PREMID Pre-Pay Registration

Komentáře

Transkript

PREMID Pre-Pay Registration
Pedbžná dohoda .
Preliminary Agreement No.
o evidenci do systému elektronického mýtného v režimu placení pedem a
o vydání elektronického palubního zaízení
on Registration in the Electronic Toll Collection System in the Pre-Pay Mode and
on the Issuance of the Electronic Onboard Unit
editelství silnic a dálnic R, píspvková organizace
sídlo (Registered Seat):
Na Pankráci 546/56, CZ-14505 Praha 4
I (Company Registration No.): 65993390
zastoupená Ing. Vladimírem Bielkem, editelem úseku provozovatele elektronického mýta
(represented by Ing. Vladimír Bielko, departmental manager of the operator of the Electronic Toll System)
dále jen “Provozovatel systému” (hereinafter referred to as the “System Operator”)
a (and)




























 
(dále jen “Provozovatel vozidla”)
(Provozovatel systému a Provozovatel vozidla jsou
dále též oznaováni jako „Strany“ nebo každý
jednotliv jako „Strana“)
(hereinafter referred to as the “Vehicle Operator”)
(The System Operator and the Vehicle Operator are
also hereinafter referred to jointly as the “Parties”
and individually as a “Party”)
uzavírají tuto Pedbžnou dohodu o evidenci do
systému elektronického mýtného v režimu placení
pedem a o vydání elektronického palubního zaízení
(dále jen „Dohoda“)
conclude this Preliminary Agreement on registration
in the electronic toll collection system in the pre-pay
mode and on the issuance of the electronic onboard
unit (hereinafter referred to as “the Agreement”)
1) Provozovateli vozidla bylo pidleno evidenní
íslo:
1) The Vehicle Operator has been allocated a
registration number:


2) Provozovatel vozidla má zájem na evidenci do
systému elektronického mýtného v režimu placení
pedem.

2) The Vehicle Operator is interested in registration
in the electronic toll collection system in the pre-pay
mode.
7-211-03


        
       

         
         
 
          

       

  

       
  

        
 

           
          


            



  

          

           
           
          



            


         

         




          

            

       
        

          
        

          
         

               
           
          

  
           
            


          



            

         

            
         

  
          
       


            
           
    



            



          

              

          
          

           
           

    
         
          

 

   




        
       


          

           


            
           
         
            
            



           

—2—
7-211-03

Podobné dokumenty

PREMID Post-pay registry

PREMID Post-pay registry systému a Provozovatel vozidla obdrží po jednom vyhotovení. V případě rozdílu mezi českým a anglickým zněním Dohody a jejích příloh nebo v případě sporu o výklad Dohody a jejích příloh má přednost ...

Více

Obsah - Hzs ČR

Obsah - Hzs ČR a vzájemné pomoci p i mimo ádných událostech (dále jen „Smlouva“) up es ují Metodické pokyny pro spolupráci jednotek požární ochrany eské republiky a Hasi ského a záchranného sboru a hasi ských jed...

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TŘEBONÍN č.1/2007 ZE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TŘEBONÍN č.1/2007 ZE stavb vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek spole a nerozdíln a to ve vý i odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Více

pracovní a poradní skupiny projektu

pracovní a poradní skupiny projektu skupina je hlavní skupinou, jejímž úkolem je dohled nad ízením projektu, vyhodnocování výstup ostatních pracovních skupin a schvalování díl ích koncept projektu jako nap . ak ních plán . leny praco...

Více

Pokyny pro zpracování diplomové (bakalářské1) práce

Pokyny pro zpracování diplomové (bakalářské1) práce práce a sepsané úvodní kapitoly tak, aby bylo z ejmé pochopení a správné uchopení tématu práce. Podruhé již kompletní práci a to nejmén 3 týdny p ed termínem odevzdání, aby vedoucí m l as práci p e...

Více