Dražební vyhláška - Mgr. Ing. Monika Michlová

Komentáře

Transkript

Dražební vyhláška - Mgr. Ing. Monika Michlová
29/13-55*
Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika
So u d n í e x e k u t o r
Mgr. Ing. Monika Michlová
tel.: 558847012], mobil: 602757870, e-mail: [email protected] , DS: 5phtq8y
číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010
V Novém Jičíně dne 12.08.2013
Č.j.: 163 EX 29/13 - 55
Vyhotovil: Jan Vaculík
Dražební vyhláška
Soudní exekutor Mgr. Ing. Monika Michlová Exekutorského úřadu v Novém Jičíně, pověřený provedením
exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud ve Vsetíně č.j.31 EXE 791/2013-15- ze dne 15.02.2013,
, kterým tento soud nařídil exekuci pro vymožení povinností dle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí:
rozsudku č.j. 14Co 446/2011-173 ze dne 28.02.2012 vydaného Krajským soudem Ostrava, k uspokojení
pohledávky v částce 0 s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, které vyčíslím samostatným Příkazem k
úhradě nákladů exekuce v exekuci vedené pro vymožení uvedené pohledávky oprávněného:
nezl. Lucie Svobodová, nar. 15.01.1997, bytem Pastelník 670, 742 72 Mořkov, zastoupen: Šárka
Macháčová, Pastelník 670, 742 72 Mořkov,
nezl. Lukáš Svoboda, nar. 21.04.2002, bytem Pastelník 670 742 72 Mořkov, zastoupen: Šárka
Macháčová, Pastelník 670, 742 72 Mořkov,
proti povinnému:
Miloš Svoboda, nar. 10.04.1954,
bytem Svárov 1080, 755 01 Vsetín,
nařizuje dle § 328b o.s.ř. dražbu movitých věcí:
Den a hodina počátku konání
dražby:
Místo konání dražby:
13.9.2013 v 10:30
Exekutorský Úřad Nový Jičín,
Štefánikova 1977/9, 741 01
Souřadnice : 49°35'47.292"N, 18°0'25.992"E
Den a hodina zahájení prohlídky
dražených věcí (v místě konání
dražby):
Dražené věci:
Číslo
Počet
položky
kusů
1.
1
2
1
3
1
4
1
13.9.2013 v 10:00
Seznam a popis věcí
Rozhodná
cena (Kč)
Poznámka
Vyvolávací
cena Kč
Nejnižší
příhoz Kč
Přenosný DVD přehrávač SENCOR +
dokovací stanice s anténou
Videokamera SONY DCR-TVR 310E
+ovládač+brašna JVC + Stativ +
příslušenství ( 2xbaterie)
DVD/CD Player SilverCrest KH-6778
stříbrný + ovladač
Sencor DVD Player Model : SDV-7104
300
použité
100
100
1500
použité
500
100
300
použité
100
100
300
použité
100
100
+ ovladač
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
18
1
Fotoaparát Canon PC1351 černý
+brašna
Notebook Toshiba Satellite L300
+brašna Trust + napájecí adaptér
+chladící podložka Belkin černá
(bez baterie)
Přenosný disk WD WD10000H1U
+ napájecí adaptér + kabel USB
Auto nabíječka Euro Powermaster
s brašnou a kabely
Aku vrtačka Dewalt 12V DW907
600
použité
200
100
2400
použité
800
100
1200
použité
400
100
300
použité
100
100
1200
použité
400
100
DVD stolní Recorder (vypalovačka) a
HDD DMR-EH55 + ovladač
DVD přehrávač GoGen DXHS722
+ovladač
RECEIVER
Sony
STR-DE475
stříbrný + ovladač
Mikrobruska Kinzo + kufr+ 4xsada
mikro vrtáků atd. nekompletní
Měnič napětí do auta z 12V na 220V
Výkon max:300W
Sada klíčů 12KS
900
použité
300
100
300
použité
100
100
1200
použité
400
100
600
použité
200
100
300
použité
100
100
90
použité
30
50
použité
500
500
Reproduktorová soustava 5+1 JAMO 1500
stříbrná barva
Vydáním této dražební vyhlášky jsou vyzýváni všechny, kdo mají k některé z dražených věcí právo nepřipouštějící
dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby prokázali exekutorovi toto právo a pokud exekutor toto právo neuzná, nechť uplatní toto své
právo nejpozději před započetím dražby vylučovací žalobou, jinak k tomuto právu nebude při provádění dražby
přihlíženo.
Pořadí dražených věcí určí exekutor při zahájení dražby. Exekutor má právo sloučit dražené věci do souborů a tyto
soubory dražit současně za jednu vyvolávací cenu, danou součtem cen věcí, pojatých do souboru. Teprve v případě, že
nebude vydražen soubor, bude dražit věci jednotlivě po položkách.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit ihned a věc
převzít.
Zaměstnanci exekutora a povinný ani jeho manželka nesmějí dražit.
Při shodě podání (co do času i co do výše) rozhodne exekutor losem, nedohodnou-li se dražitelé jinak. Nenajde-li se na
draženou věc kupec, bude nařízena opakovaná dražba. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a
zadržovací práva a další závady váznoucí na věci. Shodné podání je možné učinit jen dokud licitátor neřekl cenu se
slovy „poprvé“.
Dražba bude umožněna pouze těm osobám, které prokáží exekutorovi svou totožnost dle občanského průkazu nebo
pasu, aby bylo možné ověřit, zda nejsou vyloučeni z dražby.
V ostatním se provádění dražby řídí ust. § 328b a násl. o.s.ř. Dle § 50g OSŘ platí právní fikce, že patnáctým dnem po
vyvěšení této vyhlášky na úřední desce exekutora byla tato vyhláška doručena účastníkům, kteří nejsou exekutorovi
známi nebo jejichž pobyt není znám.
Daňový doklad pro odpočet DPH je povinen vystavit povinný, pokud je plátcem daně a má povinnost DPH odvést; je
rovněž povinen odvést příslušné DPH, exekutor vydává pouze potvrzení o nejvyšším podání a jeho úhradě. Ke dni
vydání dražební vyhlášky nebyla prokázána možnost odpočtu DPH.
Poučení: Proti této dražební vyhlášce není přípustný opravný prostředek. Otázky a připomínky vyřizuje shora uvedený
pracovník; při jednání je nutné uvádět shora uvedenou sp.zn.
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Ing. Monika Michlová,
29/13-55*
Soudní exekutor, Exekutorský úřad Nový Jičín
Doručuje se:
1. Spis 2. nezl. Lucie Svobodová zastoupen: Šárka Macháčová, 3. nezl. Lukáš Svoboda, zastoupen: Šárka Macháčová
4 , Miloš Svoboda
K vyvěšení:
1. Město Nový Jičín 2. Úřední deska soudního exekutora, 3. Město Valašské Meziříčí 4. Okresní soud ve Vsetíně

Podobné dokumenty

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška Při shodě podání (co do času i co do výše) rozhodne exekutor losem, nedohodnou-li se dražitelé jinak. Nenajde-li se na draženou věc kupec, bude nařízena opakovaná dražba. Přechodem vlastnictví na v...

Více

Dražební vyhláška - Mgr. Ing. Monika Michlová

Dražební vyhláška - Mgr. Ing. Monika Michlová zadržovací práva a další závady váznoucí na věci. Shodné podání je možné učinit jen dokud licitátor neřekl cenu se slovy „poprvé“. Dražba bude umožněna pouze těm osobám, které prokáží exekutorovi s...

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ...

Více

Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, CZE

Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, CZE Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo nepřipouštějící dražbu dle usn. §267 o. s. ř., aby jej uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před zaháj...

Více

Akce platí od 2.5. do 31.5.2016 nebo do vyprodání zásob

Akce platí od 2.5. do 31.5.2016 nebo do vyprodání zásob na zboží v akci a již zlevněné zboží. Sleva se nevztahuje na alkohol

Více

OLYMPIA 2016_VYBER_verze 01

OLYMPIA 2016_VYBER_verze 01 Panel 4 světelné okruhy (2xbaterie 12V/33Ah) GR-8500/300/8 Panel 8 světelných okruhů (2x baterie 12V/33Ah) GR-8500/300/12 Panel 12 světelné okruhy (2 x baterie 12V/33Ah) GR-8500/300/16 Panel 16 svě...

Více

Tabule, projektory

Tabule, projektory Velice měkká utěrka je vyrobena jako netkaná textilie z polypropylénového mikrovlákna ● Určená k rychlému stírání povrchů ● Obzvláště vhodná ke stírání bílých tabulí ● Při použití nepoškrábe čištěn...

Více

Full text

Full text ve třech reprezentativních bodech, kde pro konstrukci teplotní křivky byla použita průměrná hodnota. Vzhledem k velké podobnosti naměřených trendů jsou ukázány nejvýstižnější příklady ohřevu suché ...

Více