Prezentace - Asociace leteckých výrobců

Komentáře

Transkript

Prezentace - Asociace leteckých výrobců
PRVNÍ BRN NSKÁ STROJÍRNA VELKÁ BÍTEŠ, A. S.
1
750 ZAM STNANC
/+ 30 NOVÝCH ZAM STNANC V ROCE 2012
65.000 m²
 PBS VELKÁ BÍTEŠ OD ROKU 1950
26.11.2012
ROZMANITOST TRH
2
 RUSKO

ÍNA
 INDIE
 USA
 N MECKO
 ITÁLIE
 ŠVÉDSKO
 ŠVÝCARSKO
 FRANCIE
 BRAZÍLIE
26.11.2012
HLAVNÍ OBORY VÝROBNÍCH INNOSTÍ
3
 LETECTVÍ
 ENERGETIKA
 AUTOMOBILOVÝ PR MYSL
 EKOLOGIE
 KRYOTECHNIKA
 SKLEN NÁ VLÁKNA
 ZDRAVOTNICTVÍ
 POTRAVINÁ STVÍ
 ELEKTROTECHNICKÝ A PLYNÁRENSKÝ PR MYSL
26.11.2012
4
HLAVNÍ NÁPL
V OBDOBÍ 1970-1996
HLAVNÍ NÁPL V OBDOBÍ 1996 - 2004
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
5
APU
Engines
ECS
Turbine
machinery
GPU, Cooperation
Cryogenics
Service and support
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
6
 POMOCNÁ ENERGETICKÁ JEDNOTKA
APU SAFÍR 5K/G MI
(AC GENERÁTOR)
PRO HELIKOPTÉRU Mi-17,
Mi-8 A Mi-171 š
Mi-171š – INSTALACE APU
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
7
SAFÍR 5K
SAFÍR 5F
LETECKÁ TECHNIKA
SAPHIR 5
SAFÍR 5 K/G MI
SAFÍR 5C
SAFÍR 5L
SAFÍR 5M
SAFÍR 5 K/G
26.11.2012
8
Blaník L13 TJ:
VÝSLEDKY TESTU NA BLANÍKU L 13:
Stoupání do 3000 m:
21 min. 30 s.
Maximální dosažená výška:
9784 m
Dosažená rychlost v úseku 15 km:
200,496 km/hod.
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
9
 PROUDOVÝ MOTOR TJ 100
Motor je navržen jako pohonná
jednotka pro bezpilotní
prost edky, UAV a UCAV
aplikací.
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
10
INTA Špan lsko
BD Microtechnology - USA
LETECKÁ TECHNIKA
DAN Rusko
Marabu - R
L13 Blaník - R
26.11.2012
11
SONEX - USA
SALTO + BONUS Jet - USA
UAV firmy ATS - Emiráty
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
12
 MALÝ PROUDOVÝ MOTOR TJ 20
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
13
 TP100 – NOVÝ TURBOVRTULOVÝ MOTOR Z PBS VELKÁ BÍTEŠ, A. S.
Turbovrtulový motor s navrhovaným výkonem 180 kW je pokra ováním malého
proudového motoru TJ 100 s tahem 1100 N, který je sou ástí výrobního programu
První brn nské strojírny Velká Bíteš, a.s.
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
14
 GPU 17
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
15
Název
Aero Vodochody
Aero Trade Praha
Aircraft Industries Kunovice, a.s.
Alcan Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.
Alucast Tupesy, , s.r.o.
ATAS elektromotory Náchod, a.s.
AVIA PROPELLER Praha, s.r.o.
EM Brno, s.r.o.
EVEKTOR Kunovice, s.r.o.
EVEKTOR-AEROTECHNIK Kunovice, a.s.
Honeywell Aerospace, s.r.o.
Jihlavan Airplanes, s.r.o.
JIHOSTROJ Velešín, a.s.
Letecké p ístroje Praha, s.r.o.
Letecký ústav FSI VUT Brno
LOM Praha, s.p.
Mesit p ístroje Uh.Hradišt , s r.o.
Mikrotechna Praha, a.s.
Quittner & Schimek Nová Paka, s.r.o.
Technometra eský Brod s.r.o.
RAY service, s.r.o.
UNIS Brno, a.s.
VUES Brno, s.r.o.
VZLÚ Praha, a.s.
LETECKÁ TECHNIKA
Sortiment
odb ratel
odb ratel
kooperace
výkovky
Al odlitky
p ístroje
vývoj
p ístroje
p ístroje, vývoj
p ístroje, vývoj
žár.díly, kooperace
vývoj
p ístroje, tep.zpr., povr. úpravy
p ístroje
vývoj
povrchová úprava
p ístroje, vývoj, povrchové úpr
p ístroje
el.materiál
p ístroje
el.materiál
p ístroje, vývoj
p ístroje
zkoušky, vývoj
Ur eno – výrobek PBS
PEJ, ECS, VS, P , PS, VÝM
PEJ, ECS
PEJ, ECS
PEJ, ECS, TM
TM, PEJ, ECS,
PEJ, ECS
TM
PEJ
ECS
ECS
PEJ
TM, PEJ
PEJ, TM
PEJ
TM
PEJ
PEJ, ECS, TM
PEJ, ECS
TM, PEJ,
PEJ
TM, PEJ,
TM
PEJ
TM, PEJ, ECS,
Seznam dodavatel
z eského leteckého
pr myslu.
Vysv tlivky :
PEJ - pomocné
energetické jednotky
(APU)
TM - turbínové motory
ECS - systémy klimatizace
VS - vzduchové startéry
VÝM – vým níky pal.- olej
P - p evodovky
PS – plovákové spína e
Celkem 24 firem
v R
26.11.2012
ESPOSA
16
Koordinátor projektu :
První Brn nská Strojírna Velká Bíteš, a.s. (PBS) – CZ
Evropský rámcový program . 7 (FP7)
íslo projektu: ACP1-GA-2011-284859ESPOSA
Spoluú ast Evropské Unie: 25M€
Celkové náklady: 37,7 M€
Délka projektu 48 m síc ,
za átek projektu íjen 2011,
konec projektu Zá í 2015
Webové stránky: www.esposa-project.eu
Administrátor projektu :
Výzkumný a Zkušební Letecký Ústav, a.s. (VZLU) – CZ
39 partner :
18 - pr myslové podniky, z toho CZ (UNIS, JSV,
HONEYWELL, EVEKTOR)
11 - výzkumná a vývojová centra z toho CZ - VZLU
10 - univerzity z toho CZ – VUT Brno a SK – TU
v Košicích
z 15 zemí :
CZ(7), PL(5), DE(5), ES(1), IT(4), HU(1), RO(2), FIN(1),
UK(1), BE(3), NL(2), SVK(1), UKRAINE(2), RU(1), TR (3)
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU ESPOSA
17
.
CÍLE PROJEKTU ESPOSA
TYP MOTORU BE1
(TP100)
160-200 kW
TYP MOTORU BE2
(AI450S2)
440-470 kW
1
Cenová dostupnost na trhu (snížení ceny)
Nová kategorie na trhu
(o 60%)
o 15-20%
2
Snížení spot eby pohonných hmot (cena paliva)
Udržení standardu
o 10-15%
3
Snížení náklad na údržbu motoru
Udržení standardu
o 40%
4
Hmotnost motoru (snížení hmotnosti motoru)
45 – 58%
o 6% (PT6A-21)
5
Vylepšení ídících systém motoru (snížení
pracovní vytíženosti pilota)
Elektronický kontrolní systém
motoru EEC, nízkonákladový
systém pro ur ení zbytkové
životnosti
Nízkonákladový elektronický
kontrolní systém motoru FADEC,
nízkonákladový systém pro
ur ení zbytkové životnosti
6
Rychlost uvedení motoru na trh – optimalizace asu
nutného k zástavb nového motoru
Ov ené zástavbové metody
a nástroje pro zástavbu
motoru
Ov ené zástavbové
metody a nástroje pro
zástavbu motoru
7
Získání poznatk vedoucích k definování emisních
požadavk na malé motory
získání soboru dat pro
vyhodnocování
Snížení emisí u motor
BE 2
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
SP1 – Požadavky na výkon a ekonomické specifikace pohonných jednotek WP 1.2
18
POŽADAVKY NA KONFIGURACE MOTORU „BE1“
ILOT (PL) - definice požadavk na konfiguraci motoru
„traktor – tažné verze“ u letadla I23 MANAGER
M& (PL)- definice požadavk na konfiguraci motoru
„pusher - tla né verze“ u letadla ORKA
WINNWER (B) - definice požadavk na motor vrtulníku
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
SP1 – Požadavky na výkon a ekonomické specifikace pohonných jednotek WP 1.2
19
EVEKTOR (CZ)- definice požadavk na konfiguraci
motoru traktoru letadel a montáž
PIAGGIO (I) - definice požadavk na konfiguraci motoru
GROB (D) - definice požadavk na uspo ádání motor
letadel traktoru
G 120 TP
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
SP2 - Návrh klí ových komponent motoru a jejich optimalizace
20
P evodovka pro BE1, zpracovává VZLU, PBS:
Optimalizace konceptu p evodovky pro (BE1)
• zásady a definice
• dynamické zatížení a vstupy
• Výroba p evodovky
• komponenty pro m ení
• Montáž p evodovky
• P ed-zkušební a zkušební provoz
• Testování
Výzkum a vývoj nových technologií pro obráb ní díl z titanu
- kompresorové kolo zpracovává:
pro BE1 - PBS, COMOTI, IPT – Fraunhoffer,
pro BE2 - MOTOR SICH,
• definice kompresorového kola,
• materiálu,
• technické podmínky
• obráb ní
• nástroje
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
SP2 - Návrh klí ových komponent motoru a jejich optimalizace
21
Spalovací komora pro BE1, zpracovává VZLU, PBS:
Optimalizace konceptu trysek a spalovací komory pro (BE1)
•
•
•
•
•
Design trysek
RQL komora
JETIS komora
Optimalizace
Výroba
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
SP3 – Optimalizace technologie výroby
22
Progresivní a nízkonákladové odlévání turbínových kol
Pro BE1 zajiš uje PBS, ZOLLERN, TECNALIA
 Výb r kola turbíny pro odlévání, technické podmínky na odlitky, požadavky na teplotní
odolnost
 Výroba kovové formy na geometrii ob žného kola TP100 – GT6G
 Detailní specifikace požadavk na materiály MAR-M 247 a IN 713 LC®
 Výroba kol a zkušebních vzork z vybraných materiál v požadované kvalit (geometrie,
povrch, mikrostruktura, mikro istota apod.)
 Provedení požadovaných materiálových test
3D model
turbínového kola
LETECKÁ TECHNIKA
Voskový vytavitelný model
turbínového kola
Sko epinová forma
turbínového kola
Odlité turbínové
kolo
Odlité turbínové kolo
ve sko epin
26.11.2012
SP4 –
ídící systémy pro pohonnou jednotku
23
Vývoj spolehlivého ídícího systému EEC pro malé turbínové motory
•
•
•
Regula ní systémy motoru BE1
Systém monitorování stavu
letounu a jednotlivých komponent
stanovení metodiky výpo tu
životnosti (SMART),
Palivový systém a regula ní
systém vrtule pro BE1 a BE2
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
SP5 – Validace na zkušebních stendech
24
Ov ování komponent a systém v reálných podmínkách v instalovaných motorech
na zkušebních stendech
•Validace komponent a ídicího systému v motoru BE1
(TP100) na pozemním stendu, zajiš uje PBS (CZ), VZLU (CZ)
•Celkový proces se p ipravuje, protože strat v projektu je od M16 – leden 2013
•Validace motoru BE1 a BE2 – v termo-barokomo e, provádí CIAM (RU)
26.11.2012
SP 6, 7 – Pokrokové metody
ešení návrhu integrace motoru do draku letounu
a validace integrace v letounu pro uvoln ní do letového provozu
25
Pokrokové metody ešení návrhu integrace motoru do draku letounu a validace integrace v
letounu pro uvoln ní do letového provozu
• V tomto úkolu je výstupem manuál
• Revidovat a up esnit požadavky umož ující virtuální zástavbu motor BE1 a BE2
• Virtuální zástavba motoru BE1 (TP100) do letoun : I23 Manager, Orka, B150
• Virtuální zástavba motoru BE2 (AI450S2) do letounu EVE 55
• (podpora ze strany GROB, EVEKTOR, PIAGGIO)
Orka (M&M)
I23 Manager (ILOT)
.
26.11.2012
SP 6, 7 – Pokrokové metody
ešení návrhu integrace motoru do draku letounu
a validace integrace v letounu pro uvoln ní do letového provozu
Pokrokové metody ešení návrhu integrace motoru do draku letounu a validace integrace
26
v letounu pro uvoln ní do letového provozu
•V tomto úkolu je výstupem manuál
•Revidovat a up esnit požadavky umož ující virtuální zástavbu motor BE1 a BE2
•Virtuální zástavba motoru BE1 (TP100) do letoun : I23 Manager, Orka, B150
•Virtuální zástavba motoru BE2 (AI450S2) do letounu EVE 55
•(podpora ze strany GROB, EVEKTOR, PIAGGIO)
B150 (WINNER HELICO)
EVE 55 (EVEKTOR)
.
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
ESPOSA
27
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
VÝPO TY - TECHNICKÝ ROZVOJ
28
 VEKTORY RELATIVNÍ
RYCHLOSTI
 PROUD NÍ V OKOLÍ LETOUNU L-13 BLANÍK
LETECKÁ TECHNIKA
 ROZLOŽENÍ
STATICKÉHO TLAKU
26.11.2012
NOVÁ TECHNOLOGIE
29
 POVLAKOVÁNÍ LOPATEK
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
VÝROBA
30
 5-OSÉ OBRÁB NÍ
 RAPID CAST PROTOTYPING
26.11.2012
P ESNÉ LITÍ
31

ŽÍHÁNÍ SKO EPIN
26.11.2012
NOVÉ VÝROBKY – NOVÉ TRHY
32
TJ 100
TP 100
TS 100
TP 100
TJ 20
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
Ú AST NA VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH
33
26.11.2012
PODPORA OD STÁTU
34
 DOTA NÍ PROJEKTY TECHNICKÉHO ROZVOJE OD MINISTERSTVA
PR MYSLU A OBCHODU A TECHNOLOGICKÁ AGENTURA R
SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY:
 LETECKÝ ÚSTAV VUT BRNO
 UNIS BRNO
 MESIT UHERSKÉ HRADIŠT
 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV PRAHA
 TECHLAB PRAHA
 JIHOSTROJ VELEŠÍN
 JIHLAVAN JIHLAVA
 AIR JIHLAVA
 UNIVERZITA OBRANY BRNO
 VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ PRAHA
 VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ OSTRAVA
26.11.2012
SPOLUPRÁCE
35
 ÚZKÁ SPOLUPRÁCE S VYSOKÝM A ST EDNÍM ŠKOLSTVÍM – VUT
PRAHA, VUT BRNO, VŠB OSTRAVA, AKADEMIE V D
 MARABU – ZLATÁ MEDAILE
NA MSV BRNO
 SPOLUPRÁCE S LETECKÝM
ÚSTAVEM VUT BRNO
 PODPORA STUDENT
– DIPLOMOVÉ PRÁCE
 ZAJIŠT NÍ PRAKTICKÉHO VÝCVIKU – OBRÁB
- ŠKOLA JANA TIRAYE
KOV , SE IZOVA
26.11.2012
CERN – URYCHLOVA
ÁSTIC
36
 3-STUP OVÁ KASKÁDA
LETECKÁ TECHNIKA
26.11.2012
ZÁKAZNÍCI - SV TOVÍ HRÁ I
37
 GENERAL ELECTRIC
 SIEMENS
 MAN
 ABB
 MTU
 SAFRAN
26.11.2012
VÝROBCI LETECKÝCH MOTOR - EIMG
38

LEN EVROPSKÉ SKUPINY VÝROBC LETECKÝCH MOTOR
Volvo Aero
Rolls-Royce UK
Rolls-Royce D
Techspace Aero
SNECMA
Turbomeca
ITP
LETECKÁ TECHNIKA
WSK Rzeszow
PBS
Velká Bíte
MTU Aero
Engines
AVIO
26.11.2012
PBS VELKÁ BÍTEŠ JE LENEM:
39
 ALV
 AOBP
 ASOCIACE PRO VODU
 SVAZ PR MYSLU
 HOSPODÁ SKÁ KOMORA
26.11.2012
40
První brn nská strojírna Velká Bíteš, a. s.
Vlkovská 279
595 12 Velká Bíteš
eská republika
Phone: +420 566 822 111
Fax:
+420 566 822 135
E-mail: [email protected]
http://www.pbsvb.cz
26.11.2012
41
D KUJI VÁM ZA POZORNOST!
26.11.2012

Podobné dokumenty

7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a

7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a - návrhy projektů lze podat pouze na téma vyhlášené EK (top – down) - návrhy projektů lze podat pouze do vyhlášené výzvy v tematické prioritě do data uzávěrky - majitelem práv k využívání výsledků ...

Více

zde - Univerzita obrany

zde - Univerzita obrany již dvanáctý ročník „Konference Protivzdušné obrany“. Její téma bylo: „Ambice

Více

12. listopadu 2009 3. čtvrtletí 2009 Výnosy1: 57,9 mld. EUR

12. listopadu 2009 3. čtvrtletí 2009 Výnosy1: 57,9 mld. EUR Vykázané neauditované výnosy a EBITDA GDF SUEZ k 30. září 2009 byly posouzeny představenstvem 10. listopadu 2009. Výnosy a EBITDA za rok 2008 jsou uvedeny pro forma Jejich srovnání s předchozími vk...

Více

46. díl – Drony aneb co je na nich tak magického?

46. díl – Drony aneb co je na nich tak magického? smyslu „bez pilota na palubě“. Ještě je možné, zejména ve starší literatuře, narazit na anglické slovo Uninhabited čili „neobývaný“ coby význam prvního písmene zkratky. V současnosti se ale takřka ...

Více

A0M36BEP – Přednáška 1 Úvodní a motivační přednáška

A0M36BEP – Přednáška 1 Úvodní a motivační přednáška » průzkumné fotoaparáty » fast jet pohon; high altitude » radiové řízení z pozemní stanice/letadla » také vystřelován z Lockheed C130 Hercules » používány dodnes s novými senzory

Více

Zkoušky vybraných hydraulických prvků a hydraulických soustav

Zkoušky vybraných hydraulických prvků a hydraulických soustav Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. www.vzlu.cz

Více

IIF - IIR Složení Českého národního komitétu pro spolupráci s

IIF - IIR Složení Českého národního komitétu pro spolupráci s Ing. Milan Houška, CSc. Komise C2 Nauka o potravinách viceprezident komise a technologie místopředseda komitétu potravin

Více

Untitled

Untitled letectví, energetiky, finálních výrobků, přesných odlitků či povrchových úprav. Inovovali jsme letecké motory, startovací a pomocné energetické systémy letadel a vrtulníků, kde jsme získali od číns...

Více