představte si čistou vizuální krásu

Komentáře

Transkript

představte si čistou vizuální krásu
Samsung Zrt., česká organizační složka
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8
tel.: 800 726 786
e-mail: [email protected]
IČO: 27255751
DIČ: CZ27255751
WWW.SAMSUNG.CZ
představte si
čistou vizuální krásu
Kompletní katalog digitálních fotoaparátů a videokamer Samsung
l
2008
Obsah
04
16
18
20
22
24
26
28
GX-20
NV100HD
NV24HD
NV40
NV30
NV9
NV4
i100
i80
Digitální fotoaparáty • Obsah
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY SAMSUNG
Obraz je vlastnû „vizuální jazyk“.
Pomocí tohoto vizuálního jazyka mÛÏeme sdûlit následující generaci nezapomenutelné momenty stejnû jako
pfiipomenout bûÏné dny na‰eho Ïivota. Obraz dokáÏe vûrnû zachytit lidské emoce i bûh ãasu. Samsung vûfií
ve svobodnou komunikaci a obohacení na‰ich ÏivotÛ prostfiednictvím „vizuálního jazyka“, kter˘ nezná hranice.
30
32
34
35
36
38
40
42
65
i8
L310W
L210
L201
L110
L100
S1070
S1060
S860
S760
Technické
specifikace
3
GX-20
• 14,6 Mpx APS-C CMOS snímaã Samsung
• Optická stabilizace obrazu (OIS)
• Odolnost proti vodû a prachu
• Dual Dust Removal
• Tlaãítko One-touch Raw
(snímky ve formátu .raw)
• Mapování pixelÛ
• Îiv˘ náhled (Live-view)
• Velk˘ dynamick˘ rozsah (HDR)
• 2,7” LCD (230 000 pixel)
• X-Sync. on the Body
(Rychlá synchronizace s externím bleskem)
• ISO 100~6400
• âas závûrky 1/4000
• Pole v˘hledu 95%,
• Zvût‰ení 0,95x (95%)
·piãková DSLR technologie
Fotoaparát GX-20 s rozlišením snímače 14,6 megapixelu se nepodobá žádnému DSLR fotoaparátu,
se kterým jste se setkali. CMOS snímač Samsung spolehlivě zachytí i detaily, které by vám s jiným
fotoaparátem unikly. Optický stabilizátor obrazu modelu GX-20 se postará o dokonale ostré a téměř
profesionální snímky. Navíc je GX-20 odolný proti vodě, písku i prachu díky technologii Dust Removal
a speciální těsné konstrukci.
4
Digitální fotoaparáty • GX-20
5
Normal Program / f4.0 / ISO 800 / 16 mm
Va‰e ruka se mÛÏe zachvût,
GX-20 nikoliv
NemÛÏete vrátit okamÏiky, které uÏ uplynuly a ãas na vás nepoãká,
GX-20 ale dokáÏe tyto momenty zachytit na dokonal˘ch snímcích.
Obrazov˘ snímaã OIS pro perfektní stabilizaci
Integrovan˘ optick˘ stabilizátor
OIS (optick˘ stabilizátor)
Optický stabilizátor fotoaparátu GX-20 vám zajistí ostré
a čisté snímky i při fotografování ve slabém osvětlení
s dlouhým časem závěrky nebo při použití objektivu bez
funkce stabilizátoru.
Bez OIS
S OIS
Spolehliv˘ a rychle reagující optick˘
mechanismus
Mechanismus
stabilizátoru
6
OIS fotoaparátu GX-20 vyrovnává otřesy okamžitým
posunutím obrazového snímače do opačného směru.
Výsledné snímky jsou pak bohaté na detaily a živé
i při fotografování ve slabém osvětlení.
Digitální fotoaparáty • GX-20
Priorita clony/ f11.0 / ISO 100 / 12 mm
Nemusíte se obávat ani
toho nejjemnějšího prachu.
GX-20 zůstane vždy čistý.
Není to počasím a není to ani vaše chyba.
Najdete-li na snímku záhadné skvrny, způsobil je prach uvnitř fotoaparátu. Díky speciální
ochranné vrstvě a vibračnímu mechanismu zůstane obrazový snímač v GX-20 zcela čistý
i v nejjemnějším prachu a vaše snímky budou čisté a tak živé, jak si jen dokážete představit.
Pfies ãisté sklo vypadá svût najednou hezãí.
Dual Dust Removal Function pro ãisté
a ostré snímky.
Ochranná vrstva proti usazování prachu
I nepatrné zrníčko prachu usazené na obrazovém snímači může snímek
znehodnotit. Snímač fotoaparátu GX-20 je opatřen speciální ochrannou vrstvou,
která brání usazování prachu a chrání kvalitu vašich snímků.
Vibraãní mechanismus snímaãe
Po zapnutí GX-20 se aktivuje vibrační
mechanismus obrazového snímače, který
z něj odstraní případná zrníčka prachu.
Mechanismus účinně zbaví senzor i maličkých zrníček prachu a vaše snímky
budou čisté a bez kazů.
* V menu mÛÏete funkci nastavit na Auto nebo Manual.
7
Manual / f9.0 / ISO 100 / 45 mm
Kdo fiíkal, Ïe nemÛÏete
hezké okamÏiky Ïivota
zvûãnit, jestliÏe pr‰í?
Jdete-li po ulici za de‰tivého dne a náhle si budete pfiát zachytit zajímav˘
moment, nemusíte se o svÛj GX-20 vÛbec obávat. Speciální konstrukce
GX-20 odolná proti vniknutí prachu a kapek vám fotografování dovolí
i v de‰tivém poãasí nebo v prostfiedí s poletujícím pískem ãi prachem.
Odolnost proti vodû a prachu vám umoÏní
fotografovat i v pra‰ném prostfiedí nebo za de‰tû.
Speciální konstrukce bránící vniknutí prachu a vody
GX-20 je na 72 místech včetně spouště a voliče dokonale utěsněn silikonem,
který jej chrání před vniknutím vody, písku, prachu a dalších potenciálně
nebezpečných materiálů.
Fotoaparát GX-20 vám dopřeje radost z fotografování v libovolném prostředí
a za jakéhokoliv počasí.
8
Digitální fotoaparáty • GX-20
Priorita clony / f5.0 / ISO 400 / 12 mm
LCD displej sleduje svût
v jeho pohybu
Už se nemusíte stále dívat do hledáčku. Velký 2.7” LCD Live View
GX-20 displej vám zprostředkuje pohled na scény dynamické krásy,
například delfíny vyskakující z moře proti obzoru.
Vychutnejte si pohodlí a komfort s úchvatn˘m LCD displejem
fotoaparátu GX-20.
Díky LCD Live View budete svût, kter˘ fotografujete,
doslova cítit.
LCD Live View vám zprostředkuje pohled na věci, které jsou
vysoko nad vámi nebo pod vámi či ve velké dálce, aniž byste
se museli dívat do hledáčku.
9
VyuÏijte bohaté funkce GX-20
pro uchování vzácn˘ch okamÏikÛ.
·Èastné okamÏiky mÛÏete uchovat i pro budoucnost.
GX-20 nyní pfiichází s dal‰ími funkcemi, které vám pomohou zachovat krásné vzpomínky.
Krystalick˘ ãist˘
obraz z hledáãku
U SLR digitálních fotoaparátů je světlo procházející objektivem odražeKonstrukce
Sklenûn˘
no do hledáčku. Živost
pûtibokého hranolu
pûtibok˘ hranol
a zřetelnost obrazu, který
vidíte, závisí na prvku, který světlo odráží. V kombinaci
s pětibokým hranolem využívaným u kvalitnějších DSLR
fotoaparátů GX-20 nabízí čistý a jasný obraz a pozoruhodných 95% využité plochy hledáčku se zvětšením 0,95x.
Precizní AF s 11 body ostfiení
0,85x (GX-1L)
0,95x (GX-20)
Rychlé zpracování obrazu
a excelentní barevné podání
GX-20 využívá pro rychlé zpracování obrazových dat nejmodernější
polovodičový procesor a rychlou
paměť Samsung high-speed DDR2. Technologie DSP
zvyšuje přirozenost snímků a umožňuje širokou gradaci,
sériové snímání a rychlou reakci na rychlý pohyb objektu.
Precizní funkce vyváÏení bílé pfiispívá
k vûrnému barevnému podání
Zatímco vyvážení bílé u jiných fotoaparátů
využívá podle situace pouze standardní
hodnoty, u GX-20 tato funkce umožňuje jemné a velmi
přesné vyvážení bílé s krokem 100K.
10
GX-20 využívá při automatickém ostření 11 bodů, které
zachytí i osoby nebo předměty v různých vzdálenostech.
Konkrétně 9 centrálních bodů ostření zajistí přesné zaostření
z libovolného směru – vertikálně a horizontálně. Dva další
postranní body ostření umožňují fotoaparátu GX-20 velkou
flexibilitu ostření. K dispozici je také možnost vlastního výběru
oblasti ostření podle snímaného objektu a červené zvýraznění
bodu zaostření.
Velk˘ 2.7" LCD displej
Vlastnosti hledáčku představují vodítko při volbě
DSLR fotoaparátu. LCD
displeje se příliš nepoužívají a když, tak jen malé
(1,8 až 2,0"). Ve srovnání
s 2.5" LCD u GX-10
nabízí GX-20 nový 2.7"
high-resolution LCD displej
poskytující velmi velký pozorovací úhel ze všech směrů.
Rozlišení 230 000 obrazových bodů umožňuje dokonale
jasný obraz a pohodlné používání menu.
Digitální fotoaparáty • GX-20
Zelené
tlaãítko
Funkce ‘My Settings’ pfiispívá
k pohodlnému ovládání.
V režimu ‘My Settings’ fotoaparátu
GX-20 si můžete předvolit režimy,
které budete nejčastěji používat.
K dispozici jsou režimy Priorita
závěrky, Priorita clony, Auto,
Program, Manuální a další.
A navíc, v režimu P (program) si
můžete zvolit buď přední Front E-Dial nebo zadní Rear E-Dial
a funkce můžete ovládat rychleji a jednodušeji se zeleným
tlačítkem pro automatické nastavení expozice během
manuálního fotografování.
TV : Priorita závěrky
Zelené tlačítko: návrat do režimu Auto
AV: Priorita clony
Multiexpozice
(2– 9 snímkÛ)
GX-20 je vybaven funkcí multiexpozice
zobrazující během fotografování
2 – 9 snímků. Multiexpozice výrazně
zjednodušuje obtížné činnosti, jako jsou
editace snímků nebo vytváření
digitálních koláží.
Kvalitní reÏim automatické expozice
AE pro rychlé nastavení citlivosti ISO
Nový a vylepšený expoziční režim uživateli
umožňuje řídit čas závěrky, clonu a dokonce citlivost ISO.
(100~3200, k dispozici nastavení až 6400)
Sv: Priorita citlivosti
Automatické nastavení clony a času závěrky podle citlivosti ISO
TAv: Priorita času závěrky & clony
Automatické řízení citlivosti ISO tak, aby expozice optimálně odpovídala
nastavení času závěrky a clony.
Digitální náhled
Pouhým otočením ovladače můžete
zkontrolovat hloubku a ISO snímku bez
využití paměti. Funkce Digital preview
umožňuje rychlé posouzení výsledku
vaší snahy.
Konektor s X Synchro kontaktem
Po připojení externího blesku přes konektor X Synchro bude
záblesk synchronizovaný s časem závěrky, aby snímek byl čistý
a zřetelný nezávisle na podmínkách, ve kterých byl pořízen.
Tlaãítko One-touch RAW
Fotografovat můžete v režimu JEPG nebo
kdykoliv přepnout do režimu nekomprimovaných RAW snímků tlačítkem
One-touch RAW.
Dynamické trvalé snímání
GX-20 dokáže za sekundu pořídit až tři snímky a neomezený
počet JPEG snímků limitovaný jenom kapacitou paměti
s rychlostí normálního trvalého snímání. S touto funkcí
můžete dokonale zachytit dynamiku zajímavých scén.
Pfiímá editace souborÛ RAW a konverze do formátu
JPEG
S integrovaným nástrojem Converter 2.0 fotoaparátu GX-20
zvládne konverzi nekomprimovaných RAW souborů do
formátu JPEG i začátečník. Ke konverzi tedy už nepotřebujete žádné PC.
Mapování pixelÛ
Automatické mapování pixelů snímače zjistí každý jednotlivý
vadný pixel. Funkce pak automaticky provede korekci obrazu
snímku, aby vaše snímky byly vždy dokonalé.
Pfiidávání efektÛ s funkcí digitálního filtru
Pro úpravy snímků můžete použít filtr velkého dynamického
rozsahu HDR, snímky můžete upravit také pomocí filtru
Černobílý, Sépia, nebo Změkčení. Mezi zcela nové funkce
patří Illustration (Ilustrace) a Slim. Zejména s efektem HDR
dosáhnete excelentního vykreslení jasu od zcela světlých až
po úplně tmavé oblasti.
11
Vytvofite si vlastní svût
Zvolte si vlastní
jedineãné vyjádfiení
S objektivy a dal‰ím pfiíslu‰enstvím Samsung mÛÏete
na jedineãn˘ch snímcích krásné okamÏiky uchovat navÏdy.
Objektivy
Speciální objektivy pro kreativní a dramatické vyjádření vlastního vidění světa
12
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6
D-XENON 50-200 mm
F4-5.6 ED
D-XENON 100 mm
MACRO F2.8
D-XENOGON 35 mm F2
Díky snadnému ovládání můžete
pořizovat snímky libovolné
scény včetně širokoúhlých
záběrů a portrétů a vzácné
momenty tak uchovat navždy.
Objektiv D-Xenon 50-200 mm,
4x Telephoto Zoom je lehký
a pořídíte s ním živé snímky
s excelentním rozlišením a čistotou barev.
1:1 Macro objektiv představuje
vynikající volbu, budete-li často
fotografovat drobné předměty
z velmi malé vzdálenosti.
Objektiv s vynikající reprodukcí
barev a speciální povrchové
úpravě čoček vám umožní
pořizovat ostré a zřetelné
snímky dokonce i při fotografování s protisvětlem.
SAMSUNG 16-45 mm
F4 ED
D-XENON 12-24 mm
F4 ED
D-XENOGON FISH-EYE
10-17 mm F3.5-4.5 ED
SAMSUNG 18-250 mm
F3.5-6.3
Extra širokoúhlý objektiv s funkcí
zoomu nabízí díky konstantní
cloně F4 vynikající vyjádření
hloubky i při slabém osvětlení.
Objektiv umožňuje zvýraznění
perspektivy díky širšímu poli
záběru, než mají standardní
objektivy při stejné vzdálenosti,
takže vaše snímky budou
úžasné.
Díky úhlu pohledu 180° pořídíte originální snímky, na
kterých budou všechny objekty uprostřed (tzv. „rybí oko“).
Objektiv využijete při mnoha
příležitostech. S velkým úhlem
zachytíte velký prostor, funkce
zoomu vám přiblíží jakýkoliv
objekt.
Digitální fotoaparáty • GX-20
Blesky a dal‰í pfiíslu‰enství
Příslušenství pro větší kreativitu a volnost
SEF-36PZF
SEF-54PZF
SCP-D2 pro GX-10/20
SLB-1674 Lithium-ion
baterie pro GX-10/20
SBG-D1V DrÏák baterie
PictBridge (Direct Printing System)
Po připojení fotoaparátu k tiskárně USB kabelem můžete přímo v menu
fotoaparátu zvolit formát a rozměr tisku, pokud jej tiskárna podporuje.
Nepotřebujete tedy žádné PC.
Průběh tisku můžete sledovat na LCD displeji, díky PictBridge DPOF
kompatibilitě můžete použít existující typy výstupů.
13
GX-20,
inovace DSLR
ZaÏijte na vlastní kÛÏi stylov˘ design, vysokou odolnost
a nejmodernûj‰í funkce.
Nechejte se okouzlit inovativním fotoaparátem GX-20.
Tûlo
Znaãka pro nasazení objektivu
Pfiední voliã e-dial
Indikátor
samospou‰tû /
senzor dálkového
ovládání
Zrcadlo
AF spojka
Zámek
objektivu
Kontakty objektivu
Páãka
mûfiení
Pfiepínaã
reÏimÛ
Zabudovan˘
blesk
Hlavní
vypínaã
Závûrka
Zelené
tlaãítko
Oko pro
fiemínek
Oko pro
fiemínek
14
SáÀky
Páãka
dioptrické
korekce
LCD panel
Zadní voliã
e-dial
Digitální fotoaparáty • GX-20
Hledáãek
Indikátor
samospou‰tû /
senzor dálkového
ovládání
Zadní voliã e-dial
Tlaãítko
expoziãního
vûjífie
Tlaãítko AE-L/
Tlaãítko kompenzace
expozice /LCD panelu
Tlaãítko MENU
Tlaãítko Focus AF
Tlaãítko mazání
Voliã bodu ostfiení
âtyfismûrn˘ ovladaã
Tlaãítko INFO
Tlaãítko OK
Indikátor pfiístupu ke kartû
Tlaãítko prohlíÏení
Pojistka krytu karty
LCD monitor
Tlaãítko Fn
Páãka OIS
Tlaãítko vysunutí blesku
X synchro
Tlaãítko RAW
Kryt konektorÛ
Páãka volby reÏimu ostfiení
15
NV100HD
• 14,7 megapixelÛ
• Záznam video ve vysokém rozli‰ení
- Rozli‰ení 1280 x 720p pfii 30 fps, soubor videa
H.264
• Podporuje HDMI/Anynet+ (volitelnû HDMI
kolébka)
• ·irokoúhl˘ objektiv 28 mm Schneider 3,6x
optick˘ zoom
• 3,0” hVGA LCD (460K)
• UÏivatelské rozhraní Smart Touch 2.0
• Duální stabilizace obrazu (OIS + DIS)
- OIS: Optická stabilizace obrazu
- DIS: Digitální stabilizace obrazu
• Systém Perfect Portrait
Nejlep‰í snímek/Detekce
obliãeje/Autoportrét/Detekce úsmûvu/Detekce
mrknutí/Oprava ãerven˘ch oãí
• Víceúãelov˘ systém nabíjení
• Odpadkov˘ ko‰
• Multi Slide Show
• Voliã stylu snímku
Vylep‰ení v˘konu a stylu HD fotoaparátu
Staňte se svědkem síly a výkonu fotoaparátu NV100HD. Přináší zážitek v rozlišení Full HD, ať už při
pořizování fotografií v nejvyšší kvalitě, nebo nahrávání domácího videa ve vysokém rozlišení. Díky
snadnému používání a interaktivním funkcím je NV100HD atraktivní pro každého. Na 3palcovém
dotykovém displeji s inovativním ovládáním Smart Touch 2.0 můžete procházet funkce dotykem
špičkou prstu. A se 14,7 megapixely vytváří NV100HD snímky s nejvyšším rozlišením mezi
kompaktními fotoaparáty. Je také vybaven dalšími pokročilými funkcemi, například 28mm širokoúhlým
objektivem s 3,6x optickým zoomem a naším systémem Perfect Portrait System, nejnovější
technologií rozpoznání obličeje. První na světě uvedená inteligentní funkce Motion Timer ví, kdy pořídit
fotografii a kdy ne. NV100HD přenáší vaše fotografie do další úrovně - tím se stává HD fotoaparátem,
bez kterého nemůžete žít.
16
Digitální fotoaparáty • NV100HD
17
NV24HD
• Plné HD rozli‰ení
- Plné HD rozli‰ení 1080 pro statické snímky
- 720P H.264 HD ozvuãené video (stereo)
- Anynet+ (CEC) s HDMI
• Objektiv Schneider 24 mm, 3,6x zoom s ultra
‰irokoúhl˘m objektivem
• AMOLED displej
• Smart Touch
• Duální stabilizace obrazu (OIS + DIS):
OIS - optická, DIS - digitální
• Detekce obliãeje
• Detekce úsmûvu a mrknutí
• Voliã stylu snímku
• Automatické vyváÏení kontrastu (ACB)
• Autoportrét
• Redukce ‰umu (INR)
• Multi Slide Show
• Popis funkcí
Nové hranice kompaktních fotoaparátÛ
s HD rozli‰ením
Elegantní model NV24HD s rozlišením 10,2 Mpx představuje to nejlepší mezi kompaktními fotoaparáty.
Srdcem NV24HD je Samsung DRIM engine, nejnovější technologie zpracování obrazu. DRIM engine
umožňuje pořizovat s kvalitním ultra wide angle objektivem 24mm snímky a video s HD rozlišením.
18
Digitální fotoaparáty • NV24HD
19
NV40
NV30
• Duální stabilizace obrazu (OIS + DIS):
OIS - optická, DIS - digitální
• Smart Touch
• Detekce obliãeje
• Automatické vyváÏení kontrastu (ACB)
• Voliã stylu snímku
• Autoportrét
• Pokroãil˘ video mód:
MPEG4, optick˘ zoom, pauza, stabilizátor
obrazu, editaãní funkce
• Inteligentní LCD displej
• Nabíjení Multi Charging System (nabíjení z PC
a elektrické sítû)
• Popis funkcí
• Pohybová samospou‰È (Motion timer)
ZachyÈte krásu v detailu
S fotoaparáty Samsung NV40 a NV30 se pro vás fotografování stane příjemnou zábavou. Díky dvojité
stabilizaci Dual Image Stabilization pořídíte s NV40 a NV30 dokonale čisté a ostré snímky. Automatické
vyvážení kontrastu (ACB) se postará o kalibraci podle jasu objektu, takže snímky budou optimálně
exponované za všech okolností.
20
Digitální fotoaparáty • NV40 / NV30
21
NV9
• 10,2 megapixelÛ
• 5x optick˘ zoom vnitfiní
• Multimediální funkce
- MP3 s funkcí Virtual 3D Sound, PMP, textov˘
prohlíÏeã
• Mini „palubní deska”
• Systém Perfect Portrait
- Nejlep‰í snímek/Detekce obliãeje/ Autoportrét/
Detekce úsmûvu/Detekce mrknutí/ Oprava
ãerven˘ch oãí
• Duální stabilizace obrazu (OIS + DIS)
- OIS: Optická stabilizace obrazu
- DIS: Digitální stabilizace obrazu
• Záznam videa
- Záznam videa ve formátu MJPEG
- Editace videa & zoomování pfii záznamu videa
• Víceúãelov˘ systém nabíjení
• Odpadkov˘ ko‰
• Voliã stylu snímku
• 2,7” inteligentní LCD
• Multi Slide Show
• Automatické vyváÏení kontrastu
Vyroben pro pfienosnost, designován pro styl
Přístroj NV9 - vše v jednom - představuje dokonalého cestovního společníka. S uhlazeným, lehkým
designem je NV9 multimediální fotoaparát, který je vždy připraven, takže nepropásnete záběr dalšího
skvělého okamžiku. NV9 je také naplněn různými nejnovějšími multimediálními funkcemi, například
osobním přehrávačem médií, MP3, prohlížečem textů, takže máte na dlouhých cestách pořád co
dělat.
Naše unikátní technologie Perfect Portrait System zajistí, že obličeje na fotografiích budou za všech
okolností vypadat skvěle. S miniaturní palubní deskou budete vždy vědět, kdy se blíží zaplnění paměti
nebo je potřeba nabít baterie pomocí zmodernizovaného systému víceúčelového nabíjení. Navíc vám
5x vnitřní zoom dovolí dostat se blíže k akci bez kompromisu vašeho pohodlí.
22
Digitální fotoaparáty • NV9
23
NV4
• Multimediální funkce:
fotoaparát, MP3 s SRS, PMP, prohlíÏeã textu
• Pokroãil˘ video mód:
MPEG4, SVGA rozli‰ení, optick˘ zoom, pauza,
stabilizátor obrazu, editaãní funkce
• Detekce obliãeje
• Digitální stabilizace obrazu (DIS)
• Voliã stylu snímku
• Autoportrét
• Popis funkcí
• PrÛvodce
• Inteligentní LCD displej
• Animované flash menu
• Redukce ãerven˘ch oãí
• Multi Slide Show
Ultratenk˘ styl; ‰piãkové technologie
Samsung NV4 není jen stylový a vysoce kvalitní fotoaparát, je to také váš osobní multimediální
přehrávač, který s vámi půjde všude. NV4 obsahující MP3 přehrávač s funkcí SRS Sound Effect
a prohlížeč textu vás okouzlí při každém pohledu. V režimu pokročilého videa s funkcí pauzy můžete
nahrávat vysoce kvalitní video ve formátu MPEG4 dokonce i s výkonným zoomem a posunout hranice
své kreativity.
24
Digitální fotoaparáty • NV4
25
i100
• Multimediální funkce:
fotoaparát, MP3 s SRS, PMP, prohlíÏeã textu
• Svûtov˘ prÛvodce
• Duální stabilizace obrazu (OIS + DIS):
OIS - optická, DIS - digitální
• UÏiteãné nástroje:
autoportrét, volitelné styly, barevn˘ filtr a dal‰í.
• Pokroãil˘ video mód:
MPEG4, SVGA rozli‰ení, optick˘ zoom, pauza,
stabilizátor obrazu, editaãní funkce
• Detekce obliãeje
• Popis funkcí
• PrÛvodce
• Multi Slide Show
• Inteligentní LCD displej
• ISO 3200
• Redukce ãerven˘ch oãí
• Animované flash menu
• Vysunovací konstrukce
• Nabíjení Multi Charging System
(nabíjení z PC a elektrické sítû)
V‰echno, co od fotoaparátu oãekáváte
Model Samsung i100 přináší nejnovější technologie a k tomu high-end multimediální přehrávač.
Osobní multimediální fotoaparát i100 je vybaven MP3 přehrávačem s funkcí SRS, PMP, textovým
prohlížečem a aplikací světového průvodce. V režimu pokročilého videa můžete nahrávat MPEG4
video, při kterém oceníte výkonný optický zoom a funkci pauzy. Díky systému dvojité stabilizace
pořídíte s tímto kvalitním fotoaparátem Samsung i100 vždy neuvěřitelně ostré a čisté snímky!
26
Digitální fotoaparáty • i100
27
i80
• Multimediální funkce:
fotoaparát, MP3 s SRS, PMP, prohlíÏeã textu
• 3.0” inteligentní ‰irokoúhl˘ LCD panel
• UÏiteãné nástroje: Autoportrét, volitelné styly,
barevn˘ filtr a dal‰í.
• Pokroãil˘ video mód:
MPEG4, SVGA rozli‰ení, optick˘ zoom, pauza,
stabilizátor obrazu, editaãní funkce
• Detekce obliãeje
• Digitální stabilizace obrazu (DIS)
• Popis funkcí
• PrÛvodce
• Multi Slide Show
• ISO 3200
• Redukce ãerven˘ch oãí
• Vysunovací konstrukce
• Nabíjení Multi Charging System (nabíjení z PC
a elekrické sítû)
Krása uvnitfi i zvenãí
Jedinečný vysouvací design modelu i80 v sobě skrývá sofistikované funkce. Díky 3” inteligentnímu
širokoúhlému LCD panelu, osobnímu multimediálnímu přehrávači, MP3 přehrávači s funkcí SRS,
textovému prohlížeči a režimu pokročilého videa pro natáčení videa, se model i80 stává okouzlujícím
a všestranným společníkem. K tomu přidejte tenký kompaktní design a máte plně vybavené
multimediální zařízení.
28
Digitální fotoaparáty • i80
29
i8
• Multimediální funkce:
fotoaparát, MP3 s funkcí SRS, PMP, textov˘
prohlíÏeã, svûtov˘ prÛvodce
• Moderní a stylov˘ design
• UÏiteãné nástroje: Autoportrét, volitelné styly,
barevn˘ filtr a dal‰í.
• Pokroãil˘ video mód: MPEG4 v rozli‰ení SVGA,
optick˘ zoom, pauza, editaãní funkce
• Detekce obliãeje
• Digitální stabilizace obrazu (DIS)
• Popis funkcí
• PrÛvodce
• Multi Slide Show
• Inteligentní LCD displej
• Nabíjení Multi Charging System (nabíjení z PC
a elektrické sítû)
• Redukce ãerven˘ch oãí
• Animované flash menu
• Lesklá povrchová úprava, 4 odstíny
Nové barevné trendy
Model i8 řady Samsung je rozhodně víc, než jen kvalitní fotoaparát. Umožní vám projevit svůj styl – ať
už fotíte své přátele nebo posloucháte MP3. Vybrat si můžete z několika barevných odstínů podle
svého vkusu. Ale to není vše. Fotoaparát nabízí MP3 přehrávač s funkcí SRS, osobní multimediální
přehrávač, aplikaci světový průvodce, textový prohlížeč a funkci pokročilého videa. Model i8 vám
poskytne všechny multimediální funkce, po kterých toužíte!
30
Digitální fotoaparáty • i8
31
L310W
• 13,1 megapixelÛ
• ·irokoúhl˘ objektiv 28 mm 3,6 x optick˘ zoom
• Duální stabilizace obrazu (OIS + DIS)
- OIS: Optická stabilizace obrazu
- DIS: Digitální stabilizace obrazu
• Vysoká citlivost ISO 3200 (3M)
• 2,7” inteligentní LCD
• Detekce obliãeje
• Detekce úsmûvu
• Detekce mrknutí
• Autoportrét
• 5smûrn˘ ovladaã hlavních vlastností a voliã
reÏimu
• Pokroãil˘ videoreÏim
- Záznam videa ve formátu MPEG-4, SVGA
rozli‰ení pfii 20 fps, Editace videa & zoomování
pfii záznamu videa
• Multi Slide Show
• 11 pfiednastaven˘ch scén
Nikdy nepropásnûte úsmûv na tváfii druhého
13,6Mpx L310W odstraňuje problémy při pořizování špičkových fotografií. Širokoúhlý objektiv
fotoaparátu L310W představuje ideální způsob pro fotografování velkých skupin tak, aby nikdo na
snímku nechyběl. S novou technologií Perfect Portrait System, funkcemi L310W - nejlepší snímek,
detekce úsměvu a obličeje a duální stabilizací obrazu (OIS + DIS) budou vaše vzpomínky vždy
perfektní. Všechny tyto snadno použitelné funkce spojené ve štíhlém, kompaktním provedení určitě
vyvolají úsměv na každé tváři.
32
Digitální fotoaparáty • L310W
33
L210
• Duální stabilizace obrazu (OIS + DIS):
OIS - optická, DIS - digitální
• Detekce obliãeje
• Pokroãil˘ video mód:
MPEG4, optick˘ zoom, pauza, editaãní funkce
• Automatické vyváÏení kontrastu (ACB)
• Autoportrét
34
Pfiirozená touha
po kvalitû
• Popis funkcí
Díky funkcím dvojité stabilizace Dual Image Stabilization,
detekce tváře a automatického vyvážení kontrastu jsou
rozmazané nebo špatně exponované snímky již minulostí.
A pořídit s L210 autoportrét je doslova hračka! Dále je
fotoaparát vybaven režimem pokročilého videa pro ty, kterým
nestačí jen fotografovat.
• Redukce ãerven˘ch oãí
• PrÛvodce
• Multi Slide Show
• Vysoká citlivost ISO 1600
• Pohybová samospou‰È (Motion timer)
• Zachycení pohybu
L201
• 10,2 megapixelÛ
• 2,7” inteligentní LCD
• Digitální stabilizace obrazu (DIS)
• Detekce obliãeje
• ReÏim Autoportrét
• Automatické vyváÏení kontrastu (ACB)
• Redukce ãerven˘ch oãí
• Záznam videa
- Záznam videa ve formátu MJPEG
- Editace videa & zoomování pfii záznamu videa
• Multi Slide Show
• Popis funkcí
• PrÛvodce fotografováním
UkaÏte svÛj styl
Na obdiv vystaveným 2,7” inteligentním LCD přináší L201
špičkové funkce zabalené v kompaktním, stylovém provedení.
S tloušťkou méně než 20 mm patří L201 k nejpřenosnějším
digitálním fotoaparátům ve své třídě. Ergonomické provedení
zajišťuje bezpečné uchopení, takže můžete fotografovat
přátele, rodinu nebo dokonce sebe jako lusknutím prstů.
Nenechte se však ukolébat uhlazeným a kompaktním tělem.
L201 je také vybaven nejnovější technologií digitálních
fotoaparátů, takže pořizování nejlepších fotografií je snadné!
35
L110
L100
• Duální stabilizace obrazu - L110:
OIS (optická stabilizace obrazu) + DIS (digitální
stabilizace obrazu)
• Digitální stabilizace obrazu (DIS) - L100
• Detekce obliãeje
• Záznam videa:
MPEG, optick˘ zoom, pauza, editaãní funkce
• Automatické vyváÏení kontrastu (ACB)
• Autoportrét
• Popis funkcí
• PrÛvodce
• Multi Slide Show
• Redukce ãerven˘ch oãí
• Vysoká citlivost ISO 1600
• 11 pfiednastaven˘ch scén
• Pohybová samospou‰È (Motion timer)
• Zachycení pohybu
Chytr˘, tenk˘ a decentní
Samsung L110 a L100 s rozlišením 8,2 Mpx přichází s celou řadou možností pro zvýšení kvality
snímků – už nikdy se vám nestane, aby fotografie uchovávající vaše vzpomínky byly neostré nebo
nekvalitní kvůli nesprávné expozici. Vaše snímky budou díky digitální stabilizaci obrazu, funkci detekce
tváře a automatickému vyvážení kontrastu vždy dokonalé. Nahrávat můžete také video ve formátu
MPEG, při kterém oceníte funkci zoomu. Ať už budete fotografovat své přátele, rodinu nebo sami
sebe, L110 a L100 představují cenově příznivé řešení, které hledáte.
36
Digitální fotoaparáty • L110/L100
31
37
S1070
• 10,2 megapixelÛ
• 2,7” inteligentní LCD
• Digitální stabilizace obrazu (DIS)
• Detekce obliãeje
• ReÏim Autoportrét
• Záznam videa
- Záznam videa ve formátu MJPEG
- Editace videa & zoomování pfii záznamu videa
• Multi Slide Show
• Popis funkcí
• PrÛvodce fotografováním
• 11 pfiednastaven˘ch scén
Zaznamenávejte vzpomínky, kaÏdodennû
S 10,1MPx S1070 je zaznamenávání vzácných vzpomínek jako lusknutí prstem. Užitečné funkce,
například schopnost detekce obličeje, zajišťují, že nepropásnete žádný záběr. S1070 také umožňuje
snadné sdílení vzpomínek v akci.
38
Digitální fotoaparáty • S1070
39
S1060
• 5x optick˘ zoom
• 2.7” inteligentní LCD displej
• Digitální stabilizace obrazu (DIS)
• Detekce obliãeje
• Popis funkcí
• Autoportrét
• Vysoká citlivost ISO 1600
• 11 pfiednastaven˘ch scén
Krásné okamÏiky uchované navÏdy
Model Samsung S1060 s rozlišením 10,2 Mpx přichází s fan-tastickou kvalitou snímků a 5x optickým
zoomem, který vám umožní zachytit každý moment, ať už budete kdekoliv. A na 2.7” inteligentním
LCD displeji můžete své výsledky nejen prohlížet, ale také ihned ukázat známým a přátelům. Díky
užitečným funkcím jako je digitální stabilizace obrazu nebo detekce tváře bude pořízení čisté
a dokonale ostré fotografie stejně jednoduché, jako vyslovit slovo „sýr“!
40
Digitální fotoaparáty • S1060
41
S860
S760
• Digitální stabilizace obrazu (DIS)
• Detekce obliãeje
• Popis funkcí
• Autoportrét
• Vysoká citlivost ISO 1000
• 11 pfiednastaven˘ch scén
• UÏivatelsky pfiívûtivé ovládání
Kvalitní snímky pro va‰e vzpomínky
Nenechte se zmást prostým, ale elegantním designem fotoaparátů Samsung S860 a S760. Tyto
kompaktní modely jsou totiž doslova napěchovány špičkovými technologiemi a mnoha užitečnými
funkcemi, s nimiž se pro vás fotografování stane zábavou. Digitální stabilizátor obrazu, funkce detekce
tváře a snadno srozumitelný popis funkcí zajistí, že si budete cenit každého snímku, který s tímto
fotoaparátem pořídíte. A pořídit autoportrét bude doslova hračkou! Nejtěžší pro vás bude se
rozhodnout, který snímek máte vymazat.
42
Digitální fotoaparáty • S860/S760
43
Videokamery • Obsah
VIDEOKAMERY SAMSUNG
rychlý start a obrovská flash paměť
Nové kamery Samsung přináší nejnovější technologie, tradiční styl a pohodlné
ovládání. Výsledek je skutečně ohromující. Díky rozlišení 1920 x 1080 Full HD,
vnitřní Flash paměti pro rychlý start, snadnému ovládání a celé řadě funkcí pro
ještě vyšší pohodlí vás kamera jako například VP-HMX20C zve ke vstupu
do vzrušujícího světa videa. Další informace najdete na adrese www.samsung.cz.
Obsah
46
54
62
70
VP-HMX20C
VP-MX20
VP-DX100/
VP-D381
Technické
specifikace
45
Nejnovûj‰í ‰piãkové technologie
Hledáte-li skutečně sofistikovaný přístroj, pak je tu VP-HMX20C. S rozlišením
1920 x 1080 Full HD, nejvyšší možnou kvalitou obrazu, vnitřní Flash pamětí
pro okamžitý start, odolností a příjemným ovládáním, objektivem F1.8 HD
s velkou světelností, malé hmotnosti a celé řadě užitečných funkcí
a špičkových technologií pro vás VP-HMX20C dokáže snad všechno!
46
Videokamery • VP-HMX20C
47
48
Samsung VP-HMX20C nahrává video s dnes nejvyšším možným rozlišením 1920 x
1080 Full HD. Díky využití celé řady špičkových technologií VP-HMX20C přináší do
světa kamer nejvyšší možnou kvalitu, svěží a čistý obraz v celé řadě formátů. Vaše
videa budou tak reálná, že tomu nebudete sami věřit.
Full HD je Real HD
Velkoformátové snímky s rozli‰ením 8 Mpx
Kamera VP-HMX20C pracuje s nejvyšším současným rozlišením 1920 x
1080 Full HD. 1920 x 1080 Full HD video znamená bohatší informace,
čistotu obrazu, jasné barvy a neuvěřitelné množství detailů. A také to
znamená, že při prohlížení na HDTV vám neunikne jediný pixel.
Výsledkem je dokonale reálné video s jasnými a živými barvami bez kazů
a digitálního šumu, se kterými jste se možná setkali u jiných kamer.
Technologie Samsung Pixel-Rising na principu interpolace pixelů dokáže
statický snímek převést do rozlišení, které je ekvivalentní rozlišení
8 Mpx a výsledný snímek je možno vytisknout na velkoformátové
tiskárně. Tatáž technologie umožňuje zvětšit část obrazu při zachování
přesných detailů.
Originál
2304X1728
(4 Mpx)
Pixel-Rising
Progressive HD (1920 x 1080 Full HD)
Kamera Samsung VP-HMX20C přináší skutečně neobvyklou kvalitu
videa díky využití progresivního snímání. Video v HD kvalitě se ukládá
v progresivním režimu (25fps), takže je věrné a čisté nezávisle na tom,
jak rychle se natáčený objekt pohybuje. Výsledkem této technologie je
plynulý obraz i při přehrávání dvojnásobnou, čtyřnásobnou nebo
dokonce osminásobnou rychlostí!
Videokamery • VP-HMX20C
Uvidût znamená uvûfiit – Realita Full HD
3264X2448
(8 Mpx)
Citliv˘ jako va‰e oãi (ISO3200)
I při osvětlení pouhý 1 lux (například svíčka) může VP-HMX20C
v režimu High Sensitivity Mode s neuvěřitelnou citlivostí ISO3200 natáčet
ostré video nebo pořizovat snímky s rozlišením 8 Mpx. Vysoká citlivost
vám dovolí fotografovat při špatných světelných podmínkách, aniž by
výsledek byl rozmazaný kvůli dlouhé expoziční době.
Vysokorychlostní snímání
Funkce kamery VP-HMX20C vám umožní pořizovat desetisekundové
záběry s neuvěřitelnými 250 snímky za sekundu (fps). Můžete tak
natáčet a poté zpomaleně přehrávat například taneční pohyby,
analyzovat golfové údery nebo zachytit pohyb příliš rychlý pro lidské oko.
Rozmazání v dÛsledku chvûní
ISO3200 & EIS
·ir‰í objektiv s velkou svûtelností F1.8
Kamera VP-HMX20C je vybavena širokým objektivem se světelností
F1.8 a 10x optickým zoomem propouštějícím více světla do snímače,
takže výsledný snímek je stejný jako obraz, který vidí vaše oči. Kvalitní
HD objektiv podle extrémně přísných norem, takže výsledný snímek
nebo video neobsahuje žádné zkreslení, působí přirozeně a přesně
a nabízí nejvyšší dnes možnou kvalitu.
Plynulé video a ãisté snímky
Elektronický stabilizátor obrazu (EIS) vám umožní pořizovat dokonale
přesné a realistické snímky a videa.
Sofistikovaný software sleduje chvění kamery a odchylky v obraze
okamžitě kompenzuje přímo na snímači, takže statické snímky jsou vždy
dokonale ostré a video plynulejší a přirozenější.
49
Nejnovûj‰í technologie a pfiíjemné ovládání
VP-HMX20C je nejen napěchován špičkovými funkcemi, ale je i triumfem designu.
Elegantní a stylová kamera je lehká, kompaktní a současně odolná. Díky vnitřní paměti
Flash, malému počtu mechanických dílů, delší výdrži baterie a sofistikovanému
softwaru je fotografování a natáčení s VP-HMX20C snadné a příjemné. Nejnovější
technologie VP-HMX20C vám umožní ve světě videa úplně všechno!
Quick Start pro zachycení okamÏiku
Dual Recording pro souãasn˘ záznam videa a snímkÛ
S funkcí Quick Start nezmeškáte žádný důležitý okamžik svého života.
VP-HMX20C je připravena v každém okamžiku; stačí ji zapnout
a natáčet. Už to nemůže být snazší ani rychlejší! Díky vnitřní paměti Flash
už nemusíte ztrácet čas čekáním na start nebo načítání disku ani
vkládáním kazety. Nová řada našich kamer je k záznamu připravena do
3 sekund po zapnutí — 4x rychleji než standardní DVD kamera! S touto
rychlostí vám už nic neunikne.
Inovativní funkce duálního záznamu kamery VP-HMX20C vám umožní
fotografovat i při natáčení Full-HD videa! Prostě stisknete spoušť
a VP-HMX20C bez přerušení záznamu pořídí snímek s rozlišením 2 Mpx.
1, 2, 3 sekundy, start!
POWER
VP-HMX20C
3s
Nahrávání
Del‰í v˘drÏ baterie
Samsung
Kamery Samsung pracují efektivněji než většina ostatních kamer.
Výsledkem je menší příkon a delší výdrž baterie, takže se už nestane, že
byste kvůli vybité baterii zmeškali důležitý moment.
POWER
12 s
Nahrávání
Doba záznamu
HD (1920 x 1080/ 50i)
BûÏná kamera
Super Fine
Fine
Normal
Výdrž baterie
8 GB
70 min.
95 min.
120 min.
90 min.
Více neÏ jen pfienosná
Díky kompaktní konstrukci už můžete kameru nosit stále s sebou.
HDMI
VP-HMX20C můžete připojit k libovolnému vstupu HDTV: HDMI,
komponent, S-video nebo kompozit. Připojení jediným HDMI kabelem
k HDTV je velmi rychlé, záznam z kamery pak můžete přehrávat na
televizoru bez ztráty kvality.
Spolehlivá, flexibilní a odolná
Odolnost je díky využití Flash paměti velmi velká.
Ve srovnání s kazetami nebo disky neobsahuje Flash paměť takřka
žádné mechanické díly, které se mohou poškodit nebo opotřebovat! To
také znamená, že se nemusíte tolik bát pádu, deště nebo jiné nehody.
50
HDMI
D/A pfievodník
Videokamery • VP-HMX20C
Efektivní potlaãení ‰umu
Odpoãinek pro oãi; v˘borné v˘sledky
Špičkový systém ANR (Advanced Noise Reduction) omezuje šum
vznikající ve snímači, takže výsledné video působí dokonale živým
a reálným dojmem.
Širokoúhlý 2.7” LCD dotykový displej s vysokým rozlišením je báječný.
Na formátu 16:9 odpovídajícím formátu HDTV uvidíte bez problémů
přesně to, co uvidíte na TV po návratu domů. A ovládání celé řady
užitečných funkcí je díky dotykovému displeji VP-HMX20C příjemným
osvěžením.
BûÏná kamera
Samsung
Detekce obliãeje
Technologie Samsung Face Detection jímž je kamera VP-HMX20C
vybavena vám zaručí, že snímáte obraz, který chcete skutečně natáčet.
Technologie Face Detection automaticky detekuje v prostoru až 8 tváří,
zaostří a nastaví expozici tak, aby na videu vypadaly v co možná
nejlepším světle.
Rychlá, chytrá a spolehlivá
Díky 8 GB integrované flash paměti bez mechanických dílů, které by vás
zdržovaly nebo pásku či disku, který můžete ztratit. VP-HMX20C vám
umožní pořizovat záznam v libovolném okamžiku, je flexibilní, odolná
a spolehlivá.
Otoãná rukojeÈ
Jedinečná koncepce otočného držáku vám umožní pořizovat záznam
i v obtížných úhlech. Pohybem zápěstí kdykoliv upravíte úhel kamery tak,
aby bylo video perfektní – to vše jedinou rukou! Ergonomický design
otevírá zcela nové možnosti při natáčení videa.
Multifunkãní kolébka
Dokovací kolébka opět zvyšuje inovativní náskok kamer Samsung před
ostatními kamerami. Můžete v ní díky USB rozhraní kameru nabíjet nebo
přes ni můžete připojit další AV zařízení přes HDMI – vše najednou!
Uvolnûte se s funkcí Easy Q
Inovativní funkce Easy Q přepne kameru VP-HMX20C do plně
automatického režimu a vy můžete během natáčení relaxovat a sledovat
dění kolem sebe.
Dokovací kolébka
HDMI
Nabíječka
Komponentní
AV výstup
USB
51
Špičková řada FLASH kamer Samsung přináší špičkové
technologie, příjemné a snadné ovládání a jedinečný
design. Kamera VP-HMX20C s nejvyšším možným rozlišením
1920 x 1080 Full HD vytváří snímky se strhující čistotou.
rychl˘ start a obrovská flash pamûÈ
52
Videokamery • VP-HMX20C
VP-HMX20C
Full High-Definition video s bájeãn˘m obrazem
Dokonalá kompresní metoda
Nejnovější kamery Samsung vytvářejí video s rozlišením 1920 x 1080
Full HD, které díky technologii progresivního snímání ukládají v HD kvalitě
(25fps). Obraz vytvořený pomocí progresivního snímání je plynulý a ostrý
nezávisle na tom, jak rychle se snímaný objekt pohybuje a výsledné
video je živé jako u žádné jiné kamery. Výsledkem je plynulý obraz i při
přehrávání dvojnásobnou, čtyřnásobnou nebo dokonce osminásobnou
rychlostí!
1920 x 1080 Full HD video je optimální pro sledování na Full HD TV
s malou i velkou obrazovkou, obraz je až neuvěřitelně živý a přirozený.
Komprese už nemusí znamenat snížení kvality obrazu. Nový H.264 HD
Video CODEC zajistí takřka bezeztrátovou kompresi. V záznamu
nebudete postrádat žádný detail, který jste si přáli zachytit. A to vše při
velmi úsporném využití paměti! Můžete nahrávat celé hodiny videa ve
formátu, který se snadno edituje a přenáší.
1920 x 1080 prokládané
1920 x 1080 progresivní
Velkoformátové snímky s rozli‰ením 8 Mpx
Technologie Samsung Pixel-Rising na principu interpolace pixelů dokáže
statický snímek převést do rozlišení, které je ekvivalentní rozlišení
8 Mpx a výsledný snímek je možno vytisknout na velkoformátové
tiskárně. Tatáž technologie umožňuje zvětšit část obrazu při zachování
přesných detailů.
Originál
2304X1728
(4 Mpx)
Pixel-Rising
Vysokorychlostní snímání 250fps
Funkce kamery VP-HMX20C vám umožní pořizovat desetisekundové
záběry s neuvěřitelnými 250 snímky za sekundu (fps). Můžete tak
natáčet a poté zpomaleně přehrávat například taneční pohyby,
analyzovat golfové údery nebo zachytit pohyb příliš rychlý pro lidské oko.
3264X2448
(8 Mpx)
Citliv˘ jako va‰e oãi (ISO3200)
I při osvětlení pouhý 1 lux (například svíčka) může VP-HMX20C
v režimu High Sensitivity Mode s neuvěřitelnou citlivostí ISO3200 natáčet
ostré video nebo pořizovat snímky s rozlišením 8 Mpx. Vysoká citlivost
vám dovolí fotografovat při špatných světelných podmínkách, aniž by
výsledek byl rozmazaný kvůli dlouhé expoziční době.
Dual Recording pro souãasn˘ záznam videa a snímkÛ
Inovativní funkce duálního záznamu kamery VP-HMX20C vám umožní
fotografovat i při natáčení Full-HD videa! Prostě stisknete spoušť
a VP-HMX20C bez přerušení záznamu pořídí snímek s rozlišením
2 Mpx.
Rozmazání v dÛsledku chvûní
Doba záznamu
HD (1920 x 1080/ 50i)
VP-HMX20C
ISO3200 & EIS
Super Fine
Fine
Normal
Výdrž baterie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10x optický zoom
6,4 Mpx CMOS snímač
2.7” 16:9 širokoúhlý dotykový LCD displej
H.264 HD Video Codec
Real Full HD (1920 x 1080 / 50i)
Progressive HD (1920 x 1080/25p)
8 GB vnitřní Flash paměť
Slot na paměťové karty: SDHC / MMC+
Elektronická stabilizace obrazu (EIS)
Konektory HDMI, komponent, S-Video, kompozit
•
•
•
•
•
•
•
8 GB
70 min.
95 min.
120 min.
90 min.
Vysokorychlostní USB 2.0
Easy Q
250 snímků za sekundu
Dokovací kolébka
i-Check (monitorování stavu vybití baterie)
Tlačítko Dual Zoom & Rec.
Grafické uživatelské rozhraní ve 23 jazycích
53
Natáãejte a sdílejte va‰e vzpomínky
Natáčejte, sdílejte a užívejte si snadnějšího vytváření domácího videa s flash
videokamerou VP-MX20. Je vybavena čipem Samsung, který poskytuje vyšší kvalitu,
delší životnost baterií a dobu záznamu. Pořízené záznamy můžete pohodlně přenést do
přehrávačů médií a na web, což vám přináší příležitost sdílet vzpomínky s celým světem.
54
Videokamery • VP-MX20
55
54
Videokamery • VP-MX20
Dokonalé digitální video
Samsung VP-MX20 vám nabízí záznam videa v tak vysoké kvalitě, že oživuje vašem
vzpomínky svěží a přirozenou krásou. Kombinace špičkových obrazových technologií
VP-MX20 vytváří videokameru, která vám přináší to nejlepší ze všeho: přirozenou
reprodukci barev, stabilitu obrazu, pokročilou redukci šumu, objektiv nejvyšší kvality
a nejčistší videozáznam, jaký jste doposud viděli.
Nové fie‰ení integrovaného ãipu s technologií
Samsung
3D Noise Reduction
VP-MX20 přesahuje tradiční hranice uvedením 3D redukce šumu, která
dramaticky omezuje šum při zachování originálních hran a vzorů obrazu.
Analýzou pohybu mezi snímky jsou snímky rozděleny na snímky se
vzorem/hranami a různé snímky procházejí oddělenými filtry, které
zachovávají vzor a hrany a odstraňují šum. Po průchodu filtrem jsou
snímky znovu zkombinovány pro vytvoření jasnějšího a čistšího obrazu.
Zažijte nejpřirozenější překrásný obraz s novou technologií Samsung.
Kombinace technologií Advanced Color Expression, Hyper Digital Image
Stabilizer, Super LCD plus a Face Detection Auto Focus vytváří
fantasticky reálný digitální obraz.
Čip Samsung v kamerách VP-MX20 umožňuje delší životnost baterie,
rozšířenou dobu záznamu a vyšší kvalitu digitálního obrazu. Vývojem
a realizací výkonného systému řízení v jednom čipu se výrazně snížila
spotřeba energie, což umožňuje zachytit více vzpomínek, které mohou
být opatrovány po zbytek života.
Kompromis mezi N.R. a ztrátou hran
Pro snížení šumu je
snímek po snímku
aplikována dolní
propust, která
způsobuje ztrátu hran
Vylepšení
hran
LFP
Snímek
Běžný televizor
Původní vzor je zachován díky extrakci vzoru mezi snímky
Přiřazování
vzorů
LMMSE filtr
Vzor
Snímek
Adaptivní LPF
Technologie Samsung
Rozdíly
Stejnû jasné barvy jako ve va‰ich vzpomínkách
Technologie Digital Natural Color Processing vytváří rozšířenou paletu
barev, které se více blíží barvám pozorovaným v přírodě. Vnitřní úpravou
obrazu přesahující RGB do 4 barev CMYK odpovídajícím spektru
umožňuje VP-MX20 přesně znovu vytvořit barvy, které se více blíží tomu,
co vidíte očima, jsou bližší vašim vzpomínkám a bližší skutečnosti.
3D Motion Optimizer
Zpracování 3D Motion Optimizer vytváří jasnější, čistší obraz. Narozdíl od
běžného 2D zpracování porovnává 3D zpracování předchozí a následující
snímky, rozděluje aktuální snímek na blok pixelů, detekuje výskyt šumu
a efektivně jej odstraňuje bez odfiltrování celého obrazu.
VP-MX20
Cílový pixel
Analyzované cíle
Neanalyzované pixely
1
Spektrální hodnoty
Před
2
2
1
0
0
CCIR709 / sRGB
300
Běžná technologie
Cílový snímek
Před
400
500
600
700
CCIR709 / sRGB
300
400
500
600
700
Technologie Samsung
Cílový snímek
Prostorová analýza
Další snímek
Časová analýza
VP-MX20
Běžný televizor
Technologie Samsung
57
Hyper D.I.S
Modernizovaná korekce gamma
Nepevné ruce způsobují, že záznam kamery je roztřesený a rozmazaný.
Díky zvýšenému výpočetnímu výkonu zajišťuje VP-MX20 přesnou
stabilizaci obrazu analýzou vícesměrového pohybu narozdíl od většiny
digitálních stabilizátorů obrazu, které jsou pouze dvousměrné. Užívejte si
čistý a stabilní záznam.
Pokročilou korekcí gamma je dosažena reprodukce skutečných,
přirozených barev. Běžná úprava rozděluje křivku gamma do 8 kroků,
ovšem čip Samsung ji rozděluje na 128 kroků a každou RGB křivku
upravuje individuálně pro dokonale podrobné vyjádření barev.
·piãkov˘ jas LCD monitoru
TLCD monitor VP-MX20 je viditelný i v nejslunečnějších dnech. S funkcí
Advanced Outdoor LCD Enhancement, umožňuje VP-MX20 kompenzaci
až 50 000 luxů světla, čím vylepšuje průmyslový standard 30 000 luxů.
Dramatické zlepšení je dosaženo modernizovaným algoritmem 3-D LUT
(Look Up Table), který poskytuje obraz zachovávající podrobnosti, jas,
kontrast a světlost v jakémkoliv počasí.
Objektiv svûtové úrovnû,
videokamera svûtové úrovnû
Technologie Face Detection AF
Narozdíl od běžných videokamer zaostřuje pokročilá technologie Face
Detection AF v kameře VP-MX20 na obličeje v záběru. S inteligentním
autofokusem detekujícím obličej jsou obličeje vždy zaostřeny, dokonce
i když nejsou ve středu záběru. Technologie Samsung Face Detection AF
umožňuje snímáním čistšího, kvalitnějšího obrazu.
58
Nejkritičtější faktor rozhodující o kvalitě obrazu videokamery je objektiv.
Z toho důvodu jsou VP-MX20 vybaveny vysoce kvalitním objektivem
Schneider Kreuznach. Objektivy Schneider Kreuznach světově proslulé
špičkovou optikou poskytují vylepšené odstranění zkreslení
a astigmatismu pro vynikající, přirozeně vypadající snímky. S 34x
optickým zoomem umožňuje objektiv Schneider Kreuznach videokamery
VP-MX20 maximální přiblížení akci.
Videokamery • VP-MX20
Snímání s péãí
Pro vaše pohodlí je stylová kamera Samsung VP-MX20 vybavena výkonnými funkcemi,
které jsou vytvořeny pro zjednodušení vašeho života a lepší pořizování videozáznamů.
Nejdelší životnost baterie a doba záznamu na světě jsou umožněny nahráváním
záznamů pomocí kodeku H.264, které je možné přehrávat na přehrávačích MP3
a osobních přehrávačích médií podporujících kodek H.264 bez překódování.
Del‰í doba záznamu, více cenn˘ch vzpomínek
Sdílejte va‰e vzpomínky, sdílejte Ïivot
Užívejte si delší dobu videozáznamu ve vysoké kvalitě
s videokameramou VP-MX20. Díky vysoce výkonnému kodeku H.264
umožňuje videokamera Samsung VP-MX20 delší dobu záznamu vašich
vzpomínek než videokamery používající kodek MPEG2. Se stejnou
kapacitou pořídí VP-MX20 1,5x delší záznam než v případě použití
kodeku MPEG2. Vytvořené komprimované videosoubory se rychleji
posílají emailem a ukládají na web, což maximálně usnadňuje sdílení,
bez ztráty obrazové kvality.
Sdílení života s přáteli a rodinou se díky VP-MX20 stává jednodušší.
Výběrem režimu Web & Mobile můžete snímat ve formátu ideálním pro
přehrávače MP3 podporující kodek H.264 a pro YouTube. Videosoubory
zaznamenané pomocí VP-MX20 mohou být snadno použity v programu
pro přenos a přehrávány na MP3 přehrávači podporujícím kodek H.264.
Program pro ukládání na YouTube v balíku softwaru Mediashow
umožňuje přímé ukládání na YouTube, čímž vynechává domovskou
stránku YouTube.
Doba záznamu na 1 DVD disk
35 Min
H.264
(VP-MX20)
20 Min
MPGE2
1.4GB
Flash videokamera Samsung MX20
s kodekem H.264
Paměť 32GB
32GB
Paměťová karta
SD Memory
30GB HDD
36 DVD disků
7 hodin 10 min
7 hodin 20 min
Stažení do MP3 přehrávače
Uložení na YouTube pomocí
MediaShow (Software Samsung)
22 DVD disků
Îivotnost baterie vás nikdy nenechá na holiãkách
S dlouhou životností baterie umožňuje Samsung VP-MX20 nahrávat,
přehrávat a užívat si zábavy tak dlouho, jak potřebujete. Baterie pro dlouhý
čas nabízí neuvěřitelné 3 hodiny svobody záznamu (1,9 W, 850 mAh)
v porovnání s výrobkem společnosti A s 1 hodinou a 10 minutami (2,9 W,
1000 mAh) a výrobkem společnosti B s 1 hodinou a 20 minutami
(3,8 W, 800 mAh), což vám přináší čas potřebný pro vytvoření vzpomínek,
které zůstanou na celý život.
VP
USB nebo karta
Konkurenční HDD kamera Konkurenční HDD kamera
s kodekem MPEG2
s kodekem MPEG2
30GB
32GB
32GB
12 hodin 40 min
Připojení k MP3 přehrávači a YouTube
Stejnû stylová jako vy
Se senzačním stylem Samsung přináší VP-MX20 nejkomfortnější
představitelnou zkušenost s videokamerou. S ergonomickým designem,
který vypadá stejně dobře, jako se používá, dokonale padne do ruky
a bezpečně drží na místě pomocí plně flexibilní otočné rukojeti.
S vestavěným krytem objektivu, UV vrstvou, palcem snadno ovládanými
tlačítky a sekundárními tlačítky pro zoom a záznam si můžete užívat jeho
krásy s jistotou.
Vestavěný kryt objektivu
Otočná rukojeť
výrobek
společnosti
výrobek
společnosti
Sekundární tlačítka
zoomu/záznamu
Snadné ovládání palcem
59
Vytváfiení magick˘ch domácích videí
Užívejte si veškerou zábavu při domácím vytváření videa s videokamerou Samsung
VP-MX20. Videa v profesionální kvalitě jsou vytvářena s jednoduchostí, která je
pohodlná pro každého. Snadné používání a vybavení intuitivními funkcemi umožňuje
snímání ohromujících záběrů s minimální nervozitou. Užívejte si veškerou zábavu při
domácím vytváření videa s produkty Samsung.
Natáãení ve volném stylu
Vícepolohová otočná rukojeť videokamery VP-MX20 nabízí úplnou
flexibilitu a svobodu pohybu v celém rozsahu podmínek natáčení.
Inovativní otočná rukojeť umožňuje nepřerušovaný pohyb videokamery
mezi normální a dolní pozicí, což vám přináší úplnou kontrolu jak a co
natáčíte.
Funkce duální ãasové pásmo
Pro vaše pohodlí je VP-MX20 vybavena nastavením světového času.
Tato funkce vám umožňuje vybrat město a časové pásmo, které jste
navštívili, bez nutnosti změny nastavení pro váš domov. Jednoduše
vyberte čas „Návštěva” a místo kde jste, a když se vrátíte znovu domů,
jednoduše vyberte „Doma” a čas se obnoví, jako byste nikdy nebyli
pryč.
Inteligentní nastavení scény
Funkce iScene vám nabízí speciální režimy záznamu pro různé typy scén
a pořizování perfektních videozáběrů mnohem snadněji než dříve.
Funkce iScene nabízí předvolbu záznamových prostředí pro scény
Sport, Portrét, Bodové osvětlení, Pláž, Sníh, Vysoká rychlost, Potraviny
a Vodopád optimalizací vyvážení bílé, expozice a času závěrky.
Inteligentní kontrola
Funkce iCheck umožňuje okamžitý přístup k informacím o zbývající
kapacitě baterie a paměti bez nutnosti zapnutí videokamery. Jednoduše
stiskněte tlačítko iCheck a VP-MX20 zobrazí zbývající kapacitu baterie
a dobu záznamu na LCD a pak se automaticky vypne.
60
Intervalov˘ záznam
Nastavením časového intervalu pro záznam snímků můžete plně využívat
funkce intervalového záznamu. Tato funkce vám, s použitím výběrového
zachytávání snímků, umožňuje záznam s rozšířenou periodou času,
takže můžete vidět efekt dlouhodobého záznamu komprimovaného do
kratšího časového rámce. Představte si přelet mraků na obloze nebo
západ slunce na vodě.
Videokamery • VP-MX20
rychl˘ start a obrovská flash pamûÈ
Extrémně kompaktní a současně stylový design VP-MX20 dělá
z této kamery módní doplněk! Díky režimu Web & Mobile
můžete zároveň sdílet natočený obsah se svými přáteli přes
YouTube nebo je mít stále s sebou ve svém přerávači iPod.
49
VP-DX100
VP-DX100
Malé a stylové DVD fie‰ení
Celá řada výkonných funkcí dělá z DVD kamery
VP-DX100 ideální nástroj pro pořizování záznamu,
přitom díky grafickému uživatelskému rozhraní je její
ovládání tak jednoduché, až je to k neuvěření.
VP-D381
Pfiíjemná, kompaktní a v˘konná
VP-D381 MiniDV s 34x optickým zoomem představuje
vynikající kompaktní nástroj pro tvorbu báječného videa,
její ovládání je intuitivní a jednoduché. Funkce průvodce
Shooting Guide nahrávání a fotografování ještě usnadňuje.
54
VP-D381
VP-DX100
VP-D381
34x optick˘ zoom, objektiv Schneider Kreuznach
Otoãná rukojeÈ (pouze VP-DX100)
(pouze VP-DX100)
Kamery Samsung využívají vysoce kvalitní objektivy Schneider
s extrémně nízkým zkreslením a aberací, proto je video vždy přirozené,
přesné a působivé. Velký 34x optický zoom vás vezme přímo do akce
a světelnost F1.6 poskytuje optickému snímači dostatek světla. Rozdíl je
patrný na první pohled!
Unikátní otočná rukojeť kamer Samsung vám dobře sedící v dlani vám
umožní pořizovat záběry v nezvyklých úhlech – stačí jedna ruka. Můžete
například nahrávat s nízkým úhlem, aniž byste se museli ohýbat nebo
klečet.
Videokamery • VP-DX100/D381
VP-DX100/D381
16:9 LCD displej 2.7”
Obraz na 2.7” LCD displeji s vysokým rozlišením, otáčením v úhlu
270 stupňů a formátem 16:9 přesně odpovídá obrazu na HDTV
televizoru – co vidíte na displeji, uvidíte i na televizoru po návratu domů.
150 stupÀÛ
Jednoduché ovládání
Navigaci v menu usnadňuje pětisměrný joystick na pravé straně LCD
displeje. Většinu funkcí můžete ovládat palcem.
2,7” (16:9) LCD
2,5” (4:3) LCD
Stylov˘ a ergonomick˘ design
Kromě ergonomického designu, díky kterému dokonale padnou do
dlaně, mají tyto kamery celou řadu vlastností, které usnadňují používání,
jako jsou snadno přístupná tlačítka na zadním panelu, pohodlná výměna
baterie, zabudovaná krytka objektivu nebo ochranná UV vrstva objektivu.
Vylep‰ené grafické rozhraní (pouze VP-DX100)
Lokalizace pro 23 jazykÛ
Barvu intuitivního menu s ikonami VPDX100 můžete nastavit podle svého
vkusu, ovládání kamery pak bude ještě příjemnější.
Velmi užitečná funkce pro oblast mimo USA je počet jazyků lokalizace
menu. K dispozici máte na výběr z 23 jazyků, ovládání pak pro vás bude
ještě snazší.
VP-DX100
VP-D381
Doba záznamu
720 x 576/ 50i
DVD-R
XP
SP
LP
Výdrž baterie
• DVD kamera s otočnou rukojetí
• 34x optický zoom
• Objektiv Schneider
Kreuznach
• 800 000 pixel CCD snímač
• 2.7” širokoúhlý LCD displej,
112 000 pixel
1,4 GB
20 min.
30 min.
60 min.
70 min.
• DVD -RW/+RW/-R/+R (DL)
• Slot na paměťové karty:
SD/MMC
• Digitální stabilizace obrazu (DIS)
• Vysokorychlostní USB 2.0
• Grafické uživatelské rozhraní
v 23 jazycích
Doba záznamu
720 x 576/ 50i
miniDV
SP
LP
Výdrž baterie
•
•
•
•
Kompaktní miniDV
34x optický zoom
800 000 pixel CCD snímač
2.7” širokoúhlý LCD displej,
112 000 pixel
• Digitální stabilizace obrazu
(DIS)
60 min.
90 min.
80 min.
• Grafické uživatelské rozhraní
v 23 jazycích
63
Servis – kdykoliv jej budete potřebovat.
Kvalitní a spolehlivý
servis
Náš úspěch je založen na bohaté nabídce a kvalitě
produktů a na důvěře našich zákazníků. Naším prvořadým
cílem je spokojenost našich zákazníků, proto jim
garantujeme všestrannou zákaznickou podporu. Máme pro
Vás připravenou celou řadou špičkových služeb.
Samsung infolinka
Chcete vědět víc o našich produktech? Odborníci našeho
Kontaktního centra jsou připraveni ve všední dny od 8 do
18 hod odpovědět na jakýkoli Váš dotaz, bez ohledu na to,
kde jste produkt zakoupili.
800 SAMSUNG
800 726 786 (4)
• Všeobecné informace
o produktech
• Poradenství pro zákazníky
před nákupem
• Informace ohledně nastavení
telefonů
• Informace o autorizovaných servisech
• Přijímání připomínek zákazníků ohledně produktů
a služeb
Samsung internetové
stránky
www.samsung.cz
64
V sekci Podpora najdete:
• Download centrum, kde si
můžete stáhnout ovladače,
software a návody
k produktům Samsung
• Záruční podmínky pro
všechny kategorie
produktů Samsung
• Seznam autorizovaných
servisních středisek společnosti Samsung, včetně
aktuálních kontaktů
• Ceníky a katalogy ke stažení
• Často kladené dotazy k produktům Samsung a odpovědi
na ně
Servis • Technické specifikace
65
NV40
66
NV30
NV9
Technické specifikace
L210
L310W
i8
NV4
67
68
Technické specifikace
69
Digitální kamery
VP-HMX20C
VP-MX20
VP-DX100
VP-D381
1/1.6" CMOS
800 000 pixel
400 000 / Schneider Kreuznach
34x / 1200x
F1.6~4.3
*
30 mm
Zabudovaná
EIS
3 Lux (Color Nite Mode)
Auto, 4 přednastavené, uživatel
O
AF / manuální
X
X
O
2.7" 112 000 bodů
16:9 wide
X
X
X
SDHC / MMC+ slot
H.264
X
X
AAC
X
X
SD: 720 x 576 (50i)
X
X
X
X
X
X
X
-
O (USB2.0)
X
O (pouze výstup)
X
X
X
X
X
IA-BP85ST
7,4 V / 850 mAh
O
180 min.
4,1 W
23 (CZ jazyk)
X
X
O
O
X
X
X
X
O
X
O
125 x 60 x 60, 5 mm
270 g
70
* Specifikace nebyly v době uzávěrky známy.
Společnost Samsung neručí za tiskové chyby, které se v katalogu mohou vyskytnout. Modelové řady produktu včetně jejich vybavení a technických specifikací mohou být upravovány a aktualizovány bez předchozího
upozornění. Tento katalog je informativního charakteru, konkrétní specifikace a parametry výrobku si ověřte u svého prodejce Samsung.
Příslušenství – videokamery
VP-HMX20C
Napájecí adaptér
AV kabel
Kolébka
CD se softwarem
USB kabel
Komponentní kabel
Dálkový ovladač
Akumulátor
Stručný návod
(pouze N.A.)
VP-MX20
Napájecí adaptér
AV kabel
USB kabel
Akumulátor
CD se softwarem
Stručný návod
Pouzdro
VP-DX100
Napájecí adaptér
AV kabel
USB kabel
Akumulátor
Napájecí adaptér
AV kabel
Akumulátor
Krytka objektivu
CD se softwarem
Stručný návod
VP-D381
Baterie
Tašky
Soupravy
pro začátečníky
AV kabel
Souprava
příslušenství
Stručný návod
Doplňkové
příslušenství
VP-DX10
VP-HMX20C
VP-MX20
(taška, disk, baterie atd.)
71
Samsung Zrt., česká organizační složka
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8
tel.: 800 726 786
e-mail: [email protected]
IČO: 27255751
DIČ: CZ27255751
WWW.SAMSUNG.CZ
představte si
čistou vizuální krásu
Kompletní katalog digitálních fotoaparátů a videokamer Samsung
l
2008

Podobné dokumenty

představte si čistou vizuální krásu

představte si čistou vizuální krásu Pfiímá editace souborÛ RAW a konverze do formátu JPEG S integrovaným nástrojem Converter 2.0 fotoaparátu GX-20 zvládne konverzi nekomprimovaných RAW souborů do formátu JPEG i začátečník. Ke konverzi...

Více

2 Kliknûte na tlaãítko [OK].

2 Kliknûte na tlaãítko [OK]. PTP (Picture Transfer Protocol) je standardní protokol pouÏívan˘ pro pfienos snímkÛ. PTP poskytuje jednoduch˘ zpÛsob stahování snímkÛ z digitálního fotoaparátu do poãítaãe. Vበfotoaparát protokol P...

Více

NEWSLETTER

NEWSLETTER možností a vynálezů, bez kterých si dnes nedokážeme představit náš každodenní život. Přitom to není tak dávno, co jsme poznali zákoutí sféry informačních technologií. První počítač byl sestrojen př...

Více

FUJI_TP_ S5000

FUJI_TP_ S5000 – TOP 5 (5 snímkÛ/sec. rovnomûrnû pfii pfiidrÏení spou‰tû) – FINAL 5 (5 snímkÛ/sec. posledních 5 snímkÛ pfied uvolnûním spou‰tû) – Long period (max. 40 snímkÛ rychlostí 0,6 snímkÛ/sec.) âernobíl˘/ Dia...

Více

LCD TV

LCD TV 4. Nenastal výpadek proudu nebo neodpojili jste napájecí kabel? 5. Není poblíž speciální zářivka nebo neonový nápis?

Více

MENIN_kveten 2015

MENIN_kveten 2015 Pátek 15. kvûtna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. Pfiístupn˘. V S˘reãkovû není radno vycházet po setmûní. Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové zvaní ·katuláci, ktefií kradou v‰e, co jim pfiijde ...

Více

vzrušující design plný výkonu

vzrušující design plný výkonu Anynet+ odvozený z CEC („Consumer Electronics Control“) se u přístrojů Samsung využívá k jednoduššímu ovládání systémů domácí zábavy:

Více