Výroční zpráva 2014/2015

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2014/2015
Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
Chittussiho nám. 153
538 42 Ronov nad Doubravou
…………………………………………………………………
Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2014/2015
Tato výroční zpráva podává základní informace o školním roce 2014/2015 podle § 10 zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Jsou v ní použity příspěvky pedagogických pracovníků, vedoucí školní jídelny a účetního.
„Řekni mi něco a já to zapomenu.
Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat.
Dovol mi, abych si to vyzkoušel na vlastní kůži,
a já to budu ovládat.“
J. A. Komenský
1
Obsah – struktura výroční zprávy









Základní údaje o škole
o Škola, její součásti
o Zřizovatel
o Školská rada
o SRPDŠ
o Školní vzdělávací program
o Materiálně technické podmínky
Personální zabezpečení činnosti školy
Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště, volba povolání, práce se
žáky s SPU, zápis do první třídy
o Výsledky přijímacího řízení – volba povolání
o Práce se žáky s SPU
o Zápis dětí do první třídy
Údaje o žácích
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Hodnocení školních celoročních programů
o Prevence rizikového chování
o Environmentální výchova
o Výchova ke zdraví
Aktivity, projekty a prezentace školy na veřejnosti
o Lyžařský výcvik
o Plavání
o Přespolní běh v bažantnici
o Setkání s Míšou Tereskou a jeho otcem, sběr plastových víček
o Den středoškolákem
o Miniburza škol na naší škole
o Technohrátky 2015
o Ochrana člověka za mimořádných událostí – 2. Stupeň
o Návštěva u profesionálních hasičů v Kutné Hoře
o Ekovýchovný pobyt žáků V., VI. třídy v Oucmanicích
o Exkurze do ŽZO Cerhenice
o Den Země
o Výlet do ZOO v Jihlavě
o 7. ročník halloweenských slavností
o Zájezd do Anglie
o Hoblinková dílnička
o Ronovský slavík
o Klub mladých čtenářů
o Pasování na čtenáře
o Čtenářské nocování
o Spolupráce s místní knihovnou
o Ocenění úspěšných žáků
o Závěrečné vyřazení žáků 9. třídy
o Hodnocení 5. ročníku „Kniha je kamarád“
Výběr výsledků soutěží
Zájmová činnost
2








Činnost školní družiny a školní jídelny
Výsledky inspekční činnosti
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
o eTwinning
o Cizí jazyky pro život
o Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců ze
třetích zemí
Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů
o Výzva 56 - OP Vzdělávání pro konkurence schopnost - Zvyšování kvality ve
vzdělávání
o Vytvoření pracovní příležitosti veřejně prospěšných prací
o Výzva 57 – OP Vzdělávání pro konkurence schopnost – zvyšování kvality ve
vzdělávání
o Oblast protidrogové politiky 2015
o Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení
Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty
o SRPDŠ
o Mateřská škola
o Školská rada
o Místní organizace
o Zřizovatel
Spolupráce se žákovským parlamentem
Ekonomická část
Přílohy:
o Příloha číslo 1 – fotografie k Prevenci sociálně patologických jevů
o Příloha číslo 2 – fotografie k EVVO
o Příloha číslo 3 – fotografie k Hodnocení projektu „Kniha je kamarád“
3
Základní údaje o škole
Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim je zřízená Městem Ronov
nad Doubravou jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 2003.
Součástí příspěvkové organizace jsou základní škola, školní jídelna a školní družina,
zařazeny do sítě škol 1. 1. 2003.
Název školy, adresa: Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
Chittussiho nám. 153
538 42 Ronov nad Doubravou
Telefon:
469 690 231, 464 600 454, 464 600 455
Školní družina: 773 580 533, Školní jídelna: 469 690 150
E – mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.zsronov.cz
IČO:
70992487
Zřizovatel:
Telefon:
Fax:
E – mail:
IČO:
Město Ronov nad Doubravou
Chittussiho nám. 150
538 42 Ronov nad Doubravou
469 690 201 – 202
469 690 276
mě[email protected]
270822
Ředitelka školy:
Mgr. Jitka Miřejovská
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Mojžíšová
Kapacita součástí školy:
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna
300 žáků
55 žáků
300 žáků
Školská rada
Zřízena ke dni 1. 1. 2006 usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou č. 83
b/2005 ze dne 21. září 2005.
Školská rada zahájila svoji činnost na svém 1. zasedání dne 9. 1. 2006.
Předsedkyní je Mgr. Jitka Sedláková.
Členové: Jana Malá, Monika Jeřábková, Mgr. Barbora Mrázková, Mgr. Oto Minařík, Mgr.
Jana Auersvaldová
SRPDŠ při ZŠ Ronov nad Doubravou
Předsedkyně: Jana Malá
Účetní: Iva Skokanová
Vzdělávací program:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 237/2012 - 02
4
Vyučujeme podle školního vzdělávacího plánu, kterým se prolíná environmentální
výchova. Jeho vyhodnocování probíhá pravidelně v předmětových komisích. Zaměřujeme se
mimo jiné na rozvoj technických dovedností. Postupně vybavujeme školní dílny, kde probíhá
výuka pracovních činností. Zapojili jsme se do projektu EU výzva 57 s názvem „Podporujeme
technické vzdělávání“. Klademe také důraz na jazykové vzdělávání. Využili jsme výzvy 56 a
získali jsme finanční prostředky na podporu čtenářské gramotnosti, jazykově vzdělávací kurz
pro vyučující a na jazykově vzdělávací pobyt pro žáky. Ve vyučovacích hodinách angličtiny
působila rodilá mluvčí.
Materiálně technické podmínky školy
Součást školy
1. stupeň
2. stupeň
ŠD
Počet tříd/oddělení
6
4
2
Počet dětí
127
97
55
Počet dětí na třídu
21,16
24,25
27,5
V hlavní budově ZŠ je 15 učeben, z toho 5 odborných (počítačová, jazyková,
ekologie, fyzika – chemie, žákovská kuchyňka), v rozšířené části chodby v prvním patře je
vybudovaný čtenářský koutek s knihovnami. V přístavbě, která je spojena s hlavní budovou
krytým přechodem, je tělocvična, dvě třídy školní družiny a jedna učebna, která je
pronajímána ZUŠ Heřmanův Městec – obor hudební. Ke škole patří také školní pozemek,
přírodní učebna s relaxačním místem pro žáky, dílny a víceúčelové hřiště, které bylo
zprovozněno na podzim roku 2014. V dílnách kromě výuky pracovních činností probíhá
jedenkrát týdně výuka pobočky ZUŠ Heřmanův Městec – obor výtvarný – keramika.
Výuku v tomto školním roce jsme ukončili o týden dřív (ředitelské volno) z důvodu
rozsáhlých stavebních prací na budovách školy. Zřizovatel zde provedl celkové zateplení,
výměnu oken v nové části, výměnu všech vstupních dveří a novou fasádu.
Během prázdnin jsme zrekonstruovali podlahy a vestavěné skříně ve dvou třídách, zakoupili
novou tabuli do jedné třídy, nové hrací koberce do 2. B a školní družiny. Proběhly opravné
nátěry ve třídách, byly zabudovány žaluzie do všech nových oken.
Z prostředků ONIV byly obnoveny a doplněny řady učebnic.
Součástí školy je školní kuchyň, která zajišťuje stravování nejen pro žáky a pracovníky školy,
ale v doplňkové činnosti i pro důchodce.
Škola se snaží vylepšit svůj rozpočet doplňkovou činností, která spočívá ve vaření jídel pro
cizí strávníky a v pronájmu prostorů školy, získáváním sponzorských darů jednáním se
zástupci firem a přípravou projektů do soutěží o dotace.
Škola získala jako sponzorský dar 30 tabletů od firmy Tlapnet, které jsou nainstalované a
využívané třetí třídou. Paní Leona Mrázková poskytla finanční dar
jako příspěvek na IT tabuli do první třídy, Firma Culka a Sádlik
odvezla škole sebrané plastové kelímky.
5
Koncepce počítačové učebny - ICT
Počet
Počet žáků
Počet pedagogických pracovníků
Pracovní stanice umístěné v počítačových
učebnách
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových
učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod.
Pracovní stanice sloužící k přípravě
pedagogického pracovníka na výuku a k jeho
vzdělávání
Počet pracovních stanic celkem
Počet pracovních stanic na 100 žáků
standard
ICT
224
skutečnost plán
224
18
26
224
20
40
46
20,5
Pracovní stanice – technické parametry
Technické parametry stanic
Starší 5 let
Novější – nevyhovuje standardu ICT
Novější – vyhovuje standardu ICT
počet
0
0
46
Lokální počítačová síť (LAN) školy
Lokální počítačová síť
standard
ICT
Počet přípojných míst
Sdílení dat
Sdílení prostředků
Připojení do internetu
Komunikace mezi uživateli
Bezpečnost dat
Personifikovaný přístup k datům
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
skutečnost plán
46
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Připojení k internetu
služba
hodnota
standard
ICT
Rychlost
512/128 a 1024/256
Agregace
Nejvýše 1:10
Veřejné IP adresy
ANO
Neomezený přístup na
ANO
internet
Oddělení VLAN (pedagog,
ANO
žák)
QoS (vzdálená správa)
ANO
Filtrace obsahu
ANO
Antispam
ANO
Antivir
ANO
Tuto tabulku vyplní škola za pomoci providera
6
skutečnost plán
46
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Prezentační a grafická technika
technika
standard
ICT
Datový projektor
Dotyková tabule
Tiskárna
Kopírovací stroj
Vizualizér
skutečnost plán
2
3
4
3
2
Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)
programové vybavení
standard
ICT
Operační systém
skutečnost plán
Windows
xp, 7
Eset
MS Word
MS Excel
MS Power
point
Antivirový program
Textový editor
Tabulkový editor
Editor prezentací
Grafický editor - rastrová grafika
Grafický editor - vektorová grafika
Webový prohlížeč
Firefox,
google,
Explorer
Editor webových stránek
Klient elektronické pošty
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na
klávesnici
Programy odborného zaměření
Nedatluj.cz
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Typ vzdělávání
standard
ICT
Z – Základní uživatelské znalosti
P – Vzdělávání poučených uživatelů
S – Specifické vzdělávání
M - Vzdělávání ICT koordinátorů
skutečnost plán
16
16
1
1
Další ukazatele
standard
ICT
Diskový prostor na uložení dat pro žáky
Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…)
Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty
Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové
prezentace
Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a
7
skutečnost plán
221GB
Ano
Ano
Ano
Ano
službu internetu, které škola určí
Přístup k ICT z domova pro pedagogy
Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo
notebooku v učebnách
Ne
0
Ve škole probíhala pravidelná údržba výpočetní a prezenční techniky firmou Tlapnet ve
spolupráci se školním metodikem a koordinátorem ICT. Aktualizované byly webové stránky
školy. Nově začali žáci třetí třídy se svojí třídní učitelkou využívat tablety (30 ks.), které jsou
napojeny na wifi.
Jan Havránek, metodik a koordinátor ICT
Firma Tlapnet s. r. o. zakoupila škole 30 tabletů, diky kterým je pro žáky procvičování
pravopisného učiva zajímavější. Výukový softwahre vytvořil Ing. Jan Auersvald.
8
Učební plán 1. stupně
2014/2015
Třída
Počet žáků
Chlapci/děvčata
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Týdenní dotace
Třídní učitel
Učební plán
1. A
1. B
2.
3.
4.
5.
17
17
21
28
23
20
6 11 6 11 10 11
BO
9
ST
9
PR 10
14
14
12
11
9
11
AU
9
SE
8
MI
7
SE
3
DU
3
SE
5
TR
5
DU
1
AU/AN 3+3
BO
4
ST
4
PR
5
AU
5
BO
2
ST
2
PR
2
ST
2
SE
2
SP
2
BO
2
DU
2
BO
1
ST
1
AN
1
AU
1
SE
1
AN
1
BO
1
ST
1
PR
1
AU
1
SE
2
DU
2
BO
1
ST
1
KO
1
AU
1
SE
1
DU
1
BO
2
ST
2
PR
2
AU
2
SO
2
ŽĎ
2
20
20
22
24+3
26
26
BO
ST
PR
AU
SE
DU
ŠVP
ŠVP
ŠVP
ŠVP
ŠVP
ŠVP
9
Učební plán 2. stupeň
2014/2015
Třída
Počet žáků
Chlapci/děvčata
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika
Informatika
Dějepis
Občanská výchova
Rodinná výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Rodinná výchova
Tělesná výchova chl.
Tělesná výchova d.
TV/ Výchova ke zdraví
Pracovní činnosti
6.
24
11 13
SP
5
KO
5
HA
1
HA
8.
19
11
16
SO
SO/AN 3+3 DU/SO
9
9.
26
10
17
9
5
MO
5
MO
5
3+3
DU
3
DU
3+3
AN
3
AN
3+3
TR
5
KO
5
KO
5
2
HA
2
HA
2
HA
2
KO
2
SO
1
SO
1
SP
1
TR
2
SP
2
TR
2
HA
1
SP
2
SP
2
TR
2
TR
2
SP
3
SP
2
HA
1
HA
2
HA
1
HA
1
BE
1
BE
1
BE
1
BE
1
PR
2
TR
2
SO
1
SO
1
ŽĎ
2
ŽĎ
2
ŽĎ
2
ŽĎ
2
SP/HA 1+1 SP/HA
Volitelné předměty
Cvičení z matematiky
Cvičení z českého jazyka
Informatika
Ekologická praktika
Týdenní dotace
Třídní učitel
Učební plán
7.
27
1+1
SP/HA
1+1
KO
1
KO
1
SO
1
MO
1
HA
1
HA
TR
1
TR
1
29 + 4
30+4
31
32+7
KO
TR
HA
SP
ŠVP
ŠVP
ŠVP
ŠVP
Výchova ke zdraví je integrována v občanské výchově 6. tř., přírodopise 8. tř.
10
Personální údaje
Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví
vzdělání dosažené
střední odborné
úplné střední pedagogické
vysokoškolské
bakalářské
celkem
muži
0
0
3
0
3
ženy
0
2
12
1
15
celkem
0
2
15
1
18
Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace
učitel prvního stupně základní školy
učitel druhého stupně základní školy
vychovatel
celkem
splňuje
kvalifikaci
6
9
2
17
nesplňuje
kvalifikaci
0
1
0
1
celkem
6
10
2
18
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců
nástupy a odchody pedagogických pracovníků
Nástupy
Ukončení pracovního poměru – smlouva na dobu určitou
počet
3
1
Dvanáct pedagogických pracovníků pracovalo na plný úvazek, šest na částečný úvazek.
Ve škole působí 4 provozní zaměstnanci, jedna administrativní pracovnice, 3 kuchařky, jedna
vedoucí školní jídelny.
Účetnictví je zpracováváno firmou Ing. Zdeňka Berana Chrast.
Výsledky přijímacího řízení na střední školy a
učiliště, volba povolání, práce se žáky s SPU, zápis
do první třídy
Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště
čtyřleté gymnázium
průmyslová škola
obchodní akademie
hotelová škola
veřejnosprávní škola
čtyřletý učební obor
tříletý učební obor
2 žáci
8 žáků
2 žáci
1 žák
1 žák
1 žák
11 žáků
Volba povolání
V letošním školním roce navštěvovalo 9. třídu 26 žáků, z toho 17 chlapců a 9 dívek.
Také letos mohli tito žáci podat dvě přihlášky a většina z nich tuto možnost využila.
11
Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků se konala 23. 10. 2014. Rodiče na
ní byli seznámeni s katalogy škol, termíny přehlídek škol v jednotlivých okresech, důležitými
internetovými adresami týkajícími se této problematiky i dalšími podrobnostmi k průběhu
přijímacího řízení.
Všichni žáci devátého ročníku dostali zdarma v průběhu října katalog škol
Pardubického kraje a dále jim bylo k dispozici CD o školách v celé republice. Kromě toho se
25. 11. 20143 uskutečnila na naší škole Miniburza SŠ a učilišť, na kterou přijelo představit
svoji školu celkem patnáct zástupců těchto škol.
Přihlášky byly žákům vysvětleny a rozdány koncem ledna.
MŠMT vyhlásilo 30. července 2014 pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do
oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.
Ověřování bylo určeno pro uchazeče, kteří podají ve školním roce 2014/2015 přihlášku ke
střednímu vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní
zkouškou.
Ověřování se netýkalo nástavbového studia, zkráceného studia a oborů s jinou než
denní formou vzdělávání. Výjimkou byly také obory vzdělání s talentovou zkouškou – obory
skupiny 82 Umění a užité umění a obor Gymnázium se sportovní přípravou.
V rámci ověřování absolvovali uchazeči jednotné testy z českého jazyka
a z matematiky. Výsledky testů byly využity k hodnocení uchazeče v rámci přijímacího
řízení. Přijímací řízení mohlo i nadále obsahovat další zkoušky k ověření vědomostí,
dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy.
Realizací ověřování upraveného systému přijímacího řízení ke vzdělávání bylo
pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).
Přijímací zkoušky se v rámci pilotního ověřování uskutečnily pro uchazeče o čtyřleté
vzdělávání v jednom řádném termínu – 15. 4. 2015 a v jednom náhradním termínu.
Cermat zpřístupnil středním školám 31. 1. 2015 ilustrační testy včetně kompletní
testové dokumentace v elektronické podobě
Také letos se žáci přihlášení na maturitní obory mohli účastnit v týdnu od 2. 2. do 6. 2.
2015 přijímacích zkoušek nanečisto, a protože nezáleželo na tom, kam podali žáci přihlášku,
absolvovala většina žáků tyto testy na Střední odborné škole a středním odborném učilišti
technickém v Třemošnici.
Během těchto testů šlo především o to, vyzkoušet si svoje znalosti a zjistit, které vědomosti je
potřeba si ještě doplnit.
Většina žáků byla přijata na všechny zvolené obory. V dalších kolech přijímacího
řízení nebyla podána žádná přihláška.
V době přijímacího řízení navštěvovalo 5. třídu celkem 20 žáků, z toho 9 chlapců a 11
dívek. Na víceleté gymnázium nepodal přihlášku nikdo.
Problematice volby povolání je věnována pozornost již v nižších ročnících. Kromě
toho, že se s tímto tématem žáci seznamují při vyučování v občanské výchově, pracovních
činnostech i dalších předmětech, zúčastnili se žáci 8. a 9. ročníku exkurzí do firem v okolí i
do Střední odborného učiliště Čáslav.
10. 12. 2014 si žáci 8. a 9. třídy mohli na akci s názvem Den středoškolákem
vyzkoušet, jaké to je studovat na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Čáslav. Žáci
se zde zúčastnili krátkých workshopů zaměřených na ekonomiku nebo techniku. Během této
akce si žáci prohlédli budovu školy i odborné učebny a zjistili informace o možnostech studia.
K rozhodování o dalším studiu měla přispět také exkurze do Železničního zkušebního
okruhu Cerhenice, která se 31. 3. uskutečnila pro 10 žáků 7. – 9. tř., úspěšných v různých
matematických soutěžích.
12
Žáci naší školy se účastní soutěží mnoha oborů, což je také přínosem pro volbu jejich
budoucího povolání.
V průběhu roku si měli žáci možnost zapůjčit jakékoliv materiály o školách u
výchovné poradkyně a průběžně se na cokoliv z této problematiky informovat.
Práce se žáky se SPU
Na začátku školního roku jsme měli v evidenci celkem 55 žáků, z toho porucha učení
byla potvrzena u 40 žáků, u ostatních žáků byly potvrzeny obtíže, zdravotní znevýhodnění
nebo teprve doporučeno SPV. Z celkového počtu bylo 42 žáků s potvrzenou integrací, z toho
u 4 žáků byl doporučen IVP. 15 září nastoupili na naši školu 2 žáci, kteří se přistěhovali
s rodiči z Ukrajiny a kterým bylo posléze poradnou potvrzeno sociální znevýhodnění
z důvodu jiného mateřského jazyka a doporučeny IVP.
V průběhu školního roku probíhala jak pravidelná kontrolní vyšetření, tak nová
vyšetření žáků, u kterých se objevily potíže s učením, případně chováním. Na konci školního
roku máme v evidenci o 12 žáků více, u většiny z nich byla potvrzena porucha učení.
Na krajský úřad Pardubického kraje jsme v průběhu května podávali dvě žádosti a
asistenta pedagoga, jednu opakovaně, jednu novou.
Během školního roku spolupracovala naše škola i nadále s PhDr. Janou Žítkovou,
která na naší škole prováděla psychologická vyšetření i kontrolní vyšetření integrovaných
žáků. Kromě toho jsme spolupracovali i s dalšími pracovníky PPP Chrudim, se SPC Hradec
Králové a také s PPP Kolín.
Se všemi žáky se pracuje dle doporučení poradny. Individuální vzdělávací plány jsou
průběžně konzultovány s rodiči žáků i s PPP Chrudim a Kolín.
V rámci výchovného působení na žáky probíhalo během školního roku velké množství
akcí, patří mezi ně například přivítání prvňáčků do školy žáky 9. třídy, Mikulášská nadílka,
pohádka při zápisu žáků do 1. třídy, v některých třídách akce Noc ve škole, sbírka plastových
víček na pomoc Míšovi Tereskovi, exkurze i školní výlety, ale i další akce, které v průběhu
školního organizovali učitelé a žáci naší školy.
M. Kořínková, výchovná poradkyně
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní
žáci
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
speciální vzdělávací
potřeby
počet žáků
zdravotní postižení
zdravotní znevýhodnění
sociální znevýhodnění
52
6
2
forma vzdělávání
(individuální nebo
skupinová integrace)
Individuální integrace
Individuální integrace
Individuální integrace
individuální
vzdělávací plán
4
2
Podmínky pro vzdělávání
Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a
zdravotním znevýhodněním
odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné
změny úpravy interiéru školy a třídy
uplatňování principu diferenciace a individualizace
13
ano
částečně ne
x
x
vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování
obsahu, forem i metod výuky
umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační
pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené
jeho individuálním potřebám
zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo
znevýhodnění při hodnocení výsledků
uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a
potřeby žáka
podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky
zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci
se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga
ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby
spolupráce s rodiči
spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se
vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním
znevýhodněním
individuální nebo skupinovou péči
přípravné třídy
pomoc asistenta třídního učitele
menší počet žáků ve třídě
odpovídající metody a formy práce
specifické učebnice a materiály
pravidelná komunikace a zpětnou vazbu
spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem,
sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky
Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných
individuální vzdělávací plány
doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu
zadávání specifických úkolů
zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech
občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s
otevřenou možností volby na straně žáka
účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky
x
x
x
x
x
x
x
x
ano
částečně ne
x
x
x
x
x
x
x
x
ano
částečně ne
x
x
x
x
x
x
x
Marie Kořínková, výchovná poradkyně
14
Komentář ředitele školy:
Škola nemá oficiálně potvrzené PPP mimořádně nadané žáky. Šikovní žáci jsou dle svého
zaměření zapojováni do různých soutěží a projektů.
S jedním žákem ze 7. třídy se pracuje v matematice jako se žákem s celkovou mentální
kapacitou v pásmu výrazného nadprůměru na základě doporučení PPP, po dohodě se
zákonnými zástupci mu jsou zadávány náročnější úlohy, je zapojován do mnoha
matematických soutěží s vynikajícími výsledky na úrovni kraje i celé republiky.
V letošním školním roce jsme pracovali se dvěma žáky se sociálním znevýhodněním –
nastoupili k nám dva žáci Ukrajinci bez znalosti češtiny. Vyučující s nimi pracovali
indivuduálně ve vyučování i mimo vyučování. Pozornost věnovali hlavně začlenění do
kolektivu a zvládnutí češtiny tak, aby se mohli účastnit výuky. Učitelé absolvovali školení pro
práci se žáky cizinci. Dobře se školou spolupracovali i zákonní zástupci.
Jedna žákyně vzhledem ke svému postižení měla zajištěnou asistenci ve všech předmětech.
Zápis žáků do 1. třídy ZŠ
Poprvé u zápisu:
27 dětí
Přichází po odkladu: 3 děti
Žádost o odklad:
6 dětí
Zamítnutá žádost k přijetí (nedoložena žádost o
předčasné zahájení školní docházky) 1
Dne 23. ledna 2015 se konal zápis dětí do 1. třídy.
Budoucí prvňáčky a jejich rodiče přivítala ve škole paní
ředitelka Mgr. Jitka Miřejovská a pan starosta Ing.
Marcel Lesák. A pak už se děti vžily do pohádky
Perníková chaloupka, kterou pro ně nastudovala paní
učitelka Průšová společně se žáky 9. třídy. Na děti
čekaly i jednoduché úkoly, které pro ně připravily paní
učitelky. Za jejich splnění byly odměněny pohádkovými
perníčky a drobnými upomínkovými předměty
vyrobenými žáky školy. „Prvňáčci“ odcházeli se slovy,
že už se v září do školy moc těší. Doufejme, že jim to
nadšení vydrží.
Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
bylo odevzdáno 30, rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bylo vydáno 29.
Šest zákonných zástupců požádalo o odklad povinné školní docházky pro své děti. Do 1. třídy
nastoupí 23 žáků (12 chlapců, 11 dívek).
Hana Mojžíšová
15
Údaje o žácích
Počty žáků ve třídách k 30. 6. 2015
třída
počet žáků
1.A
1.B
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
celkem
17
17
21
29
23
20
25
27
19
26
224
z toho dívek
z toho
chlapců
6
6
10
15
12
9
12
11
9
17
107
11
11
11
14
11
11
13
16
10
9
117
Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2014/2015
počet prvních tříd
počet dětí přijatých do první třídy
2
34
počet odkladů pro školní rok
2015/2016
3
Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy
ročník
počet žáků
2
34
3
21
4
29
5
23
6
20
7
25
8
27
9
19
Žáci – cizinci
kategorie cizinců
počet žáků ve ŠD
počet žáků ve ŠJ
počet žáků celkem
občané
EU
0
ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo
trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti
4
4
16
Hodnocení žáků
Celkové hodnocení žáků – prospěch
Třída
prospěli s
vyznamenáním
17/17
17/17
21/21
23/19
20/17
15/15
14/14
15/15
10/10
12/10
164/155
1. A
1. B
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem
prospěli
neprospěli
0
0
0
6/10
3/6
5/5
11/11
12/12
9/9
14/16
60/69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování
Jeden žák 7. ročníku byl v prvním pololetí na vysvědčení hodnocen z chování sníženým
stupněm - uspokojivé chování.
Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm,
slovně, kombinací obou způsobů)
V prvním pololetí byla jedna žákyně prvního ročníku na žádost rodičů hodnocena
kombinovaně, ve druhém pololetí byla již klasifikována.
Výchovná opatření – pochvaly
třída
1. A
1. B
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
celkem
pochvala ředitele školy
matrika, vysvědčení
0/1
0/0
0/1
0/7
0/2
0/2
0/8
3 /14
1/14
1/4
5/49
17
Výchovná opatření – napomenutí a důtky (souhrnně za celý školní rok)
třída
1. A
1. B
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
celkem
napomenutí
třídního učitele
0
0
0
0
4
4
7
6
8
7
36
důtka třídního
učitele
0
0
0
0
4
2
10
5
7
5
33
důtka ředitele
školy
0
0
0
0
1
0
2
4
0
2
9
Počet omluvených / neomluvených hodin – souhrnně za celý školní rok
třída
1. A
1. B
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
celkem
počet
omluvených
hodin
545
1 143
585
2 053
1 348
885
2 297
2 701
1 232
3 531
16 320
průměr na
žáka třídy
32,05
67,24
27,85
70,79
58,61
44,25
91,88
100,03
64,84
135,80
72, 86
18
počet
neomluvených
hodin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
průměr na
žáka třídy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Průměry tříd v jednotlivých předmětech na konci školního roku 2014/2015
1. A 1. B 2.
Český jazyk
Německý jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Praktické
činnosti
TV - chlapci
TV - dívky
Občanská
výchova
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Informatika
3.
1,058 1,059 1,619
1,058
1
4.
5.
1,69 1,957
6.
7.
8.
9.
2 2,148 2,211
1,842
1,379 1,522 1,65 1,84 1,926 1,842
1 1,571 1,69 1,609 1,35
2 1,778 2,316
1 1,048 1,517
1,391 1,5
1,391 1,6
1
1
1 1,414
1
1
1
1 1,034
1
1
1
1
1
1
1
1 1,034
1
1
1 1,083
1
1
1
1,9
1,3
1
1
1
1 1,08 1,074 1,211
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,36 1,333 1,368
1,68 2,037 1,842
1,68 1,778 1,842
1,8
2 1,737
1,842
1,72 1,667 1,842
1 1,04
Volitelné
předměty
Cvičení z
českého jazyka
Cvičení z
matematiky
Ekologická
praktika
Volitelná
informatika
2,923
2,038
2,192
2,692
1,462
1,615
1,692
1,923
2,038
1,962
1,059
1,2
1,154
1
1
1
1
1
Komentář ředitele školy:
Učitelé věnují pozornost motivaci žáků, využívají moderní, efektivní metody výuky.
Věnují se individuálně dětem slabším a s vývojovými poruchami učení. Dávají prostor
žákům nadaným, šikovným, které připravují na různé soutěže a olympiády.
Pochvaly ředitele školy byly uděleny na vysvědčení žákům za vzornou reprezentaci školy
v soutěžích okresních, oblastních, krajských, celorepublikových kol i kola mezinárodního
(umístění do 3. místa). Drobnější pochvaly udělovali učitelé do žákovských knížek nebo na
pochvalné listy.
Všichni žáci postoupili do vyššího ročníku.
Zákonní zástupci nevznesli k ředitelce školy pochybnosti ke klasifikaci na vysvědčení.
19
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků
Pojmenování výchozího stavu
Ve škole vykonávají kvalifikované specializované pedagogické činnosti - výchovná
poradkyně, koordinátorka EVVO, koordinátorka ŠVP, metodik a koordinátor ICT. Jsou
absolventi studia k výkonu specializovaných činností dle §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Předmět
Sociálně patologické jevy
Počet kurzů
4
Výchovné poradenství
3
EVVO
3
Prvouka, přírodověda
Anglický jazyk
Dějepis
ICT
1
1
1
1
ŠVP
3
Žákovský parlament
ŠD
1
1
První stupeň
3
Organizační, manažerské
6
Zaměření kurzů
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných
událostí
Problematika legálních drog
Setkání školních metodiků prevence
Příprava občanů k obraně státu
Problematika vzdělávání dětí cizinců na ZŠ
Setkání výchovných poradců na ÚP Chrudim
Schůzka výchovných poradců - TECHNOHRÁTKY
Krajská konference EVVO Pardubického kraje,
školení koordinátorů EVVO
Krajská konference EVVO Pardubického kraje
Repetitorium – pobytový terénní seminář
Metodický seminář „Zdravá škola“
eTwinning pro začátečníky
Krajská odborná konference o podpoře IT výuky
Etická výchova a učebnice
ŠVP v elektronické podobě
SMRT POINT
Setkání koordinátorů žákovských parlamentů
Právní vědomí vychovatele ŠD
Netradiční pomůcky v hodinách matematiky a
českého jazyka
Jak sebe i žáky bavit vlastivědou
Nová koncepce vzdělávání v matematice – prof.
Hejný
Seminář pro žadatele o dotace na rok 2015
Informační setkání s ČŠI
Setkání zástupců škol a zaměstnavatelů k zahájení
Roku technického vzdělávání v Pardubickém kraji
Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi
Dotace EU pro školy
20
Samostudium
Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší
pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu
vážné provozní důvody (§ 24 odst. 7 zákona).
Pedagogičtí pracovníci si doplňovali znalosti studiem odborných knih a časopisů, zaměřovali se na
moderní metody a formy práce, na využití interaktivní tabule, tvorbu vlastních digitálních programů.
Škola odebírá pravidelně časopisy: Školství, Prevence, Řízení školy, Český jazyk a literatura a
Učitelské noviny.
Komentář ředitelky školy:
K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků jsme využívali především nabídky NIDV a
CCV v Pardubicích. Podpořili jsme kurzy anglického jazyka pro učitelky, které jazyk vyučují,
ale nemají potřebnou aprobaci – dlouhodobý kurz Brána jazyků otevřená Anglický jazyk 2
učitelky a jazykový kurz Zebra 1 učitelka.
S jednou paní učitelkou byla uzavřena kvalifikační dohoda pro zvýšení kvalifikace – anglický
jazyk.
Vychovatelka školní družiny dokončila kvalifikační studium podle §20 písm. e, zákona č.
563/2004 Sb. a vyhlášky č. 317/ 2005 Sb. – Studium pro asistenty pedagoga.
21
Hodnocení školních celoročních programů
Prevence rizikového chování
komentář
Vzdělávání
Školní metodik prevence
Pedagogičtí pracovníci školy
Školní vzdělávací program
Etika a právní výchova
Výchova ke zdravému životnímu stylu
Preventivní výchova ve výuce jednotlivých
předmětů
Formy a metody působení na žáky, které se
zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální
chování
Organizace prevence
Minimální preventivní program
Využití volného času žáků
Průběžné sledování podmínek a situace ve
škole z hlediska rizik výskytu sociálně
patologických jevů
Uplatňování forem a metod umožňující
včasné zachycení ohrožených dětí
Poradenská služba školního metodika
prevence
Poradenská služba výchovného poradce
Zajištění poradenských služeb speciálních
pracovišť a preventivních zařízení
Vybavení školy odbornými a metodickými
materiály a dalšími pomůckami
Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení,
distribuci a zneužívání návykových látek
v areálu školy a odpovídající sankce)
Akce školy pro žáky k prevenci sociálně
patologických jevů
28. 1. 2015 Problematika legálních drog,
Pardubice
12. – 13. 3. Setkání školních metodiků
prevence v Bělči nad Orlicí, přednášky:
Vliv osobních postojů metodika prevence na
vnímání a posuzování projevů šikany,
Porucha příjmu potravy, Energetické nápoje
Časopis Prevence
Časopis Prevence, informace od ŠMP
Zařazeno v MPP a ŠVP
Zařazeno v MPP a ŠVP
Zařazeno v MPP a ŠVP
Řízený rozhovor, aktivní vzájemné
naslouchání, brainstorming, kooperace,
simulace, evokace, beseda, zážitkový kurz
Vypracován
Viz kroužky, příprava na soutěže
Rozhovory se žáky, učiteli, třídní schůzky
s rodiči, SWOT analýza, dotazníkové šetření
(Archa, ŠMP)
Viz výše
Rozhovory ŠMP se žáky, odhalování projevů
šikany
PPP Chrudim – okresní metodik prevence,
Policie ČR – besedy ve třídách a na
zážitkovém kurzu, Archa – sociometrické
šetření, p. I. Čejková – dopravní výchova
Běžně vybavená knihovna, časopis
Prevence, informace i internetu
Ano
Viz zpráva Hodnocení primární prevence ve
školním roce 2014/2015
Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila
Sociálně patologický jev
Drogová závislost
Alkohol
Kouření
počet
0
0
0
22
Kriminalita a delikvence
Virtuální drogy (počítač, televize, video)
Patologické hráčství (gambling)
Záškoláctví
Šikanování
Vandalismus
Násilné chování
Xenofobie
Rasismus
0
0
0
Podezření na 1 žákyni z 9. třídy –
nepotvrdilo se
2 (+2 podezření – nepotvrdilo se)
0
2
0
0
Během měsíce září byl vypracován Minimální preventivní program. Okruhy prevence
rizikového chování byly zařazeny do tematických plánů jednotlivých předmětů, úkoly pro
každou cílovou skupinu byly vytištěny zvlášť a založeny do třídních knih. Kromě toho byly
naplánovány různé akce a besedy pro splnění cílů preventivního programu.
Dne 25. 9. 2014 byla odeslána žádost o dotaci ze státního rozpočtu, které předcházelo
školení pro žadatele (4. 9. 2014) a zpracování projektu. Žádost byla schválena a naše škola
dostala na projekt s názvem Společně bezpečně 20 000,- Kč. Tyto peníze budou čerpány na
primární prevenci v září až prosinci 2015.
Ve dnech 18. – 19. 9. 2014 se uskutečnil zážitkový kurz pro žáky 7. ročníku.
Jedná se o dvoudenní kurz s fyzickým a psychickým zatížením. Navazuje na dlouhodobější
práci s třídním kolektivem, umožňuje prožitky, které nelze zprostředkovat v rámci běžné
výuky. Součástí kurzu byly protidrogové aktivity, hry na rozvoj verbální a neverbální
komunikace a spolupráce v různě velkých a proměnlivých skupinách, činnosti, které rozvíjely
schopnost domluvit se na společných pravidlech, umění prosadit si svůj názor a respektovat
názory ostatních. V rámci kurzu se uskutečnila i beseda s příslušníkem Policie ČR - s por.
Mgr. Jiřím Tesařem z oddělení tisku a prevence PČR Chrudim. Ten si pro žáky letos připravil
modelovou situaci – zajišťování stop na místě činu, děti si vyzkoušely i snímání otisků prstů.
Největší radost však sedmákům udělaly „opilé brýle“. Po jejich nasazení se člověk cítí tak,
jako kdyby měl 1,6 promile alkoholu v krvi. I když překonání překážkové dráhy pod vlivem
„alkoholu“ nebylo vůbec snadné, žáci se u toho dost vyřádili a nasmáli. Program byl odlehčen
také trochou her a dětských rošťáren, nechyběl ani malý výlet na přehradu a zříceninu hradu
Oheb.
Dne 29. 9. a 21. 10. 2014 proběhly na druhém stupni tři besedy s okresním metodikem
prevence Mgr. Františkem Krampotou
o Uganda - 2 vyučovací hodiny v 6. třídě
o Moderní je nekouřit - 1 vyučovací hodina v 7. třídě
o Bolest - nemoc jménem šikana - 2 vyučovací hodiny v 8. třídě.
Dne 16. 10. se p. uč. Spěváková a Mojžíšová zúčastnily školení v oblasti OČMU.
Dne 20. března 2015 proběhly besedy se zaměstnanci HZS Pardubického kraje, střediska
Chrudim, pro žáky 6. – 9. třídy. Byly zaměřeny na požární prevenci a ochranu člověka za
mimořádných událostí. Na tyto besedy navázalo dne 11. května 2015 projektové odpoledne
„Ochrana člověka za mimořádných událostí“, které pro žáky 2. stupně připravili hasiči ze
Sboru dobrovolných hasičů Ronov nad Doubravou ve spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů Třemošnice (viz jiný článek VZ).
Dne 30. března provedla Mgr. Martina Malečková ze SVP Archa sociometrické šetření
v 8. třídě a konzultovala s třídními učitelkami problémy s žáky, kteří momentálně do SVP
docházejí. Vyhodnocení dotazníků a individuální rozhovory s osmáky a panem učitelem
třídním proběhly v úterý 21. 4. 2015.
Dne 22. dubna 2015 navštívil naši školu por. Mgr. Jiří Tesař, tiskový mluvčí a
preventista Policie ČR – Chrudim. S žáky 4. třídy si povídal o zásadách a pravidlech
23
bezpečného chování, o událostech, které je mohou ohrozit, jak se mají zachovat, když se sami
dostanou do nějaké nebezpečné situace nebo je ohrožen někdo jiný. V 7. třídě řešili rizikové
chování dětí a mládeže, zejména riskování při adrenalinových sportech a hazardních
zábavách, nebezpečí experimentování s alkoholem, drogami, léky.
Dne 7. 5. 2015 proběhla další beseda, tentokráte s žáky 5. třídy. Tématem byla kromě
jiného šikana a kyberšikana, co dělat v případě ohrožení. Besedy byly doplněny prezentací a
líčením skutečných událostí, a proto byly pro žáky velice zajímavé.
Pravidelný cyklus besed s OMP Mgr. Krampotou byl završen v pondělí 25. 5. 2015
v 9. třídě. Žáci zhlédli film, poté následovala diskuse o něm. Téma bylo: Sex, AIDS a vztahy.
Během školního roku proběhlo několik šetření týkajících se vztahů mezi žáky,
kázeňských problémů a přestupků proti školnímu řádu. Jména těchto žáků zde neuvádím,
zápisy všech rozhovorů jsou uloženy. Závažnější problémy byly projednány s rodiči žáků,
jichž se šetření týkalo.
Důležité je i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve škole se odebírá časopis
Prevence, který je k dispozici všem učitelům. Školní metodik prevence pravidelně předává
svým kolegům informace na pedagogické radě. Také rodiče jsou informováni o prospěchu a
chování svých dětí na třídních schůzkách. Konzultační hodiny školního metodika prevence a
výchovného poradce nebyly rodiči příliš využívány. Školní metodik prevence se 28. 1. 2015
zúčastnil školení Problematika legálních drog, ve dnech 12. – 13. 3. 2015 setkání školních
metodiků prevence, které se týkalo aktuálních informací z oblasti primární prevence na
základních a středních školách. Součástí byly přednášky na témata: Vliv osobních postojů
metodika prevence na vnímání a posuzování projevů šikany, Porucha příjmu potravy,
Energetické nápoje.
Prevence rizikového chování je dostatečně účinná tehdy, jestliže jsou děti smysluplně
zaměstnány. Ve škole existuje řada zájmových útvarů, učitelé připravují nadanější žáky na
různé soutěže, věnují se i žákům s SPU a žákům slabším. V průběhu roku se uskutečnilo
mnoho akcí s rozličným zaměřením (viz Výroční zpráva).
Škola bude i nadále vytvářet vhodné sociální klima, předcházet agresivitě a všem
způsobům šikany a nevhodného chování mezi žáky. Bude snižovat vlivy, které by mohly
narušit zdravý osobnostní a sociální vývoj dětí.
Foto viz příloha č. 1
Hana Mojžíšová, ŠMP
Environmentální výchova a osvěta
Realizace
EVVO na naší škole vychází z dlouhodobých záměrů školy a z ročního
realizačního plánu. EVVO se uskutečňovala zařazováním tohoto tématu do všech předmětů,
rozvíjela se v zájmové a mimoškolní činnosti žáků, promítla se do ekologizace provozu školy
a napomohla k navázání kontaktů školy s rodiči, veřejností a okolím.
O tuto činnost se stará koordinátorka EVVO, která absolvovala specializační studium pro
školní koordinátory EVVO.
Kromě začlenění EVVO do jednotlivých předmětů došlo k mezipředmětovému propojení
prostřednictvím celoročního sjednocujícího plánu, který byl rozvržen do čtyř tematických
celků (Stromy kolem nás, Ochrana zvířat, Modrá planeta Země, Odpady), k zařazení
tematických dnů, výukových programů ekologických středisek a využití různých
organizačních forem výuky.
24
Recyklohraní
Naše škola se za účelem správného nakládání s odpady zapojila do školního
recyklačniho programu RECYKLOHRANÍ, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru
baterií, akumulátorů, elektrozařízení, tonerů a inkoustových cartridgí. Zapojením do tohoto
projektu naše škola získává body, které smění za zajímavé odměny z připraveného katalogu.
Dalších bodů dosahujeme splněním úkolů, týkajících se třídění a recyklace odpadů, realizací
scénářů z Ekoabecedy. S dosavadním počtem nashromážděných bodů za šk. r. 2014/15
jsme se zařadili mezi nejaktivnější školy – 4. MÍSTO z celkového počtu 3292 škol.
Sběrové aktivity
Sběr plastových kelímků
Na začátku školního roku vždy vyhlašujeme SOUTĚŽ VE SBĚRU PLASTOVÝCH
KELÍMKŮ. Žáci si kelímky shromažďují po celý rok doma a u příležitosti Dne Země je
přinesou do školy. Množství kelímků každý rok přibývá, takže třídění těchto plastových obalů
se díky této akci rozšířilo do povědomí široké veřejnosti. V dubnu 2015 jich bylo téměř
165 000 kusů a vážily 992 kg. Kelímky nám odvezla zdarma místní firma Culka a Sádlík do
Transformu Bohdaneč k dalšímu zpracování. Výtěžek ze sběru pod záštitou SRPDŠ činil
1 984 Kč. Nejlepších 55 sběračů vyrazilo za odměnu do ZOO do Jihlavy.
Sběr papíru
Při jednorázové akci ve sběru papíru se nám podařilo pod záštitou SRPDŠ
nashromáždit
3 580 kg papíru a utržili jsme za něj 6 860 Kč.
Sběr rostlinného oleje
Použitý rostlinný olej sbíráme do 1,5 l PET lahví a předáváme ho firmě Prague
Management International k výrobě pohonného paliva. Naplněné lahve žáci smění za bodíky,
které slouží k výběru odměny. V žebříčku zúčastněných škol jsme dokonce na 1. místě v
republice.
Ronovští žáci pomáhají…
Nadace Dobrý anděl
V předvečer první adventní neděle se na Chittussiho náměstí v Ronově nad Doubravou
rozsvítil vánoční strom. Tomu předcházely vánoční trhy, které se uskutečnily pod záštitou
městského úřadu. Prodávaly se výrobky tradičních řemesel a své zastoupení tady měla i naše
základní škola a školní jídelna. Stánek základní školy prezentoval a prodával výtvory žáků,
zaměstnankyně školní jídelny napekly staročeské vdolky, které nabízely také k prodeji. Obě
akce byly uspořádány ve spolupráci se SRPDŠ s tím, že výtěžek z prodeje bude použit na
dobročinné účely. Celkový výtěžek z prodeje činil 11 786,-Kč, z toho čistý zisk byl 9 282,Kč. Částku 8 000 Kč jsme věnovali nadaci Dobrý anděl. Tato nadace pomáhá rodinám, které se
vlivem těžké nemoci dítěte nebo onkologického onemocnění rodiče dostaly do finanční tísně. Zbytek
peněz bude využit na podporu poraněných zvířat v Záchranné stanici Pasíčka.
Pomoc poraněným živočichům
Zbylé finanční prostředky, které jsme získali z vánoční prodejní výstavy, jsme
částečně použili na podporu poraněných zvířat v Záchranné stanici Pasíčka.
Sbírka plastových víček
Sbírkou plastových víček přispěli naši žáci nemocnému Míšovi Tereskovi z Chrudimi
na pro něj tak důležitý pobyt v rehabilitačním centru. Míša poctil naši školu i osobní
návštěvou.
25
Kroužky a soutěže
Žáci naší školy mohli navštěvovat rybářský kroužek, keramický kroužek a ve 2.
pololetí přírodovědný kroužek.
Zelený ParDoubek 2014
V loňském školním roce jsme se již pošesté úspěšně zapojili do krajské soutěže Zelený
ParDoubek. Jedná se o naprosto ojedinělou soutěž v ČR, která se koná ve dvouletém intervalu. Oceňuje
nejlepší školy Pardubického kraje, které se věnují ekologické výchově žáků. Soutěžní práce zahrnovala
soupis veškerých ekologických aktivit a ekologického provozu školy za rok 2013.
Vyhodnocení této soutěže proběhlo 21. 10. 2014 na krajské konferenci EVVO v Pardubicích.
Naše škola získala 2. místo mezi všemi 63 zapojenými školami Pardubického kraje od škol
mateřských až po školy střední. Obhájila tak titul EKOLOGICKÉ ŠKOLY 1. STUPNĚ.
Stupeň 1 je určen školám a zařízením, které mění své okolí a svět, výsledky jejich práce mají
kladný dopad na přírodu a město, uplatňují principy environmentální výchovy, vzdělávání a
osvěty v každodenním provozu školy, mají velmi dobrou úroveň ekologické výchovy žáků a
aktivní vzdělávání pedagogů.
Poznávací přírodovědná soutěž
Na přírodovědném kroužku se 33 žáků 3. - 9. ročníku připravovalo na poznávací
přírodovědnou soutěž. Ke konci května se konalo školní kolo. Soutěžící měli za úkol poznat
80 -210 druhů rostlin, živočichů, hub, nerostů, hornin a určit chráněné druhy.
Ve dnech 4. a 5. 6. 2015 proběhlo v Hlinsku okresní kolo přírodovědné poznávací soutěže.
Této soutěže se z naší školy zúčastnilo 6 žáků z 1. stupně a 6 žáků z 2. stupně. Žáci poznávali
celkem 60 až 160 různých druhů rostlin, živočichů, hub, hornin a nerostů. Soutěžilo se ve
čtyřech kategoriích. V kategorii A (3. třída) obsadily Tereza Koubová i Simona Čevelová obě
4. místo a Michal Němec 6. místo, v kategorii B (4.- 5. třída) se umístila Zuzana Chudá na 1.
místě, Serhiy Lyashko na 3. místě a Sára Šimůnková na 6. místě. V kategorii C (6.-7. třída)
získal Martin Vančura 1. místo, Monika Šmídová 4. místo a Tereza Daruová 6. místo.
V kategorii D (8.-9. třída) obsadila Anna Pazderková 1. místo, Aneta Belzová 2. místo a
Marie Kuželová 4. místo. Naše škola získala 1. místa v kategoriích B, C, D a 2. místo
v kategorii A.
Mladý zahrádkář
19. 5. 2015 se 6 žáků naší školy účastnilo okresního kola soutěže „Mladý
zahrádkář“, které se konalo v Hlinsku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii A
soutěžili žáci 3. až 6. ročníku a v kategorii B žáci 7. až 9. ročníku. Soutěžící museli řešit
písemný test a měli za úkol poznat 40 až 60 planě rostoucích, okrasných, léčivých, ovocných,
či zelinářských druhů rostlin. Soutěžní otázky vycházely z pěstitelské teorie a praxe, ze
základů botaniky, ovocnářství, zelinářství, květinářství, ochrany přírody a péče o životní
prostředí. Naši žáci reprezentovali ronovskou školu velmi úspěšně. V kategorii mladších žáků
se Tereza Plevová ze 6. tř. umístila na 1. místě, Martin Vančura ze 6.tř. na 2. místě a
Sára Šimůnková z 5.tř. na 3. místě. V kategorii starších žáků Anna Pazderková z . 8. tř.
obsadila 1. místo., Aneta Belzová z 8. tř. 2. místo a Natálie Lebdušková ze 7. tř. 3. místo.
Tereza Plevová s Aničkou Pazderkovou postoupily do národního kola, které se konalo
v červnu v Rakovníku, zde se Tereza Plevová umístila na 10. místě z 35 účastníků a
Anna Pazderková na 11. místě z 36 účastníků.
Floristická soutěž
23. 4. 2015 proběhlo v Hlinsku okresní kolo floristické soutěže. Z naší školy se této
soutěže zúčastnilo 5 děvčat ze 7. a 8. tř. – Anna Zajícová, Monika Šmídová, Jana Petrowská,
Veronika Šindelářová a Káťa Zvolská. Dívky měly za úkol vytvořit dvě kytice, jednu vázanou
do ruky a druhou naaranžovanou do floristické hmoty. Děvčata se zhostila své role na
výbornou. Porotci to neměli s hodnocením vůbec jednoduché, protože rozdíly mezi
26
jednotlivými výtvory byly minimální a opravdu záleželo na subjektivním názoru každého
z nich. Všem dívkám se jejich díla moc podařila, ale každá soutěž má svého vítěze. Takže jak
to všechno dopadlo? Anna Zajícová se umístnila na krásném 1. místě a postupuje do
zemského finále do Prahy, na 2. místě byla Monika Šmídová, Káťa Zvolská na 3. místě, Jana
Petrowská na 5. místě a Veronika Šindelářová na 6. místě.
29. 5. 2015 se Káťa Zvolská z 8. tř. zúčastnila Zemského kola floristické soutěže, které se
konalo v Praze. Káťa si vedla velice dobře, vytvořila krásnou vypichovanou misku i vázanou
kytici a umístila se na 1. místě v kategorii žáků základních škol, které jí zajistilo postup do
finálového republikového kola. Finále soutěže proběhlo 10. 7. 2015 na výstavě "Květy 2015"v Lysé
nad Labem.
Cesty odpadů
Žákyně 8. třídy, A. Pazderková, T. Tatíčková, A. Belzová, V. Kohoutová, M.
Brynychová a N. Růčičková, se úspěšně zapojily do krajské soutěže, vyhlášené Ekocentrem
Paleta, Cesty odpadů. Soutěžním úkolem bylo vytvořit příběh ve formě fotoseriálu, ve
kterém soutěžní tým sledoval cestu konkrétních odpadů od nákupu v obchodě přes fázi
používání, odložení ve formě odpadu, svoz, nové zpracování až k výslednému recyklovanému
produktu. Na základě bodového ohodnocení odborné poroty jsme se s fotoseriály celkově
umístili na 1. pozici nejen mezi žáky 2. stupně, ale také mezi všemi zapojenými školami.
Navíc jsme získali učební pomůcky a ekovýchovné programy v hodnotě 3 000 Kč.
Národní finále kuchařské soutěže COOLINAŘENÍ S ALBERTEM
Tříčlenný tým děvčat z 8. a 7. třídy ve složení Anna Pazderková, Tereza Tatíčková
a Natálie Lebdušková získal 1. místo v národním finále kuchařské soutěže
COOLINAŘENÍ S ALBERTEM. Dívky měly za úkol připravit za 30 minut studené
pohoštění na párty pro čtyři osoby. Odborná porota hodnotila nejen zdravé složení a chuť
pokrmu, ale i lákavý vzhled, jednoduchost přípravy, kreativitu, týmovou práci a finanční
nenáročnost surovin. Děvčata se této role zhostila na výbornou a předvedla doslova
kulinářskou show s výjimečným výsledkem. Bezchybný výkon dívky podaly i ve
vědomostním testu, který byl další součástí soutěže. Odměnou za výhru v této soutěži jim
bude absolvování profesionálního kuchařského kurzu ve škole vaření Chefparade.
Výtvarné soutěže
Úspěšně jsme se zapojili také do několika výtvarných soutěží s přírodovědnou a
ekologickou tematikou:
ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA PARDUBICKÉHO
KRAJE, KVĚTINA VE VÁZE, BAREVNÝ SVĚT, RONOV OČIMA DĚTÍ a také do
výtvarné a literární soutěže POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ v okresním i krajském
kole.
Projekty a jiné aktivity
Den Země
Žáci 6. tř. se v dubnu u příležitosti Dne Země zúčastnili ekologické akce zaměřené na
třídění a zpracování odpadu, sázení stromků, poznávání rostlin a živočichů, koloběh vody
v přírodě a udržitelný rozvoj. Tuto akci pořádal Cemex Prachovice.




Další aktivity
Hoblinková dílna – 1. stupeň
Ovoce a zelenina do škol, ochutnávkový koš – 1. stupeň
Tonda obal na cestách - 1. a 2. stupeň
Halloween - 1. a 2. stupeň
27















Zdravé zuby - 1. stupeň
Putování po lese, louce a poli – 1. tř.
Ekosystémy, Knihajda – 2. tř.
Třídění odpadu – 3. tř.
Světlo a domácí spotřebiče, Den hmyzožravců – 4. tř.
Tvořivá výtvarná práce s přírodními materiály – 4. tř.
Beseda s myslivcem v myslivně – školní družina
Beseda s hasiči v hasičské zbrojnici – školní družina
Naše vlast – 6. tř.
Beseda s OMP o Ugandě - 6. tř.
Zahrada – 7. tř.
OČMU pro 1. a 2. st.- besedy a projektové odpoledne s HZS
Sex, AIDS a vztahy - 9. tř.
Přírodovědný klokan - 8. tř. a 9. tř.
Ochutnávka čajů, Den těstovin – školní jídelna
Ekologický provoz školy
K ekologickému provozu školy přispívá zateplení a rekonstrukce oken školní budovy,
rekonstrukce WC a moderní úsporná svítidla v celé budově školy, takže došlo k úsporám
energie a k ozdravění prostředí.
Kromě pravidelného třídění papíru, plastů, skla a hliníku (kontejnery jsou umístěny ve všech
patrech budovy školy, v ekologické učebně, ve školní družině a v jídelně) třídíme také
nápojové kartony. Žáci mají možnost odebírat školní mléko se státní dotací, takže koše na
nápojové kartony jsou umístěny přímo ve třídách. Nebezpečný odpad se ukládá k panu
školníkovi, který zabezpečuje jeho umístění na sběrné místo v den svozu.
Exkurze, výlety, ekovýchovné programy
 Výlet do Biskupic - 1. tř.
 Vycházky do Bažantnice – 2. tř.
 Přírodovědná vycházka do okolí (řeka Doubrava, chránění živočichové a rostliny) –
4. tř
 Ekosystémy - řeka, potok, les, louka - 4. tř.
 Planetárium Praha ,,Vesmír kolem nás“ – 4. tř.
 Ekovýchovný třídenní pobytový program v Ekocentru Oucmanice zaměřený na
společenstvo lesa, práci s přírodními materiály a hospodaření se zvířaty – 5. a 6. tř.
 Ekocentrum Paleta –Pátrání v chrudimském parku– 7. a 8. tř.
 Divadlo Čáslav - Planeta Země 3000 – Indonésie - po stopách lidojedů - 7. tř. a 8. tř.
 Historie Čáslavi - 7. tř.a 8.tř.
 Zámecký park a hipologické muzeum Slatiňany - 7. tř. a 8. tř.
 Zážitkový kurz na Seči – 7.tř.
 Exkurze do Transformu Bohdaneč a do kovošrotu v Ronově - 8. tř.
28






Brněnská ZOO a historické památky Brna - 9. tř.
Zemědělské učiliště v Čáslavi - 9. tř.
Muzeum v Čáslavi - přírodovědný kroužek
ZOO Jihlava – nejlepší sběrači plastových kelímků
Žlebská obora – nejlepší sběrači víček
Výšlap do Železných hor (Žlebská Lhotka, Chvalovice, Závratec, Třemošnice) –
družina, 5. a 6. tř., školní parlament
Přírodní a ekologická učebna
K ekologickým, výukovým, relaxačním a slavnostním aktivitám využíváme přírodní
učebnu, kterou se nám podařilo vybudovat ve venkovním prostoru školy. K dispozici nám je i
ekologická učebna uvnitř školy. Díky programu „EU peníze školám“se nám podařilo tuto
učebnu dovybavit dataprojektorem, interaktivní tabulí a vizualizérem.
Foto viz příloha č. 2
Iva Trnková, koordinátor EVVO
komentář
Vzdělávání
Školní metodik environmetálního vzdělávání
Pedagogičtí pracovníci školy
Školní vzdělávací program
Problematika environmetálního vzdělávání je
zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP
Samostatný předmět environmetálního
vzdělávání
Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný
rozvoj“ jsou nezbytným učivem při
naplňování klíčových kompetencí
Vzdělávání a výchova ve školní družině a
školním klubu je také zaměřena na
environmetální vzdělávání
Organizace environmetálního vzdělávání
Škola má zpracovaný program
environmetálního vzdělávání
Spolupráce školy s rodinou, obcí,
podnikovou sférou, ostatními subjekty
Organizování celoškolních aktivit
zaměřených na environmetální vzdělávání
Spolupráce školy s dalšími základními
školami, předávání si zkušeností
Využívání středisek a center ekologické
výchovy
Kontakty školy s nevládními organizacemi,
Kordinátorka EVVO absolvovala
Specializační studium pro koordinátory
EVVO, pravidelně se účastní
DVPP(záznamy ze školení).
Příležitostně se účastní školení v oblasti
EVVO(záznamy ze školení).
Ano
Ekologická praktika v 7. a 9. ročníku.
V různých předmětech – prvouka,
přírodověda, vlastivěda, ekologická praktika,
přírodopis, zeměpis, dějepis, občanská
výchova.
Ano – vycházky, výlety, besedy.
Ano
Ano – viz výroční zpráva, školní program
EVVO, roční realizační plán, Zelený
ParDoubek.
Obsaženo ve výroční zprávě.
Se ZŠ Třemošnice a v rámci projektu
eTwinning se slovenskou školou.
Ekocentrum Paleta, Záchranná stanice
Pasíčka – viz výroční zpráva, Zelený
ParDoubek.
Ano - viz výroční zpráva, školní program
29
zaměřenými na ekologickou výchovu
Vybavení školy učebními pomůckami pro
environmentální vzdělávání
Ekologizace provozu školy (šetření energií,
třídění odpadů)
EVVO, roční realizační plán, Zelený
ParDoubek - např. spolupráce s ČSZ.
K dispozici máme dostatečné množství
materiálů i digitální techniku.
Obsaženo ve výroční zprávě, v Zeleném
ParDoubku.
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví je realizována v předmětech jednotlivých ročníků podle
tematických plánů v souladu s ŠVP. Z disponibilních hodin je dána jedna hodina výchovy ke
zdraví do předmětu občanská výchova a jedna hodina do přírodopisu. Výchovu ke zdraví
podporují projekty: Zdravé zuby, Ovoce do škol, BESIP, Ochrana člověka za mimořádných
událostí.
Zdravé zuby
I v letošním školním roce
pokračoval projekt ZDRAVÉ
ZUBY, který je celoplošným
výukovým programem péče o
zubní zdraví.
Primárně je určen pro prevenci
zubního kazu u dětí na prvním
stupni základních škol. Cílem
programu je zlepšit zubní zdraví
u dětí a mládeže, a vytvořit tím
předpoklady k zajištění zdravých
zubů do budoucích let.
Libuše Bombačová
Dopravní výchova
V pátek 24. 4. 2015 navštívili
čtvrťáci dopravní hřiště v Chrudimi.
Na tento den se děti velmi těšily a
také pečlivě připravovaly. Po
prokázání znalosti dopravních testů a
úspěšném absolvování testovací jízdy
děti
získaly řidičské
průkazy
správného cyklisty.
Ve čtvrtek 21. 5. 2015 se
čtyřčlenné družstvo ze čtvrté třídy
zúčastnilo okresní dopravní soutěže
v Chrudimi. Soutěžící absolvovali
písemný test z pravidel silničního
provozu, jízdu zručnosti, samostatnou
jízdu po dopravním hřišti, zdravotní
minimum – zásady poskytování první pomoci a orientaci na mapě. Naši žáci: Martin Brynych,
Michal Budiš, Zuzana Chudá a Filip Mrázek obsadili třetí místo v první kategorii.
Jitka Sedláková
30
Projekt „Ovoce do škol“ a Školní mléko
Ochutnávkové koše
Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Cílovou
skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma
dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Máme uzavřenou
smlouvu s firmou Laktea, o. p. s., dodávka je 1x za 14 dní, do tříd zajišťuje rozdělování podle
počtu žáků pan školník, s kvalitou jsme spokojeni.
Součástí tohoto projektu jsou od 1. 8. 2014 na základě Nařízení vlády č. 478/2009 Sb.
v platném znění nově i Doprovodná opatření. Firma Laktea v rámci zavedení nového
programu upřednostnila Doprovodná opatření formou Ochutnávkových košů (ovoce,
zelenina, mix), které jsme objednali společně se vzdělávacím materiálem. Hodnota
Doprovodného opatření byla stanovena v bodech. Každá škola měla k dispozici počet bodů
podle počtu žáků přihlášených do projektu Ovoce a zelenina do škol. Takže jsme do 1. – 5.
třídy získali zcela zdarma 1 ochutnávkový koš ovoce a 8 košů – mix ovoce a zeleniny.
Paní učitelky připravily pro žáky zajímavé aktivity: žáci poznávali druhy ovoce a
zeleniny podle chuti, hmatu, třídili je na tuzemské a exotické, sčítali, kolik je čeho, řešili
slovní úlohy, malovali, chystali různé ovocné mísy či zeleninové saláty a nakonec
samozřejmě vše snědli.
Dostali jsme také pro budoucí druháčky speciální Žákovské knížky, které kromě
běžného obsahu přinášejí informace o zdravém životním stylu a prospěšnosti konzumace
ovoce a zeleniny.
Školní mléko
Všichni žáci měli také možnost objednat si dotované mlíčko. Objednávka u firmy
Laktea proběhla ve školním roce 2014/2015 třikrát (jedenkrát za tři měsíce), distribuce do
tříd, která je prováděna panem školníkem, se uskutečnila dvakrát do týdne. Zájem o toto
školní mléko s různými příchutěmi mělo v průměru 127 žáků školy.
Hana Mojžíšová
31
Aktivity, projekty a prezentace na veřejnosti
Lyžařský výcvik
Letošní lyžařský kurz absolvovalo 15 žáků ze 7. ročníku a jeden žák z 8. ročníku.
Pobyt se konal již tradičně v Janských Lázních. Žáci byli rozřazeni do dvou družstev podle
úrovně lyžařských schopností. První dva dny lyžovalo každé družstvo zvlášť na různých
svazích, od třetího dne sjížděli všichni pohromadě. Žáci byli velice šikovní, třetí den již
všichni zvládali slalomové oblouky a dokázali zvládnout i jízdu na vlecích.
Každý večer se žáci bavili podle svého připraveného programu.
Ve čtvrtek proběhly závody na nedalekém svahu Dunkánu, kde si děti mohly vyzkoušet
závodit podle opravdické časomíry. Diplomy se rozdávaly ve čtvrtek při celkovém hodnocení
kurzu. Medailových úspěchů dosáhla Jana Petrowská, Veronika Šindelářová, Monika
Šmídová, Vláďa Chudý, Michal Hazuka, Václav Špalek. Gratulujeme!
Výcvik proběhl bez problémů, nikdo neonemocněl ani si nezpůsobil úraz.
Božena Průšová, Jana Auersvaldová
32
Plavání
V naší škole probíhá plavecký výcvik
ve dvou ročnících, a to ve 2. a 3. tak, aby
každý žák absolvoval 40 hodin za školní
docházku (podle ŠVP). Dětem se plavání
líbilo, odměnou jim bylo mokré vysvědčení
s údaji
o
výkonech
v jednotlivých
plaveckých stylech. Kladně hodnotíme
výuku instruktorů i jejich přístup k žákům.
Božena Průšová, Jana Auersvaldová
Přespolní běh v bažantnici
Členové
parlamentu
připravili pro žáky naší školy
přespolní běh, který se konal
ve středu 29. 4. 2015
odpoledne. Tohoto běhu se
zúčastnilo celkem 49 žáků,
kteří byli rozděleni do 17
hlídek. Účastníci měli za úkol
proběhnout co nejrychleji
vyznačenou trasu
se 6
stanovišti. Děkujeme rodičům
a učitelům, kteří nám pomáhali
uskutečnit tuto akci.
Ilona Spěváková
Setkání s Michalem Tereskou a jeho otcem a sběr víček na naší škole
Dne 4. 6. přijel Míša Tereska z Chrudimi s tatínkem poděkovat žákům, kteří v průběhu
školního roku nasbírali nejvíce víček. Setkání s žákem 1. třídy ZŠ Malíka Chrudim se
uskutečnilo na školním dvoře. Na setkání byli pozvaní „nejlepší sběrači víček“ na naší škole a
také členové školního parlamentu. Pan Tereska nejdříve vysvětlil, co se s nasbíranými víčky
děje poté, co je odvezeme do Chrudimského deníku a jakým způsobem tímto sběrem malému
Míšovi pomáháme. Pro Michala je důležitý pobyt v léčebně, který pojišťovna nehradí, ale
peníze na tyto rehabilitační pobyty, bez kterých by byl Míšův zdravotní stav ještě mnohem
horší, mají rodiče možnost uhradit právě prostřednictvím sběru víček.
Po úvodním seznámení nám Míšův otec vysvětlil, jaké druhy sportů může Míša dělat,
jak si tím procvičuje a posiluje svaly a jaké úspěchy a medaile už malý Míša získal. Také
33
odpověděl na všechny dotazy, které zazněly. Po prohlídce sportovních potřeb pro vozíčkáře
předali Míšovi žáci knihu s věnováním a plyšové zvířátko na památku.
V letošním školním roce se nám podařilo nasbírat téměř 160 000 tisíc víček. Odměnou
pro žáky, kteří nasbírali nejvíce víček, byl kromě setkání s malým Míšou výlet do Obory
Žleby. Na třetím místě se ve sběru víček umístila Nikola Skokanová ze 7. třídy s 4 800 víčky
a 1. a 2. místo obsadily Káťa Matoušková z 1. třídy a Terezka Matoušková ze 7. třídy s 5 000
víčky. Při porovnávání tříd nasbírala nejvíce druhá a sedmá třída. Všichni, kteří se do tohoto
sběru zapojili, si zaslouží pochvalu.
Marie Kořínková
Den středoškolákem
Jaké to je studovat na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav si
dne 10. 12. 2014 od 8.00 do 12.00 hod. vyzkoušelo 31
žáků 8. a 9. třídy. Žáci se zúčastnili krátkých
workshopů zaměřených na ekonomiku nebo techniku.
Zájemci o ekonomické obory si mohli vyzkoušet
interaktivní ukázky výuky účetnictví, ekonomiky,
informačních technologií, cizích jazyků a psaní na
klávesnici všemi deseti. Pro zájemce o technické obory
byla připravena ukázka výuky automatizace, kreslení na
počítači a počítačové programování strojů. Během této
akce si žáci prohlédli budovu školy i odborné učebny a
zjistili informace o možnostech studia. Akce byla pro
žáky přínosná a všem se líbila.
Ilona Spěváková, Marie Kořínková
34
Miniburza
Osmý ročník Miniburzy
středních škol a učilišť se na
naší škole uskutečnil v úterý
25. 11. 2014. V letošním
školním roce k nám přijelo
celkem 15 zástupců ze
středních škol a středních
odborných učilišť z nejbližšího
okolí. Vyslechnout si jejich
informace o oborech, které
budou tyto školy otevírat pro
školní rok 2015/2016, přišli
nejen rodiče žáků 8. a 9. třídy,
ale také samotní žáci. Po
úvodních informacích zástupců
jednotlivých škol měli rodiče
možnost
získat
další
podrobnosti při individuálních konzultacích.
Při rozhodování žáků o vhodné střední škole jim může pomoci i účast v různých
soutěžích. Mezi takové soutěže patří například i krajská soutěž Pc_ák 2014, které se 26.
listopadu účastnila Marie Kuželová a Vojtěch Hutla z 9. třídy. Tuto soutěž pořádala Střední
průmyslová škola elektrotechnická v Pardubicích. Vojta reprezentoval naši školu velice
úspěšně. V kategorii tvorba webových stránek obsadil 1. místo. Cílem soutěže je mimo jiné i
vyhledávání talentů, kteří budou pokračovat ve studiu tohoto oboru.
Marie Kořínková, Jan Havránek
Technohrátky 2015
Žáci 8. ročníku se zúčastnili projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje ve Střední
průmyslové škole Chrudim. TECHNOhrátky v chrudimské průmyslovce se nesly ve znamení
strojírenských profesí. Na šesti pracovištích se více než 120 žáků z osmi základních škol z
Chrudimska a Pardubicka seznamovalo s obory elektrotechnik – mechatronik, strojírenství,
obráběč kovů, mechanik elektronických zařízení, strojní mechanik a strojník silničních strojů,
který tato střední škola vyučuje jako jediná v České republice.
Při práci na šesti stanovištích si žáci mohli vyzkoušet například vytváření modelu průmyslové
součástky na počítači podle zadaných rozměrů, přiřazování výkresové dokumentace
k součástce,
propojování
jednoduchého elektrického obvodu,
nebo ruční vyrábění závitu. S
největším ohlasem se však setkalo
ovládání lžíce malého stavebního
stroje. Chlapci i dívky s pomocí
páček bagru usilovali o co největší
stlačení nafouknutého balonku. A
přestože většině nakonec praskl,
odměnili za nápad na tuto netradiční
disciplínu učitele odborného výcviku
35
několikrát potleskem. V odpolední vědomostní soutěži „Hej ty, víš to?“, si prověřovali, co si
z dopoledne pamatují. Přestože naši žáci nevyhráli, počínali si na stanovištích velmi dobře a
celý den se velmi vydařil.
Marie Kořínková
Ochrana člověka za mimořádných událostí – 2. stupeň
V pátek dne 20. března 2015 se na naší škole
uskutečnil cyklus přednášek, které pro žáky 2.
stupně připravili pracovníci HZS Pardubického
kraje – územního odboru Chrudim.
Přednášky byly zaměřené na požární prevenci a
ochranu člověka za mimořádných událostí. Byly
doplněné
statistickými
údaji,
ilustračními
videonahrávkami a výukovými prezentacemi, které
odpovídaly věku žáků.
Žáci s přednášejícími aktivně spolupracovali, dotazovali se a měli zájem o daná témata.
V závěru řešili ve skupinách, jak by se zachovali, kdyby došlo k mimořádné situaci na naší
škole.
Na tuto teoretickou část navázalo projektové odpoledne „Ochrana člověka za mimořádných
událostí“, které pro žáky 2. stupně uspořádali dne 11. května 2015 hasiči ze Sboru
dobrovolných hasičů Ronov nad Doubravou ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů
Třemošnice.
Záměrem bylo, aby si žáci
osvojili nejen vědomosti,
ale získali i dovednosti a
návyky potřebné k ochraně
člověka. Na prostranství
před
hasičárnou
byla
zřízena čtyři stanoviště. Na
prvním se žáci dozvěděli
něco o požární prevenci a
hašení požárů. Na druhém
si pod vedením odborníků
vyzkoušeli zásady první
pomoci, viděli také, jaké
přístroje se používají při záchraně lidských životů. Další informace se týkaly pravidel, jak se
chovat v případě úniku nebezpečných látek. Na besedě v hasičárně se dozvěděli o historii
ronovského sboru a měli možnost seznámit se s historickou technikou. Na závěr žáci
„zažili“ chemickou havárii, prošli zamořeným územím a museli použít prostředky
improvizované ochrany.
Celá akce se velice vydařila a měla příznivý ohlas u všech zúčastněných.
Hana Mojžíšová, Ilona Spěváková
36
Návštěva u profesionálního sboru hasičů v Kutné Hoře
Dne 5. 5. 2015 se 120 žáků 1.
stupně vydalo do Kutné Hory na Den
otevřených dveří na stanici HZS.
Pro návštěvníky byly připraveny
ucelené bloky akčních ukázek činnosti
profesionálních hasičů a všech složek
integrovaného záchranného systému.
(policie ČR, Městské policie KH,
zdravotnické
záchranné
služby,
červeného kříže)
Děti si mohly prohlédnout veškerou
techniku, vyzkoušet některé operace, obléknout se do speciálních oděvů.
Akce byla velice zdařilá, žáci si připomněli situace, které by nastaly za mimořádných
událostí.
Učitelky prvního stupně
Ekovýchovný pobyt žáků V. a VI. třídy v Oucmanicích
Žáci páté a šesté třídy se od středy 25. března do pátku 27. března zúčastnili spolu se
svými třídními učitelkami ekovýchovného pobytu v Oucmanicích.
Během pobytu si vyzkoušeli například drátkování, výrobu obrázků, míčku nebo
zvířátek z vlny, pečení housek z vlastnoručně namleté mouky, či přípravu bylinkového čaje.
Zároveň dostali informace o tom, co je bio, jak je možné snížit náklady na vytápění a ohřev
teplé vody v domácnosti a o zdravém způsobu života. Součástí programu byly hry na utužení
kolektivu a poznání sebe sama.
Přestože se počasí během pobytu výrazně zhoršilo, všichni odjížděli spokojeni a s
řadou hezkých vzpomínek.
Andrea Dušková, Marie Kořínková
37
Exkurze do ŽZO Cerhenice
Dne 31. 3. se pro 10 žáků,
kteří
se
úspěšně
zapojili
do
matematických
soutěží,
uskutečnila
exkurze
do
Železničního zkušebního okruhu
Cerhenice. Ten patří k významným
a uznávaným zkušebním centrům
pro železniční techniku a drážní
zařízení
v
Evropě.
Svým
technickým vybavením vytváří
unikátní kompaktní celek pro
realizaci celé řady jak jízdních
zkoušek kolejových vozidel, drážních zařízení a dopravních prostředků, tak i dalších
experimentů a laboratorních zkoušek. Tento okruh je díky své délce 13,5 km a svému
technickému vybavení využíván kromě států EU i dalšími státy.
Žáci byli přivítáni ing. Danielem Losem, vedoucím zkušebních okruhů, a panem Milošem
Klofandou, ředitelem ŽZO Cerhenice, poté se jich ujal Mgr. Jiří Střecha, systémový
specialista GŘ ČD, a. s., který jim předvedl funkční model okruhu a poté vyprávěl o historii
tohoto zařízení i technickém vybavení. K zajímavostem patří i vesnice, která se nachází uvnitř
okruhu a je spojena s okolím dvěma nadjezdy. Její obyvatelé musejí být obzvláště opatrní při
pohybu v okolí kolejí, protože lokomotivy zde často projíždějí rychlostí kolem 180 km/h.
Na závěr exkurze si žáci mohli prohlédnout vnitřní vybavení starší lokomotivy ČKD. Vozidla
zahraničních zákazníků jsou bohužel z důvodu utajení chráněna před cizími osobami přísnými
smlouvami. Na památku si odnesli i drobné upomínkové předměty ČD.
Marie Kořínková
Den Země
Ve čtvrtek 23. 4.
2015 se žáci 6. třídy
zúčastnili ve společnosti
CEMEX Prachovice akce
s názvem Den Země. Pro
žáky bylo po úvodním
přivítání a focení na logo
firmy připraveno sedm
stanovišť se zaměřením na
odpady a obaly, sázení
rostlin, poznávání rostlin a
živočichů,
obnovitelné
zdroje energie, exkurze do
výroby,
kreativní
pracoviště se zdobením
kamenů a exkurze do firmy Ecorec, která je součástí firmy CEMEX. Naši žáci zazářili
především při poznávání rostlin, protože ve svém okolí dokázali najít a správně pojmenovat
40 rostlin. V řídícím centru firmy je kromě spousty obrazovek zaujala volně poletující
andulka. Velmi zajímavé bylo například poznávání přírodnin pohmatem nebo absolvování
stezky mezi stromy poslepu jen pomocí sluchu. Nových a zajímavých věcí se za den
dozvěděli opravdu spoustu a na závěr si mohli rozdělit různobarevné balónky s názvem firmy.
Marie Kořínková
38
Výlet do ZOO v Jihlavě
Nejlepších 55 sběračů plastových kelímků vyjelo dne 28. 5. za odměnu na výlet.
Cílem byla ZOO v Jihlavě. Tato zahrada je pro děti ideální svou rozlohou a uspořádáním.
(Jízdné a část vstupného bylo hrazeno z výtěžku plesu.)
Božena Průšová
7. ročník Halloweenu
Dne 30. 10. 2014 pořádala naše škola
7. ročník halloweenských slavností. Akci
připravoval školní parlament, který zvládl
přípravu na jedničku. Soutěže o nejkrásnější
expozici dýní se zúčastnily všechny třídy.
Vystaveno bylo na 100 výtvorů. Park se
rozzářil v 18 hodin, následoval průvod masek,
vystoupení mažoretek a pak se již hlasovalo o
nejlepší třídní kolekci dýní. Bylo těžké
rozhodnout, které třídě dát hlas, protože
všechny výtvory byly opravdu uměleckými
díly. Po 19. hodině byla akce oficiálně
ukončena a děti si odnášely své dýně do
domovů, kde jim posloužily jako podzimní dekorace.
Následující den žákovský parlament vyhodnotil soutěž a rozdělil ceny. Každá třída si odnesla
na památku malý upomínkový dárek.
Ráda bych poděkovala celému školnímu parlamentu za jeho organizaci, dále poděkování patří
panu Davidu Lebduškovi za ozvučení a osvětlení celé akce.
Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se podíleli na tvorbě uměleckých děl, všem
dětem, které přišly v maskách a vytvořily tak nejpestřejší a nejpočetnější průvod masek.
V neposlední řadě patří poděkování městskému úřadu za možnost uspořádat Halloween
v parku na náměstí.
Jana Auersvaldová
39
Zájezd do Anglie
Ve dnech 13. 5. – 17. 5. 2015 se 41
žáků 5. – 9. třídy zúčastnilo autobusového
zájezdu do Anglie. Po plavbě na trajektu
z Calais do Doveru účastníky čekala první
celodenní prohlídka části Londýna. Děti se
procházely po jižním břehu Temže,
navštívily Tower Bridge, vystoupaly všech
311 schodů na vrchol Monumentu a zpět
k autobusu na North Greenwich se vrátily
lanovkou. Pátek děti strávily prohlídkou
univerzitního
města
Oxfordu,
kde
navštívily Christchurch College. Poslední
den byl věnován opět Londýnu a procházce
kolem nejvýznamnějších míst: Greenwich, London Eye, Westminster Bridge, Houses of
Parliament, Trafalgar. Prohlídka byla zakončena plavbou po Temži zpět k parkovišti
autobusu. Po dvě noci byly děti ubytované v rodinách místních obyvatel, a tak měly možnost
nahlédnout do způsobu života tamních lidí a také si prakticky ověřit svoje jazykové znalosti.
Zpáteční cesta započala večerním přejezdem do přístavu Folkstone, následovala cesta vlakem
pod kanálem La Manche do Francie a návrat do Čech.
Kateřina Andršová
Hoblinkova dílnička
Dne 16. 4. 2015 se žáci 1. A, 3., 4. a 5. třídy zapojili do tvořivé dílny a vyráběli svá
originální dílka v podobě dřevěných zpívajících ptáčků. Přínosem těchto dílen je tvořivost a
práce se skutečnými nástroji. Po 70 minutách si každý žák odnášel svého pískajícího ptáčka a
celý den se školou ozývala jarní písnička.
40
Ronovský slavík
Ve středu 20. 5. 2015 se
konal 3. ročník pěvecké soutěže
,,Ronovský slavík“ a školou se
opět rozléhaly tóny písní z české
i zahraniční tvorby. Soutěže se
zúčastnilo 29 soutěžících z 1. a
2. stupně, kteří svůj pěvecký um
poměřili ve čtyřech kategoriích.
Jitka Sedláková
Klub mladých čtenářů
Šestým rokem žáci naší školy využívají Klubu
mladých čtenářů, a jejich nadšení stále roste. Nadále
spolupracujeme s nakladatelství Albatros a Fragment.
Snažíme se i touto formou podporovat u dětí čtenářskou
gramotnost, rozšiřovat literární obzory. Žákům se do rukou
letos dostalo přes 450 knih. Zakoupeny byly též knížky do
žákovské knihovny.
Libuše Bombačová
Pasování na čtenáře
Dne 4. 6. 2015 proběhlo
pasování všech prvňáků na čtenáře. Po
úvodní společné básni děti přivítal rytíř,
který si vyžádal další recitaci. Za
odměnu pak byli prvňáčci pasováni.
Velkou radost dětem udělala kniha,
šerpa a registrace do městské knihovny.
Libuše Bombačová, Kateřina Stojanová
41
Čtenářské nocování
Noc z 5. 3. na 6. 3.
2015 byla pro žáky čtvrté
třídy docela jiná. Ve čtvrtek
večer se totiž znovu sešli ve
své třídě ke čtenářskému
nocování. Děti v průběhu
večera
prokázaly
svoji
čtenářskou zdatnost splněním
několika úkolů. Nejdříve si
rozšifrovaly zadání, vytvořily
si svůj erb a seznámily se s
pověstí o tajemné chodbě na
zřícenině hradu Lichnice. Po
doplnění neúplného textu a
zodpovězení všech otázek se
děti pustily do vlastního
čtení. Večer uběhl v dobré
náladě a legraci velikou rychlostí a byl čas uložit se do spacích pytlů a spánkem načerpat síly
na druhý den.
Jitka Sedláková
Spolupráce s místní knihovnou
Knihajda
Žáci druhé třídy prožili ve čtvrtek 9. 10. zajímavé dopoledne.
Vedoucí městské knihovny paní Smolová nás požádala o spolupráci při výrobě symbolu
knihovny. Ráno přišla mezi nás s košem pomůcek. Práce mohla začít. Děti se po počáteční
motivaci pustily s chutí do díla. Základem
byly dýně. Potom přišlo na řadu stříhání,
lepení …
Po dvou hodinách jsme již obdivovali
hotové dílo, housenku KNIHAJDU.
Společně jsme ji odnesli před knihovnu,
udělali foto a přijali jsme pozvání do
knihovny na společné čtení.
Ilustrátoři dětských knih
Paní
Smolová
připravila
v březnu pro žáky I. A, I. B a II. třídy
program plný činností, které vedly k seznámení s některými ilustrátory dětských knih a s jejich
tvorbou.
Božena Průšová
42
Ocenění úspěšných žáků
Stalo
se
již
tradicí, že ředitelka školy
vyjádří uznání žákům,
kteří získali pod vedením
svých učitelů významné
úspěchy
v soutěžích
různého
zaměření
v oblastních
až
celorepublikových
kolech, letos i v kole
mezinárodním. Za letošní
školní rok byly věcné
ceny
předány
při
slavnostním odpoledni
dne 19. června za účasti představitelů města, pracovníků školy a rodičů. Slavnost provázeli
moderátoři Veronika Turoňová a Vojtěch Kozel.
Poděkování si zaslouží nejen žáci, kteří vzorně ronovskou školu reprezentovali, ale i
vyučující, kteří je do soutěží připravovali.
Věcné ceny byly pořízeny za body, které škola získává v rámci soutěže Recyklohraní.
Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
Již tradičně proběhlo na konci školního roku slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku.
Letos opustilo naši školu 26 žáků. Slavnost uspořádala třídní učitelka Ilona Spěváková,
zúčastnili se jí zákonní zástupci žáků, vedení školy, pracovníci školy současní i minulí a
představitelé města.
43
Hodnocení 6. ročníku projektu „Kniha je kamarád“
„Četba knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.“
André Maurois
Tento citát se stal východiskem celoškolního projektu na rozvoj čtenářské
gramotnosti, který byl ve školním roce 2014/2015 realizován na naší škole již po šesté.
Aktivity podporující čtenářství probíhaly jednak při vyučovacích hodinách, zejména
českého jazyka, jednak mimo rámec vyučování. Žáci pracovali s textem metodou kladení
otázek, předvídání, sledování porozumění, stále větší oblibu si získávají dílny čtení a následné
besedy o přečteném textu doplněné úkoly. Pro rozbor textů paní učitelky vypracovávaly
pracovní listy, využívaly digitální učební materiály svoje vlastní i přístupné na
www.veskole.cz, vzbuzovaly zájem žáků i různými projekty, například předmětový projekt
v 5. třídě „Život Robinsona na ostrově“ vycházející ze společné četby knihy či dílna
s názvem „Pravěk“ realizovaná zástupkyní nakladatelství Thovt ve 3., 4. a 5. třídě. Od téhož
nakladatelství jsme zakoupili i knížky, kde si děti v průběhu děje mohou zvolit, jak bude
příběh dále pokračovat. Zejména ve třídách 1. stupně probíhaly i dramatizace textů a tvorba
myšlenkových map.
Žáci pracovali s časopisy pro děti a mládež. Třeťáci odebírali měsíčník Dráček, ve
kterém si nejen četli, ale plnili i různé úkoly, řešili kvízy a křížovky. Dráček jim pomáhal i o
pracovních činnostech. Od 5. třídy výše byl využíván časopis Junior, jehož výtisky nám
zdarma posílají z vydavatelství. Junior obsahuje články vhodné i pro hodiny dějepisu,
zeměpisu či přírodopisu. Žáci využívali i různých encyklopedií, a to nejen v hodinách českého
jazyka.
Na prvním stupni žáci četli z knih tzv. mimočítankové četby (Paní Láryfáry, Robinson
Crusoe, Ferda Mravenec, Lovci mamutů, Povedené pohádky). Obsah přečteného
zaznamenávali do čtenářského deníku. Čtenářský deník, který je již přirozenou výbavou
každého žáka ve všech třídách, sloužil i pro zpracování vlastní četby. Žáci poté vystoupili
před třídou a informovali ostatní o tom, co přečetli, nebo, a to zejména na druhém stupni, pak
museli vypracovat různé úkoly. Někteří doplnili svoje referáty o nástěnnou prezentaci, kde
uváděli také základní údaje o autorovi dané knížky, o jeho dalších dílech, popřípadě dotvořili
vhodným obrázkem či úryvkem z knihy. Prezentace byly vystaveny ve třídách a ve školní
knihovně. Nástěnné prezentace i prezentace v PowerPointu vytvářeli starší žáci jako doplnění
výkladu o českých a světových spisovatelích.
Tradiční se již stalo předčítání z knih. Žákům četly paní učitelky na prvním i druhém
stupni, paní vychovatelky v družině, pan školník v 5. třídě, ale zejména starší spolužáci.
Mnozí z nich si připravovali i otázky k přečtenému textu, děti byly pozorné, protože se jim
tato činnost líbila. Čtenářské nocování aneb Noc s Andersenem ve škole strávili žáci 4. třídy,
při kterém si četli místní pověst a hráli různé hry. V letošním roce se předčítání rozšířilo i
mimo školu. Páťáci předčítali v MŠ, zástupci osmáků a deváťáků seniorům v Domě
s pečovatelskou službou, a to před Vánoci a Velikonoci.
Žáci 4. – 9. třídy se zapojili do celostátního projektu Čtení pomáhá. Díky tomuto
projektu se každý rok rozdělí 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží,
rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojil do projektu, získal po úspěšném vyplnění
testu kredit padesát korun, který věnoval na jeden z nominovaných projektů.
Před zahájením školního roku 2014/2015 čekala na žáky nově vybudovaná knihovna.
Stávající musela být zrušena, protože literární učebna, kde školní knihovna sídlila, byla
uvolněna pro 5. třídu.
Rozšířila se i spolupráce s městskou knihovnou – probíhaly zde besedy motivační i
tematické. Prvňáčci se zajímali o ilustrátory dětských knih, žáci 4. třídy zde besedovali o
knize Ferda Mravenec a jejím autorovi, pro páťáky paní vedoucí připravila besedu o
44
pohádkách, žáci 6. třídy se dozvěděli, jak to v knihovně chodí, a byla jim doporučena vhodná
mimočítanková četba, deváťáci byli informováni o systému půjčování knih, meziknihovní
službě, vyhledávání knih podle internetového katalogu. Žáci 2. třídy realizovali projekt
Knihajda, vymýšleli symbol knihovny. Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Ronově nad
Doubravou proběhlo také již tradiční Pasování na čtenáře. Prvňáčci se za rok úspěšně naučili
číst, byli za to rytířem pasováni na čtenáře a odměněni za svou dovednost pěknou knížkou.
Žáci 1. stupně zhlédli před Vánoci v kině v Čáslavi filmovou pohádku Tři bratři,
čtvrťáci a páťáci navštívili Východočeské divadlo v Pardubicích, kde se pobavili hrou Hrátky
s čertem, a Blbec k večeři se zase v tomtéž divadle líbil žákům 8. a 9. ročníku.
Úkolem projektu je i rozvoj vlastní tvořivosti žáků. Měl různorodé formy. Někde
domýšleli žáci předčasně ukončené příběhy a pak porovnávali, do jaké míry se s autorem
shodli, nebo vymýšleli příběhy vlastní. Výsledky žákovských prací byly uveřejňovány na
webových stránkách školy, v Městečku na dlani či zasílány do různých soutěží, kde mnozí
žáci získali řadu ocenění. V literární části soutěže Požární ochrana očima dětí jsme získali
v okresním kole v kategorii L1 jedno druhé a jedno třetí místo, v kategorii L3 jedno první
místo. Dále jsme se zúčastnili celostátní soutěže Náš svět (7 prací), celostátní soutěže Bylo,
nebylo u hasičů… (9 prací – výsledky budou známy až po prázdninách) a literární soutěže Ať
žijí pohádky, která se koná u příležitosti jubilejního 25. ročníku festivalu Jičín-město pohádky
(8 prací – výsledky budou známy až po prázdninách).
Recitace má na naší škole mnohaletou tradici. Do školního kola recitační soutěže se
zapojilo 40 žáků 1. a 2. stupně. Z každé kategorie postoupili 3 žáci do okresní přehlídky
dětských recitátorů, na které Martin Fulín, Lukáš Skokan a Tereza Daruová obdrželi Čestné
uznání s postupem do krajského kola. Odsud si Martin odvezl také Čestné uznání.
Osmáci a deváťáci se zúčastnili školního kola Olympiády v českém jazyce, kterou
vyhlašuje Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Celkem 20 žáků řešilo úkoly mluvnické a
psali slohovou práci na dané téma. Největší počet bodů získala Marie Kuželová, druhý byl
Lukáš Studnička. Oba deváťáci reprezentovali naši školu v okresním kole v Chrudimi. O třetí
příčku se podělili Tadeáš Tomiška a Aneta Belzová z 8. třídy.
V průběhu roku byla poskytována péče i žákům se specifickými poruchami učení,
učitelé se jim věnovali v hodinách i pravidelně po vyučování.
Byla podána žádost Benefit 7 a získány prostředky na dvě šablony Čtenářské dílny
jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, které budou realizovány ve
čtyřech třídách ve školním roce 2015/2016.
Fotografie viz příloha číslo 3
Hana Mojžíšová
45
Výběr výsledků soutěží
(organizace školních kol, umístění v oblastních, okresních, krajských, celorepublikových
kolech – červeně vyznačené umístění do 3. místa + čestné uznání)
Recitační soutěž
Školní kolo: Ve čtyřech kategoriích vystoupilo 40 žáků prvního a druhého stupně.
Okresní kolo: 12 žáků
Martin Fulín I. kategorie – Čestné uznání s postupem do krajského kola
Čestné uznání v krajském kole
Tereza Daruová III. kategorie – Čestné uznání s postupem do krajského kola
Lukáš Skokan III. kategorie - Čestné uznání s postupem do krajského kola
Literární soutěže
Celostátní:
Jičín – město pohádky – 8 prací: Tereza Tatíčková – 1. místo ve II. kategorii
Sára Šimůnková – čestné uznání
Martin Fulín – čestné uznání
Náš svět – 7 prací
Bylo, nebylo u hasičů - 9 prací
Požární ochrana očima dětí - okresní kolo
Miloslava Brynychová kategorie L3 1. místo
Tereza Koubová L1
2. místo
Martin Fulín L1
3. místo
Olympiáda v českém jazyce
Školní kolo: 20 žáků 8. a 9. třídy
Okresní kolo: 2 žáci
Matematické soutěže
Matematický klokan – školní kolo - všichni žáci 2. – 9. ročníku
– okresní kolo
Vladimír Chudý Benjamín 2. místo
Matematická olympiáda – školní kolo - 6. tř.: 3 žáci, 7. tř.: 1 žák, 8. tř.: 3 žáci
– okresní kolo
Lukáš Skokan kategorie Z6
3. místo
Vladimír Chudý kategorie Z7
1. místo
Pythagoriáda – školní kolo – všichni žáci 2. – 9. třídy
Pikomat – národní kolo - 7. tř.: 1 žák
46
Vladimír Chudý kategorie 7. Třída 1. místo
Jáma Lvová – celostátní kolo – Vladimír Chudý 1. – 3. místo
FÝFUK – celostátní kolo – Vladimír Chudý 3. místo
PC_ák 2013 – krajské kolo - 2 žáci 8. tř.
Vojtěch Hutla kategorie 9. třída (tvorba webových stránek) 1. místo
Seminář Taktik – celostátní korespondenční soutěž
Celkem se zapojilo 37 žáků, kteří vytvořili 14 družstev v kategorii pro 3. – 8. třídu
3 družstva obsadila 1. místo (dvě družstva ze 4. třídy, jedno ze 3. třídy)
Škola obsadila 53. místo z 308 škol.
Přírodovědné soutěže a EVVO
Přírodovědný klokan – školní kolo - 43 žáků z 8. a 9. tř.
Přírodovědná poznávací soutěž – školní kolo – 33 žáků
– okresní kolo - 2. – 3. tř.: 3 žáci, 4. – 5. tř.: 3 žáci 6. – 7.
tř.: 3 žáci, 8. tř.: 2 žáci
Zuzana Chudá, Sergey Lyasko, Sára Šimůnková – kategorie B 1. místo
Martin Vančura, Monika Šmídová, Tereza Daruová – kategorie C 1. místo
Anna Pazderková, Aneta Belzová, Marie Kuželová – kategorie D 1. místo
V celkovém pořadí škol se ronovská škola umístila v kategorii A na druhém místě, v kategorii
B, C, D na prvním místě.
Mladý zahrádkář - okresní kolo - 5. - 6. tř. : 3 žáci, 7. tř. : 3 žáci
Natálie Lebdušková kategorie 3. – 6. třída
Monika Šmídová kategorie 3. – 6. třída
Anna Pazderková kategorie 7. – 9. třída
Aneta Belzová kategorie 7. – 9. třída
Floristická soutěž - okresní kolo – 5 žákyň
Anna Zajícová – kategorie 2. stupeň
Monika Šmídová - kategorie 2. Stupeň
Kateřina Zvolská – kategorie 2. Stupeň
republikové kolo
Kateřina Zvolská
Mladý zahrádkář – okresní kolo
Tereza Plevová
Martin Vančura
Sára Šimůnková
Anna Pazderková
Aneta Belzová
Natálie Lebdušková
1. místo, postup do
národního kola
2. místo
1. místo, postup do
národního kola
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
2. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
Cesty odpadů – krajské kolo – kategorie ZŠ 2. stupeň
47
Anna Pazderková, Tereza Tatíčková
Aneta Belzová, Veronika Kohoutová
Miloslava Brynychová, Nikola Růžičková
1. místo
2. místo
3. místo
Koolinaření s Albertem – celostátní semifinále
Tereza Tatíčková, Anna Pazderková, Miloslava Brynychová 1. místo
Anna Zajícová, Natálie Lebdušková, Jana Petrowská 2. místo
celostátní finále
Tereza Tatíčková, Anna Pazderková, Natálie Lebdušková 1. místo
Pěvecké soutěže
Ronovský slavík – školní kolo ? učinkujících
Skutečský slavík – oblastní soutěž
Vendula Hlavičková kategorie III A
Nikola Růžičková kategorie IV A
Martin Fulín kategorie IA
Jan Fulín kategorie IV A
1. místo, postup na
slavnostní koncert
vítězů
2. místo
2. místo
2. místo
Soutěž v odborných dovednostech – oblastní soutěž
1. místo
3. místo
Pavel Tonyka
René Pekarčík
Výtvarné soutěže
Barevný svět – oblastní kolo
Magdaléna Kabeláčová - kategorie I.
2. místo
Lucie Bromová – kategorie IV.
1. místo
Květina ve váze – okresní kolo
Daniela Zoulová, Anna Zajícová – mezi nejlepšími deseti oceněnými
bez pořadí
Požární ochrana očima dětí – okresní kolo
Adam Koop kategorie ZŠ 1
1. místo
Tereza Plevová kategorie ZŠ 1
3. místo
Anna Pazderková, Tereza Tatíčková ZŠ 3
2. místo
Jana Perowská, Natálie Lebdušková – obdržely zvláštní cenu OSH
Chrudim
Zdravá nemocná příroda Pardubického kraje
Mezi deseti nejlepšími oceněnými bez pořadí:
Jana Petrowská
Veronika Myslivcová, Kateřina Čálková
Dopravní soutěž - okresní kolo
Martin Brynych, Michal Budiš, Zuzana Chudá, Filip Mrázek – 3. místo
48
Zdravé zuby – okresní kolo
Lucie Prudká – 3. místo
Sportovní soutěže
Okrskové kolo turnaje ve florbale chlapců 6. – 9. tříd v Třemošnici
Okrskové kolo turnaje v halové kopané chlapců 6. - 9. tříd v Třemošnici
Turnaj pro školy našeho regionu ve florbale dívek a chlapců pořádaný ZŠ Třemošnice
Okresní kolo Školské futsalové ligy
Mezinárodní soutěž Pohár vědy
Žáci osmého ročníku absolvovali čtyři kola technických úkolů a vybojovali si
v konkurenci studentů ze Slovenska, Německa a Kanady první místo a spolu s osmi dalšími
mužstvy postup do finále, kde naši školu reprezentovali:
Tadeáš Tomiška, Aneta Belzová, Nikola Růžičková Miloslava Brynychová – 3. místo
Počet umístění v soutěžích
1. místo
2. místo
3. místo
oblastní
2
3
1
okresní
10
8
7
krajské
2
1
1
celostátní
5
1
1
mezinárodní
1
49
čestné uznání
4
2
zvláštní cena
4
Zapojení žáků do zájmové činnosti
Při škole fungovaly tyto kroužky: sportovní hry, seminář z českého jazyka a
matematiky, 2x přírodovědný, logopedie, 2x anglický.
Žáci se mohli zapojit i do dalších mimoškolních činností v obci: Junák Ronov, TJ Sokol
Ronov (florbal, fotbal), mažoretková a twirlingová skupina Rondo, rybářský, šachový,
hudební a střelecký kroužek a Karate Klub v Třemošnici.
Žáci navštěvovali pobočku ZUŠ Heřmanův Městec, obor hudební a výtvarný – keramika.
Činnost školní družiny a školní jídelny
Školní družina
Ve školním roce 2014 – 2015 měla ŠD 2 oddělení. Byla nvýšena kapacita na 55 dětí.
Provoz ŠD byl od 6.00 – 16.00 hod. Výše úplaty v tomto školním roce byla stanovena
na 100 Kč měsíčně.
Docházka do ranní ŠD byla umožněna dle potřeby i dojíždějícím žákům nepřihlášeným
k pravidelné docházce.
Pro svoji činnost jsme využívali také tělocvičnu, víceúčelové hřiště s umělým povrchem,
počítačovou učebnu.
Při vycházkách jsme navštěvovali různá místa našeho městečka (rybník, Bažantnice,
sídliště,…).
Při vánoční besídce jsme si připomněli tradiční zvyky, ochutnali různé druhy cukroví. Byly
pořízeny nové hry a stavebnice.
Podnikli jsme exkurzi do místní hasičské zbrojnice a myslivny.
V závěru školního roku jsme se vydali na turistickou výpravu (Ronov n. D. – Bousov - Žl. Lhotka – Ronov n. D.).
V průběhu roku děti vyráběly různé dárky (Den matek, Vánoce, zápis prvňáčků, prodejní
adventní výstava,…). Zapojili jsme se do akce Ronovský Skořápkovník.
Výrobky a výkresy si děti každoročně odnášejí domů na památku.
Přiměřeně věku se děti pod vedením vychovatelek věnovaly dopravní výchově.
Anděla Daruová, Romana Lebdušková
Školní jídelna
Školní jídelna ve školním roce 2014/2015 zajišťovala stravování pro žáky a
zaměstnance v hlavní činnosti a v doplňkové pro důchodce, zaměstnance MěÚ a soukromých
firem. Provoz jídelny je od 6.00 do 14.30 hodin.
Pracují zde 4 zaměstnanci: vedoucí ŠJ s úvazkem 0,938, vedoucí kuchařka a dvě kuchařky
s úvazkem 1.
Bylo zapsáno celkem 295 strávníků: 198 dětí /118 mladších žáků, 80 starších žáků/, 27
zaměstnanců školy a 70 cizích strávníků. Uvařeno bylo celkem 47 567 obědů, v hlavní
činnosti 35 288 a v doplňkové 12 279.
Při přípravě pokrmů dbáme na jejich kvalitu, dodržování technologických postupů,
výživových norem s ohledem na věkové skupiny stravovaných a na dodržování finančních
limitů na nákup potravin.
Jídelníček je sestavován na týden tak, aby byl plněn spotřební koš vybraných potravin,
50
jak nám ukládá vyhláška o školním stravování. Dvakrát v týdnu mají strávníci možnost
výběru ze dvou jídel.
Při přípravě jídel používáme i netradiční potraviny, jako např. kuskus, bulgur, špaldu,
jáhly, pohanku, tarhoňu, luštěninové pochutiny a různé druhy ryb.
Dne 14. 12. 2014 došlo ke změně a školní jídelna má povinnost informovat strávníky
o alergenech obsažených v uvařených pokrmech. Jsou vyznačovány na jídelním lístku
a informace jsou i na webových stránkách školy.
Ve školní jídelně proběhlo i několik zajímavých akcí - 24. října byla výstavka a ochutnávka
různých druhů těstovin nazvaná Den těstovin. Další vydařenou akcí byl Den čaje. Děti si
mohly prohlédnout i ochutnat velké množství různých druhů čajů - ovocných, bylinkových.
S velkým úspěchem proběhl i Den africké kuchyně - děti ochutnaly dvě africká jídla.
Kuchařky se zúčastňují akcí pořádaných školou a úspěch měly i vdolky s mákem, které
připravily na advent, v květnu zajišťovaly stravování při soutěži mažoretek.
Na webových stránkách školy se mohou děti i jejich rodiče podívat na fotografie jídel
uvařených v prvním pololetí školního roku.
O prázdninách došlo k výměně oken v jídelně a skladech, byla vymalována kuchyně, chodba
a opravena malba v jídelně. Proběhla modernizace čtecí jednotky. Během roku provedla
firma TeS Chotěboř generální opravu škrabky zeleniny a elektrického kotle.
Doplněno bylo i nádobí. Průběžně se staráme o záhonky před jídelnou.
Ve školním roce 2014/2015 se pracovnice jídelny zúčastnily různých seminářů:
- Nové trendy moderního vaření
- Moderní školní jídelna
- Seminář hygienického minima
- Dietní stravování a alergeny
Jana Málková
Výsledky inspekční činnosti ČŠI
Z inspekční zprávy č.j. ČŠIE – 169/15-E ze dne 10., 12., 13. 2. 2015
Závěry:
a) K silným stránkám školy patří:
a. vysoká úroveň environmentální výchovy, zapojení a úspěšnost žáků v této
oblasti,
b. cílená podpora čtenářské gramotnosti a sociálního cítění žáků,
c. příznivá pracovní a tvůrčí atmosféra výuky.
b) Nedostatkem bylo neinformování zákonných zástupců o výsledcích vzdělávání
v předmětu tělesná výchova u žáků 5. až 9. ročníků.
c) Během následujícího období by bylo vhodné větší pozornost věnovat sebehodnocení a
vzájemnému hodnocení žáků ve výuce.
d) Od minulé inspekční činnosti došlo zejména:
a. ke kvalitativnímu posunu v materiální oblasti (rekonstrukce prostor,
modernizace vybavení včetně prostředků IT)
b. ke změně na pozici zástupkyně ředitelky školy,
c. ke zvýšení kapacity školní družiny.
Inspekční zpráva je uložena v kanceláři ZŠ.
51
Údaje o zapojení školy do rozvojových a
mezinárodních programů
eTwinning
V rámci programu eTwinning jsme navázali kontakt se Základní školou Slobodného
slovenského vysielača v Banské Bystrici. Spolupracujeme se žáky 6. třídy a s jejich učitelkou
Katarínou Števčinovou.
Z naší strany se do projektu zapojila jedna skupina žáků ze 6. třídy a několik žáků ze 7. třídy.
Společný projekt se nazývá Život v naší škole a v našem městě. Hlavním cílem je zdokonalit
jazykové kompetence žáků a komunikační dovednosti v anglickém jazyce. Součástí projektu
byla Anglická noc, kdy žáci vytvářeli prezentace o naší škole, které pak sdíleli se slovenskými
kamarády. Spolu komunikují na TwinSpace prostřednictvím chatu.
Klára Sojková
Cizí jazyky pro život
Naše škola se zapojila do projektu NIDV Cizí jazyky pro život. Od 8. ledna 2015 do
30. června 2015 působila v naší škole rodilá mluvčí hovořící anglicky paní Datl Christine
Carol. Působila jako asistent ve všech ročnících, kde se angličtina vyučuje, vedla kroužek
anglické konverzace se staršími žáky a kurz konverzace s pedagogy.
Působení rodilé mluvčí ve škole je velmi přínosné, rozvíjí schopnost žáků i pedagogických
pracovníků konverzovat.
Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců
z třetích zemí
V září 2014 nastoupili do naší školy dva žáci Ukrajinci bez znalosti češtiny. Získali
jsme z rozvojového programu 18 270,- Kč na školní potřeby a na odměny pro pedagogické
pracovníky, kteří tyto žáky doučovali a připravovali je na začlenění do výuky.
Předložené a školou realizované projekty
financované z cizích zdrojů
Dotace z programu rozvoje venkova
Název projektu: Víceúčelové hřiště
Realizace projektu: červenec 2014 – říjen 2014
Dotace: 450 000,- Kč ( inv. příspěvek od obce 1 115 600,- Kč, z rozpočtu ZŠ 67 904,- Kč)
Vybudovali jsme na ploše za školou sportovní hřiště s umělohmotným povrchem,
které přispívá ke zvyšování aktivity venkovského prostředí. Toto hřiště je využíváno
především při výuce tělesné výchovy, sportovních činnostech školní družiny, v odpoledních a
večerních hodinách pak místními sportovními organizacemi.
52
Výzva 56 - OP Vzdělávání pro konkurence schopnost - Zvyšování kvality ve
vzdělávání
Název našeho projektu: Podporujeme jazykové vzdělávání
Realizace projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015
Dotace: 315 461,- Kč na podporu jazykového vzdělávání.
V rámci tohoto projektu realizujeme šablony:
a) Šablona číslo 1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské
gramotnosti (2x)
Čtenářské dílny budou probíhat ve 2. B, 5., 7., 8. třídě. Z evropských peněz nakoupíme 200
knih do školní knihovny.
b) Šablona číslo 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele (1x)
Jedna paní učitelka absolvovala v měsíci srpnu čtrnáctidenní jazykový kurz v Anglii.
c) Šablona číslo 4 Zahraniční jazykově- vzdělávací pobyt pro žáky (1x)
Od 12. září do 18. září 2015 se účastnilo 16 žáků jazykově-vzdělávacího pobytu v Anglii.
Vytvoření pracovní příležitosti veřejně prospěšných prací
U jedné žákyně v 6. ročníku pracovala asistentka, která byla placena úřadem práce.
Výzva 57 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve
vzdělávání
Název našeho projektu: Podpora technického vzdělávání
Realizace projektu: září 2015 – 31. 12. 2015
Dotace: 212 481,- Kč
V rámci tohoto projektu realizujeme šablony:
a) Šablona číslo 1: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni
Minimálně 15 žáků bude vytvářet výrobky na základě plánu rozvoje technických dovedností a
následně je vyhodnotí. K tomu bude nutné dovybavit školní dílny potřebným nářadím
b) Šablona číslo 2 Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na
zlepšování technických dovedností žáků základní školy
Pedagogický pracovník se zúčastní kurzu, kde se bude vzdělávat v práci s technickými
materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ.
Oblast protidrogové politiky 2015
Název našeho projektu: Společně bezpečně
Dotace: 20 000,- Kč
Realizace: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015
Projekt je součástí Mimimálního preventivního programu školy a dlouhodobé práce se
žáky v oblasti prevence rizikového chování.
Škola požádala o dotaci v rámci dotačního programu Podpora zabezpečení ochrany
škol a školských zařízení
53
Název našeho projektu: Dostatečné zabezpečení naší školy
Cílem bylo, co nejoptimálněji zajistit bezpečnost našich žáků i pracovníků v
prostorách školy.
Celkový rozpočet činil 289 605,- Kč, z toho požadovaná dotace 231 427,- Kč.
Náš projekt nebyl uznán, přesto během prázdnin proběhlo nainstalování bezpečnostních
kamer, videozvonků v prostorách školy firmou Tlapnet. Tato opatření byla hrazena z rozpočtu
školy.
Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty
SRPDŠ
O výsledcích žáků informujeme jejich rodiče prostřednictvím žákovských knížek, na
pravidelných schůzkách 2 x za školní rok a na individuálních konzultacích po domluvě
s učiteli.
Rodiče se účastnili zápisu do první třídy, vyřazení žáků 9. ročníku a slavnosti
oceňování úspěšných žáků.
Vedení školy úzce spolupracuje s výborem SRPDŠ, který tvoří třídní důvěrníci.
Scházíme se pravidelně dvakrát za rok. Řešíme společně provozní, výchovné i finanční
záležitosti školy. Z pravidelných příspěvků pomáhá SRPDŠ financovat jízdné na plavání,
lyžařský výcvik, odměny pro žáky za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích, kulturní akce
aj.
V letošním školním roce jsme ve spolupráci se zákonnými zástupci uspořádali anketu.
Jejím cílem bylo zjistit celkový pohled na úroveň naší ZŠ ze strany rodičovské veřejnosti,
získat nové podněty pro zkvalitnění naší práce. Bylo rozdáno celkem 217 dotazníků,
vyplněných se vrátilo 96 – do ankety se tak zapojilo 44,24 % zákonných zástupců.
Název této ankety byl „Na cestě k úspěšné škole“.
Některé náměty z řad rodičů jsme zařadili do plánu pro školní rok 2015/2016.
Mateřská škola
Snažíme se usnadnit dětem přechod do základní školy. Předškoláci navštívili před
zápisem první třídu a seznámili se s prostředím ZŠ. Zápis do první třídy probíhá formou
pohádkového světa a účastní se ho i vedení MŠ.
Školská rada
Školská rada se sešla v tomto školním roce 2x.
Na svém zasedání dne 14. října 2014 schválila výroční zprávu za školní rok 2013/2014.
Dne 23. 3. 2015 byli na jednání představeni noví členové školské rady – za zřizovatele Mgr.
Oto Minařík, Mgr. Barbora Mrázková (jmenovaní zastupitelstvem města dne 29. 1. 2015), za
zákonné zástupce paní Jana Malá, paní Monika Jeřábková (zvoleny ve volbách dne 25. 11.
2014), za pedagogické pracovníky Mgr. Jana Auersvaldová, Mgr. Jitka Sedláková (zvoleny ve
volbách dne 25. 11. 2014). Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Jitka Sedláková. Déle
byla projednaná zpráva o kontrole ČŠI. Členové ŠR byli seznámeni o opatřeních učiněných
k zabezpečení školy dle tematické zprávy ČŠI.
54
Spolupráce s místními organizacemi
Škola spolupracuje s místním rybářským svazem, s místní knihovnou a Sborem
dobrovolných hasičů. Členové SDH pomáhají se zajišťováním bezpečnosti při školních
akcích.
Zřizovatel Město Ronov nad Doubravou
Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem. Rada města i zastupitelstvo v rámci
finančních možností podporují požadavky školy na modernizaci, nutné opravy a rekonstrukce.
Pan starosta se účastní školních akcí.
Město a škola zorganizovaly v dubnu tradiční ples. Výtěžek z plesu byl použit na akce pro
děti organizované školou (dárek při slavnostním vyřazení žáků 9. třídy, autobusová doprava
pro úspěšné děti ve sběru plastových kelímků).
V naší škole nepůsobí odborová organizace.
Spolupráce se školním parlamentem
V parlamentu pracovali 2 žáci z každé třídy, mimo 1. tříd. Sešli jsme se 8 x za školní
rok, poslední setkání bylo formou výletu.
Žáci parlamentu se stali spoluorganizátory všech větších školních akcí. Jednu akci, a to
přespolní běh organizovali žáci samostatně bez pomoci učitelů. O spolupráci požádali rodiče.
Všichni pracovali celý rok spolehlivě a s elánem.
Ilona Spěváková, Jana Auersvaldová
Připomínky a náměty, které vzešly z jednání parlamentu, byly řešeny vedením školy.
Žáci umí diskutovat k problému, jejich podněty jsou přínosem pro vzájemnou spolupráci.
Podílí se tak nenásilnou formou na chodu školy.
55
Hospodaření školy v roce 2014
Příjmy neinvestiční (v tis. Kč)
 příspěvky a dotace od státu
od zřizovatele
 tržby:
školné
ostatní
Příjmy celkem
8 973
2 030
52
1 678
12 733
Výdaje neinvestiční (v tis. Kč)
 mzdové prostředky:
z toho OON
6 735
36
 zákonné odvody:
 výdaje na učebnice a učební pomůcky
 ostatní provozní náklady
2 272
123
3 552
Neinvestiční výdaje celkem:
12 682
Hospodářský výsledek schválený Radou města
51
Z podkladů účetního Zdeňka Berana
Prezentace výsledků výchovně vzdělávací činnosti
Během školního roku jsme pravidelně o výsledcích naší práce informovali v místním
časopise Městečko na dlani, zveřejněny jsme měli příspěvky v Chrudimském deníku.
Činnost školy prezentujeme na webových stránkách www.zsronov.cz
Závěrem děkuji za dobrou a přínosnou spolupráci zřizovateli Městu Ronov nad
Doubravou, zákonným zástupcům našich žáků, výboru SRPDŠ, místnímu Sboru
dobrovolných hasičů, firmě Tlapnet s. r. o. za sponzorský dar (30 tabletů v hodnotě 45 000,Kč), panu Ing. Janu Auersvaldovi za vytvoření softwahru do tabletů, firmě Culka Sádlík s. r.
o. za odvoz plastových kelímků do Transformu Bohdaneč, paní Leoně Mrázkové za finanční
příspěvek na IT tabuli, paní Věře Tlapákové za vzrostlé květiny na výzdobu školy.
Výroční zpráva byla projednaná na pedagogické radě dne 2. 10. 2015, byla schválená
Školskou radou dne 7. 10. 2015.
Mgr. Jitka Miřejovská
V Ronově nad Doubravou dne 8. 10. 2015
56
57

Podobné dokumenty