Návod na registraci

Komentáře

Transkript

Návod na registraci
Návod na registraci do
veřejné sítě Commission
Junction a VOP CJ
OBSAH
KROK 1: Volba jazyka, země, měny
1
KROK 2: Souhlas s VOP CJ a dalšími podmínkami
2
KROK 3: Informace o stránkách
3
KROK 4: Kontaktní informace a informace o provozovateli stránek
4
KROK 5: Registrační e-mail a přihlášení do CJ
5
KROK 6: Platební informace
6
KROK 7: Daňové informace #1
7
KROK 7: Daňové informace #2
8
KROK 7: Daňové informace #3
9
KROK 7: Daňové informace #4
10
KROK 8: Přidání metod propagace
11
Smlouva ValueClick International Limited o službách
Vydavatele (VOP CJ-CZ verze)
12
KROK 1: Volba jazyka, země, měny
Jako jazyk zvolte
angličtinu
V rozbalovacím menu
zvolte zemi „CZECH
REPUBLIC“
Jako měnu
zvolte „EUR“
nebo „CZK“
KROK 2: Souhlas s VOP CJ a dalšími
podmínkami
Přečtěte si VOP a klikněte
na „Accept“
Jedná se o odsouhlasení více verzí
VOP, protože jako partner CJ
můžete propagovat nejen evropské
inzerenty, ale i inzerenty z USA, Číny
a další.
Potvrďte souhlas s
VOP
Potvrďte souhlas s
pravidly chování v síti
Potvrďte souhlas s
ochranou osobních
údajů
Potvrďte, že jste
plnoletí
Potvrďte, že máte
oprávnění jednat v
zastoupení majitele
stránek
Poslední potvrzení
upravuje případ, kdy
publisher zvolí měnu
RMB. Zaškrtněte.
KROK 3: Informace o stránkách
Při vyplňování údajů pište prosím bez diakritiky.
Uveďte název Vašich
webových stránek
Uveďte URL Vašich
webových stránek
Stručně popište Vaše
stránky
Zvolte kategorii
Vašich stránek
Vyberte návštěvnost
Vašich stránek v tis.
NEPOVINNÉ:
Zvolte propagační
metodu Vašich
stránek: obsah, SEM,
email marketing,
software
KROK 4: Kontaktní informace a
informace o provozovateli stránek
Křestní jméno
Příjmení
Titul
Telefon
E-mail
Ověření e-mailu
Jméno firmy nebo
osoby
Adresa
Město
Kraj
Směrovací číslo
Telefon firmy nebo
osoby
Fax firmy nebo osoby
Opište znaky
Klikněte na „Accept
Terms“ pro
dokončení registrace
KROK 5: Registrační e-mail a
přihlášení
Registrační e-mail obdržíte bezprostředně po dokončení registrace.
Přihlašovací údaje
Přihlaste se na CJ.com, po
kliknutí na „Login“ v
pravém horním rohu
KROK 6: Platební informace
Přejděte na záložku
„Account“
Zvolte měnu
Zvolte „Payment
Method“ „Direct
Deposit“
Klikněte na „EDIT“ vedle
„Payment information“
Zadejte název Vaší banky
Zvolte minimální částku,
při které Vám bude
zasílána na Váš účet
Zadejte IBAN a SWIFT kód
V poli „Account Type“ zvolte „Checking“ pro běžný účet nebo
„Saving“ pro spořící účet. Na výplatu provizí nemá vliv.
Po vyplnění uložte změny
kliknutím na „Save“
vpravo dole
KROK 7: Daňové informace #1
Opět na záložce „Account“ z předchozího kroku, po pravé straně.
Klikněte na „EDIT“ vedle
„Tax Information“, vpravo
nahoře
Zobrazí se okno, ve kterém
zvolte Non-US persons ->
„Certification of No United
States Activities“
Postup pokračuje na následující straně.
KROK 7: Daňové informace #2
Otevře se okno „Certification Of No United States Activites“
Zadejte podpis (jméno a
příjmení). Podpis musí být stejný,
jako má Superuser ve Vašem
účtu.
Po zadání podpisu klikněte na
„Submit Form“
KROK 7: Daňové informace #3
Opět dejte „EDIT“ u daňových informací, stejně jako v #1 KROKU 7.
Klikněte na „EDIT“ vedle
„Tax Information“, vpravo
nahoře
Zadejte DIČ
Zvolte Non-US persons
-> „W-8BEN
Certificate…“
KROK 7: Daňové informace #4
Zadejte adresu
Zadejte město
Zadejte stát
Zadejte PSČ
Zadejte zemi
Potvrďte
kliknutím
na
„Submit“
Krok 8: Přidání metod propagace
Přejděte po přihlášení v CJ na záložku „Account“ / „Network Profile“
Klikněte na všechny z těchto
metod, které používáte pro
propagaci inzerentů
Po zvolení propagačních
metod změny uložte kliknutím
na „Save“
Vybrané propagační metody jsou vždy zvýrazněny
zelenou barvou.
Slevové kupony a slevy
Email marketing
Cashback a věrnostní výhody
Mobilní aplikace
Distribuce linkům a nabídek
třetím stranám
SEM (Search Engine
Marketing)
Srovnávače zboží a služeb
Sociální sítě apod.
Software a mobilní aplikace
Obsah vlastního webu
Smlouva ValueClick International Limited o službách
Vydavatele (VOP CJ-CZ verze)
Úvod
Tato Smlouva o službách Vydavatele ("Smlouva") byla uzavřena mezi ValueClick International Limited,
vystupující jako “Commission Junction”, se sídlem Penthouse Floor, Apex Building, Blackthorn Road,
Sandyford, Dublin 18, Irsko ("CJ") a vámi ("Vy"). CJ vytvořil, vyvinul a nainstaloval systém, kterým vypracoval
balíček služeb, které umožňují Inzerentům spouštět a řídit Sdružené marketingové programy neboli Kampaně
na internetu prostřednictvím platformy Commission Junction ("Síťová služba"). "Výkonnostní marketingový
program" (nebo "Program") je program, při kterém osoba, organizace, přidružená osoba nebo její zástupce
provozují jeden nebo více "Webových stránek" (internetové domény nebo část domény) a/nebo jiné
propagační metody k posílení provozu na jiných Webových stránkách nebo obsahu Webových stránek
("Vydavatel") může získat finanční kompenzaci ("Výplatu") za "Transakce" (kroky realizované Návštěvníky
podle definice Inzerenta) odkázané tímto Vydavatelem prostřednictvím kroku realizovaného "Návštěvníkem"
(obecně jakoukoliv osobou nebo organizací, která není Vydavatelem nebo zástupcem Vydavatele)
prostřednictvím internetového propojení ("Odkaz") na Webové stránky nebo obsah Webových stránek
provozovaných jinou osobou nebo organizací ("Inzerent") s využitím Inzerentem schválené propagační metody
využité tímto Vydavatelem. Inzerent provádí úhradu Vydavateli v souladu s touto Smlouvou a specifikacemi
výplaty Programu.
Pro účely této Smlouvy znamenají veškeré odkazy na "pracovní dny" odkazy na den (jiný než sobota nebo
neděle nebo státní svátek v Irsku), v který jsou v Irsku zúčtovací banky otevřeny a obchodují.
1. Účast v Programech.
a) Akceptace ze strany Inzerenta. V průběhu této Smlouvy se můžete přihlásit do Programů Inzerenta za
účelem získání Výplat tím, že budete propagovat Inzerenty v souladu s podmínkami Programu Inzerenta a
při současném dodržování této Smlouvy. Při schválení vašeho vstupu do Programu Inzerentem můžete
zobrazovat (a odstraňovat) Odkazy na Webové stránky nebo Webový obsah Inzerenta v souladu s
podmínkami Programu Inzerenta a této Smlouvy. Vaše akceptace Inzerentem se vztahuje pouze na osobu
nebo jednotlivce, který uzavírá tuto Smlouvu s CJ.
b) Podmínky programu. Detaily Programu Inzerenta budou k dispozici prostřednictvím Síťové služby.
Transakce, na jejichž základě vzniká nárok na Výplatu, jsou definovány Inzerentem. Inzerenti mohou
změnit sazbu Výplaty minimálně sedm pracovních dní předem na základě písemné zprávy zaslané přes
Síťovou službu s účinností od osmého pracovního dne (nebo takového pozdějšího dne stanoveného
Inzerentem).
c) Další podmínky. Vydavatelé a Inzerenti mohou uzavřít přímé smluvní vztahy prostřednictvím žádosti o
proces připojení ve formě proklikové smlouvy hostované společností CJ (“Prokliková smlouva”) nebo ve
formě nabídky učiněné Vám Inzerentem prostřednictvím členské části na Síťové službě ("Nabídka"). Vaší
povinností je přezkoumat a akceptovat nebo zamítnout Proklikovou smlouvu nebo Nabídku poté, co je
Vám přednesena. V případě Vaší akceptace bude dodržování Proklikové smlouvy nebo Nabídky výhradně
vaší zodpovědností. Podmínky Proklikové smlouvy nebo Nabídky mohou nahrazovat nebo být v rozporu se
Smlouvou a budou platné pouze v souvislosti s Vaším vztahem s daným konkrétním Inzerentem.
Smlouva ValueClick International Limited o službách
Vydavatele (VOP CJ-CZ verze)
d) Zakázaná použití Odkazů
i.
Umístění. Nemůžete umisťovat Odkazy na Webové stránky nebo Webový obsah Inzerenta v newsgroup
třetích stran, na nástěnkách, v blozích, do nevyžádaných e-mailů a jiných druhů spamu, na odkazové
farmy, počitadla, do chatovacích místností nebo knih hostů. Vydavatelé využívající IRC kanály, messaging
nebo podobné internetové zdroje, musí označit jejich programy jako speciální, vyžadující ruční
přezkoumání a akceptaci ze strany Inzerenta.
ii.
Transakce neprováděné v dobré víře. Musíte propagovat Inzerenty tak, abyste nemátli Návštěvníka a
takovým způsobem, aby Odkazy produkovaly Transakce prováděné v dobré víře Návštěvníkem z Odkazu
ve prospěch Inzerenta. Musíte zajistit, aby nebyly vykonávány Transakce v jiné než dobré víře, včetně
kromě jiného s využitím jakéhokoliv zařízení, programu, robota, iframů nebo skrytých rámců. Není-li
odsouhlaseno s Inzerentem písemně něco jiného, nebudete kompenzováni za Transakce, u kterých jste
Vy nebo Váš zástupce Návštěvníkem. Vícenásobné leady od stejného jednotlivce, osoby nebo ze stejné IP
adresy mohou být považované za Transakce neprováděné v dobré víře. Za Transakce neprováděné v
dobré víře Vám nebude Výplata proplácena.
iii.
Porušení. Žádná z Vašich propagačních činností nesmí porušovat majetková práva Inzerenta (včetně,
kromě jiného, práv k obchodní značce), majetková práva CJ nebo majetková práva třetích stran.
e) Aktualizace Odkazů. Nejsou-li Odkazy na Inzerenta dynamicky aktualizovány prostřednictvím Síťové
služby, jste při informování o této záležitosti povinni aktualizovat Odkazy Inzerenta, abyste mohli získat
Výplatu.
f)
E-maily. Tímto chápete, uznáváte a akceptujete, že CJ, systémům CJ, systémům partnerů CJ a/nebo
systémům třetích stran udělujete právo Vám posílat e-maily a dále s Vámi komunikovat jménem CJ,
inzerentů a jiných CJ partnerů, včetně naléhavých žádostí a servisních výzev e-mailem. Můžete mít
možnost změnit některá nastavení e-mailu a preferencí.
2. Závazky Vydavatele vůči CJ.
a) Přesné a aktuální informace. Vaší povinností je poskytnout CJ a Inzerentovi přesné informace o Vás a o
vašich propagačních metodách a udržovat aktuální informace o "účtu" (například kontaktní informace,
používané Webové stránky apod.). Na Vašem účtu musíte přesně, jasně a úplně popsat veškeré
propagační metody, a to zvolením příslušných popisů a poskytnutím dalších informací, je-li třeba. Některé
propagační metody budou označeny systémem za "speciální". Speciální programy jsou navázány na
propagační metody a postupy, které jsou považované za jedinečné a které vyžadují ruční schválení a
akceptaci ze strany Inzerenta. CJ si vyhrazuje právo definovat jakýkoliv program jako speciální.
Smlouva ValueClick International Limited o službách
Vydavatele (VOP CJ-CZ verze)
b) Použití Odkazů. Prohlašujete a zaručujete, že všechny propagační prostředky využívané Vámi nebudou
obsahovat zpochybnitelný obsah v jakékoliv jurisdikci, ve které je používán/prohlížen (včetně, kromě
jiného, obsah, jež je zavádějící, urážlivý, hanlivý, obscénní, násilný, bigotní, nenávistně orientovaný, ilegální
a/nebo propagující ilegální zboží, služby nebo činnosti) a že nebudete mást ostatní. Zavazujete se: (i) užívat
etické a zákonné obchodní postupy, (ii) dodržovat podmínky Programu Inzerenta a této Smlouvy, (iii)
zachovávat politiku ochrany propagačních metod dostupných Návštěvníkům na Vašich Webových
stránkách a newebových stránkách, a (iv) označit Váš účet Vydavatele jako "speciální", pokud propagujete
Inzerenta (Inzerenty) způsoby jinými než zobrazováním Odkazů na Inzerenta na Vašich Webových
stránkách. CJ musí schválit veškeré Vaše propagační aktivity a může považovat Vaše propagační aktivity za
nevhodné a podle vlastního uvážení CJ je může považovat za závažné porušení této Smlouvy. Naše
oddělení kontroly sítě kontroluje chování vydavatelů a podezřelý podvodný, vulgární nebo jiný nezákonný
obsah nebo aktivita vykonávaná Vámi prostřednictvím Vašich propagačních metod při využití Síťových
služeb, je důvodem pro okamžité ukončení této Smlouvy nebo deaktivaci Vašeho účtu (na základě
výhradního rozhodnutí CJ).
c) Propagační metody. Prohlašujete a zaručujete, že nebudete provozovat a/nebo se angažovat ve
spammingu, nevybíravé reklamě nebo nevyžádaných obchodních e-mailech nebo jinak porušovat
podmínky, kromě jiného, Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích (2002/58/ES), Směrnice o
elektronickém podpisu (1999/93/EA), Směrnice o elektronickém obchodu (2000/31/ES), Směrnice o
ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku 97/7/ES, zákony na ochranu osobních údajů
1988 – 2003 a Směrnice 95/46/EU, další nařízení, směrnice, rozhodnutí nebo pokyny EU týkající se
ochrany dat nebo soukromí dat a pokyny vydané irským Komisařem pro ochranu dat (nebo jakékoliv
zákonné předpisy vydané nástupcem), které mohou být implementovány do národních zákonů/předpisů a
jakýchkoliv zákonů a/nebo nařízení, kterými se řídí e-mailový marketing a/nebo komunikace. Prohlašujete
a zaručujete, že se nebudete zapojovat do pop-up nebo pop-under propagace s využitím jakýchkoliv
prostředků využívající majetek a/nebo služby (software) třetích stran. Popup/ pop-under jsou metody
přijatelné pouze u první strany a pouze tehdy, jsou-li spouštěny obsahem Vašeho webu/při návštěvě
Webu nebo stahovatelnými softwarovými aplikacemi, jejichž jste majitelem/provozovatelem. Pop-up nebo
pop-under doručené prostřednictvím stahovatelného softwaru nelze zapojit do prostředků, které nutí ke
klikání nebo provádějí přesměrování nebo vyskakují v případě výpisů placených za kliknutí nebo do
výsledků běžného vyhledávání. Pop-up/pop-under musí splňovat požadavky Kodexu chování Vydavatele
vydané CJ (tyto požadavky mohou být průběžně upravovány), včetně například: (i) požadavků na instalaci,
(ii) požadavků na souhlas koncového uživatele, (iii) požadavků afscr=1, (iv) požadavků zakazujících uzurpaci
Transakce, která by mohla jinak vyústit ve Výplatu pro jiného Vydavatele (například účelným detekováním
a přinucením následného prokliknutí na odkaz stejného Inzerenta) a (v) nenarušování konkurenčního boje
inzerenta/vydavatele.
Smlouva ValueClick International Limited o službách
Vydavatele (VOP CJ-CZ verze)
d) Osobní identifikovatelné informace Návštěvníků. Prohlašujete a zaručujete, že nebudete aktivovat
Sledovací kód za účelem shromažďování osobních identifikovatelných informací Návštěvníků, které by
umožnily CJ osobně Návštěvníky identifikovat.
e) Soukromí. Musíte viditelně vyvěsit vaší politiku ochrany soukromých údajů na Vaše Webové stránky a
jinak ji poskytovat všem Návštěvníkům. Vaše politika ochrany soukromých údajů musí odpovídat všem
zákonům a předpisům týkajících se ochrany soukromí informací Návštěvníka, musí být komerčně
přiměřené a musí plně a přesně informovat o Vámi prováděném sběru a využití informací o Návštěvníkovi.
Musíte plně a přesně poskytnout informace o Vašem využití technologie třetích stran, včetně sledovací
technologie CJ, použití cookies a možností pro ukončení použití těchto cookies.
f)
Vhodné kódy a údržba kódů. Aby mohla společnost CJ zaznamenávat sledování Transakcí Návštěvníků
vznikajících z klikání na Odkazy na Vámi propagované Inzerenty, musíte zahrnout a udržovat "Sledovací
kód" CJ v rámci Odkazů Inzerenta. Všechny Odkazy Inzerenta a všechny reklamy ("Reklamní obsah") musí
být ve formátu kompatibilním se Síťovou službou.
g) Použití a zabezpečení účtu. Budete zodpovědní za veškeré využití a veškeré činnosti na vašem účtu a za
veškeré újmy, krádeže nebo neoprávněné sdělení Vašeho hesla (vzniklé jinak než nedbalým nebo
úmyslným jednáním nebo nejednáním ze strany CJ). Vaší povinností je okamžitě písemně informovat CJ o
jakémkoliv známém nebo podezřelém neoprávněném použití Vašeho účtu nebo narušení bezpečnosti
Vašeho účtu.
3. Služby CJ.
a) Sledování Transakcí a Výplaty. CJ bude určovat (tam, kde je to možné) skutečné Výplaty, které by měly
být připsány na Váš účet. CJ může podle vlastního uvážení použít i odhadovanou částku Výplaty, pokud: (i)
Odkazujete Návštěvníky k jako ověřenému Inzerentovi kliknutím přes Odkazy na Inzerenta se Sledovacím
kódem CJ, (ii) v případě chyby v přenosu dat Sledovacího kódu do CJ na straně Inzerenta, a (iii) pokud je CJ
schopna využít historickou analýzu Vaší propagace Inzerenta za účelem určení spravedlivé výše
odhadovaných Výplat.
b) Zpětné odběry. Inzerent může požádat nebo CJ může požádat o debetní zápis na Váš účet v částce
rovnající se Výplatě dříve připsané na Váš účet v případě: (i) vrácení produktu; (ii) duplikátní zadání nebo
jiná úřední chyba; (iii) Transakce neprováděné v dobré víře; (iv) nepřijetí úhrady od Návštěvníka
Inzerentem nebo refundace úhrady zpět Návštěvníkovi Inzerentem; (v) nedodržení podmínek Programu
Inzerenta nebo jiné dohody s Inzerentem; nebo (vi) že se ukáže, že Výplaty vypočtené v souladu s
ustanovením 3(a) (ii) nebo (iii)následně překročí částku, která vám byla aktuálně splatná ("Zpětný odběr").
Zpětný odběr je možné aplikovat vůči Vašemu účtu kdykoliv, včetně předchozích platebních cyklů.
Smlouva ValueClick International Limited o službách
Vydavatele (VOP CJ-CZ verze)
c) Přístup k nástrojům pro sledování a vykazování. CJ vám poskytne přístup k nástrojům pro sledování a
vykazování a k podpůrným službám. Čas od času může CJ nabídnout volitelné služby za určitý poplatek.
Poplatky za tyto volitelné služby budou účtovány v aktuálně platné sazbě CJ nebo mohou být nabídnuty ze
strany CJ a jsou splatné předem nebo mohou být započteny proti Vašemu kladnému zůstatku na účtu
(podle volby CJ). Detaily o sledování týkající se Transakcí Návštěvníků nejsou k dispozici v reálném čase pro
všechny Inzerenty a pokud jde o Transakce pro některé Inzerenty, může docházet k určitému prodlení. CJ
může poskytnout za poplatek, jehož výše bude CJ určována čas od času, rozšířené funkce vykazování a
další služby, které nejsou zahrnuty ve standardní Síťové službě.
d) Podpora. Podpora pro váš program je k dispozici online prostřednictvím "Contact Us" v CJ Account
Manager, kde můžete určit kategorii vašeho problému a popsat ho. Online nápověda Vám také umožňuje
překontrolovat status všech problémů pomocí funkce "Check Question Status". V průběhu provozní doby
může být v pracovních dnech k dispozici telefonická podpora.
e) Usnadnění úhrad Výplat. S výhradou jiných ustanovení v této Smlouvě vám CJ připíše na Váš účet Výplatu
za každou oprávněnou Transakci v souladu se sazbou Výplaty Inzerenta a podmínkami Programu pro
příslušnou Transakci. Dvacátý pracovní den každého měsíce Vám CJ vystaví informaci o kladném zůstatku
na Vašem účtu za Transakce nahlášené v předchozím měsíci za předpokladu, že zůstatek Vašeho účtu
překročí požadovaný "Minimální zůstatek na účtu". CJ nebude mít povinnost provést úhradu jakékoliv
Výplaty, za kterou CJ neobdržela úhradu od příslušného Inzerenta v plné výši splatné ve prospěch CJ
(včetně všech Výplat dlužných takovým Inzerentem všem takovým Vydavatelům Inzerenta). Pokud se CJ
podle vlastního uvážení rozhodne neprovést úhradu Vašich částek nepřijatých od Inzerenta, nebudou tyto
částky zahrnuty do Minimálního zůstatku na účtu. Vaší pomocí, jak získat vydělané Výplaty, které Vám
nebyly uhrazeny, je nárokovat je u příslušného Inzerenta a CJ se zříká jakékoliv zodpovědnosti za tuto
úhradu. Můžete si zvolit přijetí úhrady v jakékoliv z měn, které CJ podporuje (seznam měn může být ze
strany CJ rozšiřován). Směnný kurz bude určen v souladu s provozními postupy CJ s využitím kurzů
platných ke dni provedení Výplaty nebo na základě historických směnných kurzů, pokud nebudou směnné
kurzy k dispozici. Počet nebo částka Transakcí, kreditů za Výplaty a debetů za Zpětné odběry vypočtené CJ
budou konečné a pro Vás závazné.
f)
Spící účty. Pokud nebyla na účet Vydavatele připsána platná a kompenzovatelná Transakce, která nebyla
zpětně odúčtována během příslušné doby, po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců ("Spící účet"), bude CJ
účtovat poplatek platný v daném okamžiku za vedení Spícího účtu, který bude splatný Vydavatelem za
každý kalendářní měsíc, po který zůstává účet Vydavatele Spícím účtem nebo dokud stav na Vašem účtu
nedosáhne nulového zůstatku a v tomto okamžiku bude účet deaktivován. Transakce nebudou počítány,
pokud se Transakce následně stane Zpětným odběrem.
Smlouva ValueClick International Limited o službách
Vydavatele (VOP CJ-CZ verze)
g) Účty se záporným zůstatkem. Na účtu můžete dosáhnout záporného zůstatku v případě, že je na Váš účet
připsána debetní platba v částce rovnající se předchozí Výplatě za Zpětný odběr a pokud nemáte na účtu
dostatečný zůstatek, kterým byste částku Zpětného odběru pokryli. V případě záporného zůstatku je Vaší
povinností okamžitě provést úhradu CJ v částce, která postačuje k vynulování Vašeho účtu, v opačném
případě Vám bude účtován úrok ve výši 1,5% měsíčně z dlužné částky.
h) DPH. Pro účely příslušných jurisdikcí s DPH se tímto CJ a Vydavatel dohodli, že CJ vystaví Vydavateli
daňovou fakturu (s vyčíslením DPH). Vydavatel se zavazuje neodvolávat daňové faktury v souvislosti s
příjmem nebo jinými částkami jemu splatnými podle této Smlouvy. CJ bude vystavovat faktury s uvedením
adresy Vydavatele, DIČ společně s dalšími detaily, které jsou povinnou součástí daňové faktury. Vydavatel
se zavazuje, že bude okamžitě informovat CJ v případě, že přestane být registrovaným plátcem DPH pod
číslem sděleným CJ, pokud převede nebo prodá svůj podnik nebo bude zaregistrován pod jiným DIČ. V
případě, že se registrace Vydavatele k DPH změní, zavazují se CJ a Vydavatel vypracovat a uzavřít novou,
avšak podobnou smlouvu, která řeší změny v registraci Vydavatele k plátcovství DPH. V případě, že pro CJ
zajišťuje vystavování daňových faktur podle této Smlouvy třetí strana, bude CJ povinen informovat
Vydavatele o této skutečnosti. Tyto podmínky mají společnou hranici s touto Smlouvou.
4. Majetková práva.
a) Odkazy na Inzerenty. Za každý Program Inzerenta, do kterého jste byli přijati, vám Inzerent poskytuje
právo zobrazit a vytvořit Odkaz na Webové stránky Inzerenta nebo Webový obsah v souladu s podmínkami
Programu Inzerenta pro omezené účely Propagace Programu Inzerenta s výhradou podmínek této
Smlouvy. Využití Odkazů z Vaší strany představuje Váš souhlas, že se zdržíte kopírování nebo upravování
ikon, tlačítek, bannerů, grafických souborů nebo obsahu obsaženého na daném Odkazu, včetně - kromě
jiného - že se zdržíte odstraňování nebo upravování oznámení o autorském právu nebo obchodních
značkách. Stejně jako mezi CJ a Vydavatelem je CJ vlastníkem všech práv na informace týkající se
Návštěvníků, které odkazujete na Inzerenty prostřednictvím CJ.
b) Využití Vašich značek ze strany CJ. Opravňujete CJ používat Vaše obchodní značky, servisní značky,
obchodní názvy a/nebo autorským zákonem chráněný materiál, který poskytujete CJ prostřednictvím
Vašeho účtu na propagaci Vašeho zapojení se do Síťových služeb.
c) Využití majetkových práv CJ z vaší strany. Souhlasíte, že vaše využití jakýchkoliv Webových stránek CJ
(např. www.cj.com) a vaše využití jakýchkoliv obchodních značek, servisních značek, obchodních názvů
a/nebo URL CJ podléhá licenci a podmínkám použití, které jsou pro dané Webové stránky k dispozici
("Podmínky užití"). Výslovně souhlasíte, že nebudete přebírat nebo užívat jakýmkoliv způsobem jakékoliv
obchodní značky, servisní značky, obchodní názvy a/nebo URL, které jsou stejné nebo podobné nebo
kombinované se stejnými značkami, názvy nebo jiným způsobem porušují výše uvedené náležící CJ.
Smlouva ValueClick International Limited o službách
Vydavatele (VOP CJ-CZ verze)
d) Ponechání práv. Všechna majetková práva Inzerentů, Vaše práva a práva CJ a veškerý goodwill vzniklý na
základě těchto práv, zůstávají ku prospěchu jejich příslušných vlastníků.
e) Zákaz zpochybnění majetkových práv CJ/Inzerenta. Potvrzujete, že nezískáváte žádná majetková práva na
obchodní značky, servisní značky, obchodní názvy, URL, autorským zákonem chráněné materiály, patenty a
patentové přihlášky CJ a zavazujete se, že tato majetková práva nebudete zpochybňovat. Potvrzujete, že
nezískáváte žádná majetková práva z majetkových práv Vašich Inzerentů a zavazujete se, že tato
majetková práva nebudete zpochybňovat.
f)
Vlastnictví dat. Berete na vědomí, že všechny informace a údaje, pokud existují, poskytnuté Návštěvníky
nebo shromážděné prostřednictvím Sledovacího kódu nebo v návaznosti na reklamu nebo žádosti o
informace a/nebo jakýchkoli či všech zpráv, výsledků, a/nebo informací vytvořených, sestavených,
analyzovaných a/nebo odvozených CJ z takových dat, jsou výhradním a exkluzivním vlastnictvím Inzerenta
a CJ společností a jsou podle této dohody považovány za důvěrné informace CJ. Společnosti CJ a/nebo
jejich Inzerenti, dle vlastního uvážení, mají právo využívat, oslovovat a provádět remarketing pro jakékoli
Návštěvníky a/nebo data bez dalších závazků vůči Vám. Nebudete jakkoli používat, kopírovat, vytvářet
odvozená díla, prodávat, převádět, pronajímat, postupovat, distribuovat, zveřejňovat, šířit, nebo jinak
jakýmkoli způsobem zpřístupňovat data či údaje o Návštěvních nebo jakoukoli jejich část třetím osobám.
5. Důvěrnost.
a) Závazky. Vzájemně si s CJ můžete poskytnout informace, které jsou důvěrné a chráněné danou stranou
nebo třetí stranou, jak je uvedeno stranou, která tyto informace poskytuje nebo jak je přiměřeno
srozuměno s ohledem na jejich povahu ("Důvěrné informace"). Přijímající strana se zavazuje, že vynaloží
komerčně přiměřené úsilí, avšak v žádném případě ne menší úsilí, než které vynakládá na ochranu
vlastních Důvěrných informací, aby zachovala důvěrnost a ochránila majetkové zájmy strany, která
informace poskytuje. Důvěrné informace nebudou zahrnovat (i když jsou vytvořeny smluvní stranou) tyto
informace: (i) které jsou nebo se stanou veřejně známými nikoliv jednáním nebo nejednáním strany, které
informace přijala; (ii) které byly zákonně přijaty přijímající stranou od třetí strany bez omezení jejich užití
nebo poskytnutí a bez porušení této Smlouvy nebo jiné smlouvy bez znalosti přijímající strany o jakémkoliv
porušení důvěrné povinnosti, nebo (iii) které měla přijímající strana k dispozici před datem uzavření této
Smlouvy. Při ukončení této Smlouvy musíte zničit nebo vrátit CJ veškeré Důvěrné informace Vám
poskytnuté CJ podle této Smlouvy.
Smlouva ValueClick International Limited o službách
Vydavatele (VOP CJ-CZ verze)
b) Poskytování informací Inzerentům/Třetím stranám. Souhlasíte s tím, že CJ může, avšak není
povinna, poskytnout vaše e-mailové adresy a základní detaily o účtu Vydavatele (včetně, kromě
jiného, Vaší adresy, telefonního a faxového čísla, názvu Webových stránek, datum, kdy byly
Webové stránky nebo e-maily předplatného poprvé uvedeny do provozu a demografii
návštěvníků) Inzerentům. CJ Může poskytnout veškeré údaje o Návštěvnících, Transakcích a/nebo
Sledovacím kódu Inzerentovi, kterému jste takového Návštěvníka odkázali a jakékoliv třetí straně
podle rozhodnutí CJ, včetně kromě jiného všem regulačním, státním nebo soudním orgánům a na
základě tvrzení a nároků o porušení majetkových práv. CJ si vyhrazuje právo možnosti využití dat
Sledovacího kódu, které mohou zahrnovat: informace o vaší statistice výkonnosti pro analýzu
trendů Síťové služby, monitorování účinnosti Síťové služby, zachování integrity sledovacího kódu,
podporování možností a účinností Síťové služby a podporování Vás a výkonnosti VašichWebových
stránek před Inzerenty.
6. Trvání, ukončení, deaktivace a oznámení.
a) Trvání. Tato Smlouva vstoupí v platnost po Vašem oznámení, že jste akceptovali tuto Smlouvu
poskytnutím požadovaných informací a ‘prokliknutím' akceptačního tlačítka na Webových
stránkách CJ a bude pokračovat až do jejího ukončení v souladu s podmínkami této Smlouvy. Tato
Smlouva může být ukončena jakoukoliv stranou na základě výpovědi s výpovědní lhůtou 15
pracovních dní. Tato Smlouva může být ukončena okamžitě na základě výpovědi v případě
porušení této Smlouvy z Vaší strany. Váš účet může být deaktivován během vyšetřování porušení
této Smlouvy. Pokud je tato Smlouva ukončena z důvodu vašeho porušení, nebudete mít nárok na
uzavření nové smlouvy o poskytování proklikových služeb mezi CJ a Vydavatelem a pokus o takové
uzavření bude neplatný, nerozhodne-li se CJ podle vlastního uvážení jinak a nepotvrdí-li vám své
rozhodnutí písemnou formou.
b) Ukončení ze strany Inzerenta. Inzerent může ukončit spolupráci s vámi, jedněmi z Vašich
Webových stránek nebo může ukončit Vaši možnost využívat propagační metodu z Programu
Inzerenta z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu na základě výpovědi s výpovědní lhůtou
sedmi pracovních dnů s účinností od osmého pracovního dne. Dále, Inzerent Vás může vyřadit z
Programu Inzerenta za porušení majetkových práv třetí strany a/nebo oslabení, pošpinění nebo
poskvrnění obchodních značek, obchodních názvů a/nebo servisních značek Inzerenta nebo za
Vaše hrubé porušení podmínek Programu Inzerenta nebo této Smlouvy.
Smlouva ValueClick International Limited o službách
Vydavatele (VOP CJ-CZ verze)
c) Ukončení nebo deaktivace ze strany CJ. CJ může ukončit spolupráci s Vámi, jedněmi z Vašich
Webových stránek nebo může ukončit Vaše využívání propagačních metod z Programu Inzerenta,
a to kdykoliv podle vlastního uvážení CJ. Porušení jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy je
důvodem pro okamžité vyloučení z Programu Inzerenta a/nebo ukončení této Smlouvy a
výsledkem tohoto kroku může být Zpětný odběr jedné nebo více Výplat. CJ může dočasně
deaktivovat nebo ukončit funkčnost Vašeho účtu, pokud: (i) jste Vy nebo Váš zástupce zodpovědní
za nesprávné fungování Reklamního obsahu nebo pokud jinak porušujete a/nebo neudržujete
Sledovací kód; (ii) na Váš účet neproběhlo přihlášení a/nebo nedošlo k připsání žádných Transakcí
na váš účet po dobu třiceti pracovních dnů; (iii) na Vašem účtu udržujete záporný zůstatek; (iv) CJ
určila, že oslabujete, pošpiňujete nebo poskvrňujete majetková práva CJ; (v) zahajujete řízení,
jejichž smyslem je zpochybnit majetková práva CJ; nebo (vi) třetí strana (včetně Inzerenta CJ)
rozporuje Vaše právo používat jakýkoliv Odkaz, název domény, obchodní značku, servisní značku,
obchodní vzhled nebo právo nabízet jakoukoliv službu nebo zboží nabízené na Vašich Webových
stránkách nebo prostřednictvím jakýchkoliv Vašich propagačních prostředků. Při ukončení této
Smlouvy nebo v případě deaktivace Vašeho účtu Vám již nebudou nabíhat Výplaty na Váš účet,
včetně - kromě jiného - následných tržeb a/nebo Leadů za prokliknutí, která nastala před
ukončením.
d) Ukončení programů a Nabídek. Programy a Nabídky mohou být kdykoliv ukončeny.
e) Oznámení. S výjimkou uvedenou v tomto dokumentu na jiném místě musí obě strany zaslat
veškerá oznámení týkající se této Smlouvy: (i) pro CJ doporučeným dopisem s potvrzením o
doručení nebo prostřednictvím mezinárodně uznávaného přepravce expresní služby na adresu
Commission Junction, Inc., (a) ValueClick International Limited Attn: European Legal Counsel,
Penthouse Floor, Apex Building, Blackthorn Road, Dublin 18, Ireland, s kopií na adresu (b)
ValueClick Europe Ltd., Attn: Manager – CJ, Cambridge House, 180 Upper Richmond Road, Putney,
Londýn, SW15 2SH faxové číslo 020 8789 6520 a (c) Commission Junction, Inc., Attn: Legal
Department, 530 East Montecito Street, Santa Barbara, CA 93103, USA, a/nebo faxem na číslo
(805) 730-8003, a (ii) pro Vás, na e-mail nebo fyzickou adresu uvedenou u vašeho účtu (s
účinností v okamžiku odeslání, neobdrží-li CJ chybovou zprávu při odeslání e-mailem) nebo pět (5)
pracovních dnů ode dne odeslání).
Smlouva ValueClick International Limited o službách
Vydavatele (VOP CJ-CZ verze)
f. Po ukončení. Při ukončení této Smlouvy vám budou společností CJ vyplaceny během 90
pracovních dnů ode dne ukončení veškeré neuhrazené platby a jakýkoliv neuhrazený záporný
zůstatek bude uhrazen vaší společností ve prospěch CJ během 30 pracovních dnů ode dne
ukončení této Smlouvy. Veškeré úhrady podléhají náhradě při Zpětném odběru. Při ukončení této
Smlouvy budou ukončena veškerá oprávnění poskytnutá podle této Smlouvy a Vaší povinností je
okamžitě odstranit veškeré Odkazy na Inzerenty. Ustanovení této Smlouvy, která svou podstatou a
kontextem platí i po ukončení této Smlouvy, budou platná i po ukončení této Smlouvy do té míry,
do jaké je to třeba za účelem zachování práv stran podle této Smlouvy, která vznikla ještě před
jejím ukončením.
7. Prohlášení, záruky, právní doložky a omezení.
a) Obchodní činnosti. Každá strana vynaloží přiměřené obchodní úsilí pro zajištění funkčnosti
Webových stránek v průběhu běžné pracovní doby. Nicméně strany souhlasí, že je normální,
pokud dochází k určitému množství systémových výpadků a zavazují se, že se vzájemně nebudou
zodpovídat, včetně Vašich Inzerentů, za jakékoliv následky související s těmito výpadky. CJ může
změnit Síťovou službu nebo ukončit poskytování Síťové služby nebo jakékoliv její části, a to
kdykoliv.
b) Oprávnění. Obě strany prohlašují a zaručují druhé straně, že osoba uzavírající tuto Smlouvu má k
takovému jednání jménem druhé strany plné oprávnění. JSTE-LI JEDNOTLIVEC, PROHLAŠUJETE A
RUČÍTE, ŽE VÁM K DATU ÚČINNOSTI TÉTO SMLOUVY BYLO MINIMÁLNĚ 18 LET.
c) Záruky na neporušování práv třetích stran. Prohlašujete a zaručujete, že: (i) máte veškerá vhodná
oprávnění provozovat Vaše Webové stránky a máte veškerá práva k jejich obsahu; (ii) máte
vhodné oprávnění používat vámi zvolenou propagační metodu; (iii) Vaše Webové stránky a Vaše
propagační metody neporušují a nebudou porušovat práva třetích stran, majetková práva
Inzerentů CJ nebo CJ; a (iv) zůstáváte plně zodpovědní za veškeré Webové stránky, které vlastníte
nebo provozujete a za všechny Vaše propagační metody. CJ nebude povinen a prakticky ani
nemůže revidovat veškerý obsah na vašich Webových stránkách nebo obsah, který používáte ve
vašich propagačních metodách. Za obsah vašich Webových stránek a propagační metody
zůstáváte plně zodpovědní Vy.
d) Shoda se zákony. Jste zodpovědní za shodu s požadavky veškeré příslušné legislativy (včetně
vyhlášek a pravidel, kterými se ze zákona řídí státní úřady) aktuálně platné nebo platné v Irsku
nebo na jiném příslušném území a prohlašujete, že žádná z propagačních metod, kterou používáte
nebo že žádný obsah Vašich Webových stránek nebude mít za následek jakékoliv řízení proti CJ.
Smlouva ValueClick International Limited o službách
Vydavatele (VOP CJ-CZ verze)
e) Omezení zodpovědnosti. VEŠKERÉ ZÁVAZKY NEBO POVINNOSTI CJ PODLE TÉTO SMLOUVY
BUDOU OMEZENY NA CELKOVOU VÝŠI VAŠICH VÝPLAT VÁM VYPLACENÝCH CJ PODLE TÉTO
SMLOUVY V PRŮBĚHU ROKU PŘEDCHÁZEJÍCÍHO DANÉMU NÁROKU. VŮČI DRUHÉ STRANĚ TÉTO
SMLOUVY NEBUDE VZNESENA ŽÁDNÁ ŽALOBA, ZAHÁJEN SOUDNÍ SPOR NEBO PODOBNÉ ŘÍZENÍ
PO UPLYNUTÍ JEDNOHO ROKU PO UKONČENÍ TÉTO SMLOUVY. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE CJ NEBUDE
VÁM NEBO JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANĚ (VČETNĚ, NAPŘÍKLAD, NÁROKU VYDAVATELE NEBO
INZERENTA SÍŤOVÉ SLUŽBY) ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, ZVLÁŠTNÍ,
NÁHODNÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZTRÁTY GOODWILLU, ZTRÁTY ZISKU,
PŘERUŠENÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI, ZTRÁTU PROGRAMŮ NEBO DALŠÍCH DAT I ZA
PŘEDPOKLADU, ŽE BYLA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY NEBO NÁROKU INFORMOVÁNA.
f) Právní doložky o zárukách. DO MAXIMÁLNÍHO MOŽNÉHO ROZSAHU PODLE PŘÍSLUŠNÉHO
ZÁKONA CJ ODMÍTÁ JAKÉKOLIV NEVYSLOVENÉ ZÁRUKY, VČETNĚ NAPŘÍKLAD (A) ZÁRUKY
PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, (B)
ZÁRUKY NEEXISTENCE VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENT, (C) ZÁRUKY
DOSTATEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍCH METOD CJ, (D) ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI
NEBO SPOLEHLIVOSTI NEBO (D) ZÁRUKY PROTI NARUŠENÍ UŽÍVÁNÍ INFORMACÍ NEBO WEBOVÝCH
STRÁNEK VYDAVATELE. VEŠKERÉ 'INFORMACE' A 'POČÍTAČOVÉ PROGRAMY' VÁM POSKYTNUTNÉ
V PRŮBĚHU PLATNOSTI TÉTO SMLOUVY JSOU POSKYTNUTY SE VŠEMI VADAMI A VY NESETE
VEŠKERÉ RIZIKO CO DO USPOKOJIVÉ KVALITY, VÝKONNOSTI, PŘESNOSTI A ÚČINNOSTI.
SPOLEČNOST CJ NEBUDE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVĚDNÁ ZA POSTUPY, JEDNÁNÍ NEBO
NEJEDNÁNÍ JAKÉHOKOLIV VYDAVATELE NEBO INZERENTA NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK TAKOVÉHO
VYDAVATELE NEBO INZERENTA A/NEBO OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK INZERENTA NEBO KTERÝ
POSKYTUJE INZERENT PROSTŘEDNICTVÍM SÍŤOVÉ SLUŽBY.
g) Náhrady. Žádná náhrada nebo volba nebude považována za výhradní, avšak bude příslušného
možného rozsahu kumulativní se všemi ostatními náhradami dostupnými ze zákona nebo
obyčejového práva.
h) Výhoda uzavření dohody. USTANOVENÍ TÉTO ČÁSTI 7 JSOU PODSTATNÝM PRVKEM VÝHOD
UZAVŘENÉ DOHODY POPSANÉ V TÉTO SMLOUVĚ.
(i) Zákaz zřeknutí se zodpovědnosti za smrt nebo zranění osob Nic z uvedeného v této Smlouvě
neomezuje nebo nevylučuje zodpovědnost jakékoliv smluvní strany za podvodné jednání nebo
nedbalost s následným úmrtím nebo zraněním osob.
Smlouva ValueClick International Limited o službách
Vydavatele (VOP CJ-CZ verze)
8. Povinnosti Vydavatele v souvislosti s odškodněním.
Vydavatel bude chránit, obhajovat a plně odškodní CJ a Inzerenty před jakýmikoliv nároky,
soudními spory, požadavky, zodpovědností, újmami, pokutami, úroky, vyrovnáními a rozsudky,
náklady a výdaji (včetně výdajů na právní zastoupení), které vzniknou, jsou nárokovány nebo
vyžadovány třetími stranami, včetně, kromě jiného, od Inzerentů, jež přímo nebo nepřímo vznikly
následkem (a) porušení Vydavatele nebo neplnění této Smlouvy Vydavatelem, (b) porušení
jakéhokoliv zákona Vydavatelem nebo jakéhokoliv údajného porušení zákona CJ, které je v přímé
nebo nepřímé souvislosti s využitím Síťových služeb Vydavatele, (c) použití Síťových služeb
Vydavatelem, (d) zapojení se Vydavatele do jakéhokoliv Programu, (e) jakéhokoliv obsahu, zboží
nebo služeb nabízených, prodávaných nebo jinak dostupných ze strany Vydavatele pro jakoukoliv
osobu, (f) jednání či opomenutí Vydavatele při využívání, zobrazování nebo distribuování
jakýchkoliv internetových odkazů získaných ze Síťové služby nebo odjinud, včetně kromě jiného
užití internetových Odkazů Vydavatelem prostřednictvím e-mailové distribuce, (g) jakéhokoliv
nároku, podle kterého je společnost CJ povinna uhradit daňové závazky ve spojení s úhradou
provedenou Vydavateli podle této Smlouvy a/nebo Programu Inzerenta a (h) porušení nebo
údajného porušení práv jiné osoby Vydavatelem, včetně porušení práv k duševnímu vlastnictví
jiné osoby nebo organizace (jednotlivé body (a)-(h) jsou jednotlivě dále uváděny jako "Nárok").
Pokud jakýkoliv Nárok vyústí v povinnost provést odškodnění podle této části 8, bude společnost
CJ povinna okamžitě informovat Vydavatele a CJ bude oprávněna se na vlastní náklady a na
základě přiměřeného oznámení zapojit do obhajoby proti tomuto Nároku. Účast v obhajobě
nebude ukončovat nebo zmenšovat povinnosti Vydavatelů odškodnit nebo ochránit CJ. Vydavatel
nesmí vyrovnat jakýkoliv Nárok bez předchozího písemného souhlasu CJ. Vydavatel také odškodní
veškeré přiměřené poplatky za právní zastoupení nebo jiné náklady vzniklé odškodňované straně
při vyšetřování nebo vymáhání této části 8. Pouze v kontextu části 8 bude výraz "CJ" zahrnovat
statutární zástupce, úředníky, ředitele, zaměstnance, dceřiné společnosti, přidružené společnosti,
zástupce a subdodavatele.
9. Různé.
a) Hlavičky a reference. Hlavičky jednotlivých částí jsou zde uvedeny pouze pro snazší orientaci.
Slova uvedená v uvozovkách a napsaná velkými počátečními písmeny označují zkratku nebo
definovaný výraz pro uvedená slova nebo výrazy, včetně těch definicí, které jsou obsaženy v
úvodním odstavci.
b) Spory se třetími stranami. V případě nároku třetí strany buď vůči: (a) práv duševního vlastnictví
CJ; nebo (b) proti právu CJ nabídnout jakoukoliv službu nebo zboží na webových stránkách CJ
nebo, pokud je podle názoru CJ tento nárok pravděpodobný, CJ bude mít právo podle svého
vlastního uvážení (i) zajistit právo na náklady CJ a pokračovat ve využívání práv duševního
vlastnictví nebo zboží nebo služby; nebo (ii) na náklady CJ nahradit nebo upravit výše uvedené
tak, aby nedocházelo k porušování těchto právo nebo k přisvojení.
Smlouva ValueClick International Limited o službách
Vydavatele (VOP CJ-CZ verze)
c) Vztahy stran/práva třetích stran. Vztahy smluvních stran této Smlouvy budou výhradně vztahy
nezávislých smluvních partnerů a nic z uvedeného v této Smlouvě nebude představovat cokoliv
jiného. Nic z uvedeného v této Smlouvě nebo cokoliv v průběhu obchodní činnosti nebo jednání
smluvních stran nebude chápáno jako vytvoření společného podniku nebo partnerství. Žádná ze
smluvních stran nesmí učinit nic, co by naznačovalo třetím stranám, že vztah mezi smluvními
stranami je cokoliv jiného než vztah nezávislých partnerů. Souhlasíte s tím, že nebude vyžadován
váš souhlas se změnou Smlouvy o službách Inzerenta.
d) Rozhodné právo/Právní poplatky. Tato Smlouva se řídí zákony Irska. Výhradní místem pro řešení
veškerých žalob související s touto Smlouvou budou soudy v Dublinu, Irsko. S tímto místem a s
touto jurisdikcí souhlasíte. Strana, která bude vyhlášena vítěznou při řešení žaloby vznesené podle
této Smlouvy, je oprávněna požadovat po druhé straně úhradu přiměřených právních poplatků a
nákladů.
e) Vyšší moc. Žádná ze smluvních stran nebude zodpovědná za neplnění nebo prodlení plnění svých
závazků podle této smlouvy z důvodů, které stojí mimo přiměřenou kontrolu takové strany,
včetně, kromě jiného, výpadku elektrické energie, selhání poskytovatelů internetových služeb,
neplnění z důvodu nedostupnosti internetu (včetně, kromě jiného, útoků na funkci služeb),
výtržností, povstání, teroristického činu, války (nebo podobných situací), požárů, záplav,
zemětřesení, výbuchů a dalšího Božího jednání.
f) Oddělitelnost/zřeknutí se. Pokud je jakékoliv ustanovení této smlouvy považováno jakýmkoliv
soudem s kompetentní jurisdikcí za nezákonné nebo neplatné, zbývající ustanovení této Smlouvy
zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se v dobré víře pokusí upravit neplatné
ustanovení tak, aby odpovídalo uvedeným záměrům uvedeným v této Smlouvě. Zřeknutí se
nároku při porušení jakéhokoliv ustanovení podle této Smlouvy jakoukoliv stranou nebude
chápáno jako zřeknutí se jakéhokoliv předchozího nebo následného porušení a žádné takové
zřeknutí se nároku nebude vytvářet trvalé zřeknutí.
g) Postoupení a potvrzení. Žádná ze smluvních stran této Smlouvy nesmí bez předchozího
výslovného písemného povolení druhé strany tuto Smlouvu postoupit. Bez ohledu na výše
uvedené souhlasíte s tím, Váš souhlas nebude vyžadován při postupování nebo převodu
prováděného CJ (1) z důvodu ustanovení zákona nebo (2) na osobu, která získá ve společnosti CJ
většinový podíl nebo (3) na příbuznou organizaci (např. mateřskou nebo dceřinou společnost
mateřské společnosti). Využití Síťové služby z vaší strany je nezvratným potvrzením toho, že jste si
přečetli, porozuměli a odsouhlasili veškerá jednotlivá ustanovení této Smlouvy. Společnost CJ
může průběžně stanovovat pravidla a nařízení týkající se užití Síťových služeb, která budou
zveřejněná v Síťové službě a tato pravidla a nařízení budou součástí této Smlouvy.
Smlouva ValueClick International Limited o službách
Vydavatele (VOP CJ-CZ verze)
h) Marketing. Vydavatel souhlasí s tím, že může být CJ označen jako Vydavatel CJ v seznamech
klientů a může používat jméno a/nebo logo Vydavatele výhradně pro své vlastní marketingové
materiály. Jakékoliv jiné použití jména a/nebo loga Vydavatele nepopsané nebo neuvažované v
této Smlouvě bude vyžadovat předchozí písemný souhlas Vydavatele.
(i) Celá Smlouva, postoupení a dodatky. Tato Smlouva, včetně Úvodu, obsahuje celou dohodu a
ujednání smluvních stran a neexistují žádné přísliby, prohlášení, dohody, záruky nebo ujednání
jakékoliv ze stran, ať již ústní nebo písemné s výjimkou těch, které jsou uvedeny v této Smlouvě.
Tato Smlouva může být pouze upravena, pozměněna nebo doplněna instrumentem, který je
schválen oběma stranami této Smlouvy ověřitelnými prostředky, včetně například písemným
instrumentem podepsaným smluvními stranami nebo "proklikovým" potvrzením souhlasu. Změny
této Smlouvy nebudou závazné, nejsou-li inicializovány oběma stranami. Bez ohledu na výše
uvedené bude mít CJ právo změnit, upravit nebo doplnit ("Změna") tuto Smlouvu, celou nebo
jakoukoliv její část, a to odesláním revidované Smlouvy minimálně 14 pracovních dní před datem
účinnosti takové Změny. Pokračování v užívání Síťových služeb po datu účinnosti této Změny bude
chápáno jako akceptace revidované Smlouvy.
JSTE-LI JEDNOTLIVEC, PROHLAŠUJETE A RUČÍTE, ŽE VÁM K DATU ÚČINNOSTI TÉTO SMLOUVY
BYLO MINIMÁLNĚ 18 LET.
KONTAKTNÍ INFORMACE:
ValueClick International Limited
Unit 101, Q House, Furze Road, Sandyford,
Dublin 18, Irsko
Tel. č.: +(353) 1 293 2228
Fax č.: +(353) 1 294 9411

Podobné dokumenty

Modul 7

Modul 7 Tato základní jednoduchá pravidla by měla zajistit, že web bude ve vyhledávačích na solidní pozici. Za tu je možné považovat první dvě stránky po zadání klíčového slova. Není to nic obtížného, jen ...

Více

časopisu Vozíčkář

časopisu Vozíčkář lety provedený v Maďarsku, který se zabýval exaktní významovou interpretací psího štěkání. Na základě této studie je dokonce v Japonsku vyráběn elektronický překladač štěkání. Pes zaštěká a na disp...

Více

Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 10.04

Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 10.04 - jiná stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 1109/5 - jiná stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 1109/8 Tyto stavby jsou zapsané na listu vlastnictví č. 4361. Stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 1109/5...

Více