Prodejní program čerpací techniky

Komentáře

Transkript

Prodejní program čerpací techniky
Vážení obchodní přátelé,
tradice firmy SIGAD začala v roce 1996, kdy její činnost plynule navázala na
dlohodobé zkušenosti pracovníků v čerpací technice.
Činnost firmy je zaměřena hlavně na navrhování, prodej, servis a opravy čerpadel
a dalších komodit, které s čerpací technikou souvisejí. Patří k nim hlavně spojky,
vývěvy, ucpávky, dmychadla, kompresory, ventilátory, elektromotory a regulace, armatury, komponenty ČOV a ÚV. Firma spolupracuje jak s výrobci, tak s obchodními firmami,
a to nejen v ČR, ale i v celém světě. Zde hraje nezastupitelnou úlohu i spolupráce s firmou Kompass, kde se vyhledávají firmy, které nemají v České republice zastoupení
a zákazník požaduje jejich výrobky či náhradní díly.
Ze zkušeností za uplynulé období je patrno, že zákazníkům vyhovuje hlavně možnost všech
dodávaných komodit z jednoho místa. Navíc vítají možnost variantních řešení zadaného problému. To je umožněno naší spoluprací se spoustou firem u jednotlivých komodit, takže zákazník
má možnost z předložených nabídek vybrat řešení dle svých kritérií, které preferuje.
Hlavní zaměření činnosti firmy:
1. Čerpadla a vývěvy sloužící k dopravě všech druhů médií s určením pro všechny oblasti života,
hospodářství apod.
2. Spojky sloužící k přenášení točivého momentu mezi hnacím a hnaným strojem. Hlavně se firma
zaměřuje na spojky pružné, ale zajišťuje v případě potřeby zákazníka i spojky jiné, odpovídající
požadovanému
charakteru spojení, přenášenému výkonu, pracovním podmínkám atd.
3. Dmychadla, kompresory a ventilátory určené ke stlačování a dopravě vzduchu a dalších plynných médií a par.
4. Komodity související s čerpací technikou, kam patří hlavně míchadla, elektromotory a regulace,
ucpávky, armatury a komponenty čistíren a úpraven vod.
5. Služby zaměřené na opravy a servis nabízených komodit, kooperace a třískové obrábění či prodej a opravy čerpadel pro malospotřebitele.
S firmou EKOKOM máme uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění a tím plníme povinnost zajistit
zpětný odběr a využití obalů.
Prodejní program je rozčleněn na jednotlivé druhy čerpadel a další komodity s uvedením
výrobců, se kterými nejvíce spolupracujeme. Jak již bylo uvedeno, zajišťujeme i dodávky
od firem, které jsou mimo Prodejní program, a to z celého světa, pokud má zákazník
o dodávky zájem.
Vážení přátelé, věříme, že Vám náš Prodejní program umožní orientovat se
v našich nabídkách, které následně využijete k dobré obchodní spolupráci. Velmi
se na ni těšíme.
Obsah
Čerpadla odstředivá horizontální 5
Čerpadla odstředivá vertikální
5
Čerpadla samonasávací
5
Čerpadla spirální
6
Čerpadla bagrovací a na abrazivní média
6
Čerpadla ponorná na čistou vodu
6
Čerpadla ponorná na špinavou vodu
7
Čerpadla sudová
7
Čerpadla objemová s rotačními písty
7
Čerpadla zubová
8
Čerpadla vřetenová
8
Čerpadla hadicová
8
Čerpadla plunžrová a pístová
9
Čerpadla membránová
9
Čerpadla dávkovací
9
Čerpadla šneková
10
Mamutky
10
Vývěvy
10
Spojky
11
Dmychadla a ventilátory
11
Kompresory
11
Míchadla
12
Ucpávky
12
Elektromotory a regulace
12
Armatury
13
Komponenty ČOV a ÚV
13
Ostatní služby
13
4
Čerpadla odstředivá horizontální
Vyrábějí se jako jedno či vícestupňová v širokém rozsahu
dodávaného množství a dopravní výšky a jsou určena k čerpání různých médií s odpovídajícími teplotami, viskozitou
či hustotou. Dle čerpaného média se pak volí jednak
vhodné materiálové provedení a jednak vhodný druh
ucpávky - měkké provazcové, mechanické jednoduché či
dvojité apod. Pro určitá média se pak využívá např. bezucpávkových čerpadel s magnetickou spojkou.
Naši hlavní dodavatelé:
Sigma, Sterling, KSB, Grundfos, Calpeda, Wilo, Pedrollo,
Lowara, Herborner, Zenit, CDR, Desmi, BIA Verder, Alfa
Laval, Desan, Inoxpa, Allweiler, NOCCHI atd.
Čerpadla odstředivá vertikální
Konstrukce čerpadel ve vertikálním provedení je zaměřena na možnost čerpání z jímek, nádrží apod. s tím, že
hydraulická část čerpadla je ponořena v čerpaném médiu
a pohon je nad jímkou. Druhou variantou vertikálních čerpadel jsou čerpadla bez ponoření do média, např. in-line,
jejichž hlavní výhodou je minimalizace zastavěného prostoru.
Využití vertikálních čerpadel je od vodárenství, přes energetiku až po chemický průmysl pro čerpání chemicky
agresivních médií event. s mechanickými přimíseninami.
Naši hlavní dodavatelé:
Corode, ISH&MSA, Grundfos, KSB, Lowara, Wilo, Sterling,
AQP, Biral, Sundyne, Sulzer, Ingersoll, Alfa Laval, Finder,
Desmi, Cornell, Egger, NOCCHI atd.
Čerpadla samonasávací
Dle konstrukčního provedení se rozdělují na dvě základní
skupiny. Jednak to jsou čerpadla určená pro čerpání čistých médií bez mechanických přimísenin a jednak pro
čerpání znečištěných médií s obsahem mechanických
nečistot. U čerpadel pro čerpání čistých médií se pro
zvýšení dopravní výšky využívají i tzv. čerpadla kombinovaná, kde na samonasávací stupeň navazuje různý počet
stupňů s odstředivými koly.
Díky konstrukčnímu provedení mohou čerpat různá
média od pohonných hmot až po znečištěná média,
čemuž odpovídá i materiálové provedení či úpravy pro
použití v prostředcích s nebezpečím výbuchu.
Naši hlavní dodavatelé:
Sigma, Sterling, Slovpump, BBA, AQP, Varisco, Wilo,
Ebara, Inoxpa, Desan, Calpeda, Lowara, Desmi, Victor,
atd.
5
Čerpadla spirální
Čerpání čistých i mírně znečištěných kapalin s obsahem pevných částic. Jejich použití lze najít ve všech
oblastech. Jsou díky různému materiálovému provedení schopná čerpat různá média, ve speciálním provedení až do teploty 400 °C bez externího chlazení, či
čerpat i média, u kterých dochází k polymerizaci, krystalizaci či při srážení čerpaného média.
Naši hlavní dodavatelé:
Sterling, Sigma, Grundfos, KSB, BIA Verder, Wernert,
Finder, Inoxpa, ISH&MSA, Biral, Caster atd.
Čerpadla bagrovací
a na abrazivní média
Zajišťují dopravu médií v nejtěžších provozech dolů, úpraven uhlí a rud, elektráren, štěrkoven, v odsiřovacích zařízeních apod. Jedná se hlavně o vysoce abrazivní a korozní
média, hydrosměsi štěrku, kamení, popela a zeminy, suspenze kalů apod.
Pro tato extrémní použití mají speciální konstrukci s využitím vysoce odolných materiálů u součástí přicházejících
do styku s čerpaným médiem.
Naši hlavní dodavatelé:
Weir Minerals, Slovpump, Cink, Ondřejovická strojírna,
Flygt, KSB, Dragflow, EMU, ASH, Galigher, Egger atd.
Čerpadla ponorná na čistou vodu
Hlavní užití nacházejí při dopravě vody a dalších médií
z vrtů, při odčerpávání spodních vod, na zvyšování
tlaku či při různých průmyslových aplikacích. Médium
může obsahovat i určité množství písku či pevných
látek, nesmí však obsahovat vláknité látky. Čerpadla
lze provozovat ve vertikální i horizontální poloze. Jako
pohon se používá ponorný elektromotor.
Naši hlavní dodavatelé:
Grundfos, KSB, KOVO, Calpeda, Aquamonts, Flygt,
Lowara, Wilo, Pedrollo, Pleuger, Espo, EMU, Ebara,
Sumoto, Jung, NOCCHI atd.
6
Čerpadla ponorná na špinavou vodu
Ponorná kalová čerpadla slouží hlavně pro čerpání silně
znečištěné vody, splašků, fekálií, kalů atd. Čerpání různých
druhů znečištěných médií vč. vláknitých nečistot či různě
velkých pevných nečistot je umožňěno vhodnou volbou
oběžných kol - otevřená, jedno či vícekanálová, s drticím či
řezacím zařízením atd. Umísťují se do suchých či mokrých jímek i do prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro
dopravu velkého objemu vody do malých výšek se používají ponorná čerpadla s vrtulovými koly.
Naši hlavní dodavatelé:
Sigma, HCP, Flygt, Grundfos, KSB, Wilo, ABS, EMU,
Lowara, Desmi, Hidrostal, Jung, Weir Minerals, NOCCHI
atd.
Čerpadla sudová
Sudová a jímková čerpadla s elektrickým, pneumatickým
či ručním pohonem se používají pro různá média - tekoucí, viskózní až pastovitá. Je možno je využívat i v prostředí s nebezpečím výbuchu, což se využívá hlavně při čerpání pohonných hmot a jiných výbušných kapalin. Dle
média se volí i materiál čerpací trubice. K čerpadlům je
možno dodat i potřebné příslušenství jako stáčecí pistole,
filtry, průtokoměry apod.
Naši hlavní dodavatelé:
Jessberger, Flux, Lutz, Staudinger, Coteko, Standart,
ISH&MSA atd.
Čerpadla objemová s rotačními písty
Rotační objemová čerpadla jsou určena k dopravě čistých
viskózních médií jako olej, dehet, barvy, tuky, asfalt, stejně
jako sirupy, ovocné šťávy, melasa či sádlo. Při čerpání
tuhnoucích médií se využívá čerpadel s vy-tápěním.
Varianty použití na různá média jsou odvislá od materiálové varianty, druhu ucpávky apod. Lze je s úspěchem
použít i na čerpání médií, která se nesmí tzv. "ušlehat".
Naši hlavní dodavatelé:
Sigma, Omac, Waukesha, Viking, Alfa Laval, Varisco,
Johnson, Inoxpa, atd.
7
Čerpadla zubová
Jsou obecně určena na čerpání a dopravu čistých médií
bez mechanických přimísenin. Vyrábějí se v různých
materiálových a konstrukčních variantách, při čerpání
tuhnoucích látek se používají čerpadla s vytápěním.
Lze je vyrábět i v bezucpávkovém provedení s magnetickou spojkou, hlavně při čerpání nebezpečných a drahých
médií. Je možno je dodávat i do prostředí s nebezpečím
výbuchu.
Naši hlavní dodavatelé:
Sigma, Tuthill, Viking, Varisco, Jihostroj, Alfa Laval, Desmi,
Victor, Johnson, Biral atd.
Čerpadla vřetenová
Jedno a třívřetenová čerpadla nacházejí široké použití
díky variantnímu materiálovému provedení hlavních pracovních částí, tj. statoru a rotoru. Znamená to užití v chemii, potravinářství, ekologii, papírnách, celulózkách, čistírnách odpadních vod, farmaceutickém či kosmetickém
průmyslu. Ve speciálním provedení je lze použít až do
tlaku 200 bar a teploty až 300 °C.
Naši hlavní dodavatelé:
Sigma, PCM Delasco, Allweiler, Netzsch, Mono, Inoxpa,
Bornemann, Bellin, atd.
Čerpadla hadicová
Čerpacím prvkem je speciální hadice, která svým
materiálovým provedením odpovídá čerpanému médiu.
Velkou výhodou je možnost reverzace, snáší i chod na
sucho. Jsou bez ventilů a ucpávek, mají vysokou sací
schopnost, koncentrace pevných látek v médiu se
pohybuje v rozmezí 20 - 60 %. Čerpat se mohou jakákoliv média vč. abrazivních či korozivních. Pohon hnacích kladek může být elektrický nebo pneumatický.
Naši hlavní dodavatelé:
BIA Verder, PCM Delasco, Allweiler, Alfa Laval, Finder,
Bredel, Watson, Pulsafeeder, atd.
8
Čerpadla plunžrová a pístová
Vysokotlaká čerpadla na dopravu čistých médií - vody,
olejů, emulzí a jiných požadovaných kapalin. Jsou určena
jako zdroj tlaku v hydraulických obvodech tvářecích strojů, v tlakových stanicích, na zatláčení vod do vrtů na
naftových polích, destrukci betonových ploch, čištění či
řezání různých materiálů apod. Z agregací se uplatňují
hlavně důlní hydraulické agregáty, hydročističe, homogenizátory apod. Dle čerpaného média se volí materiálové
provedení hydraulické části.
Naši hlavní dodavatelé:
Sigma, Woma, AQP, Uraca, Hauke, Pratisoli, Tsurumi,
Hamelmann, Kamat, Udor atd.
Čerpadla membránová
Membránová čerpadla, vyráběná z různých druhů materiálů smáčených částí vč. membrán, umožňují čerpání různých druhů médií. Jsou samonasávací i bez zaplavení,
jsou zabezpečena proti běhu na sucho, jsou bezucpávková a mají řadu dalších vlastností zabezpečující bezporuchový provoz. Uplatňují se v keramičkách, čistírnách
odpadních vod, chemii apod. Pohon je zajišťován buď pneumaticky nebo elektricky.
Naši hlavní dodavatelé:
BIA Verder, Wilden, Blagdon, Geho, Versa Matic, Tapflo,
Wanner, KNF, Alfa Laval, Pusafeeder, Abel, Jessbrger
atd.
Čerpadla dávkovací
Zajišťují dodávku různých médií v přesném definovaném čase ve všech hospodářských oborech či průmyslových odvětvích. Jako dávkovacího ústrojí se používá
hlavně membrán, plunžrů nebo vlnovců. V případě
potřeby je možno postavit čerpadlo s několika čerpadlovými hlavami, což umožňuje čerpání několika médií
jedním čerpadlem. Regulace se provádí ručně, automaticky, pneumaticky, nebo se dodávají bez regulace.
Dodávají se i solenoidová čerpadla elektronicky řízená
s magnetickým pohonem.
Naši hlavní dodavatelé:
Grundfos, ProMinent, Lewa, Comac, OBL, Hauke, PCM
Delasco, Desan, Braun-Luebe, Jesco, Hennlich, AQUA
atd.
9
Čerpadla šneková
Klasická šneková čerpadla určená pro dopravu silně zněčištěných kapalin vč. vláknitých nečistot hlavně v čistírnách odpadních vod, ve stokové síti a dalších aplikacích.
Vynikají robustní konstrukcí s vysokou provozní spolehlivostí, velkou životností, jednoduchou obsluhou a vysokou
účinností.
Používají sklonu šneků do 40°. Žlaby u menších průměrů jsou
plechové, u větších pak betonové. Vyrábějí se i v monoblokovém provedení nebo s letmo uchyceným šnekem bez
dolního ložiska.
Naši hlavní dodavatelé:
Gess, Allweiler, EMU, atd.
Mamutky
Používají se k čerpání čistých a kalných kapalin v čistících
stanicích, vyčerpávání kalových jímek a přečerpávání
vody s pískem. Mechanické nečistoty mohou dosahovat
velikosti do 8 mm. Mají velmi jednoduchou konstrukci směšovač, odlučovač, propojovací a vzduchové potrubí.
Mamutka může pracovat i bez odlučovače, jen s přepadovým obloukem. Čerpání se provádí pomocí tlakového
vzduchu. Dle potřeby lze nabídnout různá materiálová
provedení - obyčejná ocel, nerez či plast.
Náš dodavatel:
Gess, Medmes
Vývěvy
Rotační vodokružné, suché i olejové vývěvy jsou určeny na odsávání vzduchu, plynů a par, stejně jako i nejrozličnějších explozivních a polymerizujících plynů.
Suché vývěvy se používají hlavně pro odsávání toxických, vysoce hořlavých a páchnoucích látek. Pro zajišťování spolehlivé funkce čepadel v úpravnách
vod a dalších aplikacích se uplatňují vývěvy v rámci
evakuačních stanic s automatickým snímáním hladiny.
Naši hlavní dodavatelé:
Sigma, Sterling, Slovpump, KNF, Sogevac, Friatec, Finder,
Becker, BOC Edwards, Busch, Rietschle Thomas, Dolphin,
Pfeiffer atd.
10
Spojky
Hřídelové spojky se používají k přenášení točivého
momentu se stálým průběhem v obou směrech otáčení
a jsou určeny jak pro trvalý, tak pro přerušovaný provoz.
Zajišťují klidný chod soustrojí a tlumí nerovnoměrný průběh otáček při přenášení točivého momentu.
Nejčastěji používanými spojkami jsou axiální čepové, axiální
pružné, s pryžovou obručí a s hadovitovými pružinami.
V nabídce je však celá řada dalších variantních řešení
jako lamelové, rozběhové, elektrické, hydraulické, kuličkové apod. Jejich druh, konstrukce či provedení odpovídají
požadovanému charakteru spojení, přenášenému výkonu, umístění, druhu spouštění apod.
Naši hlavní dodavatelé:
KOVO, PSP, Flender, KTR, Rathi, Rotex atd.
Dmychadla a ventilátory
Používají se na stlačování a dopravu vzduchu, plynů a par.
Hlavní užití najdeme na provzdušňování čistíren odpadních
vod, při fluidním spalování, pneumatické dopravě, v chladicích a klimatizačních zařízeních, v aerodynamických tunelech, při distribuci vzduchu apod.
Pro různá využití se používají dmychadla i ventilátory
odpovídajícího konstrukčního provedení, materiálových
variant, typy pro výbušné apod.
Naši hlavní dodavatelé:
Dmychadla - Kubíček, Lutoz, Aerzen, Becker, Hibon,
Robuschi, Gardner Denver, NITTO, Kaeser ORPU, ZM,
HV Turbo, Dresser Roots
Ventilátory - Vzduchotechnika prachatice, S&P, EMC, VIM,
Fanco, EBM
Kompresory
Výroba, úprava a doprava stlačeného vzduchu a dalších
plynných médií pro různé druhy využití se zajišťuje pístovými, šroubovými nebo lamelovými kompresory.
Dodávají se buď jako agregát s pohonem, nebo jako
kompletní vč. tlakové nádoby. Jako komplexní řešení pro
úpravu stlačeného vzduchu se navíc používá vymrazovacích a absorbčních sušiček vzduchu, různé druhy filtrací, separátory voda-olej apod.
Naši hlavní dodavatelé:
Atmos, Aerzen, Sauer, Becker, Hibon, Comp Air, Atlas
Copco, Schneider, Boge, Ingersoll Rand, Almig, Orlík, Hafi
atd.
11
Míchadla
Axiální ponorná míchadla se používají k míchání, homogenizaci, tvorbě suspenze a provzdušňování v čistírnách
odpadních vod, udržování ve vznosu apod. pro různé
druhy médií. Tomu odpovídá i volba vhodného materiálového provedení. Při požadavku udržování směru promíchaného média se používá usměrňovací kruh. Lze je
používat i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Umísťují se
buď ponořené vč. pohonu, nebo s pohonnou jednotkou
nad nádrží s ponořeným hřídelem a vrtulí.
Naši hlavní dodavatelé:
Alvest, Flygt, ABS, KSB, Grundfos, Sigma atd.
Ucpávky
Slouží k utěsňování pohyblivých částí čerpadel jak s rotačním, tak i přímočarým pohybem. U rotačního pohybu se
používají hlavně ucpávky měkké a mechanické. Měkké
používají provazce, svou kvalitou odpovídající čerpanému
médiu. U ucpávek mechanických se nejčastěji používají
jednoduché. Pro komplikovaná média, nebezpečné látky
a při jiných požadovaných aplikacích se používá ucpávek
dvojitých, mnohdy s médiem z cizího zdroje.
U přímočarého pohybu, tj. hlavně u vysokotlakých plunžrových čerpadel, se používají speciální kombinace
ucpávkových variant dle těsněného tlaku, druhu média
apod.
Naši hlavní dodavatelé:
Burgmann, Crane, Chetra, Fedoro, Flowserve atd.
Elektromotory a regulace
Hlavními pohonnými jednotkami čerpadel a dalších komodit jsou elektromotory v normálním i nevýbušném provedení, pro různá napětí a frekvence.
Při regulaci převažují hlavně frekvenční měniče, dále převodovky, rozběhové systémy apod. Převodovek se využívá při požadavku otáček mimo řady typizovaných otáček,
tj. hlavně u čerpadel s rotačními písty, plunžrových či pístových apod.
Naši hlavní dodavatelé:
Siemens, Sumoto, Nord, Hitachi, Leroy Somer, Elprodrive,
AC Motoren, Vacon, Rony Elektronic, TESPO, VAE Prosys
atd.
12
Armatury
Široký rozsah průmyslových armatur umožňuje provoz,
spouštění, regulaci a odstavování čerpadel, rozvodů energií, plynů, médií, a zajišťuje jejich bezpečnost nebo regulaci a řadu dalších funkcí. Armatury se vyrábějí v různém
materiálovém provedení, s různými druhy pohonů. Patří
sem ventily, šoupátka, odváděče kondenzátu, dále příruby, mezikusy a pod.
Naši hlavní dodavatelé:
Armatury Group, ÚPA, JMA, Mapol, Alfa Laval, Isogate,
atd.
Komponenty ČOV a ÚV
Řada zařízení nutná k provozování čištění a úpravy vod
jako filtrační lisy, zahušťováky kalů, čiřiče, usazováky, česle,
lisy na shrabky, šnekové dopravníky, separátory a pračky
písku, lapáky písku a tuků, stavítka, hradítka, měrné
Venturiho žlaby, malé domácí čistírny apod.
Naši hlavní dodavatelé:
Fontana, Envitech, ČKD, Toma, GESS, Medmes atd.
Ostatní služby
Firma zajišťuje i další služby:
- zprostředkování obchodu a služeb
- opravy a servis čerpadel
- prodej a opravy čerpadel pro malospotřebitele
- kooperace pro třískové obrábění
- výroba modelů a dodávky odlitků z neželezných kovů
atd.
13
PRAHA
HRANICE
BRNO
Př
ero
v, O
lom
ou
c
Valašské Meziříčí
14
Poznámky, informace ...
SIGAD, spol. s r. o.
Svatoplukova 82
753 01 Hranice I - Město
Tel.: +420 581 602 642, +420 581 607 166
Fax: +420 581 606 542
[email protected], www.sigad.cz

Podobné dokumenty