Stáhnout tuto stránku

Komentáře

Transkript

Stáhnout tuto stránku
Synchronní
měření
Podpora pro Smart Grids
AIS spol. s r.o. Brno
ESTIMACE STABILNÍHO STAVU
ELEKTRICKÉ SÍTĚ
Vlastnosti:







Estimace stavu sítě je definována jako proces
získávání spolehlivých dat pro dispečerské
řízení, analýzu a hodnocení provozu.
Estimovaná data jsou méně rozporná a více
vyhovují vzájemným poměrům mezi uzly sítě.
Estimace vychází z redundantních měření,
která mohou být získána z WAMS nebo SCADy.
Synchronní měření na vybraných místech sítě
(WAM).
Nepřetržitý přenos dat sítí WAN do centrální
stanice.
Software pro estimaci může být součástí
systémů SCADA nebo WAMS.
Nové flexibilní měření jako doplněk k
existujícím měření.
Dvě varianty:
Přínosy aplikace:





Synchrofázory jako významný doplněk dat pro
zpřesnění estimačních výpočtů.
Přesnější a spolehlivější výsledky estimací.
Eliminace výpočetních chyb způsobených
nesynchronním měřením.
Ekonomické řešení v případě rozšíření
estimace na vzdálenější části sítě.
Perspektiva využití dynamické estimace
napěťových fázorů pro monitorování
přechodových dějů v reálném čase.
Společnost AIS spol. s r.o.:
 Založena v roce 1990 v České Republice.
 Zaměstnanci s více než 40 roky praxe v energetice.
 Číslo 1 v synchronním měření v České Republice –
nasazení měřicích terminálů AIS ve vice než 700
měřicích uzlech na vice než 140-ti rozvodnách v ČR.
 Zkušený pracovní tým v následujících oblastech:
 Vývoj a implementace systémů WAM.
 Vývoj a programování PMU.
 Vývoj a programování komunikačních zařízení.
 Koncentrátory komunikací a konverze
komunikačních protokolů.
 Zpracování dat.
 Vývoj databázového a klientského
programového vybavení.
Zpracování dat:
Distribuované synchronní měření v
elektrických sítích:
Databázová pumpa do estimačního systému,
podpora push a pull metody.
 Emulace protokolu a přenosu dat pro zařízení
RTU třetích stran.
 Komunikace do estimačního systému s
využitím standardních komunikačních
protokolů.
 Možnost využití vlastního estimačního modulu.

Specifikace měřicího terminálu - Phasor
Measurement Unit (PMU):
 Samostatná jednotka se zabudovanými






výpočetními funkcemi, ukládáním dat a dálkovou
parametrizací.
Rychlé paralelní měření - typicky 10 kHz.
Měřicí vstupy přizpůsobené výstupům z měřicích
transformátorů.
8 vstupů na jeden terminál.
Časová synchronizace GPS – měření fáze s
přesností < 0.1°, měření napětí a proudů s
přesností < 0.5%.
Široké komunikační možnosti na fyzické vrstvě
(Ethernet, RS-232, GSM/GPRS) a implementace
standardních komunikačních protokolů (např. IEC68570-5-101/103/104, IEEE-C37.118).
Soulad s normami EMC pro průmyslové prostředí.
AIS spol. s r.o.
Palackého tř. 258/73
612 00 BRNO
Česká Republika
Kvalita dat získaných měřením je mimo jiné ovlivňována
nesoučasností jednotlivých měření. Výsledkem je omezení
přesnosti při analýze souboru dat. Synchronní měření, jmenovitě
měření synchronních fázorů, představuje možnost, jak omezit
nebo zcela vyloučit tyto chyby. Data získaná synchronním
měřením představují významný vklad do nových trendů
v dispečerském řízení přenosových i distribučních sítí.
Potřeba spolehlivé dodávky elektrické energie klade velké
nároky na moderní systémy řízení sítě, na podpůrné systémy a na
softwarové nástroje pro bezpečné, efektivní a cenově optimální
řízení. Řízení elektrické sítě je založeno na jejím stavovém vektoru.
Redundantní měření jsou využívána pro estimaci vektorů napětí a
proudů a pro estimaci činného a jalového výkonu. Výpočetní
algoritmy však platí jen pro současně měřená data. Nepřesnost
měření má původ v chybách jednotlivých částí měřicího řetězce
v řídicím systému rozvodny. Jiným zdrojem chyb je asynchronnost
měřených veličin a časová zpoždění na komunikačních linkách.
Všechny tyto chyby mají za následek zhoršení přesnosti výpočtů.
Relativní fázory mezi uzly sítě představují specifický typ
měřených veličin. Metody jejich měření jsou z principu synchronní
a nejsou závislé na chybě amplitudy. Požadavky na jejich kvalitu se
liší podle způsobu jejich využití.
Optimalizace využití distribučních sítí při velkých zátěžích
vyžaduje znalost ustálených i přechodových stavů v reálném čase.
Klasická asynchronní měření jsou zdrojem významných chyb
v následných výpočtech a procesech v řídicím systému. Řešení
těchto problémů představují zařízení pro synchronní měření
napěťových fázorů, zlepšování kvality komunikací mezi
jednotlivými objekty a dispečerským centrem a výkonný výpočetní
systém.
Synchronní měření hrají klíčovou roli v estimaci sítě.
Praktické zkušenosti ukazují, že zpoždění informace o změně
měřené veličiny může významně zhoršit přesnost estimace. Míru
zlepšení po zahrnutí napěťových synchronních fázorů do výpočtu
je možno vyhodnotit pomocí srovnávacího výpočtu estimačního
kritéria. Fázorová měření mohou významně omezit nevýhody
tradičních asynchronních měření.
Wide Area Measurement Systems (WAMS) představují nový
způsob řešení problémů při přenosu a distribuci elektrické energie.
Tyto systémy jsou určeny k monitorování rozsáhlých sítí pomocí
měření synchronních fázorů v kritických bodech sítě. WAMS se
skládá ze sítě terminálů pro měření fázorů (PMU), systému pro
přenos a sběr dat a ze souboru programových prostředků pro online a off-line prezentaci dat a jejich následné zpracování.
Jednotlivé aplikace mohou provádět důležité úkoly jako
monitorování stability sítě, včasná výstraha před výskytem
poruchy, podpora spínání, vyhodnocování kvality elektrické
energie, vyhodnocení kvality vedení atd.
[email protected]
tel.: +420-541248812
fax.: +420-541248814
www.ais-brno.cz
prosinec 2013

Podobné dokumenty

Reliance prospekt

Reliance prospekt Hledáte SCADA systém, který dokáže vizualizaci zpřístupnit nejen na dispečerském pracovišti či v internetovém prohlížeči, ale i na tabletu nebo chytrém telefonu zároveň? Systém, který je velice int...

Více

scada - GODELMANN CZ, s.r.o.

scada - GODELMANN CZ, s.r.o. Naší poradenskou silnou stránkou je stavění s velkoformáty pod dopravním zatížením. Tam, kde vznikají vysoké nároky na plánování a provedení projektů, zpracují naši experti individuální koncepty ře...

Více

elektronická komunikace a možnosti aktivizace distančních studentů

elektronická komunikace a možnosti aktivizace distančních studentů Oznámení a krátké zprávy v rámci LMS - většina moderních LMS poskytuje velké množství prostředků pro komunikaci se studenty. Mohou to být krátké zprávy a oznámení, které se studentům objeví ihned p...

Více

PNE 35 4220

PNE 35 4220 ČSN EN 62271-1 (35 4220) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení ČSN EN 62271-101(35 4220) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky ČSN...

Více

ELCOM, a. s.

ELCOM, a. s. Mezi hlavní moduly patří analýza FFT, vyhodnocení kvality dle EN50160, vyhodnocení toku výkonů a energií, zachycování rychlých (transient) i pomalých (disturbance) dějů atd. Měření kvality splňuje ...

Více

Vyžádání referátu

Vyžádání referátu Na konferenci bude šest tematických bloků. Sborník s jednotlivými příspěvky, včetně dalších zajímavých informací budou součástí elektronického sborníku. Tento sborník bude účastníkům předán na konf...

Více

Rod v životě umění. Teorie a praxe genderové interpretace Zdeňka

Rod v životě umění. Teorie a praxe genderové interpretace Zdeňka Tímto konstatováním Bergerova analýza končí. A právě zde nastoupí už v roce 1975 se svou interpretací a analýzou mužského privilegovaného pohledu v oblasti filmu ve studii Vizuální slast a narativn...

Více

Grantová přihláška

Grantová přihláška výjímečně jde o soubory systematicky úplných ukazatelů (jako např. v souladu s mezinárodní klasifikací příčin smrti a nemocí – MKN-10), někdy jsou sestavy indikátorů příliš podrobné, jindy zase ze ...

Více