U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 6/2012

Komentáře

Transkript

U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 6/2012
U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 6/2012
konaného dne 21. června 2012 od 18,00 hod.
v zasedací místnosti MěÚ Hostomice
Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek, J. Mikeš, V. Zachoval, S. Kubišta, M. Ulrich
Omluveni: J. Mičan
Neomluveni: V. Mandík, J. Jirák
Zastupitelstvo města Hostomice:
1.
Schvaluje:
a)
orgány schůze:
návrhová komise: V. Maršálek, V. Zachoval
zapisovatel: M. Ulrich
ověřovatelé zápisu: V. Šťáhlavský, S. Kubišta
Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
b)
program veřejného zasedání,
Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
c)
přijetí darů na pořádání dětského dne od firem Moose & Partners, s.r.o. ve výši 3.000,-,
Mecaplast ve výši 1.500,- a drobné dary v celkové výši 10.700,-,
Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
d)
rozpočtové opatření č. 3/2012,
Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
e)
pronájem 1ks kontejneru na plast navíc, od firmy Rumpold, s.r.o.,
Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
f)
odkup pozemku parc.č. 383/2, k.ú. Hostomice pod Brdy za cenu do 100,-/m2,
Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
g)
závěrečný účet za rok 2011, vč. projednání a schválení zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města, jejímž závěrem je „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“,
Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
h)
poskytnutí daru MO Rybářského svazu ve výši 991,- na pořádání dětských rybářských závodů,
Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
i)
změnu směrnice města o zadávání veřejných zakázek, ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení,
Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
j)
příspěvek ŠJ Hostomice na nákup nové myčky ve výši 34.980,- bez DPH, což odpovídá 60%
celkových nákladů na její pořízení,
Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
k)
schvaluje pořízení dokumentace pro stavební řízení na rekonstrukci náměstí pro celé řešené
území najednou,
Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
Stránka 1 z 2
2.
Odkládá:
a)
Prodej pozemku parc.č. 1113/6, k.ú. Hostomice pod Brdy pro nejasnosti v žádosti
Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
3.
Bere na vědomí:
a)
informaci o průběhu urbanistické soutěže na územní plán města Hostomice,
b) informaci o odpovědi Ing. Škardovi ve věci využití předkupního práva na hájovnu Zátor,
c)
všechny body diskuze.
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
Za návrhovou komisi: V. Maršálek ……………………..…
V. Zachoval ……….……...……………………
Starosta města: Vít Šťáhlavský ………………………..
Stránka 2 z 2