Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Komentáře

Transkript

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov
Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov
Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce 2013/2014
Mgr. Zdeněk Hosman
ředitel školy
V Kadani 29. 8. 2014
Projednáno v pedagogické radě dne:
Projednáno ve školské radě dne:
29. 8. 2014
14. 10. 2014
Obsah:
Základní údaje o škole
............................................................................... str. 3
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje........................................................
str. 5
Rámcový popis personálního zabezpečení školy................................................
str. 5
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy...........
str. 7
Údaje o počtu žáků a výsledcích vzdělávání žáků.................................................. str. 9
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů...................................................... str. 12
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
.............................
str. 14
Další údaje o činnosti školy podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb.............................
str. 15
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí .....
str. 24
Základní údaje o hospodaření školy ................................................................
str. 25
Příloha č. 1 - Zpráva PhDr. Arabadžieva...........................................................
str. 27
2
1.
Základní údaje o škole
1. 1.
Kontaktní údaje
Název školy:
Sídlo školy:
IČO:
REDIZO:
Zřizovatel:
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:
Telefon:
Email:
webové stránky:
1. 2.
Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov
Kadaň, Na Podlesí 1480, PSČ 43201
46789995
600 077 471
Město Kadaň, Mírové nám. 1
Mgr. Zdeněk Hosman
Mgr. Tomáš Mourek
474334711; 474332831 – ředitel
[email protected] ; [email protected]
http://www.5zskadan.cz
Charakteristika školy
Základní škola Na Podlesí je typickou sídlištní školou ze sedmdesátých let minulého
století s pavilónovou dispozicí a jak již název napovídá, leží pod Svatým kopcem, který je
bohatě zalesněn. Škola byla slavnostně otevřena dne 1. 9. 1974 – v září 2014 tedy slaví 40.
výročí od slavnostního zahájení provozu. Areál školy tvoří 6 pavilónů propojených chodbami,
sportovní hřiště, cvičný pozemek a dvůr. Výměra celého areálu je přes 28 tisíc metrů čtverečních.
V roce 2009 provedl majitel – Město Kadaň - kompletní zateplení obvodového pláště
a střech školy včetně výměny všech výplní za plastové. Na tuto investiční akci získal dotaci
od Státního fondu životního prostředí a Evropské unie. Vliv zateplení je zřejmý na tepelné
pohodě školy během nejstudenějších dní v roce a podstatnou měrou se podepsal na úsporách
výdajů za vytápění objektu školy, které dosahují oproti předešlým letům zhruba 20 %.
Žáky školy jsou především děti z nejbližších sídlišť (Na Podlesí, Golovinova, Budovatelů), ovšem poslední dobou se okruh žáků rozšiřuje, takže k nám docházejí, popř. dojíždějí
prakticky z celého města.
Součástmi školy jsou:
1. Základní škola
s kapacitou
510 žáků
IZO 102 129 525
2. Školní jídelna
s kapacitou
450 strávníků
IZO 102 653 526
3. Školní družina
s kapacitou
120 žáků
IZO 116 200 197
4. Školní klub
s kapacitou
150 žáků
IZO 166 101 541
3
Další součásti areálu školy:
 školní hřiště s travnatým hřištěm, doskočištěm pro skok daleký, sektory pro vrh koulí
a hody a hřištěm na odbíjenou,
 zatravněné plochy s koutkem pro školní družinu, využívané také při výuce přírodopisu, výtvarné výchovy, prvouky a pěstitelských prací,
 cvičný pozemek, ovocný sad, skleník,
 dvůr a vnitřní komunikace,
 jednoduchá venkovní učebna.
1. 3.
Školská rada
Školská rada byla ustavena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. „školským zákonem“ ke dni 1. 1. 2006 a má 6 členů.
Od ledna 2012 pracuje školská rada ve složení:
p. Lucie Chlupová, zástupce rodičů,
p. Jana Umlaufová, zástupce rodičů,
PhDr. Sáva Arabadžiev, zástupce zřizovatele,
p. Vladimír Bílek, zástupce zřizovatele,
Mgr. Tomáš Mourek, zástupce pedagogů školy, předseda ŠR
Mgr. Jiří Nebeský, zástupce pedagogů školy,
Školská rada se sešla během školního roku třikrát, projednávala výroční zprávu školy za
předešlý školní rok, schvalovala úpravy pravidel pro hodnocení žáků a v neposlední řadě byla
informována o plánovaných akcích školy ke 40. výročí zahájení provozu. Na červnové schůzce také informoval ředitel školy členy školské rady o plánovaných o průběhu přípravy Plánu
mobility, který škola tvoří k zapojení do projektu „Bezpečná škola“.
1. 4.
Provozní doba zařízení
Škola
7,00 – 15,30 hodin
Výuka zpravidla probíhá v době od 8,00 do 15,20 hod. Vzhledem k nárůstu časových dotací na jednotlivé předměty a zvyšování počtu volitelných předmětů, které nabízí školní vzdělávací program v jednotlivých ročnících, se každý den kromě pátku učilo i po polední pauze a
jednotlivé třídy druhého stupně mají běžně 2x až 3x do týdne odpolední vyučování. V dalším
čase mohou žáci využívat učebnu ICT, knihovnu, popř. studovat v prostorách školy.
Školní družina a školní klub
po – čt
5,30 – 7,45 a 11,45 - 16,45 hodin
pá
5,30 – 7,45 a 11,45 - 16,00 hodin
Školní jídelna
6,00 – 14,30, výdej obědů od 11,30 do 14,00 hodin
4
2.
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
1. - 9. roč.
Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání, „Na učení
jdeme od lesa“, od 1. 9. 2007
2.1. Školní vzdělávací program
Škola vyučovala podle vlastního vzdělávacího programu „Na učení jdeme od lesa“.
Průběžně dochází k úpravám školního vzdělávacího programu tak, aby vyhovoval podmínkám a potřebám školy a odpovídal aktuálním požadavkům legislativy.
Náš školní vzdělávací program je zaměřen na rozšířenou výuku environmentální výchovy a nabídku angličtiny od 1. třídy. Součástí našeho ŠVP je také předmět sportovních her
s časovou dotací jedné hodiny týdně navíc v každém ročníku vyššího stupně. Předmět je zaměřen na míčové hry a smyslem jeho zavedení je hlavně částečná kompenzace pasivního životního stylu našich dětí.
3.
Rámcový popis personálního zabezpečení školy
3. 1.
Počty zaměstnanců:
normativní počet celkem:
42,13
skutečný počet/přepočt.:
40/36,015
počet učitelů celkem/přepočt. :
z toho:
počet učitelů I. stupně:
23/22,14
z toho nekvalifikovaných:
3
9
z toho nekvalifikovaných:
0
počet učitelů II. stupně:
14
z toho nekvalifikovaných:
3
počet vychovatelek/přepočt.
4/2,8
z toho nekvalifikovaných:
0
počet ostatních/přepočt.
6/5,625
stravování/přepočt.
5/4,2
pedagogický asistent
fyzicky/skutečnost
2/1,25
3.2. Personální situace
Personální situace naší školy je dlouhodobě poměrně stabilní. Před zahájením školního
roku 2013/14 nám oznámila paní učitelka vyučující anglický jazyk, že z důvodů soukromých
podnikatelských aktivit bude u nás vyučovat pouze 3 hodiny týdně, proto jsme přijali novou
vyučující, která dokončuje studium. Pedagogický sbor jsme také rozšířili o nového učitele tělesné výchovy, který bude rovněž studovat. Vzhledem k tomu, že jsme poměrně malá škola,
není rozložení aprobací úplně optimální, ale z tolik problematických přírodovědných předmětů nemáme aprobačně ideální pouze chemii, ovšem tu u nás učí kvalifikovaná a velmi kvalitní
paní učitelka, která tento předmět vyučuje již více než deset let.
5
4.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
K zápisu do první třídy konanému v termínu 12. - 13. 2. 2014, přišlo na naši školu celkem 69 dětí a další tři se dostavily v náhradním termínu, osmi dětem byl na základě doporučení praktického lékaře a školského poradenského zařízení povolen odklad povinné školní
docházky, tři děti se po zápisu odstěhovaly, jedno přešlo do základní školy s upraveným vzdělávacím programem a dalších sedm žáků do naší školy přešlo do první třídy z jiných škol. Ve
školním roce 2014/2015 nastoupí do tří prvních tříd 67 žáků.
V současnosti nastupují do škol populačně silné ročníky, počet dětí bydlících v našem
obvodu se ovšem nezvyšuje. Proto jsme závislí částečně na dětech, které přijdou do naší školy
z jiného obvodu - letos jich bylo opět skoro čtyřicet.
Graf č. 1 - Vývoj počtu dětí u zápisu v letech 2006 - 2014
Vývoj počtu dětí u zápisu
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Řady1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
39
41
39
44
40
56
66
59
69
Graf ukazuje, že počet dětí, které se na naší škole přihlásí k zápisu, v posledních letech
začíná stoupat. Vyšší počet dětí by měl vydržet ještě zhruba tři roky, pak dojde opět k poklesu
počtu dětí v Kadani a lze očekávat, že počty dětí u zápisu budou klesat. Vzhledem k tomu, že
obvod naší školy - sídliště Na Podlesí - v posledních letech spíše stárne, očekáváme, že i počty dětí u zápisu budou postupně klesat.
5.
Údaje o počtu žáků a výsledcích vzdělávání žáků
5.1
Počet žáků
Škola měla k 1. 10. 2013 celkem 355 žáků, což znamená opět nárůst počtu žáků poprvé oproti předešlému školnímu roku. Vývoj počtu žáků nebyl do roku 2011 pro školu
z dlouhodobého hlediska příznivý (viz graf č. 2). Pro srovnání s předešlými lety je možno říci,
že ve školním roce 2010/11 jsme měli 305 žáků, po třech letech jich máme o padesát víc.
Očekáváme, že ještě další tři roky by se mohl udržet stoupající trend v počtu žáků a vzhledem
6
k demografickému vývoji ve městě můžeme očekávat, že potom začne počet žáků ve škole
opět klesat.
Graf č. 2 – Vývoj počtu žáků od školního roku 2005/06 do školního roku 2012/13
360
350
340
330
320
310
300
290
280
Řady1
5.2.
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
334
334
313
308
305
321
344
355
Přehled prospěchu za 1. pololetí školního roku
Počet žáků hodnocených za I. pol.
354 (z toho 5 žáků v zahraničí)
Počet vyznamenaných
238
Prospělo
109
Neprospělo
2
Počet žáků s dostatečnou
41
5.3.
Přehled prospěchu za II. pololetí školního roku
Počet žáků hodnocených za II. pol.
355 (z toho 5 žáků v zahraničí)
Počet vyznamenaných
207
Prospělo
142
Neprospělo po OZ*
1
7
Opakování na žádost rodičů
0
Počet žáků s dostatečnou
56
(* opravné zkoušky)
Graf č. 3 - Rozložení neúspěšných žáků po třídách na vyšším stupni
Počet neúspěšných žáků - 2. pololetí
šk. rok 2013/14
9
9
8
7
7
7
6
7
6
5
5
dostateční žáci
4
nedostateční žáci
4
3
2
1
0
6.A
6.B
7.A
7.B
8. tř.
9.A
9.B
Pozn: Graf vyjadřuje počty nedostatečných žáků před OZ
5.4.
Hodnocení chování a docházka do školy
Počet žáků
celkem
1.pol.
349
2.pol.
350
Počet žáků
s 2. st. z chování
1
0
Počet žáků
s 3. st. z chování
0
1
Zameškané hodiny
celkem
14440
16840
Neomluvené
hodiny celkem
16
18
8
Graf č. 4 – Kázeňská opatření ve II. pol. po třídách
4
Kázeňská opatření - 2. pololetí
šk. rok 2013/14
3,5
3
2,5
DTU
2
DŘŠ
2.
1,5
3.
1
0,5
0
1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.tř. 9.A 9.B.
Vysvětlivky:
DTU – důtka třídního učitele
DŘŠ – důtka ředitele školy
2. – uspokojivé chování
3. – neuspokojivé chování
Za pozitivní trendy v hodnocení chování lze považovat dlouhodobě klesající počet udílených
kázeňských opatření a nižší počet žáků s neuspokojivým chováním. Nárůst omluvené absence v 2.
pololetí šk. roku oproti prvnímu pololetí je způsobeno především tím, že v tomto pololetí zpravidla
rodiče častěji omlouvají žáky z výuky z důvodu ozdravných pobytů v zahraničí.
9
5.5. Stav žáků ve šk. roce 2013/2014 k 1. 9. 2013
počet
žáků chlapců dívek
třída
třídní učitel
I. A
PhDr. Novotná Jitka
23
11
12
I. B
Mgr. Střísková Marcela
23
14
9
46
25
21
I. ročník
II. A
Mgr. Krpelánová Iveta
27
15
12
II. B
Mgr. Tomanová Věra
28
14
14
55
29
26
II. ročník
III. A
Mgr. Patočková Helena
26(1)
16
10(1)
III. B
Mgr. Beránková Pavlína
19
10
9
45(1)
26
19(1)
19(1)
9
10(1)
17
12
5
36(1)
21
15(1)
21
12
9
22(1)
11(1)
11
V. ročník
43(1)
23(1)
20
I. stupeň
225(3)
124(1)
101(2)
III. ročník
IV. A
Mgr. Pardubská Stanislava
IV. B
Mgr. Štefanová Jitka
IV. ročník
V. A
Mgr. Nebeský Jiří
V. B
Mgr. Kučerová Renata
VI. A
Ing. Kaššák Petr
20
9
11
VI. B
Mgr. Straková Pavla
15
8
7
35
17
18
VI. ročník
VII. A
Mgr. Ondová Hana
21
7
14
VII. B
Bc. Halász Radim
20
8
12(1)
41(1)
15
26(1)
23
13
10
23
13
10
21
10
11
14(1)
6
8(1)
IX. ročník
35(1)
16
19(1)
II. stupeň
134(2)
61
73(2)
Celkem škola
359(5)
185(1)
174(4)
VII. ročník
VIII. A
Mgr. Kopencová Lenka
VIII. ročník
IX. A
Mgr. Vyšinková Lidmila
IX. B
Mgr. Vopatová Krista
10
5.6.
Údaje o výsledcích přijímacích řízení na střední školy
Školu v tomto školním roce opustilo 32 žáků, všichni z deváté třídy. Nikdo z žáků 5.
ročníku neodešel na víceleté gymnázium, žádný žák neopustil školu v nižším ročníku.
Všichni naši žáci byli v prvním kole přijímacích řízení přijati na školy, o které měli zájem, pouze dva byli přijati po odvolání. Celkové výsledky přináší následující přehled:
Gymnázium Kadaň
všeobecné
2
2
SPŠS a OA Kadaň
ekonomika a podnikání
obchodní akademie
3
G a SOŠ Klášterec
sociální činnost
1
SŠTGA Chomutov
kadeřnice
prodavač
mechanik seřizovač (CNC stroje)
strojní mechanik
6
3
1
1
1
VOŠESZ, OA, SPgŠ, SZŠ Most
pedagogické lyceum
předškolní a mimoškolní pedagogika
3
2
SOŠES, OA, SZŠ Chomutov
požární ochrana
bezpečnostně právní činnost
sociální činnost
mechanik elektronik
elektrikář silnoproud
instalatér
zdravotnický asistent
11
SOŠ InterDACT Most
informační technologie
1
SOU a SOŠ SČMSD Žatec
kuchař - číšník
1
VOŠZd a SŠZd Ústí n/l
asistent zubního technika
1
1
SŠT Most
bezpečnostně právní činnost
2
2
OA a SOŠZ a ekologická Žatec
ekonomické lyceum
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
11
Gymnázium
SOŠ
celkem
celkem
2
21
SOU
Vycházející žáci
celkem
celkem
9
32
Za jediné drobné negativum v umisťování našich absolventů považuji skutečnost, že
jen velmi málo z nich si vybralo kadaňskou střední školu a budou za dalším studiem dojíždět.
6.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Pro školní rok 2013/2014 byl vypracován Plán prevence sociálně patologických jevů, který se zaměřil na tyto hlavní oblasti:
- šikanování, vandalismus a jiné formy násilí – žáci byli v průběhu školního roku neustále
seznamování s nulovou tolerancí, ale také s důležitostí upozorňovat na případné problémy a
nebýt v této věci pasivní. Cílená, soustavná šikana nebyla ve školním roce 2013/2014 zjištěna,
drobné neshody žáků byly okamžitě řešeny ve spolupráci s výchovnou poradkyní, etopedem
školy a třídními učiteli pohovory se zúčastněnými, domluvou a informováním rodičů. Svou
pozitivní roli sehrál i žákovský miniparlament soc. pat jevů, který na nešvary upozorňoval.
- xenofobie, rasizmus – ve školním roce 2013/2014 nedošlo k žádným projevům intolerance.
Osvědčily se besedy s žáky o této problematice především v hodinách Výchovy k občanství a
na třídnických hodinách.
- drogová závislost – i v tomto školním roce přetrvával problém kouření (hlavně u 8. a 9.
ročníku), u některých i možnost užívání marihuany. Pozitivně hodnotím využívání interaktivního výukového programu „Drogy trochu jinak“, jehož licenční certifikát škola vlastní.
- záškoláctví – ve školním roce 2013/2014 se pečlivě sledovala absence žáků ze strany třídních učitelů, postupovalo se dle školního řádu. Problémy s absencí jednotlivých žáků byly řešeny ve spolupráci s výchovnou poradkyní, třídními učiteli a rodiči. Pozitivně hodnotím širokou nabídku mimoškolních aktivit – kroužků školního klubu při naší škole.
- zneužívání virtuálních drog – nadále velmi riziková oblast, kde se i přes velkou snahu ne
úplně daří problematiku vysvětlit a mít ji pod kontrolou.
- prevence úrazů – další velmi problémová oblast. Oproti minulému školnímu roku došlo
k mírnému nárůstu počtu úrazů. Jedná se spíše o drobné úrazy, které nejsou způsobeny zanedbáním ze strany vyučujících, ale spíše jde o nepozornost či nešikovnost žáků při sportování.
Stále platí opakování pravidel chování a bezpečnosti v rizikových předmětech (tělesná a sportovní výchova, práce s technickými materiály, fyzika, chemie) a správném chování také při
sportovních a mimosportovních akcích (exkurze, výlety).
- poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie) – ve školním roce 2013/2014 nebyly zjištěny
žádné příznaky u žáků. Velký přínos má předmět Zdraví a člověk, kde je žákům vysvětlován
význam správné životosprávy.
Aktivity ve školním roce 2013/2014:
1) Žádosti o dotace
– Krajský úřad vyhlásil dotační řízení na poskytnutí finančních prostředků na prevenci sociálně patologických jevů. Byl zpracován projekt s názvem Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na ZŠ Na Podlesí Kadaň, který byl na Krajský úřad
zaslán. Bohužel, dotace naší škole přidělena nebyla.
- na MŠMT byl ve spolupráci se společností Společně k bezpečí podán projekt Právní vědomí
pro děti a mládež, který byl schválen a jeho realizace začne v 1. čtvrtletí školního roku
2014/2015.
2) Peer program
12
- ve školním roce 2013/2014 navštívili „peeři“ opakovaně celkem 19 tříd 1. stupně. Tým byl
doplněn o žákyně 7. ročníku a zaslouží velkou pochvalu za svou činnost. V příštím školním
roce 2014/2015 je třeba tým opět doplnit o nové zájemce z 6. a 7. tříd.
3) Programy
- dne 24. září se uskutečnila beseda pro 8. a 9. ročník se zástupci německé policie, která byla
zaměřena na drogovou problematiku příhraničních oblastí;
- dne 30. května se uskutečnila soutěž „Na prevenci jdeme od lesa“, která seznámila žáky 2.
stupně s preventivním programem ZŠ Na Podlesí Kadaň. Finanční prostředky pro nejlepší
družstva věnoval zřizovatel;
- probíhala spolupráce s občanským sdružením Světlo, která se zaměřila na problematické
vztahy spolužáků v 6. ročníku a na klima tříd; tento program byl hrazen z poskytnuté dotace
MŠMT;
- od března do června probíhal ve třídách 3. B, 6. B a 9. B projekt „Co nás rozděluje, co nás
spojuje?“, jehož cílem bylo vést žáky ke vzájemnému porozumění zlepšení klima ve třídách.
Projekt se konal za podpory Nadace Open Society Fund;
- ve 4. čtvrtletí byl dokončen Školní plán mobility ZŠ Na Podlesí, který bude oficiálně představen v říjnu 2014.
4) Besedy
- dne 7. listopadu se konala beseda pro 7. ročník týkající se tématu integrace cizinců a multikulturní problematiky., kterou zajišťovalo o. s. Oberig;
- ve spolupráci s PPP Kadaň proběhly ve školním roce 2013/2014 besedy pro 1. i 2. stupeň na
téma Kyberšikana, Dobré vztahy ve třídě a Problematika šikany;
- po celý školní rok probíhaly besedy MP Kadaň se 4. a 5. třídami o bezpečnosti silničního
provozu, které vyvrcholily na jaře praktickým nácvikem na dopravním hřišti;
- dne 18. června se konala pro 4. – 9. ročník beseda Řekni drogám NE – řekni ANO životu,
která proběhla v rámci 12. ročníku Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog 2014.
5) Školení
- ve školním roce 2013/14 se metodik prevence 2x zúčastnil schůzky metodiků prevence, které organizovala PPP Kadaň.
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem dalšího
vzdělávání na školní rok a s nabídkou vzdělávacích institucí. Ačkoli se stále snižuje objem finančních prostředků, které můžeme do další vzdělávání investovat, snažíme se, aby náš pedagogický sbor byl po odborné stránce na vysoké profesionální úrovni.
Učitelé absolvovali tyto semináře:
17.9. – seminář Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací – Chomutov - ředitel
23.9. – seminář Jak obohatit hodiny čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost na 1. stupni – Praha – 2 vyučující
7.10. – seminář Školské právo v praxi ZŠ a MŠ – Most – ředitel
17. 10. – seminář Deutsch kreativ und lustig – Ústí nad Labem – 2 vyučující
18. 11. – seminář ke Standardům pro ZV – OVO Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis –
Ústí nad Labem - ředitel
20. 11. – seminář Tvořivá práce v literární výchově a její propojení se slohovým výcvikem –
Ústí nad Labem – 1 vyučující
13. 12. – seminář Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování – Praha – 1 vyučující
9. 1. 2014 –Vzdělávací politika pro příští generace v Ústeckém kraji – Ústí nad Labem ředitel
13
14. 1. – 15. 1. – seminář ICT profesionál, závěrečný panel – konference – Třešť u Jihlavy –
koordinátor ICT
5. 2. – seminář Začínáme s Hejného metodou – Neratovice – 2 vyučující
10. 2. – seminář Učím se rád(a) v 1. třídě – Karlovy Vary - 2 vyučující
22. 2.- 17. 5. – Am Ball bleiben (konverzace s rodilými mluvčími z různých německy mluvících zemí) – Praha – 1 vyučující
3. 3. - seminář Mgr. Dany Moree k projektu Co náš spojuje, co nás rozděluje? – Kadaň, ZŠ
Na Podlesí – všichni pedagogové
4. 3. – seminář Rozhodování ředitele školy ve správním řízení a mimo správní řízení – Karlovy Vary – 1 vyučující
6. 3. – seminář Dovednosti pedagoga s IT SMART Board- Kadaň, ZŠ Na Podlesí - 10 vyučujících
26. 3. – seminář Vzdělávání pro budoucnost firmy Microsoft – Ústí nad Labem – zástupce
ředitele
27. 3. - školení ČŠI k systému NIQUES – Ústí nad Labem – ředitel
4. 4. – seminář k projektu Heuréka – Ústí nad Labem – 1 vyučující
7. 4. – seminář Etická výchova a učebnice – Ústí nad Labem – 1 vyučující
10. 4. – seminář Řízení konfliktů s rodiči – ZŠ Na Podlesí Kadaň- všichni pedagogové
14. 4. – seminář Individuální výchovný program – smlouvy se školou – Ústí nad Labem - ředitel a výchovná poradkyně
23. 4. – seminář Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky – Ústí nad Labem – 1 vyučující
23. 4. – konference k projektu „Výběr dotykových zařízení“ – Praha - ředitel
30. 4. – konference SMART klub – Teplice – ředitel a zástupce ředitele
20. 5. – 22.5. – asociace ředitelů – ředitel
4. 6. – seminář pro pedagogy ZŠ a SŠ – začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem –
Ústí nad Labem – 2 vyučující
19. – 22. 8. - čtyřdenní kurz Hejného metody v matematice – 1 vyučující
29. 8. – Problémový žák ve třídě (Mgr. Veselá) – všichni pedagogové
září 2013 – červen 2014 – vzdělávací program Brána jazyků otevřená/60 hodin – anglický
jazyk B2 – Karlovy Vary - Wirknerová
8.
Další údaje o činnosti školy dle vyhlášky č. 15/2005 Sb.
8.1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Výchovné poradenství a integrovaní žáci
Ve školním roce 2013/2014 jsme měli na naší škole 34 žáků, kteří pracovali podle individuálního plánu. V 1. třídě byli 2 žáci s vážnou poruchou řeči, ve 3. třídě 1 žák s tělesným
postižením a 1 žák s kombinovaným tělesným a zrakovým postižením, ve 4. třídě ještě 1 žák s
dyslálií. V 6. třídě se vzdělával také 1 žák tělesně postižený. V ostatních třídách se vzdělávali
žáci s poruchami učení a chování; na I. stupni 3 žáci a na II. stupni 25 žáků, z toho 11 žáků ve
speciální třídě. Všichni tito žáci pracovali podle individuálních plánů, na jejich tvorbě se podíleli třídní učitelé, výchovný poradce, pracovníci PPP, SPC a vyučující jednotlivých předmětů, ke kterým se vztahuje integrace. V ostatních předmětech bylo přihlíženo k individuálním
potřebám žáků. Podle možností se vyučující podíleli na individuální nápravě poruch učení,
případně žáky doučovali. K nápravě vývojových poruch učení používali žáci speciální pomůcky, učebnice českého jazyka, pracovní sešity, pracovní listy, čítanky, slovníky a další
pomocné materiály. Všechny tyto pomůcky měli žáci k dispozici u svých třídních učitelek na
14
I. stupni a u učitelů odborných předmětů na II. stupni. Pracovali s nimi v hodinách, byly jim
z nich zadávány úkoly na procvičování a úkoly navíc. Na doplnění využívali počítačové programy. V březnu proběhla kontrola IVP žáků za přítomnosti pracovníka PPP, VP, třídního
učitele, žáka a jeho rodičů. Kontrola tělesně postižených žáků proběhla v únoru a žáků
s poruchou řeči v květnu. Na žáky, kteří potřebují kontrolní a nové vyšetření, třídní učitelé za
pomoci vyučujících odborných předmětů vypracovali hodnocení. Žákům s tělesným a kombinovaným postižením pomáhali po celý školní rok 2 asistentky pedagoga.
Mimo PPP Kadaň, jsme v tomto školním roce spolupracovali s PPP Most, SPC Měcholupy a Ústí nad Labem. Pokračovala také spolupráce se SVP Dyáda Chomutov. V její evidenci byli 3 naši žáci.
Logopedickou nápravu na naší škole zajišťovali 2 učitelky z mateřské školy. Náprava
pro žáky s vadou řeči na I. stupni probíhala vždy ve středu odpoledne.
Výchovná komise zasedala v tomto školním roce pouze jednou, projednávali jsme závažné prohřešky dvou žáků proti školnímu řádu. Častěji byly vedeny pohovory s žáky a rodiči. Těchto pohovorů se zúčastnil ředitel školy, třídní učitel, výchovný poradce a školní etoped.
Menší prohřešky řešili třídní učitelé se žáky, případně se školním etopedem.
Nejčastěji se projednávalo nevhodné chování žáků ke spolužákům a zaměstnancům
školy. Závažné prohřešky žáků byly předány k řešení OSPOD při MÚ Kadaň. Na OSPOD
jsme v letošním školním roce předali zvýšenou omluvenou a neomluvenou absenci žáků a
v jednom případě závažné nevhodné chování (porušování školního řádu) žáka.
K 31. květnu skončil projekt MŠMT a EU – „Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – RAMPS – VIP III“. Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných
služeb ve školách a školských zařízeních školními psychology, speciálními pedagogy a dalšími odbornými pracovníky. Školní etoped pracoval s jednotlivci i skupinami žáků již od 1.
třídy. Zabýval se chováním žáků, plněním školních povinností. V některých třídách se zaměřil
na zlepšení chování žáků ve třídách, navázání kamarádských vztahů a zapojení žáků do kolektivu třídy. Pokračovala také péče školního etopeda o žáky v 8. třídě, která je stále nejvíce problematická. Stále se setkáváme s nevhodným chováním v hodinách, o přestávkách a neplněním školních povinností. Ostatní žáci ke školnímu etopedovi docházeli individuálně. Spolupracoval s třídními učiteli, vedením školy, účastnil se výchovných komisí, pohovorů se žáky a
jejich rodiči. O jeho pomoc měli rodiče stále velký zájem. Využívali jeho rad při řešení výchovných problémů svých dětí i v domácím prostředí.
V minulém školním roce opustilo naši školu 32 žáků, z toho 2 žáci odešli na gymnázium, 21 žáků na SOŠ a 9 žáků do SOU. K lepšímu rozhodování žáků IX. A třídy přispělo i vypracování testů inteligence a profesní orientace ve spolupráci s PPP v Kadani.
V rámci volby povolání se žáci 9. tříd zúčastnili akce „Stavebnictví – perspektiva pro
mladé“, navštívili SPŠS a OA Kadaň a SŠES, OA a SZŠ v Chomutově, kde si prohlédli školu
a třídy odborné praxe. Také se zúčastnili na SPŠ v Ostrově nad Ohří akce „Kam po ZŠ“, kde
se mohli seznámit se středními školami a obory studia Karlovarského kraje. Společně se žáky
8. třídy byli na akci „Vzdělávání 2014“ v Chomutově. Akce zajišťovala Hospodářská komora
v Chomutově. Zde se podle svých zájmů mohli informovat na možnosti svého budoucího
vzdělávání na školách Chomutovska, Lounska a Mostecka. Žáci VII. A třídy a VIII. třídy se
účastnili projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje - PTVÚK“. Třídy se
zapojily do „Projektového dne“ na Střední škole technické, gastronomické a automobilní
v Chomutově. Tento projekt je financován z fondů EU. Žáci 7. tříd ještě navštívili výstavu
Technodays v Chomutově, která byla zaměřena na prezentaci firem s technickými obory a
řemesly naší oblasti.
15
Využití výpočetní techniky ve výuce
Ve školním roce 2013/14 byla k výuce hojně využívána výpočetní technika.
K usnadnění využívání komunikačních a informačních technologií byly zakoupeny nové PC
stanice. Ty nahradily již nevyhovující stanice, na kterých byla práce zdlouhavá a náročná.
Tím jsme přispěli k častějšímu a lepšímu zapojení komunikačních a informačních technologií
do výuky.
Škola disponuje interaktivními tabulemi s projektory ve všech třídách prvního stupně
(celkem 10 interaktivních tabulí na prvním stupni 1-5. ročník) Na druhém stupni jsou třídy
rovněž vybaveny interaktivními tabulemi, pouze v 1 odborné a jedné kmenové učebně interaktivní tabule prozatím nejsou.
Škola zorganizovala školení zaměřené na tvorbu výukových materiálů v programu
SMART Notebook. Učitelé se tak i nadále zdokonalovali nejen v ovládání, ale i v tvorbě
vlastních výukových jednotek na interaktivní tabuli. Interaktivní tabule je využívána prakticky ve všech hodinách. Škola rovněž disponuje množstvím výukových programů, které podobně jako interaktivní tabule výuku zatraktivňují a zefektivňují. Protože se interaktivní tabule i program SMART Notebook stali běžnou součástí většiny vyučovacích hodin a žáci si na
práci s nimi zvykli, tvoří již i samotní žáci výukové prezentace právě v programu SMART
Notebook, popřípadě Power Pointu, či Prezi.
V průběhu roku byl zapůjčen USB senzor teploty od společnosti Vernier a za použití specializovaného softwaru umožňoval digitalizaci výstupů měření. Práce s ním se osvědčila a do budoucna škola zakoupí další senzory pro jednotlivé fyzikální veličiny, buď od společnost Vernier, nebo Pasco.
K výuce také slouží učebna ICT se sedmnácti pracovními stanicemi a všechny učebny
na škole disponují pracovní stanicí s napojením na internet a vnitřní úložiště dat - NAS. Rozšířili jsme nákup interaktivních učebnic do dalších předmětů.
Průběžně docházík obnově hardware ve škole podle plánu sestaveného koordinátorem
ICT Ing. Kaššákem. ICT koordinátor se zúčastnil dvoudenního školení ICT koordinátorů konaného v Třešti u Jihlavy.
V tomto školním roce pokračoval na naší škole projekt „EU peníze školám“ z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. V rámci programu realizujeme převážně
šablony s názvem „Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT“. V tomto školním roce
tedy vznikaly nové Digitální Učební Materiály (tzv. DUMy) - celkem jsme jich do monitorovacích zpráv začlenili dalších 380.
b)
Další údaje:
Webové stránky školy
* byla spuštěna nová podoba stránek školy
* probíhá pravidelná aktualizace webových stránek školy obsahovou správkyní webu Mgr.
Strakovou (soutěže, úspěchy žáků, školní akce, jídelníček apod.)
* všechny třídy mají svoji pravidelně aktualizovanou stránku - většina na webnode
* škola vytvořila svůj FB profil, který pravidelně aktualizuje ICT koordinátor Ing. Kaššák
Hardware
- správa, servis, údržba a kontrola PC ve škole, případné opravy jsou řešeny s externím IT
správcem Ing. Zettelmannem. Díky modernizaci hardwaru ve třídách a v učebně výpočetní
techniky výrazně poklesl počet problémů takto řešených a došlo k úspoře finančních prostředků na údržbu.
Software
* využíván program Alf – k používání již hotových testů a ke snadné tvorbě nových.
* dokoupen software pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů především na I. stupni.
Bakaláři
- v programu Bakaláři probíhá pravidelná aktualizace dat, průběžné zadávání výchovných
opatření, zápis známek. Protože se osvědčila elektronická žákovská knížka, bylo rozhodnuto,
16
že od příštího školního roku již nebudou žáci mít žákovskou knížku, ale pouze žákovský sešit,
který bude sloužit pouze pro komunikaci mezi rodiči a školou a pro zápis omluvenek
z vyučování. Ve školním roce 2014/15 bude nově spuštěna vedle elektronické žákovské knížky i elektronická třídní kniha.
c)
Školní družina
Školní družina pracovala ve čtyřech odděleních a navštěvovalo ji 93 žáků 1. stupně a
jeden žák ze II. stupně. Družina pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu
„Školní družina plná pohody“, ve kterém najdeme pohybové a sportovní aktivity mimo budovu školy – na školním a dětském hřišti – dále pak na hry a soutěže, výtvarné činnosti, apod.
Školní družina přispívala značnou měrou také k výzdobě školy. Roční plán činnosti ŠD vycházel z vlastního vzdělávacího programu „“ a zahrnoval již tradiční akce. Pedagogickou činnost zajišťovaly vychovatelky p. Zdeňka Urbanová, Alena Černá, Marie Pospíšilová a Kristýna Hovorková. Všechny vychovatelky jsou kvalifikované.
d) Školní klub
Školní klub funguje na naší škole již několik let a zájem o jeho činnost je poměrně
stabilní. Našim žákům jsme nabídli celkem 16 zájmových útvarů. K 31.10 2013 bylo v ŠK
registrováno 100 žáků - nezapočítávají se žáci, kteří současně navštěvují i školní družinu a zároveň je nutno podotknout, že jsou žáci, kteří navštěvují několik kroužků najednou. Členové
školního klubu s úspěchem prezentují svoji činnost při některých sportovních a vědomostních
soutěžích a také při některých akcích školy.
Přehled zájmových útvarů školního klubu:
Kroužek
třída
1.
Mluvení je hra II
2. – 4.
2.
Pěvecký kroužek
3.
den
čas
Mgr. Pardubská
čtvrtek
13.00 – 14.00
1.– 5.
Mgr. Střísková,
Mgr. Tomanová
čtvrtek
13.00 – 14.00
Učení je hra
3.
Mgr. Patočková
středa
13.00 – 14.00
4.
Hudební kroužek
5. – 9.
Mgr. Ondová
úterý
15.30 – 16.30
5.
Dramatický kroužek
6. – 9.
Mgr. Nebeský
úterý
13.40 – 14.40
6.
eTwinning
5. – 9.
Tomanová Veronika
sobota 1x v
měsíci
8.00 – 12.00
7.
Čeština I.
5. – 7.
Mgr. Straková
po, čt
7.15 – 7.45
8.
Čeština II.
8. – 9.
Mgr. Vyšinková
po, čt
7.15 – 7.45
9.
Počtářské chvilky
6..
Ing. Kaššák
úterý
15.30 – 16.30
10. Počtářské chvilky
8.
Mgr. Vopatová
čtvrtek
7.10 – 7.40
čtvrtek
13.00 – 13.30
úterý
7.10 – 7.40
úterý
14.00 – 14.30
11. Počtářské chvilky
9.
vedoucí
Mgr. Vopatová
12. Anglický jazyk
5. – 9.
Mgr. Wirknerová
úterý
12.45 – 13.45
13. Počtářské chvilky
7..
Ing. Kaššák
úterý
16.30 – 17.30
17
14. Dopisovatelský
6. – 9.
Mgr. Mourek
středa
14.00 – 15.00
15. Kroužek míčových her
5. – 9.
Bc. Halász
úterý
15.20 – 16.20
16. Kroužek výpočetní
techniky
6. – 9.
Ing. Kaššák
úterý
14.40 – 16.40
e)
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola nespolupracuje s odborovými organizacemi. Z organizací zaměstnavatelů je ve
spolupráci se základními školami aktivní především Okresní hospodářská komora, která opět
zorganizovala v listopadu 2013 výstavu VZDĚLÁVÁNÍ 2014 a této výstavy se zúčastnili žáci
devátých a osmé třídy. Okresní hospodářská komora byla také pořadatelem akce „Technodays
- veletrh technických oborů a řemesel“, které se za naši školu zúčastnily 7. a 8. třídy.
Významným partnerem školy při plnění úkolů ve vzdělávání je město Kadaň. V září
2013 se naši žáci zúčastnili oslav Evropského dne bez aut, konaném na dopravním hřišti
v bývalých kasárnách a ve spolupráci s ním se naši žáci z 3. a 4. tříd zúčastnili v říjnu 2013
vlastivědných vycházek po Kadani, v květnu 2013 pak družstva složená z našich žáků bojovala v dopravní soutěži na dopravním hřišti v Kadani, a naše družstvo mladších skončilo v rámci
Kadaně na druhém místě.
Město je dále prostřednictvím odboru školství kultury a sportu garantem dalších výchovných a vzdělávacích akcí, kde se zúčastnili naši žáci. Město také přispívá škole na mimoškolní aktivity, vzdělávací a sportovní soutěže – např. atletický přebor města, šplh o tyči, soutěž Zlatý datel a Na Prevenci jdeme od lesa.
Velmi dobrá je spolupráce s Městskou policií Kadaň, která zajišťuje preventivní programy pro školu a strážníci pomáhají s ostrahou objektu i okolí školy v exponovaných časech.
Preventisté MP připravují pro školu výchovné pořady týkající se ochrany osobnosti dítěte i
prevence sociálně patologických jevů. Městská policie se také zapojila do dopravní výchovy a
připravuje hodiny teorie přímo ve škole a praxe na dopravním hřišti pro žáky 1. stupně.
Partnerem školy při přípravě vzdělávacích akcí je Kulturní zařízení města - KZK.
V hodnoceném školním roce připravilo pro školy několik hlavně divadelních a hudebních
představení. Dále spolupracujeme s kadaňskou knihovnou, kde se žáci šestého ročníku zúčastnili besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou a naši žáci byli na několika návštěvách a
besedách o knihách.
Za tradičního partnera lze považovat kadaňské kino jako součást Kabelové televize
Kadaň, kde proběhly některé kulturně vzdělávací pořady.
Na organizaci školních sportovních soutěží se podílí školní sportovní klub, ten zároveň
připravuje organizaci soutěží regionálního či místního charakteru (atletické přebor škol Kadaňska). Za vzornou spolupráci s ŠSK je nutno poděkovat paní učitelce Mgr. Heleně Patočkové. Dobrá je také spolupráce s DDM Šuplík.
g)
Údaje o aktivitách školy a prezentaci na veřejnosti
Ozdravné a vzdělávací pobyty
Škola v přírodě 1. až 9. třída - 170 žáků
areál RS Netopýr Jiřetín pod Jedlovou
V rámci posílení vazeb v třídním kolektivu, vztahů s třídními učitelkami a utužování
zdraví vyjelo devadesát žáků z 1. - 9. tříd do školy v přírodě do rekreačního střediska Netopýr
v Jiřetíně pod Jedlovou. Jednalo se o týdenní pobyt na krásném místě v Lužických horách.
Náplní pobytu bylo kromě běžné výuky i poznávání přírody, exkurze do nedaleké sklárny a
18
další, především sportovní a pohybové aktivity. Všichni účastníci si pobyt pochvalovali a
kromě jednoho drobného konfliktu s rodiči proběhl bez problémů.
Olympiády a soutěže
Zapojení žáků školy do nabízených soutěží znázorňuje následující tabulka.
Druh soutěže
Účastníků ve Účastníků v okr. Účastníků ve Úspěšnost v okr. a
školním kole kole/v reg. kole
vyšším kole
vyšším kole, v reg.
Olympiáda Čj
13
2
8.místo
Olympiáda Nj
Olympiáda Aj
3
4., 7. a 14.místo
Konverzace Aj
10
Olympiáda D
6
Olympiáda M
12
1
9.místo
Olympiáda F
Olympiáda Ch
Olympiáda Z
35
3
1
2.,8.,13.místo/11.místo
Olympiáda Př
8
Olympiáda Biol.
8
Pythágoriáda
50
Litvínovský choroš
3
33.místo
Zlatý datel 2014
136
Přírodověd. klokan
53
MiniGLOBE
6
8. a 15.místo
Games
Královská Kadaň
Soutěž v recitaci
55
6
3 čestná uznání
Test čtenářské
300
gramotnosti
Liter. soutěž o ce4
1x 1.místo, 1x 2.místo,
nu J. Šedivého
1x 3.místo
Liter. soutěž Po2
vídky a pohádky
z Ústeckého kraje
Vánoční cukroví
37
Soutěž ve zpěvu
30
Vánoční rolnička
28
Chomut. skřivánek
Výtvarné soutěže
39
Výtv. soutěž o ce23
3.místo
nu J. Šedivého
Internet. soutěže
1
Cvrček M
90
Klokánek M
71
Benjamín M
24
Kadet M
25
Sálová kopaná
Malá kopaná
Mc Donald´s
30
20/10
2. a 3.místo/ 5.místo
O pohár Max. Fíka
44
2.místo, 2x 3.místo
Florbal starší žáci
9
-
19
FlorbalBambiriáda
Florbal st. žákyně
Florbal ml. žáci
Florbal ml. žákyně
Orion florbal cup
Basketbal
Soutěž ve šplhu
50
Skok vysoký
24
-
48
17
-
-
45
55
-
Vybíjená 4.-5.tř.
Atletický trojboj
Přehazovaná ml.ž.
Přehazovaná st.ž.
Přehazovaná smíšené družstvo
Jarní běhání
80
140
-
12
20
8
10
-
-
29
-
Obručák
Švihadlák
Plavecká štafeta
87
71
-
20
-
Běh do vrchu
Přebor v atletice
9
20
10
-
4.místo
2. a 3.místo
-
5x 1.místo, 4x 2.místo,
3x 3.místo
3x 1.místo, 4x 2.místo,
3x 3.místo
2x 1.místo, 3x 3.místo
12x 1.místo, 10x
2.místo, 10x 3.místo
2.místo
3.místo
2.místo
3.místo
2x 1.místo, 1x 2.místo,
1x 3.místo
-
4.místo
Úspěšnost žáků školy v soutěžích vzdělávacího charakteru byla poměrně dobrá. Za
zmínku stojí určitě 2. místo Jiřího Hejdy z IX. A v okresním kole olympiády v zeměpisu a 11.
místo v krajském kol. Opět slušné umístění (4. místo v OK) dosáhl Desmond Ebohond v
olympiádě z anglického jazyka. Ve sportovních soutěžích si naše škola vedla velmi dobře,
máme řadu šikovných žáků a výsledky v soutěžích ve šplhu, atletice, jarním běhání nebo běhu
do vrchu nás určitě těší.
Jiné úspěšné akce
Adopce na dálku – školní parlament v roce 2007 rozhodl adoptovat svého školáka Blaviona
Odhambo Aruma z Keni, jemuž žáci z vlastních příspěvků, peněz ze sběrových akcí a dalších
příležitostných příjmů, hradí školní docházku v Keni. Během tohoto školního roku jsme dostali Blavionovu fotografii, dopisy od jeho otce, výsledky ze školy a my jsme na oplátku Blavionovi kromě poplatku na studium zaplatili zdravotní pojištění a poslali jako dárek kopací
míč. Všichni mu moc držíme palce a doufáme, že z něj bude výborný student.
Zdobení vánočního stromečku na náměstí v Kadani - v rámci adventu prvňáčci vyzdobili
školní strom na náměstí Míru vlastnoručně vyrobenými ozdobami pod vedením paní učitelek
Střískové a Novotné. Stromek potom spolu s dalšími zdobil náměstí po celý adventní čas a
chodili se na něj koukat i rodiče našich žáků.
Vánoční jarmark - prodejní výstava výrobků a výtvarných prací žáků je už zaběhnutou akcí,
kterou pořádáme v době adventu. Konala se již posedmé a opět byla spojena se soutěžní výstavou o nejchutnější a nejhezčí vánoční cukroví. I letos byla na jarmarku hojná návštěva a
zúčastnili se jí všichni členové školské rady.
20
Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky proběhl v rámci vánočního jarmarku, aby potenciální zájemci o vzdělávání v naší škole viděli učitele, žáky i rodiče tzv. v „akci“. Mohli
tedy nejen navštívit vánoční trhy, ale byla pro ně připravena i kouzelná cesta po škole s několika zajímavými zastávkami. Celkem nás v ten den mimořádně navštívilo asi 150 dětí a rodičů.
Jarní vínek je tradiční akce, která v sobě spojuje školní akademii s přátelským setkáním s
rodiči žáků. Tentokrát byla tato akce pojata poněkud slavnostněji z důvodu blížících se oslav
40. výročí otevření školy. Proto akademie probíhala v KZ Střelnice na velkém podiu s podporou profesionální techniky. Diváky, kterých se
sešlo více než tři sta, čekalo celkem osmnáct
vystoupení, na kterých se podílelo více než 150
žáků ze všech tříd školy.
Dětský den proběhl v úterý 3. června a byl plánován na školní zahradu a hřiště. Byl organizován především pro žáky 1. až 6. tříd a pro děti ze dvou sousedních mateřských škol. Žáci
osmých a devátých tříd připravili asi 30 stanovišť, na kterých mladší děti prokazovaly svou
zručnost a důvtip. Součástí oslav dětského dne na naší škole bylo vystoupení divadla „Hnedle
vedle“ Tomáše Bartáka. Na dětský den přijelo také plně vybavené hasičské auto kadaňského
dobrovolného sboru a stalo se doslova hitem oslav.
Počasí nám přálo, takže mohl celý dětský den proběhnout nerušeně na školním pozemku.
Na Prevenci jdeme od lesa byla zábavná soutěžní hra zaměřená
na znalost preventivního programu školy a vytváření odmítavých
postojů k projevům sociálně patologického chování. Soutěžili
mezi sebou týmy zastupující jednotlivé ročníky vyššího stupně na
škole, při čemž ostatní spolužáci v publiku fandili. Hra se setkala
s velmi pozitivním ohlasem a byla nadšeně přijata všemi ročníky.
Vítězství si nakonec odnesl tým nejzkušenějších, tedy deváťáků.
Sběrové akce
Papír - 14190 kg
Víčka – 328 kg
Výtěžek věnován na Adopci na dálku.
Výběr nejzajímavějších školních projektů:
Normální je nekouřit - program určený žákům 1. a 2. tříd je zaměřen na prevenci rizikového
chování a výuku zdravého životního stylu hravou formou. Začínat s prevencí kouření na druhém stupni školy je pozdě, nejvhodnější věk je právě 6. - 8. rok dítěte.
Zdravé zuby - projekt zaměřený na péči o chrup, prevenci tvorby kazů a dalších projevů, které poškozují chrup. Projekt probíhá u žáků 1. stupně.
My proti násilí - projekt je realizován jako jednodenní projektové vyučování, kterému předchází přípravná část formou integrace do předmětů. Projekt My proti násilí pomáhá žákům k
orientaci v dnešním světě na základě porovnávání minulosti a současnosti. Rozvíjí empatii
21
žáka a pomáhá mu utvořit si objektivní pohled na realitu současného světa, angažovat se v boji proti násilí a bezpráví.
Mezinárodní den dětí - cílem projektu je rozšířit znalosti žáků o minoritách žijících v ČR a
naučit je vnímat jejich členy jako plnohodnotné občany naší republiky. Projekt pomůže rozpoznat odlišnost lidí z hlediska jejich vnějšího vzhledu a způsobu chování, ale nechápat je jako důvod k nepřátelství. Je zaměřen na to, aby žáci poznali zeměpisné, sociální a kulturní
souvislosti života našich národnostních menšin.
Váha slova - projekt je zaměřen na komplexní analýzu tématu, které je v dané době hodně
medializováno (v médiích se objevují různá témata -např. reforma veřejných financí, globální
oteplování, apod.) Žáci jsou rozděleni ve třídách tak, aby polovina nahlížela na vybrané téma
z pozitivního hlediska a polovina z negativního hlediska. Ze svého pohledu analyzují dané
téma pomocí různých médií (televize, internet, tisk). Po dokončení analýzy dochází k prezentaci obou skupin před nezávislým obecenstvem (žáci jiné třídy), kde obhajují svůj postoj k
danému tématu podložený zpracovanou analýzou.
Den Země - projekt zaměřený na ochranu a tvorbu životního prostředí spojený s poznáváním
nejbližšího okolí naší školy a s pokaždé i spojený s nějakou ekologickou aktivitou. Jednou je
to adopce školního stromu, podruhé třeba zasazení školního stromu, apod.
h) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2013/14 se naše škola zapojila do rozvojového programu MŠMT na
podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách č. j. – 9621/2014-2.
Z tohoto rozvojového programu čerpáme od června 2014 finanční prostředky na půl úvazku
školního etopeda PhDr. Sávy Arabadžieva (viz zpráva z činnosti níže), bez jehož působení na
škole si už svoji práci neumíme dnes představit. Vstup do rozvojového programu nám umožnil financovat působení školního etopeda ze získaných prostředků, což je první významný
přínos našeho zapojení - každý rok účasti v programu je to 70 tisíc Kč.
Mnohem významnějším přínosem je však skutečnost, že působení poradenského pracovníka podporuje budování zdravého školního klimatu a zásadně pomáhá nejen žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami, ale i žákům neúspěšným a žákům s kázeňskými potížemi při jejich cestě počátečním vzděláváním.
i) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
j) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financ. z cizích zdrojů
Škola se zapojila do programu EU „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a získala pro realizaci
svých šablon 1 611 497 ,- Kč. Projekt probíhal od 1. června 2011 do 31. března 2014 a škola
se vybavila výpočetní technikou a interaktivními tabulemi. V rámci projektu vytvořili učitelé
naší školy 660 digitálních učebních materiálů a zúčastnili se celkem padesáti školení. Zdroji
financování tohoto programu je Evropský sociální fond a rozpočet České republiky.
Pokračovalo zapojení školy do projektu „Vzdělávání, informace, poradenství -VIP III
- rozvoj a metodická podpora poradenských služeb“, jehož koordinátorem je Národní ústav
odborného vzdělávání a je financován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Účast v projektu umožnila naší škole rozšíření služeb žákům,
rodičům a pedagogům školy a zároveň vedla k metodické podpoře školnímu poradenskému
22
týmu při řešení vzdělávacích i výchovných problémů žáků školy. Tento projekt byl definitivně
ukončen k 31. květnu 2014 a škola dostala možnost, zapojit se do rozvojového programu, který na něj navazoval (viz výše).
Škola byla také úspěšná se svou žádostí o grant v programu nadace Open society fund
k Inkluzivnímu vzdělávání. Se svým projektem „Co nás rozděluje, co nás spojuje“ jsme uspěli
v rámci malých projektových výzev a od OSF jsme získali 35 tisíc korun. V rámci projektu
jsme pak ve vybraných třídách III. B, VI. B a IX. B realizovali od března do června řadu zážitkových aktivit, které u žáků nenásilnou formou rozvíjeli toleranci k jinakosti, myšlenku silného společenství lidí bez ohledu na původ, přesvědčení, ale také třeba vzhled, zájmy a
schopnosti. Závěrečné diskuzní dílny nad tím, co nás opravdu rozděluje a spojuje, se účastnila
i členka OSF paní Karin Marques. Součástí projektu byl také úvodní workshop pro pedagogy
školy s Danou Moree z Fakulty humanitních studií UK o inkluzivní výuce.
9.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2013/14 nebyla na naší škole prováděna žádná plánovaná ani nenadálá činnost ze strany ČŠI.
23
10.
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013
Výkaz zisku a ztráty
Název položky
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných.
dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba zákonných rezerv
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní finanční náklady
Náklady celkem
Účet
(501)
(502)
(503)
Položka
číslo
1
2
3
(504)
(511)
(512)
(513)
(518)
(521)
(524)
(525)
(527)
(528)
(531)
(532)
(538)
(541)
(542)
(543)
(544)
(545)
(546)
(547)
(549)
(551)
(552)
(553)
(554)
(556)
(557)
(558)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
(569)
32
33
Hlavní
Hospodářská
činnost
činnost
1373575,66
2076868,68
204875,31
18991,69
5368,00
980857,24
10547122,00
3514331,00
43442,00
165582,00
18400,00
150565,00
23464,14
104166,00
644775,12
14366,00
19717784,84
168965,00
součet položek 1 až 32
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z vyřazených pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje DNHM
(601)
(602)
(603)
(609)
(641)
(642)
(643)
(644)
(645)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
48050,00
128335,00
1059253,00
150565,00
24
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Výnosy územ. rozpočtů z transférů
Výnosy celkem
(648)
(649)
(662)
(672)
43
44
45
46
47
555905,67
304526,00
248,17
17639867,00
19607849,84
278900,00
48
-109935,00
109935,00
49
50
51
-109935,00
109935,00
součet položek 34 až 45
Výsledek hospodaření před zdaněním
rozdíl položek 46-33
Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
(591)
(595)
položka 47– 48 –49 (+/-)
25
příloha č. 1
ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA
Na základě metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy – primární prevence –
(prevence sociálně patologických jevů) u dětí a mládeže Čj.: 14514/2000 - 51, a VYHLÁŠKY, ze dne
15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních, pokračovala spolupráce se speciálním pedagogem.
Škola byla v uplynulém období zapojena do projektu ESF – RAMPS – VIP III.
Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III
Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská
pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Ve vybraných školách a školských poradenských zařízeních jsou školní psychologové a speciální pedagogové a zajišťují široké spektrum služeb žákům, pedagogům a rodičům. Těmto
pracovníkům je poskytována metodická podpora a je pro ně zajištěno několikastupňové odborné vzdělávání.
Školám, které nemají školního psychologa a speciálního pedagoga, bude zajištěna metodická podpora a pomoc
prostřednictvím středisek výchovné péče. Dochází k vytvoření sítě metodické podpory, propojení sítí školních a
školských poradenských služeb v oblasti metodického vedení, vytvoření základu integrované metodické podpory
poradenského systému v ČR a tím potažmo k podpoře žáků a pracovníků škol a školských pracovníků.
Mezi sociálně patologické jevy u dětí a mládeže zařazujeme širokou škálu výchovných problémů, výchovných poruch a poruch chování, a to včetně zneužívání návykových látek.
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy představuje aktivity ve všech oblastech prevence:







závislostního chování na omamných a psychotropních látkách, alkoholismu a kouření
kriminality a delikvence
virtuálních drog (počítače, televize a video)
patologického hráčství (gambling)
záškoláctví
šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování, homofobní šikany a kyberšikany
xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu
Činnost speciálního pedagoga na škole je zaměřena na posílení poskytovaných poradenských služeb
školy (školního metodika prevence a výchovného poradce) žákům a jejich rodičům a zajišťování poradenských služeb specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a učitele.
ČINNOST SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014
Je organizována pravidelně vždy ve stanoveném čase a to ve škole, ambulanci poradenského pracoviště, nebo přímo v rodině dítěte a to na základě potřeb dětí a rodičů. Je poskytována mimo konzultační a terapeutické hodiny dle potřeb dětí (individuální pohovory dětí, konzultace rodičů), dle potřeb
školy (výchovné komise, naléhavé případy vyžadující okamžité řešení apod.)
NABÍDKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
26
a) Poradenství
1. Poradenství v oblasti řešení náročných životních situací dětí, rodičů
2. Poradenství v oblasti speciálně pedagogických disciplín, zejména etopedie
3. Poradenství v oblasti syndromu CAN
4. Poradenství v oblasti domácího násilí
5. Intervence formou internetového poradenství
6. Intervence a poradenství přímo v rodině dítěte
7. Intervence v době po ukončení školního vyučování, včetně víkendů
b) Služby – primárně zaměřené na poruchy chování, šikanu apod.
1. Speciálně pedagogická diagnostika
2. Sociometrická šetření
3. Depistáž, prevence sociálně – patologických jevů
4. Přímé a komplexní řešení šikany na škole
5. Přednášková činnost pro pedagogy, děti, skupiny apod.
6. Podpora autority učitele
7. Mediace, facilitace
8. Terapie individuální, skupinová
VYHODNOCENÍ ČINNOSTI
Počátkem školního roku dochází pravidelně ke komplexnímu seznámení speciálního pedagoga
s prostředím školy, pedagogickým personálem, metodami výchovy a vzdělávání a způsoby řešení situací, které patří do sféry sociální patologie. Dále se všemi změnami ve struktuře vzdělávání a výchovy. Pozornost se věnovala také potřebám jednotlivých učitelů a zaměstnanců školy. Přítomnost speciálního pedagoga se za období realizace dostala do podvědomí dětí a rodičů, odborných pracovišť
v okolí.
Během celého školního roku docházelo k využívání speciálně pedagogického poradenství:
 dětmi - v individuálních a skupinových terapiích, pohovorech
 rodiči a zákonnými zástupci - k řešení neposlušnosti dítěte a problémů v rodině
 pedagogickým sborem – konzultace zaměřené zejména na problematiku P.CH.
 konzultace s pediatry, psychology, psychiatry, sociálními pracovníky, OSPOD
Kladná zjištění











pedagogický sbor pracuje systematicky na snižování sociálně patologických jevů
nestandardní situace se řeší za účasti výchovného poradce a vedení školy
ředitel ZŠ je pravidelně informována o výsledcích řešení negativních jevů
řešení, závěry a doporučení se organizují na úrovni všech zúčastněných stran
postupy jsou voleny tak, aby hájily zájem dítěte a jeho komplexní rozvoj osobnosti
závažné případy jsou řešeny neodkladně
zvýšení důvěry rodičů v poradenské služby a vzájemná spolupráce na úrovni
samostatnost pedagogů při řešení náročných situací se žáky
akceptace rodičů školy jako partnera pro jednání
eliminace násilného chování mezi dětmi
zvýšená spolupráce s rodiči
27
Záporná zjištění

Demotivace dětí ke vzdělávání – (příjem dětí na SŠ bez přijímacího řízení)
VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014
Činnost zaměřit na prevenci sociálně patologických jevů
Plní se
ANO
Neplní se
-
Poskytovat pravidelnou konzultační činnost pedagogickému personálu
Plní se
ANO
Neplní se
-
Systémově vykonávat činnost spec. ped. s problémovými dětmi, či skupinami
Plní se
ANO
Neplní se
-
PLÁN ČINNOSTI NA NÁSLEDNÉ OBDOBÍ
 Pokračovat v činnosti zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
 Rozšiřovat pravidelnou konzultační činnost pedagogickému personálu
 Systémově vykonávat činnost spec. pedagoga s dětmi, které podporu potřebují
 Intenzivně pracovat na zvyšování důvěry rodičů ke škole
 Zavádět další nové metody prevence a spolupráce se spolupracujícímu subjekty
 Navázat spolupráci se střediskem výchovné péče a využívat preventivní programy
 Intenzivněji rozvíjet institut práce s dítětem přímo v rodině
Zachovávat legislativu a činnost dle: VYHLÁŠKY 116, ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, a
novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (vyhláška č. 256/2012 Sb.)
Kadaň, dne: 01. 07. 2014
PhDr. Arabadžiev Sáva – speciální pedagog
PŘÍLOHOVÁ ČÁST:
A. NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY, PRO KTERÉ JSOU DĚTI, DO TERAPIÍ ZAPOJENI
B. POČET DĚTÍ ZAPOJENÝCH DO INDIVIDUÁLNÍ, ČI SYSTÉMOVÉ TERAPIE
C. HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI (DOBRÁ, ČÁSTEČNÁ, ŽÁDNÁ)
D. ODHADOVANÁ PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST
E. VYUŽÍVÁNÍ TYPU NADSTANDARDNÍ SLUŽBY
28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY, PRO KTERÉ JSOU DĚTI, DO TERAPIÍ ZAPOJENI „A“
1.Agresivita, šikana vůči spolužákům
2.Agresivita vůči pedagogům
3.Školní nekázeň
4.Omané a psychotropní látky
5.Krádeže
6.Na žádost rodičů a dětí
7.Zdravotní důvody, hyndycap, ADHD apod.
8.Náročné životní situace
4%
2%
58%
0%
1%
16%
2%
17%
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
POČET DĚTÍ ZAPOJENÝCH DO INDIVIDUÁLNÍ, ČI SYSTÉMOVÉ TERAPIE „B“
Děti celkem
56
Z toho dívky
24
Z toho chlapci
32
chlapci
dívky
HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI (DOBRÁ, ČÁSTEČNÁ, ŽÁDNÁ) „C“
Spolupráce velmi dobrá
82
Spolupráce částečná
14
Spolupráce obtížná
4
velmi dobrá
částečná
obtížná
ODHADOVANÁ PROCENTUÁLNÍ ÚSPĚŠNOST PŮSOBENÍ „D“
Procentuální odhad úspěšnosti řešení úkolů
89 %
29
VYUŽÍVÁNÍ TYPU NADSTANDARDNÍ SLUŽBY „E“
AMBULANCE – NÁVŠTĚVY
67
NÁVŠTĚVY RODIN
5
INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ
112
AMBULANCE
RODINA
INTERNET
30

Podobné dokumenty