláška NVP (4. 7.
Lochkov, Radotín
1988)
Vyhláška ONV Tábor
Turovec
(21. 1. 1988)
Vyhláška ONV Cheb
Trojmezí, Pastviny
(14. 12. 1989)
Vyhláška ONV Vyškov
Nevojice
(8. 11. 1990)
Výnos MŠANO č.
Hradišťko
143.547/33 (31. 12.
1933)
Výnos MK ČSR č.
Želetice
18.245/72 (29. 12. 1972)
Vyhláška OÚ Tachov
Jedlina
(26. 2.1992)
Výnos MK ČSR č.
Žerůvky, Hněvotín
9.857/76 (10. 2. 1977)
Výnos MK ČSR č.
Supíkovice
9.647/70 (10. 11. 1970)
Vyhláška Sm KNV (24.
Kravaře
4. 1979)
Vyhláška ONV Plzeň Odlezly, Potvorov
sever (7. 3. 1975)
Výnos MK II-3-155.119/4-53 (18. 9. 1953),
Hnojnice
Stránka 36 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Panská skála
CL
Kamenický Šenov
Park v Bílé Lhotě
OC
Bílá Lhota
Pastvisko u Lednice
BV
Lednice
Pastviště u Fínů
KT
Albrechtice
Požáry
Pha 5
Řeporyje
Pravčická brána
DC
Hřensko
Ptačí hora
BR
Nové Heřmínovy
Radouč
MB
Debř
Rendezvous
BV
Valtice
Rešovské vodopády
BR
Rešov, Ruda
Rovná
ST
Rovná
Rudické propadání
BK
Rudice, Jedovnice
Růžičkův lom
PV
Čelechovice na Hané
Rybníček u Hořan
KH
Hořany
Skalky skřítků
KV
Hradiště u Karlových
Var
Slatinná louka u Velenky NB
Hradištko
Státní lom
PV
Čelechovice na Hané
Stránská skála
BM
Slatina
Strážník
SM
Peřimov
Stročov
TA
Libenice
Suché skály
JN
Besedice
Šipka
NJ
Štramberk
vyhláška ONV Česká
Lípa (6. 9. 1963) a
vyhláška ONV Česká
Lípa (12. 1. 1989)
Výnos MK ČSR č.
13.828/69 (28. 12. 1969)
Vyhláška ONV Břeclav
(27. 9. 1990)
Vyhláška ONV Klatovy
(30. 4. 1985)
Vyhláška NVP (27. 5.
1982)
Vyhláška ONV Děčín (6.
12. 1963)
Výnos MK ČSR č.
14.474/69 (2. 2. 1970)
Výnos MK č. 6.089/77
(5. 12. 1977)
Vyhláška ONV Břeclav
(27. 9. 1990)
Vyhláška ONV Bruntál
(25. 10. 1989)
Výnos MK ČSR č.
18.768/72 (29. 12. 1972)
Vyhláška ONV Blansko
(19. 4.1990)
Vyhláška ONV Prostějov
(18. 7. 1974)
Vyhláška ONV Kutná
Hora (10. 10. 1985)
Vyhláška ONV Karlovy
Vary (20. 11. 1979)
Výnos MK ČSR č.
17.977/72 (29. 12. 1972)
Vyhláška ONV Prostějov
(18. 7. 1974)
Vyhláška NV Brno (23.
3. 1978)
xVýnos MŠK č.
35.702/63 (24. 8. 1963)
Vyhláška ONV Tábor
(18. 11. 1990)
Výnos MŠK č. 65.972/54
(4. 7. 1956) a vyhláška
ONV Jablonec nad N.
(1. 10. 1965)
+Vyhláška MŠK č.
35.013/59 (9. 1. 1960)
Stránka 37 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Švařec
ZR
Koroužné, Švařec
Terčino údolí
CB
Údolí u N. Hradů,
Svébohy
Třesín
OC
Mladeč, Měník
U hajnice
PT
Libotyně
U Nového mlýna
Pha 5
Holyně, Hlubočepy
Upolínová louka pod
Křížky
CH
Prameny
V jezírkách
KO
Velim
Váté písky
HO
Bzenec, Vracov
Velký Roudný
BR
Roudno
Velký vrch
LN
Vršovice
Venušiny misky
SU
Velká Kraš
Vizír
JH
Hamr
Vosek
RO
Osek, Volduchy
Vrkoč
UL
Vaňov
Zlatý Kůň
BE
Koněprusy
Zlatý vrch
DC
Líska
Železná hůrka
CH
Mýtina I
Vyhláška ONV Žďár (25.
7. 1985)
+Vyhláška MŠVU č.
27.432/49 (19. 2. 1949)
Výnos MŠANO č.
143.547/33 (31. 12.
1933)
Vyhláška OÚ Prachatice
(3. 3. 1992)
Vyhláška NVP (27. 5.
1982)
Vyhláška ONV Cheb
(30. 8. 1990)
Vyhláška ONV Kolín (17.
12. 1987)
Vyhláška ONV Hodonín
(25. 10. 1990)
Vyhláška ONV Bruntál
(26. 4. 1966)
Vyhláška ONV Louny
(14. 9. 1989)
Vyhláška ONV Šumperk
(9. 12. 1971)
Vyhláška ONV
Jindřichův Hradec (10.
12. 1987)
Vyhláška ONV
Rokycany (5. 9. 1989)
Vyhláška ONV Ú stí n. L.
(10. 6. 1966)
Výnos MK ČSR č.
17.864/72 (29. 12. 1972)
Vyhláška ONV Děčín
(18. 2. 1964)
Vyhláška ONV Cheb
(28. 4. 1961)
Vysvětlivky: + - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 14.200/88 z 29. 11. 1988
x - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 17.094/87 z 21. 12. 1987
DO KATEGORIE "PŘÍRODNÍ REZERVACE" SE PŘEVÁDĚJÍ:
Název
Okres
Katastrální území
Andělova zmola
PV
Čechy p. Kosířem
Baba - V bukách
ZR
Bohdalov, Chroustov
Babí lom
BO
Lelekovice
Zřízeno
Vyhláška ONV Prostějov
(27. 9. 1990)
Vyhláška ONV Žďár n.
S. (25. 10. 1990)
Vyhláška ONV Brnovenkov (11. 12. 1980)
Stránka 38 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Bayerova
BK
Křtiny
Bažantnice u Pracejovic ST
Nové Strakonice
Bažantnice v Uhersku
PU
Uhersko
Běleč
KT
Malechov
Bělyšov
KT
Slatina
Bílé potoky
ZL
Val. Klobouky
Biskoupský kopec
BO
Biskoupky
Blátka
PV
Určice, Vincencov,
Vranovice
Borek u Velhartic
KT
Velhartice
Bořinka
CK
Holubov, Chlum
Bosonožský hájek
BM
Bosonohy
Brdatka
RA
Křivoklát
Břenčák
BM
Kníničky
Březina
LT, TP
Milešov, Kostomlaty
Březinka
BK
Březina
Bučina u Suché louky
PV
Buková
Bukové kopce
JH
Chlum u Třeboně
Bukovec
FM
Bukovec
Bukoveček
PR
Paršovice
Buky u Vysokého
Chvojna
PU
Bělečko, Vysoké
Chvojno
Bystřice
DO
Pec
Coufavá
BO
Vranov
Čabel
DC
Bynovec
Výnos MK ČSR č.
16.984/74 (17. 4. 1975)
Vyhláška ONV
Strakonice (14. 11.
1985)
+Výnos MŠVU č.
31.046/52 (15. 3. 1952)
+Výnos MK č. 68.737/54
(12. 4. 1955)
+Výnos MK č. 59.578/54
(17. 3. 1955)
Vyhláška ONV
Gottwaldov (16. 9. 1982)
Vyhláška ONV Brnovenkov (27. 12. 1979)
Vyhláška ONV Prostějov
(31. 10. 1985)
Vyhláška MŽP ČR č.
6/1991 Sb. (14. 12.
1990)
Vyhláška ONV Čes.
Krumlov (15. 11. 1990)
Vyhláška ONV Brnoměsto (21. 12. 1985)
Výnos MK ČSR č.
6.044/84 (28. 3. 1984)
Vyhláška MěNV Brno
(10. 12. 1987)
Výnos MK ČSR č.
13.364/68 (20. 1. 1969)
Výnos MK ČSR č.
18.583/73 (29. 12. 1973)
Vyhláška ONV Prostějov
(21. 6. 1990)
Vyhláška MŽP ČR č.
6/1991 Sb. (14. 12.
1990)
Vyhláška ONV FrýdekMístek (20. 1. 1988)
xVýnos MŠK č.
32.047/62 (31. 7. 1962)
+Výnos MK č. 54.131/54
(14. 3. 1955)
Výnos MK ČSR č.
9.296/69 (20. 11. 1969)
Výnos MK ČSR č.
7.033/76 (1. 6. 1976)
Výnos MK ČSR č.
16.634/73 (29. 12. 1973)
Stránka 39 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Černá hora
JN,LB
Bedřichov, Hejnice
Černá jezírka
JN, LB
Jizerka, Bílý Potok
Čerňava
KM
Rajnochovice
Černínovsko
ME
Libiš
Černovický hájek
BM
Brněnské Ivanovice
Černý důl
RK
Hor. Rokytnice, Vrchní
Orlice
Černý les u Šilhéřovic I-II OP
Šilhéřovice
Čertova hora u Vráže
PI
Zlivice
Čertova skála
RA
Hracholusky
Čertova stráň
PT
Včelná pod Boubínem
Červený kříž
RA
Roztoky u Křivoklátu
Český Jílovec
CK
Hor. Jílovice
Čičov
LN
Hořenec
Čihadlo
BO
Babice n. Svitavou
Čížov
BN
Týnec n. S.
Člupy
VY
Marefy
Čtyři palice
ZR, SY
Milovy, Březiny
Dařenec
OP
Vřesina
Dědovické stráně
PI
Dědovice
Dětanský chlum
LN
Nepomyšl
Dívčí kámen
CK
Křemže
Divoká Šárka
Pha 6
Liboc
Dobročkovské hadce
PT
Dobročkov
xVýnos MŠK č.
41.347/65 (19. 10. 1965)
xVýnos MŠK č.
41.348/65 (19. 10. 1965)
Výnos MK ČSR č.
7.827/75 (28. 9. 1975)
+Vyhláška MŠVU č.
146.992/50 (16. 3. 1950)
Vyhláška MěNV Brno
(28. 7. 1977)
+Výnos MK č. 45.962/54
(21. 7. 1954)
Výnos MK ČSR č.
14.475 a 14.476/69 (2.2.
1970)
Vyhláška ONV Písek (4.
12. 1985)
+Vyhláška MŠVU č.
14.737/49 (27. 1. 1949)
Vyhláška OÚ Prachatice
(3. 3. 1992)
Výnos MK ČSR č.
3.500/89 (19. 1. 1989)
Výnos MŠANO č.
8.865/35 (8. 2. 1935)
+Výnos MŠVU č.
92.896/51 (23. 5. 1951)
Výnos MK ČSR č.
7.037/76 (1. 10. 1976)
Vyhláška ONV Benešov
(15. 11. 1990)
Vyhláška ONV Vyškov
(8. 11. 1990)
Vyhláška MŽP ČR č.
6/1991 Sb. (14. 12.
1990)
Výnos MK ČSR č.
3.025/69 ( 10. 2. 1969)
Výnos MK ČSR č.
3.603/74 (22. 2. 1974)
xVýnos MKI č. 13.904/67
(18. 11. 1967)
+Výnos MŠVU č.
35.933/52 (11. 7. 1952)
Vyhláška NVP (10. 11.
1964)
Vyhláška OÚ Prachatice
(3. 3. 1992)
Stránka 40 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Dolejší rybník
ST
Dolnoněmčanské louky
UH
Dománovický les
KO
Doubek
PR
Drahotínský les
DO
Drahy
UH
Dřínová
BO
Dubcová
VS
Dubensko
PS
Dubno
NA
Dukovanský mlýn
TR
Duny u Sváravy
PU
Dvorčák
PR
Dvořiště
CB
Fabián
JH
Fajmanovy skály Klenky
PJ
Františkov
SU
Getsemanka
PB
Grünwaldské vřesoviště TP
Grybla
BN
Habrová seč
TR
Hadí vrch
JH
Vyhláška ONV
Tchořovice
Strakonice (14. 11.
1985)
Vyhláška ONV Uherské
Slavkov
Hradiště (22. 7. 1982)
Dománovice,
Vyhláška ONV Kolín (15.
Radovesnice II
12. 1988)
Výnos MK ČSR č.
Zámrsky
3.500/89 (19. 1. 1989)
Vyhláška ONV
Poběžovice, Drahotín,
Domažlice (22. 10.
Hvožďany
1987)
Vyhláška ONV Uherské
Horní Němčí
Hradiště (22. 7. 1982)
Výnos MK ČSR č.
Babice nad Svitavou
18.923/73 (29. 12. 1973)
+Výnos MK č. 22.111/55
Kateřinice
(14. 1. 1956)
xVýnos MŠK č.
Chříč
34.697/65 (13. 8. 1965)
+Výnos MK č. 55.761/55
Čes. Skalice, Kleny, Zlič
(17. 2. 1956)
Vyhláška ONV Třebíč Dukovany
(20. 10. 1983)
Vyhláška ONV
Labské Chrčice
Pardubice (9. 7. 1980)
xVýnos MŠK č.
Paršovice
32.047/62 (31. 7. 1962)
Vyhláška ONV České
Dolní Slověnice
Budějovice (24. 9. 1990)
Výnos MK ČSR č.
Dolní Lhota
3.604/74 (22. 2. 1974)
Vyhláška MŽP ČR č.
Chynín
6/1991 Sb. (14. 12.
1990)
+Výnos MK č. 27.497/54
Nové Losiny
(11. 6. 1954)
Hutě p. Třemšínem,
xVýnos MŠK č.
Věšín
54.391/65 (13. 1. 1966)
Vyhláška ONV Teplice
Nová Ves
(12. 10. 1989)
Vyhláška ONV Benešov
Krhanice
(6. 12. 1985)
Vyhláška MŽP ČR č.
Nové Syrovice
6/1991 Sb. (14. 12.
1990)
Vyhláška ONV Jindř.
Rajchéřov
Hradec (10. 12. 1987)
Stránka 41 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Hašky
VY
Nevojice
Háj
PS
Druztová
Herštýn
DO
Němčice
Hněvošický háj
OP
Hněvošice
Holubovské hadce
ČK
Holubov, Křemže,
Třísov
Holý vrch u Hlinné
LT
Hlinná
Homolka
Pha 5
Velká Chuchle
Horky
HO
Milotice
Horní louky
UH
Suchá Loz
Horusická blata
TA, CB
Horusice, Bošilec
Hořina
OP
Tábor
Hoříněveská bažantnice HK
Hoříněves
Hovoranské louky
HO
Hovorany
Hradčanské rybníky
CL
Hradčany, Strážov
Hradec
PB
Dobříš
Hradišťanská louka
TP
Mukov
Hraniční louka
RK
Trčkov
Hrádek
BV
Morkůvky
Hrbáčkovy tůně
PY, NB
Sedlčánky, Káraný,
Lysá n. L., Přerov n. L.
Hrby
PI
Zlivice
Hutě
UH
Žitková
Vyhláška ONV Vyškov
(8. 11. 1990)
Výnos MK ČSR č.
13.366/69 (28. 12. 1969)
+Výnos MK č. 68.733/54
(12. 4. 1955)
Výnos MK ČSR č.
3.909/69 (20. 11. 1969)
Výnos MK ČSR č.
18.767/72 (29. 12. 1972)
+Vyhláška MŠVU č.
76.905/49 (8. 7. 1949)
Vyhláška NVP (28. 1.
1982)
Vyhláška ONV Hodonín
(1. 7. 1989)
Vyhláška ONV Uherské
Hradiště (22. 7. 1982)
Vyhláška ONV Tábor
(18. 11. 1990) a
vyhláška OÚ Čes.
Budějovice (30. 12.
1991)
+Vyhláška MŠVU č.
197.108/48 (5. 11. 1948)
Výnos MŠANO č.
143.547/33 (31. 12.
1933)
Vyhláška OÚ Hodonín
(28. 2. 1992)
xVýnos MKI č. 11.034/67
(26. 9. 1967)
Výnos MK ČSR č.
3.500/89 (19. 1. 1989)
+Výnos MŠVU č.
108.067/51 (3.1. 1952)
Vyhláška ONV Rychnov
n. Kn. (1. 7. 1982)
Vyhláška ONV Břeclav
(9. 10. 1986)
Vyhláška ONV Prahavýchod (24. 6. 1988) a
vyhl. ONV Nymburk (23.
6. 1989)
Výnos MK ČSR č.
8.806/73 (9. 8. 1973)
Vyhláška ONV Uherské
Hradiště (22. 7. 1982)
Stránka 42 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Hvozdnice
OP
Chlum
KV
Choustník
TA
Chropotínský háj
RK
Chuchelský háj
Pha 5
Chynínské buky
PJ
Jalovcová stráň
ZL
Jaronínská bučina
CK
Javorůvky
ZL
Jelení bučina
BR
Jelení lázeň
RK
Jelení skok
BO
Jelení vrch
KT
Jelení žlíbek
BM
Jouglovka
BE
Kabečnice
RA
Kamenný vrch nad
myslivnou
Kamenný vrch u
Kurdějova
BM
BV
Karlické údolí
BE,PZ
Karlov
ZN
Karlovice sever
BR
Kladrubská hora
TA
Uhlířov, Štáblovice,
Slavkov
Vyhláška ONV Opava
(27. 9. 1988)
+Výnos MŠO č.
Chlum
16.637/47 (24. 2. 1947)
+Výnos MŠVU č.
Choustník
170.405/49 (19. 11.
1949)
+Výnos MK č. 49.505/54
Ledce
(14. 3. 1955)
Malá Chuchle, Velká
Vyhláška NVP (27. 5.
Chuchle
1982)
Vyhláška MŽP ČR č.
Chynín
6/1991 Sb. (14. 12.
1990)
Vyhláška ONV
Nedašov
Gottwaldov (16. 9. 1982)
Výnos MK ČSR č.
Jaronín
12.894/73 (24. 10. 1973)
Vyhláška ONV
Valašské Klobouky
Gottwaldov (16. 9. 1982)
Vyhláška MŽP ČR č.
Ludvíkov
6/1991 Sb. (14. 12.
1990)
Vyhláška ONV Rychnov
Deštné v Orl. horách
n. Kn. (1. 7. 1982)
Výnos MK ČSR č.
Vranov
7.034/76 (1. 6. 1976)
xVýnos MŠK č.
Habartice
33.147/66 (16. 8. 1966)
Vyhláška MěNV Brno
Bystrc
(21. 4. 1979)
Výnos MK ČSR č.
Broumy
6.041/84 (28. 3. 1984)
Výnos MK ČSR č.
Sýkořice
6.045/84 (28. 3. 1984)
Vyhláška MěNV Brno
Nový Lískovec
(23. 3. 1978)
+Vyhláška MŠK č.
Kurdějov
815/56 (4. 7. 1956)
Výnos MK ČSR č.
Mořinka,Dobřichovice,Vonoklasy
18.009/72 (29. 12. 1972)
Výnos MŠANO č.
Šanov nad Jeviš.
143.547/33 (31. 12.
1933)
xVýnos MK ČSR č.
Karlovice
4.753/70 (3. 8. 1970)
Vyhláška ONV Tábor
Kladruby
(18. 11. 1990)
Stránka 43 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Klapice
Pha 5
Radotín
Klánovický les - Cyrilov
Pha 9 PY
Ú jezd n. Lesy,
Klánovice, Horní
Počernice, Jirny,
Šestajovice, Ú valy
Klečové louky
LB
Hejnice
Kleť
CK
Chlum, Křenov
Klíč
CL
Svor
Klíny
FM
Čeladná
Kloc
JI
Loučky
Klokočské skály
SM
Kněží hora
PV
Krumsín
Kněží hora u Katovic
ST
Katovice
Kobylí draha
PZ
Hradišťko
Kocelovické pastviny
ST
Kocelovice
Kokořínský důl
ME, CL
Kokšín
PJ
Komáří vrch
RK
Kotvice
NJ
Kralovické louky
PT
Krašov
PS
Krkanka
CR
Krkavčina
PI
Klokočí, Sekerkovy
Loučky,
Bělá u Turnova
Vyhláška NVP (4. 7.
1988)
Vyhláška NVP (28. 1.
1982 a 4. 7. 1988) a
vyhláška ONV Prahavých. (16. 2.1990)
xVýnos MŠK č.
41.351/65 (19. 10. 1965)
+Výnos MK č. 7. 485/56
(10. 5. 1956)
xVýnos MKI č. 13.902/67
(18. 11. 1967)
Výnos MK ČSR č.
9.858/76 (10. 2. 1977)
Výnos MŠANO č.
143.547/33 (31. 12.
1933)
Vyhláška ONV Semily
(13. 6. 1985)
Vyhláška ONV Prostějov
(29. 6. 1989)
Vyhláška ONV
Strakonice (14. 11.
1985)
Vyhláška ONV Prahazápad (13. 12. 1989)
Vyhláška ONV
Strakonice (19. 3. 1990)
Bosyně, Dobřeň, Janova
Ves, Jestřebice, Kanina,
+Výnos MK č. 4628/53
Kokořín, Nebužely,
(7. 11. 1953)
Olešno, Sedlec, Střemy,
Tubož, Vysoká, Mšeno,
Vyhláška MŽP ČR č.
Hořehledy
6/1991 Sb. (14. 12.
1990)
Výnos MK ČSR č.
Černá Voda, Říčky
8.904/73 (9. 8. 1973)
Výnos MK ČSR č.
Nová Horka
3.025/70 (10. 3. 1970)
Vyhláška OÚ Prachatice
Kralovice
(3. 3. 1992)
+Výnos MŠVU č.
Bohy
108.068/51 (28. 1. 1952)
Čes. Lhotice, Licibořice, Vyhláška ONV Chrudim
Nasavrky
(21. 11. 1990)
Výnos MK ČSR č.
Dědovice
3.606/74 (22. 2. 1974)
Stránka 44 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Krnovec
BM
Bystrc
Kuchyňka
PB
Pičín
Kulivá hora
PZ
Třebotov
Kuřidlo
ST
Dražejov
Kutaný
VS
Halenkov
Kútky
HO
Radějov
Lazy
ZL
Bylnice
Lhotecká stráň
KH
Nová Lhota
Libín
PT
Prachatice
Lípa
RO
Ostrovec
Lipovské upolínové louky PV
Lipová, Brodek
Lipská hora
LT
Mrsklesy
Lopata
PJ
Milínov
Loučky
JI
Loučky
Louky pod Kumstátem
BV
Krumvíř
Louky v oboře Libeň
RA
Mšecké Žehrovice
Loužek
LT
Doksany
Luh u Telče
JI
Telč
Machová
HO
Javorník
Malé jeřábí jezero
KV
Jelení
Malužín
BO
Bílovice nad Svitavou
Míchov
ST
Mladějovice
Vyhláška MěNV Brno
(10. 12. 1987)
Výnos MK ČSR č.
3.500/89 (19. 1. 1989)
Výnos MK ČSR č.
17.978/72 (29. 12. 1972)
Vyhláška ONV
Strakonice (14. 11.
1985)
Výnos MK ČSR č.
3.023/69 (10. 2. 1969)
Výnos MK ČSR č.
9.430/87 (17. 6. 1987)
Vyhláška ONV
Gottwaldov (12.7. 1984)
Vyhláška ONV Kutná
Hora (10. 10. 1985)
Vyhláška ONV
Prachatice (18. 2. 1988)
Vyhláška MŽP ČR č.
6/1991 Sb. (14. 12.
1990)
Vyhláška ONV Prostějov
(21. 6. 1990)
Výnos MK ČSR č.
9.854/76 (10. 2. 1976)
Vyhláška MŽP ČR č.
6/1991 Sb. (14. 12.
1990)
Výnos MŠANO č.
143.547/33 (31. 12.
1933)
+Výnos MK č. 66.827/54
(17. 3. 1954)
Vyhláška ONV Rakovník
(16. 6.1989)
Výnos MK ČSR č.
9.856/76 (10. 8. 1977)
Vyhláška ONV Jihlava
(3. 5. 1984)
Výnos MK ČSR č.
9.430/87 (17. 6. 1987)
Výnos MK ČSR č.
13.368/69 (28. 12. 1969)
Výnos MK ČSR č.
7.036/76 (1. 6. 1976)
Vyhláška ONV
Strakonice (14. 11.
1985)
Stránka 45 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Milá
MO
Milá
Milčice
KT
Milčice
Milešický prales
PT
Milešice
Miletínky
PT
Křížovice
Mokřiny u Vomáčků
CB
Zliv
Moravské louky
HO
Moravany
Mrhatina
JI
Řásná
Mušenice
VY
Rašovice
Mydlovarský luh
NB
Kostomlaty, Ostrá
Myslivna
LT
Poplze
Mýto
Pha 10
Nedvězí
Na Babě
RA
Křivoklát
Na Černčí
LT
Rochov
Na čihadle
LB
Hejnice
Na hadci
SU
Raškov
Na hradech
PU
Žáravice
Na hranicích
SM
Bukovina
Na Kocourkách
ZN
Dobelice, Vémyslice
Na loučkách
CL
Výsluní
Na Podlesích
TR
Hrutov
Na skalách
PB
Věšín
Na Volešku
KT
Soběšice, Náhořanky
Nad řekami
BO
Hrubšice
Výnos MŠK č. 8.914/58
(25. 2. 1958)
Vyhláška OÚ Klatovy (4.
2. 1992)
Výnos MK ČSR č.
14.505/89 (21. 12. 1989)
Vyhláška ONV
Prachatice (24. 5.1989)
Vyhláška OÚ České
Budějovice (30. 12.
1991)
Vyhláška ONV Hodonín
(25. 10. 1990)
xVýnos MŠK č.
45.159/64 (7. 11. 1964)
Vyhláška ONV Vyškov
(8. 11. 1990)
Vyhláška ONV Nymburk
(23. 6. 1989)
Výnos MKI č. 12.607/68
(10. 9. 1968)
Vyhláška NVP (4. 7.
1988)
Výnos MK ČSR č.
6.046/84 (28. 3. 1984)
Vyhláška ONV
Litoměřice (1. 11. 1990)
xVýnos MŠK č.
41.351/65 (19. 10. 1965)
Vyhláška ONV Šumperk
(8. 11. 1990)
+Výnos MK č. 75.102/54
(4. 7. 1956)
+Výnos MK č. 15.472/53
(15. 12. 1953)
+Vyhláška MŠVU č.
170.891/49 (3. 11. 1949)
Výnos MK ČSR č.
6.085/77 (1. 7. 1977)
Vyhláška ONV Třebíč (28. 10. 1982)
xVýnos MŠK č.
49.945/65 (13. 1. 1966)
Vyhláška ONV Klatovy
(1. 12. 1988)
Vyhláška ONV Brnovenkov (27. 12. 1979)
Stránka 46 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Nad Zavírkou
PT
Javorník, Ú byslav
Netřeb
DO
Kanice
Nezabudické skály
RA
Velká Buková
Nosperk
BV
Němčičky
Nová louka
JN
Bedřichov
Nové Tečhanovice
OP
Nové Tečhanovice
Obůrky-Třeštěnec
BO
Mor. Knínice
Oceán
KV
Oldřichov, Pernink,
Pstruží, Vysoká Štola
Olšina u Skleného
ZR
Sklené
Opatovské zákopy
TR
Opatov
Opolenec
PT
Bořanovice, Smrčná,
Výškovice
Oskovec
HO
Strážnice
Oskovec II
HO
Petrov
Panské louky
BR
Dětřichov n. B., Mor.
Beroun
Pašijová draha
KL
Libušín
Peliny
UO
Choceň
Petrovka
PN, PS
Bolevec, Chotíkov
Písečný přesyp u Vlkova TA
Vlkov
Písečný rybník
HO
Milotice
Plačkův les a říčka
Šatava
BV
Iváň
Planý vrch
CH
Mnichov
Ploščiny
ZL
Poteč
Pod Jelení studánkou
BR
Žďárský potok, Karlov
Pod Popelní horou
PT
Stachy
Vyhláška ONV
Prachatice (18. 2. 1988)
+Výnos MK č. 68.734/54
(12. 4. 1955)
Vyhláška ONV Rakovník
(1. 2. 1989)
Vyhláška ONV Břeclav
(9. 10. 1986)
xVýnos MŠK č.
41.347/65 (9. 10. 1965)
Výnos MK ČSR č. 9.
294/69 (20. 11. 1969)
Vyhláška ONV Brnovenkov (3. 4. 1980)
Výnos MK ČSR č.
15.141/68 (10. 2. 1969)
Vyhláška ONV Žďár n.
S. (27. 5. 1985)
Vyhláška ONV Třebíč (29. 9. 1988)
Vyhláška ONV
Prachatice (20. 9. 1985)
+Výnos MK č. 76.486/54
(17. 2. 1956)
Vyhláška OÚ Hodonín
(1. 12. 1991)
Výnos MK ČSR č.
3.026/70 (10. 3. 1970)
Vyhláška ONV Kladno
(29. 9. 1987)
+Vyhláška MŠO č.
34.007/48 (4. 3. 1948)
Vyhláška Zč KNV (3. 3.
1988)
+Výnos MK č. 36.314/54
(21. 5. 1954)
+Výnos MK č. 18.334/55
(5. 3. 1956)
Vyhláška ONV Břeclav
(27. 9. 1990) .
xVýnos MŠK č.
19.881/66 (7. 5. 1966)
Vyhláška ONV
Gottwaldov (16. 9. 1982)
Vyhláška ONV Bruntál
(25. 10. 1989)
Vyhláška ONV
Prachatice (20. 9. 1985)
Stránka 47 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Pod Slunečnou strání
SU
Nové Losiny
Pod Švancarkou
PV
Horní Štěpánov
Pod Vrchmezím
RK
Olešnice
Pod Žitkovským vrchem UH
Žitková
Podhoří
Pha 7
Pha 8
Bohnice, Troja
Podhrázský rybník
BN
Tomice II
Polánský les
OV
Poruba - jih
Poledňana
FM
Bílá
Postřekovské rybníky
DO
Postřekov, Klenčí pod
Čerchovem, Ždanov
Prales Jizera
LB
Hejnice
Prokopské údolí
Pha 5
Hlubočepy, Jinonice
Průchodnice
PV
Ludmírov
Přesypy u Rokytna
PU
Rokytno
Pstruží potok
BR
Stará Ves
Ptačí kupy
LB
Hejnice
Pučanka
KT
Hejná
Rabštejn
SU
Bedřichov
Rač
UL
Lochočice
Radim
BR
Krasov
Radomilická mokřina
CB
Záblatí
Radotínské údolí
Pha 5, PZ
Zad. Kopanina, Kosoř
Rakovec
BK
Jedovnice
Vyhláška ONV Šumperk
(8. 11. 1990)
Vyhláška ONV Prostějov
(27. 9. 1990)
+Výnos MŠK č.
26.707/60 (8. 7. 1960)
Vyhláška ONV Uher.
Hradiště (22. 7. 1982)
Vyhláška NVP (27. 5.
1982)
+Vyhláška MŠVU č.
146.757/50 (16. 3. 1950)
Výnos MK ČSR č.
3.027/70 (10. 3. 1970)
Výnos MK č. 18.127/55
(bez data)
Vyhláška ONV
Domažlice (25. 9. 1990)
xVýnos MŠK č.
41.355/65 (19. 10. 1965)
Výnos MK ČSR č.
25.533/78 (28. 12. 1978)
Vyhláška ONV Prostějov
(31. 10. 1985)
Vyhláška ONV
Pardubice (12. 5. 1982)
Vyhláška ONV Bruntál
(25. 10. 1989)
xVýnos MŠK č.
41.353/65 (19. 10. 1965)
+Vyhláška MŠO č.
204.457/48 (23. 10.
1948)
Vyhláška ONV Šumperk
(8. 11. 1990)
+Vyhláška MŠO č. D-II3-155-1-1/17-53 (9. 7.
1953)
Výnos MK ČSR č.
10.751 /69 (29. 10.
1969)
Vyhláška OÚ Čes.
Budějovice (30. 12.
1991)
Výnos MK ČSR č.
8.200/75 (17. 9. 1975)
Výnos MK ČSR č.
18.463/73 (29. 12. 1973)
Stránka 48 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Ralsko
CL
Ranská jezírka
HB
Rašeliniště Bažantka
JI
Rašeliniště Kačerov
RK
Rašeliniště Kaliště
JI
Rašeliniště Loučky
JI
Rašeliniště Vidlák
SM
Rašovický zlom
VY
Rod
TA
Roštýnská obora
JI
Roviny
BV
Roztocký háj-Tiché údolí Pha 6, PZ
Ruda u Kojákovic
CB
Rudka
PV
Rybník Březina
JI
Rybníky
FM
Rybí loučky
JN
Řeka
HB
Sedlická obora
ST
Sedloňovský vrch
RK
Selský les
UO
Sidonie
ZL
xVýnos MKI č. 11.033/67
(26. 9. 1967)
Vyhláška ONV Havl.
Havlíčkova Borová
Brod (17. 9. 1990)
Vyhláška ONV Jihlava
Doupě, Řídelov
(8. 7. 1982)
Vyhláška ONV Rychnov
Kačerov
nad Kn. (5. 7. 1984)
Vyhláška ONV Jihlava
Jihlávka
(8. 7. 1982)
Vyhláška ONV Jihlava
Loučky
(8. 7. 1982)
Vyhláška ONV Semily
Hrubá Skála
(13. 6. 1985)
Vyhláška ONV Vyškov
Rašovice
(28. 6. 1990)
Vyhláška ONV Tábor
Val
(18. 11. 1990)
Výnos MK ČSR č.
Doupě
6.093/77 (5. 12. 1977)
Vyhláška ONV Břeclav
Diváky
(9. 10. 1986)
Výnos MŠVU č.
100.988/51 (9. 9. 1951)
Roztoky, Sedlec
+Výnos MŠVU č. IX-3572-51 (10. 8. 1951)
Vyhláška OÚ Čes.
Kojákovice
Budějovice (30. 12.
1991)
Vyhláška ONV Prostějov
Ponikev, Ludmírov
(27. 9. 1990)
Vyhláška ONV Jihlava
Dudín
(15. 11. 1990)
Vyhláška ONV FrýdekKozlovice
Místek (27. 2. 1990)
xVyhláška MŠK č.
Jizerka
41.349/65 (19. 10. 1965)
Vyhláška ONV Havlíčkův
Staré Ransko
Brod (17. 9. 1990)
Vyhláška ONV
Holušice
Strakonice (14. 11.
1985)
+Výnos MK č. 26.375/54
Sedloňov v Orlic. horách
(6. 7. 1954)
+Výnos MK č. 34.172/54
Herbortice
(8. 5. 1954)
Vyhláška ONV
Sidonie
Gottwaldov (12. 7. 1984)
Hvězdov, Noviny pod
Ralskem
Stránka 49 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Skalecký háj
RK
Podbřezí
Skalské rašeliniště
BR
Skály
Skařiny
HO
Mikulčice
Skály
PV
Protivanov
Skelná Huť
PV
Protivanov
Skočický hrad
ST
Skočice
Skučák
KI
Rychvald
Slatinná louka u Liblic
ME
Liblice
Slavičí údolí
Pha 5
Lochkov, Radotín
Sluneční stráň
UL
Brná
Skučák
KI
Rychvald
Slatinná louka u Liblic
ME
Liblice
Slavičí údolí
Pha 5
Lochkov, Radotín
Sluneční stráň
UL
Brná
Slunečný dvůr
CL
Jestřebí
Slunná
BO
Lažánky
Sokolí skála
ZR
Doubravník, Borač
Staňkovka
Pha 5
Radotín
Vyhláška ONV Rychnov
nad Kn. (5. 7. 1984)
Výnos MK ČSR č.
11.079/70 (3. 9. 1970)
+Výnos MK č. 18.280/55
(4. 7. 1956)
Vyhláška ONV Prostějov
(21. 6. 1990)
Vyhláška ONV Prostějov
(7. 7. 1988)
Vyhláška ONV
Strakonice (14. 11.
1985)
Výnos MK ČSR č.
10.752/69 (29. 10. 1969)
Vyhláška ONV Mělník
(19. 12. 1986)
Vyhláška NVP (4. 7.
1988)
Výnos MKI č. 12.610/68
(10. 9. 1968)
Výnos MK ČSR č.
10.752/69 (29. 10. 1969)
Vyhláška ONV Mělník
(19. 12. 1986)
Vyhláška NVP (4. 7.
1988)
Výnos MKI č. 12.610/68
(10. 9. 1968)
+Výnos MK č. 54.130/54
(14. 3. 1955)
Vyhláška ONV Brnovenkov (28. 6. 1985)
+Vyhláška MŠVU č.
251.976/48 (5. 1. 1949)
Vyhláška NVP (4. 7.
1988)
+Vyhláška MŠVU č.
17.595/48 (3. 3. 1948)
+Výnos MŠVU č.
156.109/51 (1. 2. 1951)
+Výnos MŠVU č.
85.704/51 (1. 2. 1951)
Stepní stráň u Komořan VY
Komořany
Stráň u Chroustova
KO
Radim
Stráně u splavu
KO
Vrbčany
Střela
PS
Hluboká, Kalec,
Kotaneč, Černá Hať,
Vysočany, Rabštejn
Výnos MK ČSR č.
6.710/76 (28. 4. 1976)
Stříbrný luh
RA
Ú jezd nad Zbečnem
Výnos MK ČSR č.
6.047/84 (28. 3. 1984)
Stránka 50 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Suchá Dora
NJ
Dobešov
Suchý vrch
BR
Železná
Sutice
UO
Verměřovice
Svatá Alžběta
RA
Městečko
Šance
Pha 5
Cholupice, Zbraslav
Šévy
VY
Mouřínov
Šibeničník
BV
Mikulov
Škrabalka
PR
Lipník n. B.
Špice
BO
Ú jezd u Brna
Štamberk a kamenné
moře
JI
Lhotka, Řásná
Štíří důl
HB, ZR
Hluboká, Křížová,
Vojnův Městec
Tetínské skály
BE
Tetín
Tonice-Bezedná
KO
Velký Osek
Trotina
HK
Lochenice
Třímanské skály
RO
Hřešihlavy, Třímany
Týnecké mokřady
KO
Týnec nad Labem
U Brněnky
BO
Kanice
U Eremita
RA
Branov
U hájenky
TR
Čáslavice
U Leskoveckého
chodníka
OP
Skřípov
U Nového hradu
BK
Olomučany
Výnos MK ČSR č.
3.024/69 (10. 2. 1969)
Vyhláška MŽP ČR č.
6/1991 Sb. (14. 12.
1990)
+Vyhláška MŠVU č.
173.523/49 (24. 2. 1950)
+Vyhláška MŠVU č.
28.709/49 (1. 3. 1949)
Vyhláška NVP (28. 1.
1982)
+Vyhláška MŠVU č.
153.516/50 (24. 10.
1950) a vyhláška ONV
Vyškov (8. 11. 1990)
Vyhláška OSK Mikulov
č. 8.963/1 (10. 5. 1946)
+Výnos MK 11.694/55
(4. 7. 1956)
+Výnos MK č. 20.
112/55 (17. 2. 1956)
Vyhláška ONV Jihlava
(15. 11. 1990)
Vyhláška ONV Havl.
Brod (12. 12. 1988) a
vyhláška ONV Žďár n. S.
(14. 4. 1988)
Výnos MK ČSR č.
3.400/74 (22. 2. 1974)
Vyhláška ONV Kolín (1.
5. 1985)
Vyhláška ONV Hradec
Králové (23. 8. 1983)
Vyhláška MŽP ČR č.
6/1991 Sb. (14. 12.
1990)
Vyhláška ONV Kolín (17.
12. 1987)
Výnos MK ČSR č.
18.462/73 (29. 12. 1973)
Výnos MK ČSR č.
6.048/84 (28. 3. 1984)
Vyhláška ONV Třebíč (29. 9. 1988)
Výnos MK ČSR č.
9.293/69 (20. 11. 1969)
Výnos MK ČSR č.
7.830/75 (29. 4. 1975)
Stránka 51 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
U parku
PU
Vysoké Chvojno
U výpustku
BK
Březina
Údolí Doubravy
HB
Bílek, Chotěboř,
Malochyně, Horní
Sokolovec
ZR
Chlébské
a SM
Bítouchov, Chuchelná
TR, BO
Náměšť n. O., Vícenice,
Znátky, Kralice, Březník,
Sudice, Kuroslepy,
Mohelno, Senorady,
Sedlec, Kladeruby,
Čučice, Ketkovice
Údolí Chlébského
potoka
Údolí Jizery u Semil a
Bítouchov
Údolí Oslavy a
Chvojnice
Údolí Teplé
CH, SO, KV
Údolí Ú nětického potoka Pha 6
Uhliska
PV
Upor
ME
V dole
UO
V horách
RO
V Jedlích
TR
V Morávkách
KT
V pískovně
Pha 9
V Podolánkách
FM
V rašelinách
SO
Valach
OP
Ve slatinské stráni
RK
Ve Vlčí
UH
+Výnos MK č. 54.132/54
(14. 3. 1955)
Výnos MK ČSR č.
6.084/77 (11. 7. 1977)
Vyhláška ONV Havl.
Brod (28. 4. 1986)
+Výnos MK č. 1.314/53
(30. 9. 1953)
+Výnos MŠVU č.
94.458/51 (2. 6. 1951)
Vyhláška ONV Třebíč (11. 4. 1974) a vyhláška
ONV Brno-venkov (22.
5. 1975)
Vyhláška OÚ Cheb (24.
2. 1992), vyhláška OÚ
Mnichov, Louka, Tisová,
Sokolov (27. 2. 1992),
Poutnov, Bohuslav
vyhláška OÚ Karlovy
Vary (27. 2. 1992)
Vyhláška NVP (4. 7.
Suchdol
1988)
Vyhláška ONV Prostějov
Horní Štěpánov
(7. 7. 1988)
+Výnos MŠK č.
Kly, Vrbno
61.225/57 (14. 8. 1957)
+Výnos MK č. 56.914/54
Cotkytle, Herbortice
(14. 3. 1955)
xVýnos MŠK č.
Terešov
33.146/66 (16. 8. 1966)
Vyhláška ONV Třebíč Příštpo
(29. 9. 1988)
Vyhláška ONV Klatovy
Loužná
(21. 4. 1988)
Dolní Počernice,
Vyhláška NVP (4. 7.
Hostavice
1988)
Výnos MK č. 18.127/55
Čeladná
(bez data)
Vyhláška MŽP ČR č.
Studenec
6/1991 Sb. (14. 12.
1990)
Lesní Albrechtice,
Výnos MK ČSR č.
Jelenice
9.292/69 (20. 11. 1969)
+Výnos MŠK č.
Slatina n. Zdobnicí
75.100/54 (4. 7. 1956)
Vyhláška ONV Uher.
Vyškovec
Hradiště (22. 7. 1982)
Stránka 52 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Ve Žlebcách
VY
Velká a Malá Olšina
HB, KH
Velká Kobylanka-Malá
PR
Kobylanka
Velká Kuš
ST
Velké doly
KI, FM
Velký a Malý kamýk
CB
Velký Kuntínov
BV
Velký Pařezitý rybník
JI
Veltrubský luh
KO
Vinořský park
Pha 9
Visengrunty
VY
Vitčický les
PV
Vílanecké rašeliniště
JI
Vladař
KV
Vlček
CH
Vlčí důl
TP
Voškov
BE
Vrbenské rybníky
CB
Vrch Baba u Kosmonos MB
Vyhláška ONV Vyškov
(8. 11. 1990)
Vyhláška ONV Havl.
Dobrnice, Chlum,
Brod (25. 3. 1982) a
Tunochody
vyhláška ONV Kutná
Hora (10. 10. 1985)
Výnos MŠVU č.
Hranice
42.678/52 a 42.934/52
(24. 9. 1952)
Vyhláška ONV
Lnářský Málkov
Strakonice (14. 11.
1985)
Vyhláška ONV Karviná
(3. 9. 1990) a vyhláška
Český Puncov, Konská
ONV Frýdek-Místek (27.
2. 1990)
Vyhláška ONV Čes.
Budějovice (24. 9. 1990)
Všeteč
a vyhláška OÚ Čes.
Budějovice (30. 12.
1991)
Vyhláška ONV Břeclav
Boleradice
(9. 10. 1986)
Vyhláška ONV Jihlava
Řásná
(3. 5. 1984)
Vyhláška ONV Kolín (1.
Veltruby, Nová Ves I
5. 1985)
Vyhláška NVP (27. 5.
Vinoř
1982)
Vyhláška ONV Vyškov
Bošovice
(8. 11. 1990)
Vyhláška ONV Prostějov
Vitčice
(21. 6. 1990)
Vyhláška ONV Jihlava
Vílanec
(8. 7. 1982)
Výnos MK ČSR č.
Záhořice
5.376/69 (23. 4. 1969)
xVýnos MŠK č.
Prameny, Sítiny
19.880/66 (7. 5. 1966)
Vyhláška ONV Teplice
Hrad Osek
(12. 10. 1989)
Výnos MK ČSR č.
Běleč, Poučník
18.357/72 (29. 12. 1972)
České Vrbné, Haklovy
Vyhláška ONV České
Dvory
Budějovice (15. 3. 1990)
Hor. Stakory,
+Vyhláška MŠVU č.
Chudoplesy,
149.728/50 (11. 10.
Kosmonosy
1950)
Pavlovice
Stránka 53 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
Vrť
NB
Ostrá, Semice
Vřesová stráň
FM
Mosty u Jablunkova
Vřešťovská bažantnice
TU
Velký Vřešťov
Všetatská černava
ME
Všetaty, Chrást u Tišic
Vymyšlenská pěšina
PB
Prostřední Lhota
Výří skály u Oslova
PI
Tuklety
Vysoká Běta
CB
Lipanovice
Vysoký Tok
RA
Branov
Zadní Hády
BO
Kanice
Zaječí skok
JI
Horní Kosov
Zámělský Borek
RK
Záměl
Záplavy
KL
Kamenné Žehrovice,
Srby, Tuchlovice
Zátoňská Hora
PT
Lenora
Zázmoníky
BV
Bořetice
Zemská brána
UO, RK
Bartošovice, Klášterec
n. Orlicí
Zvolská homole
PZ
Zvole
Zvoníčkovna
RO
Kornatice
Zubří
CR
Trhová Kamenice
Žlíbky
PI
Borečnice
Výnos MK ČSR č.
18.716/72 (29. 12. 1972)
Vyhláška ONV FrýdekMístek (27. 2. 1990)
+Vyhláška MŠVU č.
111.322/49 (19. 9. 1949)
Vyhláška ONV Mělník
(19. 12. 1986)
Výnos MK ČSR č.
3.500/89 (19. 1. 1989)
Vyhláška ONV Písek (4.
12. 1985)
Vyhláška ONV České
Budějovice (23. 3. 1989)
Výnos MK ČSR č.
6.050/84 (28. 3. 1984)
Výnos MK ČSR č.
18.922/73 (29. 12. 1973)
Výnos MŠANO č.
143.547/33 (31. 12.
1933)
+Výnos MŠO č.
36.383/46 (28. 6. 1946)
Vyhláška ONV Kladno
(15. 1. 1985)
Výnos MK ČSR č.
14.505/89 (21. 12. 1989)
Vyhláška ONV Břeclav
(9. 10. 1986)
Vyhláška ONV Ú stí n.
O. (18. 6. 1987)
Vyhláška ONV Phazápad (13. 12. 1989)
+Výnos MK č. 17.506/55
(4. 7. 1956)
Vyhláška ONV Chrudim
(21. 11. 1990)
Výnos MK ČSR č.
15.084/73 (14. 12. 1973)
Vysvětlivky: + - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 14.200/88 z 29. 11. 1988
x - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 17.094/87 z 21. 12. 1987
Poznámky pod čarou
1
) Zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
Stránka 54 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
2
) Zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.
3
) Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 186/1990 Sb., o oprávnění k
projektové činnosti.
4
) § 8 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5
) Např. § 10 a § 36 odst. 4 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).
6
) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon
o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním
zabezpečení.
7
) Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních
komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 24/1990
Sb.
8
) § 26 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
9
) Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti č.
62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, příloha č. 1 —
Seznam škůdců vnitřní karantény a příloha č. 2 — Seznam škůdců nekaranténních.
10
) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 20/1988 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti.
11
) § 1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky federálního ministerstva pro technický a
investiční rozvoj č. 155/1980 Sb.
12
) Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech.
13
) § 77 a 78 zákona č. 114/1992 Sb.
14
) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.
15
) § 4 a 5 zákona č. 40/1956 Sb.
16
) § 6 zákona č. 40/1956 Sb.
Souvislosti
Provádí předpis
114/1992 Sb.
Zákon o ochraně přírody a krajiny
Je měněn
105/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní
rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky
200/1999 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní
rezervace Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné
podmínky
85/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní
rezervace Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky a kterou
se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a výnos Ministerstva kultury České
socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce
49/1988 Sb.)
190/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva
Stránka 55 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů
116/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Býčí skála a stanoví její bližší
ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláška č. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní
rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky
381/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínský prales, stanoví její
bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo a kterou se mění vyhláška č. 395/1992
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
573/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší
ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
574/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč a
stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů
452/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů
175/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů
425/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č.
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
96/2007 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č.
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
141/2007 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č.
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
267/2007 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č.
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a výnos
Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29.
listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.)
60/2008 Sb.
Vyhláška o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech
péče, označování a evidenci chráněných území)
75/2008 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů
30/2009 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č.
Stránka 56 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
262/2009 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č.
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
189/2010 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č.
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
17/2011 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č.
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
393/2012 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů
Ruší předpis
80/1965 Sb.
Vyhláška ministerstva školství a kultury o ochraně volně žíjících živočichů
Verze
č.
Znění od
Novely
Poznámka
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.
01.04.2013
01.03.2011
01.07.2010
01.10.2009
01.02.2009
01.04.2008
01.03.2008
01.11.2007
01.07.2007
01.05.2007
01.09.2006
08.05.2006
01.12.2005
01.12.2004
15.07.2004
15.04.2004
12.07.2000
04.04.2000
15.09.1999
07.05.1997
13.08.1992
13.08.1992
393/2012 Sb.
17/2011 Sb.
189/2010 Sb.
262/2009 Sb.
30/2009 Sb.
75/2008 Sb.
60/2008 Sb.
267/2007 Sb.
141/2007 Sb.
96/2007 Sb.
425/2006 Sb.
175/2006 Sb.
452/2005 Sb.
573/2004 Sb., 574/2004 Sb.
381/2004 Sb.
116/2004 Sb.
190/2000 Sb.
85/2000 Sb.
200/1999 Sb.
105/1997 Sb.
Aktuální verze.
Počátek účinnosti.
Vyhlášené znění.
Stránka 57 / 58
Sbírka zákonů ČR ­ 395/1992 Sb.
© AION CS 2010-2013 | Pracuje na systému AToM2 | Děkujeme, že používáte Zákony pro lidi .CZ
Stránka 58 / 58

Podobné dokumenty

Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., ze dne 11. června 1992, kterou se

Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., ze dne 11. června 1992, kterou se ochrany přírody, který ochranu vyhlásil, právnické osobě uvedené v odstavci 2 do 30 dnů ode dne vyhlášení ochrany. U národních parků a chráněných krajinných

Více

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území stránky obce – přírodní prostředí, rekreační potenciál obce, uspokojení zájmu o bydlení. Zadání změny bylo zpracováno ve smyslu § 11 vyhl. č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně ...

Více

Vyhláška 395/1992 Sb. Ochrana přírody a krajiny

Vyhláška 395/1992 Sb. Ochrana přírody a krajiny zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. (2) Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za...

Více

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. doklady o výjimkách z ochranných podmínek, plány péče a zprávy o plnění opatření z nich vyplývajících, zprávy z kontrol, výsledky výzkumu a průzkumu a další dokumentaci. (6) U národních parků a chr...

Více

Náležitosti oznámení koncepce

Náležitosti oznámení koncepce posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení koncepce vychází z obsahu přílohy číslo 7 citovaného zákona. Procedura posuzování vlivů na životní prostředí pro uveden...

Více

Sborník referátů účastníků projektu

Sborník referátů účastníků projektu Ptačí prosba...............................................................................................................................................................5 Ptačí chřipka – doporuče...

Více