36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Komentáře

Transkript

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti
36. ročník
Celostátní přehlídky
Středoškolské odborné činnosti
13. – 15. června 2014
www.soc.cz
www.nidv.cz
www.gop.pilsedu.cz
1
Záštitu nad 36. ročníkem soutěže SOČ převzal
předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.

Záštitu nad 36. Celostátní přehlídkou SOČ převzali:

náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří Struček

primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa

rektor Českého učení technického v Praze prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.

Záštitu nad jednotlivými obory 36. celostátní přehlídky SOČ převzali:

nad oborem 06 – zdravotnictví
ředitelka Fyziologického ústavu AV, v.v.i. RNDr. Lucie Kubínová, CSc.

nad oborem 13 – ekonomika a řízení
rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc.

nad obory 10 – elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
a 18 – informatika
děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
2
Vážené studentky, vážení studenti,
postoupili jste do celostátní přehlídky Středoškolské
odborné činnosti a už to je úspěch, ke kterému se sluší
vám poblahopřát. Uznání vám patří nejen za to, že jste
obstáli v krajských kolech, ale i za to, že jste se rozhodli
věnovat svůj volný čas dalšímu studiu a prostřednictvím
zpracování odborných témat prohlubovat své znalosti.
Zkušenosti získané při SOČce beze zbytku využijete při
svém vysokoškolském studiu.
Plzeňský kraj patří mezi regiony s průmyslovou tradicí,
a proto i vedení Plzeňského kraje podporuje zejména
technické obory, o jejichž absolventy je mezi zaměstnavateli
velký zájem. Středoškolská odborná činnost je nepochybně
velkou motivací k dalšímu studiu a zpracovávané téma
často podnítí zájem studentů tak, že se danému oboru
věnují celý život. Důležitou roli zde však mají i pedagogové,
kteří studenty provází na jejich cestě poznáním a umí je nadchnout pro obor, k němuž mají
předpoklady.
Vážení účastníci 35. celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti, přeji vám nejen úspěch
v soutěži, ale především radost z dalšího poznání a studia.
3
Václav Šlajs
hejtman Plzeňského kraje
Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, vážení hosté,
milí soutěžící,
dovolte mi, abych vás jménem Ústřední komise Středoškolské
odborné činnosti i svým jménem pozdravil při příležitosti 36.
Celostátní přehlídky SOČ, před závěrečným kolem soutěže
vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
zabezpečované Národním institutem pro další vzdělávání
MŠMT (NIDV), kromě dalších součástí především jeho oddělením Talentcentrum a ve spolupráci s kraji ČR.
Účastní se vás téměř tři stovky autorů vítězných prací krajských kol soutěže a výsledky řešení jednotlivých témat představíte při obhajobách. Soutěž se rovněž v roce 2014 uskutečňuje v 18 oborech, kde v porotách zasedne devadesátka odborníků z mnoha institucí z celé
České republiky, z vysokých a středních škol, z vědeckovýzkumných institucí, z praxe. Byli bychom rádi, aby naše společné setkání při této příležitosti bylo skutečným setkáním na odborné
půdě, setkáním vás autorů, kteří přinášíte nová řešení s těmi, kteří vaše postupy a výsledky sledují
a budou hodnotit. Prezentace výsledků vašich bádání, navrhovaných postupů, technických řešení
atp. bude i v letošním ročníku jedinečnou příležitostí představit řešení a výstupy z nich vyplývající.
Účelem je seznámit se s nimi navzájem a prodiskutovat je jak mezi autory, tak i s řadou odborníků,
představit je tak i veřejnosti. Znamená to nejen pohled na to, co je mladými odborníky považováno
za potřebné řešit, přispět k rozšíření dosavadního poznání. Je to i příspěvek, snaha, aby navrhované postupy měly odraz v možných variantách uplatnění.
Členové odborných porot v jednotlivých soutěžních oborech mají jako každoročně nelehký a nepopulární úkol – stanovit pořadí a určit tři laureáty v každém oboru. Vždyť, jak se mnohdy traduje,
všechny soutěžní práce mají svou nespornou kvalitu, představují vložený nemalý objem času,
úsilí, množství zpracovaného materiálu i řadu nezanedbatelných výsledků a výstupů. Studium
soutěžních prací zaujímá v činnosti porotců etapu předcházející dnům vlastní celostátní přehlídky
a obhajob, znamená řadu odborných diskusí, konzultací, jak si ostatně vyžaduje i nemálo témat,
které profiluje řada mezioborových aspektů.
S ohledem na mnohaletou tradici SOČ konstatujeme, že obhajoby prací a diskuse k nim jsou
jedním z pilířů SOČ a také dobré úrovně prací. Obhajoba má určená pravidla (časový limit, doba
na prezentaci a na diskusi). Autoři by v tomto omezeném prostoru neměli opomenout sdělit to nejpodstatnější (byť je to samozřejmě v textu práce uvedeno) – představit sebe a autorský kolektiv,
stručně zdůvodnit, proč jste práci zpracovávali (důvod volby tématu, jeho aktuálnost, jeho potřebnost), jak jste postupovali (cíl a metody práce, etapy řešení) a jakých výsledků, závěrů jste dosáhli
(přínos řešení, k čemu jsou určené, vhodné). Řeknete možná, že vyhrazený limit času přece nestačí na představení všeho, co se týká vašeho tématu? I to má svoje řešení, prostě představit to
nejpodstatnější o záměru, účelu, způsobu zpracování tématu, výsledcích a jejich významu. Vaše
práce jsou pak k dispozici pro podrobnější studium, nejen při CP SOČ. Hovořte nejen k členům
odborných porot, ale i k ostatním účastníkům soutěže, účastní se přece všech obhajob. A diskutujte, veďte rozpravu k tomu, co považujete za nosné, zajímavé, potřebné.
4
Je jistě potěšitelné, a připišme si tuto skutečnost k historii několika desítek ročníků SOČ, zejména
posledních více než deseti let, že vybraní autoři se účastní se svými projekty, na základě navazujících výběrových řízení, významných zahraničních soutěží v Evropě i v zámoří a také že prakticky každoročně mnozí z nich získávají v mnohem silnější, mezinárodní „konkurenci“ nejlepších
středoškolských vědeckých projektů řadu ocenění. Proto i letos bude součástí hodnocení prací
a obhajob SOČ návrh k výběru do širší nominace prací a autorů k případné účasti na významných
tuzemských i zahraničních soutěžích.
Setkáváme se tentokrát v Plzni, v zajímavém a významném středisku západní části naší republiky,
historickém, kulturním i průmyslovém centru. A je to v historii celostátních přehlídek SOČ letos po
druhé, poprvé to bylo v r. 1996, kdy se zde konal 18. ročník. 36. ročník Celostátní přehlídky SOČ
hostí Plzeňský kraj, který významně podpořil celostátní kolo soutěže. CP SOČ organizuje Gymnázium Luďka Pika v Plzni, škola, která má dlouholetou tradici v organizaci krajských přehlídek
SOČ i souvisejících aktivit.
Poděkujme již na tomto místě všem, kteří podpořili 36. CP SOČ. V neposlední řadě těm, kteří
mají podíl na organizaci rozsáhlé a náročné soutěže, kteří vzali celostátní kolo za své, věnovali
v přípravném období a věnují v průběhu soutěže mnoho úsilí dobrým podmínkám soutěže. Přeji
jim úspěšné završení jejich péče o zajištění soutěže. A vám, milí soutěžící, přeji hodně sil k obhajobám.
Všem přeji dobrý pocit z účasti v 36. ročníku Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti
v Plzni.
PaedDr. Milan Škrabal,
předseda Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti
5
Vážení přátelé vědy,
ve dnech 13. až 5. 6. 2014 proběhne na našem Gymnáziu
Luďka Pika v Plzni celostátní přehlídka 36. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Naše gymnázium tak
navazuje na dlouholetou úspěšnou organizátorskou zkušenost z každoročního pořádání krajských přehlídek SOČ
Plzeňského kraje. Celostátní přehlídku však Plzeň hostila
naposledy před 18 lety.
Na našem gymnáziu letos uvítáme 320 soutěžících z celé
České republiky, 90 porotců a 10 členů ÚK SOČ. Na organizaci akce se v době trvání akce bude podílet přibližně 20
učitelů GLP včetně vedení školy a 40 žáků. Jako pořadatelé celostátní přehlídky SOČ 2014 se těšíme na obhajoby
těch nejlepších prací ve všech oborech letošního ročníku.
Chceme ale také všem účastníkům představit Plzeň – město kultury a vědy. Pro soutěžící i porotce bude připraven doprovodný program ve spolupráci s
kanceláří primátora města Plzně, dále s Techmánií, Biskupstvím plzeňským a ZČU. Záštitu nad
celostátní přehlídkou SOČ 2014 rovněž převzal náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří Struček.
Akci spoluorganizuje vedoucí OŠMS Plzeňského kraje JUDr. Jaroslava Havlíčková. Za město
Plzeň záštitu nad celostátní přehlídkou SOČ přijal primátor Martin Baxa.
Plzeň jako město univerzitní a industriální má mladým talentům rozhodně co nabídnout. Třeba
moderní interaktivní Techmania Science Center o.p.s. s 3D planetáriem založené Škodou Investments a.s. a Západočeskou univerzitou v Plzni, které si za svůj cíl kladou posílit zájem o vědu
a techniku u dětí a mládeže pomocí expozic složených z interaktivních exponátů, které herní
formou přibližují určitý matematický či fyzikální princip. Mladým badatelům a nejen jim představuje
současné hranice lidského poznání a poukazuje na nezodpovězené otázky, na které je možné
stále hledat odpovědi. Dalším pomocníkem pro nadané žáky a studenty je Západočeská univerzita a Vědecko-technologický park, které vytvářejí infrastrukturu pro podporu výzkumu.
Gymnázium Luďka Pika je státní škola s právní subjektivitou, zřizovatelem je Plzeňský kraj. Budova školy je jednou z posledních funkcionalistických prací ing. arch. Hanuše Zápala a je významným článkem ve vývoji plzeňské meziválečné architektury. Budova školy byla kolaudována v roce
1932 a podle významného meziválečného starosty Plzně nesla název Pikova škola, doubraveckými starousedlíky nazývaná Pikovka. Naše gymnázium tu začalo psát svoji historii 1. září 1981.
Zájemcům o studium v současné době nabízíme tři studijní obory: čtyřleté a osmileté všeobecné
studium a jako jediné gymnázium v Plzeňském kraji nabízíme šestiletý bilingvní česko-španělský
studijní obor akreditovaný MŠMT a Ministerstvem školství a vědy Španělského království.
Učební plány jsou sestaveny pro všeobecné studium bez zaměření. Koncepce studia vychází
z přesvědčení, že studenti si sestaví nejvhodnější kombinaci volitelných předmětů sami s ohledem
na svoje budoucí studium. Široká paleta volitelných předmětů, které naše škola nabízí, umožňuje
studentům vytvořit si individuální zaměření studia.
Jsem si dobře vědom toho, jakou úlohu má vzdělání pro naši současnost i budoucnost, a jsem rád,
že jsme dobrou školou s kvalitním pedagogickým sborem.
Přijměte naše srdečné pozvání, těšíme se na Vás,
Mgr. Aleš Janoušek,
ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni
6
Přehled porot
Předseda Ústřední poroty SOČ
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
chemie, matematická statistika, učitel VŠ
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
01 - matematika a statistika
předseda poroty
doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.
matematika, informatika, učitel VŠ
Evropský polytechnický institut Kunovice
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
matematická statistika, aplikace statistiky, učitel VŠ, SŠ
Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky,
Slovanské gymnázium Olomouc
Mgr. Jan Pavlík, Ph.D.
matematika, učitel VŠ
Vysoké učení technické v Brně, Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství
Mgr. Miroslav Otáhal, Ph.D.
matematika, statistika, programování
Český statistický úřad
Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D.
matematika, učitelka VŠ
ČVUT v Praze, katedra matematiky FJFI
02 - fyzika
předseda poroty
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
nedestruktivní zkoušení materiálu, radiační metody, fyzika, učitel VŠ
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
doc. Ing. Ondřej Michalko, CSc.
aplikovaná fyzika, učitel VŠ
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
RNDr. Vladimír Vícha
fyzika, matematika, učitel SŠ
Gymnázium Pardubice
7
Ing. Lukáš Opálka
aplikovaná fyzika, učitel VŠ
ČVUT v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky
Ing. František Fendrych, Ph.D.
aplikovaná fyzika, materiálový výzkum, plazmové technologie, vedoucí vědecký pracovník
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
03 - chemie
předseda poroty
doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.
organická a materiálová chemie, učitel VŠ
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav organické chemie a technologie
Ing. Tomáš Potěšil, CSc.
organická a farmaceutická chemie, výzkumný pracovník
Farmak, a.s. Olomouc
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
anorganická chemie, koordinační chemie, učitel VŠ
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie
Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.
chemie, biologie, učitel SŠ
Gymnázium Havířov
Ing. Marcela Tkadlecová, CSc.
analytická chemie, fyzikální chemie, analýza léčiv
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemického inženýrství, Zentiva a.s.
04 - biologie
předseda poroty
RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
biochemie, molekulární biologie, učitel VŠ
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.
botanika, ekologie, fylogenetika, evoluční biologie, učitel VŠ
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
RNDr. Roman Fuchs, CSc.
zoologie obratlovců, ekologie obratlovců, etologie, učitel VŠ
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Katedra zoologie
8
Mgr. Klára Farkačová
biologie, životní prostředí
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie
RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D.
ornitologie, odonatologie, biologie, ochrana životního prostředí
AV ČR, v.v.i., Ústav biologie obratlovců
05 - geologie, geografie
předseda poroty
RNDr. Petr Rajlich, CSc., Ph.D.
geologie
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Ing. Bc. Radek Hampl, Ph.D.
geografie, kartografie, geodézie, statistika (matematika)
Regia a.s.
PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D.
paleontologie, školská geologie, učitel SŠ
Mensa gymnázium
Ing. Karel Janečka, Ph.D.
geografické informační systémy, databázové systémy
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky
Doc. RNDr. Katarina Holcová, CSc.
geologie, paleontologie
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologie a paleontologie
06 - zdravotnicví
předseda poroty
MUDr. Roman Pajdlhauser
onkolog, internista
Fakultní nemocnice Motol, odd. radioterapie a onkologie
PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
morfologie a fyziologie člověka, patologie
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biologických a lékařských věd
MUDr. Eva Čehovská
obecná a komunální hygiena
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
9
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
experimentální medicína, biologie, farmakologie, toxikologie
AV ČR, v.v.i., Ústav experimentální medicíny, Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav farmakologie
a toxikologie
PhDr. Květa Vachudová
psychosociální aspekty péče o nemocné
Fakultní nemocnice Plzeň, Radioterapeutická a onkologická klinika
07 - zemědělstí, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
předseda poroty
doc. MVDr., Ph.D. Václav Páral
veterinární anatomie, učitel VŠ
Ústav anatomie, histologie a embryologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Ing. Radoslav Bartůněk
zemědělství - zootechnický obor, biologie, ekologie, učitel SŠ
SZ a ZeŠ A.E. Komerce, Děčín - Libverda
Ing. Libuše Hajná
chemie, potravinářské a gastronomické technologie, učitel SŠ
Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž
PhDr. Mgr. Petr Němeček, Ph.D.
biologie, přírodovědné obory, učitel SŠ, učitel VŠ
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Mgr. Marie Štěpničková
biologie, matematika, enviromentální výchova, učitel SŠ
Gymnáziium J. Barranda, Beroun
08 - ochrana a tvorba životního prostředí
předseda poroty
doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.
zoologie, ekologie
Katedra myslivosti a lesnické zoologie, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská
univerzita v Praze
Ing. Otto Hoffmann
chemie, životní prostředí, ochrana přírody, meteorologie, statistika
zastupitel MČ Praha 2
Ing. František Frola
zahradní a krajinná architektura, obnovitelné zdroje, myslivost a ÚSES, autorizovaná osoba EIA/SEA
Společnost Carabus Trade, a.s. Hradec Králové
10
RNDr. Hana Pokorná
ekologie, matematika, fyzika, učitel SŠ
EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s., Praha 10
Mgr. Václav Dvořák
botanika-floristika, ochrana přírody, aplikovaná ekologie rostlin
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky,
oddělení biosystematiky a ekologie rostlin
09 - strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
předseda poroty
Ing. Miloslav Hlaváček
strojírenství
Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, o.s.
Ing. Stanislav Jansa, CSc.
strojírenství, učitel VŠ
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování
doc. Ing. Ladislav Němec, CSc.
strojírenství, učitel VŠ
ZČU v Plzni, Fakulta strojního inženýrství, Katedra konstruování
Ing. Miroslav Pinka
strojírenství
PEGG spol s.r.o., Hradec Králové
Ing. Martin Řezáč
kybernetika, automatizace a měření
CUTTER Systems, spol. s r. o., Prostějov
10 - elektrotechnika, elektronika, telekomunikace předseda poroty
Ing. Jan Bortl, Ph.D.
spotřební elektronika (R a TV), ICT, zabezpečovací systémy, expert na vyhl. 50/sb. OBP v elekt.
učitel SŠ SŠE Lipník nad Bečvou
Ing. Tomáš Doseděl
telekomunikace, HW, IT
Mobinfo.cz
Ing. Jiří Nitsche
siln. elektr., automatizace, inteligentní řízení TP
SW-PC, HW a SW jednočipůfirma CONDATA
11
Ing. Radim Špetík, Ph.D.
fyzika polovodičů, mikroelektronika, číslicové zpracování signálů
ON Semiconductor Czech Republic
Ing. David Matoušek
elektronika, číslicová a mikroprocesovová technika, programování
Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
11 - stavebnictví, architektura a design interiérů
předseda poroty
Ing. Bc. Radek Štefan
stavební inženýrství, statika, mechanika - vědecký pracovník a učitel VŠ
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Ing. Eva Koňaříková
pozemní stavitelství, učitel SŠ
Ing. Eva Slánská
stavebnictví, učitel SŠ
SPŠ stavební, Lipník n. Bečvou
Ing. Marie Hrubošová
pozemní stavitelství, ICT – učitel SŠ
SOŠ a Gymnázium Staré Město
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
geodézie, kartografie, geoinformatika
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
12 - tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
předseda poroty
Mgr. Vojtěch Horák
fyzika, základy techniky, elektronika, pedagog volného času
DDM, Hradec Králové
Mgr. Vladislav Zubr
fyzika, elektronika, informatika, základy průmyslové výroby, pedagog volného času
DDM, Hradec Králové
PaedDr. Vladimír Šimíček
učitelství elektro, telekomunikace, didaktika
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
12
Ing. PaedDr. Mgr. Otto Janda, Ph.D.
didaktika elektrotechniky
OSVČ
RNDr. Jiřina Svobodová
didaktik oboru biologie a chemie, učitel SŠ
Gymnázium Oty Pavla, Praha
13 - ekonomika a řízení
předseda poroty
Ing. Zora Vazačová
ekonomické předměty, učitel SŠ
SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
ekonomika, marketing a management, mediálni komunikace, učitel VŠ
Moravská vysoká škola Olomouc
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
ekonomická statistika, ekonomie, statistika
VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
ekonomická statistika, ekonomie, demografie
VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Ing. Milada Šosová
ekonomické předměty, učitel SŠ
SOŠ a SOU Beroun
14 - pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
předseda poroty
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
pedagogika, kinantropologie, společenskovědní obory
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, Katedra pedagogiky sportu
PaedDr. Zdeňka Kašparová
pedagogika, pedagogické, psychologické a právní poradenství
Pedagogické a právní poradenství, Praha
PhDr. Eva Havlíčková
psycholožka, pedagogicko-psychologické poradenství Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
PaedDr. BohuslavaVacková
pedagogika volného času, prevnce sociálně negativních jevů
Městská policie Praha – útvar prevence
13
PhDr. Zdeněk Roll, CSc.
sociologie, státní správa
Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace
15 - teorie kultury, umění a umělecké tvorby
předseda poroty
PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
lingvistika, literatura, dějiny umění, učitel VŠ
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka
PhDr. Michal Přibáň, Ph.D.
česká literatura
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
PaedDr. Oldřich Kovář
český jazyk a literatura, teorie vyučování, literatura pro děti a mládež
Kulturní zařízení města Boskovice
PhDr. Jaroslava Doušová
teorie umění, odborná asistentka
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta
PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D.
muzikologie
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
16 - historie
předseda poroty
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
historie, učitel VŠ
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
historie - pozdní středověk, raný novověk, církevní dějiny, dějiny kultury, učitel VŠ
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.
archeologie
Muzeum Českého ráje v Turnově
Mgr. Ludmila Bursíková
historie, učitel SŠ
Gymnázium Opatov, Praha
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
historik
Moravské zemské muzeum Brno
14
17 - filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
předseda poroty
PaedDr. Pavel Jankovský
historie, český jazyk, literatura Ředitel SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové
Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
politologie, mezinárodní vztahy, filozofie
Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra politologie
PhDr. Otakar Jíra
andragogika, sociologie, psychologie, pedagogika
Jihočeská univerzita, Teologická fakulta
JUDr. Jiří Pleva, Ph.D.
právo a právní věda
Okresní státní zastupitelství v Bruntále
Mgr. Gabriela Medveďová
politologie, oborová didaktika, multikulturní výchova
Univerzita Plalackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd
18 - Informatika
předseda poroty
Mgr. Roman Neruda, CSc.
informatika, učitel VŠ
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Praha
Ing. Robert Kohout
informatika
EDWARDS VACUUM s.r.o., Lutín
Ing. Stanislav Jura, CSc.
programátor technologických procesů Noliac Systems s.r.o.
Ing. Ladislav Chmela
facility management, energetický management, IT
Honeywell Aerospace Olomouc
Ing. Jaroslav Hodál, Ph.D.
informační technologie, výpočetní technika, kybernetika, programování, učitel SŠ
SPŠ a VOŠ technická, Brno
15
Zahraniční hosté (soutěžící)
Slovensko:
Obor 13 – ekonomika a řízení
Název práce: Cvičná firma – most medzi teóriou a praxou
Autor: Mária Kullová
Škola: Obchodná akadémia DMJ, Čadca
Obor 15 – teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Název práce: Poznaj kultúru svojich predkov
Autoři: Lenka Macaláková, Denisa Ondríková
Škola: HA Liptovský Mikuláš
16
Obor 1. matematika a statistika
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Grupy transformací
Michal Punčochář
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
Jihočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Algoritmy k modelování mořských schránek
Dominik Vašíček
Mendelovo gymnázium, Komenského 5, Opava
Moravskoslezský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Modelování proudění krve v portálním řečišti jater
Martin Hora
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
Plzeňský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Statistická analýza nezávislosti ve čtyřpolních tabulkách dat
Martin Vondrák
Slovanské gymnázium Olomouc, Třída Jiřího z Poděbrad 13
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Aplikace diferenciálního a integrálního počtu
Michaela Zachová
Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou, U Klafárku 3
Vysočina
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Hlavolamy v matematice
Jan Ošmera
Gymnázium Brno-Řečkovice, Brno, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Banachův-Tarského paradox
Ondřej Kincl
Gymnázium Oty Pavla, Praha 5-Radotín, Loučanská 520
Praha
17
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Conwayova hra života
Marek Bařinka
Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště, Nádražní 22
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Pravděpodobnost detekce vady povrchu ocelových koulí pomocí sondy
ECT (metoda vířivých proudů) na kontrolních automatech typu Ball
Scanner
Alexandr Zaykov, František Gašpar, Radka Fléglová
Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11
Ústecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Matematické transformace na Rubikově kostce
Pavel Sova, Jan Šůstek
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, Školní 822
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Geometrie čtyřúhelníka
Anh Dung Le
Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370
Plzeňský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Matematické modelování populační dynamiky potemníka
Štěpán Hojdar
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
Jihočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
I 20 bez SETu
Magdaléna Tydrichová
Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod vrchem 3421
Středočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Praktické aplikace logaritmů
Ondřej Ptáček
Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14
Jihomoravský
18
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Racionální aproximace reálných čísel
Marek Otýpka
Gymnázium Židlochovice, Tyršova 400
Jihomoravský
Obor 2. fyzika
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Měření gama radioaktivity minerálních vod v oblasti Lázní Jeseník
Marie Hlavačková
Gymnázium, Frýdlant n. Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260
Moravskoslezský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Pozorování Slunce H-alfa filtrem a afokální projekcí
Vladimír Pokorný
Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Zvířetníková souhvězdí
Dominika Vincourková
Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově, Komenského 17
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Odporová pec
Jan Bayer
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Praha
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Bezdrátová jiskrová telegrafie
Kryštof Podskalský, Vojtěch Kudrna
Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166/11
Středočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Změny ve slunečních skvrnách v průběhu silných slunečních erupcí
Klára Brázdová
Biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou, U Klafárku 3
Vysočina
19
Autor:
Škola:
Kraj:
Použití autonomních robotických dalekohledů v moderní astrofyzice a
následné zpracování napozorovaných dat
Ondřej Theiner
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
Jihočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Kinematika pohybu dvou a více těles
David Maryáš, Michal Holek
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, Školní 822
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Konstrukce seismometru
Tomáš Janecký
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
Jihočeský
Název práce:
Vliv stáří jehlic na účinnost fotochemických a nefotochemických
procesů ve fotosyntetickém aparátu smrku pichlavého (Picea pungens)
zkoumaný metodou PAM-fluorimetrie
Pavlína Hucková
Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická České Budějovice, Husova 3
Jihočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Autor:
Škola:
Kraj:
Řídce vzorkovaná data a jejich zpracování ve spektroskopii nukleární
magnetické rezonance
Benedikt Peťko
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Střednědobé skladování vyhořelého jaderného paliva
Pavel Vrbka
Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116
Vysočina
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Konverze nukleárních spinových izomerů v H2O
Lucie Brichová
První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Brandlova 875
Královéhradecký
Název práce:
20
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Pokusy s kapalným dusíkem a suchým ledem
Pavla Bérešová
Mendelovo gymnázium v Opavě, Komenského 5
Moravskoslezský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Ionizační komory v radioterapii
Barbora Dršková
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969
Liberecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Experimentální studium rytých hologramů
Pavel Kůs
Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, 28. října 170
Plzeňský
Obor 3. chemie
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Vliv prostředí na průběh chemiluminiscenčních reakcí
Hana Janků
Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Složení proteinových komplexů FtsH proteáz
Zdeněk Chaloupka
Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Jihočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Nootropika a chemie kávy
Ondřej Válek
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Voltametrické stanovení 2-nitrofenolu na uhlíkové filmové elektrodě
Anežka Kabátová
Gymnázium, Říčany, Komenského náměstí 1/1280
Středočeský
21
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Příprava a vlastnosti bambusurilů
Vít Všianský
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55
Jihomoravský
Název práce:
Sledování obsahu kyseliny benzoové v hořčici pomocí kapilární
elektroforézy
Jana Hrnčířová
Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy, Národních mučedníků 347
Plzeňský
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
MikroRNA jako potenciální nádorové markery a jejich stanovení pomocí
elektrochemických metod
Jáchym Kuba
První české gymnázium v Karlových Varech, Národní 25
Karlovarský
Autor:
Škola:
Kraj:
Stanovení opiových alkaloidů v máku setém pomocí tenkovrstvé
chromatografie
Iva Laryšová
Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ Opava, Purkyňova 12
Moravskoslezský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Syntéza biologicky aktivních látek s využitím stereoselektivní katalýzy
Alena Budinská
Gymnázium Nad Štolou, Nad Štolou 1, Praha 6
Praha
Název práce:
Studium liposomů a jiných agregátů z amfifilních molekul fyzikálněchemickými metodami
Petr Hlaváč, Jan Jirátko
Gymnázium a JŠ Zlín, Nám. T. G. Masaryka 2734/9
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Příprava kationického tenzidu využitelného k povrchovému pokrytí
zlatých nanotyčinek
Jan Zelený
První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Brandlova 875
Královéhradecký
22
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Zvlákňování želatiny pomocí elektrospinningu
Kateřina Slánská
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
Název práce:
Příprava funkcionalizovaných nanočástic využitelných ve
fotodynamické teorii
Martin Palkovský
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 800
Olomoucký
Autor:
Škola:
Kraj:
Autor:
Škola:
Kraj:
Analýzy vlivu cholesterolu na vlastnosti biomembrán pomocí
molekulového modelování
Michaela Kajšová
Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Heterogenní katalýza na mezoporézních sítech SBA-15 a MCM-41
Roman Podhájecký
SPŠST Panská, Praha 1, Panská 3
Praha
Název práce:
Obsah kyseliny L-askorbové ve vybraných vitaminových doplňcích
a řízené uvolňování vitaminu C z kapslí a tablet
Hana Jindrová
Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
Pardubický
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Obor 4. biologie
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Electromobility shift assay (EMSA) jako nástroj studia DNA-protein
interakcí při výzkumu telomeras
Veronika Šafářová
Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov,
Komenského 549
Jihomoravský
23
Kraj:
Etologie goril v podmínkách ZOO Praha
Jan Bedřich
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a JŠ,
Rudolfovská 92, České Budějovice
Jihočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Med a pylová analýza
Hana Kovalová
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p. o., Františka Hajdy 1429/34
Moravskoslezský
Název práce:
Využití konfokální mikroskopie ve tkáňovém inženýrství srdeční
chlopně
Lenka Šimčíková
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Fyzické mapování genu 28S rDNA na chromosomy tří druhů rodu
Coregonus metodou fluorescenční in situ hybridizace
Quynh Giang Nguyen
Gymnázium Cheb, Nerudova 7
Karlovarský
Měření křivek chlorofylové fluorescenční indukce v závislosti
na fylogenetické příbuznosti rostlin
Miroslav Peřina, Tereza Virglová
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
Olomoucký
Autor:
Škola:
Kraj:
Pozorování živých lidských embryonálních kmenových buněk
v planárním a 3D prostředí
Jiří Pavlacký
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Fenotypová plasticita řasy Desmodesmus communis
Klára Korschinská
Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
Plzeňský
Název práce:
24
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Významné lokality Klatovska; zaměření na čeleď modráskovitých
(Lycaenidae)
Lukáš Bešta
Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy, Národních mučedníků 347
Plzeňský
Rozšíření a dynamika hladin rostlinných hormonů typu cytokininů
během vývoje rostlin
Eliška Beranová
Podkrušnohorské gymnázium, Most, Tř. ČSA 1530
Ústecký
Aktinový cytoskelet a jeho uspořádání v somatických embryích smrku
Michaela Vondráčková
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Orlické nábř. 356/1,
Hradec Králové
Královéhradecký
Studium růstových reakcí mutanta 7B-1 k auxinu NAA
v závislosti na světelných podmínkách
Michaela Zemková
Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská 218
Zlínský
Autor:
Škola:
Kraj:
Optimalizace metodiky histologických řezů experimentálních pulců
Xenopus tropicalis
Petra Oktábcová
Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o., Pštrossova 13/203
Praha
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Potravní aktivita štiky obecné za různých světelných podmínek
Martin Kuba
Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328
Liberecký
Název práce:
Přežije rok 2020? Aneb autekologie kriticky ohrožené vřetenušky
mokřadní (Zygaena trifolii)
Tomáš Jor
Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166
Středočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
25
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Vliv polymorfismu genů vrozené imunity na prozánětlivá onemocnění
u zubra evropského (Bison bonasus)
Marek Hodějovský
Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116
Vysočina
Obor 5. geologie, geografie
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Cyklistická infrastruktura města Brna
Marek Burša
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Využití GIS pro zaznamenání povodňové situace v Nové Vsi u Liberce
Pavel Petr
Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328
Liberecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Globální navigační satelitní systémy a vlastní měření přesnosti
Lukáš Wimmer
Gymnázium Český Krumlov, Chvalšínská 112
Jihočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Exkurze do Přírodního parku Velký Kosíř
Kateřina Dvořáková
Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově, Komenského 17
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Studánky Přírodního parku Baba
Ondřej Polanský
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kryogenní jeskynní karbonáty
Tomáš Pfohl
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,
Jeronýmova 425/27
Liberecký
Kraj:
26
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Tavba 2013
Dominika Adamcová
Gymnázium Přírodní škola, o.p.s., Praha, Strossmayerovo nám. 990/4
Praha
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Přirozená radioaktivita hornin v okolí brněnské aglomerace
Tomáš Lefner
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Polohová mapa areálu ZŠ Osek
Anežka Kolaciová, Ivana Maternová, Lucie Hnilicová
Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, Masarykova 12
Ústecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Sopečné jevy v okolí Benešova nad Černou
Eliška Bršlicová
Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 142/64
Jihočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Těšínit-skvost regionu
Jakub Paják, Petr Poloczek
Albrechtova střední škola Český Těšín, p.o, Frýdecká 32
Moravskoslezský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Meteorologie - praktické měření v obci Skoronice
Vojtěch Půček
Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště, Nádražní 22
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Vietnam má vlast
Thuy Van Bui
VOŠ a SOŠ Nový Bydžov, Jana Maláta 1869
Královéhradecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Vliv anizotropie sádrovce na rychlost průchodu ultrazvukových vln
Lukáš Frankl
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava, Marie Majerové 1691
Moravskoslezský
27
Obor 6. zdravotnictví
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Analýza regulačních elementů sestřihu v genech spojených se vznikem
primárních imunodeficiencí
Kateřina Štouračová
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
Autor:
Škola:
Kraj:
Vliv přechodu mezi zimním a letním časem na spánkové návyky
člověka
Natálie Goláňová
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Proč se vrací černý kašel
Jan Bayram
Gymnázium Františka Xavera Šaldy, Liberec, Partyzánská 530
Liberecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Deriváty ferrocenu a titanocenu jako potenciální protinádorová léčiva
Thi Thu Giang Tran
První české gymnázium v Karlových Varech, Národní 25
Karlovarský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Stranové rozdíly hodnot vybraných metabolitů u párových struktur
mozku v obrazu MR spektroskopie
David Hajn
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Kolové nápoje a jejich vliv na zdraví
David Kefer, Jan Bařinka
Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Informovanost mládeže o diabetu
Eliška Juharová
SOŠ energetická a stavební, OA a Střední zdravotnická škola, Chomutov,
Palackého 3
Ústecký
Název práce:
Kraj:
28
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Stavba, vyšetření a postižení
Radka Klinerová
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Vysočina
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Moje praktické zkušenosti s kontinuálním měřením koncentrace
glukózy, monitorování změn koncentrace glukózy v intersticiu v
závislosti na různých vnějších podnětech.
Jana Mazánková
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347
Plzeňský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Dentální hygiena
Denisa Šedivá
Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 142/64
Jihočeský
Název práce:
Kraj:
Vojtova metoda a její využití u dětí ve věku 0 - 10 let (psychologie
zvládání Vojtovy metody, časová náročnost...)
Karolína Šipčiaková
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov,
Procházkova 303
Královéhradecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Sledování poruch barvocitu
Michaela Mrázková
Gymnázium Říčany, Komenského nám. 1/1280
Středočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Vliv ekologických čisticích prostředků na bakterie ve srovnání
s běžnými čisticími prostředky
Zuzana Matějovská
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Praha
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Sledování mateřských znamének a tvorba melanomů
Klaudie Gottwaldová
Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově, Komenského 17
Olomoucký
Autor:
Škola:
29
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Vyšetřování endoskopických vzorků sliznice žaludku se zaměřením na
infekci bakterií Helicobacter pylori
Lucie Nádvorníková
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
Pardubický
Farmaceutické a kosmetické využití slizu plžů
Radmila Hinštová
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Ostrava, Hladnovská 1332/35
Moravskoslezský
Obor 7. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Autor:
Škola:
Kraj:
Porovnání kvality včelího medu zakoupeného od včelařů
a v supermarketech
Pavla Koláčková, Martina Štůsková
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146/2
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Aditiva v mléčných výrobcích
Leona Eichlerová
Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 30/22
Vysočina
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Chov králíka a obávaná myxomatoza
Dana Štípková
Gymnázium Nymburk, Komenského 779
Středočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Genetika králíků
Ondřej Krunt
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1
Praha
Název práce:
30
Autor:
Škola:
Kraj:
Stanovení závislosti mezi obsahem a hmotností makovic a výnosem
semene u vybrané kolekce genových zdrojů máku setého (Papaver
somniferum L.)
Lenka Uhlířová
MSŠZe a VOŠ Opava, Purkyňova 12
Moravskoslezský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Screening vybraných obsahových látek v rostlinných vzorcích kosatců
Tereza Zezulová, Jiří Štábl
Purchyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 389
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Včelaření v nástavkových úlech
Zdeněk Řezanina
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, T. G. Masaryka 689
Pardubický
Název práce:
Schopnost reprodukce kleštíka včelího v dělničím a trubčím plodu
včely medonosné
Kateřina Bayerová
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Vliv organického a minerálního hnojení na výskyt onemocnění hlíz
brambor obecnou strupovitosti
Pavlína Černá
Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8
Jihočeský
Hodnocení fenologických znaků kvetení u transgenních linií
Arabidopsis thaliana
Martina Bílková
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Praha
Pozdní odezvy krátkodobého působení cytokininů: glutathion a
metabolismus síry
Tereza Pitrová
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
31
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Falšování potravin
Markéta Pitrová
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Antimikrobiální účinky medu a propolisu
Barbora Šmucrová
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Chov koní - způsoby ustájení
Monika Hlaváčková
OA a SŠZE Žatec, p.o., Studentská 1354
Ústecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Změny kvality konzumních vajec během jednoho roku
Lucie Černá
Gymnázium a SOŠ Rokycany, Mládežníků 115
Plzeňský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Připouštění, březost, porod a odchov hříběte
Pavla Nováková
OA a SOŠZE Žatec, p.o., Studentská 1354
Ústecký
Obor 8. ochrana a tvorba životního prostředí
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Vodní ptáci Tachovska
Martin Liška
Gymnázium a OA Mariánské Lázně, Ruská 355
Karlovarský
Název práce:
Rekonstrukce tůní u Chotěboře, významné místní batrachologické
lokality
Michaela Chalupová, Dita Janáčková, Dorota Klepetková
Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637
Vysočina
Autor:
Škola:
Kraj:
32
Autor:
Škola:
Kraj:
Analýza invazivity porostů trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia)
na hoře Říp
Sofie Kaiprová
Gymnázium Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175
Ústecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Odpadové hospodářství měst Starého Města a Uherského Ostrohu
Helena Kašpárková, Martina Dufková
Obchodní akademie, Uherské Hradiště, Nádražní 22
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Monitorování infekční tlaku moru včelího plodu kartovou metodou
Daniel Štipl
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
Jihočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Ptačí společenstva brownfieldů v Olomouckém kraji
Kateřina Ševčíková
Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Využití krajiny a stanovení koeficientu ekologické stability
v modelových částech v obci Sazovice
Lucie Pálková
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Toxicita těžkých kovů v přítomnosti dřevěného uhlí
Jakub Nejedlý, Lukáš Pariči
SPŠST Praha 1, Panská 856/3
Praha
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Mapování a ochrana hub v přírodní rezervaci Hamrštejn
Kryštof Skrbek
Gymnázium a SOŠPg, Liberec, Jeronýmova 428/27
Liberecký
Název práce:
33
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Populace vstavače mužského v oblasti Kunčice pod Ondřejníkem
Kamil Maralík
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, U Jezu 7
Moravskoslezský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Výskyt cyst Toxoplasmy gondii ve volně přístupných pískovištích na
území Liberce
Matyáš Krtička
Podještědské gymnázium, Liberec, Sokolovská 328
Liberecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Výsledky obnovy slatinného biotopu v EVL Loučeňské rybníčky
Jakub Šedivý
Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166
Středočeský
Název práce:
Závislost biologického oživení a vybraných fyzikálně-chemických
ukazatelů na ročním období na přehradní nádrži Vír
Tereza Deissová
Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65
Jihomoravský
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Dlouhodobé klimatické změny, doba příletů a časování hnízdění
konipasa bílého (motacilla alba) na území České repuábliky, 1964–2013
Denis Urbanský
Slezské gymnázium, Opava, p.o., Zámecký okruh 29
Moravskoslezský
Kraj:
Ekotoxikologické biotesty pracích prostředků a jejich dopad na životní
prostředí
Pavla Audrlická, Marie Ležíková
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové,
Orlické nábř. 356/1
Královéhradecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Flóra a vegetace na stráních u Černé Hory a její změny
Kryštof Chytrý
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
34
Obor 9. strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
GoLight Model výkonnostního kluzáku
Lukáš Václavík
Střední průmyslová škola Olomouc, Tř. 17 . listopadu 49
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Okružní pila
Tomáš Hamerský
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1
Vysočina
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Fonograf
Jan Hajda
SPŠS Vsetín, Pod strání 1776
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Přenos informací o poruchách přejezdů
Marek Berzkowitsch
VOŠ a SŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, Čs. armády 10
Ústecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Návrh vrtacích přípravků
Lukáš Vítek, Karel Aron
SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197
Karlovarský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Vznášedlo
Lukáš Bezdíček
SPŠ a VOŠ technická, Brno, Sokolská 1
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Špalíkovačka ŠDH
Václav Merxbauer
SPŠ Vlašim, Komenského 41
Středočeský
35
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Ohýbadlo elektroinstalačních krabic
Tomáš Pařez, Petr Žádník
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kymburská 846
Královéhradecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Virtuální návrh učebny programování CNC strojů
Dušan König, Jan Rada
SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Plzeňský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Hybridní systémy
Jan Rýznar
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, Kavalcova 814/1
Moravskoslezský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Příprava projektové dokumentace pro přestavbu sklápěčkového
přívěsu
Petr Boštík
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
Pardubický
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Přístavba automatického podávání vlastní výroby ke kotli na tuhá paliva
Jan Petrych
SPŠ, Tábor, Komenského 1670
Jihočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Sportovní malorážka
Jan Bělík, František Manlig
SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec 1, Masarykova 3
Liberecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Propagační předmět firmy Hyundai
Přemysl Borunský, Martin Březina
SŠPHZ Uherské Hradiště, Kollárova 617
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Přestavba motocyklu Jawa 50/20 na silniční speciál
Jan Bartoš
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
36
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
G-ravex_23 Systém pro gravírování uměleckých tribalů
Jiří Braný
Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5, Zborovská 45
Praha
obor 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Výroba elektrické energie pomocí termoelektrického článku
Tomáš Vízdal
SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197
Karlovarský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Digitální řízení modelového kolejiště
Ondřej Jeřábek
VOŠ a SPŠE Olomouc, Božetěchova 3
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Přístrojová deska pro simulátor jízdy
Tomáš Ryba
SOŠ a SOU Kladno, Dubská 967
Středočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Autonomní vozítko
Martin Škarytka
ISŠ Nová Paka, Kumburská 846
Královéhradecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Kytarový elektronkový zesilovač
Michal Stránský
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Pardubice, Karla IV. 13
Pardubický
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
USB HD Zvuková karta
Jaroslav Dohnal
SŠ-COPT Kroměříž, Nábělkova 539
Zlínský
37
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Autonomní řídící jednotka pro 3D tiskárnu
Lukáš Herudek
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava,
Kratochvílova 7/1490
Moravskoslezský
Kraj:
Tablet s RaspberryPi
Martin Bařinka
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště,
Kollárova 617
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Indikátor radiace s mikroprocesorem
Michal Vopat
VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 828/85
Plzeňský
Název práce:
Kraj:
Automaticky polohovatelný stativ pro plynule pohybující se
videozáznamy
Jiří Kyzlink
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno,
Purkyňova 97
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Konstrukce přehrávače souborů MP3
Radek Hanuš
Gymnázium Boskovice, Palackého nám. 1
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Systém pro vzdálené sledování malých domácích zvířat
Tomáš Přeučil
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4, Ohradní 55
Praha
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
8x8x8 RGB LED CUBE
Jan Studený
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Autor:
Škola:
38
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Světelné efekty řízené mikroprocesorem AVR
Miroslav Karásek
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1
Vysočina
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Vznášedlo
Marek Janský, Dalibor Bakala
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Liberec 1, Masarykova 3
Liberecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
LED hodiny pro celodenní provoz
Lukáš Mertlík
Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474
Jihočeský
Obor 11. stavebnictví, architektura a design interiérů
Autor:
Škola:
Kraj:
Měření intenzity svítivosti pouličních lamp v obcích
Královéhradeckého kraje
Vít Olšanský
První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Brandlova 875
Královéhradecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Rekonstrukce a rozšíření ZŠ Havlíčkova Opava
Kateřina Bajužíková, David Lelek
SPŠ stavební Opava, Mírová 3
Moravskoslezský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Energetické využití odpadních vod
Michal Nečas
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4,
Družstevní ochoz 1659/3
Praha
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
SOŠ a SOU stavební Kolín - studie a řešení exteriéru
Patrik Kučera, Tomáš Zoubek
SOŠ a SOU stavební Kolín, Pražská 112
Středočeský
Název práce:
39
Autor:
Škola:
Kraj:
Návrh rodinného domu s uplatněním zásad funkcionalistické
architektury
Monika Baršová
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Bytový dům Pasiv +
Dominik Cakl
SPŠ Stavební Liberec, Sokolovské nám. 14
Liberecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Hlemýžď - soběstačný dům aneb návrat zlatého řezu
Lenka Myslivečková
SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2
Jihočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Studentské náměstí
David Šmíd
SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562
Ústecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
3D modely historických objektů
Michaela Suastiková, Kateřina Jozová, Anna Vacíková
Gymnázium Jindřicha Šimona Baara, Domažlice, Pivovarská 323
Plzeňský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Galerie Červený kopec
Štěpán Macek
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Soukromá mateřská škola Čtyřlístek
Petr Ksiažek
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, Středoškolská 3
Moravskoslezský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Nový pavilón SPŠS ve Valašském Meziříčí
Roman Bolcek
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628
Zlínský
Název práce:
40
Kraj:
Bytový dům
Ivana Složilová
Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou,
Komenského sady 257
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Mětská knihovna Val. Meziříčí
Pavel Bánovský
Střední odborná škola a gymnázium Staré Město, Velehradská 1527
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Rozhledna Melechov
Michal Dohnal
SPŠS ak. Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
Vysočina
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Oxid titaničitý jako přísada do stavebních pojiv
Veronika Rejtková, Hana Tomšíková
Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Obor 12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Středoškolské funkce bez užití infinitezimálního počtu
Jakub Rubáš, Kateřina Fišerová
Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11
Ústecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Vliv světelného znečištění na organismy a jejich prostředí
Pavla Hudcová
Gymnázium, Říčany, Komenského nám. 1/1280
Středočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Interaktivní biologie
Michal Šrůtek
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, 17. listopadu 526
Moravskoslezský
41
Kraj:
Spínaný zdroj
Lukáš Botek
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště,
Kollárova 617
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Stirlingův motor
Martin Hetflejš
Gymnazium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Královéhradecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Desková hra jako didaktická pomůcka
Václav Polák
Mensa gymnázium o. p. s., Praha 6, Španielova 1111/19
Praha
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
3D model olejového čerpadla a mazací soustavy spalovacích motorů
Martin Kremeň
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, T. G. Masaryka 659
Pardubický
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Včelí produkty, technologie výroby medu
Jiřina Rozkošná
CSZŠ, Brno, Grohova 14/16
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Robotická stavebnice
Jan Handrejch
Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474
Jihočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
S dětmi do světa včel
Nikola Staňková
Gymnázim, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková
škola, Znojmo, Pontassievská 3
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
42
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Univerzální puzzle
Ondřej Pospíšil, Martin Mareš
Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1
Vysočina
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Desky pro cvičná zapojení v elektrotechnice
Tomáš Jancsovics, Roman Dušek
SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197
Karlovarský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Hrajeme si s fyzikou - propedeutika přírodovědného vzdělávání
pro 1. stupeň ZŠ
Barbora Šádková
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15
Liberecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Lučba světelná
Pavel Měrka
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
QUATSCH - blbost to není!
Thanh Do Long, Aneta Beranová
Gymnázium Blovice, Družstevní 650
Plzeňský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
E-learning: Biologie
Petr Horký
Masarykovo gymnázium Vsetín, Tyršova 1069
Zlínský
Obor 13. ekonomika a řízení
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Řízení lidských zdrojů v prostředí středoškolských softwarových týmů
Michal Gruber
SPŠE, Praha 2, Ječná 30
Praha
43
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Cesta z dluhu
Marie Re
Obchodní akademie a Jazyková škola, Šumperk, Hlavní třída 31
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Energetika České republiky: EKONOMICKÝ VÝHLED DO ROKU 2050
Jan Papajanovský, Zdeněk Machala
Gymnázium Děčín, Komenského nám. 4
Ústecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Marketingová komunikace zámku Plumlov
Jiří Trunda
SOŠ podnikání a obchodu, spol. s r. o., Prostějov, Rejskova 2987/4
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Branding PrůmkaTV
Štěpán Jákl
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Liberec, Masarykova 3
Liberecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Finanční ústava
Jana Studénková
Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Zpracování podnikatelského plánu - založení fiktivní firmy Zelený hotel
Ludmila Rejšková
Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3
Plzeňský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Fair trade a jeho podpora na školách
Karolína Čapková
Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U školy 39
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Virtuální marketing a jeho aplikace v praxi
Petra Bobčíková, Veronika Jakubíková
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola,
Uherské Hradiště, Nádražní 22
Jihomoravský
Kraj:
44
Kraj:
Taktiky printové reklamy bulvárních deníků
Vojtěch Chupík, Aleš Dovrtěl, Jan Drha
Obchodní akademie Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín,
nám. T. G. Masaryka 3669
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Ekonomické zhodnocení dopravní dostupnosti obce Dubenec
Anna Volšičková
VOŠ a SOŠ Nový Bydžov, Jana Maláta 1869
Královéhradecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Brand management a vliv značky na nákupní zvyklosti teenagerů
Barbora Prchalová
Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14
Jihomoravský
Název práce:
Příbor – turistická destinace pro vás
Autor:
Škola:
Kraj:
Kryštof Dobečka
Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o., Jičínská 528
Moravskoslezský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Investování fyzických osob na akciových trzích
Filip Litavský
Gymnázium & obchodní akademie Chodov, Smetanova 738
Karlovarský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Forexové obchodování za použití automatického obchodního systému
Šárka Páchová
Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323
Plzeňský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Uvedení nového produktu na trh z marketingového hlediska
Jan Pokorný
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Praha
Název práce:
Autor:
Škola:
45
Obor 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Sponzorství dětí z Afriky
Denisa Sádovská, Kristýna Řádková
Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 2
Vysočina
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Problematika měkkých drog na vybraných chebských školách
Šárka Dyršmídová
Gymnázium Cheb, Nerudova 7
Karlovarský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Z kurtu na ples aneb nosíme tenisky?
Ondřej Kunc
Gymnázium Děčín, Komenského nám. 4
Ústecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Canisterapie a její vliv na seniory
Eliška Švihlová
Gymnázium Polička, Nábř. svobody 306
Pardubický
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Propagace medu a včelaření a včelařská mládež
Veronika Šebková
OA, SOŠ a Jazyková škola Hradec Králové, Lipová 56
Královéhradecký
Název práce:
Srovnání základního povědomí o problematice
odpadového hospodářství ve vybraných základních školách
Vendula Volfová
Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí,
Blatské sídliště 600/I
Jihočeský
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Stavba elektrické kytary
Michal Hajda
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm,
Školní 1610
Zlínský
46
Autor:
Škola:
Kraj:
Možnosti využití volného času a využití volného času ke zdokonalování
osobnosti
Tomáš Majer, Lukáš Valc, Jakub Přikryl
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Pod strání 1776
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Nominance a submisivita v povoláních
Kateřina Karpíšková
Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323
Plzeňský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Život v Brně pohledem pracujících cizinců
Tereza Tesařová
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Výtvarný projev sexuálně zneužívaných dětí mladšího školního věku
ve vztahu k úloze učitelů v krizové intervenci
Martina Apolena Závorová
Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, nám. Jana Žižky 186
Středočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Zvládání školní zátěže
Simona Kotková
Gymnázium Boskovice, Palackého nám. 1
Jihomoravský
Název práce:
Bezpečnostní komfort seniorů jako chodců v městském dopravním
provozu
Lucie Malá
Gymnázium Olomouc- Hejčín, Tomkova 45
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Postoj společnosti k dětem a mladistvým s postižením,
historie a současnost
Kateřina Ritterová
Gymnázium profesora Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 966/36
Praha
47
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Kyberšikana u pubescentů a adolescentů (12-16) aneb jaké důsledky
může mít?!
Vladimíra Osadníková
Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2
Moravskoslezský
Synestézie
Petra Sedláčková
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova
425/27
Liberecký
Obor 15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Ilustrace knižního titulu
Karolína Savincová
Mensa gymnázium, Praha 6, Španielova 1111/19
Praha
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Fanfiction
Markéta Májová
Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň, Sokolovská 54
Plzeňský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Poetický sever v srdci Evropy
Magdaléna Tydrichová
Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod vrchem 3421
Středočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Mariánský kult v Klášterci nad Ohří
Marcela Kadlecová, Matouš Mokrý, Vít záhorák
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
Ústecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Fenomén analogové a digitální fotografie
Markéta Fiurášková
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
48
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Alchymista
Barbora Premusová
Mendelovo gymnázium, Opava, Komenského 5
Moravskoslezský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Středoškolské časopisy kolem nás
Ivana Puškarová
Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Sen noci svatojánské
Karolina Ondrová
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932
Středočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Vývoj průmyslové architektury ve Valašském Meziříčí
Irma Horáková
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Cesta olomouckou historií s Vladimírem Gračkou
Kristýna Krausová
Církevní gymnázium Německého řádu, s.r.o., Olomouc, Nešverova 693/1
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Divadlo a role playing games
Eva Koreisová
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355
Karlovarský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Spojení staré a moderní architektury při obnově kostela nanebevzetí
panny Marie v Neratově
Přemysl Zhoř
Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 30/22
Vysočina
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Křížové cesty v severovýchodních Čechách
Zora Babijová
Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423
Královéhradecký
49
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Život a dílo Stanislava Víši
Dominika Kubištová
Gymnázium Česká Třebová, Tyršovo nám. 970
Pardubický
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Rekonstrukce podoby barokního mostu v Litoměřicích
Jakub Pisklák
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1015/19
Ústecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Gregor Mendel - studentům a dětem
Veronika Horáčková, Veronika Čáslavová
Gymnázium Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
Obor 16. historie
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Školství volyňských Čechů
Anna Vlasáková
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530
Liberecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Tomáš Lázna - voják rakousko-uherské armády
Richard Lázna
RG a ZŠ města Prostějova, Studentská 4/2
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Zpověď kněze Václava Divíška
Sabina Gábová
Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Vorařství, zaniklé povolání
Kateřina Žižková
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23
Jihočeský
50
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Sběrný tábor Radiotrh PVV
David Trojan
Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
Praha
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Role žen v sedmé generaci Přemyslovců
Vojtěch Slouka
Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116
Vysočina
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Osudy českých četníků v českém pohraničí v roce 1938
Kristýna Dědičová
Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod vrchem 3421
Středočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Josef Hrudka (1912 - 1984) cesta domů vedla nejen přes Duklu
Dominika Šiková, Jiří Šik
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661
Ústecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Malá kronika salesiánské rodiny -Stručná historie salesiánského řádu v
Čechách v letech 1927 - 1990
Lucie Kopecká
Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
Pardubický
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
František Nedbálek a Obrana národa ve Valašském Meziříčí
Vojtěch Zetek
Gymnázium Františka Palackého Valašském Meziříčí, Husova 146
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Napoleonova Grande Armée v bitvě u Slavkova
David Pokorný
Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Součkova 500
Jihomoravský
Název práce:
Situace zůstavších Němců na našem území po roce 1948
ve vzpomínkách brněnských pamětníků
Lucie Křehlíková
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
Autor:
Škola:
Kraj:
51
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Historie Sportovního domu v Chomutově
Jan Havránek
Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Ústecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Odrazy historie v rodině Pangerlů
Martina Cinkeová
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Plzeňský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Odsun Němců z okresu Vrchlabí v letech 1945-1947 s přihlédnutím
k problematice německých specialistů
David Sogel
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Královéhradecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Československo-polský konflikt o Těšínské Slezsko v letech 1918-1920
Tomáš Franek, Jiří Mravec
Gymnázium, Třinec, Komenského 713
Moravskoslezský
Obor 17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Náboženství a homosexualita
Radana Králová
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Ideologické přesvědčení a interpretace dějin: Reflexe normalizace
v závislosti na postoji vůči režimu
Pavel Tomáš Řehák
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682
Královéhradecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Andižanský masakr: geopolitická analýza konfliktu
Petr Vodička
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
52
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Ústava USA, Druhý ústavní dodatek a problematika střílení na školách
Jaroslav Mach
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
Jihočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Zdravotní pojištění: právo či povinnost?
Gabriela Randáková
První české gymnázium v Karlových Varech, Národní 25
Karlovarský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Život vietnamské komunity v podmínkách ČR
Thuy Duong Nguyen
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická,
Žatec, Studentská 1354
Ústecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Právní vědomí mládeže na Havlíčkobrodsku
Tereza Bezoušková, Iveta Horáková
Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637
Vysočina
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Setkání Komenského a Descarta
Jiří Zuzaník
Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
První přímá volba prezidenta České republiky
Kateřina Galdová
Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Malajsie: pod povrchem
Benedikt Straňák
Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2
Praha
Název práce:
Srovnání starého a nového Občanského zákoníku ve vazbě na instituty
právní subjektivity, způsobilosti k právním úkonům a svéprávnosti
Kristýna Vašková
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
Autor:
Škola:
Kraj:
53
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Uganda, země dvou tváří
Michaela Ptáčková
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
Středočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Etické promluvy z pohledu teorie mluvních aktů
Radim Lacina
Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Španělský frankismus versus italský mussolinismus
Ondřej Dus
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682
Královéhradecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Syrská občanská válka
Karim Skandrani
AG Štěpánská 22, Praha 1
Praha
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Eutanazie
Andrea Smoloňová
Střední škola Havířov-Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 50
Moravskoslezský
Obor 18. informatika
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Redakční systém FeldCode CMS
David Feldstein
Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90
Středočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Globální synchronizace HW prvků v rámci sítě internet
Michael Voříšek
SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197
Karlovarský
54
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
OKO školní informační systém
Ondřej Kovář
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069
Zlínský
LSDadmin - Administrační systém s pokročilou správou uživatelských
účtů, aplikací a hlášení chyb
Martin Antoš
SPŠE Ječná 30, Praha 2
Praha
Kraj:
Fakturační systém v Excelu
Dušan Chvilíček
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola Uherské
Hradiště, Nádražní 22
Zlínský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Izometrické zobrazení v HTML5
Antonín Vlček
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jihomoravský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Projekt OpenGame
Tomáš Dubovský, Tomáš Svoboda
Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
Olomoucký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Střední škola informatiky a finančních služeb
Tomáš Zíma
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 2006
Plzeňský
Název práce:
Seznámení s redakčním systémem WordPress a jeho použití na příkladu
vytvoření formuláře
Jan Melena
Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116
Vysočina
Název práce:
Autor:
Škola:
Autor:
Škola:
Kraj:
55
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
MultiROM - Nástroj pro instalaci více operačních systémů
na jedno mobilní zařízení
Vojtěch Boček
SPŠ a VOŠ technická Brno, Sokolská 1
Jihomoravský
Tvorba akční hry v XNA
Marek Kotrč
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy,
Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Jihočeský
Autor:
Škola:
Kraj:
Synchronizace serverových systémů s centrální databází a jejich
zálohování
Ondřej Linger
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
Praha
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Projekt Minecore.cz
Radim Lipovčan
Gymnázium, Třinec, Komenského 713
Moravskoslezský
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Multiplatformní šachové rozhraní Holy-6000
Tomáš Nekvinda
Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl, T. G. Masaryka 590
Pardubický
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Experimenty s přirozeným výběrem
Daniel Čejchan
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Královéhradecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Tréninkový deník
Jan Kadeřábek
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Liberec 1, Masarykova 3
Liberecký
Název práce:
Kraj:
56
Laureáti všech oborů získají:
Cenu MŠMT (kniha)
Cenu CZ.NIC (1500,- za 1. místo, 1000,- za 2. místo, 800,-. za 3. místo)
Cenu Plzeňské teplárenské pro 1. místo v každém soutěžním oboru (tablet)
Cenu GES Electronics pro 2. místo v každém soutěžním oboru (čtečka)
Nominace ze všech oborů na:
zahraniční soutěže INTEL ISEF, EUCYS 2015, International Wild Research Week
Ceny České hlavičky (Merkur, Genus, Ingenium, Futura, Sanitas)
Cenu Učené společnosti
Cenu České nukleární společnosti za 3 práce se zaměřením na mírové využití jaderné energie
(1. místo 2500,-, 2. místo 1500,-, 3. místo 1000,-)
Cena Sdružení na podporu talentované mládeže ČR Talent 2014
Cenu Nadačního fondu J. Heyrovského
Cenu Dopravního vydavatelství WOLF
(1. místo předplatné časopisu Městská doprava a kniha, 2. a 3. místo kniha)
Nominace z technických oborů:
na Cenu rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc.
57
Ceny pro jednotlivé soutěžní obory:
Cena děkana FJFI ČVUT v Praze (1. místo 2000,- Kč,
2. místo 1500,- Kč, 3. místo 1000,- Kč)
Cena UJv Řež a.s.
Cena společnosti Otakara Borůvky (1., 2., 3. místo)
Fyzika
Cena děkana FJFI ČVUT v Praze (1. místo 2000,- Kč,
2. místo 1500,- Kč, 3. místo 1000,- Kč)
Cena Výzkumného centra Nové technologie ZČU v Plzni
ve výši 3000,- Kč
Chemie
Cena děkana FJFI ČVUT v Praze (1. místo 2000,- Kč,
2. místo 1500,- Kč, 3. místo 1000,- Kč)
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní
poukázky v hodnotě 1. místo 1500,- Kč, 2. místo 1000,- Kč,
3. místo 500,- Kč)
Biologie
Cena Národního centra pro mladé chemiky (knižní
poukázky v hodnotě 1. místo 1 500,- Kč, 2. místo 1 000,Kč, 3. místo 500,- Kč)
Geologie, geografie
Cena proděkana geologické sekce Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze za nejoriginálnější práci
v oboru věd o Zemi (věcná cena v hodnotě 2000,- Kč)
Zdravotnictví
Cena ředitelky Fyziologického ústavu AV, v.v.i RNDr. Lucie
Kubínové, CSc.
Cena Národního centra pro mladé chemiky (knižní
poukázky v hodnotě 1. místo 1500,- Kč, 2. místo 1000,- Kč,
3. místo 500,- Kč)
Zemědělství, potravinářství, lesní Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní
a vodní hospodářství
poukázky v hodnotě 1. místo 1 500,- Kč, 2. místo 1 000,Kč, 3. místo 500,- Kč)
Cena ČSVTS
Ochrana a tvorba životního
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní
prostředí
poukázky v hodnotě 1. místo 1500,- Kč, 2. místo 1000,- Kč,
3. místo 500,- Kč)
Strojírenství, hutnictví, doprava Cena ČSVTS
průmyslový design
Elektrotechnika, elektronika a
Cena děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze
telekomunikace
Cena ČSVTS
Matematika a statistika
Stavebnictví, architektura a
design interiérů
Tvorba učebních pomůcek,
didaktická technologie
Cena ČSVTS
Cena ČSVTS
58
Ekonomika a řízení
Cena rektorky VŠE v Praze prof. Hany Machkové, CSc.
(1. místo 5000,- Kč, 2. místo 3000,- Kč, 3. místo 2000,-Kč)
Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika
volného času
Teorie kultury umění a umělecké
tvorby
Historie
Cena FF UK pro vítěze oboru
(vzdělávací kurz Léto s FF UK)
Cena Společnosti pro Revolver Revue
Cena Společnosti pro Revolver Revue
Filozofie, politologie a ostatní
humanitní a společenskovědní
obory
Informatika
Cena FF UK pro vítěze oboru
(vzdělávací kurz Léto s FF UK)
Cena ASUD
Cena Společnosti pro Revolver Revue
Cena FF UK pro vítěze oboru
(vzdělávací kurz Léto s FF UK)
Cena Společnosti pro Revolver Revue
Cena děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze
59
36. ročník Celostátní přehlídky SOČ vedle vyhlašovatele MŠMT ČR,
garanta NIDV a organizátora Gymnázia Luďka Pika v Plzni podpořili:
Plzeňský kraj
Statutární město Plzeň
Evropské hlavní město kultury
Plzeňská teplárenská
Skupina ČEZ
GES Electronics
Makro
CZ.NIC – generální partner SOČ
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vysoká škola ekonomická v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Západočeská univerzita v Plzni
Nové technologie Výzkumné centrum ZČU v Plzni
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Český svaz vědeckotechnických společností
Česká nukleární společnost
Nadační fond Jaroslava Heyrovského
Národní centrum pro mladé chemiky
Sdružením na podporu talentované mládeže ČR
Společnost Otakara Borůvky
Asociace učitelů dějepisu
Společnosti pro Revolver Revue
Dopravní vydavatelství Wolf
60

Podobné dokumenty