Návod k dopravníkům A50

Komentáře

Transkript

Návod k dopravníkům A50
NÁVOD
K OBSLUZE
v
DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50
ČSN EN ISO 9001: 2001
NÁVOD K OBSLUZE
OBSAH
I. ÚČEL A POUŽITÍ
II. TECHNICKÝ POPIS
1 POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ
2 POPIS ELEKTROINSTALACE
III. POKYNY PRO SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
2
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD K OBSLUZE DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50
I.
ÚČEL A POUŽITÍ
Šneková doprava paliva slouží k vynášení paliva z hlavního zásobníku a cyklickému
doplňování:
- spadu paliva , který je přišroubován k plnícímu dopravníku kotle A 50.
nebo
- násypky kotle,která slouží jako mezizásobník pro kotel na cca 12 hodin provozu.
Vlastní doprava paliva je uskutečňována pomocí jednoho šnekového dopravníků nebo
dvou dopravníků.
Palivem můžou být pelety do ∅ 10mm dřevěné nebo alternativní ,obilí v podobě zrna.
II.
TECHNICKÝ POPIS
Palivo (pilinové pelety,alternativní pelety nebo obilí) je dopravní šnekovou cestou
dopravováno z velkého hlavního zásobníku – násypky (poz.11) ke kotli.
Palivo z dopravních cest vypadává přes komoru klapky se servopohonem buď do
spadu kotle nebo do násypky kotle. Spad paliva nebo násypka kotle je
přišroubována k plnícímu dopravníku kotle A 50.
Hlavní zásobník – násypka (poz.11) se zužující se jehlanovitou spodní částí musí mít
úhel sklonu min. 45°(měřeno od vodorovné roviny). Do vlastního zásobníku i do
prostoru pod něj musí být umožněn přístup za účelem případných oprav a údržby.
Vstupní otvor do prostoru násypky musí být dokonale těsný. Zhruba 30 cm nad
obdélníkovým otvorem ve dně zásobníku je nutno zhotovit otvor o Ø31mm pro
připevnění kapacitního čidla (poz.26), pro snímání minimální hladiny paliva
v zásobníku (násypce).Čidlo (poz.26) možno montovat do spadu naklápěcího
(poz.10).
1. POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ
Obdélníkovým otvorem ve dně zásobníku palivo spadává do prostoru žlabu
dopravníku vynášecího (poz.3) nebo propojovacího (poz.2). Na konci dopravní cesty,
na konci propojovacího dopravníku je spadový otvor, který je pomocí hadice spojen
s komorou klapky (poz. 4), ve které je umístěna bezpečnostní klapka, ovládaná pomocí
servopohonu (poz.25). Pod komorou klapky je umístěn spad (poz.5) a v něm je
nainstalováno kapacitní čidlo (poz.26), které snímá hladinu pelet ve spadu. Při poklesu
hladiny pod úroveň čidla je do spadu (poz.5) dopravováno po dobu 60 - 90 vteřin tj. cca
2,5-3.5 kg paliva , potom je doprava zastavena. Uvedené množství odpovídá zhruba
20-30 minutám provozu kotle při hoření na jmenovitý výkon.
Pří plnění násypky kotle jako mezizásobníku nastavíme dobu plnění na
dobu 10-20 minut.
POŽADOVANÁ ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ:
1x měsíčně kontrola těsnosti a dovření bezpečnostní klapky (poz.4)
v zavřeném stavu.
1x za 2 měsíce doplnění tuku v ložiskách dopravníků (poz.30). Celkem 2 nebo
4 ložiska.
1x ročně kontrola uchycení převodovky, případně doplnění oleje (PG 480, ÖMV)
v převodovce (poz. 22) .
3
NÁVOD K OBSLUZE
Provedení s jedním dopravníkem
4
NÁVOD K OBSLUZE
Provedení se dvěma dopravníky
5
NÁVOD K OBSLUZE
2. POPIS ELEKTROINSTALACE
Elektroinstalace dopravy paliva se skládá z elektrorozvodné skříně , elektrických
pohonů, snímačů a bezpečnostních prvků zabezpečujících dopravu pelet do spadu nebo
násypky automatického kotle VERNER A50 kW.
Zařízení pracuje zcela automaticky bez návaznosti na automatiku kotle.
Elektrorozvodná krabice (poz.23) je umístěna na desce připevněné k dopravníku.
Dopravníky (poz. 2,3) obsahují pohony (převodovky) s elektromotory (poz.21,22) pro
pohon šneku dopravníků, každy dopravník je na konci osazen otvíracím víkem a
koncovým spínačem (poz.29), který zabezpečí havarijní zastavení dopravníku při
přeplnění.
Kabeláž elektroinstalace je vedena podél tělesa dopravníku.
Výstupní hrdlo dopravníku propojovacího je pomocí hadice připojeno na hrdlo komory
klapky (poz.4). Komora klapky s bezpečnostní klapkou ovládanou servopohonem Belimo
(poz.25) zabezpečuje uzavření dopravní cesty ihned po přerušení dodávky paliva do
spadu (poz.5) , nebo v případě výpadku elektrické energie – klapka má pružinový
uzavírací mechanismus nezávislý na elektrickém napájení.
Spad kotle je osazen kapacitním snímačem (poz.26) zabezpečujícím určitou hladinu
paliva ve spadu. Snímač zabezpečuje minimální výšku hladiny paliva, nutnou pro provoz
kotle.
V hlavním zásobníku - násypce je umístěn druhý kapacitní snímač, který zabezpečí při
dosažení minimální hladiny paliva v zásobníku, zastavení dopravníku paliva před jeho
úplným vyprázdněním.
Popis elektrorozvaděče :
Elektrorozvaděč ( poz.23) je zabudován v elektrorozvodné krabici s krytím IP54.
Obsahuje : Zdroj nízkého napětí pro ovládací obvody a kapacitní snímače , ovládací
stykač motorů dopravníků, motorový spouštěč – jištění motorů dopravníků,tlačítko pro
ruční naplnění dopravních cest a časové relé kapacitních snímačů pro ovládání celého
dopravního systému.
Popis ovládání :
Při poklesu hladiny paliva na úroveň kapacitního snímače ve spadu paliva dojde
k otevření bezpečnostní klapky ( servopohonem) a po sepnutí vnitřního spínače
servopohonu v otevřené poloze (50 sekund) jsou spuštěny pohony dopravníků paliva.
Od výrobce nastavena doba doplňování 60-90 sekund (možno nastavit na časovém
spínači), po této době se zastaví dopravníky a klapka Belimo se uzavře. V takovýchto
cyklech neustále dopravní systém doplňuje palivo do spadu.Periodicky dochází k pohybu
hladiny paliva ve spadu o cca. 150 mm.
V případě poruchy nebo přeplnění dopravníku je automaticky zastavena dodávka
paliva do spadu a uzavřena klapka. K vypnutí doje přes koncový spínač.
Bezpečnostní klapka se uzavře vždy při výpadku elektrické energie.
6
NÁVOD K OBSLUZE
Bezpečnostní prvky :
1.Elektrorozvaděč obsahuje hlavní vypínač (poz.27) pro okamžité a celkové
vypnutí elektroinstalace dopravy pelet.
2.Dopravníky jsou osazeny koncovým spínačem (poz.29) pro odstavení
dopravníků v případě jejich přeplnění.
LEGENDA PŘÍSTROJŮ ELEKTROINSTALACE :
Krabice nástěnná RK1; IP54:
TR1
KT3
FA2
KM1
VH1
KA1
Zdroj 230/24Vss PS24
Časový spínač Elko CRM93H
Motorový spouštěč 1-1,6A
Stykač LPK1K0610BD
Hlavní vypínač 40A/3
Relé Finder
Pojistky trubičkové:
FU1
FU2
T0,5A,230V
F0,315A,230V
Krabice propojovací RK2:
SV1
Svorkovnice
M1
M2
M3
SQ31
Dopravník propojovací 370W
Servopohon LF230 - S
Dopravník vynášecí 180W
Koncové spínače dopravníků
Motory:
Externí ovládače:
Snímače:
BP52 Snímač kapacitní K01G30PSC
BP53 Snímač kapacitní K01G30PSC
Tlačítko ručního plnění:
SP1
Typ BZT16/1S
7
NÁVOD K OBSLUZE
SCHÉMA ZAPOJENÍ dopravních cest s jedním dopravníkem:
8
NÁVOD K OBSLUZE
SCHÉMA ZAPOJENÍ dopravních cest se dvěma dopravníky:
9
NÁVOD K OBSLUZE
III. POKYNY PRO SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ.
Po smontování dopravní cesty je třeba postupovat dle pokynů.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Zkontrolovat na koncových spínačích polohu sepnuto.
Zapnout hlavní vypínač.
Po stlačení tlačítka pro ruční chod dopravníku zkontrolujeme nejprve
správný smysl otáčení dopravníků a potom nasypeme palivo do zásobníku paliva.
Stlačením tlačítka pro ruční chod dopravníků naplnit spad kotle
(mezizásobník) po kapacitní čidlo.Kontrolka kapacitního čidla se rozsvítí,
pokud se nerozsvítí ,pak je třeba pootočit seřizovacím šroubkem čidla ve směru
max.(viz. obrázek).
Kontrola zavření bezpečnostní klapky ( servopohon zavřený),
kontrola těsnosti klapky v zavřené poloze.
Po odebrání paliva ze spadu paliva (mezizásobníku),kdy hladina
poklesne pod úroveň kapacitního čidlo musí po dobu cca 50 sekund
otevírat klapka . Od okamžiku jejího max. otevření se zapnou do
provozu dopravníky,doba jejich chodu je nastavena časovým relé.
Kontrola minimálně tří cyklů plnění , nastavených časů a pokud je třeba
nastavit citlivost kapacitních snímačů.
10
ČSN EN ISO 9001: 2001
VERNER a.s.
Sokolská 321
549 41 Červený Kostelec
tel.: 491 465024
fax.: 491 465027
http://www.verner.cz
email:[email protected]
č.v. b169.65884.101106
vydáno 10.11.2006

Podobné dokumenty