ZNALECKÝ POSUDEK

Komentáře

Transkript

ZNALECKÝ POSUDEK
Dodavatel:
Zadavatel:
Znaleckýinstituts.r.o.
Burzovnípalác
Rybná682/14
11000Praha1
IČ:24724980
DIČ:CZ24724980
Tel:+420272047381
[email protected]
UniCreditLeasingCZ,a.s.
TomášRákosník
Managerprodejeodebraných
předmětůleasingu
Poděbradská28
19000Praha9
IČ:15886492
DIČ:CZ699003373
Telefon:+420257091183
[email protected]
Zpracoval:
MichalKulič
Doprůhonu100
25084Květnice
Znaleczoboruekonomika,odvětví
cenyaodhady,spec:motorových
vozidel
ČlenAsociaceznalcůaodhadců
Českérepubliky
ZNALECKÝPOSUDEK
č.4614/177/2016
oceněmotorovéhovozidla
RenaultFluence1.5dCiConfort
Dlužník:
KoordinaceBOZP,s.r.o.
leasingovásmlouvač.:1322309884
Početstran:13ztoho5stranpříloh.
Znaleckýposudekjepředánve2vyhotoveních,znichžkaždémáplatnostoriginálu.
VPrazedne7.6.2016
Digitally signed by Michal Kulič
Date: 2016.06.07 21:27:02 +02:00
Reason: Jsem autorem
Location: Praha
1
1.1
Znaleckýposudek4614/177/2016
Nález
Znaleckýúkol
Stanoveníobvyklécenyresp.tržníhodnotyvozidlazaúčelemkonečnéhofinančníhovyrovnání.
1.2
Otázkyzadavatele
Jakájeobvyklácenaresp.tržníhodnotapředmětnéhovozidlakdatuprohlídky?
1.3
Podkladyprovypracováníposudku
1.3.1 Předanézadavatelem
Originál technického průkazu, kopie kupní resp. leasingové smlouvy, kopie přejímacího protokolu
vozidla,kopienabývacífaktury.
1.3.2 Opatřenéznalcem
Oficiálníceníkimportéra,ceníkyplášťůpneumatik,ověřenírokuvýrobyvsystémuRokvyspolečnosti
Cebia.
1.4
Vlastnickéaevidenčníúdajepředmětu
Značkaatypvozidla:
RenaultFluence1.5dCiConfort
Druhvozidla:
osobníautomobil
Technickýprůkazsérie,číslo:
UF040871
OsvědčeníoTPplatnédo:
platnostneomezena
Výr.číslovozidla/rokvýroby:
VF1LZBS0548001478/2012
VIN/rokvýroby:
VF1LZBS0548001478/2012
Druhkaroserie:
sedan
Výr.číslomotoru/rokvýroby:
neevidováno
Obsah,druh,výkonmotoru:
1461cm³,vznětový,66kW
Druharozměrpneuprvomontáže
Continental205/65R15
Schválenézměnyprotipův.typudleTP:
nejsou
Registračníznačka
3AI1687
Datumprvníhouvedenídoprovozu:
19.3.2013
Vlastníkvozidla:
KoordinaceBOZP,s.r.o.
Početpředchozíchdržitelů:
3
Stavpočítačeujetýchkilometrů:
263325
Údajeopočtuujetýchkilometrůdlesdělenívlastníka:
263325
Barvavozidla:
žlutá
Údaje na vozidle súdaji vdokumentaci souhlasí. VIN kontrolován pouze za oknem, štítek nebyl
nalezenaraženýVINwnebylomožnézkontrolovat.
1.5
Zákonnépředpisy,normy,nařízení,literatura
Tentoznaleckýposudekjezpracovándlezákonaoznalcíchatlumočnícíchč.36/1967Sb.,vplatném
znění,vyhlášky37/1967Sb.asvyužitímmetodiky,doporučenéZnaleckýmstandardemč.I/2005.
2
1.6
Znaleckýposudek4614/177/2016
Vlastníšetření
1.6.1 Prohlídkaazkušebníjízda
Technickýstavvozidlazjištěndne:
Zkušebníjízdaprovedenadne:
3.6.2016
neprovedena–technickýstav
jednotlivýchskupinzjištěnpouzevizuální
kontrolouazpřejímacíhoprotokolu
1.6.2 Údajeoopraváchapoškozeníchvozidla,opraváchskupiny,jejicheventuálnívýměně,
suvedenímdůvoduopravy(výměny).
Kdatuvypracováníznaleckéhoposudkunebylznalecinformovánožádnýchpředchozíchopraváchči
výměnách skupin. Zposkytnuté dokumentace vozidla rovněž nejsou patrné žádné opravy tohoto
rozsahu.Vozidlojesilněhavarovanénapravýboknezpůsobiléprovozunapozemníchkomunikacích.
ZároveňmpropadlouplatnostSTK.
1.6.3 Výbavavozidla
Výbavavozidlaodpovídáúdajůmvýrobceprodanýmodel.
1.6.4 Technickýpopisjednotlivýchskupinvozidla
Motor
Motor je provozně znečištěný s výrazným vzlínáním mazacích látek ve spojích. Chladící okruh je
těsný.Spojkajenahranicisvéživotnosti.Motormáodpovídajícíchodjakzastudenéhostartutakpři
provozní teplotě. Start i volnoběh odpovídá danému typu vozidla, jeho stáří a počtu ujetých
kilometrů.Výfukovépotrubíjetěsné,smírnoupovrchovoukorozí.Stavceléskupinyodpovídádobě
provozuadeklarovanémupočtuujetýchkilometrů.
Převodovéústrojí
Řazení převodových stupňů manuální převodovky je lehké s běžnými provozními vůlemi bez
neobvyklých zvuků. Provedenou vizuální kontrolou jsem zjistil mírné vzlínání mazacích látek ve
spojích. Jinak se stav celé skupiny jeví jako úměrný době provozu a deklarovanému počtu ujetých
kilometrů.
Nápravy
Přední i zadní náprava má výrazné provozní vůle vuložení. Ložiska jsou tichá. Účinnost tlumičů je
snížená.Řízenímáběžnéprovoznívůle.Přivizuálníkontrolenáprav,pryžovýchdílůuloženínáprav,
nápravnice, závěsných ramen a ostatních dílů jsem nezjistil žádnou viditelnou závadu. Vzhledem
krozsahu poškození karoserie nelze vyloučit i poškození zadní nápravy – doporučuji proměření
geometrie. Vedení brzdové kapaliny se zdá být nepoškozené, bez netěsností. Provozní brzda má
sníženou účinnost. Ruční brzda má omezenou funkčnost. Brzdové kotouče jsou napadené silnou
korozí. Všechny pneumatiky se sjíždějí rovnoměrně. Ocelové disky kol s okrasnými kryty jsou
napadené korozí, pravý přední disk je deformovaný a kryt poškozený. Na zadních kolech okrasné
krytychybí.Stavtétoskupinyjepodprůměrný.
Skříňkaroserie
Karoseriejehavarovanávevýrazněpodprůměrnémstavusčetnýmideformacemipovrchovýchdílů.
Karoserie je polepená žlutou fólií a jsou patrné znaky vozidla taxislužby. Dveře na pravém boku
3
Znaleckýposudek4614/177/2016
včetně prahu, zadní bočnice a B-sloupku jsou silně deformované. Protikorozní ochrana je
neporušena.
Výbavakaroserieapříslušenství
Čelní sklo jeprasklé v zorném poli řidiče. Pravá přední mlhovka je prasklá a zaplněná vodou.Pravá
zadní skupinová svítilna je odřená. Zbytek zasklení, vnější a vnitřní zrcátka, clony proti slunci,
ostřikovače, stěrače, lišty a světlomety jsou bez zjevného poškození. Lišta pravých zadních dveří
chybí.Přednínárazníkjeodřenýaprasklý.Zadnínárazníkjeodřený.Čalouněníinteriéru,sedačkya
koberce jsou provozně znečištěné a neudržované, pravá přední sedačka má prodřený opěrák a
propálený sedák. Akumulátor je vybitý. Osvětlení, přístrojová deska, ovladače, mechanismy dveří a
vík,topeníachladičjsoufunkčníanejevídalšízávady.Výbavaodpovídáúdajůmvýrobceprodanýtyp
amodel.Kvozidlujeservisníknížka.
Pneumatiky
Pláště pneumatik značky Continental, Barum, Pneumant a Uniroyal jsou neprotektorované,
souměrněopotřebenébezvýraznéhostárnutípryže.Jejichkombinacearozměrnesplňujípodmínkyk
provozunapozemníchkomunikacíchapravápřednípneumatikamádefekt.
1.6.5 Pneumatiky
Výchozícenaprvomontáže[CNPP]
Pro výpočet ceny prvomontáže plášťů pneumatik vycházím zplášťů Continental o rozměru 205/65
R15
CNPP=5x4362=21810Kč
Pneumatikynavozidle:
Pneu
Typ
Rozměr.označení
LP
PP
195/65R15Uniroyal
Druh
Dezén(označení)
Výchozícenapláště
Výchozícenaduše
Celkovávýchozícena
pneu
TechnickáhodnotaTHP
ČasovácenaCČPV
MSPlus55
LZ
PZ
tubelessradial
195/65R15 195/65R15
Barum
Pneumant
prvovýroba
PN160
Polaris2
Wintec
1509Kč
1465Kč
0Kč
0Kč
ContiWinter
Contact
2696Kč
0Kč
1392Kč
0Kč
1392Kč
1392Kč
1509Kč
1465Kč
2696Kč
10%
139Kč
5%
70Kč
10%
151Kč
10%
147Kč
10%
270Kč
776Kč Výchozí ceny plášťů jsou stanoveny dle aktuálních ceníků výrobců
stejnějakocenyplášťůnavozidle.
Pramenevent.odůvodnění:
1.6.6 Mimořádnávýbava[CČVM]
Veškerávýbavaoceňovanéhovozidlajezahrnutavevýchozíceně.
4
195/65R15
Continental
1392Kč
0Kč
CelkemčasovácenapneunavozidleCČPV
R
2
Znaleckýposudek4614/177/2016
Posudek
2.1
Stanovenétechnickéhodnotyvozidla
2.1.1 Výpočetzákladníamortizace[ZA]
Dobaprovozu[ZAD]
DP=4.rok
Pramenevent.odůvodnění:
Početujetýchkm[ZAP]
kopie technického průkazu, ověření roku výroby u společnosti
Cebia
PKM=263325
ZAP=141,7%
Pramenevent.odůvodnění:
odečetnapočítadle,sdělenímajitele
ZA =
ZAP + ZAD
2
ZAD=45%
ZA=93,3%
2.1.2 Výpočetredukovanétechnickéhodnotyvozidla[THVR]
Technickýstavvozidlahodnocen,určenahodnota20%bezohledunavypočtenouvýšizákladní
amortizace
2.2
Výchozícenavozidla[CN]
Výševýchozícenyvozidla
Pramen,ev.zdůvodnění:
CN=327920Kč
Vozidlosenatrhujakonovéjižneprodává.Výchozícenustanovuji
parametrickým porovnáním. Výrobce uvedl na trh nový model
stotožnýmobchodnímoznačenímFluenceEnergydCi110Limited.
Novýmodelmávýkonnějšímotorovoujednotkuamodernizované,
resp. zcela nové všechny skupiny vozidla. Vzhledem kmorální
zastaralosti oceňovaného vozidla stanovuji výchozí cenu o 20%
nižší, než je katalogová cena nového modelu dle aktuálního
oficiálního ceníku importéra společnosti Renault Česká Republika,
a.s.(409900Kč).
5
2.3
Znaleckýposudek4614/177/2016
Výpočetčasovécenyvozidla[CČV]
Výchozícena
CN
Výchozícenapneuprvomontáže
CNPP
Redukovanácenavozidla
CR
Redukovanátechnickáhodnotavozidla
THVR
THVRxCR
Časovácenapneunavozidle
CČPV
Časovácenavozidla
CČV
61998Kč
Časovácenavozidlapozaokrouhleníčiní:
62000Kč
2.4
327920Kč
21810Kč
306110Kč
20,0%
61222Kč
776Kč
Výpočetobvyklécenyvozidla[COB]
Koeficientprodejnostivozidla
KP=0,4
Pramen,ev.zdůvodnění:
Koeficient prodejnosti zjištěn zprodejních a časových cen vozidel
stejného typu dosahovaných vposuzovaném období a místě
vobstaratelském prodeji ojetých vozidel spřihlédnutím kcenám
dosahovaných při prodeji mezi občany. Zároveň jsem přihlédl
kinformaciodzadavatele,ževozidlojeprodávánosprávnívadou–
poskytovatel úvěru nemá plnou moc kodhlášení vozidla a tudíž
vozidlonelzeběžněprodatnatrhupouzeformoudražby.
Obvyklácenavozidla
COB=CČVxKP=
24800Kč
Obvyklácenavozidlapozaokrouhlení:
20661KčbezDPH
25000KčvčetněDPH
Všechny ceny uvedené vtomto znaleckém posudku jsou vyjádřeny vúrovni cen včetně DPH pokud
nenívýslovněuvedenojinak.
2.5
Odpověďnaotázkuzadavatele
Jakájeobvyklácenaresp.tržníhodnotapředmětnéhovozidlakdatuprohlídky?
Obvyklácenaresp.tržníhodnotavýšespecifikovanéhovozidlačiní25000KčvčetněDPH.
Takto stanovená cena může být podkladem pro jednání eventuálně dohodou o výši prodejní resp.
kupníceny.
6
Znaleckýposudek4614/177/2016
Prohlášeníznalce:
„Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku a to ve smyslu
§127azákonač.99/1963Sb.,občanskýsoudnířád,vezněnípozdějšíchpředpisů.“
Znaleckádoložka
ZnaleckýposudekjsempodaljakoznalecjmenovanýrozhodnutímpředsedykrajskéhosouduvPraze
zedne22.června2006,č.j.Spr4034/2005prozákladníoborekonomika,odvětvícenyaodhadyse
zvláštníspecializacíprooceňovánímotorovýchvozidel.
Znaleckýúkonjezapsánpodpoř.č.4614/177/2016znaleckéhodeníku.
Znalečnéanáhradunákladůúčtujipodlepřiloženéfaktury.
VPrazedne:7.6.2016
MichalKulič
7
Znaleckýposudek4614/177/2016
Znaleckýinstitut
Jedinečnéslužbyvglobálnímměřítku Znalecký institut s.r.o. je ryze česká společnost zabývající se
ekonomikou - oceňováním. Díky naší síti vysoce zkušených
znalců a odhadců působíme po celé České republice i mimo
ni. Naši klienti spoléhají na naše rady, znalosti a zkušenosti
vtomto specializovaném odvětví a díky našim službám
posilují svůj ekonomický přínos a účetní hodnoty. Nabízíme
širokouškáluslužebnanejvyššímožnéúrovni.
Znalecký institut s.r.o. je pro-klientsky řízená společnost
věnující se poradenství a službám, poskytovaným časově a
nákladověefektivnímzpůsobem.
Živnostníkům,firmámanadnárodnímkorporacímoceňujememajetek,abymohliléperozhodovat
oefektivnímvyužitívlastníhokapitálu.
8
Příloha
Znaleckýposudek4614/177/2016
i
Příloha
Znaleckýposudek4614/177/2016
ii
Příloha
Znaleckýposudek4614/177/2016
iii
Příloha
Znaleckýposudek4614/177/2016
iv
Příloha
Znaleckýposudek4614/177/2016
v

Podobné dokumenty

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění stanovuji následující kritéria a podrobnosti prvního kola přijímacího řízení pro uchazeče do 1. roční...

Více

Citroen C4 Picasso 1.6 HDI

Citroen C4 Picasso 1.6 HDI Cena obvyklá je stanovena v předmětném čase a místě.

Více

Posude... - Burzaspravcu.cz

Posude... - Burzaspravcu.cz rozhodnutím krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 3. 1997 č.j. Spr. 4126/96 pro základní obor ekonomika – ekonomická odvětví různá se specializací – daně – účetní evidence podávám tento znalec...

Více

Zimní pneumatiky

Zimní pneumatiky pneumatiku lze doporuãit pro spofiivé, ktefií nechtûjí pfiezouvat a poÏadují dlouhou v˘drÏ pneumatiky. Pro nároãnûj‰í pouÏití, napfiíklad v horsk˘ch oblastech, je ov‰em lépe zvolit zimní pneumatiky (a ...

Více

Declaration of Performance

Declaration of Performance Typ, šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Více

Ukázka znaleckého posudku - JIŘÍ ZELENKA

Ukázka znaleckého posudku - JIŘÍ ZELENKA Obvyklá cena referentského osobního terénního automobilu, tovární značky Suzuki Jimny, výrobního čísla *****************, registrační značky *** ****, činila ke dni **.*.2007 celkem 196 000,- Kč. O...

Více