2003/2004 HRAČKY

Komentáře

Transkript

2003/2004 HRAČKY
CHICCO_TOY_03
22.9.2003
14:36
HRAČKY
T
O
Y
S
2003/2004
Stránka 1
0+
1+
3+
1
CHICCO_TOY_03
22.9.2003
14:36
Stránka 2
Rozvoj v kaÏdém smyslu
Jednou z hlavních náplní života novorozenců je „hra“. Napomáhá jim v sebepoznávání, v rozvoji jejich smyslů, motorických a sociálních schopností. Z tohoto důvodu Chicco vyrábí po dobu více
jak 50-ti let vysoce kvalitní hračky ve spolupráci s pediatry a experty na psychologii a vzdělávání
kojenců, se zaměřením na jejich potřeby v každé fázi jejich vývoje. Chicco se na základě svých
rozsáhlých zkušeností a provedení četných studií rozhodlo zařadit své hračky do 3 věkových
skupin, s nabídkou výchovného podnětu pro každé období růstu dítěte. Kolekce „Klasické hračky
Chicco“ a „Světy hraček Chicco“ (t.j. Chiccoland, Happy Garden, Casa Garden) dokáží doprovázet
děti ve všech rozmanitých fázích jejich učení se a her.
0+ Od narození
Vidět, slyšet, dotýkat se ........
To jsou první smysly, které dítě od okamžiku svého narození rozvíjí. Chicco nabízí široký výběr hraček,
které dokáží upoutat pozornost dítěte a přiměřeně stimulovat jeho vývoj smyslového vnímání.
¤ada „Klasické hraãky“ Chicco
0+
1+
3+
1+ Od prvního roku jejich života
Zkoumání, první kroky, naslouchání.......
Počínaje prvním rokem života, dítě začíná chodit, mluvit, dělá si své první logické úsudky,
zkoumá svět kolem sebe. V kolekci Chicco mohou rodiče nalézt ideální hračky provázející jejich
dítě ve všech těchto důležitých obdobích.
3+ Růst, socializace, napodobování rolí.......
Po třetím roce věku je pro děti nezbytné hrát si s hračkami, které symbolizují určitou společenskou roli, profesi. Proto je důležité stimulovat dětskou představivost. Z tohoto důvodu Chicco
nabízí širokou paletu hraček speciálně vyvinutých k tomu, aby dětem pomohly se otevřeně a svobodně vyjadřovat.
0+ 1+ 3+
VIZUÁLNÍ
AUDIO
KOORDINAČNÍ
VJEMY
DOVEDNOSTI
DOVEDNOSTI
HUDEBNÍ
LOGICKÉ ASOC.
MOTORICKÁ
SCHOPNOSTI
DOVEDNOSTI
ZRUČNOST
HUDEBNÍ
TVOŘIVÉ
SCHOPNOSTI
SCHOPNOSTI
¤ada „Svûty hraãek“ Chicco
0+
1+
3+
CHICCO_TOY_03
22.9.2003
14:36
Stránka 4
0+
VIZUÁLNÍ
VJEMY
AUDIO
DOVEDNOSTI
KOORDINAČNÍ
DOVEDNOSTI
Rozvoj od narození
Vidět, slyšet, dotýkat se ...
Od okamžiku narození jsou novorozenci schopni se zájmem sledovat
zdroje světla a od 3 měsíců už jasně vidí a vnímají výrazné barvy. Stejně
tak jsou postupem času zdokonalovány jejich audio schopnosti a také
hmat, který je prvním nástrojem dětského vědomí a zkoumání okolí.
Každý den dětského života je plný nových objevů a poznání, proto je
důležité, dát dětem již od prvních měsíců jejich života hračky, které
upoutají jejich pozornost a pomohou jim v rozvoji hmatu, zraku a sluchu.
Hračky jasných barev, chrastítka, měkké hračky k pomazlení, napomáhají dětem v jejich kontaktu s okolním světem.
4
5
CHICCO_TOY_03
22.9.2003
0+
14:37
Stránka 6
Klauni nad post˘lku
Kód 65869
5 barevn˘ch baculat˘ch klaunÛ na
otoãné základnû. Po nataÏení zaãne
hrát hudba. Barvy, tvary a melodie jsou
vhodné pro v˘voj audiovizuálních schopností dítûte.
Od narození
Hrající koník
Kód 67599
Zmáãknûte ocásek a koník zaãne
hrát a svítit. Lze pfiepnout pouze
na svícení. Od 3 mûsícÛ.
Zrcátko medvídek
Kód 65781
Chrastítko ve tvaru
medvídka se zrcátkem.
Má pohyblivé oãi
a pískací drÏátko.
Od 3 mûsícÛ.
Hrazdiãka na hraní
Kód 63031
Hrazdiãka na hraní s moÏností
9 rÛzn˘ch manuálních ãinností,
které stimulují koordinaci prvních
dûtsk˘ch pohybÛ. Papou‰ek,
slunce a mot˘l jsou oddûlitelné,
dítû si mÛÏe hrát s kaÏdou
touto ãástí zvlá‰È.
Od 3 mûsícÛ.
6
Farma nad post˘lku
Kód 67484
Mobilní, elektronická konstrukce nad dûtskou
post˘lku s pûti vesel˘mi zvífiátky z farmy, která se
pfii spu‰tûní melodie otáãejí. Konstrukce má 3
odli‰né funkce: hudba a pohyb, hudba a noãní svûtlo, pouze noãní svûtlo. MÛÏe b˘t také aktivována
pomocí ruãního dálkového ovládání.
Od narození.
Hrající hvûzda 66143
Hrající mûsíc 67486
Rozko‰ná melodická hvûzda a mûsíc s vesel˘m obliãejem, oãi
se pohybují ze strany na stranu. Obû hraãky mohou b˘t pfiipevnûny k boãním stranám post˘lky, uvádí se do chodu
zataÏením za drÏátko se ‰ÀÛrkou.
Od narození.
Ručičky a nožičky na kroužku
Kód 66851
Barevné kousátko se dítěti dobře
drží. Ručičky a nožičky umožňují
dítěti ulevit si v období růstu
zoubků. Od 3 měsíců.
Chrastítko kaãer s pfiísavkou
Kód 69217
Chrastítko s tváfií kaãera je
ideální pro zabavení dítûte.
Souãástí v˘robku je pfiísavka,
kterou lze hraãku upevnit na stÛl
nebo i na jídelní Ïidli Chicco.
Vûk: 3-18 mûsícÛ
Chrastítko kraviãka s pfiísavkou
Kód 69216
Chrastítko ve tvaru kraviãky je ideální pro zabavení
dítûte. Bezpeãnû uloÏené barevné kuliãky pfiitahují
pozornost dítûte. Souãástí v˘robku je pfiísavka,
kterou lze hraãku upevnit na stÛl nebo i na jídelní
Ïidli Chicco.
Vûk: 3-18 mûsícÛ
Chrastítko hrající klaun
Kód 66898
Svûtélkující a hrající chrastítko reagující na zatfiesení. DrÏátko je plné barevn˘ch kuliãek.
Od 3 mûsícÛ.
7
CHICCO_TOY_03
22.9.2003
14:37
Stránka 8
0+
Cirkus panel
Kód 68653
Tento mûkk˘ panel miminko
zabaví sv˘mi zvukov˘mi
efekty. Plastové ãásti jsou
velmi vhodnou pomÛckou pfii
rÛstu zubÛ. Hraãku lze pfiipevnit na post˘lku nebo na
ochrann˘ oblouk koãárku.
Lze prát v praãce.
Vûk: 3-24 mûsícÛ
Cirkus chrastítko kluk
Kód 68648
Mûkké chrastítko, které má
pestré, veselé barvy poutající
pozornost miminka. Je vhodnou pomÛckou pfii rÛstu
zubÛ. Pfii zatfiesení chrastí.
Vûk: 3-12 mûsícÛ
Pop up cirkus
Kód 69378
Pfii maãkání ãtyfi barevn˘ch
tlaãítek rÛzn˘ch tvarÛ vyskakují
ãtyfii veselé postaviãky a
zvífiátka. Doprovází je legraãní
zvuky a zároveÀ se rozsvûcují
svûtélka. KdyÏ se otevfiou v‰echny ãtyfii pfiihrádky, zaãne hrát
jedna ze ‰esti melodií.
Vûk: 6-24 mûsícÛ
8
Cirkus hrající
Kód 69138
Barevn˘ cirkusov˘
stan pfiiláká pozornost dûtí. Zatáhnutím
za hvûzdiãku se aktivuje melodie a jako
pfiekvapení se objeví
mûkk˘ usmívající se
klaun.
Vûk: 0-18 mûsícÛ
Cirkus hrazdiãka ‰a‰ek
Kód 68960
Hrazdiãka je ideálním hracím
centrem pro v˘voj pohybov˘ch schopností miminka.
Polstrovanou podloÏku lze
pouÏívat samostatnû nebo na
ní upevnit 2 mûkké oblouky
se ãtyfimi závûsn˘mi hraãkami. Tyto hraãky lze z obloukÛ
sundat.
Vûk: 3-18 mûsícÛ
Cirkus holka s kruhy
Kód 68651
Mûkká hraãka, snadno uchopitelná i tûmi nejmen‰ími prstíky.
Spoustu hezk˘ch barevn˘ch
krouÏkÛ upoutává pozornost
miminka. Pfii zatfiesení chrastí.
Lze prát v praãce.
Vûk: 3-15 mûsícÛ
Cirkus chrastítko holka
Kód 68649
Mûkké chrastítko, které má
pestré, veselé barvy poutající
pozornost miminka. Je vhodnou
pomÛckou pfii rÛstu zubÛ. Pfii
zatfiesení chrastí. Lze prát
v praãce.
Vûk: 3-12 mûsícÛ
Cirkus kluk s kruhy
Kód 68650
Mûkká hraãka, snadno uchopitelná
i tûmi nejmen‰ími prstíky. Spoustu
hezk˘ch barevn˘ch krouÏkÛ
upoutává pozornost miminka. Pfii
zatfiesení chrastí. Lze prát v praãce.
Vûk: 3-15 mûsícÛ
Cirkus chrastítko slon
Kód 68652
Mûkké chrastítko v podobû
slona, kter˘ má pestré,
veselé barvy a usmívá se na
miminko. Je vhodnou
pomÛckou pfii rÛstu zubÛ. Pfii
zatfiesení chrastí. Lze prát
v praãce.
Vûk: 3-12 mûsícÛ
Cirkus hrací pultík
Kód 69358
Mûkk˘ hrací pultík lze pfiipevnit
na pultík u koãárku. Blikající
svûtélka, melodie a dal‰í
souãásti hraãky zabaví dûÈátko
rozvíjí i jeho koordinaãní schopnosti. Lze prát v praãce.
Vûk: 3-24 mûsícÛ
Rozmûr.: cm 82x98
9
CHICCO_TOY_03
22.9.2003
14:37
Stránka 10
0+
Králík s otvorem
Kód 63246
Vesel˘ králíãek vyroben z mûkkého
materiálu, upoutá dûtskou
pozornost nejen sv˘mi jasn˘mi
barvami, ale i zvukem, kter˘
vydává. Díky otvoru, kter˘ má
králíãek v bfií‰ku, lze tuto hraãku
snadno uchopit i mal˘mi dûtsk˘mi
ruãiãkami.
od 6 mûsícÛ
Kachna s otvorem
Kód 63245
Hudební kachniãka vyrobená
z mûkkého barevného materiálu je
vyvinuta tak, aby se dobfie drÏela
i mal˘m dûtsk˘m rukám.
od 6 mûsícÛ
Îába s otvorem
Kód 63637
Mûkká a veselá hudební zvífiátka
s otvorem pro snadné uchopení
i mal˘mi, dûtsk˘mi ruãiãkami.
od 6 mûsícÛ
Pomeranã s otvorem
Kód 65405
Dûtské chrastítko z mûkkého
materiálu, lehce uchopitelné,
s vesel˘mi barvami a smûjícím se
obliãejíãkem.
od 6 mûsícÛ
Medvídek s otvorem
Kód 63638
Vesel˘ medvídek je vyroben
z mûkkého materiálu jasn˘ch
barev. Díky otvoru, kter˘ má
medvídek v bfií‰ku, se tato hudební
hraãka dobfie drÏí i mal˘m,
dûtsk˘m rukám.
od 6 mûsícÛ
10
Chicco roller hrající
Kód 65946
Nov˘ model jedné z
nejoblíbenûj‰ích hraãek Chicco.
Nafukovací válec poslouÏí va‰emu
dítku jako pol‰táfi, sedátko ãi jako
míã. Tfii melodie lze jednodu‰e
spustit po zmáãknutí barevného
tlaãítka.
6-36 mûsícÛ
Hrající skfiíÀka hru‰ka
Kód 65543
Veselé barvy a melodická hudba
upoutají pozornost va‰eho
nejmen‰ího. Hrající hru‰tiãka je
vyrobena z jemného, barevného
materiálu a je ideální hudební
hraãkou pro dûti od narození.
Banán
Kód 65403
Mûkké chrastítko banán s vesel˘mi
barvami a usmívajícím se
obliãejíãkem pro potû‰ení na‰ich
nejmen‰ích.
od 6 mûsícÛ
Mrkev
Kód 65284
Chrastítko ve tvaru mrkve se
smûjícím se obliãejíãkem.
Vyrobené z mûkkého materiálu,
kter˘ lehce uchopí malé dûtské
ruce.
od 6 mûsícÛ
Pohyblivá Ïelva
Kód 67474
Ply‰ová Ïelva s malou Ïelviãkou. Po
stisknutí se pohybují a malá Ïelviãka
píská.
6-24 mûsícÛ
Slon skládací a hrající
Kód 68957
K poslechu zábavné hudby
jednodu‰e postaãí jednotlivé ãásti
hrajícího slona nasunout
na houpací podstavec.
Od 3 mûsícÛ.
Hrající skfiíÀka jablko
Kód 65542
Hrající jablíãko, vyrobeno
z jemného, barevného materiálu, je
ideálním hudebním kamarádem pro
pobavení dûÈátka.
od narození
11
CHICCO_TOY_03
22.9.2003
14:37
Stránka 12
0+
Káãa kytiãka
Kód 68899
Tradiãní a oblíbená hraãka káãa,
která upoutá pozornost dítûte. Uvnitfi
je moÏno sledovat pohyb barevn˘ch
mot˘lkÛ a beru‰ek poté, co se káãa
zaãne otáãet po stlaãení modré
vrchní ãásti.
Vûk : 6-18 mûsícÛ
Telefon Lights ‘N’ Sound
Kód 68799
První melodick˘ mobilní
telefon pro va‰e dítû
s mnoÏstvím blikajících svûtel k upoutání dûtského
zraku, s hudebními melodiemi k poslechu. Je to ideální
hraãka, která pomáhá rozvíjet audio- vizuální a koordinaãní dovednosti dítûte.
Od 6 mûsícÛ.
Rainbow Activity fotoaparát
Kód 68795
První dûtská „kamera“, která také hraje!
K poslechu zábavn˘ch melodií, stejnû jako
k rozsvícení smûjícího se obliãeje, staãí zmáãknout knoflík. Od 6 mûsícÛ.
Rainbow – chrastítko pfies˘pací hodiny
Kód 69305
Chrastítko, které díky svému tvaru je lehce
uchopitelné pro malé ruãiãky. Pfii zatfiepání
hraãkou malé barevné kuliãky kaskádovitû
propadávají aÏ na druhou stranu chrastítka.
Vûk: 6-18 mûsícÛ
12
Rainbow chrastítko
s pfiísavkou
Kód 67271
Nádherné, barevné chrastítko
poutavé pro dûtské oãi: otáãivé
koule, váleãky a barevné
chrastící kuliãky. Je to ideální
hraãka na vysoké dûtské
Ïidliãky a stolní desky.
Od 6 mûsícÛ
Rainbow – chrastítko koule
Kód 69304
Chrastítko, které stimuluje audiovizuální
dovednosti miminka. Veselé barvy doplÀují
malé kuliãky, bezpeãnû uloÏené uvnitfi
v˘robku.
Vûk: 3-12 mûsícÛ
Rainbow Activity ovladaã
Kód 68794
Barevn˘ ovladaã se zábavn˘mi
zvuky a hudebními melodiemi.
K poslechu 3 melodií a 4 zvukÛ
staãí zmáãknout prostfiední knoflík.
Hraãka má poutko pro snadné
uchopení. Od 3 mûsícÛ.
Rainbow klíã
Kód 69303
Hraãka pro nejmen‰í, je vhodnou
pomÛckou pfii rÛstu zubÛ. Pfii otáãení
klíãem je sly‰et klikání a pfii zmáãknutí
ãerveného pfiívûsku klíãe se ozve pískací
zvuk.
Vûk: 3-12 mûsícÛ
Rainbow – chrastítko na koãárek
Kód 69476
Elektronická hraãka, kterou lze
pfiipevnit na ochrann˘
oblouk koãárku a která
tudíÏ doprovází dûÈátko
pfii v˘letech mimo
domov. Hraãka vydává
dvû melodie a svítí.
Vûk: 3-18 mûsícÛ
Rainbow Activity telefon
Kód 68900
V Rainbow Activity telefonu objeví
dítû blikající svûtla, zvuky, hudební
melodie. Hraãka napomáhá dítûti
rozvíjet jeho smyslové a hmatové
schopnosti.
Od 6 mûsícÛ.
Rainbow chrastítko MARACAS (âINKA)
Kód 67270
Lehce uchopitelné, poutá dûti sv˘mi barvami,
chrastiv˘m zvukem a kaskádou barevn˘ch kuliãek.
3-12 mûsícÛ
13
CHICCO_TOY_03
22.9.2003
0+
14:37
Stránka 14
Medvídek velk˘
s melodií Kód 68645
První z dûtsk˘ch pfiátel. NûÏn˘, mil˘ medvídek
uklidÀuje dítû svou sladkou melodií a jemn˘m
noãním svûtlem. Od narození.
Medvídek stfiední
Kód 68646
Mûkk˘ a barevn˘ chrastící medvídek
pro pomazlení.
Od 3 mûsícÛ.
Medvídek chrastítko
kód 68647
Dûtské chrastítko z jemného materiálu, lehce uchopitelné, s barevn˘mi
chrastícími kuliãkami. Od 3 mûsícÛ.
Hrající králíãek 68748
Hrající medvídek 68747
Barevná elektronická
chrastítka se 4 melodiemi,
které se aktivují zmáãknutím
osvûtleného tlaãítka,
umístûného uprostfied
chrastítka. Navíc
jsou chrastítka
doplnûna
o drÏátko, které je
také vhodn˘m kousacím
krouÏkem ke zklidnûní
dûtsk˘ch dásní pfii
profiezávání zoubkÛ.
Od 3 mûsícÛ.
14
Hrazdiãka „Lights n‘ Sounds“
Kód 68741
Vtipnû fie‰ená hrazdiãka se svûtly,
zvuky a barvami. V soupravû jsou
usmûvavá zvífiátka na houpaãkách
a 9 hudebních melodií se zábavn˘mi
zvukov˘mi efekty. Tato stimulaãní hraãka slouÏí
k podpofie koordinace pohybÛ dítûte, zejména kopání.
Prostfiední elektronick˘ panel mÛÏe b˘t z hrazdiãky sejmut
a pfiipraven tak k upevnûní na boãní strany dûtské post˘lky nebo
na sportovní koãárek. Od 3 mûsícÛ
Králíãek velk˘ s melodií 68642
První z dûtsk˘ch pfiátel. NûÏn˘, mil˘
králíãek uklidÀuje dítû svou sladkou
melodií a jemn˘m noãním svûtlem.
Od narození.
Králíãek chrastítko 68644
Dûtské chrastítko z jemného materiálu,
lehce uchopitelné, s barevn˘mi
chrastícími kuliãkami.
Od 3 mûsícÛ
Králíãek stfiední
Kód 68643
Mûkk˘ a barevn˘ chrastící králíãek
pro pomazlení.
Od 3 mûsícÛ.
Medvídek velk˘ – tlukoucí srdíãko
Kód 68376
Tento mûkouãk˘ a mil˘ medvídek uklidÀuje dûti
sv˘m jemn˘m svûtlem a zvukem tlukotu srdce.
Jednodu‰e staãí medvídka obejmout, jeho
srdíãko se rozsvítí a dítû mÛÏe poslouchat
jeho uklidÀující tlukot. Od narození.
15
15
CHICCO_TOY_03
22.9.2003
14:37
Stránka 16
1+
AUDIO
DOVEDNOSTI
LOGICKÉ ASOC.
DOVEDNOSTI
KOORDINAČNÍ
SCHOPNOSTI
Vyrůstání od prvního
roku života
Od prvního roku života je pro dětský růst důležitý každý okamžik. Děti
začínají chodit, postupně se zdokonalují v činnosti a zkoumají své okolí.
Zdokonalují své schopnosti používat obě ruce a s větší přesností koordinovat vlastní pohyby. Z jazykového hlediska děti poznávají názvy věcí
a začínají komunikovat s ostatními, a tak si zároveň postupně obohacují
svoji slovní zásobu. Během tohoto období je doporučeno dávat jim
výrazové hračky se zvuky k poslechu, skládačky a stavebnice využívající
dětskou fantazii, hračky muzikální a pohyblivé. Poskytují dětem možnost
učit se, komunikovat, seberealizovat se a zároveň je dokáží pobavit.
16
17
CHICCO_TOY_03
22.9.2003
14:37
Stránka 18
1+
Go náklaìák
Kód 67877
Mal˘ barevn˘ nákladní automobil
se sklápûãkou, na setrvaãník
s medvídkem fiidiãem.
Od 1 roku
GO auto
Kód 67878
Malé barevné autíãko na setrvaãník
s medvídkem fiidiãem.
Od 1 roku.
Îonglující medvídek
Kód 69373
Tento medvídek je elektronická
hraãka s nûkolika aktivitami.
Pohybováním medvídka na
válci dopfiedu a dozadu se
spou‰tí zvukové efekty
a melodie. Koordinaãní
schopnosti dítû rozvíjí
posunováním barevn˘ch
kuliãek po barevn˘ch
obloucích.
Od 1 roku.
Kabriolet R/C
Kód 69238
Smûjící se auto na dálkové
ovládání jezdí do ãtyfi smûrÛ
(dopfiedu, dozadu, dopfiedu doleva a doprava). Ovladaã je moÏno
uchytit na stfiechu auta, ãímÏ
vznikne ‰ikovné drÏátko pro
pfiená‰ení.
Vûk: Od 2 let
Telefon auto Hello
Kód 63074
Zábavná, multifunkãní hraãka
ovládaná taÏením za provázek,
s hudebními klávesami,
melodiemi a zvuky, které dítû
objevuje stiskem
pestrobarevn˘ch tlaãítek.
Od 1 roku.
18
Go sportovní auto
Kód 67876
Mal˘ barevn˘ „sporÈák“ na
setrvaãník s medvídkem
fiidiãem.
Od 1 roku.
Koník Press n’Go
Kód 63080
Klusající koník rychle bûhá
pomocí koleãek. Pokud
budeme chtít aby „popobûhl“
jednodu‰e stlaãíme koníka
v sedle!
Od 1 roku.
Hrad prostrkávací
Kód 68955
Hrad prostrkávací je vybaven
hudebními melodiemi,
bl˘skav˘mi svûtly, 6 figurkami,
6 formiãkami a sadou
barevn˘ch kódovan˘ch klíãÛ
k otevírání a zavírání dvífiek.
Zábavná hra, která dítûti
napomáhá rozvíjet jeho
logické schopnosti
a pfiedstavivost.
Od 1,5 roku.
Vláãek pfiekvapení
Kód 69375
âtyfii vagóny lze poskládat
do vláãku, kter˘ za sebou
dítû mÛÏe vozit na
provázku. Vagóny lze
postavit i na sebe a po
zvládnutí této ãinnosti se na
vrchu vûÏe objeví klaun.
Od 1 roku.
19
CHICCO_TOY_03
22.9.2003
14:37
Stránka 20
1+
·nek
Kód 69219
Elektronick˘ ‰nek zabaví dítû sv˘mi barevn˘mi
svûtélky, melodiemi a legraãními zvuky. Hraãka
má 4 rÛzné moduly – stupnici tónÛ, zvukové
efekty, melodie a melodie se zvukov˘mi efekty.
Tyto moduly se mohou nastavit ãerven˘m
tlaãítkem na stranû ‰neka. Jednotlivé zvuky
a melodie se pfiehrávají pfii maãkání barevn˘ch
knoflíkÛ na vrchu ‰nekovi ulity. Men‰ím ãerven˘m
ovládáním u krku ‰neka se nastavuje hlasitost
a hraãka se zapíná a vypíná. Pokud dítû táhne
za provázek, hraãka opakuje poslední zvolenou
melodii.
Od 1 roku.
Strom skládací a hrající
Kód 69234
Skládací strom dûtem pfiedstavuje svût ve
vodû, na zemi a ve vzduchu. Pfii skládání
dítû mÛÏe poslouchat mnoho melodií ,
zvuky zvífiátek, a zvuky pfiírody. Hraãka má
dvojí zvukov˘ modul . Cílem je sloÏit
mûkké kruhovité ãásti na sebe. Pokud je
díl poloÏen správnû, je sly‰et zvuk pfiírody,
pokud ne, ozve se legraãní zvuk, kter˘
signalizuje ‰patné zvládnutí úkolu.
Tato hraãka je ideální pro rozvoj logick˘ch
operací dítûte.
Vûk: 9-30 mûsícÛ
Skluzavka velká
Kód 63045
Skluzavka ideální na zahradu
nebo do dûtského koutku.
RÛznobarevná.
Rozmûry: 200x120x120 cm.
Od 3 let.
Chicco srub
Kód 65512
Fantastick˘ srub, kam mohou dûti pozvat své kamarády na spoleãné
hraní nov˘ch her. Srub má komín, kter˘ se dá jako kouzlem pfiemûnit na
malé sedátko. Souãástí jsou také dvû laviãky, které lze pfiipevnit na
vnûj‰í stûnu domeãku, a praktick˘ stoleãek.
Rozmûry: 116 x 130 x 142 cm.
Od 2 let.
Îabák zpívající
Kód 63076
Po zmáãknutí knoflíku na zádech
Ïabiãky dítû usly‰í zvuky, melodie.
Îába zpívá, skfiehotá a chodí.
Od 1 roku
20
Lavice-stÛl
Kód 66104
Zábavn˘ balíãek pro dûtské hry. StÛl s dvûmi lavicemi,
kter˘ lze vyuÏít hned nûkolika zpÛsoby, napfi.:
- pro stolní tennis
- jako piknik stoleãek
- pro rÛzné stolové hry
- jako závodní dráha, atd.
21
CHICCO_TOY_03
22.9.2003
14:37
1+
Skluzavka střední
Kód 67348
Fantastická skluzavka, která roste s vaším
dítětem, protože má 2 výškové polohy. Je stabilní, se zaoblenými hranami a snadno uchopitelnými okraji.
Rozměry: Pozice 1: 185 x 100 x 105 cm
Pozice 2: 160 x 100 x 120 cm
Od 2 let.
Chicco domek
Kód 64621
První opravdové obydlí pro va‰e
nejmen‰í, s dvûma otevíracími okny,
stolkem, nezbytn˘m telefonem a po‰tovní
schránkou na dvefiích.
Rozmûry: 98x98x118 cm
Od 2 – 5 let.
22
Stránka 22
Pískovi‰tû beru‰ka
Kód 65251
Dûtské pískovi‰tû ve tvaru beru‰ky. Lze jej pouÏít i
jako bazének. Souãástí pískovi‰tû je i praktick˘ poklop,
díky kterému lze udrÏet obsah beru‰ky v suchu a
ãistotû. Pískovi‰tû je vybaveno praktick˘mi úchyty pro
manipulaci a dvûma tykadly; dûtskou lopatiãkou a
hrabiãkami. Uvnitfi beru‰ky se nachází pohodlná
sedátka.
Rozmûry: 140 x 128 x 45 cm
Od 1 do 6 let
Chicco auto Deluxe
Kód 67359
Fantastická kombinace autíãkahoupaãky, které rostou s va‰ím
dítûtem. Tuto hraãku lze vyuÏít jako
vozítko, houpaãku nebo
odstrkovadlo. Autíãko je také
vybaveno panelem pro dûtskou
zábavu.
Od 1 roku.
Skluzavka banán
Kód 68942
Stabilní skluzavka ve tvaru banánu
se zaoblen˘mi hranami a snadno
uchopiteln˘mi okraji pro nekonãící
zábavu s kamarády.
Rozmûry: 157 x 110 X 110 cm
Od 2 let.
Pískoviště dýně
Kód 68475
Dětské pískovište ve tvaru dýně. Praktický poklop
udržuje obsah dýně v suchu a čistotě. Lze použít i jako
bazének. Pískoviště má úchyty na manipulaci.
Rozměry: 115x115x38 cm
Od 1 roku.
23
CHICCO_TOY_03
22.9.2003
14:38
Stránka 24
3+
HUDEBNÍ
SCHOPNOSTI
TVO¤IVÉ
SCHOPNOSTI
Růst, socializace,
napodobování rolí...
Třetí rok života dítěte představuje základní období jeho růstu.
Právě od tohoto věku se začíná socializovat a učit žít v kolektivu,
stejně tak rozdělit se s ostatními dětmi o své hračky. Je to právě
tento okamžik, kdy odhaluje své široké tvůrčí schopnosti
a nadšení pro hudbu, kladný vztah k činorodosti, designu
a vynalézavosti. Z toho důvodu se hračky, které symbolizují určitou společenskou roli či profesi, stávají nezbytnými, jelikož
uvádějí dítě do pojetí "hraní si na...", stimulují jeho představivost v "reálných" životních situacích, zejména v prostředí rodiny.
24
25
CHICCO_TOY_03
22.9.2003
14:38
Stránka 26
3+
Venkovsk˘ dÛm – Play Village
Kód 69313
Jste zváni do venkovského domu, ve
kterém bydlí mlad˘ usmûvav˘ pár se
sv˘m pejskem. DÛm nabízí 4 velké
místnosti, velkou zahradu s bazénem
a verandu. MajitelÛm je k dispozici
náklaìáãek a osobní autíãko. Postaviãky mají pohyblivé ruce a nohy.
Dûti pfii hraní s tímto v˘robkem
mohou napodobovat mnoho událostí
ze skuteãného Ïivota.
Vûk: Od 3 let
PoÏární stanice – Play Village
Kód 69344
Stanice je pfiipravena uhasit v‰echny
poÏáry. Dva hasiãi mají k dispozici jeep
a poÏární auto. Umí se i chytit a po
tyãi sjet do garáÏe, která má vyklápûcí
vrata. V domû je pût místností a pfiístup
do horního patra umoÏÀuje Ïebfiík.
Postaviãky mají pohyblivé ruce a nohy.
Dûti pfii hraní s tímto v˘robkem mohou
napodobovat mnoho událostí ze Ïivota
na farmû.
Vûk: Od 3 let
26
Farmáfisk˘ dÛm – Play Village
Kód 69184
Na farmû vás uvítá farmáfi s farmáfikou a jejich
zvífiátka – kÛÀ, prasátko a kraviãka. Pfii práci farmáfi
pouÏívá traktor s pfiívûsem. V domû je místo na hraní
i na uloÏení balíkÛ sena. Pfiístup do domu umoÏÀují
vyklápûcí vrata, nad nimiÏ je kladka
pomáhající pfii manipulaci sena. Postaviãky
osob mají pohyblivé ruce a nohy. Dûti pfii
hraní s tímto v˘robkem mohou napodobovat mnoho událostí ze Ïivota
na farmû.
Vûk: Od 3 let
âerpací stanice – Play Village
Kód 69343
V ãerpací stanici najdete v‰e, co
potfiebujete. Obsluhuje jí zruãn˘
mechanik, kterému pomáhá majitelka restaurace, kde nabízí
obãerstvení. Souãástí je i myãka,
dílna a benzínové ãerpadlo.
Mechanik má k dispozici náklaìáãek a jeho dívka z restaurace
osobní autíãko. Obû postaviãky
mají pohyblivé ruce a nohy.
Vûk: Od 3 let
Sing „n“ Dance Recorder (klasická řada)
Kód 67262
S tímto robustním a lehce ovladatelným
kazetovým přehrávačem mohou děti poslouchat
své oblíbené kazety, nahrávat si svůj vlastní hlas,
zpívat společně s oblíbenými popěvky.
Vûk: Od 3 let
Sada nářadí v batohu (klasická řada)
Kód 66157
Batůžek plný nářadí a dílů, ze kterých můžeš sestavit
5 různých vozidel. Vozidla sestavíte jednoduše podle
obrázkových návodů.
Vûk: Od 3 let
27
CHICCO_TOY_03
22.9.2003
14:38
Stránka 28
CHICCO partner shopy:
Praha 5
CHICCO Shop, Obch. centrum Nov˘ Smíchov, PlzeÀská 8, tel. 257 328 171
e-mail: [email protected]
Praha 1
SPARKYS Baby Shop, Slovansk˘ dÛm, Na Pfiíkopû 22, tel. 221 451 790
Praha 9
Baby expert – CHICCO, ul. Chlumecká (naproti CâM), tel. 281 911 900
Brno
Baby expert – CHICCO, Shopping Park, Skandinávská 2, tel. 543 250 361
â. Budûjovice
Baby centrum, Vltavské nábfi. 6, tel. 385 340 563
Liberec
Mladá Boleslav
Ostrava
PlzeÀ
Uherské Hradi‰tû
Ústí n. L.
Zlín
PETTO, PraÏská 520, tel. 485 100 408
PETTO, Mírové nám. 1003, tel. 326 323 105
Baby expert – CHICCO, Futurum, Novináfiská 6a, tel. 596 612 878
U krteãka, Lochotínská 18, tel.377 541 154
Koãárky V&V, Nám. Republiky 1203, tel.: 572 570 918
DINO, Revoluãní 2732/9, tel. 475 254 291
Koãárky V&V, nám. Míru 5278, tel. 605 813 249
Obchodní domy a fietûzce:
Tesco Stores,Globus,Inter Spar,Ahold,Carefour,Makro,Kotva, Pompa, DSM
Dal‰í prodejní místa Chicco:
Bílina
Dûtsk˘ ráj u Cipíska
Bene‰ov
Bambi
Beroun
VáÀa - ·icí stroje
Brno
Balli
Brno
Baby-car
âeské Budûjovice Koãárky
âeské Budûjovice Promimi
âeské Budûjovice Baby centrum
Dûãín
Matefiinka
DvÛr Králové
Hapu
Havífiov
OD Elán Baby centrum
HavlíãkÛv Brod
Balli
Hodonín
Ina Baby Market
Hradec Králové
Finesa
Cheb
HK - HRAâKY
Cheb
Baby-studio
Chomutov
Dûtsk˘ svût
Jiãín
Bambino
Jihlava
Matulová
Jihlava
Veronika
Jilemnice
Hraãky-koãárky
JindfiichÛv Hradec Dûtské odívání
Kladno
Pinocchio
Klá‰terec nad Ohfií Baby
Klatovy
Dûtsk˘ textil
Kolín
Junior
Kolín
Puppi
Liberec
Baby-car
Litomûfiice
Dûtsk˘ ráj
Lysá nad Labem Selpo
Mûlník
Bambino II
Mladá Boleslav
Dûtsk˘ svût
Mladá Boleslav
Bambino
Náchod
Baby-T
Neratovice
Baby elegance-koãárky
Îelivského 53/15
Tyr‰ova 173
Palackého 29
Ale‰ova 27
Lidická 30
Na sadech 5
Dukelská 3
Vltavské nábfi. 6
Bezruãova 17
Tylova 503
nám. Republiky 860
Kyjovská 1634
Velkomoravská 2
Stfielecká 748
Obrnûné brigády 31
Svobody 41
Palackého 4447
·afafiíkova 244
Bene‰ova 38
Îidovská 22
Masarykovo nám. 175
Jaro‰ovská 48
Vodárenská 2381
17. listopadu 445
VídeÀská 67/1
Pol. vûzÀÛ 35
nám. rep. OD - Delvita
·iroká 10
Novobranská 269/20
Sokolská 1042
nám. Karla IV. 3359 - DÛm sluÏeb
Havlíãkova 886
Staromûstské nám. 26
Hurdálkova 154
Kojetická 1023
608 226 658
317 726 042
311 622 265
548 525 932
545 573 926
386 350 652
386 360 244
385 340 563
412 530 489
606 203 786
596 802 261
569 420 591
518 346 725
495 534 973
777 576 822
354 430 815
474 651 030
493 525 141
567 307 866
567 33 0983
481 543 147
384 363 336
512 664 751
474 375 542
376 322 089
321 723 144
608 203 536
485 105 596
416 732 934
325 551 207
315 621 777
326 722 180
326 732 684
491 421 600
737 278 322
Nov˘ Bor
Panter - dûtská móda ·pálova 143
Olomouc
Ko-Ko Baby
Ml˘nská 2 - Hradby
Olomouc
Puntanela
OC Haná
Ostrava
Batole
Hl. Tfiída 588
Pardubice
Cevox
Sladkovského 486
Pardubice
Duha
Dukel. nám. 2234.
Pardubice
Duha
âe‰kova 1328
Písek
Dûtsk˘ textil
Velké nám. 3
PlzeÀ
M+M Koãárky
Rooseweltova 20
PlzeÀ
U krteãka
Skupova 24
Praha
Bemini
Nuselská 40
Praha - âerno‰ice Krist˘nka
Komenského
Praha - Zliãín
Puntanela
Metropole Zliãín
Praha 10
Bena - v‰e pro dítû
Vr‰ovická 66
Praha 3
Dûtsk˘ ráj
Husitská 66
Praha 4
Dûtsk˘ obchod
Suppého 10 / www.detskydum.cz
Praha 5
Dûtsk˘ rÛÏek
Radlická 9
Praha 6
Hraãky-koãárky
Bûlohorská 126
Praha 7
·puntík
Kamenická 51
Praha 8
Baby-market
Ol‰t˘nská 733
Praha 9
Alltoys/Centrum âern˘ Most, Chlumecká 756/6
Prostûjov
Dûtsk˘ ráj-OD Prior
Dukelská brána 5
Pfierov
Baby special
Jungmannova 2
Pfie‰tice
·tych
Masarykovo nám. 68
¤íãany u Prahy
Dûtsk˘ ráj
17. listopadu 607
Rychnov n. KnûÏnou Beru‰ka
Havlíãkova 185
Sezimovo Ústí
Dûtsk˘ dÛm
Dr. E. Bene‰e 1101
Sokolov
Penny market-DûÈátko Závodu Míru 2058
Strakonice
Koãárky
Bezdûkovská 30 OD LabuÈ
Tábor
Sluníãko
·afafiíkova 2027
Teplice
Dûtsk˘ ráj U kaãenky Masarykova 176
Varnsdorf
Koãárky+Baby market Ptáãnická 3209
VodÀany
Dûtské zboÏí
nám. Svobody 4
Îamberk
Bambino
Masarykovo nám. 146
Katalog hraãek 2003-2004
PICCOLLO, s.r.o., Pernerova 35, 186 00 Praha 8 – Karlín, âR
tel: +420 / 225 386 410, 423, fax: +420 / 225 386 417
e-mail: [email protected]
Kompletní sortiment Chicco naleznete
na internetov˘ch stránkách: www.chiccoCZ.cz
Kontakt prodejce:
723 116 519
585 234 664
585 319 489
596 910 381
466 611 669
466 310 919
466 310 919
382 212 006
377 222 041
377 420 955
241 742 740
777 151 145
257 951 980
267 312 733
222 781 267
244 913 192
251 552 186
220 517 348
233 373 334
776 070 577
281 918 107
582 400 425
581 202 444
377 981 818
323 601 772
494 531 364
381 261 221
608 465 226
383 325 422
381 254 824
417 564 774
606 952 802
383 384 630
465 614 431

Podobné dokumenty

tuningový měsíčník číslo 19 listopad 2006, ročník 2

tuningový měsíčník číslo 19 listopad 2006, ročník 2 plastov˘ch a laminátov˘ch dílÛ si Dan uvûdomil, Ïe men‰í a star‰í sestra octavie... Tak v‰e zmûfiil a hle, ono to pasuje! V˘sledek vidíte na vlastní oãi. Zadní lampy jsou originál. Fakt! JenÏe jsou ...

Více

Průhonicko listopad 2010

Průhonicko listopad 2010 Z âINNOSTI OP R 7.10.2010 – V 1940 hod. byl obyvatelkou Rozko‰e odchycen pes – retriever ãerné barvy , kter˘ se osamocenû potuloval po osadû. Na základû zji‰tûného ãísla ãipu a tetování byla v evid...

Více

Kliknutím zobrazíte katalog

Kliknutím zobrazíte katalog HRAČKY CHICCO ROSTOU SPOLU S DĚTMI Hra pro děti je v tomto období nejdůležitější součástí jejich života. Hra pro dítě představuje spousty poznatků, dobrodružství, pátrání po nových věcech. Díky těm...

Více

Výkladový slovník očního optika a optometristy

Výkladový slovník očního optika a optometristy Výkladový slovník očního optika a optometristy V odborném slovníku ãesk˘ch oãních optikÛ a optometristÛ, ale i v propagaãním tisku se v posledních letech zaãínají stále více objevovat v˘razy, které...

Více

návod k obsluze

návod k obsluze t˘mu, Ïe pokud svÛj zápas vyhraje, koupí mu kapitán muÏstva kuffiík z kÛÏe aligátora. Jeden z marick˘ch novináfiÛ si na tuto sázku vzpomnûl a dal vzniknout Lacostovû pfiezdívce, kdyÏ napsal: „Svou sáz...

Více

KAMENNÉ NÁDOBY VE STAROVůKÉM EGYPTů A JEJICH

KAMENNÉ NÁDOBY VE STAROVůKÉM EGYPTů A JEJICH V dobû Staré fií‰e byly kamenné nádoby vyrábûny pro velmi specifické úãely. PouÏívaly se pfiedev‰ím v sakrální sféfie Ïivota staroegyptské spoleãnosti – jako nádoby na uskladnûní cenn˘ch komodit, napfi...

Více

estero ¤e·ení

estero ¤e·ení dostateãné mnoÏství informací. Snahou firem typu Panasonic, pamûÈov˘ch médiích mÛÏete pracovat se snímkem pouze SONY ãi EPSON je nabídnout zákazníkovi kompletní prezentaãní jako s celkem. fietûzec. ...

Více

Prospekt řady traktorů VALTRA serie A ke stažení

Prospekt řady traktorů VALTRA serie A ke stažení dûlají kabiny velice dobfie pfiístupné. Sedadlo

Více

Bazénové vysavaăe, kartáăe / Vacuum Cleaners, Brushes

Bazénové vysavaăe, kartáăe / Vacuum Cleaners, Brushes All the reagents and tubes are stored inside the instrument for maximum convenience.

Více