Jan Županič - Univerzita Karlova

Komentáře

Transkript

Jan Županič - Univerzita Karlova
doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Narozen: 1972 v Praze
E-Mail: [email protected]
Vzdělání:
2007
1997-2001
1990-1996
Univerzita Karlova v Praze
habilitace v oboru historie – světové dějiny
doc.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. J. Palacha 2,
Praha 1, Ústav světových dějin (doktorské studium)
Ph.D., PhDr.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. J. Palacha 2,
Praha 1, Ústav světových dějin (studijní obor: historie –
archivnictví a pomocné vědy historické)
Mgr.
Výběr z publikační činnosti
MONOGRAFIE
 ŽUPANIČ, Jan. Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku
1648 (kresby erbů: FIALA, Michal). Praha: VR Atelier, 2001, 320 stran, ISBN 80238-8053-5.
 ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Praha: Agentura Pankrác, 2006,
456 stran, ISBN 80-86781-08-9.
 ŽUPANIČ, Jan. Rakousko-Uhersko a polská otázka za první světové války. Praha:
Karolinum, 2006, 192 stran, ISBN 80-246-1193-7.
SPOLUAUTORSTVÍ MONOGRAFIE
 FIALA, Michal a HRDLIČKA, Jakub a ŽUPANIČ, Jan. Erbovní listiny Archivu
hlavního města Prahy a Nobilitační privilegia studentské legie z roku 1648. Praha:
Scriptorium, 1997.
 ŽUPANIČ, Jan a HORČIČKA, Václav a KRÁLOVÁ, Hana. Na rozcestí.
Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie,
Praha : Agentura Pankrác, 2009, ISBN 978-80-86781-13-6.
 HORČIČKA, Václav a SUCHÁNEK, Drahomír a ŽUPANIČ, Jan, Dějiny
Lichtenštejnska, Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, s. r.o., 2011, ISBN 97880-7422-111-8.
ČÁSTI MONOGRAFICKÝCH PUBLIKACÍ A ODBORNÉ STUDIE
 ŽUPANIČ, Jan. Schwarzenbergové – vzor či nepřítel. Aristokracie na prahu
moderní doby. In GAŽI, Martin a kol. (ed.), Schwarzenbergové v české a
středoevropské kulturní historii, České Budějovice: Národní památkový ústav.
Územní pracoviště v Českých Budějovicích, 2008, ISBN 978-80-85033-10-6, p.
507-512.
1












ŽUPANIČ, Jan. Nobilitace žen v Rakouském císařství. In AMBROŽOVÁ, Hana
a kol., Historik na Moravě, Brno: Matice moravská, 2009, ISBN 978-80-8648857-8, s. 699-710.
ŽUPANIČ, Jan. Obraz šlechtictví v české společnosti 19. – 21. století. In ŘEPA,
Milan (red.), 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly,
Praha : Nakladatelství Historický ústav, 2008, ISBN 978-80-7286-139-2, ISSN
1210-6860, p. 328-341.
ŽUPANIČ, Jan. Jaromír Freiherr von Mundy, in: Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří –
Malíř, Jiří (Hg.), Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern
1848-1914, München : Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung GmbH & Co.
KG München 2010, p. 255-271. ISBN 978-3-89975-192-5.
ŽUPANIČ, Jan. Eigennützige Mäzene? Nobilitierungen und Mäzenatentum im
Kaisertum Österreich, in: Hlavačka, Milan – Pokorná, Magdaléna – Pavlíček,
Tomáš W., Collective nad Individual Patronage and the Culture of Public
Donation in Civil Society in the 19th and 2th Centuries in Central Europe. Praha :
Institute of History, Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Řada A/Series A –
Monographia. 31, 2010, p. 210-230, ISBN 978-80-7286-163-7.
ŽUPANIČ, Jan. Der böhmische Adel und die Entstehung der einheitlichen
österreichischen Nobilität, in: Konopnicka, Malgorzata – Kuczer, Jarosław –
Strzyżewski, Wojciech (red.), Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVIXVIII wieku, Zielona Góra : Wydawnictwo uniwesytetu zielenogórskiego, 2010,
p. 33-60, ISBN 978-83-7481-311-2.
ŽUPANIČ, Jan. Zwischen dem neuen Adel und Aristokratie – von Nádherný und
Nádherný von Borutin. Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, vol. 24.
(XXXVIII.), no. 3/2007 (Juli/September), p. 115-130; no. 4/2007
(Oktober/Dezember), p. 172-182, ISSN 0001-8260.
ŽUPANIČ, Jan. Renobilitierungsprozesse und genealogische Agenten – Der
Skandal um das Adelsdepartement im Innenministerium am Beginn des 20.
Jahrhunderts, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung,
Bd. 117, Heft 3-4/2009, p. 334-357, ISSN 0073-8484, ISBN 978-3-205-78439-5.
ŽUPANIČ, Jan. Nobilitace Karla I. (IV.) ve světle materiálů jeho kabinetní
kanceláře. Historický časopis. Odborný časopis o slovenských a svetových
dejinách, vol. 57, no. 3/2009, p. 469-492, ISSN 0018-2575.
ŽUPANIČ, Jan. Die Entstehung des jüdischen Adels in der
Habsburgermonarchie. Aschkenas – Zeitschrift für Geschichte und Kultur der
Juden, 17. Jg., Heft 2, 2007, Sonderdruck, Tübingen: Max Niemeyer Verlag,
2010, p. 473-497, ISBN 978-3-484-98612-2.
ŽUPANIČ, Jan. Realismus či tradice? K heraldickému sebevyjádření židovské
šlechty. Genealogické a heraldické informace, 2009, vol. XIV (XXIX.), p. 5-12,
ISSN 0862-8963.
ŽUPANIČ, Jan. Die Freiherren von Freudenthal. Verborgene Geschichte einer
Adelsfamilie. Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, vol. 26. (XL.), no.
1/2011 (Jänner/April), p. 32-41, ISSN 0001-8260.
ŽUPANIČ, Jan. Die Geschichte der Familie Grab von Hermannswörth, David.
Jüdische Kulturzeitschrift, 23. Jahrgang, Nr. 91, Dezember 2011, p. 42-44.
2




ŽUPANIČ, Jan. Hortenau – nieznani Habsburgowie, Rocznik Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego nowej serii, Nr. X (XXI), Warszawa 2011, ISSN
1230–803, p. 119-124.
ŽUPANIČ, Jan. Szlachta a naród. Pozycja szlachty w społeczeństwie czeskim,
Przegląd historyczny, 2011, vol. CII, Nr. 2, p. 1-13, ISSN 0033-2186.
ŽUPANIČ, Jan, Zwischen zwei Feuern: Die Entrechtung und Enteignung der
Familie Colloredo-Mannsfeld 1938-1948, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte
und Kultur der böhmischen Länder, Bd. 52, Heft 2, 2011, ISSN 0523-8587, p.
416-443.
ŽUPANIČ, Jan, Zánik kuffnerovského impéria, Historický obzor, 2012, vol. 23,
no. 7-8. p. 173-181, ISSN 1210-6097.
Přednášky typu „invited speaker“
Universität Wien, Süd- und Osteuropa
Institut
(21. V. 2012)
Heeresgeschichtliches Museum
Kaiser-Karl-Symposium
(13. IV. 2012)
Polska akademia nauk Warszawa
Přenáška pro Towaryszstwo heraldiczne
(27. V. 2011)
Universität des Saarlandes, Saarbrücken
Institut für neuere und neuste Geschichte
(28. V. 2010)
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck,
Philosophische Fakultät
Institut für Geschichte und Ethnologie
(2. XII. 2008)
Polska akademia nauk Warszawa
Přenáška pro Towaryszstwo heraldiczne
(25. IV. 2008)
Uniwersitet Zielonogórski,
Wydział humanistyczny
Institut historii
(21. IV. 2008)
Österreichische Akademie der Wissenschaften
61. „Werkstatt Geschichte“ (6. III. 2007)
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck,
Philosophische Fakultät
Institut für Geschichte und Ethnologie
(5. VI. 2007)
1914-1918
3
Nobilitierungsprozess im Kaisertum
Österreich
Adelspolitik von Kaiser Karl
Nobilitacje cesarza Karola I.
Neuer Adel in Österreich
Aufhebung des Adelsstandes in Österreich
und in der Tschechoslowakei
Struktura české šlechty a její začlenění
mezi elity podunajské monarchie
Nobilitacje v Austrii
Der neue Adel in Österreich
Böhmischen bürgerlichen und neuadeligen
Eliten im österreich- ungarischen
diplomatischen Dienst in den Jahren
Členství odborných komisích a výborech
Česko-lichtenštejnská komise historiků
Gesellschaft für Überseegeschichte
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky
Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Členství v redakčních radách
Prague Papers on the History of International Relations, Prague – Vienna, ISSN 18037356.
Historický obzor, Praha, ISSN 1210-6097.
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Warszawa, ISSN 1230-803X.
Členství v redakčním kruhu
Nobilitas in historia moderna, Ostravská univerzita v Ostravě: Ostrava.
4