TISK_Z3 N7_Koncepce krajiny-Implicitní - GIS

Komentáře

Transkript

TISK_Z3 N7_Koncepce krajiny-Implicitní - GIS
LEGENDA - informativní část
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K 5/2014
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
LEGENDA SE PŘEJMENOVÁVÁ
AKTUALIZACE VYMEZENÍ
*
**
výřez 1
PRUNÉŘOVSKÝ POTOK
výřez 2
Kukaččí smrk
RBC 1184
LEGENDA - 3. změna
STAV
NÁVRH
ÚSES A OCHRANA PŘÍRODY
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM FUNKČNÍ
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ
KUKAČKA
NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ
UPŘESNĚNÍ PRVKŮ ÚSES
ZE ZÚR ÚK**
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ
REGIONÁLNÍ BIOCENRUM FUNKČNÍ
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE
PŘÍRODNÍ REZERVACE S OCHRANNÝM PÁSMEM**
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA S OCHRANNÝM PÁSMEM**
PAMÁTNÝ STROM
VZDÁLENOST 50m OD OKRAJE LESA*
LESY
210101
3
KK
B
NR
OCHRANNÁ ZELEŇ
RUŠENÉ PRVKY, JEVY A ÚSEKY Z VÝKRESU
BK
R
N
3
K
MAPOVÝ PODKLAD
REKULTIVACE
NÁVRH
INFORMACE SE RUŠÍ Z CELÉHO VÝKRESU
A LEGENDY (NEZOBRAZENO)
"ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ" - zastavitelné plochy vně zastavěného území
NOVÁ VÍSKA
PRUNÉŘOV
POPÍLKOVIŠTĚ
PRUNÉŘOVSKÝ POTOK
EPRU II.
DŮL MERKUR
DŮL NÁSTUP
dub sv. Kryštofa
Na Kralupském
ULOŽIŠTĚ POPELOVIN
SUCHÝ POTOK
EPRU LETIŠTĚ
Nad dráhou
KRÁLOVSKÝ VRCH
VÝSYPKA MERKUR
LEGENDA - 3. změna
STAV
NÁVRH
ČZS PRUNÉŘOV
ÚSES A OCHRANA PŘÍRODY
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM FUNKČNÍ
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ
NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ
UPŘESNĚNÍ PRVKŮ ÚSES
ZE ZÚR ÚK**
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ
ČZS KADAŇ I. 1
ČZS BYSTŘICE
Milžany
ČZS BYSTŘICE
N
U
R
P
REGIONÁLNÍ BIOCENRUM FUNKČNÍ
O
Ř
É
Á
K
S
V
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE***
ČZS NA VINICI
PŘÍRODNÍ REZERVACE S OCHRANNÝM PÁSMEM**
T
Ř
E
Š
Ň
OV
Á
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA S OCHRANNÝM PÁSMEM**
N Á
P Ř ÍČ
210307
PAMÁTNÝ STROM
VZDÁLENOST 50m OD OKRAJE LESA*
Á
V
O
Ň
Š
E
Ř
T
Á
K
S
V
O
T
U
M
LESY
O
H
N I
C
Í
C
C
OCHRANNÁ ZELEŇ
Í
I
C
O
E
M
O
C
N
N E
M
N
A
D
N
A
N
D
PRUNÉŘOVSKÝ POTOK
ČZS U PRŮTAHU
PROSTŘEDNÍ VRCH
A
V
O
N
I
V
O
L
O
G
Í
RUŠENÉ PRVKY, JEVY A ÚSEKY Z VÝKRESU
N
ČZS KADAŇ I. 3
BY
ST
ŘI
C
Z
A
KÁ
H
R
A
D
ČZS KADAŇ I. 4
ČZS ASTRA 6
MAPOVÝ PODKLAD
ČZS KADAŇ I. 2
Na kopci
BYSTŘICKÝ VRCH
"ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ" - zastavitelné plochy vně zastavěného území
ČZS ASTRA 1
IE
NÁVRH
INFORMACE SE RUŠÍ Z CELÉHO VÝKRESU
A LEGENDY (NEZOBRAZENO)
ČZS ASTRA 4
Dlouhý vrch
LO
N
REKULTIVACE
KADAŇ
A
V
SO
E
Á
V
H
O
C
H
O
M
JA
N
U
A
TO
R
ČZS ASTRA 2
LOM LIBOUŠ
SK
Á
E
I
ON
OL
ÁK
OV
N
H
LEGENDA - informativní část
Č
N
O
A
OV
N
I
OV
L
GO
U
V
Á
K
O
ČZS ASTRA 7
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K 5/2014
N
A
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
N
AP
OD
L
E
S
Í
P
R
Ů
T
A
H
U
S
T
R
ÁŽ
I
Š
T
I
ČZS ASTRA 8
S
T
R
ÁŽ
I
Š
T
I
STRÁŽIŠTĚ
N A
NA
PO
D L
ES
Í
NA
N A
LEGENDA SE PŘEJMENOVÁVÁ
AKTUALIZACE VYMEZENÍ
AKTUALIZACE VYMEZENÍ - ROZŠÍŘENÍ NPR
S
T
R
MÁ
P
JELENÍ VRCH
O
K
A
V
Á
EČ
K
P
B
R
O
O
C
E
Ž
Í
K
O
.K
R
E
T
Š
SV
Á
L
D
P
OŠ
T
OV
N
Í
ZLATÝ VRCH
E
J
MÁ
.
1
K
L
E
Š
O
V
A
EM
OHŘE
MÁ
N
E
S
OV
A
F IB
IC H
O V
A
A
NRBK K42
Ohře
1
.
M
VÝSYPKA BŘEZNO
P
R
U
N
É
Ř
O
LN
Í
P
I
O
N
Ý
R
Ů
D V O ŘÁ KO V A
K P T. JA
R O ŠE
Á
J
E
ŠK
O
NRBK K41
V
S
K
Á
NRBK K42
OHŘE
Y
O
LN
DONINSKÝ
POTOK
5
.
K
V
Ě
T
N
A
A
V
O
N
N
A
M
G
N
U
J
Í
J
.
Š
V
E
R
M
ŠK
T
.
G
.
M
V
O
H
É
K
S
N
E
M
O
K
V É
G
C
ŠE
PŘ
Á TE
LS
B.
TV Í
N Ě
M
RO
A
Á
D
Y
A
Y
O
S
P
L
I
T
U
ŽS
ŽE
KO
SO
KÁ
R O K E LS
V S
K
KO
LO
A
V
O
K
R
ETU II
SL
U
ÍR
Á
M
D
Ž
A
T
E
CK
Á
Ů
TY
C
O
V
N
ŠO
A
V
A
J IR
Č
E
C
H
V A
O
N
V
Á S
K
LU
Á
R
E
N
O
T
Á
N
S
E
V
O
Á
T
Y
R
Š
O
V
A
Í
U
R
Í
M
Ů
C
N
Á
R
B
O
BR
L
Á
Z
E
Ň
S
K
Á
I
O
210326
V
R
C
H
L
I
C
K
É
H
O
SKLÁDKA TKO NA BŘEZNĚ
B
Ř
H
U
D
NÁMĚSTÍ
Č E SK O
MÍROVÉ
V
U
KÁ
R
A
I
S
O
J
.
Š
V
E
R
M
-P
O L
SK
V
A
B
Ř
ÉH
E
O
ZI
N
O
Á
C
H
O
V
A
KP
T.
J
A
Č
S
L
.
A
R
M
V
M
Sládečkův dub
AREÁL TUŠIMICE
HŘBITOVNÍ
O
N
J
U
KADANĚ
P
A
S
T
Ý
Ř
S
K
ÁS
T
U
D
Á
N
K
A
V Ě
ŽN Í
V
K
O
L
Í
Č
ZÁSADA U
V
A
V
F
U
Č
Í
K
O
M
A
A
N
O
OVČÍ VRCH
A
A
S
A
R
Y
K
A
H
A
V
Ě
Ž
N
Í
S
L
Á
D
K
OV
A
LÍS K O V Á
Z
E
Y
E
R
POTOK
A
N
T
I
Ž
LN
Í
NRBK K42
Á
P
OK
U
T
I
CK
Á
N
U
L
S
Č
E
N
Í
Á
OV
OL
OP
T
Č
U
L
N
MOSTECKÝ VRCH
Í
Donínský potok
N Í
JITŘ
ČZS POKUTICE
POD TRIANGLEM
JAVO RO VÁ
J
E
ČN
Á
POKUTICE
JAVOROVÁ
ŽE LIN S K Á
O
LIP O V Á
V
A
DONINSKÝ
BO RO V Á
Í
N
OL
P
Ohře
TO P O LO V Á
V
A
ČZS KOSTELNÍ DVŮR
JE D LO V Á
Svatojakubská hrušeň
S
U
K
O
ŘÍČNÍ
H A BRO V Á
POLNÍ
SK
*
**
***
PO
D L
ES
Í
HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
O
H
É
N
E
V
R
E
Č
E
Ž
Í
Ř
K
KRÁTKÁ
Ž
I
T
N
Á
LUŽICKÝ POTOK
NRBK K42
P
R
Ů
MY
S
L
OV
Á
OBŮRKA
ČZS JESEŇ
MEZIŘÍČÍ
P
R
Ů
MY
S
L
OV
Á
N
ká
c
i
n
ra
h
c
e
MOSTECKÝ VRCH
Denětický potok
rž
d
á
ín
n
d
o
v
ČZS ASTRA 12
U TŘEŠŇOVKY
KADAŇSKÁ
JESEŇ
ČZS ASTRA 5
SEMPRA
Ohře
POPÍLKOVIŠTĚ
LEGENDA - 3. změna
ČZS ASTRA 11
STAV
NÁVRH
ÚSES A OCHRANA PŘÍRODY
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM FUNKČNÍ
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ
ČZS ŽELINA
NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ
UPŘESNĚNÍ PRVKŮ ÚSES
ZE ZÚR ÚK**
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ
REGIONÁLNÍ BIOCENRUM FUNKČNÍ
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE
přírodní památka Želinský meandr
PŘÍRODNÍ REZERVACE S OCHRANNÝM PÁSMEM**
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA S OCHRANNÝM PÁSMEM**
PAMÁTNÝ STROM
VZDÁLENOST 50m OD OKRAJE LESA*
LESY
OCHRANNÁ ZELEŇ
RBC 1156
RUŠENÉ PRVKY, JEVY A ÚSEKY Z VÝKRESU
LEGENDA - 3. změna
U školky
STAV
přírodní rezervace Běšický a Čachovický vrch
NÁVRH
MAPOVÝ PODKLAD
ÚSES A OCHRANA PŘÍRODY
REKULTIVACE
Pod Úhoštěm
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM FUNKČNÍ
NÁVRH
Blzeňský vršek
INFORMACE SE RUŠÍ Z CELÉHO VÝKRESU
A LEGENDY (NEZOBRAZENO)
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ
NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ
210320
RBK 1076
UPŘESNĚNÍ PRVKŮ ÚSES
ZE ZÚR ÚK**
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ
"ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ" - zastavitelné plochy vně zastavěného území
BLZEŇSKÝ VRCH
210328
U rokelské cesty
REGIONÁLNÍ BIOCENRUM FUNKČNÍ
K
RB
PŘÍRODNÍ REZERVACE S OCHRANNÝM PÁSMEM**
rozsah LBC dle platného ÚP
zobrazen pouze pro přehlednost
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA S OCHRANNÝM PÁSMEM**
PAMÁTNÝ STROM
Pod Blzeňákem
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K 5/2014
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
76
10
viniční trať
Pod Blzeňským
vrchem
LEGENDA - informativní část
1
2
3
0
1
2
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE
VZDÁLENOST 50m OD OKRAJE LESA*
UHOŠŤANSKÝ POTOK
HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
*
**
LESY
LEGENDA SE PŘEJMENOVÁVÁ
AKTUALIZACE VYMEZENÍ
OCHRANNÁ ZELEŇ
RUŠENÉ PRVKY, JEVY A ÚSEKY Z VÝKRESU
Úhošťany
MAPOVÝ PODKLAD
KADAŇ
KADAŇ
2
3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
REKULTIVACE
NÁVRH
3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
INFORMACE SE RUŠÍ Z CELÉHO VÝKRESU
A LEGENDY (NEZOBRAZENO)
"ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ" - zastavitelné plochy vně zastavěného území
KADAŇ
3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBJEDNAVATEL :
MĚSTO KADAŇ
OBJEDNAVATEL :
MĚSTO KADAŇ
OBJEDNAVATEL :
MĚSTO KADAŇ
POŘIZOVATEL :
ORRÚPPP MÚ KADAŇ
POŘIZOVATEL :
ORRÚPPP MÚ KADAŇ
POŘIZOVATEL :
ORRÚPPP MÚ KADAŇ
ZPRACOVATEL :
ING. ARCH. IVAN KAPLAN - AGORA STUDIO
ZPRACOVATEL :
ING. ARCH. IVAN KAPLAN - AGORA STUDIO
ZPRACOVATEL :
ING. ARCH. IVAN KAPLAN - AGORA STUDIO
VINOHRADSKÁ 156, PRAHA 3, 130 00
VINOHRADSKÁ 156, PRAHA 3, 130 00
DOC. ING. ARCH. IVAN KAPLAN
AUTORSKÝ TÝM:
ING. KATEŘINA JELÍNKOVÁ
ING. KATEŘINA JELÍNKOVÁ
ING. ARCH. MARTINA FIALOVÁ
ING. ARCH. MARTINA FIALOVÁ
KONEČNÉ ZNĚNÍ
KONCEPCE A USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
ZPRACOVALI :
DOC. ING. ARCH. IVAN KAPLAN
KONCEPCE A USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
N.7a
SEVER :
ZPRACOVALI :
DOC. ING. ARCH. IVAN KAPLAN
ING. KATEŘINA JELÍNKOVÁ
1 : 5 000
100 m
DATUM :
XI/2015
300 m
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K 5/2014
N.7b
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
SEVER :
1
PARÉ :
1 : 5 000
100 m
DATUM :
XI/2015
300 m
MĚSTO KADAŇ
POŘIZOVATEL :
ORRÚPPP MÚ KADAŇ
ZPRACOVATEL :
ING. ARCH. IVAN KAPLAN - AGORA STUDIO
AUTORSKÝ TÝM:
DOC. ING. ARCH. IVAN KAPLAN
ING. KATEŘINA JELÍNKOVÁ
ING. ARCH. MARTINA FIALOVÁ
ING. ARCH. MARTINA FIALOVÁ
KONEČNÉ ZNĚNÍ
KONCEPCE A USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
ZPRACOVALI :
PARÉ :
*
**
LEGENDA SE PŘEJMENOVÁVÁ
AKTUALIZACE VYMEZENÍ
MĚŘÍTKO :
DOC. ING. ARCH. IVAN KAPLAN
1 : 5 000
100 m
KONEČNÉ ZNĚNÍ
Č. VÝKRESU :
OBSAH VÝKRESU :
ING. ARCH. MARTINA FIALOVÁ
MĚŘÍTKO :
OBJEDNAVATEL :
ING. KATEŘINA JELÍNKOVÁ
HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
ING. KATEŘINA JELÍNKOVÁ
ING. ARCH. MARTINA FIALOVÁ
MĚŘÍTKO :
LEGENDA - informativní část
Č. VÝKRESU :
OBSAH VÝKRESU :
KÁSNÝ DVOREČEK
3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
VINOHRADSKÁ 156, PRAHA 3, 130 00
DOC. ING. ARCH. IVAN KAPLAN
AUTORSKÝ TÝM:
KONEČNÉ ZNĚNÍ
Č. VÝKRESU :
OBSAH VÝKRESU :
10
76
VINOHRADSKÁ 156, PRAHA 3, 130 00
DOC. ING. ARCH. IVAN KAPLAN
AUTORSKÝ TÝM:
RB
K
KADAŇ
N.7c
SEVER :
Č. VÝKRESU :
OBSAH VÝKRESU :
KONCEPCE A USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
ZPRACOVALI :
DOC. ING. ARCH. IVAN KAPLAN
ING. KATEŘINA JELÍNKOVÁ
ING. KATEŘINA JELÍNKOVÁ
ING. ARCH. MARTINA FIALOVÁ
ING. ARCH. MARTINA FIALOVÁ
DATUM :
XI/2015
300 m
PARÉ :
MĚŘÍTKO :
1 : 5 000
100 m
DATUM :
XI/2015
300 m
N.7d
SEVER :
PARÉ :

Podobné dokumenty

TISK_Z3 N3_VPS-Implicitní - GIS

TISK_Z3 N3_VPS-Implicitní - GIS INFORMACE SE RUŠÍ Z CELÉHO VÝKRESU A LEGENDY (NEZOBRAZENO)

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Kadaň je velmi starým sídelním útvarem. Je tu i dlouhé předlokační období, které se vyznačuje přesunem centra z prehistorického hradiště v Hradci, které bylo ještě v raném slovanském období osídlen...

Více

ZDE

ZDE 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ 1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu Předmětem ochrany je ochrana xerotermních stepních trávníků, lesostepních extenzivních pastvin a světlých doubrav (zah...

Více

Turistické info - natura 2000 v ústeckém kraji

Turistické info - natura 2000 v ústeckém kraji (Běšický chochol - 350 m n. m., Čachovický vrch - 313 m n. m.) nad severními břehy Nechranické přehrady. Rostlinný pokryv lze charakterizovat komplex teplomilných lesních společenstev a stepních tr...

Více

KONCEPCE ROZVOJE BYDLENÍ A BYTOVÉ POLITIKY

KONCEPCE ROZVOJE BYDLENÍ A BYTOVÉ POLITIKY kategorie) pro neplatiče nájemného v počtu 105 bytů a tři domy II. kategorie pro sociálně slabé s počtem 36 bytů. Ani tyto byty by neměly jít do prodeje a měly by sloužit i nadále stejnému účelu ja...

Více

ffiFl I

ffiFl I Rally uskutečníve Finsku. Lokalita je město Pori na západním pobřeŽí Finska,

Více

Strategický plán Kadaně

Strategický plán Kadaně I. PRŮZKUMY A ROZBORY .......................................................................................................................................... 23 A. ÚVOD ............................

Více