EY-AS210 modu210 - Automatizační stanice

Komentáře

Transkript

EY-AS210 modu210 - Automatizační stanice
EY-AS210
PDS 92.815
EY-AS210
cz Katalogový list
modu210 - Automatizační stanice
Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti
SAUTER EY-modulo 2 – osvědčená technologie v novém designu.
Přesné řízení a spolehlivé regulační funkce v každodenním provozu.
Oblast použití
Regulace, řízení, kontrola a optimalizace provozně-technických zařízení, např. v oblasti vytápění, větrání
a klimatizace.
Vlastnosti
• Kompaktní automatizační stanice
• Součást systému SAUTER EY-modulo
• 28 vstupů
• 14 výstupů
• Komunikace SAUTER novaNet
• Programování/parametrování pomocí PC a programu CASE Suite (na základě IEC 61131-3)
• Knihovna modulů pro regulaci a řízení
• Časové programy a kalendář
• Záznam dat (historická databanka)
Technický popis
• Napájecí napětí 24 V~/=
• 12 digitálních vstupů (porucha/stav)
• 8 analogových vstupů (Ni/Pt1000)
• 6 analogových vstupů (U, potenciometr)
• 2 čítače impulzů
• 6 analogových výstupů (0...10 V) (2 x 0…20 mA)
• 8 digitálních výstupů 0-I (relé)
Produkt
Typ
Popis
Váha (kg)
EY-AS210F001
Kompaktní automatizační stanice
0,75
Technické údaje
Elektrické napájení
Napájecí napětí
Příkon
Max. ztrátový výkon
Baterie (zálohování RTC/SRAM)
24 V~ (50/60 Hz) ± 20%
24 V= (18…30 V)
Max. 14,5 VA
7,5 W
Lithiový článek (CR2032)
Rozhraní, komunikace
Síť stanic AS/novaNet
1x a/b (svorky)
Ovládací panel (modu240)
1x RJ-45 (zásuvka)
Jazyky:
němčina, francouzština, angličtina, italština, holandština, španělština,
švédština, norština, dánština, portugalština, finština, polština,
slovinština, maďarština, rumunština, ruština, čeština, turečtina,
slovenština.
Počet JSA
256
Časové povely
320 záznamů
Záznamy do HDB
Digitální
2 x 3584 (blok 1;3)
Analogové
2 x 3584 (blok 2;4)
Přípustné okolní podmínky
Provozní teplota
Teplota při skladování a přepravě
Vlhkost
0…45 °C
-25…70 °C
10…85% r.v. bez kondenzace
Montáž
Rozměry v x š x h (mm)
Váha (kg)
Normy, směrnice
Krytí
Bezpečnostní třída
Prostředí
Konformita dle:
Směrnice 2004/108/EG
300 x 120 x 73
0,75
IP 00 (EN 60529) 1)
I (EN 60730-1)
IEC 60721 3K3
Software třídy A
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2 2)
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
EN 60730-1
EN 60730-2-9
EN 60730-1 příloha H
Doplňující informace
Montážní předpis
Materiálová deklarace
P100002322
MD 92.815
Rozměrový výkres
Schéma připojení
A10536
M11388
Nastavení z výroby
Všechny přepínače v poloze "Off"
Směrnice 2006/95/EG
1) Stupeň krytí IP10 s krytem svorkovnice (příslušenství 0900240002)
2) Při požadavku na dodržení normy pro použití v průmyslových prostředích (EN61000-6-2) nesmí být přívodní vodiče digitálních vstupů (DI), analogových vstupů (AI), analogových výstupů
(AO), čítacích vstupů (CI) a napěťových výstupů (5 a 13 V) delší než 30 m.
www.sauter-controls.com
1/6
EY-AS210
Příslušenství
Typ
Popis
Jednotka ručního ovládání
EY-OP240F001
Ovládací panel modu240
Dotykový panel
EY-OP250F001
Dotykový panel modu250 barevný
EY-OP250F002
Dotykový panel modu250 monochromatický
Propojovací kabely
0367842 002
Automatizační stanice - modu240, délka 1,5 m
0367842 003
Automatizační stanice - modu240, délka 2,9 m
0367842 004
Automatizační stanice - modu240, délka 6,0 m
Paměť
0367883 002
Paměť PROM 1 Mbit prázdná (uživatelská data), balení po 5 ks.
Různé
0900240 002
Kryt svorkovnice (295 mm), balení po 2 ks.
Pokyny k projektování
Montáž a napájení
Automatizační stanici modu210 lze namontovat s použitím jedné
profilové lišty (EN 60715) do rozvaděče. Stanice je napájena střídavým nebo stejnosměrným napětím 24 V. Připojování se smí provádět pouze při vypnutém napájení. Svorky GND jsou interně spojeny
s uzemněním (síť PELV). Periferie a datové vedení (novaNet) se
připojují pomocí šroubovacích svorek a přitom musí být splněny
následující podmínky:
- měděný vodič o průřezu min. 0,8 mm² max. 2,5 mm² za dodržení
příslušných norem a národních předpisů
- u přívodu napájecího napětí musí být ochranný vodič bezpodmínečně připojen na odpovídající svorku
- propojení datové linky musí být provedeno odborně, musí vést
odděleně od silových kabelů a musí být realizováno v souladu s
normami EN 50174-1, EN 50174-2 a EN 50174-3.
- dodržování speciálních norem jako např. IEC/EN 61508, IEC/EN
61511, IEC/EN 61131-1, IEC/EN 61131-2, a pod. není vyžadováno.
- Musí být zohledněny národní normy pro instalaci, použití, přístup,
oprávnění k přístupu, ochranu před úrazem, bezpečnost práce,
demontáž a likvidaci odpadu. Kromě toho musí být dodrženy
normy pro instalaci zařízení EN 50178, 50310, 50110, 50274,
61140 a pod.
- Další informace jsou uvedeny v montážním předpisu
Datové vedení
novaNet:
Vstupy/výstupy
Digitální vstupy:
Čítače:
Digitální výstupy:
Analogové vstupy:
Analogové výstupy:
2/6
kroucený pár
(stínění doporučeno)
Celková kapacita C ≤ 200 nF
Odpor smyčky R ≤ 300 Ω
beznapěťové kontakty, optočleny,
tranzistory (otevřený kolektor)
beznapěťové kontakty,optočleny,
tranzistory (otevřený kolektor)
reléové kontakty
< 24 V bez cizího potenciálu
0…10 V (0…20 mA) bez cizího napětí
Popis vstupů a výstupů
Měření teploty
Počet vstupů
Druh vstupů
Měřicí rozsah:
Ni1000
Pt1000
8
Ni1000 (bez kódování)
Pt1000 (kódování pomocí SW)
-50...+150 °C
-100...+500 °C
Teplotní vstupy nevyžadují kalibraci a lze na ně připojit přímo čidla
Ni1000 a Pt1000.
Odpor připojovacího vedení (2 Ω) je již započten a předem kompenzován.
Snímač se připojuje dvouvodičovým vedením. Při odporu vedení
2 Ω (vodiče s průřezem 1,5 mm²) může být vedení dlouhé max.
85 m. Měřicí napětí je impulsní, aby se snímač nezahříval. I když
jsou vstupy koncipovány pro čidla Ni1000, lze na ně připojit i čidla
Pt1000 (výběr čidla se provádí pomocí SW).
Měření U/ Pot/(I)
Počet vstupů
Druh vstupů
Potenciometr
6
Měření napětí, bez cizího
potenciálu
0...10 V
0...20 mA s externím
odporem
2…10 kΩ
Specifikace:
Měření napětí
Zpětný vodič pro signály
Rozlišení:
max. 24 V
kostra
U = 5 mV
Napětí
Proud
Četnost měření:
JSA 08, 09, 10: 5 sekund
(kartový kód 50)
JSA 11, 12, 13: 1 sekunda
(kartový kód 60)
www.sauter-controls.com
EY-AS210
Linearizační faktory a (násobitel) a b (korekce nulového bodu):
(Y = a X + b).
Pomocí linearizačních faktorů lze přesně definovat linearitu pro
každý vstup.
Nastavení pro převod na normovaný spojitý signál (AI 0...1)
Vstupní signál
Linearizační faktory
Y
a
b
0…10 V
1
0
0…1 V
10
0
0…20 mA
1
0
0…1 mA
20
0
2…10 V
1,25
-0,25
4…20 mA
1,25
-0,25
0,2…1 V
12,5
-0,25
Měření napětí (U)
Měření napětí je možné u všech vstupů typu U-I-R. Měřené napětí
se připojuje na jednu ze vstupních svorek pro měření napětí (viz
schéma připojení) a svorku kostry. Signál nesmí být zatížen cizím
potenciálem!
Výběr typu měření 0(0,2)...1 V resp. 0(2)...10 V se provádí pomocí
parametrovacího programu.
Napětí na vstupu musí být menší než 24 V, jinak hrozí poškození
AS. Měřící rozsah je omezen na max. 10 V, vnitřní odpor Ri
napěťového vstupu je vyšší než 50 kΩ.
Měření proudu (I)
Měření proudu je možné u všech vstupů typu U-I-R s pomocí externího odporu, připojeného paralelně na vstupní svorky. Signál nesmí
být zatížen cizím potenciálem!
Měření potenciometrů (R)
Potenciometr se připojuje na svorky U, kostra a +5 V.
Aby nedošlo k přetížení výstupu referenčního napětí, musí mít
potenciometr vyšší odpor, než 2 kΩ. Potenciometr lze připojit na
všechny vstupy U-I-R.
Důležité upozornění: Výstup referenčního napětí +5 V (svorka 64)
není chráněn proti zkratu! Před připojením AS na napájecí napětí je
nutné zkontrolovat správné připojení potenciometru.
Počítání impulzů
Počet vstupů
Druh vstupů
Vstupní frekvence
Max. výstupní proud vstupů
Doba odskoku
Ochrana proti cizímu napětí
2
beznapěťové kontakty(spínané proti
kostře), optočleny, tranzistory
s otevřeným kolektorem
< 15 Hz
0,5 mA proti kostře
20 ms
24 V
Max. výstupní proud
Max. přípustný odpor vedení
Doba odskoku
Ochrana proti cizímu napětí
0,5 mA proti kostře
1 kΩ mezi svorkami kostry
a digitálním vstupem
20 ms
24 V
Na automatizační stanici modu210 lze přímo připojit 12 digitálních
signálů. Digitální signály se připojují mezi vstupní svorku a svorku
kostry. Rozepnutý kontakt odpovídá stavu 0 (bit=0), sepnutý kontakt
odpovídá stavu 1 (bit=1). Automatizační stanice přivádí na vstupní
svorku napětí přibližně 13 V. Při sepnutí kontaktu protéká obvodem
proud cca 0,4 mA. Krátkodobé sepnutí kontaktu trvající alespoň
30 ms se zaznamená do pomocné paměti a je procesorem zpracováno v následujícím cyklu.
Pro každý digitální vstup lze pomocí parametrovacího programu
definovat, zda má být zpracován jako poplach nebo jako stav.
Digitální výstupy
Počet výstupů
Druh výstupů
Zatížení výstupů
8x 0-I
relé
250 V~ / 2 A (ohmická zátěž)
Poznámka: na reléové výstupy AS se nesmí přivést napětí z různých fází (L1/L2) nebo různých napěťových rozsahů (nízké / malé
napětí)!
Na automatizační stanici modu210 lze přímo připojit 8 digitálních
výstupů. Pravé zpětné hlášení stavu je možné realizovat pouze
pomocí digitálních vstupů.
Analogové výstupy
Počet výstupů
6
Druh výstupů
4x 0...10 V, 10 mA max. (zdroj-spotřebič)
2x 0...10 V nebo 0...20 mA (zdroj)
Poznámka: Výstupy nejsou chráněny proti cizímu napětí!
Automatizační stanice modu210 celkem disponuje šesti spojitými
výstupy.
Výstupní napětí se odebírá mezi příslušnou výstupní svorkou a
svorkou kostry. Dva výstupy lze použít také jako proudové výstupy
0…20 mA (viz schéma připojení).
Funkce času a zálohování vestavěnou baterií
V automatizační stanici modu210 jsou integrovány hodiny reálného
času (RTC) pro časové programy. Datum a čas se musí zkontrolovat a případně nastavit při uvádění do provozu.
Vyměnitelná lithiová knoflíková baterie (typ CR2032) zajišťuje to, že
při výpadku napájení uživatelská data (CASE Engine data), časové
programy a historická data (HDB) zůstanou uloženy v paměti
SRAM. Baterie umožní uchování dat a provoz hodin reálného času
při výpadku napětí po dobu nejméně 3 let od data výroby automatizační stanice. Po návratu napájení provede automatizační stanice
kontrolu konzistence dat a začne komunikovat.
Na vstupy čítačů lze připojit beznapěťové kontakty, optočleny nebo
tranzistory s otevřeným kolektorem. Frekvence impulsů smí být
maximálně 15 Hz.
Pro spolehlivé rozpoznání sepnutí kontaktu se počítá s dobou
odskoku v trvání 20 ms. Impuls se zaznamená doběžnou hranou a
smí trvat neomezeně dlouho.
Procesor v automatizační stanici zpracuje počet zaznamenaných
impulzů každých 30 sekund a výsledek přičte k hodnotě čítače.
Formát čísel s plovoucí desetinnou čárkou umožní zobrazit hodnoty
až 67 108 864 s rozlišením 1 na impulz.
Doporučujeme ukládat uživatelská data do User-EPROM, čímž se
zvýší ochrana proti ztrátě dat. User-EPROM lze vytvořit pomocí
běžného přístroje pro programování pamětí a následně jí instalovat
přímo do příslušné automatizační stanice.
Digitální vstupy
Počet vstupů
Druh vstupů
Výměna baterie
Výměnu baterie může provádět v případě potřeby pouze odborný
servis!
Stav "sepnutý kontakt "
www.sauter-controls.com
12
beznapěťové kontakty (spínané
proti kostře), optočleny, tranzistory
s otevřeným kolektorem
Technická data baterie:
Typ
Jmenovité napětí
Kapacita
Rozměry
CR2032 Lithiová knoflíková baterie
3V
210 mAh
20 mm x 3,2 mm
1 V max. mezi svorkami kostry a
digitálním vstupem
3/6
EY-AS210
Uživatelský program
Automatizační stanice modu210 je vybavena rychlým provozním
programem. Tento program načítá stavy ze všech vstupů, zpracovává parametrované moduly, aktualizuje výstupy a zajišťuje nezbytnou komunikaci s ostatními stanicemi nebo s řídícími pracovišti.
Automatizační stanice modu210 má pro parametrování pomocí
programu CASE Engine k dispozici celkem 256 jemných strojních
adres (JSA). JSA 0…59 se používají pro hardwarové adresy a JSA
64…255 pro softwarové adresy. JSA 60…63 jsou vyhrazené služební adresy a jsou používány pro interní potřebu.
Uživatelský program lze načíst nebo zapsat do automatizační stanice z libovolného místa v rámci sítě novaNet. Data zůstávají uložena
v baterií zálohované paměti S-RAM i při výpadku napájecího napětí. Kromě toho lze uživatelská data uložit do User-EPROM (uživatelské paměti).
Tím je zajištěna velmi vysoká ochrana proti ztrátě dat.
Organizace paměti
Automatizační stanice disponuje pamětí RAM o celkové velikosti
4 Mbit, která je rozdělena do 3 částí o kapacitě 1Mbit. Jedná se o
pracovní paměť, paměť mikroprogramu a paměť HDB. Každá část
je rozdělena na 256 jemných strojních adres (JSA). Každá JSA
obsahuje 128 zdvojených registrů (DW) po 32 bitech.
Pracovní paměť slouží pro provádění uživatelského programu
nahraného pomocí CASE Engine a je parametrovatelná (lze zapisovat a číst). Při inicializaci AS se automaticky nahraje uživatelský
program z User-EPROM (je-li osazena).
Paměť mikroprogramu je vyhrazena pro interní potřebu aktuálně
nahraného mikroprogramu a nelze do ní zapisovat.
Paměť HDB (historická databanka) slouží pro zápis a čtení digitálních a analogových hodnot. Aktivace zápisu hodnoty z JSA do HDB
se provádí pomocí CASE Engine a zabírá celkem 72 bitů. V rámci
jedné AS je možné uložit celkem 14'336 HDB záznamů (kruhová
paměť). HDB je rozdělena do 4 bloků, každý se 3584 záznamy.
Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:
Blok 4:
Ukládání 3584 digitálních informací v rozsahu JSA
0…127
Ukládání 3584 analogových informací v rozsahu
JSA 0…127
Ukládání 3584 digitálních informací v rozsahu JSA
128…255
Ukládání 3584 analogových informací v rozsahu
JSA 128…255
Časový program a kalendář
V automatizační stanici (AS) je speciální oblast pracovní paměti,
která slouží pro ukládání až 320 časových povelů. Parametrování
časových povelů se provádí pomocí jednotky místního ovládání
nebo z řídícího pracoviště.
Časovým povelům je nadřazený dvouletý kalendář (aktuální
a následující). V kalendáři lze definovat sváteční a náhradní dny.
Letní a zimní čas
AS provádí automaticky změnu letního a zimního času. Pomocí
parametrovacího programu nebo jednotky místního ovládání lze
definovat jiné datum přechodu nebo funkci úplně deaktivovat.
Z výrobního závodu je změna letního/zimního času nastavena vždy
na poslední týden v březnu resp. říjnu v noci ze soboty na neděli.
4/6
Jednotka místního ovládání
Jako příslušenství pro automatizační stanici modu210 slouží jednotka místního ovládání modu240 (EY-OP240F001). Tuto jednotku
lze přímo připojit k AS pomocí konektoru RJ-45. Jednotka místního
ovládání umožňuje přístup k datům v AS (s výjimkou HDB), jako
např. čtení měřených hodnot, poplachů a provozních stavů, změnu
žádaných hodnot, zadávání spojitých povelů a změnu časových
programů.
Uvedení automatizační stanice do provozu
Před připojením napájecího napětí musí být bezpodmínečně propojeno ochranné zemnění s příslušnou šroubovací svorkou (bezpečnostní třída I). Pracovat se stanicí se smí vždy pouze tehdy, není-li
stanice pod napětím.
Automatizační stanice má signalizační LED diody, které udávají
stav napájení a komunikace. Zelená LED "POWER" signalizuje
nepřerušovaným svitem režim automatizační stanice zapnuto, žlutá
LED "SEND" signalizuje telegramní provoz (bliká při posílání dat na
novaNet).
Každé stanici musí být před tím, než se zapojí do sítě novaNet,
přidělena jednoznačná (jedinečná) adresa v rozsahu 0 až 28671.
Adresa v binárním tvaru se nastavuje ručně pomocí 16 přepínačů
DIP, umístěných pod krytem AS.
Poznámka: Při použití v zařízeních s komunikací BACnet (moduNet300, EYK200, 230, 300) musí být adresa AS v rozsahu 0 až
4194.
Off
On
Value
Příklad nastavení adresy AS
10255
Off On
1
×
1
2
×
2
4
×
4
8
×
8
16
×
32
×
64
×
128
×
256
×
512
×
1024
×
2048
4096
×
2048
×
8192
1 + 2 + 4 + 8 + 2048 + 8192 =
10255 (Even Parity; Off)
Parita se nastavuje tak, aby
počet přepínačů v poloze "ON",
a to včetně parity, byl sudý.
Pokud není parita správně
nastavena, rozsvítí se trvale
LED „SEND“ a automatizační
stanice přestane komunikovat
s ostatními účastníky na novaNet.
×
8192
16384
×
Even
×
Parity
B04723
Uživatelská data lze v zásadě zpracovat pomocí parametrovacího
programu CASE-Engine. Komunikace probíhá po systémové sběrnici novaNet, která je vyvedena na svorkách a, b. Programování AS
lze provádět souběžně s běžným datovým provozem.
Aby nedošlo ke snížení rychlosti přenosu informací mezi jinými
účastníky komunikace, je možné po dobu programování AS tuto
odpojit od systémové sběrnice a připojit parametrovací PC lokálně.
Po ukončení přenosu dat jsou data ihned aktivní.
www.sauter-controls.com
EY-AS210
Inicializace
Inicializace se provede spojením spínacích plošek „Ini“ (pod krytem
AS) na dobu 1-2 sekundy. To způsobí vymazání celé paměti RAM
v AS, načtení uživatelského programu z User-EPROM (je-li osazena) a spuštění regulačních a řídících funkcí s definovanými počátečními podmínkami.
Přehled přiřazení JSA na svorky AS:
Připojení modu210
JSA
Ni/Pt 1000
00
01
02
03
04
05
06
07
Pokud není User-EPROM osazena, budou po inicializaci smazána
kompletní uživatelská data (uživatelský program, časové programy,
HDB)!
Inicializací lze do automatizační stanice znovu nahrát data CASE
Engine. To vyžaduje nejprve uložit data CASE Engine do paměti
EPROM, následně vložit EPROM do AS a provést inicializaci.
Kart. kód Svorky
GND
01
51
03
51
05
51
07
51
09
51
11
51
13
51
15
51
02
04
06
08
10
12
14
16
Analogové vstupy
U/Pot/(I)
U/Pot/(I)
U/Pot/(I)
U/Pot/(I)
U/Pot/(I)
U/Pot/(I)
08
09
10
11
12
13
50
50
50
60
60
60
GND
17
19
21
23
25
27
U/Pot/(I)
18
20
22
24
26
28
Analogové výstupy
0…10 V
0…10 V
0…10 V
0…10 V
0…10 V nebo 0…20 mA
0…10 V nebo 0…20 mA
24
25
26
27
28
29
82
82
82
82
81
81
GND
65
67
69
71
73
75
U
66
68
70
72
74
76
Digitální výstupy
(relé se spínacím kontaktem)
0-I
0-I
0-I
0-I
0-I
0-I
0-I
0-I
40
41
42
43
44
45
46
47
20
20
20
20
20
20
20
20
Vstup
47
49
51
53
55
57
59
61
Výstup
48
50
52
54
56
58
60
62
50
51
C1
C1
GND
29
31
30
32
Čítač impulzů
Digitální vstupy
JSA
fc 2)
Bit
58
1
2
3
4
5
6
24
25
26
27
28
29
10
10
10
10
10
10
7
8
8
7
6
5
30
31
31
30
29
28
10
10
10
10
10
10
+5 V 1)
64
+13 V
63
I
x
x
GND
33
34
35
36
37
38
39
40
59
41
42
43
44
45
46
1) Napěťový výstup není odolný proti zkratu!
2) Příznak pro konektor CaseEngine - binární vstup (BI)
www.sauter-controls.com
5/6
EY-AS210
Rozměrový výkres
Montáž na lištu
B11534
EN 60715 - TH 35x7,5/35x15
Schéma připojení
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
a
b
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Send
Ls MM
24 V∼
novaNet
Analog Input, Ni / Pt 1000
© Fr. Sauter AG
Im Surinam 55
CH-4016 Basel
Tel. +41 61 - 695 55 55
Fax +41 61 - 695 55 10
www.sauter-controls.com
[email protected]
6/6
63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
A10536
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Printed in Switzerland
Power
modu240
Digital Output (Relay)
71928152920 01
www.sauter-conols

Podobné dokumenty

EY-IO530 modu530 - I/O modul, digitální a univerzální vstupy

EY-IO530 modu530 - I/O modul, digitální a univerzální vstupy přibližně 13 V. Rozepnutý kontakt odpovídá stavu NEAKTIVNÍ (bit=0). Sepnutý kontakt odpovídá stavu AKTIVNÍ (bit=1), napětí na svorce je 0 V a obvodem protéká proud cca. 1 mA. Krátkodobé změny stavu...

Více

EY-AS525 modu525: Modulární automatizační stanice s BACnet/IP

EY-AS525 modu525: Modulární automatizační stanice s BACnet/IP musí být národní normy pro instalaci, použití, přístup, oprávnění k přístupu, ochranu před úrazem, bezpečnost práce, demontáž a likvidaci odpadu. Kromě toho musí být dodrženy normy pro instalaci za...

Více

EYL 230 - SAUTER Automation spol. s ro

EYL 230 - SAUTER Automation spol. s ro kolektorem. Frekvence impulsů smí být maximálně 15 Hz. Aby bylo možné spolehlivě zjistit, které kontakty jsou právě sepnuty, počítá se s dobou odskoku v trvání 20 ms. Impuls se zaznamenává ve fázi ...

Více

EYK 230 - SAUTER Automation spol. s ro

EYK 230 - SAUTER Automation spol. s ro kolektorem. Frekvence impulsů smí být maximálně 15 Hz. Aby bylo možné spolehlivě zjistit, které kontakty jsou právě sepnuty, počítá se s dobou odskoku v trvání 20 ms. Impuls se zaznamenává ve fázi ...

Více