ministerstvo životního prostředí průvodce po veřejných informačních

Komentáře

Transkript

ministerstvo životního prostředí průvodce po veřejných informačních
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PRŮVODCE
PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH
KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK
ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
(STAV K 31. 5. 2001)
PRAHA 2001
Zpracoval kolektiv autorů pod vedením PhDr. Věry Krajíčkové:
Ing. Jana Dostálková
Mgr. Jaroslava Kotrčová
Libuše Kyjovská, prom.fyz.
Mgr. Alena Macháčková
Ing. Zuzana Machátová
PhDr. Jaroslav Novotný
Mgr. Alena Skokanová
Ing. Pavel Tvrdý
Danuše Vasilová
Ing. Naďa Wannerová
-
Obsahová a jazyková korektura:
PhDr. Nina Vališová
©
MŽP, 2001
ISBN 80-7212-178-2
VÚKOZ
ČEÚ
ČHMÚ
DATARES
SCHKO ČR
ČGÚ
UK - PedF
Geofond ČR
AOPK ČR
VÚV T.G.M.
OBSAH
VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN V RESORTU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1990 - 2001............................................................................................................................................................................. 1
INFORMAČNÍ PODPORA V RÁMCI VYJEDNÁVACÍHO PROCESU ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S EVROPSKOU UNIÍ .................................................................................... 6
INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO APROXIMACI PRÁVA (ISAP) V RESORTU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ ........................................................................................................................................................................ 9
PŘEKLADY PŘEDPISŮ ES Z OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V RESORTU MINISTERSTVA
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ............................................................................................................................................... 11
ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽEB KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK
PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU ............................................................................................................................. 13
..................................................................................................................................................................................................
KNIHOVNY A INFORMAČNÍ STŘEDISKA SPOLUPRACUJÍCÍ V RÁMCI PORADNÍHO SBORU PRO
VEŘEJNÉ INFORMAĆNÍ SLUŽBY KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK RESORTU MŽP ............. 18
SÍŤ KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK RESORTU MŽP A SPOLUPRACUJÍCÍCH
ORGANIZACÍ ..................................................................................................................................................................... 20
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK RESORTU MŽP A
SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ ........................................................................................................................... 26
SEZNAM PERIODIK OBJEDNANÝCH KNIHOVNAMI SVISK RESORTU M P A SPOLUPRACUJÍCÍCH
ORGANIZACÍ V ROCE 2001............................................................................................................................................ 65
PŘEHLED DATABÁZÍ ZPRACOVANÝCH KNIHOVNAMI A INFORMAČNÍMI STŘEDISKY RESORTU
MŽP A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ ............................................................................................................. 91
VÝBĚR Z EDIČNÍ ČINNOSTI ORGANIZACÍ RESORTU MŽP A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
V ROCE 2001..................................................................................................................................................................... 113
VIDEOTÉKA RIS M P .................................................................................................................................................. 120
VYBRANÉ ADRESY WWW STRÁNEK SE VZTAHEM K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ....................................... 133
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
Veřejné informační služby knihoven v resortu Ministerstva životního
prostředí 1990 - 2001
(stav k 31. 5. 2001)
PhDr. Věra Krajíčková
Úvod
Tato činnost je efektivně doplňována vydáváním
tištěných výstupů a prezentací informací na www
stránce MŽP. Mezi speciální informační služby patří
oblast informační podpory v rámci vyjednávacího
procesu ČR v oblasti ochrany životního prostředí
s Evropskou unií. V rámci této činnosti jsou plněny
úkoly související se správou databáze ISAP
(Informační systém aproximace práva), koordinací
a revizí překladů technických a právních předpisů
Evropských
společenství
(usnesení
vlády
č.163/1999 ze dne 3.2.1999) a přípravou agendy
anglických překladů české legislativy z oblasti
životního prostředí v působnosti MŽP pro potřeby
vyjedná-vání s Evropskou unií.
Zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. bylo Ministerstvu
životního prostředí (MŽP)
uloženo vytvořit
informační systém o životním prostředí, jehož
nedílnou součástí jsou i veřejné informační služby
knihoven (VISK).
Jejich činnost se opírá o program, který je zakotven
v usnesení vlády ČR č. 338 ze dne 12.12.1990 (tzv.
Duhový program), ve kterém je stanovena strategie
MŽP v této oblasti. Na základě usnesení vlády ČR
č. 208/1991 byla vypracována „Situační zpráva o
stavu, zajištění a koncepci VIS resortu” a dále na
základě usnesení vlády ČR č- 357/1992 „Zpráva o
zajištění kontinuity, popř. způsobu likvidace VIS
v rozsahu působnosti MŽP ČR”.
Základním cílem je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bázi informačních
technologií (ICT) s cílem:
• napojit informační střediska a odborné knihovny
na Internet a jejich vybavením ICT umožnit
přístup veřejnosti k informacím výše zmíněných
informačních pracovišť,
• zpřístupnit katalogy knihoven v prostředí
Internetu a tím rozšířit a zkvalitnit přístup
uživatelů ke knihovním fondům a informačním
zdrojům v knihovnách bez ohledu na místo
jejich uložení,
• zajistit pohotové a efektivní vyhledávání
informací o dostupnosti knihovních fondů a
informačních zdrojů včetně vazby na meziknihovní výpůjční službu,
• rozšířit nabídku informačních služeb a zdrojů
poskytovaných na bázi ICT,
• zlepšit vzájemnou kooperaci knihoven v oblasti
získávání, zpracování a sdílení informačních
zdrojů, racionalizovat zpracovávání knihovních
fondů pomocí sdílené katalogizace apod.
Veřejné informační služby knihoven (do roku
2000 používán termín veřejné informační služby VIS) zpřístupňují veřejnosti vybrané okruhy
informací. VISK zahrnují služby, které jsou
poskytovány odborné i nejširší veřejnosti veřejnými
všeobecnými, odbornými i jinými specializovanými
knihovnami, informačními středisky, archivy a
dalšími zpracovatelskými nebo zprostředkovatelskými pracovišti. Tyto služby sahají od standardních
knihovnických služeb přes bibliografické, dokumentografické, rešeršní a referenční služby
poskytující uživatelům požadované informace
z oblasti životního prostředí až ke speciálním
službám, které souvisejí s problematikou informační
podpory vstupu ČR do Evropské unie (agenda
Evropské unie).
V případě uplatňování veřejných informačních
služeb knihoven v resortu se jedná o komplexní
informační podporu uživatelů všech kategorií
zpřístupňováním primárních informačních zdrojů
(česká a zahraniční periodika, účelové monografie a
speciální informační prameny z oblasti životního
prostředí), dále tvorbou sekundárních informačních
zdrojů (bibliografické, referenční a specializované
databáze zaměřené na problematiku životního prostředí), poskytováním informačních služeb a konzultací při řešeních konkrétních uživatelských dotazů a
při přípravě přehledových materiálů z této oblasti.
Naplňování tohoto cíle bylo v resortu zahájeno
v roce 2000 řešením projektu VaV 250/1/00 Publikační proces nad informační technologií Internetu a
bude dále řešeno etapovitě na základě rozpracování
dílčích projektů, které budou úzce navazovat na již
zavedené postupy v oblasti získávání, zpracovávání,
uchovávání a zpřístupňování informací z oblasti
životního prostředí. Díky dlouholeté spolupráci
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
1
Veřejné informační služby knihoven v resortu Ministerstva životního prostředí 1990 – 2001
„Státní informační politice” (usnesení vlády ČR
č. 525/1999 ze dne 31.5.1999) a dále v usnesení
vlády č. 351 z 10. dubna 2000 o Koncepci státní
informační politiky ve vzdělávání a v usnesení vlády
č. 527 ze dne 31. května 2000 o Akčním plánu
realizace státní informační politiky pro období do
konce roku 2002.
resort MŽP v této oblasti nezačíná na „zelené
louce”.
Spolupráce
v oblasti VISK je koordinována
„Poradním sborem pro veřejné informační služby
knihoven a informačních středisek resortu MŽP” a
jeho „Pracovními skupinami pro akvizici a
informační služby a automatizované knihovnické a
dokumentační systémy”. Ke koordinaci propagační
a multimediální publikační činnosti slouží „Malá
ediční rada” a nově vytvořená „Pracovní skupina
pro publikační proces na elektronických médiích –
Internetu”.
Historie
Období od poloviny roku 1991 do října 1992 lze
charakterizovat pro oblast VIS resortu jako etapu,
kdy byly ukončeny analytické práce na zjištění
rozsahu odborné činnosti jednotlivých středisek
veřejných informačních služeb (SVIS), jejich
personální, technické, prostorové a finanční
zabezpečení, včetně jejich celkového postavení
v mateřských organizacích. Začal vycházet EKO
VIS MŽP. Informační zpravodaj (původně pod
názvem EKO VTEI MŽP ČR). Pozornost byla
zaměřena již na tvorbu konkrétních společných
výstupů, např. bibliografické databáze Výběrová
bibliografie z oblasti ŽP (VBMZP), Registr
časopisů resortu a spolupracujících institucí
(REGIS). V roce 1992 pracovalo v rámci resortu
9 SVIS (RIS MŽP, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, ČÚOP,
Geofond ČR, VÚVA, VÚOZ, VÚV T.G.M.) s 63
pobočkami. Na jejich činnosti se podílelo 82
pracovníků. Celkový knihovní fond činil 309 102
knihovní jednotky, zaregistrovalo se 3261
uživatelů a bylo vypracováno 649 rešerší. V roce
1991 bylo objed-náno 198 titulů zahraničních
periodik v částce 2 826 500,- Kč. V roce 1992
bylo objednáno 220 titulů v částce 2 311 571,- Kč.
Vytvořením těchto pracovních týmů se podařilo
sjednotit zájem jednotlivých, převážně oborových
informačních středisek a knihoven resortu o činnost
v této oblasti. Prioritou všech zainteresovaných
informačních středisek a knihoven je vyprofilování
otevřeného systému veřejných informačních služeb
knihoven, postihujícího publikované i nepublikované informace o životním prostředí. Tento systém
je vytvořen podle zásad plného respektování
informačních aktivit mateřských organizací a
s ohledem na zájmy různých skupin uživatelů.
Zahrnuje i vazby na informační systémy z oblasti
životního prostředí mimo resort MŽP.
Údaje o činnosti jednotlivých knihoven a
informačních středisek jsou od roku 1992 každoročně vyhodnocovány na základě zpráv o činnosti
jednotlivých středisek veřejných informačních
služeb, které jsou zveřejňovány ročně v publikaci
„Průvodce po veřejných informačních službách
knihoven organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací” a prezentovány na www stránce
MŽP v rubrice Informační služby. Na základě
Rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 1975,
kterým se stanoví společný postup pro vytvoření
a trvalou aktualizaci soupisu zdrojů informací o
životním prostředí ve Společenství (76/161/EHS)
bude od roku 2001 upravena roční zpráva tak,
aby vyhovovala jako budoucí podklad pro
reporting o problematice VISK resortu ministerstva pro EU.
Od roku 1993 se na návrh RIS MŽP jednotlivá
SVIS resortu a vyzvané informační instituce
rozhodly přijmout program spolupráce v oblasti VIS
a archivnictví, a to formou dobrovolné spolupráce
agenturního typu s případnou finanční podporou
MŽP. Z vyzvaných mimoresortních institucí
přistoupilo na spolupráci Středisko vědeckých
informací Pedagogické fakulty UK s informační
gescí výchova k péči o životní prostředí jako součást
širšího zaměření k výchově, vzdělávání, školství a
k pedagogickým vědám. RIS MŽP spolu se SVIS
pracovalo na vyprofilování informačních gescí u
jednotlivých informačních středisek a byl vybrán
správce databází. Stala se jím firma DATARES.
Komunikačním nástrojem pro tvorbu databází se
stal databázový systém UNESCO CDS/ISIS (síťová
verze) a společný česko - anglický tezaurus z oblasti
V roce 2000 bylo schváleno několik klíčových
dokumentů, které svým charakterem a významem
znamenají pro oblast VISK částečnou změnu
v naplňování strategie MŽP. Je důležité, aby plán
rozvoje VISK byl v souladu s realizací záměrů
programu Veřejné informační služby knihoven, ve
kterém jsou naplňovány priority a cíle uvedené ve
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
2
Veřejné informační služby knihoven v resortu Ministerstva životního prostředí 1990 – 2001
prostřednictvím Internetu. Vznikla další databáze –
Bibliografická databáze diplomových prací. V roce
1995 se na činnosti 8 SVIS (RIS MŽP, ČEÚ,
ČGÚ, ČHMÚ, ČÚOP, Geofond ČR, VÚOZ, VÚV
T.G.M.) podíleli 63 pracovníci a finanční
náklady na tuto činnost činily 11 332 000,- Kč.
Další informační aktivity byly vyvíjeny na 48
poboč-kách SVIS resortu, kde se jedná o
kumulované pracovní funkce. Celkový knihovní
fond činil 300 956 knihovních jednotek, v
resortních knihovnách se zaregistrovalo cca 2123
uživatelů, bylo půjčeno 26 446 výpůjček a
vypracováno 225 rešerší. Bylo objednáno 234
titulů zahra-ničních periodik v částce 2 665 347,Kč.
životního prostředí v přibližném rozsahu tezauru
INFOTERRA. Seznam společných databází se
rozšířil o anotované bibliografické databáze DTRES
a LITER z oblasti vody a vodního hospodářství,
ENVIR z oblasti ekologické výchovy a vzdělávání a
RESERS, která se týká problematiky odpadů a
odpadového hospodářství, a o bibliografickou
databázi cestovních zpráv CESTY zaměstnanců
MŽP, popř. resortních a spolupracujících
organizací. V roce 1993 pracovalo v rámci resortu
8 SVIS (RIS MŽP, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, ČÚOP,
Geofond ČR, VÚOZ, VÚV T.G.M.) s 62
pobočkami. Na jejich činnosti se podílelo 60
pracovníků. Celkový knihovní fond činil 350 856
knihovních jednotek, zaregistrovalo se 2556
uživatelů a bylo vypraco-váno 143 rešerší. Bylo
objednáno 215 titulů zahraničních periodik v
částce 2 697 226,- Kč.
Rok 1996 byl charakteristický zvýšenou propagací veřejných informačních služeb provozovaných v resortu a ve spolupracujících organizacích.
Byla publikována řada článků v odborných
časopisech. Vytvářely se základy pro informační
propojení přes Internet (došlo k připojení MŽP a
VÚOZ). Začaly se vystavovat informace
prostřednictvím EOTELU a TELETEXTU. Garantem byl ČEÚ. Další společnou databází se stala
bibliografie z oblasti ochrany přírody NATUR.
V roce 1996 probíhala spolupráce mezi 8 SVIS
(RIS MŽP, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, AOPK ČR,
Geofond ČR, VÚOZ, VÚV T.G.M.), na jejich
činnosti se podílelo již 76 pracovníků a finanční
náklady na tuto činnost činily 10 610 880,- Kč.
Další informační aktivity byly vyvíjeny i na 34
pobočkách SVIS resortu. Celkový knihovní fond
v roce 1996 činil 327 214 knihovních jednotek,
v resortních knihovnách se zaregistrovalo 3102
stálých uživatelů a bylo půjčeno 17 438 výpůjček.
Pro uživatele bylo vypracováno 764 rešerší a pro
informační služby bylo využito cca 85 databází.
V roce 1996 bylo objednáno 226 zahraničních
periodik v částce 2 968 898,- Kč.
Od roku 1994 nastal největší kvalitativní posun
v činnostech SVIS, a to v souvislosti se zaváděním
výpočetní techniky do jednotlivých agend. SVIS
byla
postupně
vybavována
odpovídajícím
hardwarem a softwarem. Některá informační
pracoviště začala využívat počítačových sítí. K
Internetu byly připojeny organizace: ČEÚ, ČGÚ a
ČHMÚ. Došlo k dalšímu rozšíření konkrétních
společných výstupů o databáze Projekty Programu
péče o životní prostředí a Předpisy ES. Správcem
těchto databází je ČEÚ. V roce 1994 pracovalo v
rámci resortu 8 SVIS (RIS MŽP, ČEÚ, ČGÚ,
ČHMÚ, ČÚOP, Geofond ČR, VÚOZ, VÚV
T.G.M.) s 62 pobočkami. Na jejich činnosti se
podílelo 58 pracovníků a finanční náklady na
tuto činnost dosáhly 9 595 000,- Kč. Celkový
knihovní fond činil 362 308 knihovních jednotek,
zaregistrovalo se 2281 uživatelů, bylo půjčeno
18 441 výpůjček a vypracováno 239 rešerší a
studií. Bylo objednáno 327 titulů zahraničních
periodik v částce 3 241 758,- Kč.
V roce 1997 byl poradou vedení MŽP schválen
materiál „Příprava České republiky v oblasti
ochrany životního prostředí na vstup do Evropské
unie (předvstupní strategie)”, ve kterém bylo RIS
MŽP pověřeno zajišťováním informační podpory
celého procesu v oblasti veřejných informačních
služeb. RIS MŽP plní funkci koordinačního
pracoviště pro informační zabezpečení procesu
předvstupní strategie v oblasti životního prostředí na
MŽP. Od roku 1995 RIS MŽP ve spolupráci se
SVIS AOPK ČR, ČEÚ, ČHMÚ, VÚV a správcem
databáze DATARES zpracovává Databázi předpisů
Evropských společenství z oblasti životního
Rok 1995 přinesl rozšíření informační gesce RIS
MŽP o problematiku Evropských společenství (ES),
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD) a Spojených národů (UN) ve vztahu
k životnímu prostředí. Kromě rozšíření nabídky
informačních služeb RIS MŽP (např. rešerše z databází poskytující informace o materiálech ES, OECD
a UN, překladech předpisů ES apod.) začala první
komunikace v oblasti informačních služeb
prostřednictvím sítě Internet v resortu. SVIS ČEÚ
začalo vyhodnocovat rešeršní dotazy přicházející
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
3
Veřejné informační služby knihoven v resortu Ministerstva životního prostředí 1990 – 2001
Vlastní www stránky měly tyto knihovny a
informační střediska: ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, VÚV
T.G.M. Do seznamu společných databází se zapsaly
databáze DATAB, která je referenční informační
databází o zpracovávaných databázích SVIS resortu,
a plnotextová databáze periodik ve vztahu k přírodě
a životnímu prostředí na CD-ROM EKODISK. Obě
databáze garantuje RIS MŽP.
prostředí (EC), která obsahuje přehled předpisů ES
v rozsahu přibližně odpovídajícímu „European
Community Environment Legislation”, následně
„European Union Environmental Legislation and
Policy”. Tyto předpisy jsou jako primární
informační prameny umístěny v jednotlivých SVIS
resortu podle vymezené informační gesce. Databáze
je vydávána i v tištěné podobě jako ročenka. Od
roku 1997 je tento přehled zpracováván přímo z
Ústředního věstníku Evropských společenství, řada
L, C, neboť bylo ukončeno vydávání řady
„European Union Environmental Legislation and
Policy” v rámci programu PHARE. V tomto roce
bylo RIS MŽP pověřeno sběrem a inventarizací
českých překladů předpisů ES z oblasti životního
prostředí. Vznikla databáze ECPRE. Informace o
materiálech z této oblasti byly zveřejňovány
prostřednictvím měsíčního periodika „Výběr
informací Referenčního informačního střediska
MŽP” a dvouměsíčního periodika „EKO VIS MŽP.
Informační zpravodaj”, ve kterém je vytvořena
speciální rubrika tematicky zaměřená na Evropskou
unii a životní prostředí. Prostřednictvím Internetu
komunikovaly RIS MŽP, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ,
VÚOZ, VÚV T.G.M. V roce 1997 pracovalo v
rámci resortu v oblasti VIS 8 SVIS (RIS MŽP,
AOPK ČR, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, Geofond ČR,
VÚOZ, VÚV T.G.M.) s 30 pobočkami. Na jejich
činnosti se podíleli 73 pracovníci a finanční
náklady na tuto činnost činily 18 509 444,- Kč.
Stav knihovního fondu činil 349 255 knihovních
jednotek, v resortních knihovnách bylo zaregistrováno 4300 uživatelů a bylo půjčeno 20 003
výpůjček. Pro uživatele bylo vypracováno 1118
rešerší. K rešeršním službám bylo v rámci resortu využito cca 77 databází. V roce 1997 bylo
objednáno 227 zahraničních periodik v částce
2 050 643,- Kč.
V roce 1998 pracovalo v rámci resortu v oblasti
VIS 9 SVIS (RIS MŽP, AOPK ČR, ČEÚ, ČGÚ,
ČHMÚ, Geofond ČR, SCHKO ČR, VÚOZ, VÚV
T.G.M.) s 60 pobočkami. Na jejich činnosti se
podílelo 69 pracovníků a finanční náklady na
tuto činnost činily 17 260 587,- Kč. Stav knihovního fondu činil 253 388 knihovních jednotek, v
resortních knihovnách bylo zaregistrováno 2531
uživatelů a bylo půjčeno 35 660 výpůjček. Pro
uživatele bylo vypracováno 1129 rešerší. K
rešeršním službám bylo v rámci resortu využito
cca 72 databází. Bylo objednáno 218 zahraničních periodik v částce 3 448 458,- Kč.
V roce 1999 byla činnost SVIS zaměřena na udržení
kontinuity zpracovávaných databází, tištěných
výstupů a na prezentaci informací na Internetu. RIS
MŽP připravilo realizaci složitého publikačního
procesu na www stránce MŽP v nové rubrice
Informační služby. V této rubrice byly zveřejněny
on-line databáze EC, ECPRE, ACQUIS a
EKODISK. Nově se do činnosti zapojila Univerzita
Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního
prostředí s Knihovnou pro trvale udržitelný
rozvoj s informační gescí jako knihovna
badatelského typu v oblasti životního prostředí se
společenskovědním zaměřením. RIS MŽP rozšířilo
spolupráci se sekcí zahraničních vztahů a převzalo
gesci za databázi ISAP. Dále se stalo spolupracujícím pracovištěm ve vztahu k Úřadu vlády ČR
v oblasti koordinace překladů předpisů Evropských
společenství z oblasti životního prostředí. V roce
1999 pracovalo v rámci resortu v oblasti VIS 9
SVIS (RIS MŽP, AOPK ČR, ČEÚ, ČGÚ,
ČHMÚ, Geofond ČR, SCHKO ČR, VÚOZ, VÚV
T.G.M.) s 42 pobočkami. Na jejich činnosti se
podíleli 64 pracovníci a finanční náklady na tuto
činnost činily 21 669 380,- Kč. Stav knihovního
fondu činil 292 816 knihovních jednotek,
v resortních knihovnách se zaregistrovalo 3007
uživatelů a bylo půjčeno 35 454 výpůjček. Pro
uživatele bylo vypracováno 1523 rešerší.
K rešeršním službám bylo v rámci resortu
využito cca 80 databází. Přes Internet bylo
Rok 1998 byl poznamenán přípravou vyjednávacího
procesu ČR s EU v oblasti životního prostředí. Ve
spolupráci s odborem zahraničních vztahů a
sekretariátem vládního zmocněnce se RIS MŽP
snažilo pokrýt informační potřeby všech expertů
zabývajících se nadcházejícím screeningem. RIS
MŽP zahájilo spolupráci s dalšími organizacemi
zabývajícími se informačními zdroji z oblasti
životního prostředí včetně Evropské unie, např.
Českým ekologickým manažerským centrem a
Ústavem pro ekopolitiku. Průběžně se doplňovaly
společné databáze a připravovaly informační
materiály do tisku. V tomto roce došlo také ke
grafické a obsahové změně vlastního Průvodce.
Přístup k Internetu již měla všechna SVIS resortu.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
4
Veřejné informační služby knihoven v resortu Ministerstva životního prostředí 1990 – 2001
vyřízeno cca 4882 dotazů.
•
V roce 2000 byla činnost RIS MŽP ve spolupráci
s informačními středisky a odbornými knihovnami
resortu orientována na aktivity
v oblasti
informatiky a veřejných informačních služeb MŽP v
souvislosti se schválenou Státní informační
politikou, Akčním
plánem a
připravovanou
Informační strategií MŽP. Byl vzat na vědomí
program Veřejných infor-mačních služeb knihoven
(VISK). Velká pozornost byla i nadále věnována
realizaci publikačního procesu VISK na www
stránce ministerstva v rubrice Informační služby.
V tomto roce bylo zahájeno řešení tříletého projektu
VaV 250/1/00 Publikační proces nad informační
technologií Internetu. V rámci koncepčních prací
souvisejících s prezentací informací na Internetu se
RIS MŽP stalo členem expertní pracovní skupiny
pro veřejné informační služby (VIS) „Portál” při
Úřadu pro státní informační systém. RIS MŽP
začalo plnit funkci správce databáze ISAP v souladu
s usnesením vlády č. 163 ze dne 3.2.1999 a od téhož
roku začalo spravovat agendu resortního
koordinátora MŽP podle bodu III. 1. b) usnesení
vlády ze dne 30.9.1998 č. 645 při pořizování a revizi
překladů v oblasti právních předpisů Evropských
společenství a v oblasti technických předpisů
Evropských společenství. V tomto roce probíhaly
práce související s přechodem informačních
středisek a odborných knihoven resortu a spolupracujících organizací ze systému CDS/ISIS (verze
DOS) do systému CDS/ISIS for Windows
(WINISIS).
•
•
•
postupného
rozvoje
systému
veřejných
informačních služeb knihoven resortu v souvislosti s reorganizací veřejné správy,
informační podpory ministerstva při uplatňování
zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o
životním prostředí a zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím v oblasti
publikovaných informací ministerstva,
rozvoje publikačního procesu veřejných informačních služeb knihoven na www stránce MŽP,
vystavení plných textů revidovaných překladů
předpisů Evropských společenství v působnosti
MŽP na www stránce ministerstva.
Zároveň probíhají práce na ověřování nového
třídění záznamů pro ukládací a vyhledávací proces
jak pro lokální verze databází, tak pro internetovou
prezentaci; dále je zpracovávána verze 00 českoanglického a anglicko-českého slovníku z oblasti
životního prostředí a souvisejících oborů pro
potřeby předmětového heslování záznamů a pro
vyhledávací proces též jak pro lokální verze
databází, tak pro internetovou prezentaci. Byly
zahájeny práce na komplexní revizi dvou
společných databází před vystavením na Internetu –
Registru periodik knihoven a informačních středisek
resortu MŽP a spolupracujících organizacích a
Výběrové bibliografie z oblasti životního prostředí.
Nově byla uvedena pro potřeby pracovníků
ministerstva referenční databáze plných textů
pracovních a revidovaných překladů předpisů
Evropských společenství z oblasti životního
prostředí pod vedením resortního koordinátora pro
překlady. Tato databáze vychází z informačního
základu již dříve uvedené databáze ECPRE, je
doplněna o plné texty a monitoruje aktuální stav
zadání a rozpracovanosti jednotlivých překladů.
V současné době slouží též jako základ
připravované
nové
plnotextové
databáze
revidovaných překladů předpisů Evropských
společenství z oblasti život-ního prostředí v gesci
MŽP, která bude uveřejněna na www stránce
ministerstva v rubrice Informační služby. Je řešena
II. etapa projektu VaV 250/1/00 Publikační proces
nad informační technologií Internetu.V druhé
polovině roku 2001 by měl být zahájen přechod
informačních středisek a odborných knihoven
resortu a spolupracujících organizací ze systému
CDS/ISIS (verze DOS) do systému CDS/ISIS for
Windows (WINISIS).
V roce 2000 pracovalo v rámci resortu v oblasti
VISK 9 SVIS (RIS MŽP, AOPK ČR, ČEÚ, ČGÚ,
ČHMÚ, Geofond ČR, SCHKO ČR, VÚKOZ
dříve VÚOZ, VÚV T.G.M.) s 46 pobočkami. Na
jejich činnosti se podíleli 62 pracovníci a finanční
náklady na tuto činnost činily 15 722 814,- Kč.
Stav knihovního fondu činil 399 124 knihovní
jednotky, v resortních knihovnách bylo zaregistrováno 3315 uživatelů a bylo půjčeno 28 728
výpůjček. Pro uživatele bylo vypracováno 1877
rešerší. K rešeršním službám bylo v rámci
resortu využito cca 90 databází. Bylo objednáno
529 českých periodik v částce 1 022 756,- Kč a
197 zahraničních periodik v částce 4 130 006,Kč.
Současnost
V roce 2001 je činnost SVIS orientována na
postupné naplňování cílů Státní politiky životního
ČR v oblasti VISK, mezi které patří např. zajištění:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
5
Informační podpora v rámci vyjednávacího procesu České republiky
v oblasti ochrany životního prostředí s Evropskou unií
(stav k 31. 5. 2001)
PhDr. Věra Krajíčková
proces na elektronických médiích – Internetu”.
Z hlediska přístupu k informacím o životním prostředí a EU je již vytvořen funkční základ pro
„veřejná informační střediska” (Národní program,
s. 6, bod A.1.2.). V současné době je vyprofilován
otevřený systém veřejných informačních služeb
knihoven, postihující publikované i nepublikované
informace o životním prostředí (Národní program,
s. 4, 3. odst.).
Referenční informační středisko MŽP (RIS
MŽP) je odborným pracovištěm ministerstva, které
svou činností plní funkci v oblasti veřejných
informačních služeb knihoven. Jeho činnost je
realizována v souladu se zákonem č. 173/1989 Sb. a
usneseními vlády ČR č. 208/1991 a č. 367/1992 a
od roku 2000 s programem Veřejných informačních
služeb knihoven (VISK).
Cílem činnosti RIS je zajistit komplexní informační podporu uživatelů všech kategorií
týkajících se strategie vstupu ČR do EU a vlastního vyjednávání s EU v oblasti životního
prostředí:
Od roku 1997 se cíleně věnuje úkolům, které byly
stanoveny materiálem schváleným poradou vedení
„Příprava České republiky v oblasti ochrany
životního prostředí na vstup do EU”.
V této souvislosti RIS MŽP vykonává tyto základní
funkce:
•
•
Tato informační podpora spočívá v těchto
činnostech:
• Zajišťování primárních informačních zdrojů
(česká
a zahraniční
periodika,
účelové
monografie a speciální informační prameny).
Mezi základní informační prameny patří Official
Journal of the European Communities L, C,
zahraniční časopisy zabývající se primární i
sekundární
legislativou
ES,
strategiemi,
rozvojem a politikou EU, účelové monografie a
speciální informační prameny zpracovávané
v Bruselu pro potřeby vyjednávání. Z českých
materiálů je RIS MŽP zaměřeno na akvizici
pracovních a revidovaných překladů směrnic,
nařízení
a rozhodnutí
z
komunitární
legislativy zařa-zené do tzv. „Screening
Acquis”, popř. dalších právních a technických
překladů
předpisů
ES
souvisejících
s negociačním procesem, a studií vytvořených
pro potřeby aproximace v ČR. Od roku 1998
RIS získává a zpřístupňuje i sektorové studie
vzniklé mimo MŽP (Národní program, s. 4,
6 odst.).
Pro MŽP je centrálním informačním
pracovištěm zajišťujícím uspokojování informačních potřeb zaměstnanců ministerstva
(expertů), kteří se podílejí nebo se budou
podílet na vyjednávacím procesu s EU. Vytváří
informační zázemí k plnění úkolů ministerstva
jako orgánu státní správy v této oblasti. Dále
zprostředkovává stejnou informační podporu
i expertům určeným pro vyjednávání s EU
z jiných ministerstev a organizací.
Pro veřejnost je kontaktním místem styku
s veřejností v souladu se směrnicí 90/313/EEC
a zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a
zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím v oblasti publikovaných informací
ministerstva. Plně respektuje zájmy různých
skupin uživatelů.
Je řídícím, metodickým a koordinačním pracovištěm v oblasti VISK a archivnictví resortu MŽP
ve vazbě na státní informační systém. Spolupráce
informačních středisek je koordinována „Poradním
sborem pro veřejné informační služby knihoven a
informačních středisek resortu MŽP” a jeho
„Pracovními skupinami pro akvizici a informační
služby a automatizované knihovnické a dokumentační systémy”. Ke koordinaci propagační a ediční
činnosti slouží „Malá ediční rada” a od roku 2000
nově formovaná „Pracovní skupina pro publikační
•
Tvorba sekundárních informačních zdrojů
(zpracování
účelových
bibliografických,
referenčních databází). V současné době jsou již
průběžně zpracovávány:
1. EC – bibliografická databáze předpisů
ES.
Databáze předpisů Evropských společenství
z oblasti životního prostředí v rozsahu OJ L
a C, s tematickým tříděním podle „The
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
6
Informační podpora v rámci vyjednávacího procesu České republiky
v oblasti ochrany životního prostředí s Evropskou unií
Databáze předpisů Evropských společenství
z oblasti životního prostředí v rozsahu OJ L a
C, s tematickým tříděním podle „The
Environmental Acquis” pro aktuální rok.
Databáze je budována od roku 2000.
Databáze je využita pro měsíční novinky na
www stránce ministerstva v rubrice Informační služby.
Environmental Acquis” s retrospektivou
od roku 1967. Databáze je budována od
roku 1995 a zahrnuje 945 záznamů.
Databáze je využita pro tištěný výstup a
prezentaci na www stránce ministerstva
v rubrice Informační služby.
2.
ECPRE – bibliografická databáze
překladů předpisů ES.
Databáze
překladů
Evropských
společenství z oblasti životního prostředí
s tematickým tříděním podle
„The
Environmental Acquis”. Databáze je
budována od roku 1997 a zahrnuje 430
záznamů. Databáze je využita pro tištěný
výstup a prezentaci na www stránce ministerstva v rubrice Informační služby. Dále
slouží jako základ pro novou referenční
databázi plných textů pracovních a
revidovaných překladů předpisů Evropských společenství z oblasti životního
prostředí pro potřeby pracovníků
ministerstva na intranetu pod vedením
resortního koordinátora pro překlady.
Tato databáze vychází z informačního
základu ECPRE, je doplněna o plné texty
a monitoruje aktuální stav zadání a
rozpracovanosti jednotlivých překladů.
V současné době slouží též jako základ
připravované nové plnotextové databáze
revidovaných překladů předpisů Evropských společenství z oblasti životního
prostředí v gesci MŽP, která bude
během roku uveřejněna na www stránce
ministerstva
v rubrice
Informační
služby.
3.
ACQUIS – bibliografická databáze
předpisů a překladů předpisů ES.
Databáze předpisů a překladů Evropských
společenství z oblasti životního prostředí
zahrnující pouze předpisy uvedené v „The
Environmental Acquis” .Databáze vychází
z databází EC a ECPRE; je budována od
roku 1997 a zahrnuje 572 záznamy.
Databáze je využita pro prezentaci na www
stránce ministerstva v rubrice Informační
služby.
4.
ECNOV – bibliografická
předpisů ES – aktuální rok.
5.
ECZP – bibliografická databáze článků ze
zahraničních periodik z oblasti EU/ES.
Databáze článků ze zahraničních periodik
uložených v odborné knihovně RIS MŽP
MŽP, které se týkají problematiky ochrany
ŽP a souvisejících oborů a Evropské unie
včetně přípravy ČR na vstup do EU.
Databáze je budována od roku 1997 a
zahrnuje 1473 záznamy.
Od roku 2000 se připravuje bibliografická databáze
CASES – soudní rozhodnutí z oblasti životního
prostředí. V současné době probíhá ověřování
databáze a s jejím zveřejněním se počítá koncem
roku 2001 nebo začátkem roku 2002.
Poskytování informačních služeb a konzultací při
řešení konkrétních uživatelských dotazů a při
přípravě přehledových materiálů z této oblasti.
Pro rešeršní účely je využívána kromě vlastních
databází a Internetu databáze JUSTIS CD-ROM
CELEX, která zahrnuje: Treaties, Legislation,
Proposals, National Implementation, Case Law,
Parliament Questions a Official Journal, C. V nemalé
míře se v poslední době uplatňuje i služba „help
line”.
Zajišťování speciálních informačních služeb pro
oblast informační podpory v rámci vyjednávacího
procesu ČR v oblasti ochrany životního prostředí
s Evropskou unií. V rámci této činnosti jsou plněny
vysoce náročné úkoly související se správou databáze ISAP (Informační systém aproximace
práva), koordinací a revizí překladů technických
a právních předpisů Evropských společenství
(usnesení vlády č.163/1999 ze dne 3.2.1999) a
přípravou agendy anglických překladů české
legislativy
z oblasti
životního
prostředí
v působnosti MŽP pro potřeby vyjednávání
s Evropskou unií.
databáze
•
Ediční a propagační činnost:
vydávání
dvouměsíčního periodika „EKO VIS MŽP.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
7
Informační podpora v rámci vyjednávacího procesu České republiky
v oblasti ochrany životního prostředí s Evropskou unií
s odpady, zejména v souvislosti s přípravou
koncepcí hospodaření s odpady v jednotlivých
krajích. Konzultace probíhají se zpracovateli
koncepcí v krajích (Ostravský, Ústecký,
Králové-hradecký, Pardubický, Středočeský,
Liberecký, Jihlavský, Brněnský a Zlínský).
Tématem jsou směrnice ES, stav překladů
směrnic, připra-vované dokumenty, politiky,
apod. Informační středisko trvale spolupracuje
se stálou expertní skupinou pro Krajské
koncepce hospodaření s odpady. Dále se aktivně
podílí na řešení TWINNING projektu Centrum
pro řízení odpadového hospodářství. Pracuje
zejména na analytické části projektu, která se
týká rozsahu činnosti budoucího Centra
s ohledem na dosavadní činnost informačního
střediska a dále na navazující požadavky
vyplývající ze směrnic ES a dokumentů EU.
Informační zpravodaj”. Od roku 1997 je
kladen velký důraz na prezentování informací
týkajících se řešení problematiky životního
prostředí v rámci EU, včetně přípravy ČR
na vstup do EU. V roce 1999 byla vytvořena
samostatná rubrika Informace z EU/ES, ve
které RIS MŽP zpřístupňuje
informace
týkající se problematiky Evropské unie. Od
konce
roku
2000
jsou
v periodiku
zveřejňovány plné texty revidovaných překladů
předpisů ES z oblasti životního prostředí
v gesci resortního koordi-nátora ministerstva.
•
Prezentace na Internetu: od roku 1999 jsou
v rubrice Informační služby na www stránce
MŽP zpřístupněny pro on-line vyhledávání
databáze EC, ECPRE a ACQUIS. Ke
zveřejnění je připravena Plnotextová databáze
překladů předpisů ES. Dále jsou vystaveny
Předpisy ES z oblasti životního prostředí ve
vztahu k Acquis Communitaire – měsíční
přírůstky a seznam odkazů na ostatní
informační zdroje z oblasti EU.
•
Zajišťování informačních služeb pro oblast
informační podpory v rámci vyjednávacího
procesu ČR v oblasti ochrany životního prostředí s Evropskou unií v ostatních informačních
střediscích a odborných knihovnách resortu
v roce 2000:
•
AOPK ČR: v rámci organizace plnilo a plní
úkoly oddělení spolupráce s EU, které od roku
1999 koordinuje shromažďování
podkladů
pro program NATURA 2000 za celou ČR a
zabývá se praktickým naplňováním legislativy
ES.
•
ČHMÚ: informační středisko se přímo podílelo
na zajišťování úkolů souvisejících se sbližováním právních předpisů v oblasti ovzduší,
v oblasti metod monitorování a vyhodnocování
kvality ovzduší poskytováním informačních
pramenů k řešené problematice, prezentací
výsledků prostřednictvím edice a propagace a
zajišťováním překladů příslušných podkladových a výstupních materiálů.
•
ČEÚ: informační středisko zprostředkovávalo
informace o EU odborné veřejnosti v oblasti
odpadového hospodářství. Nadále trvale
informuje dotčené subjekty o sbližování
právních
předpisů
v oblasti
nakládání
VÚV T.G.M.: informační středisko poskytovalo
informační podporu při řešení úkolů spojených
se sbližováním právních předpisů k problematice kvality vod (obstarávání materiálů EU a
ES, směrnic ES a překladů směrnic ES)
k úkolům: Vývoj metod aplikací systému jakosti
laboratoří v EU a OECD, Příspěvek k vytváření
Vodní politiky – rozborová a návrhová studie,
Aproximace legislativy k EU, Systém sběru a
zpracování dat ve vztahu k EU, Vyhláška –
depoziční limity. Problematika legislativy
týkající se sledování a vyhodnocování
atmosférických
depozic
s návazností
na
„depoziční limity” v ČR a v EU, Návrh způsobu
sledování a hodnocení atmosférických depozic
ve vztahu k posuzování vlivu ekologických
zátěží na území ČR, Dopadová studie k implementaci EU o nebezpečných látkách ve vodách,
Hodnocení plošného znečištění ve vztahu na
zranitelné oblasti, Návrh systému monitorování
pro potřeby nitrátové směrnice.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
8
Informační systém pro aproximaci práva (ISAP) v resortu Ministerstva
životního prostředí
(stav k 31. 5. 2001)
a Senátu Parlamentu České republiky a dalším
institucím.
Ing. Jaroslava Mikulková
Úvod
Referenční informační středisko MŽP (RIS MŽP) je
odborným pracovištěm ministerstva, které svou
činností plní funkci v oblasti veřejných informačních služeb knihoven. Jeho činnost je
realizována v souladu se zákonem č. 173/1989 Sb. a
usneseními vlády ČR č. 208/1991 a č. 367/1992 a
od roku 2000 s programem Veřejných informačních
služeb knihoven (VISK). Cílem činnosti RIS MŽP
je vytvořit zázemí pro komplexní informační
podporu uživatelů všech kategorií týkajících se
strategie vstupu ČR do EU a vlastního vyjednávání s
EU v oblasti životního prostředí. V zajišťování
speciálních informačních služeb pro
oblast
infor-mační podpory v rámci vyjednávacího
procesu ČR v oblasti ochrany životního prostředí
s Evropskou unií jsou plněny vysoce náročné
úkoly související se správou databáze ISAP
(Informační systém aproximace práva), s koordinací a revizí překladů technických a právních
předpisů Evropských společenství (usnesení vlády
č. 163/1999 ze dne 3.2.1999) a přípravou agendy
anglických překladů české legislativy z oblasti
životního prostředí v působnosti MŽP pro potřeby
vyjednávání s Evropskou unií.
•
Monitorování
průběhu
a
výsledků
aproximač-ního procesu a generování výstupů
pro reportování pro vládu a ostatní orgány ČR a
pro orgány EU.
•
Centrální evidence pracovních a revidovaných znění překladů legislativy ES.
•
Poskytování ostatních doplňkových a podpůrných informací.
Monitoring aproximace tedy probíhá především
prostřednictvím
ISAPu, který je
zdrojem
informací pro statistická hodnocení vlády ČR.
ISAP je také součástí Systému pro aproximaci
práva
Evrop-ské unie PROGRESS (odesílání
dosažených výsledků probíhá čtyřikrát ročně).
Popis Informačního systému pro aproximaci
práva - ISAP
Základní databází ISAPu je databáze č. 2, která
se skládá z několika typů formulářů. Formuláře
typu A obsahují základní údaje o jednotlivých
předpisech ES včetně hodnocení jejich kompatibility a časového údaje dosažení plné kompatibility. Formuláře typu B obsahují základní údaje
o platných českých právních předpisech, hodnocení jejich kompatibility, dále obsahují časový údaj
a způsob dosažení jejich plné kompatibility. Formuláře typu C obsahují základní údaje o navržených
novelizacích platných právních předpisů, hodnotí
jejich kompatibilitu, dále uvádí předpokládané
datum schválení a nabytí účinnosti těchto novelizovaných předpisů. Formuláře typu D obsahují
obdobné údaje pro navrhované nové právní předpisy. Další databází je databáze 6B, která podrobně
sleduje průběh legislativního
procesu nově
navržených nebo novelizovaných právních předpisů. Dále budu ještě jmenovat databázi
Informační systém pro aproximaci práva (ISAP)
je mezinárodně oceňovaný systém s ústředím
na Úřadu vlády ČR a s pracovními stanicemi na
jednotlivých ústředních úřadech (především
ministerstvech), který v sobě zahrnuje řadu dílčích
databází. Těžiště systému spočívá zejména
v monitorování průběhu aproximačního procesu a
vyhodnocování dosahovaných výsledků. Od počátku
se soustřeďuje na selektivní přístup k výběru
předpisů ES, a to podle jejich relevance z hlediska
aproximace pro ČR.
Cílem systému ISAP je plnění těchto funkcí:
• Poskytování aktuálních informací o předpisech ES v rámci „acquis communitaire” a
ostatních souvisejících dokumentech uživatelům systému, převážně ministerstvům, ostatním ústředním orgánům, Poslanecké sněmovně
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
9
Informační systém pro aproximaci práva (ISAP) v resortu Ministerstva životního prostředí
revidovaných překladů, a databázi, která sleduje
průběh přidělování gescí pro jednotlivé předpisy
ES příslušným ministerstvům.
Současný stav rozpracovanosti Informačního
systému pro aproximaci práva - ISAP
Nyní jsou plně vyčerpávajícím způsobem zapracovány výsledky posledního screeningového A-listu
ve všech typech formulářů v databázi č. 2, dále byla
aktualizována databáze 2B podle posledního
legislativního plánu vlády. Databáze č. 2 byla
rozšířena o formuláře, které popisují jednotlivé
implementační infrastruktury a o formuláře revidovaných překladů předpisů ES. Databáze č. 2
obsahuje okolo 2000 záznamů (v době převzetí této
databáze jich bylo asi 300). V současné době
probíhá hloubková revize a sjednocování údajů ve
všech databázích a zároveň pracujeme na zlepšení
systému toku informací mezi příslušnými odbory.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
10
Překlady předpisů ES z oblasti životního prostředí v resortu
Ministerstva životního prostředí
(stav k 31. 5. 2001)
Ing. Jana Skládalová, Csc.
útvarů na ministerstvu, popř. dalších ministerstev a
institucí (např. MPO, MZe, MZ, MDS, MV, ČSNI,
ČIŽP, ČOI, ČEÚ, AOPK ČR, VŠCHT, VÚV,
VÚMOP apod.).
Referenční informační středisko MŽP (RIS MŽP) je
odborným pracovištěm ministerstva, které svou
činností plní funkci v oblasti veřejných
informačních služeb. Jeho činnost je realizována
v souladu se zákonem č. 173/1989 Sb. a usneseními
vlády ČR č. 208/1991 a č. 367/1992 a od roku
2000 s programem Veřejných informačních služeb
knihoven (VISK).
Revidované překlady předpisů ES se ukládají do
databáze ISAP. Na ministerstvu jsou dále zpracovávány, uchovávány a zpřístupňovány prostřednictvím služeb knihovny RIS MŽP a jsou
zakomponovány do bibliografického a referenčního
zpracování.
Cílem činnosti RIS MŽP je vytvořit zázemí pro
komplexní informační podporu uživatelů všech
kategorií týkajících se strategie vstupu ČR do EU
a vlastního vyjednávání s EU v oblasti životního
prostředí. V zajišťování speciálních informačních
služeb pro oblast informační podpory v rámci vyjednávacího procesu ČR v oblasti ochrany životního
prostředí s Evropskou unií jsou plněny vysoce
náročné úkoly související se správou databáze
ISAP (Informační systém aproximace práva), s koordinací a revizí překladů
technických a
právních předpisů Evropských společenství
(usnesení vlády č. 163/1999 ze dne 3.2.1999) a
přípravou agendy anglických překladů české
legislativy z oblasti životního prostředí v působnosti MŽP pro potřeby vyjednávání s Evropskou
unií.
Databáze ECPRE – bibliografická databáze
překladů předpisů ES - je databází překladů
předpisů
Evropských
společenství
z oblasti
životního prostředí s tematickým tříděním podle
„The Environmental Acquis”. Databáze je budována
od roku 1997 a zahrnuje 430 záznamů. Databáze je
využita pro tištěný výstup a prezentaci na www
stránce ministerstva v rubrice Informační služby.
Dále slouží jako základ pro nově uvedenou
referenční databázi plných textů pracovních a
revidovaných překladů předpisů Evropských
společenství z oblasti životního prostředí pro
potřeby pracovníků ministerstva na intranetu
pod vedením resortního koordinátora pro
překlady. Tato databáze vychází z informačního
základu ECPRE, je doplněna o plné texty a
monitoruje aktuální stav zadání a rozpracovanosti
jednotlivých překladů. V současné době slouží též
jako základ připravované nové plnotextové
databáze revidovaných překladů předpisů
Evropských společenství z oblasti životního
prostředí v gesci MŽP, která bude během roku
uveřejněna na www stránce ministerstva
v rubrice Informační služby.
RIS MŽP spravuje a metodicky řídí od 1.4.2000
agendu resortního koordinátora MŽP podle bodu
III. 1. b) usnesení vlády ze dne 30.9.1998 č. 645 při
pořizování a revizi překladů v oblasti právních
předpisů Evropských společenství a v oblasti
technických předpisů Evropských společenství. Při
procesu pořizování a revize překladů RIS MŽP
prostřednictvím koordinátora úzce spolupracuje
s Koordinačním a revizním centrem úřadu vlády a
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a
zkušebnictví. Tyto organizace revidují překlady
právních předpisů a technických předpisů po stránce
právní, jazykové a formální. Cílem je vytvořit
oficiální
revidovaný
překlad.
Odborná
terminologie je revidována a konzultována
prostřednictvím
koordinátora
s odborníky
z příslušných odborných
Stav rozpracovanosti překladů předpisů
k 31.5.2001 je zřejmý z následující tabulky:
ES
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
11
Překlady předpisů ES z oblasti životního prostředí v resortu Ministerstva životního prostředí
Stav rozpracovanosti překladů předpisů ES k 31.5.2001
Stav rozpracovanosti překladů předpisů ES k 31.5.2001
úroveň překladu
gesce
A
B
C
D
E
F
G – GMO
G – CHEM
H
I
J
K
P
X
nezadaný
překlad
2
17
1
2
1
1
0
7
12
5
2
1
2
11
zadaný
překlad
0
10
5
10
7
9
2
26
0
0
0
1
0
20
pracovní
překlad
11
38
25
9
15
15
0
86
26
18
1
0
10
15
rozpracovaný
překlad
12
32
39
38
48
33
0
22
0
1
2
11
20
43
autorizovaný
překlad
12
2
1
24
7
5
27
2
1
3
1
8
14
9
celkem
64
90
269
302
116
Stupeň autorizace jednotlivých gescí vyplývá z následující tabulky:
A
B
C
D
E
F
G – GMO
G – CHEM
H
I
J
K
P
X
počet
překladů
celkem
37
99
71
83
78
63
29
143
39
27
6
19
46
98
celkem
840
gesce
x)
stupeň
autorizace x)
v%
32
2
1
29
9
8
93
1
3
11
17
38
30
9
Procento autorizovaných překladů z celkového počtu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
12
Zpřístupnění veřejných informačních služeb knihoven a informačních
středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací prostřednictvím
Internetu
PhDr. Nina Vališová
upravován z dodaných podkladů všech knihoven a
IS.
V roce 1999 vytvořilo Referenční informační
středisko samostatnou rubriku Informační služby
na www stránce MŽP. Tato rubrika byla zpracována
na základě požadavku ministerstva urychleně
vystavit bibliografické databáze předpisů ES a
překladů předpisů ES na www.env.cz a zpřístupnit
je tak v rámci vyjednávacího procesu České
republiky s Evropskou unií široké veřejnosti.
K tomuto účelu byla v roce 2000 vytvořena nová
„Pracovní skupina pro publikační proces na
elektronických médiích – Internetu“.
Při naplňování rubriky jsou používány a dále
vyvíjeny nové postupy a metodiky publikace
informací na elektronických médiích.
Vzhledem ke složitosti rubrikové struktury a
velkému objemu veřejně publikovaných textových a
databázových informací, kterými RIS disponuje,
byla na Referenční informační středisko delegována
pravomoc z odboru pro styk s veřejností (garanta za
grafickou a věcnou správnost www stránky MŽP) k
samostatnému zveřejňování a aktualizování
informací z oblasti veřejných informačních služeb
knihoven a informačních středisek včetně
odpovědnosti za jejich obsah.
Rubriková struktura se neustále vyvíjí a doplňuje
v závislosti na nově publikovaných informacích.
V současné době je následující:
Aktuální informace
Referenční informační středisko MŽP
‰
Na základě tohoto zmocnění Referenční informační
středisko vytvořilo výše zmíněnou rubriku, kterou
v současné době bez jakýchkoliv mezičlánků
samostatně naplňuje, aktualizuje a v koordinaci
s postupem odboru pro styk s veřejností i spravuje.
‰
‰
Vzhledem ke své koordinační a metodické funkci
v oblasti veřejných informačních služeb knihoven
resortu MŽP, kterou má Referenční informační
středisko ve své gesci, a z toho vyplývající
povinnosti
zprostředkovat informace o celé síti
knihoven a informačních středisek resortu, jsou
v rubrice Informační služby publikovány nejen
informace o vlastní činnosti a informačních
službách, ale rovněž i o celé síti spolupracujících
informačních subjektů.
Informace jsou připravovány v úzké součinnosti
knihoven a informačních středisek (dále IS)
spolupracujících v rámci „Poradního sboru pro
veřejné informační služby knihoven a informačních
středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací“. Základním podkladem pro aktualizaci
rubriky je Průvodce po veřejných informačních
službách knihoven a informačních středisek resortu
MŽP, který je každoročně
‰
Novinky
Základní informace o RIS
Informační podpora vstupu ČR do EU
• Informační podpora vyjednávacího procesu
ČR v oblasti ochrany životního prostředí
s EU
• EC - Bibliografická databáze předpisů ES
(on-line)
• ECPRE - Bibliografická databáze překladů
předpisů ES (on-line)
• ACQUIS – Bibliografická databáze
předpisů ES a překladů předpisů ES ve
vztahu k aproximaci (on-line)
• Předpisy ES z oblasti životního prostředí
ve vztahu k Acquis Communitaire (měsíční
přírůstky)
• Evropská unie - vybrané adresy www
stránek
Přehled databází
•
Přehled databází Referenčního informačního střediska MŽP
•
DATAB - Přehled o zpracovaných
databázích (on-line)
•
EC - Bibliografická databáze předpisů ES
(on-line)
•
ECPRE - Bibliografická databáze překladů
předpisů ES (on-line)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
13
Zpřístupnění veřejných informačních služeb knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací prostřednictvím Internetu
•
•
•
•
‰
‰
‰
‰
‰
ACQUIS – Bibliografická databáze
předpisů ES a překladů předpisů ES ve
vztahu k aproximaci (on-line)
EKODISK - Plnotextová databáze periodik
ve vztahu k přírodě a ŽP (on-line)
CASOP - Registr periodik odborné
knihovny RIS MŽP (on-line)
CESTY
Bibliografická
databáze
cestovních zpráv (on-line)
Ostatní informační zdroje
‰
‰
‰
‰
‰
Ediční činnost RIS
Seznam periodik knihovny RIS
Videotéka
Archiv
Kontakt ke službám
‰
Pro účely publikování na www stránce MŽP byly
vytvořeny databáze v prostředí Lotus Domino
(Lotus Notes), do kterých jsou konvertovány buď
textové informace nebo dokumentační záznamy
jednotlivých databází z prostředí CDS/ISIS.
Síť informačních středisek a knihoven resortu
MŽP
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Evropské vlády, ministerstva zahraničních
věcí, ministerstva životního prostředí, organizace v ŽP
Evropská unie
Orgány státní správy a samosprávy ČR
Životní prostředí v ČR
Česká periodika on-line
Zahraniční periodika on-line
V současné době existuje 6 databází určených pro
publikaci informací v rubrice Informační služby:
Co jsou veřejné informační služby knihoven
(VISK)
Veřejné informační služby knihoven v
resortu MŽP
Průvodce po veřejných informačních
službách knihoven a informačních středisek
resortu MŽP
Poradní sbor pro veřejné informační služby
knihoven a informačních středisek resortu
MŽP a jeho pracovní skupiny
Přehled databází
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Informace (RIS)
Databáze (RIS)
Databáze (RIS) [pracovní]
Databáze (RIS) ) [archiv]
Ekodisk
Ekodisk (archiv)
V testovacím provozu před vystavením jsou další 3
nové databáze, které budou v nejbližší době
vystaveny v rubrice Informační služby:
• Přehled databází zpracovaných knihovnami a
informačními středisky resortu MŽP a
spolupracujících organizací
• DATAB - Přehled o zpracovaných
databázích (on-line)
• EC - Bibliografická databáze předpisů ES
(on-line)
• ECPRE - Bibliografická databáze překladů
předpisů ES (on-line)
• ACQUIS - Databáze předpisů ES a překladů
předpisů ES ve vztahu k aproximaci (on-line)
• EKODISK - Plnotextová databáze periodik
ve vztahu k přírodě a ŽP (on-line)
• CASOP - Registr periodik odborné knihovny
RIS MŽP (on-line)
• CESTY - Bibliografická databáze cestovních
zpráv (on-line)
Ediční činnost
Seznam periodik
1. Překlady předpisů ES (RIS)
2. Soubory VIS
3. Ediční činnost (RIS)
Celkový počet dokumentů ve všech databázích
činí 86 865.
Celkový počet aktuálně vystavených dokumentů
v rubrice Informační služby činí 39 075.
Rubrika je vytvořena tak, aby se uživatel
jednoduchým způsobem dostal k informacím
vystaveným na www stránkách dalších knihoven a
IS resortu MŽP a spolupracujících organizací. Jedná
se o zprostředkování prezentace knihoven a IS
ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, VÚV T.G.M. a UK-PedF.
V současné době je v rámci resortu MŽP a
spolupracujících organizací vystaveno (nebo
připraveno k vystavení) 17 databází pro on-line
rešeršní služby:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
14
Zpřístupnění veřejných informačních služeb knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací prostřednictvím Internetu
17. VGBZ – Výběrová Geologická bibliografie
zahraničí (odkaz na www stránku ČGÚ)
Katalogy:
1. knihovny ČEÚ (odkaz na www stránku
ČEÚ)
2. knihovny ČGÚ (odkaz na www stránku
ČGÚ)
Celý proces prezentování a především poskytování
informačních služeb knihoven a IS resortu MŽP a
spolupracujících organizací prostřednictvím mezinárodní sítě Internet znamená řešení složitých
organizačních, metodických a v neposlední řadě i
technických otázek.
Bibliografické, referenční a plnotextové databáze:
Společně tvořené databáze v rámci Poradního sboru:
Z tohoto důvodu bylo v Referenčním informačním
středisku zahájeno v roce 2000 řešení tříletého
projektu VaV 250/1/00 Publikační proces nad
informační technologií Internetu. Nositelem projektu se stala firma SYSNET s.r.o.
3. CESTY
Bibliografická
databáze
cestovních zpráv (on-line na www stránce
MŽP)
4. DIPL - Bibliografická databáze diplomových prací (odkaz na www stránku ČEÚ)
5. EKODISK - Plnotextová databáze periodik
ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí na
CD-ROM (on-line na www stránce MŽP)
6. REGIS - Registr periodik knihoven a
informačních středisek resortu MŽP a
spolupracujících
organizací
(testovací
provoz před vystavením na www stránce
MŽP)
Tento projekt navazuje na dosud dosažené výsledky
v metodické a technické oblasti automatizace
publikačního procesu veřejných informačních
služeb knihoven. Jeho cílem je zefektivnit proces
publikace informací Referenčního informačního
střediska MŽP prostřednictvím veřejně dostupných
služeb a technologií a usnadnit informování
veřejnosti o ŽP.
V Etapě I, která byla řešena v roce 2000, projektový
tým započal provádět vlastní výzkumnou činnost.
Úvodem etapy byla problematika projektu
dekomponována na jednotlivé projektové úlohy,
které budou dále rozvíjeny a řešeny v Etapě II a III
v následujících letech:
Databáze jednotlivých knihoven a IS:
MŽP:
7. ACQUIS – Bibliografická databáze
předpisů ES a překladů předpisů ES ve
vztahu k aproximaci (on-line na www
stránce MŽP)
8. PERIO - Registr periodik odborné knihovny
RIS MŽP (on-line na www stránce MŽP)
9. DATAB - Přehled o zpracovaných
databázích (on-line na www stránce MŽP)
10. EC - Bibliografická databáze předpisů ES
(on-line na www stránce MŽP)
11. ECPRE - Bibliografická databáze překladů
předpisů ES (on-line na www stránce MŽP)
12. Plnotextová databáze překladů předpisů ES
(testovací provoz před vystavením on-line
na www stránce MŽP)
Úloha 1 - Metodika prezentace VISK na
Internetu
Cílem první projektové úlohy bylo provést analýzu
postupů při prezentování veřejných informačních
služeb knihoven MŽP na Internetu a navrhnout další
postup.
Projektový tým provedl analýzu postupů, které
používá Referenční informační středisko MŽP:
1. pro prezentaci své informační činnosti a
různých typů výstupů prostřednictvím
mezinárodní sítě Internet,
ČEÚ:
13. EKOAKCE (odkaz na www stránku ČEÚ)
14. Projekty PPŽP a VaV (odkaz na www
stránku ČEÚ)
15. RESERS (odkaz na www stránku ČEÚ)
2. pro prezentaci téhož celé sítě informačních
středisek a knihoven resortu MŽP a
spolupracujících organizací.
Při analýze postupů prezentace a poskytování
informačních služeb informačními středisky byly
sledovány jednak skutečně prováděné činnosti a
ČGÚ:
16. RGB ČR - Geologická bibliografie České
republiky (odkaz na www stránku ČGÚ)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
15
Zpřístupnění veřejných informačních služeb knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací prostřednictvím Internetu
jednak bylo zkoumáno, zda byla formalizována
pravidla publikace a poskytování těchto služeb.
aplikace výstupů projektových úloh 3 a 4 i
analytická fáze výměny informací s použitím XML.
Nejvýznamnějším
poznatkem
společného
projektového týmu při provádění analýzy postupů je
existence pracovních návrhů formalizovaných
organizačních postupů pro řízení publikačního
procesu VISK a pro konverzi databází VISK.
Z těchto organizačních postupů vycházejí pracovní
návrhy pracovních pokynů pro řízení publikace
jednotlivých dokumentů a pro konverzi konkrétních
databází.
Úloha 3 - Metadata
Cílem třetí úlohy bylo ověřit implementaci
informačních nástrojů pro třídění a vyhledávání
informací.
V této projektové úloze byly provedeny tyto
výzkumné činnosti:
1. Byl zjištěn současný stav popisu informačních zdrojů.
Projektový tým se shodl, že prioritou pro další
postup je dokončit nelehký úkol ověřování
navržených organizačních postupů a pracovních
pokynů. Po tomto ověření bude nositel nadále
spolupracovat s RIS na průběžném doplňování
pracovních pokynů pro konkrétní dokumenty a
databáze, na začlenění poznatků projektové úlohy 2
tohoto projektu a na zjištění možnosti aplikace takto
vytvořené metodologie v rámci „Poradního sboru
pro veřejné informační služby knihoven a
informačních středisek resortu MŽP”.
2. Byl zformulován návrh náležitostí popisu
informačních zdrojů, které odpovídají
požadavkům vyhledávacích automatů .
3. Byl zahájen výběr řízených slovníků a
identifikačních
schémat
pro
popis
informačních zdrojů, přičemž jsou plně
respektovány dosud používané slovníky a
klasifikační schémata. V tomto bodě jsou
zpracovávány jen ty identifikační položky
dokumentačních záznamů, které nebylo
nutno dosud sledovat a jsou určeny pro
strojové vyhledávání.
Úloha 2 - Výměna informací
4. S použitím
přehledové
studie
byly
vytipovány metainformační modely blízké
problematice veřejných informačních služeb
knihoven.
Cílem druhé úlohy bylo nalézt a ověřit možnost
vzájemné
komunikace
mezi
softwarovým
prostředím CDS/ISIS, ve kterém jsou zpracovány
bibliografické a referenční databáze, a Lotus
Domino (určený pro publikaci VISK na Internetu).
Zjistit možnost automatizované výměny informací
v rámci výše uvedeného softwarového prostředí
s využitím standardu ISO-2709 a XML.
Hlavními podkladovými materiály byly databáze
VISK MŽP, publikované informace VISK MŽP a
zejména přehledová studie vypracovaná v rámci
projektové úlohy 4.
Zadavatel veškeré zdroje RIS MŽP katalogizuje a
opatřuje metainformacemi. Tato metainformace je
prezentována ve všech dokumentech publikovaných
na všech médiích, která RIS MŽP k publikaci
používá - tedy i na Internetu.
V této projektové úloze bylo dosaženo těchto
výsledků:
1. Byla vyzkoušena obousměrná automatická
konverze mezi formáty ISO-2709 a
dokumenty databáze Domino. Byl vytvořen
a vyzkoušen agent aplikace Domino, který
provádí
parametrizovatelnou
konverzi
záznamů ve formátu ISO-2709 na dokumenty Domino.
Metadatový popis aktuálně používaný RIS MŽP a
ostatními resortními středisky je věcně konzistentní,
avšak není pojmově jednotný, proto projektový tým
na základě analýzy existujících katalogizačních
náležitostí navrhl minimální množinu náležitostí
popisu informačního zdroje. Tyto náležitosti
vyhovují „otevřenému standardu” RFC 2413
(dokument IETF).
2. Zadavateli byla předvedena obousměrná
konverze z formátu Lotus Domino do XML
za využití nových prostředků Lotus Domino
jako důkaz technické řešitelnosti úlohy.
V rámci výběru klasifikačních schémat a řízených
slovníků (tezaurů) byly akceptovány výsledky
analýzy vhodnosti využití standardizovaných
hierarchických i nehierarchických řízených slovníků
V další etapě může proběhnout vlastní implementace automatické konverze mezi formáty ISO2709 a dokumenty v databázi Domino a na základě
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
16
Zpřístupnění veřejných informačních služeb knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací prostřednictvím Internetu
jsou opatřeny krátkým popisem informačního zdroje
a URL adresou.
(tezaurů) pro popis obsahu informačních zdrojů.
Tuto analýzu provedl zadavatel a jejím výstupem
jsou kromě jiného i klasifikační doporučení, která
projektový tým plně akceptuje. Projektový tým
doplnil množinu klasifikačních schémat o ta
schémata, jež slouží pro naplnění těch
identifikačních prvků, o které je nutno rozšířit popis
informačních zdrojů, aby byly splněny požadavky
uvedeného standardu RFC 2413.
Studie bude použita jako základ pro detailní věcnou
analýzu a syntézu závěrů, na jejichž základě bude
možné vybrat nejvhodnější model věcného třídění a
kategorizace informací, který bude použit v další
etapě řešení projektu.
V roce 2001 je řešena Etapa II projektu, která
rozpracovává detailněji výše uvedené projektové
úlohy. Výsledky této etapy budou zveřejněny po
jejím ukončení.
Projektový tým vybral metainformační model
Dublin Core pro svou širokou mezinárodní podporu
a díky tomu, že je soustavně rozvíjen odborníky
z mnoha oborů. Výběr metainformačního modelu
není nevratná operace. V případě potřeby lze
metainformační model změnit nebo doplnit.
Závěr:
Zpřístupnění veřejných informačních služeb
knihoven a informačních středisek resortu MŽP
na Internetu patří mezi základní cíle
Referenčního informačního střediska vyplývajících ze Státní politiky životního prostředí. RIS
MŽP věnuje této problematice velkou pozornost
a vyvíjí značné úsilí k dosažení co nejefektivnějšího
zpřístupnění
informací
z oblasti
životního prostředí i Evropské unie široké
veřejnosti. Cílovým stavem řešené problematiky
je poskytování kompletních on-line informačních
služeb z celého resortu MŽP a spolupracujících
organizací prostřednictvím jediné URL adresy
bez ohledu na místo uložení primárních a
sekundárních fondů jednotlivých informačních
pracovišť.
Projektový tým použil standard MIME pro popis
formátu zdroje či prostředku.
Projektový
tým
ověřil
implementaci
podmnožiny metainformačního modelu Dublin
Core na několika databázích RIS. Definitivní
rozhodnutí o použití tohoto modelu provede
RIS MŽP během druhé etapy projektu. Během
další etapy bude vytvořen i převodní můstek
mezi aktuálně používaným metadatovým
popisem a množinou metadatových prvků
Dublin Core.
Během druhé etapy budou též ověřeny možnosti
vyhledávání v informačním fondu RIS MŽP
vyhledávacími automaty.
Úloha 4 - Přehledová studie
Lze konstatovat, že v této oblasti bylo dosaženo
velmi uspokojivých výsledků, které se již
přibližují stanovenému cílovému stavu.
Cílem čtvrté projektové úlohy bylo podat ucelený
přehled o informačních zdrojích volně přístupných
na www stránkách a následně o způsobu řešení
zadané problematiky v celosvětovém kontextu.
Pozornost byla zaměřena především na analýzu
stavu řešené problematiky katalogizačních, klasifikačních a vyhledávacích systémů elektronických
informací, publikovaných v mezinárodní síti
Internet.
Byla rovněž provedena analýza informačních zdrojů
z problematiky tvorby a provozování digitálních
knihoven, elektronického publikování periodik a
publikací, tvorby multimediálních dokumentů a
expertních znalostních systémů. Práce se rovněž
dotýká problematiky autorského práva a copyrightu.
Přehledová studie obsahuje 391 tematicky
utříděných záznamů www dokumentů. Záznamy
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
17
Knihovny a informační střediska
spolupracující v rámci Poradního sboru pro veřejné informační služby
knihoven a informačních středisek resortu MŽP
I. KNIHOVNY A INFORMAČNÍ STŘEDISKA RESORTU MŽP
[email protected]
[email protected]
e-mail: [email protected]
[email protected]
URL: http://www.ceu.cz
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
(MŽP)
Referenční informační středisko
PhDr. Věra Krajíčková
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Tel.: 02/67122260, 67122531, 67122303,
67122641, 67122670, 67122797
Fax: 02/67311381
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
URL: http://www.env.cz
ČESKÝ GEOLOGICKÝ ÚSTAV (ČGÚ)
Knihovna bibliografie
PhDr. Jaroslav Novotný
Klárov 3
118 21 Praha 1
Tel.: 02/24002482, 24002629
Fax: 02/57320438
e-mail: [email protected]
URL: http://www.cgu.cz
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ
ÚSTAV (ČHMÚ)
Středisko informačních služeb
Ing. Josef Jandouš
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4-Komořany
Tel.: 02/44032721, 44032754
Fax: 02/44032721
e-mail: [email protected]
URL: http://www.chmi.cz
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A
KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY (AOPK ČR)
Studijní a informační středisko
Danuše Vasilová
Kališnická 4-6
130 23 Praha 3
Tel.: 02/83069276, 83069277
Fax: 02/6970012
e-mail: [email protected]
[email protected]
URL: http://www.nature.cz
GEOFOND ČESKÉ REPUBLIKY (GF ČR)
Odbor geologické dokumentace
Ing. Pavel Tvrdý
Kostelní 26
170 06 Praha 7
Tel.: 02/33371190 l. 205
Fax: 02/370647
e-mail: [email protected]
URL: http://www.geofond.cz
ČESKÝ EKOLOGICKÝ ÚSTAV (ČEÚ)
Středisko veřejných informačních služeb pro
životní prostředí
PhDr. Věra Havránková
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Tel.: 02/71734231, 67122848, 67122636, 67122898
Fax: 02/71737721
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SPRÁVA CHRÁNĚNÝCH KRAJINNÝCH
OBLASTÍ ČESKÉ REPUBLIKY (SCHKO
ČR)
Ing. Zuzana Machátová
Kaplanova 1931
148 00 Praha 4
Tel.: 02/67994258
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
18
Knihovny a informační střediska
spolupracující v rámci Poradního sboru pro veřejné informační služby knihoven a informačních středisek resortu MŽP
Fax: 02/7936613
e-mail: [email protected]
URL: http://www.schkocr.cz
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ
T.G.M. (VÚV)
Středisko vědeckotechnických informací
Ing. Naďa Wannerová
Podbabská 30
160 62 Praha 6
Tel.: 02/20197206
Fax: 02/3113804
e-mail: [email protected]
[email protected]
URL: http://www.vuv.cz
VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA TAROUCY PRO
KRAJINU A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ
(VÚKOZ)
Oddělení vzdělávání a informatiky
Ing. Luděk Knorr
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
Tel.: 02/67750027, 67750030, 67750038, 67750051
Fax: 02/67750440, 02/67750023
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
URL: http://www.vukoz.cz
II. KNIHOVNY A INFORMAČNÍ STŘEDISKA
SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
DATARES (DTR)
Mgr. Alena Macháčková
Dukelská 11
772 00 Olomouc
Tel.: 068/5233486, 0603767886
e-mail: [email protected]
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE –
PEDAGOGICKÁ FAKULTA (UK – PedF)
Středisko vědeckých informací
PhDr. Pavla Lipertová, ředitelka
Mgr. Alena Skokanová, gestor za životní prostředí
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: 02/21900149, 21900147, 21900111
Fax: 02/96242420
e-mail: [email protected]
URL: http://www.pedf.cuni.cz
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
19
Síť knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací
I. KNIHOVNY A INFORMAČNÍ STŘEDISKA RESORTU MŽP
e-mail: [email protected]
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
(MŽP)
Sloupsko-šošůvské jeskyně
Marie Jedličková
679 13 Sloup v Moravském krasu
Tel.: 0506/435335
Referenční informační středisko
PhDr. Věra Krajíčková
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Tel.: 02/67122260, 67122531, 67122303,
67122641, 67122670, 67122797
Fax: 02/67311381
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
URL: http://www.env.cz
Kateřinská jeskyně
Zdeňka Zouharová
678 01 Blansko
Tel.: 0506/413161
Jeskyně Balcarka
Hana Jelínková
679 14 Ostrov u Macochy
Tel.: 0506/444330
Punkevní jeskyně
Hynek Pavelka
678 01 Blansko
Tel.: 0506/418602
e-mail: [email protected]
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY (AOPK ČR)
Studijní a informační středisko
Danuše Vasilová
Kališnická 4-6
130 23 Praha 3
Tel.: 02/83069276, 83069277
Fax: 02/6970012
e-mail: [email protected]
[email protected]
URL: http://www.nature.cz
Detašovaná pracoviště:
Koněpruské jeskyně
Alexandr Komaško
266 01 Beroun
Tel.: 0311/622405
Fax: 0311/621529
Chýnovská jeskyně
Ing. Karel Drbal
391 55 Chýnov
Tel./fax: 0361/809034
e-mail: [email protected]
a) Správy zpřístupněných jeskyní
Správa jeskyní Moravského krasu
Ing. Miloslav Janíček
Svitavská 13
678 01 Blansko
Tel.: 0506/417903, 415476
Fax: 0506/417252
e-mail: [email protected]
Bozkovské dolomitové jeskyně
Mgr. Dušan Milka
512 13 Bozkov
Tel.: 0431/682164, 682167
Fax: 0431/682228
e-mail: [email protected]
Ústřední informační služba Skalní mlýn
Jana Gabrišová
678 25 Blansko – Skalní mlýn
Tel.: 0506/413575, 410024
Fax: 0506/415379
Zbrašovské aragonitové jeskyně
Barbora Šimečková
753 51 Teplice nad Bečvou
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
20
Síť knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
304 01 Plzeň
Tel.: 019/7539150
Fax: 019/7539151
e-mail: [email protected]
Středisko Ústí nad Labem
Ing. Tomáš Stuchlík
Bělehradská 1308/17
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 047/5220525, 5220579, 5220589
Fax: 047/5220503
e-mail: [email protected]
Tel.: 0642/201866
Fax: 0642/204767
e-mail: [email protected]
Jeskyně Na Pomezí
Petr Kubalák
790 61 Lipová-lázně
Tel.: 0645/421284
e-mail: [email protected]
Jeskyně Na Špičáku
Evelyna Vozábalová
790 82 Písečná
Tel.: 0645/423129
e-mail: [email protected]
Středisko Pardubice
RNDr. Jiří Veselý
B. Němcové 2625
530 02 Pardubice
Tel.: 040/6797581
Fax: 040/6310314
e-mail: [email protected]
Javoříčské jeskyně
Stanislav Vybíral
783 24 Slavětín u Litovle
Tel./fax: 068/5345451
e-mail: [email protected]
Středisko Brno
Stanislav Koukal
Lidická 25/27
657 20 Brno
Tel.: 05/41246001
Fax: 05/41211230
e-mail: [email protected]
Mladečské jeskyně
Oldřiška Vachalová
783 21 Chudobín u Litovle
Tel.: 068/5347148
e-mail: [email protected]
Středisko Ostrava
Ing. Vladimír Mana
Trocnovská 2
702 00 Ostrava-Přívoz
Tel.: 069/6133673, 6133674
Fax: 069/6133020
e-mail: [email protected], [email protected]
b) Střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
Středisko Praha
Ing. Pavel Mudra
Řetězová 222/3
110 00 Praha 1
Tel.: 02/22220204
Fax: 02/22220263
e-mail: [email protected]
Středisko Olomouc
Mgr. Jiří Šafář
Lafayettova 13
772 00 Olomouc
Tel.: 068/5224157, 5229873
Fax: 068/5224157
e-mail:[email protected]
Středisko České Budějovice
Mgr. Josef Albrecht
Nám. Přemysla Otakara II. 34
370 01 České Budějovice
Tel.: 038/6359388, 731 2811
Fax: 038/6351008
e-mail: [email protected], [email protected]
Středisko Havlíčkův Brod
Ing. Václav Hlaváč
Husova 2115
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 0451/425007
Fax: 0451/425007
Středisko Plzeň
Mgr. Michaela Braunová
Bělehorská 7
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
21
Síť knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
e-mail: [email protected]
Středisko informačních služeb
Ing. Josef Jandouš
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4-Komořany
Tel.: 02/44032721, 44032754
Fax: 02/44032721
e-mail: [email protected]
URL: http://www.chmi.cz
Detašovaná pracoviště:
Stanice ochrany fauny v Pavlově
RNDr. Aleš Toman
584 01 Pavlov 22
Tel.: 0452/621293
ČESKÝ EKOLOGICKÝ ÚSTAV
(ČEÚ)
Středisko veřejných informačních služeb pro
životní prostředí
PhDr. Věra Havránková
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Tel.:02/71734231, 67122848, 67122636, 67122898
Fax: 02/71737721
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
URL: http://www.ceu.cz
Český hydrometeorologický ústav - pobočka Brno
(ČHMÚ Brno)
Vladimíra Frantová
Kroftova 43
616 67 Brno
Tel.: 05/41321214
Fax: 05/41210085
e-mail: [email protected]
URL: http://www.chmi.cz/poboc/BR/brno.html
Český hydrometeorologický ústav - pobočka
Ostrava (ČHMÚ Ostrava)
Eva Pavlíková
K Myslivně 1
718 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 069/6900111
Fax: 069/6910284, 6910289
e-mail: [email protected]
URL: http://www.chmi.cz/poboc/OS/ostrava.html
ČESKÝ GEOLOGICKÝ ÚSTAV
(ČGÚ)
Knihovna
PhDr. Jaroslav Novotný
Klárov 3
118 21 Praha 1
Tel.: 02/24002482, 24002629
Fax: 02/57320438
e-mail: [email protected]
URL: http://www.cgu.cz
Český hydrometeorologický ústav - pobočka Ústí
nad Labem (ČHMÚ Ústí nad Labem)
Zdena Skokanová
pošt. schránka 2 – pošta 11
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 047/43255, 43314
Fax: 047/49245
e-mail: [email protected]
URL: http://www.chmi.cz/poboc/UL/ustil.html
Detašované pracoviště:
GEOFOND ČESKÉ REPUBLIKY
(GF ČR)
Český geologický ústav Brno (ČGÚ Brno)
Věra Neunerová
Leitnerova 22
602 00 Brno
Tel.: 05/43212370
Odbor geologické dokumentace
Ing. Pavel Tvrdý
Kostelní 26
170 06 Praha 7
Tel.: 02/33371190 l. 205
Fax: 02/370647
e-mail: [email protected]
URL: http://www.geofond.cz
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ
ÚSTAV (ČHMÚ)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
22
Síť knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
Správa CHKO České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
Tel.: 0416/732387
e-mail: [email protected]
Detašované pracoviště:
Geofond ČR Kutná Hora
Mgr. Petr Šeba
Dačického náměstí 11
284 01 Kutná Hora
Tel.: 0327/512220
Fax: 0327/512220
e-mail: [email protected]
SPRÁVA CHRÁNĚNÝCH KRAJINNÝCH
OBLASTÍ ČESKÉ REPUBLIKY
(SCHKO ČR)
Ing. Zuzana Machátová
Kaplanova 1931
148 00 Praha 4
Tel.: 02/67994258
Fax: 02/7936613
e-mail: [email protected]
URL: http://www.schkocr.cz
Správa CHKO Český kras
267 18 Karlštejn I/85
Tel.: 0311/684713
e-mail: [email protected]
URL: http://univers.env.cz/~ceskykras
Správa CHKO Český ráj
Dvořákova 294
511 01 Turnov
Tel.: 0436/321900
e-mail: [email protected]
Detašovaná pracoviště:
Správa CHKO Jeseníky
Bukovice 93
791 01 Jeseník
Tel.: 0645/402228
e-mail: [email protected]
Správa CHKO Beskydy
Nádražní 36
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 0651/654293
e-mail: [email protected]
Správa CHKO Jizerské hory
U jezu 10
460 01 Liberec
Tel.: 048/2428999
e-mail: [email protected]
Správa CHKO Bílé Karpaty
Nádražní 318
763 26 Luhačovice
Tel.: 067/933710
e-mail: [email protected]
Správa CHKO Kokořínsko
Česká 149
276 01 Mělník
Tel: 0206/622149
e-mail: [email protected]
Správa CHKO Blaník
257 06 Louňovice pod Blaníkem 8
Tel.: 0303/82654
e-mail: [email protected]
Správa CHKO Křivoklátsko
270 24 Zbečno 5
Tel.: 0313/554834
e-mail: [email protected]
Správa CHKO Blanský les
Vyšný 59
381 01 Český Krumlov
Tel.: 0337/716618
e-mail: [email protected]
Správa CHKO Labské pískovce
Dlouhá jízda 1257
405 01 Děčín
Tel.: 0412/518202
e-mail: [email protected]
URL: http://www.decin.space.cz/chkolp
Správa CHKO Broumovsko
Ledhujská 59
549 54 Police nad Metují
Tel.: 0447/541084
e-mail: [email protected]
Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Lazecká 6
772 00 Olomouc
Tel.: 068/5221354
e-mail: [email protected]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
23
Síť knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
e-mail: [email protected]
Správa CHKO Lužické hory
Školní 12
471 25 Jablonné v Podještědí
Tel.: 0424/762355
e-mail: [email protected]
Správa CHKO Železné hory
Slatiňanská 66
538 25 Nasavrky
Tel.: 0455/677729
e-mail: [email protected]
Správa CHKO Moravský kras
Sadová 2
678 01 Blansko
Tel.: 0506/418158
e-mail: [email protected]
Správa CHKO Orlické hory
Panská 79
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 0445/535337
e-mail: [email protected]
VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA TAROUCY
PRO KRAJINU A OKRASNÉ
ZAHRADNICTVÍ (VÚKOZ)
Oddělení vzdělávání a informatiky
Ing. Luděk Knorr
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
Tel.: 02/67750027, 67750030, 67750038,
67750051
Fax: 02/67750440, 02/67750023
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
URL: http://www.vukoz.cz
Správa CHKO Pálava
Náměstí 32
692 01 Mikulov
Tel.: 0625/511130
Fax: 0625/3130
e-mail: [email protected]
URL: http//www.krnap.cz/palava/palava.htm
Správa CHKO Poodří
Trocnovská 2
702 00 Ostrava
Tel.: 069/6133014
e-mail: [email protected]
URL: http://www.osu.cz/PRE/poodri/BEGIN.HTM
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ
T.G.M. (VÚV)
Správa CHKO Slavkovský les
Anglická 119/15
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: 0165/624081
Fax: 0165/620081
e-mail: [email protected]
Středisko vědeckotechnických informací
Ing. Naďa Wannerová
Podbabská 30
160 62 Praha 6
Tel.: 02/20197206
Fax: 02/3113804
e-mail: [email protected]
[email protected]
URL: http://www.vuv.cz
Správa CHKO Třeboňsko
Valy 121
379 01 Třeboň
Tel.: 0333/721248, 721400
Fax: 0333/4297
e-mail: [email protected]
URL: http://chkot.envi.cz
Detašovaná pracoviště:
Výzkumný ústav vodohospodářský - pobočka
Brno (VÚV Brno)
Knihovna
Věra Horáková
Dřevařská 12
657 57 Brno 5
Tel.: 05/41321224 l. 329
Správa CHKO Žďárské vrchy
Hutařova 1
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 0616/22886
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
24
Síť knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
702 00 Ostrava
Tel.: 069/6134181
Fax: 069/6134180
e-mail: [email protected]
Fax: 05/41211397
e-mail: [email protected]
Výzkumný ústav vodohospodářský - pobočka
Ostrava (VÚV Ostrava)
Knihovna
Jarmila Míčovská
Macharova 5
II. KNIHOVNY A INFORMAČNÍ STŘEDISKA SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
DATARES
(DTR)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE –
PEDAGOGICKÁ FAKULTA (UK – PedF)
Mgr. Alena Macháčková
Dukelská 11
772 00 Olomouc
Tel.: 068/5233486, 0603767886
e-mail: [email protected]
Středisko vědeckých informací
PhDr. Pavla Lipertová, ředitelka
Mgr. Alena Skokanová, gestor za životní prostředí
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: 02/21900149, 21900147, 21900111
Fax: 02/96242420
e-mail: [email protected]
URL: http://www.pedf.cuni.cz s
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
Centrum ekologického vzdělávání a výchovy
RNDr. Eva Lišková, CSc.
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: 02/21900174, 21900172, 21900111
Fax: 02/21900173, 24947156
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
25
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek
resortu MŽP a spolupracujících organizací
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (MŽP)
Referenční informační středisko MŽP
PhDr. Věra Krajíčková
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Tel.: 02/67122260, 67122531, 67122303, 67122641, 67122670, 67122797
Fax: 02/67311381
e-mail: [email protected] , [email protected] , [email protected]
[email protected] , [email protected] , [email protected]
URL: http://www.env.cz
http://www.env.cz/vis
IČO: 164801
Informační gesce:
životní prostředí, státní správa a samospráva, práce s veřejností, informace o životním prostředí,
mezinárodní spolupráce, vstup do EU, legislativa ES, sbližování právních předpisů, ekologická politika,
ekonomika životního prostředí, legislativa životního prostředí, nevládní organizace, ekologická výchova a
osvěta, ochrana vod, ochrana ovzduší, kvalita ovzduší, meteorologická služba, znečišťování ovzduší,
odpady, odpadové hospodářství, ekologické škody, ekologická rizika, chemické látky, posuzování vlivů na
životní prostředí, ochrana přírody, chráněné části přírody, ochrana lesa, ochrana horninového prostředí,
ekologie krajiny, ochrana půdního fondu, regionální vazby, geologická správa, geologické práce
Organizační struktura:
RIS MŽP je oddělením v odboru protokolu v úřadu ministerstva. Vykonává základní funkce v oblasti
přístupu veřejnosti k informacím z oblasti životního prostředí. Plní funkci koordinačního a metodického
pracoviště oblasti veřejných informačních služeb knihoven, informačních středisek a archivnictví v rámci
resortu. Ve vazbě na státní informační systém ČR plně pokrývá informační gesci z oblasti životního
prostředí pro výkon státní správy a plní funkci informačního střediska pro Evropskou unii, OECD a UNEP.
Od roku 1999 plní funkci správce databáze ISAP v souladu s usnesením vlády č. 163 ze dne 3.2.1999 a od
roku 2000 spravuje agendu resortního koordinátora MŽP podle bodu III. 1. b) usnesení vlády ze dne
30.9.1998 č.645 při pořizování a revizi překladů v oblasti právních předpisů Evropských společenství a v
oblasti technických předpisů Evropských společenství. Informační služby jsou poskytovány prostřednictvím
odborné knihovny, informačního pracoviště a archivu.
Personální vybavení: 7
Počet metodicky řízených knihoven a informačních středisek: 8
Služby:
1. Knihovnické služby:
• rozsah knihovního fondu k 31.5.2001: 15 442 KJ
• počet titulů českých periodik objednaných v roce 2001: 246
• počet titulů zahraničních periodik objednaných v roce 2001: 66
• počet uživatelů: 976
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
26
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
•
•
počet výpůjček: 5408
počet poskytnutých xerokopií: 219 009
Automatizace knihovnických procesů
• KATG - Souborný katalog knihovny - databáze publikací a informačních pramenů uložených v odborné
knihovně RIS MŽP; rok vzniku 1990, 7572 záznamy, CDS/ISIS 3.07, využití: volný přístup v knihovně,
rešerše uživatelské, rešerše tematické, podklady pro zpracování Výběrové bibliografie z oblasti životního
prostředí za rok ... Bibliografická ročenka ... – 1x ročně)
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
EU - Katalog EU - databáze publikací a informačních pramenů uložených v odborné knihovně RIS MŽP,
týkající se problematiky Evropské unie; rok vzniku 1995, 821 záznam, CDS/ISIS 3.07, využití: volný přístup
v knihovně, rešerše uživatelské, rešerše tematické.
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
EUPRE - Katalog Překladů EU - databáze překladů předpisů Evropských společenství z oblasti životního
prostředí uložených v odborné knihovně RIS MŽP; rok vzniku 1997, 244 záznamy, CDS/ISIS 3.07, využití:
volný přístup v knihovně, rešerše uživatelské, rešerše tematické.
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
•
OECD - Katalog OECD - databáze publikací a informačních pramenů uložených v odborné knihovně RIS
MŽP, týkající se problematiky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; rok vzniku 1995, 400
záznamů, CDS/ISIS 3.07, využití: volný přístup v knihovně, rešerše uživatelské, rešerše tematické.
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
UN - Katalog UN - databáze publikací a informačních pramenů uložených v odborné knihovně RIS MŽP,
týkající se problematiky Spojených národů a programu UNEP; rok vzniku 1995, 244 záznamy, CDS/ISIS
3.07, využití: volný přístup v knihovně, rešerše uživatelské, rešerše tematické.
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Milada Křížová, tel. 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
VIDEO - Videotéka RIS MŽP - databáze videopořadů uložených v odborné knihovně RIS MŽP; rok
vzniku 1995, 400 záznamů, CDS/ISIS 3.07, využití: volný přístup v knihovně, rešerše uživatelské, rešerše
tematické, podklady pro tisk (Průvodce po veřejných informačních službách knihoven a informačních
středisek organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací … ), seznam videopořadů vystaven na www
stránce MŽP.
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
REG01 - Databáze periodik RIS MŽP - databáze evidence všech periodik odborné knihovny RIS MŽP
včetně objednávek, distribuce a cirkulace v aktuálním roce; rok vzniku 1995, 606 záznamů, CDS/ISIS 3.07,
využití: pro akviziční účely a pro zpracování databází PERIO a REGIS.
Kontakt: Jitka Šofrová, tel.: 02/67122641, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Pomocné databáze:
• OBJ - Databáze objednávek monografií: od roku 1995, CDS/ISIS 3.07
Kontakt: Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
27
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
•
VYMENA - Databáze publikací získaných a poskytovaných výměnou: od roku 1996, 375 záznamů,
CDS/ISIS 3.07
Kontakt: PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
MON - Pomocná katalogizace: od roku 1995, CDS/ISIS 3.07
Kontakt: Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
SBERN - Pomocná bibliografie: od roku 1998, CDS/ISIS 3.07
Kontakt: Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
ODPISY - Databáze odpisů z monografického fondu: od roku 1995, 399 záznamů, CDS/ISIS 3.07
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
ARCHIV - Databáze uložených písemností: od roku 1998, 2395 záznamů, CDS/ISIS 3.07
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
DEZID – Databáze zahraničních deziderát, rok vzniku 1995, 266 záznamů, CDS/ISIS 3.07
Kontakt: Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
ZPER - Databáze vyřazených periodik: od roku 2000, 174 záznamy, CDS/ISIS 3.07
Kontakt: Jitka Šofrová, tel.: 02/67122641, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Specifikace knihovnických služeb
- absenční výpůjčky -
půjčuje se maximálně 5 KJ na 14 dní - monografie a informační prameny obecně,
videokazety, časopisy jen pro zaměstnance MŽP a ČEÚ
- prezenční výpůjčky -
pro zaměstnance MŽP: encyklopedie a slovníky, legislativa ES, překlady ES, Sbírka
zákonů ČR, Official Journal of EC
pro externí uživatele: právnická literatura, normy, statistické ročenky, encyklopedie a
slovníky, jazykové slovníky, výpočetní technika, materiály ES, legislativa ES,
překlady ES, mapy, všechna periodika včetně Sbírky zákonů ČR a Official Journal of
EC
- xeroxové služby - cirkulační služba - MVS -
časopisy z depozitáře se půjčují prezenčně na objednání
zdarma
pouze pro zaměstnance MŽP a spolupracující organizace
zasílání xeroxových kopií - zdarma
- výpůjční doba:
pondělí, středa, pátek 8.30 - 11.00, 13.00 - 15.00, úterý , čtvrtek 8.30 - 11.00
Kontakt:
Milada Křížová - výpůjční protokol, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Jitka Šofrová - výpůjční protokol, tel.: 02/67122641, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
2.
Bibliografické, dokumentační a referenční služby:
Přehled zpracovávaných a využívaných databází:
(detailní popis vlastních a společně vytvořených databází viz kapitola “Přehled databází zpracovaných
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
28
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací”)
a) Vlastní databáze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SBERN Výběrová bibliografie článků z českých periodik
ECZP Bibliografická databáze článků ze zahraničních časopisů z oblasti
EU/ES a předpisů ES z OJ - L,C
ACQUIS Bibliografická databáze předpisů ES a překladů předpisů ES ve
vztahu k aproximaci,
on-line na www stránce MŽP
ECNOV01 Bibliografická databáze předpisů ES - novinky
DATAB Přehled o zpracovaných databázích - on-line na www stránce MŽP
PERIO Registr periodik odborné knihovny RIS MŽP - on-line na www stránce
MŽP
PRACOV Výběrová bibliografie článků z českých periodik vyřazených z
knihovního fondu RIS MŽP
CASES Bibliografická databáze - soudní rozhodnutí z oblasti životního
prostředí
(nová databáze v ověřovací fázi před zveřejněním)
Plnotextová databáze překladů předpisů ES
(nová databáze v ověřovací fázi před zveřejněním)
b) Databáze zpracovávané v rámci spolupráce Poradního sboru pro veřejné informační služby knihoven a
informačních středisek resortu MŽP:
•
VBMZP - Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí
Podíl RIS MŽP na zpracování databáze: zadavatel databáze, zpracování záznamů dle informační gesce,
obsahová a formální korektura celé databáze
Prezentace na MŽP: k dispozici v knihovně, rešerše uživatelské zdarma, rešerše tematické zdarma, podklady
pro tisk (Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí za rok ... Bibliografická ročenka ...)
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
REGIS - Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací
Podíl RIS MŽP na zpracování databáze: zadavatel databáze, zpracování záznamů periodik z vlastního fondu
(z podkladů databáze REG …), obsahová a formální korektura celé databáze
Prezentace na MŽP: k dispozici v knihovně, rešerše uživatelské zdarma, rešerše tematické zdarma, podklady
pro tisk (Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací …,
Seznam periodik objednaných do odborné knihovny RIS MŽP v roce …, Seznam periodik objednaných
knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce …, EKO VIS MŽP.
Informační zpravodaj, Průvodce po veřejných informačních službách knihoven a informačních středisek
organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací …), podklady pro seznamy vybraných periodik
jednotlivým knihovnám a informačním střediskům resortu MŽP a spolupracujících organizací v aktuálním
roce pro bibliografické zpracování do databáze VBMZP, on-line na www stránce MŽP
Kontakt: PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Jitka Šofrová, tel.: 02/67122641, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
EC - Bibliografická databáze předpisů ES
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
29
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
Podíl RIS MŽP na zpracování databáze: zadavatel databáze, souhrnné zpracování databáze, obsahová a
formální korektura celé databáze
Prezentace na MŽP: k dispozici v knihovně, rešerše uživatelské zdarma, rešerše tematické zdarma, podklady
pro tisk (Předpisy Evropských společenství z oblasti životního prostředí ...), on-line na www stránce MŽP
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
ECPRE - Bibliografická databáze překladů předpisů ES
Podíl RIS MŽP na zpracování databáze: zadavatel databáze, zpracovatel databáze, obsahová a formální
korektura celé databáze
Prezentace na MŽP: k dispozici v knihovně, rešerše uživatelské zdarma, rešerše tematické zdarma, podklady
pro tisk (Překlady předpisů Evropských společenství z oblasti životního prostředí ...), on-line na www stránce
MŽP
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
CESTY - Bibliografická databáze cestovních zpráv
Podíl RIS MŽP na zpracování databáze: zadavatel databáze, příprava podkladů pro zpracování databáze,
obsahová a formální korektura celé databáze
Prezentace na MŽP: k dispozici v knihovně, rešerše uživatelské zdarma, rešerše tematické zdarma, podklady
pro tisk (Cestovní zprávy resortu MŽP. Ročenka … ) , on-line na www stránce MŽP
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
DIPL - Bibliografická databáze diplomových prací
Podíl RIS MŽP na zpracování databáze: zadavatel databáze
Prezentace: on-line na www stránce ČEÚ
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
ENVIR [ UK - PedF] - výchova k péči o životní prostředí
Podíl RIS MŽP na zpracování databáze: zadavatel databáze
Prezentace na MŽP: k dispozici v knihovně, rešerše tematické zdarma
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
ENVIR [MŽP] – Bibliografická anotovaná databáze z oblasti ekologické politiky, tvorby a ochrany
ŽP, odpadového hospodářství, ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
Podíl RIS MŽP na zpracování databáze: zadavatel databáze
Prezentace na MŽP: k dispozici v knihovně, rešerše tematické zdarma
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:vera_kra[email protected]
•
DTRES - Bibliografická anotovaná databáze z oblasti vody a vodního hospodářství
Podíl RIS MŽP na zpracování databáze: zadavatel databáze
Prezentace na MŽP: k dispozici v knihovně, rešerše tematické zdarma
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
LITER – Bibliografická anotovaná databáze firemní literatury z oblasti vody a vodního hospodářství
Podíl RIS MŽP na zpracování databáze: zadavatel databáze
Prezentace na MŽP: k dispozici v knihovně, rešerše tematické zdarma
Kontakt: PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
•
EKODISK - Plnotextová databáze periodik ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí na CD-ROM
Podíl RIS MŽP na zpracování databáze: zadavatel databáze
Prezentace na MŽP: k dispozici v knihovně, on-line na www stránce MŽP
Kontakt: PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
30
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
• DIR - Adresář institucí působících v oblasti životního prostředí
Podíl RIS MŽP na zpracování databáze: zadavatel databáze
Prezentace na MŽP: k dispozici v knihovně
Kontakt: Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
c) Externí databáze:
• právní databáze:
- WINASPI, Justis (přístup prostřednictvím počítačové sítě MŽP)
•
Evropská společenství:
JUSTIS CELEX (Legislation, Proposals, National Implementation. Treaties, Case Law,
Parliamentary Questions) – CD-ROM, lokální síťová verze RIS MŽP
- JUSTIS CELEX – Official Journal, C Series – CD-ROM, lokální síťová verze RIS MŽP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adresář obcí ČR
Typový skartační rejstřík
Iuridica
Adresář veřejných knihoven ČR
Seznam členů překladatelských obcí
Ekozákony 1 - 2
Banky a bankovní produkty
Orfeus (nakladatelé, vydavatelé)
Seznam norem ČSN
Seznam norem EN
Seznam norem DIN
Počet zpracovaných rešerší: 361 (z vlastních databází, externích databází a databází na Internetu)
Kontakt:
PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Jitka Šofrová, tel.: 02/67122641, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Ing. Jaroslava Mikulková, tel. 02/67122670, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Ing. Jana Skládalová, CSc., tel. 02/67122797, fax:02/67311381, e-mail:[email protected]
Kontakt pro informační pracoviště pro oblast EU:
PhDr.Věra Krajíčková, koordinátor, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Ing. Jaroslava Mikulková, databáze ISAP, tel. 02/67122670, fax: 02/67311381, email:[email protected]
Ing. Jana Skládalová, CSc.,resortní koordinátor pro překlady předpisů Evropských společenství z oblasti
životního prostředí, tel. 02/67122797, fax:02/67311381, e-mail:[email protected]
Edice:
Koordinační činnost Malé ediční rady, redakce ediční řady EDICE EKO VIS.
Periodika:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
31
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
•
•
EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj (6x ročně). Plný text na www stránce MŽP
Dokumentační zpravodaj DATARES (12x ročně - výstup z databáze DTRES)
Publikace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cestovní zprávy resortu MŽP. Ročenka ... (1x ročně - výstup z databáze CESTY). Plný text na www stránce
MŽP
Průvodce po veřejných informačních službách knihoven a informačních středisek organizací resortu MŽP a
spolupracujících organizací … (1x ročně). Plný text na www stránce MŽP
Předpisy Evropských společenství z oblasti životního prostředí ... (1x ročně - výstup z databáze EC). Plný
text na www stránce MŽP
Překlady předpisů Evropských společenství ... (1x ročně - výstup z databáze ECPRE). Plný text na www
stránce MŽP
Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací … (1x ročně
- výstup z databáze REGIS). Plný text na www stránce MŽP
Seznam periodik objednaných do odborné knihovny RIS MŽP v roce ... (1x ročně - výstup z databáze
REGIS). Plný text na www stránce MŽP
Seznam periodik objednaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících
organizací v roce ... (1x ročně - výstup z databáze REGIS). Plný text na www stránce MŽP
Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí za rok ... Bibliografická ročenka ... (1x ročně - výstup z
databáze VBMZP). Plný text na www stránce MŽP
Výchova k péči o životní prostředí. Výběrová bibliografie za rok ... (1x ročně - výstup z databáze ENVIR
[UK - PedF]). Plný text na www stránce UK- PedF
Kontakt:
PhDr.Věra Krajíčková, vedoucí redaktorka,, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
PhDr. Nina Vališová, redaktorka , tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Milada Křížová , objednávání titulů, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Videotéka:
Rozsah fondu k 31.5.2001: 378 titulů
Kontakt:
Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Jitka Šofrová, tel.: 02/67122641, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Prezentace na Internetu:
V roce 1999 vytvořilo Referenční informační středisko rubriku Informační služby na www stránce MŽP. V této
rubrice jsou prezentovány nejen informace o vlastní činnosti RIS a jeho informačních službách, ale rovněž i o
celé síti knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací. Zároveň jsou
publikovány další informačních zdroje v oblasti životního prostředí.
V současné době je vystaveno 7 databází pro on-line rešeršní služby, v testovacím provozu před vystavením jsou
připraveny další dvě.
V roce 2000 bylo zahájeno řešení tříletého projektu VaV 250/1/00 Publikační proces nad informační
technologií Internetu.
http://www.env.cz/vis
Kontakt:
PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
32
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
Propagace, semináře, školení:
Koordinace činnosti a příprava pravidelných setkání Poradního sboru pro veřejné informační služby knihoven a
informačních středisek resortu MŽP a jeho pracovních skupin. Přednášková činnost. Prezentace informací o
životním prostředí ve vztahu k Evropské unii. Informační vzdělávání studentů středních a vysokých škol.
Kontakt:
PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Archiv:
Správní archiv MŽP (SA MŽP) byl zřízen k zajištění odborné správy písemností vzešlých z činnosti jak
Ministerstva životního prostředí, tak i organizací, pro které bylo ministerstvo určeno jako nástupnická
organizace. V současné době je začleněn do RIS MŽP, které vykonává koordinační a metodickou činnost v
oblasti archivnictví v rámci resortu MŽP. Činnost SA MŽP vychází z Organizačního řádu MŽP v platném znění
a Příkazu ministra č. 9/1994 čj. M/1006/94 ze dne 17.5.1994, kterým jsou stanoveny zásady skartačního řádu a
skartačního plánu MŽP. Odborné útvary předávají do SA MŽP písemnosti podle ustanovení Skartačního řádu
MŽP, písmeno A, část III. Nahlížení a půjčování písemností je prováděno podle ustanovení Skartačního řádu
MŽP, písmeno B, část 3.
Rozsah archivního fondu k 31.5.2001: 4621 balíků písemností. V roce 2001 bylo k 31.5. bylo půjčeno 89 spisů.
Xeroxové služby jsou poskytovány zdarma. Ukládání a zápůjčky je vhodné předem domluvit s pracovnicemi
SA MŽP.
Kontakt:
Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Jitka Šofrová,, tel.: 02/67122641, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
33
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY (AOPK ČR)
Studijní a informační středisko
Danuše Vasilová
Kališnická 4-6
130 23 Praha 3
Tel.: 02/83069276, 83069277
Fax: 02/6970012
e-mail: [email protected], [email protected]
URL: http://www.nature.cz
IČO: 62933591
Informační gesce:
chráněné části přírody, ochrana přírody, ekologická stabilita krajiny; chráněné části přírody - jednotlivé
kategorie zvláště chráněných území, chráněné druhy, krasová území podpovrchová, povrchová, krasové jevy,
legislativně-právní zajištění ochrany přírody včetně souvisejících předpisů, historie, teorie a metodologie,
informační systémy v ochraně přírody, propagace
Organizační struktura:
Studijní a informační středisko je organizačně začleněno do úseku informatiky. Zprostředkovává využívání
fondů dokumentace pro pracovníky oboru, orgány státní správy i širší veřejnosti. Vede ústřední odbornou
knihovnu a zajišťuje knihovnické služby. Zpřístupňuje veřejnosti ústřední seznamy ochrany přírody podle
zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
Personální vybavení: 5
Počet metodicky řízených knihoven: 9
Služby:
1. Knihovnické služby:
• rozsah knihovního fondu k 31.5.2001: 12 558 KJ
• počet titulů českých periodik objednaných v roce 2001: 123
• počet titulů zahraničních periodik objednaných v roce 2001: 8
• počet titulů videotéky: 86
• počet uživatelů: 282
• počet výpůjček: 525
Automatizace knihovnických procesů
•
Katalogy - aplikace knihovnického systému KP-sys, 6146 záznamů
Specifikace knihovnických služeb
• absenční výpůjčky
• prezenční výpůjčky
• xeroxové služby zdarma
• výpůjční doba: pondělí – čtvrtek 8.00 - 15.00, pátek 8.00 - 14.00
Kontakt: Olga Altmanová, tel.: 02/83069277, e-mail:[email protected]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
34
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
2. Bibliografické, dokumentační a referenční služby:
Přehled zpracovávaných a využívaných databází:
(detailní popis vlastních a společně vytvořených databází viz kapitola “Přehled databází zpracovaných
knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací”)
Databáze zpracovávané v rámci spolupráce Poradního sboru pro veřejné informační služby knihoven a
informačních středisek resortu MŽP:
• REGIS - Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací
• VBMZP – Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí (ve spolupráci s ECCOM)
Přehled bibliografických (dokumentačních) kartoték:
• Bibliografie ochrany přírody - cca 13 927 záznamů, roční přírůstek cca 1000 záznamů, od roku 1958
vychází tiskem anotovaná bibliografie chráněných částí přírody
Kontakt: Danuše Vasilová, tel.: 02/83069276, e-mail:[email protected]
Edice:
Studijní a informační středisko zajišťuje distribuci neperiodických titulů vydávaných Agenturou
Kontakt: Danuše Vasilová, tel.: 02/83069276, e-mail:[email protected]
Spolupráce s MŽP:
Akvizice:
koordinace nákupu tuzemských a zahraničních periodik
Databáze:
REGIS
VBMZP (ve spolupráci s ECCOM)
Edice:
zpracování podkladů za Studijní a informační středisko AOPK ČR do Průvodce po
veřejných informačních službách knihoven a informačních středisek resortu MŽP a
spolupracujících organizací …
Informační aktivity mimo oblast VISK:
•
Ústřední seznam ochrany přírody - legislativní předpisy, mapy, odborný materiál, cca 2200 složek,
veden rovněž kartotéční formou
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
35
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
ČESKÝ EKOLOGICKÝ ÚSTAV (ČEÚ)
Středisko veřejných informačních služeb pro životní prostředí
PhDr. Věra Havránková
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Tel.: 02/71734231, 67122848, 67122636, 67122898
Fax: 02/71737721
e-mail: [email protected]
URL: http://www.ceu.cz
http://www.ceu.cz/SVIS
IČO: 45249130
Informační gesce:
Informační gesce Střediska veřejných informačních služeb pro životní prostředí vyplývá z odborného
zaměření úkolů řešených v ČEÚ: odpadové hospodářství, EMAS, ekologická politika, legislativa,
ekonomické nástroje tvorby a ochrany životního prostředí, ekologická výchova a osvěta, EIA, monitoring
životního prostředí (včetně rizik a chemických látek), IPPC
Organizační struktura:
Státní příspěvková organizace MŽP. Středisko veřejných informačních služeb pro životní prostředí je
samostatné odborné pracoviště ČEÚ přímo řízené ředitelem ČEÚ
Personální vybavení: 10,475 v přepočteném stavu (včetně pracovníků na environmentální statistiku)
Služby:
1. Knihovnické služby:
•
•
•
•
•
rozsah knihovního fondu k 31.5.2001: 11 200 KJ
počet titulů českých periodik objednaných v roce 2001: 75
počet titulů zahraničních periodik objednaných v roce 2001: 17
počet uživatelů: 506
počet výpůjček: 4095 (507 absenčních , 3588 prezenčních)
Automatizace knihovnických procesů
•
Katalog knihovny - rok vzniku 1993; 5043 záznamy; v CDS/ISIS a ve Visual FoxPro 5.0, síťová verze v
ČEÚ; struktura záznamu: sigla, autor, název, překlad názvu, nakladatel, rok vydání, počet stran,
vybavení, pořadí vydání, místo vydání, deskriptory, anotace a identifikační údaj zpracovatele; přístup do
databáze ve studovně ČEÚ, on-line na www stránce ČEÚ
•
Evidence časopisů - evidence objednaných a dodaných časopisů; rok vzniku 1995; 1065 záznamů; ve
Visual FoxPro 5.0, síťová verze v ČEÚ
Specifikace knihovnických služeb
•
•
absenční výpůjčky - monografie
prezenční výpůjčky - ostatní informační zdroje (časopisy, projekty PPŽP, studie ČEÚ, rešerše, překlady
a vybrané monografie)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
36
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
•
•
•
xeroxové služby - zdarma
MVS - pouze pro pracovníky ČEÚ
výpůjční doba: pondělí až čtvrtek 7.30 – 16.00, pátek 7.30 – 14.00
Uživatel knihovny má možnost zvolit jemu vyhovující formu vyřízení informačního požadavku: přímou
návštěvu Střediska veřejných informačních služeb pro životní prostředí, zaslání požadované informace
poštou, faxem, elektronickou poštou apod.
Kontakt: Marie Kuthanová, tel.: 02/67122636, fax: 02/71737721, e-mail:[email protected]
Adéla Hrubešová, tel.: 02/67122636, fax: 02/71737721, e-mail:[email protected]
2. Bibliografické, dokumentační a referenční služby:
Přehled zpracovávaných a využívaných databází:
(detailní popis vlastních a společně vytvořených databází viz kapitola “Přehled databází zpracovaných
knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací”)
a) Vlastní databáze:
•
Projekty PPŽP a VaV – bibliografická anotovaná databáze projektů Programu péče o životní prostředí
a Výzkumu a vývoje
•
EKOAKCE - referenční databáze informací o odborných akcích s tematikou životního prostředí,
konaných v ČR i v zahraničí
•
Předpisy ES - databáze platných předpisů ES od roku 1991
•
RESERS – bibliografická anotovaná databáze článků z odborných zahraničních i tuzemských časopisů a
sborníků
•
Projekty ostatních rezortů k ŽP - bibliografická databáze projektů s tematikou životního prostředí,
financovaných z rozpočtu ostatních resortů (kromě MŽP)
•
Organizace v ŽP - referenční databáze organizací činných v oblasti životního prostředí
•
Normy ze ŽP - plnotextová databáze norem ze životního prostředí
•
Expedice tiskovin - referenční databáze
b) Databáze zpracovávané v rámci spolupráce Poradního sboru pro veřejné informační služby knihoven a
informačních středisek resortu MŽP:
•
VBMZP - Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí
Podíl Střediska veřejných informačních služeb pro životní prostředí ČEÚ na zpracování databáze:
zpracování záznamů dle informační gesce , za rok 1999 990 vlastních záznamů
Přístup do databáze: ve studovně ČEÚ, síťová verze v ČEÚ
Kontakt: Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 02/67122898, fax: 02/71737721
e-mail:[email protected]
•
REGIS - Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací
Podíl Střediska veřejných informačních služeb pro životní prostředí ČEÚ na zpracování databáze:
zpracování záznamů periodik z vlastního fondu (233 vlastních záznamů)
Přístup do databáze: ve studovně ČEÚ, síťová verze v ČEÚ
Kontakt: Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 02/67122898, fax: 02/71737721
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
37
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
•
e-mail:[email protected]
EC - Bibliografická databáze předpisů ES
Podíl Střediska veřejných informačních služeb pro životní prostředí ČEÚ na zpracování databáze:
shromažďování podkladů pro všechna spolupracující střediska
Kontakt: Jindřiška Jarešová, tel.: 02/67122447, fax: 02/71737721, e-mail:[email protected]
•
CESTY - Bibliografická databáze cestovních zpráv
Podíl Střediska veřejných informačních služeb pro životní prostředí ČEÚ na zpracování databáze: od
roku 2001 zpracovávání databáze ve spolupráci s RIS MŽP a DATARES
Přístup do databáze: ve studovně ČEÚ
Kontakt: Mgr. Jana Eklová, tel.: 02/67122715, fax: 02/71737721, e-mail:[email protected]
•
DIPL - Bibliografická databáze diplomových prací
Podíl Střediska veřejných informačních služeb pro životní prostředí ČEÚ na zpracování databáze:
zpracovatel databáze ve spolupráci s UK - PedF, administrativní práce, zápis údajů do databáze, převod
dat z ISIS do FoxPro a uveřejnění databáze on-line na www stránce ČEÚ
Kontakt: Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 02/67122898, fax: 02/71737721
e-mail:[email protected]
•
ENVIR [MŽP] - Bibliografická anotovaná databáze z oblasti ekologické politiky, tvorby a ochrany
ŽP, odpadového hospodářství, ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
Podíl Střediska veřejných informačních služeb pro životní prostředí ČEÚ na zpracování databáze:
zpracování databáze RESERS, která je celá součástí této databáze
Kontakt: Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 02/67122898, fax: 02/71737721
e-mail:[email protected]
c) Externí databáze:
•
•
•
•
•
•
Katalog odbytu odpadů - Joga Luhačovice
ASPI - BYLLBASE Software, s.r.o., automatizovaný systém právních informací
SOS - odpady - REK, zneškodňovatelé a odběratelé odpadů
Adresář neziskových organizací 1999 - ICN
Česká národní bibliografie
EUROLIST - Seznam látek, které nepodléhají registraci podle § 6, odst. (2), písm. a), zákona
č.157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích
• SEZ – Systém evidence zátěží (CD-ROM)
• ProQuest/PCI Web – bezplatný přístup 2000 – 2003, báze americké společnosti Bell + Howell
Information & Learning
• EIFL DIRECT – bezplatný přístup 2000 – 2003, databáze americké firmy EBSCO
Přístup do databází: ve studovně ČEÚ
d) Ostatní aplikace přístupné na počítačích v ČEÚ:
• Encyclopaedia Britannica
• Praktická příručka odpadového hospodářství - Verlag Dashöfer
• prostřednictvím Internetu přístup do databází ostatních oddělení ČEÚ
Přístup do aplikací: ve studovně ČEÚ
Počet zpracovaných rešerší: 19
Počet zpracovaných studií: 2
Kontakt:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
38
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 02/67122898, fax: 02/71737721, e-mail:[email protected]
Edice:
Vlastní edice:
•
Statistická ročenka životního prostředí
Kontakt: Zdeňka Lepková, tel.: 02/67122818, fax: 02/71737721, e-mail:[email protected]
•
Akce v ŽP – výstup z databáze, 12x ročně, tiskový výstup a on-line verze na Internetu
Kontakt: Mgr. Alena Pohorská, tel.: 02/67122616, fax: 02/71737721, e-mail:[email protected]
•
Signální informace – výběr z obsahů zahraničních časopisů s překlady názvů článků, 12x ročně, tiskový
výstup a on-line verze na Internetu
•
Přírůstky databáze RESERS - 12x ročně, tiskový výstup a on-line verze na Internetu
Kontakt:
Mgr.
Jaroslava
Kotrčová,
tel.:
02/67122898,
fax:
02/71737721,
mail:[email protected]
•
Přírůstky knihovny - 4x ročně, pouze on-line verze na Internetu
•
Seznam odebíraných odborných časopisů - 1x ročně, pouze on-line verze na Internetu
e-
Spolupráce s RIS MŽP:
• EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj - příprava podkladů pro tisk a jazyková korektura
Kontakt:
Ivana Klimtová, externí spolupráce, bližší informace: Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 02/67122898,
fax: 02/71737721, e-mail:[email protected]
Prezentace na Internetu:
V současné době se postupně zpřístupňují vlastní databáze Střediska veřejných informačních služeb pro životní
prostředí on-line prostřednictvím Internetu. Části prezentace: Novinky na www stránkách Střediska veřejných
informačního služeb pro životní prostředí, Podrobné informace, Kontaktní informace
Propagace, semináře, školení:
•
Propagace práce Střediska veřejných informačního služeb pro životní na výstavách ENVIBRNO 2000,
EKOPRAHA 2000 a další
Kontakt: Zdeňka Lepková, tel.: 02/67122818, fax: 02/71737721, e-mail:[email protected]
•
Specializované úvodní instruktáže pro začínající studenty středních a vyšších škol o možném využití
informačních produktů Střediska veřejných informačního služeb pro životní prostředí při studiu průběžně po celý rok
•
Propagace práce Střediska veřejných informačního služeb pro životní prostředí na stránkách odborného
tisku (Odpady, Odpadové fórum, Energie, Moderní obec)
Kontakt:
PhDr. Věra Havránková, tel.: 02/67122848, fax: 02/71737721, e-mail:[email protected]
Archiv:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
39
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
Správní archiv ČEÚ je řízen vedoucí Střediska veřejných informačního služeb pro životní prostředí pouze
metodicky. Nakládání s archiváliemi je ošetřeno příkazem ředitele č. 15/1994, dodatkem 7
Spolupráce s MŽP:
Akvizice:
koordinace nákupu tuzemských a zahraničních periodik
Databáze:
VBMZP
REGIS
EC
ENVIR [MŽP]
DIPL
CESTY
Edice:
•
zpracování podkladů za Středisko veřejných informačního služeb pro životní prostředí do Průvodce po
veřejných informačních službách knihoven a informačních středisek organizací resortu MŽP a
spolupracujících organizací …
•
EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj (příprava podkladů pro tisk a jazyková korektura)
•
distribuce publikací vydaných MŽP
•
distribuce části nákladu publikací vydaných RIS MŽP (rozesílání a archivace objednávek a návratek pro
distribuci části nákladu Průvodce po veřejných informačních službách knihoven a informačních středisek
organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací …, EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj,
Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí za rok ... Bibliografická ročenka ... , Předpisy
Evropských společenství z oblasti životního prostředí ... a Překlady předpisů Evropských společenství
předpisů ES … )
Informační aktivity organizace mimo oblast VISK:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Agentura pro ekologicky šetrné výrobky
Centrum EIA
Environmentální ekonomika
Environmentální osvěta, vzdělávání a výchova
Geografické informační systémy
Informační centrum o odpadech a chemických látkách
Oddělení environmentálních rizik a monitoringu
IPPC
EMAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
40
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
ČESKÝ GEOLOGICKÝ ÚSTAV (ČGÚ)
Knihovna a bibliografie
PhDr. Jaroslav Novotný
Klárov 3
118 21 Praha 1
Tel.: 02/24002482, 24002629
Fax: 02/57320438
e-mail: [email protected]
URL: http://www.cgu.cz
http://www.cgu.cz/cz/knih_index.html
IČO: 025798
Informační gesce:
regionální geologie krystalinika, regionální geologie sedimentárních formací, aplikovaná geologie, geologie
ložisek nerostných surovin, geochemie životního prostředí, databáze a GIS a služby dokumentační a ediční
Organizační struktura:
Knihovna a bibliografie ČGÚ jsou začleněny v rámci organizační struktury do odboru informatiky.
Personální vybavení : 8 + 2 dohodou
Počet metodicky řízených knihoven: 1
Služby:
Automatizace knihovnických procesů
Do roku 1991 lístkové katalogy:
• Generální jmenný katalog obsahující záznamy celého knihovního fondu 1919 - 1987, 125 000 hlavních
záznamů
• Jmenný katalog knižních publikací 1987 - 1991
• Jmenný katalog periodik 1987- 1991
• Věcný katalog - deskriptorový 1990 - 1991
Od roku 1992 databáze:
• KPA - Katalog přírůstků 1992 – 2000, 2001 ve zpracování, 19 500 záznamů
Je prozatím výběrovým alternativním katalogem ke katalogům lístkovým a zároveň jejich doplňkem tam,
kde nabízí údaje o dokumentech uložených v jiných knihovnách s jejich adresářem. Elektronický
katalog efektivně nahradil dřívější vydáváné tištěné přírůstky knihovny. Průběžná aktualizace, software
CDS/ISIS; výstup: uživatelská databáze (elektronický katalog), tištěný výstup, disketa, od roku 1997 online na www stránce ČGÚ.
Kontakt: Ing. T. Jarchovský CSc., Mgr. V. Ptáčková, tel.: 02/240022482 (správce databáze)
RNDr. P. Vlašimský, D. Deckerová, tel.: 02/240022238, 240022375 (zpracovatel)
•
CASOP – Katalog periodik (domácích a zahraničních) - 1640 záznamů
Kontakt: Mgr. V. Ptáčková, Ing. T. Jarchovský CSc., tel.: 02/240022482 (správce databáze)
PhDr. J. Novotný, Mgr. K. Pápežová, I. Dvořáková, tel.: 02/240022482, 24002266
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
41
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
Specifikace knihovnických služeb
•
•
•
•
•
absenční výpůjčky
prezenční výpůjčky (periodika, nejnovější odborná literatura a depozitní fond publikací vydaných ČGÚ)
xeroxové služby - mimoústavním čtenářům placené
MVS, MMVS - služby pro mimoústavní čtenáře jsou placené
výpůjční doba: úterý - čtvrtek 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00; pátek 8.00 - 12.00
2. Bibliografické, dokumentační a referenční služby:
Přehled zpracovávaných a využívaných databází:
(detailní popis vlastních a společně vytvořených databází viz kapitola “Přehled databází zpracovaných
knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací”)
a) Vlastní databáze:
•
CASOP – Databáze domácích a zahraničních periodik pravých i nepravých (1919-2001)
•
•
Mapy – Databáze rukopisných, tištěných českých a světových map
MULTI – Vícejazyčný tezaurus geologických věd [The Multilingual Thesaurus of Geosciences],
5300 deskriptorů
RGB ČR - Registrující referátová Geologická bibliografie České republiky (1992-2001), on-line na
www stránce ČGÚ
•
•
•
•
•
Retrospektivní báze Geologická bibliografie České republiky (1979 - 1991)
RKMP - Retrospektivní báze monografií a periodik z produkce vydavatelství ČGÚ (1919-2001)
VGBZ - Výběrová Geologická bibliografie zahraničí (od r. 2001)
Zprávy – Databáze výzkumných zpráv
Kontakt: Ing. T. Jarchovský CSc., tel.: 02/240022482 (správce databáze)
b) Databáze zpracovávané v rámci spolupráce Poradního sboru pro veřejné informační služby knihoven a
informačních středisek resortu MŽP:
•
VBMZP - Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí
Podíl Knihovny a bibliografie ČGÚ na zpracování databáze: zpracování záznamů z vymezené
informační gesce
Kontakt: PhDr. Jaroslav Novotný, tel.: 02/24002482, fax: 02/57320438, e-mail:[email protected]
•
REGIS - Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací
Podíl Knihovny a bibliografie ČGÚ na zpracování databáze: zpracování záznamů periodik z vlastního
fondu
Kontakt: PhDr. Jaroslav Novotný, tel.: 02/24002482, fax: 02/57320438, e-mail:[email protected]
c) Externí databáze:
•
•
•
•
Knihovny v ČR - hypertextový adresář
NAKL - katalog nakladatelů
CONT - analytická bibliografická báze literatury ze zahraničních časopisů z oblasti Earth Sciences
(1995 - 1997, odběr pro nedostatek financí zastaven)
S3 - báze periodik z přírodních věd v knihovnách ČR a SR (od roku 1993, objem báze 23 000
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
42
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
záznamů)
Přehled bibliografických (dokumentačních) kartoték:
•
•
•
•
•
Jmenná kartotéka prací o geologii Československa 1928 - 1990, 110 000 záznamů
Systematická kartotéka prací o geologii Československa 1928 - 2001
Předmětová kartotéka 1928 – 1990
Zeměpisná kartotéka 1928 – 1990
Systematická kartotéka prací ze zahraniční oblasti 1970 - 1980
Kontakt:
RNDr. Pavel Vlašimský, tel.: 02/24002238 (lístkové věcné katalogy, databáze Geologická bibliografie)
Prom. fil. Marie Baborská, tel.: 02/24002238 (lístkové kartotéky jmenné a věcné, databáze Geologická
bibliografie)
Ing. Tomáš Jarchovský, CSc., tel.: 02/2400238 (správce dat)
Edice:
•
Geologická bibliografie za rok ...
Prezentace na Internetu:
Od roku 1994 jsou předávány do sítě záznamy z databáze Geologické bibliografie ČR, od roku 1997 jsou
záznamy z Katalogu přírůstků, od roku 2001 z Výběrové geologické bibliografie zahraniční
http://www.cgu.cz/cz/knih_index.html
Archiv: (samostatný útvar)
Archiv rukopisných a tištěných map, výzkumných a cestovních zpráv. Celkem obsahuje 62 585 záznamů.
Kontakt:
RNDr. Alena Čejchanová, tel.: 02/24002692, fax 02/57320438, e-mail:[email protected]
Spolupráce s RIS MŽP:
Akvizice:
koordinace nákupu tuzemských a zahraničních periodik
Databáze:
VBMZP
REGIS
Edice:
zpracování podkladů za Knihovnu a bibliografii ČGÚ do Průvodce po veřejných
informačních službách knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací …
Informační aktivity mimo oblast VISK:
Knihovna a bibliografie ČGÚ koordinuje akvizici odborných periodik získávaných do fondů Národní
knihovny ČR, Základní knihovny AV, Státní technické knihovny, knihovny Geologického ústavu AV a
geologické knihovny PřF UK
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
43
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ)
Středisko informačních služeb
Ing. Josef Jandouš
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4-Komořany
Tel.: 02/44032721, 02/44032754
Fax: 02/44032721
e-mail: [email protected]
URL: http://www.chmi.cz
http://www.chmi.cz/reditel/sis/sis/_main.html
IČO: 00020699
Informační gesce:
meteorologie, klimatologie, ochrana ovzduší – imise, emise, hydrometeorologie, operativní hydrologie –
hydrologické předpovědi, hydrologické služby, vodní bilance povodí řek a regionů, informační systémy
z oblasti ochrany ovzduší
Organizační struktura:
Informační středisko je přímo řízené ředitelem ústavu - knihovna a dokumentace, vydavatelství ČHMÚ a
propagace, podnikový archiv (datový a spisový). Koordinuje činnost tří knihoven na pobočkách ústavu
Personální vybavení: 10,5
Počet metodicky řízených knihoven: 3
Služby:
1. Knihovnické
• rozsah knihovního fondu k 31.5.2001: 32 000 KJ
• počet titulů českých periodik objednaných v roce 2001: 54
• počet titulů zahraničních periodik objednaných v roce 2001: 58
• počet uživatelů: 606
• počet výpůjček: 2870
• počet poskytnutých xerokopií: 14 600
Automatizace knihovnických procesů
• Katalogy - aplikace knihovnického systému KP-win, 25 300 záznamů, síťová verze v ČHMÚ
Specifikace knihovnických služeb
• absenční výpůjčky - zdarma
• prezenční výpůjčky - publikovaná data (DPP, MPP, měsíční přehled Karlov apod., historické publikace,
unikátní knihy, volná čísla zahraničních odborných časopisů, encyklopedie, speciální slovníky, Sbírky
zákonů)
• xeroxové služby: - zdarma
• Current Contents – zdarma
• MMVS - za úplatu
• výpůjční doba: pondělí - pátek 9.00 - 14.00
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
44
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
Kontakt: Eva Coufalová, tel.: 02/44032728, fax: 02/44032721, e-mail:[email protected]
2. Bibliografické, dokumentační a referenční služby:
Přehled zpracovávaných a využívaných databází:
(detailní popis vlastních a společně vytvořených databází viz kapitola “Přehled databází zpracovaných
knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací”)
a) Vlastní databáze:
•
•
Čs. výběrová meteorologická bibliografie 1979 - 2001
Referenční databáze CC Physical, Chemical and Earth Sciences 1991 - 2001
b) Databáze zpracovávané v rámci spolupráce Poradního sboru pro veřejné informační služby knihoven a
informačních středisek resortu MŽP:
•
•
VBMZP - Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí
Podíl Střediska informačních služeb ČHMÚ na zpracování databáze: zpracování tematiky ovzduší
REGIS - Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací
Podíl Střediska informačních služeb ČHMÚ na zpracování databáze: zpracování záznamů periodik
z vlastního fondu
c) Externí databáze:
•
Meteorological and Geoastrophysical Abstracts
Bibliografie: odborné publikace, časopisy - světová literatura z oborů: meteorologie, klimatologie, fyzika
atmosféry, oceánografie, hydrologie, glaciologie, geofyzika, životní prostředí.
CD-ROM; 1974 - 2001; 200 000 záznamů; struktura záznamu časopisu: autor, název afilace, ročník, rok,
číslo, stránky; struktura záznamu knihy: autor, název, nakladatelské údaje, počet stran, klíčová slova,
abstrakta; aktualizace čtvrtletní.
Přístup k informacím: veřejný přístup, rešerše uživatelské - úhrada režijních nákladů
•
CC - Physical, Chemical and Earth Science
Bibliografie - články z časopisů z oborů: meteorologie, klimatologie, hydrologie, fyzika, chemie.
Diskety 1991 - 2000; 46 000 záznamů, 2000 – 2001; 7 000 záznamů, struktura záznamu: autor, název,
afilace, ročník, rok, číslo stránky; aktualizace týdenní.
Přístup k informacím: veřejný přístup, rešerše uživatelské - úhrada režijních nákladů, databáze vystavena
na Intranetu
•
Environment Abstracts
Bibliografie - odborné publikace, časopisy.
CD-ROM; 1974 - 1996; 204 000 záznamů; struktura záznamu: autor, název, afilace, ročník, rok, číslo,
stránky, abstrakta, klíčová slova.
Přístup k informacím: veřejný přístup, rešerše uživatelské - úhrada režijních nákladů
Počet zpracovaných rešerší: 104
Kontakt: Libuše Kyjovská, prom. fyz., tel.: 02/44032723, fax: 02/44032721, e-mail:[email protected]
Edice:
•
•
•
Meteorologické zprávy, odborný časopis
Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu - základní edice ČHMÚ, ve které jsou publikovány syntetické nebo souborné práce
Práce a studie - ediční řada, ve které jsou publikovány dílčí výsledky z výzkumu i poznatky z praktické
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
45
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
•
činnosti v jednotlivých sférách
Národní klimatický program - seriálová edice programově řízená a zajišťovaná sekretariátem NKP ČR.
Je vydávána v nakladatelství ČHMÚ
Kontakt: Český hydrometeorologický ústav, SIS
Redakce: Zdeněk Horký, tel.: 02/44032722, 44032725, e-mail:[email protected]
Objednávky: Pavla Jirátová, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany, tel.: 02/44032754,
44032721, e-mail:[email protected]
Prezentace na Internetu:
SIS: http://www.chmi.cz/reditel/sis/sis/_main.html
Středisko informačních služeb zodpovídá za grafickou úpravu a redakci www stránek ČHMÚ na Internetu.
Videotéka: 37 videosnímků, 7 filmů
Kontakt: Eva Coufalová, tel.: 02/44032728, fax: 02/44032721, e-mail:[email protected]
Propagace, semináře, školení:
Při příležitosti Světového dne vody a Světového meteorologického dne byl zorganizován Den otevřených
dveří s prodejem vydaných publikací a odborným výkladem s velmi pozitivním ohlasem veřejnosti.
Propagační pracoviště včetně barevného DTP se podílelo na organizaci řady mezinárodních konferencí,
výstav, seminářů apod. tvorbou videozáznamů a fotodokumentace, panelů, posterů, prodejem publikací a
provozováním LCD panelů, zpětných projektorů, diaprojektorů apod. Zajišťovalo též výrobu propagačních
publikací, pozvánek, novoročenek, kalendářů a dalších propagačních materiálů.
Archiv:
Český hydrometeorologický ústav má vlastní podnikový archiv, sestávající z uceleného souboru dat z oblasti
meteorologie, hydrologie a v poslední době i čistoty ovzduší. Součástí archivu jsou původní doklady o
zřízení, revizi a umístění stanic, všechna jejich pozorování a měření a primární výsledky synoptických
analýz. Nejstarší archiválie jsou z roku 1875. Po stavebních úpravách vyvolaných vybudováním malé vodní
elektrárny se rozšířily úložné prostory archivu v Brozanech. Činnost archivu je řízena vnitroústavním
archivním řádem, který vychází z celostátně platného archivního zákona. V digitální podobě jsou na optické
disky ukládána archivovaná data.
Kontakt: Vlasta Pátá, tel.: 0411/861276, e-mail:[email protected]
Spolupráce s MŽP:
Akvizice:
koordinace nákupu tuzemských a zahraničních periodik
Databáze:
VBMZP
REGIS
Edice:
zpracování podkladů za Středisko informačních služeb ČHMÚ do Průvodce po
veřejných informačních službách knihoven a informačních středisek resortu MŽP a
spolupracujících organizací …
Informační aktivity mimo oblast VISK:
•
regionální telekomunikační centrum v systému Světové služby počasí koordinované Světovou
meteorolo-gickou organizací (SMO)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
46
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
národní referenční středisko SMO
národní radiační středisko SMO
centrální pracoviště radiační monitorovací sítě ČR
evidenční a bilanční pracoviště ČR pro zásoby povrchových a podzemních vod a jejich jakost
předpovědní povodňová služba
řídící středisko smogového regulačního systému
akreditované laboratoře pro měření imisí
meteorologické zabezpečení jaderných elektráren
správce a provozovatel informačního systému ochrany kvality ovzduší
REZZO
Internet
Přehled vybraných databází ČHMÚ se vztahem k životnímu prostředí:
• CLICOM, CLIDATA
• REZZO1, REZZO2, REZZO3
• agenda naměřených hodnot imisí znečišťujících látek
• agenda chemického složení atmosférických srážek
• údaje o jakosti povrchových a podzemních vod
• kvantitativní údaje o povrchových vodách - informace o stavech a průtocích vody, teplotě vody a plaveninách ve státní síti
• kvantitativní údaje o podzemních vodách
• kvantitativní údaje o povrchových vodách v ČR - základní hydrologické údaje
• Denní přehled počasí (Daily Weather Overview) Deník
• Měsíční přehled počasí (Monthly Weather Overview) Měsíčník
• Měsíční přehled meteorologických pozorování observatoře Praha-Karlov (Monthly Overview of Meteorological Monitoring at the Prague-Karlov Observatory)
• Agrometeorologický zpravodaj (Agrometeorological Newsletter) - týdeník, v říjnu až březnu měsíčník
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
47
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
GEOFOND ČESKÉ REPUBLIKY (GF ČR)
Odbor geologické dokumentace
Ing. Pavel Tvrdý
Kostelní 26
170 06 Praha 7
Tel.: 02/33371190 l. 205
Fax: 02/370647
e-mail: [email protected]
URL: http://www.geofond.cz
IČO: 00117650
Informační gesce:
regionální geologie, stratigrafie, historická geologie, paleogeografie, strukturní geologie, geotechnika,
planetologie, geomorfologie, paleontologie, geochemie, metodika a technika geologického výzkumu a
průzkumu, mineralogie, petrografie, geologie ložisek nerostných surovin, hydrogeologie, inženýrská
geologie, geofyzika, geologická informatika, matematická geologie, využívání nerostných zdrojů a
geofaktory životního prostředí. Zdrojem těchto informací je archiv nepublikované písemné a grafické
geologické dokumentace, týkající se území ČR, a nepublikované geologické dokumentace pořízené českými
organizacemi v zahraničí
Organizační struktura:
odbor geologické dokumentace - archiv, výpůjční služba, knihovna, dokumentace, edice, propagace,
videotéka
Personální vybavení: 10
Počet metodicky řízených knihoven: 1
Služby:
1. Knihovnické služby:
• rozsah knihovního fondu k 31.5.2001: 1 843 KJ
• počet titulů českých periodik objednaných v roce 2001: 23
• počet titulů videotéky: 248
• počet uživatelů: cca 50 stálých uživatelů
• počet výpůjček: 50
Specifikace knihovnických služeb
Knihovna slouží pouze pro interní, popř. studijní účely. Úhrada poskytovaných služeb vychází z ceníku prací
a služeb. Ostatní služby poskytují příslušná odborná pracoviště.
2. Bibliografické, dokumentační a referenční služby:
Přehled zpracovávaných a využívaných databází:
a) Vlastní databáze:
•
Databáze ASGI - informační záznamy o nepublikovaných výsledcích geologických prací
prováděných na území ČR nebo našimi experty v zahraničí
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
48
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
•
•
Databáze PASCAL - publikovaná odborná literatura z období 1982 - 1991 a 1993
Databáze GeoRef - publikovaná geologická literatura
b) Databáze zpracovávané v rámci spolupráce Poradního sboru pro veřejné informační služby knihoven a
informačních středisek resortu MŽP:
•
REGIS - Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací
Podíl Odboru geologické dokumentace Geofondu ČR na zpracování databáze: zpracování záznamů
periodik z vlastního fondu
Přístup do databáze: k nahlédnutí zdarma ve studovně Geofondu
Kontakt: Ing. Pavel Tvrdý, tel.: 02/33371190 l. 205, e-mail:[email protected]
Počet zpracovaných rešerší: cca 40
Kontakt: RNDr. Renata Kachlíková, tel.: 02/33371190 l. 116, e-mail:[email protected]
Jana Šafránková, tel.: 02/33371190 l. 157, e-mail:[email protected]
Edice:
•
•
•
Metodické a uživatelské příručky (1x ročně)
Kontakt k objednání: RNDr. M. Schröfelová, tel.: 02/33371190 l. 146, e-mail:[email protected]
Ročenka Geofondu ČR (1x ročně)
Kontakt k objednání: sekretariát ředitele, tel.: 02/33371190 l. 135, e-mail:[email protected]
Katalog přírůstků geologické dokumentace (4x ročně)
Kontakt k objednání: RNDr. R. Kachlíková, tel.: 02/33371190 l. 116, e-mail:[email protected]
Archiv:
• 197 207 nepublikovaných zpráv a posudků
• počet výpůjček: 9 525
• počet poskytnutých xerokopií: 108 623
• Výpůjční doba archivu: pondělí - čtvrtek 7.30 – 15.00, pátek 7.30 – 13.30
Kontakt: Ing. Pavel Tvrdý, tel.: 02/33371190 l. 205, e-mail:[email protected]
Spolupráce s MŽP:
Akvizice:
koordinace nákupu tuzemských a zahraničních periodik
Databáze:
REGIS
Edice:
zpracování podkladů za Odbor geologické dokumentace Geofondu ČR do Průvodce po
veřejných informačních službách knihoven a informačních středisek organizací resortu
MŽP a spolupracujících organizací …
Informační aktivity mimo oblast VISK:
faktografické databáze vrtů, hydrogeologických objektů, poddolovaných území a starých důlních děl, sesuvů
a jiných nebezpečných svahových deformací, ochranných pásem lázní a přírodních léčivých zdrojů,
hydrogeologické prozkoumanosti, radiometricky anomálních území, ložisek nerostných surovin a geochemické prozkoumanosti
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
49
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
SPRÁVA CHRÁNĚNÝCH KRAJINNÝCH OBLASTÍ ČESKÉ REPUBLIKY (SCHKO ČR)
Ing. Zuzana Machátová
Kaplanova 1931
148 00 Praha 4
Tel.: 02/67994258
Fax: 02/7936613
e-mail: [email protected]
URL: http://www.schkocr.cz
IČO: 62933582
Informační gesce:
výkon státní správy v ochraně přírody na příslušných územích (13 % rozlohy ČR), odborný monitoring,
plány péče CHKO i ZCHMÚ, územní systém ekologické stability, terénní informační systém, vyhlašování
ZCHMÚ, propagace, koordinace krajinotvorných programů, evidence památných stromů atd.
Organizační struktura:
Ústřední pracoviště koordinuje činnost 23 samostatných správ (viz síť), které poskytují informace z konkrétních území. Souhrnné výstupy jsou prezentovány v ročence a ve sbornících.
Personální vybavení: 1
Počet metodicky řízených knihoven a informačních středisek: rámcové řízení 23 lokálních
pracovišť
Služby:
Knihovny jednotlivých pracovišť uvedených v adresáři
Informační střediska:
• Informační středisko Bílé Karpaty - ucelený program vzdělávání, poskytování informací, pořádání
výstav a exkurzí, vydávání periodik a dalších publikací
•
Informační středisko Křivoklátsko - programy vzdělávání, poskytování informací, pořádání výstav a
exkurzí, vydávání periodik a dalších publikací
•
CEV Pálava - programy vzdělávání, poskytování informací, pořádání výstav a exkurzí, vydávání
periodik a dalších publikací
Kontakt ke službám:
Ing. Zuzana Machátová, tel.: 02/67994258, fax: 02/7936613, e-mail:[email protected]
Edice:
• Vydává výroční zprávy, sborníky, metodické, odborné a propagační publikace, plakáty a mapy
Kontakt ke službám:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
50
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
Ing. Zuzana Machátová, tel.: 02/67994258, fax: 02/7936613, e-mail:[email protected]
Prezentace na Internetu:
URL: http://www.schkocr.cz
Stránka je umístěna na serveru MŽP, odkaz resort. Úvodní strana poskytuje základní obecné informace,
jednotnou informaci o jednotlivých lokálních pracovištích a umožňuje prohlídku vlastních podrobných
stránek pracovišť
Videotéka:
využití služeb MŽP
Spolupráce s MŽP:
Edice: zpracování podkladů SCHKO ČR do Průvodce po veřejných informačních službách knihoven a
informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací …
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
51
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA TAROUCY PRO KRAJINU A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ
(VÚKOZ)
Oddělení vzdělávání a informatiky
Ing. Luděk Knorr
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
Tel.: 02/67750027, 67750030, 67750038, 67750051
Fax: 02/67750440, 67750023
e-mail: [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected],
[email protected]
URL: http://www.vukoz.cz
IČO: 00027073
Informační gesce:
revitalizace krajiny, venkovských sídel a měst - tvorba a ochrana životního prostředí v krajině - historická
zeleň - krajinné plánování - pozemkové úpravy - historická krajina - kulturní krajina - biodiverzita krajiny genofondy sortimentů okrasných rostlin - šlechtění okrasných rostlin - biotechnologie - ochrana rostlin biomonitoring životního prostředí - obnovitelné zdroje energie - biomasa
Organizační struktura:
OVI - Kongresové centrum, knihovna
Personální vybavení: 7 (knihovna 2)
Služby:
1. Knihovnické:
•
•
•
•
•
•
rozsah knihovního fondu k 31.5.2001: 25 406 KJ
počet titulů českých periodik objednaných v roce 2001: 42
počet titulů zahraničních periodik objednaných v roce 2001: 43
počet uživatelů: cca 200
počet výpůjček: cca 3500
počet poskytnutých xerokopií: 15 793
Automatizace knihovnických procesů
•
katalog FONDX - probíhá automatizace katalogu publikací knihovny, 10 805 záznamů, počátek
ukládání dat – duben 1997, databáze v prostředí CDS/ISIS, pro zaměstnance VÚKOZ přístup na interní
síti, pro externí uživatele v knihovně
Specifikace knihovnických služeb
•
•
•
•
•
absenční výpůjčky – zdarma, výpůjční doba 1 měsíc
prezenční výpůjčky - závěrečné zprávy, slovníky, cenné staré publikace
xeroxové služby - zdarma
MVS, MMVS - zdarma
výpůjční doba: pondělí – pátek 7.30 - 11.30
Kontakt: Eva Obdržálková, knihovna, tel.: 02/67750038, fax: 02/67750440, e-mail:[email protected]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
52
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
2. Bibliografické, dokumentační a referenční služby:
Přehled zpracovávaných a využívaných databází:
(detailní popis vlastních a společně vytvořených databází viz kapitola “Přehled databází zpracovaných
knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací”)
a) Vlastní databáze:
•
MAKS – bibliografická databáze záznamů z článků z časopisů odebíraných VÚKOZ, tematicky
zaměřených na okrasné zahradnictví a uplatnění vegetace v sídlech a krajině; 1992 – 2001, 11 126
záznamů; CDS/ISIS
b) Databáze zpracovávané v rámci spolupráce Poradního sboru pro veřejné informační služby knihoven a
informačních středisek resortu MŽP:
•
VBMZP - Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí
Podíl Knihovny VÚKOZ na zpracování databáze: zpracování tematiky lesnictví, půda, zemědělství,
okrasné zahradnictví, zeleň, alternativní zdroje energie
Kontakt: Ing. Jana Dostálková, knihovna, tel.: 02/67750038, fax: 02/67750440
e-mail:[email protected]
• REGIS - Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací
Podíl Knihovny VÚKOZ na zpracování databáze: zpracování záznamů periodik z vlastního fondu
Kontakt: Ing. Jana Dostálková, knihovna, tel.: 02/67750038, fax: 02/67750440
e-mail:[email protected]
Počet zpracovaných rešerší: 15
Kontakt:
Ing. Jana Dostálková, knihovna, tel.: 02/67750038, fax: 02/67750440, e-mail:[email protected]
Edice:
• Acta Průhoniciana (články shrnující výsledky vědecké práce pracovníků VÚKOZ) - 1 - 2x ročně
• monotematické publikace – nepravidelně
Kontakt: Ing. Jana Dostálková, knihovna, tel.: 02/67750038, fax: 02/67750440,
e-mail:[email protected]
Propagace, semináře, školení:
•
účast pracovníků střediska při organizaci konferencí a seminářů, zajišťování exkurzí v areálu ústavu,
prodej a zasílání publikací vydaných VÚKOZ
Kontakt:
kongresové služby: Ing. Luděk Knorr, Markéta Kopecká, tel.: 02/67750290
02/67750187, e-mail:[email protected]
exkurze, prodej a zasílání publikací: Eva Obdržálková, tel.: 02/67750037, fax: 02/67750440
e-mail:[email protected]
Spolupráce s MŽP:
Akvizice:
koordinace nákupu tuzemských a zahraničních periodik
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
53
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
Databáze:
VBMZP
REGIS
Edice:
zpracování podkladů za Knihovnu VÚKOZ do Průvodce po veřejných informačních
službách knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
Informační aktivity organizace mimo oblast VISK:
•
Databáze EVIGEZ - databáze kolekce okrasných rostlin udržovaných ve VÚKOZ Průhonice; součást
Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů kulturních rostlin
•
Centrální databáze druhu Populus nigra vedená v Instituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura
v Casale Monferrato, Itálie (VÚKOZ se podílí)
•
Centrální evidence výběrových stromů topolu černého ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a
myslivosti - Výzkumné stanici v Uherském Hradišti
•
DAZE – referenční databáze obsahující údaje o organizacích a osobách zabývajících se problematikou
alternativních zdrojů energie v ČR a ve světě s důrazem na země EU, zaměření zejména na využití
biomasy
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
54
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.M. (VÚV)
Středisko vědeckotechnických informací
Ing. Naďa Wannerová
Podbabská 30
160 62 Praha 6
Tel.: 02/20 197 206
Fax: 02/3113804
e-mail: [email protected], [email protected]
URL: http://www.vuv.cz
IČO: 020711
Informační gesce:
hydrometeorologie - srážkové vztahy, kyselé deště - povrchové vody, hydrologie, jakost vody - analýza,
monitorování, znečištění - podzemní vody - režim, hydraulika, monitorování znečištění - vodárenství zdroje, úprava vody, rozvod vody - čištění odpadních vod - městské, průmyslové, zpracování kalů zemědělství - závlahy, odvodňování, eroze - ochrana vod před znečištěním, ekonomika a řízení vodního
hospodářství
Organizační struktura:
Informační středisko - 2 oddělení v sekci služeb - knihovna, dokumentace a redakce, koordinuje činnost s
pobočkami VÚV
Personální vybavení: 6
Počet metodicky řízených knihoven: 2
Služby:
1. Knihovnické služby:
•
•
•
•
•
•
rozsah knihovního fondu k 31.5.2001: 27 938 KJ
počet titulů českých periodik objednaných v roce 2001: 56
počet titulů zahraničních periodik objednaných v roce 2001: 18
počet uživatelů: 283
počet výpůjček: 2600
počet poskytnutých xerokopií: 8200
Automatizace knihovnických procesů
•
katalog do roku 1989 - předmětový a autorský, od roku 1990 - knihovnický software BIB - počet
záznamů - 3428
Specifikace knihovnických služeb
•
•
absenční výpůčky
prezenční výpůjčky (časopisy, sbírka zákonů, právnická literatura, jízdní řády, telefonní seznamy, atlasy,
encyklopedie, výkladové slovníky)
• xeroxové služby - zdarma
• MVS, MMVS, cirkulační služba pro pobočky
• výpůjční doba: pondělí - čtvrtek 9,00 – 12,00, 12,30 – 15,00; pátek 9,00 – 12,00, 12,30 – 13,30
Kontakt: Anna Burýová, tel.: 02/20197325, fax: 02/31138 04, e-mail:[email protected]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
55
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
2. Bibliografické, dokumentační a referenční služby:
Přehled zpracovávaných a využívaných databází:
(detailní popis vlastních a společně vytvořených databází viz kapitola “Přehled databází zpracovaných
knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací”)
a) Vlastní databáze:
•
Databáze vodohospodářských informací – od roku 1989, 18 584 záznamů
b)
Databáze zpracovávané v rámci spolupráce Poradního sboru pro veřejné informační služby
knihoven a informačních středisek resortu MŽP:
•
VBMZP - Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí
Podíl Střediska vědeckotechnických informací VÚV na zpracování databáze: ve složce “voda” vlastních záznamů 1640
Kontakt: Ing. Naďa Wannerová, tel.: 02/20197206, fax: 02/3113804, e-mail:[email protected]
•
REGIS - Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací
Podíl Střediska vědeckotechnických informací VÚV na zpracování databáze: zpracování záznamů
periodik z vlastního fondu - 95 záznamů
Kontakt: Ing. Naďa Wannerová, tel.: 02/20197206, fax: 02/3113804, e-mail:[email protected]
c) Externí databáze:
•
ASPI - databáze právnické literatury. Producent firma ASPI Publishing s.r.o.
Přehled bibliografických (dokumentačních) kartoték:
•
Dokumentační kartotéka - anotované záznamy vodohospodářské tuzemské a zahraniční literatury,
retrospektiva od roku 1950 do roku 1989
Počet zpracovaných rešerší: 20
Kontakt: Ing. Naďa Wannerová, tel.: 02/20197206, fax: 02/3113804, e-mail:[email protected]
Edice:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hydrologická bibliografie 1999
Výroční zpráva VÚV T.G.M. za rok 1999
Bulletin projektu Labe – October 2000 (v angl.)
Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře č. 28, 29, 30
Vodohospodářské technickoekonomické informace - 3x ročně jako příloha časopisu Vodní hospodářství
Fuksa, J.K - Schöll, F.: Makrozoobenthos Labe od Krkonoš po Cuxhaven. 2000 – německá a česká verze
Mlejnková, H.: Výskyt fyziologických skupin bakterií v říční vodě a sedimentu. 2000
Matoušek, V.: Vznik a vývoj ledových nápěchů. 2000
Kočková, E. - Žáková, Z.: Řeka Dyje v oblasti mezinárodního přírodního parku Podyjí-Thayatal. 2000
Křivková, J.: Povodeň 1872 v povodí Berounky a Blšanky. 2001
Kontakt: Mgr. Josef Smrťák, tel.: 02/20197282, fax: 02/3113804, e-mail:[email protected]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
56
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
Prezentace na Internetu:
Na domovské stránce prezentace VÚV T.G.M. lze najít informace o ústavu, historii ústavu, organizační
členění včetně charakteristiky jednotlivých sekcí, kontaktní adresy, informaci o pobočkách, aktuality
(semináře, ediční činnost, seznam časopisů, charakteristika VTEI - středisko vědeckotechnických informací,
členství v organizacích, HEIS VÚV, základní vodohospodářská mapa aj.).
Charakteristika Střediska VTEI - http://www.vuv.cz/ : výčet činností, popis knihovny, seznam časopisů,
ediční činnost, časopis VTEI (a anotací článků), publikace, Hydrologická bibliografie, archivní filmy.
Spolupráce s MŽP:
Akvizice:
koordinace nákupu tuzemských a zahraničních periodik
Databáze:
VBMZP
REGIS
Edice:
zpracování podkladů za Středisko vědeckotechnických informací VÚV do Průvodce po
veřejných informačních službách knihoven a informačních středisek resortu MŽP a
spolupracujících organizací …
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
57
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
DATARES (DTR)
Mgr. Alena Macháčková
Dukelská 11
772 00 Olomouc
Tel.: 068/5233486, 0603767886
e-mail: [email protected]
IČO: 10036491
Informační gesce:
vodní hospodářství - znečištění povrchových a podzemních vod, znečištění půdy ve vztahu ke znečištění vod,
ochrana před znečištěním, jakost podzemní a povrchové vody, eutrofizace povrchových vod, závlahy a
závlahová zařízení, čerpací technika - čerpadla, čerpací stanice, armatury; metody rozboru vody a ochrana
vod; vodárenství - vodní zdroje, úprava pitné vody, úpravny pitné a průmyslové vody a vodárny, hygienické
zabezpečení vody, rozvod vody; čištění odpadních vod městských a průmyslových, čistírny odpadních vod,
zpracování kalů, kanalizační sítě; měření a regulace ve vztahu k vodnímu hospodářství, monitorování
znečištění, automatizace a výpočetní technika ve vodním hospodářství, programové vybavení pro vodní
hospodářství, skládky odpadů z hlediska znečištění vodních zdrojů a čištění průsakových vod ze skládek
odpadů
Organizační struktura:
soukromý informační servis - tvorba automatizované databáze, správce databází RIS MŽP
Služby:
Bibliografické, dokumentační a referenční služby:
Přehled zpracovávaných a využívaných databází:
(detailní popis vlastních a společně vytvořených databází viz kapitola “Přehled databází zpracovaných
knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací”)
a) Vlastní databáze:
•
•
DTRES - Bibliografická anotovaná databáze z oblasti vody a vodního hospodářství
LITER - Bibliografická anotovaná databáze firemní literatury z oblasti vody a vodního hospodářství
b) Databáze zpracovávané v rámci spolupráce Poradního sboru pro veřejné informační služby knihoven a
informačních středisek resortu MŽP:
•
VBMZP - Výběrová bibliografie z oblasti životního
Podíl DATARES na zpracování databáze:
♦ správce databáze - souhrnné zpracování záznamů z jednotlivých středisek, kontrola formální
správnosti, duplicity, příprava podkladů tištěné verze
♦ zpracování tematiky VODA (čištění OV, úprava vody)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
58
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
Přístup k databázi: jen v rámci požadavku RIS MŽP
•
REGIS - Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací
Podíl DATARES na zpracování databáze:
♦ správce databáze - souhrnné zpracování záznamů z jednotlivých informačních středisek a knihoven,
kontrola formální správnosti, příprava podkladů tištěné verze
♦ zpracování Seznamu periodik objednaných do odborné knihovny MŽP v roce … , Seznamu periodik
objednaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací v
jednotlivých letech, příprava podkladů tištěné verze pro samostatné vydávání pro EKO VIS MŽP.
Informační zpravodaj a Průvodce po veřejných informačních službách knihoven a informačních
středisek organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací …, seznamů vybraných periodik
jednotlivým knihovnám a informačním střediskům resortu MŽP a spolupracujících organizací
v aktuálním roce pro bibliografické zpracování do databáze VBMZP
♦ zpracování záznamů vlastních periodik
Přístup k databázi: jen v rámci požadavku RIS MŽP
•
EC - Bibliografická databáze předpisů ES
Podíl DATARES na zpracování databáze:
♦ správce databáze - souhrnné zpracování záznamů z RIS MŽP,
příprava podkladů tištěné verze
Přístup k databázi: jen v rámci požadavku RIS MŽP
kontrola formální správnosti,
•
ECPRE - Bibliografická databáze překladů předpisů ES
Podíl DATARES na zpracování databáze:
♦ správce databáze: zpracování podkladů předložených RIS MŽP, kontrola formální správnosti,
příprava podkladů tištěné verze
Přístup k databázi: jen v rámci požadavku RIS MŽP
•
CESTY - Bibliografická databáze cestovních zpráv
Podíl DATARES na zpracování databáze:
♦ správce databáze - kontrola formální správnosti zpracovaných ročních přírůstků, příprava podkladů
tištěné verze
Přístup k databázi: jen v rámci požadavku RIS MŽP
•
ENVIR [MŽP] - Bibliografická anotovaná databáze z oblasti ekologické politiky, tvorby a ochrany
ŽP, odpadového hospodářství, ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
Podíl DATARES na zpracování databáze:
♦ správce databáze: souhrnné zpracování podkladů SVI UK- PedF a SVIS pro ŽP ČEÚ, kontrola
formální správnosti
Přístup k databázi: jen v rámci požadavku RIS MŽP
•
DIR - Adresář institucí působících v oblasti životního prostředí
Podíl DATARES na zpracování databáze:
♦ správce databáze
Přístup k databázi: tematické rešerše, případně poskytování informací v RIS MŽP
Edice:
•
Dokumentační zpravodaj DATARES ve čtyřech řadách (12x ročně), přírůstky automatizované verze
12x ročně
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
59
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
Kontakt: Mgr. Alena Macháčková, tel.: 068/5233486, 0603767886, e-mail:[email protected]
Spolupráce s MŽP:
Databáze:
VBMZP
REGIS
CESTY
EC
ECPRE
DTRES
LITER
ENVIR [MŽP]
DIR
Edice:
•
Redakční práce, příprava do tisku:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
•
Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací …
Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí ... Bibliografická ročenka ...
Seznam periodik objednaných do odborné knihovny RIS MŽP v roce …
Seznam periodik objednaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících
organizací v roce ...
Cestovní zprávy resortu MŽP. Ročenka ...
Průvodce po veřejných informačních službách knihoven a informačních středisek organizací resortu
MŽP a spolupracujících organizací …
Předpisy Evropských společenství z oblasti životního prostředí ...
Překlady předpisů Evropských společenství ...
Zpracování podkladů za DATARES do Průvodce po veřejných informačních službách knihoven a
informačních středisek organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací …
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
60
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA (UK - PEDF)
Středisko vědeckých informací
PhDr. Pavla Lipertová, ředitelka
Mgr. Alena Skokanová, gestor za životní prostředí
M.D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
IČO: 00216208
Tel.: 02/21900149, 21900147, 21900111
Fax: 02/96242420
e-mail:[email protected]
URL: http://www.pedf.cuni.cz
http://www.pedf.cuni.cz/svi/vydavatelstvi
Informační gesce:
výchova k péči o životní prostředí jako součást širšího zaměření k výchově, vzdělávání, školství a
pedagogickým vědám
Organizační struktura:
oddělení zpracování informačního fondu, oddělení informačních služeb, oddělení vědecko-informační
výchovy, oddělení pro ediční činnost (vydavatelství a nakladatelství), oddělení nákupu a prodeje publikací
(prodejna)
Personální vybavení: 22 (z toho na problematiku životního prostředí 1 + externisté)
Služby:
1. Knihovnické služby:
•
•
•
rozsah knihovního fondu k 31.5.2001: 185 318 KJ
počet titulů českých periodik objednaných v roce 2001: 130
počet titulů zahraničních periodik objednaných v roce 2001: 120
Automatizace knihovnických procesů
Knihovní fond UK - PedF je počítačově zpracováván od roku 1995 v systému T-Series a zpřístupněn
uživatelům ve formě elektronického katalogu.
Specifikace knihovnických služeb
•
•
•
•
•
•
•
absenční výpůjčky
prezenční výpůjčky - dokumenty vydané před rokem 1900, časopisy
xeroxové služby - za úplatu
MVS, MMVS - za úplatu
rešerše - na vyžádání - za úplatu
výpůjční doba: pondělí – pátek 9.00 – 17.00
SVI zajišťuje službu centrální studovny UK - PedF: pondělí – pátek 8.00 - 18.00
Kontakt: Mgr. Zuzana Maršíčková, tel.: 02/21900138, e-mail:[email protected]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
61
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
2. Bibliografické, dokumentační a referenční služby:
Přehled zpracovávaných a využívaných databází:
(detailní popis vlastních a společně vytvořených databází viz kapitola “Přehled databází zpracovaných
knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací”)
a) Vlastní databáze:
•
ENVIR [UK - PedF] - výchova k péči o životní prostředí
Přístup do databáze: Databáze je pro uživatele přístupná v centrální studovně UK- PedF a ve studovně
Centra ekologického vzdělávání a výchovy na UK - PedF. Středisko vědeckých informací z uvedené
databáze poskytuje rešeršní služby
Kontakt: Mgr. Alena Skokanová, tel.: 02/21900149, fax: 02/96242420
e-mail:[email protected]
Další zpracovávané databáze (neřeší problematiku životního prostředí):
• Personální bibliografie UK -PedF - v programovém prostředí PRO CITE
b) Databáze zpracovávané v rámci spolupráce Poradního sboru pro veřejné informační služby knihoven a
informačních středisek resortu MŽP:
•
VBMZP - Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí
Podíl Střediska vědeckých informací
na zpracování databáze: dokumentografické zpracování
informačních pramenů dle vymezené informační gesce: životní prostředí ve vztahu k ekologické
výchova, výchova, vzdělávání osvěta, NGO, sociologie, filozofie ve vztahu k životnímu prostředí,
politika a mezinárodní (cca 400 záznamů za rok).
Přístup do databáze: v centrální studovně UK - PedF a ve studovně Centra ekologického vzdělávání a
výchovy
Kontakt: Mgr. Alena Skokanová, tel.: 02/21900149, fax: 02/96242420
e-mail:[email protected]
•
REGIS - Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací
Podíl Střediska vědeckých informací na zpracování databáze: zpracování záznamů periodik z vlastního
fondu
Přístup do databáze: v centrální studovně UK - PedF a ve studovně Centra ekologického vzdělávání a
výchovy
Kontakt: Mgr. Alena Skokanová, tel.: 02/21900149, fax: 02/96242420
e-mail:[email protected]
•
ENVIR [MŽP] – Bibliografická anotovaná databáze z oblasti ekologické politiky, tvorby a
ochrany ŽP, odpadového hospodářství, ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
Podíl Střediska vědeckých informací na zpracování databáze: součástí databáze je celá databáze ENVIR
[UK - PedF]- výchova k péči o ŽP
Kontakt: Mgr. Alena Skokanová, tel.: 02/21900149, fax: 02/96242420
e-mail:[email protected]
•
DIPL - Bibliografická databáze diplomových prací
Podíl Střediska vědeckých informací na zpracování databáze: zpracovatel databáze ve spolupráci s ČEÚ
- zápis údajů do databáze, on-line na www stránce ČEÚ
Kontakt: Mgr. Alena Skokanová, tel.: 02/21900149, fax: 02/96242420
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
62
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
e-mail:[email protected]
Prostřednictvím informačního uzlu Střediska vědeckých informací http://beta.pedf.cuni.cz je uživatelům
zajištěn přístup do těchto zdrojů vědeckých informací:
• webovské stránky knihoven a jejich katalogy v ČR a v zahraničí
• databáze: CURRENT CONTENS, EBSCO, ERIC, Česká národní bibliografie
• webovské stránky vládních institucí, ministerstev a vládních komisí
• servery s informacemi o školství
• informačních zdrojů v oblasti zákonů a vyhlášek
• vyhledávací a odkazovací servery
• servery s praktickými informacemi
• na adrese informačního uzlu Střediska vědeckých informací je každý měsíc obnovován seznam nových
dokumentů, které jsou zpracované v elektronickém katalogu T-Series Střediska vědeckých informací NOVÉ KNIHY
Edice:
Redakce časopisů:
•
•
•
Hudební výchova, Výtvarná výchova, Speciální pedagogika, Pedagogika - 4x ročně
interní časopis Informatorium
skripta a vysokoškolské učebnice, monografie a sborníky vědeckých prací
Výběrové bibliografie:
•
Výchova k péči o životní prostředí . Výběrová bibliografie za rok …
Výběrová bibliografie z tuzemských a zahraničních periodik zahrnuje nejen informace o ekologické
výchově, ale i o složkách životního prostředí, péči o životní prostředí, činnostech člověka. Pozornost je
věnována problematice ekologie člověka, environmentálnímu zdraví, udržitelnému rozvoji a výchově
k udržitelnému způsobu života. Je pravidelně vydávána z ročních přírůstků databáze ENVIR [UK - PedF]
- výchova k péči o životní prostředí. K uspořádání informací v bibliografii slouží “Třídění
bibliografických záznamů”, ve kterém je problematika rozdělena na první úrovni do sedmi skupin a
označena kódy 1 až 7 (Složky a celky materiální reality a životního prostředí, Člověk, Lidské činnosti,
Vlastnosti a vztahy, Funkce v situaci z hlediska péče o životní prostředí, Péče o životní prostředí,
Výchova k péči o životní prostředí). Jednomístné kódy jsou dále rozvíjeny, některé až na šestou
rozlišovací úroveň. Každý záznam v bibliografii obsahuje pořadové číslo, základní bibliografickou citaci,
vlastní anotaci, skupinu kódů, které charakterizují anotaci z hlediska jejího obsahu, klíčová slova a kódy
využití (doporučení pro využití informace v oblasti výchovy a vzdělávání). Vyhledávání informací v
bibliografii usnadňují: výše zmíněné “Třídění”, které plní též funkci obsahu a rejstříky - kódů odkazů a
využití záznamů, klíčových slov a autorů. Bibliografie je vydávána od roku 1982. Do tisku je připraven
ročník 2000.
•
Personální bibliografie pracovníků UK - PedF - aktualizace 1 x ročně
Od roku 1995 jsou uvedené výběrové bibliografie přístupné v elektronické mutaci na Internetu na
domovské stránce UK PedF - http://www.pedf.cuni.cz/svi/vydavatelstvi.
Kontakt ke službám: Mgr. Alena Skokanová, tel.: 02/21900149, fax: 02/96242420
e-mail:[email protected]
Prezentace na Internetu:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
63
Stručná charakteristika knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací
Středisko vědeckých informací: http://www.pedf.cuni.cz/svi/vydavatelstvi
Spolupráce s MŽP:
Databáze:
VBMZP
ENVIR [UK- PedF]
ENVIR [MŽP]
REGIS
DIPL
Edice:
zpracování podkladů za Středisko vědeckých informací do Průvodce po veřejných
informačních službách knihoven a informačních středisek resortu MŽP a
spolupracujících organizací …
Informační aktivity mimo oblast VISK:
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Centrum ekologického vzdělávání a výchovy (CEVV)
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
RNDr. Eva Lišková, CSc.
Tel.: 02/21900174, 21900172, 21900111
Fax: 02/21900173, 02/24947156
CEVV zajišťuje službu studovny ekologické literatury, která poskytuje uživatelům odborné publikace,
tuzemské i zahraniční časopisy, bibliografie z oblasti ŽP, ochrany přírody, ročenky o stavu životního
prostředí v České republice a Praze, metodické materiály, školní ekologické projekty, videosnímky, CDROM, výukové programy, počítačové databáze (ENVIR [UK - PedF]- výchova k péči o životní prostředí,
VBMZP - Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí, REGIS - Registr periodik knihoven a
informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací)
Výpůjčky: prezenční
Kontakt na službu ve studovně: tel.: 02/21900172
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
64
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK
resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Internetové adresy ověřeny k 15.6.2001
Tuzemská periodika
Název periodika
Internetová adresa vystaveného periodika
Místo uložení
__________________________________________________________________________________________________________________________
___
http://www.iABC.cz
ABC mladých techniků a přírodovědců
Acta Hygienica, Epidemiologica et
Microbiologica
Acta Montana Series A: Geodynamics
Acta Montana Series AB: Geodynamics & Fuel,
Carbon, Mineral Processing
Acta Montana Series B: Fuel, Carbon, Mineral
Processing
Acta Musei Bohemia Borealis. Scientiae
Naturalis [viz Sborník Severočeského muzea.
Přírodní vědy]
Acta Musei Moraviae. Scientia Biologica
[souběžný název Časopis Moravského
muzea. Vědy biologické]
Acta Musei Moraviae. Scientia Geologica
[souběžný název Časopis Moravského
muzea. Vědy geologické]
Acta Musei Nationalis Pragae Series B - Historia
naturalis
Acta Musei Reginae Hradecensis
Acta Průhoniciana
Acta societatis zoologicae Bohemicae
Acta Universitatis Carolinae. Environmentalica
Acta Universitatis Carolinae. Serie geographica
Acta Universitatis Carolinae. Serie geologica
Acta Universitatis Palackianae Olomoucencis
Facultas Rerum Naturalium. Geographica
Acta Universitatis Palackianae Olomoucencis
Facultas Rerum Naturalium. Geologica
Agricultural Economics [viz Zemědělská
ekonomika]
Agrometeorologický zpravodaj
Agrospoj
Akademický bulletin AV ČR
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
AOPK, ČGÚ
AOPK
AOPK, ČGÚ
ČGÚ
AOPK
AOPK, MŽP,
VÚKOZ
AOPK
AOPK, ČHMÚ,
MŽP
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
VÚKOZ
ČHMÚ, MŽP,
VÚKOZ
MŽP
http://www.kav.cas.cz/press/stranky/archiv/a CŽP, MŽP
b/abposl/abposl/abposl.htm
Aktuality ČSÚ [1. část]
Aktuality ČSÚ [2. část]
Akvárium a terárium
Alternativa
Alternativní energie
Architekt
Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska
Bezpečnost a hygiena práce
MŽP, PedF
MŽP
http://www.architekt.cz
MŽP
MŽP
AOPK, MŽP
MŽP
ČEÚ, MŽP,
VÚKOZ
MŽP, VÚKOZ
AOPK
MŽP
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
65
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Tuzemská periodika
Název periodika
Internetová adresa vystaveného periodika
Místo uložení
___________________________________________________________________________________________________________________________
__
Bezpečnost jaderné energie - Bezpečnosť
jadrovej energie
BIO. Měsíčník pro trvale udržitelný život
Biologické listy
Biologie-chemie-zeměpis
MŽP
Bílé Karpaty
Bulletin ČSÚ
Bulletin Grantové agentury České republiky
Bulletin mineralogicko- petrologického oddělení
Národního muzea v Praze
Bulletin Rosy
Bulletin VÚRH
The Bulletin. The Regional Environmental
Centre for Central and Eastern Europe
Buteo
Bydlení
CAD. Dvouměsíčník o CAD, počítačové grafice
a CA.. technologiích
Calluna. Zpravodaj záp.pobočky České
botanické společnosti
Cenový věstník
CESTAT Statistical Bulletin
CHEMagazín
Chemické listy
AOPK, CŽP, MŽP
MŽP
CŽP, MŽP, VÚKOZ
ČGÚ
MŽP
VÚKOZ
PedF
CHIP
Chovatel. Měsíčník Českého svazu chovatelů
Computer
COMPUTERWORLD
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding
[souběžný název Genetika a šlechtění]
ČASOPIS MOBIL
Časopis Moravského muzea. Vědy biologické
[viz Acta Musei Moraviae. Scientia
Biologica]
Časopis Moravského muzea. Vědy geologické
[viz Acta Musei Moraviae. Scientia
Geologica]
Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná
Časopis Slezského zemského muzea. Série A Vědy přírodní
Československá psychologie
Čistírenské listy [příloha časopisu Vodní
hospodářství]
Čtenář
MŽP
VÚV
MŽP
http://chkot/.envi.cz/hp116.htm
http://cad.ccb.cz
AOPK
MŽP
VÚKOZ
AOPK
MŽP
MŽP
http://chemie.upce.cz/chemagazin/
ČEÚ, MŽP
http://staff.vscht.cz/chem_listy/index_cz125 ČEÚ, MŽP, VÚV
0.html,
http://www.uochb.cas.cz/ChemListy/chem
listycz.html
http://www.chip.cz,
http://noviny.trafika.cz/chip
http://computer.cpress.cz
http://www.cw.cz
http://www.casopisMobil.cz
ČHMÚ, MŽP, VÚV
AOPK, MŽP
VÚKOZ
ČHMÚ, MŽP, VÚV
VÚKOZ
MŽP
AOPK
AOPK, ČGÚ
AOPK, ČGÚ
AOPK, ČGÚ,
VÚKOZ
PedF
CŽP, ČEÚ, ČGÚ,
ČHMÚ, MŽP, VÚV
MŽP
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
66
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Tuzemská periodika
Název periodika
Internetová adresa vystaveného periodika
Místo uložení
__________________________________________________________________________________________________________________________
___
Demografie
Denní přehled počasí
Depeše Českého svazu ochránců přírody
Dokumentační zpravodaj DATARES
Dokumenty Evropské unie [samostatná příloha
časopisu Mezinárodní politika]
Domov
Doprava
Dopravní zprávy
Dům a zahrada
EDICE PLANETA
EIA Newsletter [nepravidelná samostatná
příloha časopisu EIA. Posuzování vlivů na
životní prostředí]
EIA. Posuzování vlivů na životní prostředí
[samostatná čtvrtletní příloha časopisu
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí]
EKO - ekologie a společnost
MŽP, PedF
ČHMÚ
AOPK, ČEÚ, MŽP
ČEÚ, MŽP
CŽP, MŽP
http://daz.garten.cz
http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc729
41c223d62c12564b30064fdcc/ab646c54b7
2852f2c125655900522c5f?OpenDocument,
http://www.ceu.cz/eia/CASOPIS/top.htm
http://www.env.cebin.cz/periodika/2_
ostatní/eko.html
EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj
Ekoefekt
EkoList
Ekonom
http://www.ekolist.cz
http://www.ihned.cz
EMP
Energetika
Energie
Energie 2000
Energie, plyn, teplo & peníze
Environmentální aspekty podnikání
http://www.energie.panorama.cz
http://www.cemc.cz/publikac/aspekty/
aspekty.htm
http://www.env.cebin.cz/_nav/_index_hp.
html
Environmentální značení
Erika
EURO magazín
Euro. Ekonomický týdeník
Evropská unie [příloha týdeníku Zemědělec]
Evropské právo [samostatná příloha časopisu
Právní rozhledy]
Exploration Geophysics, Remote Sensing and
Environment
Fauna
Filosofický časopis
Finance a úvěr
http://www.euro.cz
ČEÚ, MŽP, PedF
MŽP
MŽP
VÚKOZ
MŽP
ČEÚ, MŽP
AOPK, ČEÚ,
ČHMÚ, MŽP, PedF
CŽP, ČEÚ, ČGÚ,
MŽP, PedF,
VÚKOZ, VÚV
AOPK, ČEÚ,
ČHMÚ, MŽP, PedF,
VÚKOZ, VÚV
CŽP, MŽP
ČEÚ, MŽP
ČEÚ, ČHMÚ, MŽP,
PedF, VÚV
MŽP
CŽP, ČEÚ, MŽP
ČEÚ, MŽP
MŽP
MŽP
CŽP, ČEÚ, MŽP,
VÚV
ČEÚ, MŽP
AOPK
CŽP
ČEÚ, MŽP, VÚV
MŽP
MŽP
ČGÚ
http://www.ifauna.cz
http://www.flu.cas.cz/filcasop/index.htm
http://web.telecom.cz/fau,
http://web.iol.cz/fau
AOPK, MŽP
PedF
MŽP
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
67
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Tuzemská periodika
Název periodika
Internetová adresa vystaveného periodika
Místo uložení
___________________________________________________________________________________________________________________________
__
Finanční zpravodaj
Fit pro život
Folia Facultatis Scientiarum Naturalium
Universitatis Masarykianae Brunensis.
Geologia
Folia Geobotanica et Phytotaxonomica
Folia Zoologica
http://www.fitprozivot.cz
http://www.kvetna.brno.cas.cz/pubser_en.ht
m
ČHMÚ, MŽP
MŽP
ČGÚ
AOPK
AOPK, VÚV
Fotografie - Magazín
Gazela
Genetika a šlechtění [viz Czech Journal of
Genetics and Plant Breeding]
Geodetický a kartografický obzor
Geografické rozhledy
Geografie. Sborník České geografické
společnosti
http://geoinfo.cpress.cz
GEOinfo. Specializovaný čtvrtletník pro
geoinformační technologie
Geolines
Geological Bibliography of the Czech Republic
for ...[viz Geologická bibliografie České
republiky za rok ...]
Geological Research in Moravia and Silesia in ...
[viz Geologické výzkumy na Moravě a ve
Slezsku v roce ...]
Geologická bibliografie České republiky za rok
... [souběžný název Geological Bibliography
of the Czech Republic for ...]
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v
roce ... [souběžný název Geological Research
in Moravia and Silesia in ...]
GRANTIS
http://mujweb.cz/www/Historicky_obzor
Historický obzor
Horticultural Science [viz Zahradnictví]
http://www.clsjep.cz/nts/casop/hygiena/
Hygiena
AOPK
AOPK
VÚKOZ
Informace odborné knihovny MF ČR
Informace pro zahradnictví. Měsíčník pro
ovocnářství, zelinářství, květinářství
Informace z Evropy. Řada A - Evropská unie
Informace z Evropy. Řada B - Rada Evropy
Inovace
Integrace
Internet
Journal of Forest Science
MŽP
VÚKOZ
hygiena.htm
http://www.integrace.cz
http://www.inetmag.cz
Journal of Geological Sciences. Anthropozoic
[viz Sborník geologických věd.
VÚV
AOPK, PedF
AOPK, ČGÚ
VÚKOZ
ČGÚ
ČGÚ, GF, MŽP
ČGÚ, MŽP
ČGÚ, GF, MŽP
ČGÚ, MŽP
ČEÚ
PedF
VÚKOZ
ČEÚ, MŽP
CŽP, MŽP
CŽP, ČEÚ, MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
AOPK, MŽP,
VÚKOZ
ČGÚ, GF, MŽP
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
68
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Tuzemská periodika
Název periodika
Internetová adresa vystaveného periodika
Místo uložení
__________________________________________________________________________________________________________________________
___
Antropozoikum]
Journal of Geological Sciences. Economic
Geology, Mineralogy [viz Sborník
geologických věd. Ložisková geologie,
mineralogie]
Journal of Geological Sciences. Geology [viz
Sborník geologických věd. Geologie]
Journal of Geological Sciences. Palaeontology
[viz Sborník geologických věd. Paleontologie
Journal of the Czech Geological Society
JUDIKATURA Ústavního soudu ČR
Koktejl
KOKTEJL TRIP [samostatná příloha časopisu
Koktejl]
Komenský
Krkonoše
Krystalinikum
Kultura v Praze
Květy
Lesnická práce
Lesnický průvodce
Lesu zdar
Letectví a kosmonautika
Lidé a země
List privatizace
Literární noviny
Lynx. Mammalogické zprávy
Magazín 2000
Magazín ČSN
Magazín Greenpeace
Matematika-fyzika-informatika
Mediažurnál
Meteorological Bulletin [viz Meteorologické
zprávy ]
Meteorologické zprávy [souběžný název
Meteorological Bulletin]
Mezinárodní politika
Mezinárodní vztahy
Měsíční přehled meteorologických pozorování
observatoře Praha - Karlov
Měsíční přehled počasí
Měsíční zpráva o hydrometeorologické situaci v
České republice
Milník - zpravodaj projektu: K udržitelnému
ČGÚ, GF, MŽP
ČGÚ, GF, MŽP
ČGÚ, GF, MŽP
http://www.koktejl.cz
http://www.koktejl.cz
AOPK, ČGÚ, GF,
MŽP
MŽP
ČHMÚ, MŽP
ČHMÚ, MŽP
PedF
AOPK, MŽP, PedF
ČGÚ
MŽP
MŽP
http://www.silvarium.cz/lesprace/index.
AOPK, MŽP,
html
VÚKOZ
MŽP
AOPK, CŽP
MŽP
http://www.lideazeme.cz
AOPK, MŽP, PedF
MŽP
MŽP
AOPK
MŽP
MŽP
http://www.greenpeace.cz/magazine/index.h MŽP
http://www.krnap.cz/krkonose.html
tm
http://www.upol.cz/exfyz/mfi.htm
PedF
MŽP
ČEÚ, ČHMÚ, MŽP,
VÚKOZ, VÚV
ČEÚ, ČHMÚ, MŽP,
VÚKOZ, VÚV
CŽP,MŽP
MŽP
ČHMÚ, MŽP
ČHMÚ, MŽP
ČHMÚ
http://www.czp.cuni.cz/sdcz/zpravodaj.htm
MŽP
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
69
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Tuzemská periodika
Název periodika
Internetová adresa vystaveného periodika
Místo uložení
___________________________________________________________________________________________________________________________
__
rozvoji České republiky: vytváření podmínek
Minerál
Minerální suroviny/Surowce mineralne
http://www.ipos-mk.cz/casopis
Místní kultura
http://www.trafika.cz/ms
Mladý svět
Moderní byt
Moderní obec
Moderní řízení
Moravian geographical reports
Muzeum a současnost. Řada přírodovědná
Můj dům
Myslivost
Naše krásná zahrada
Natura Pragensis
Národní klimatický program ČR
Národní knihovna
Národní pojištění
Náš kraj
Náš útulný byt
Newsletter
Newsletter Central and Eastern Europe
Nika
http://www.myslivost.cz
Nové knihy
Nový venkov
Obchodní právo
Obchodní věstník
Obchodník
Obec a finance
Ochrana ovzduší
http://www.noveknihy.cz
http://www.ihned.cz
http://recetox.chemi.muni.cz/oo/oo.htm
Ochrana přírody
Ochrana rostlin [viz Plant Protection Science]
Odborné akce v životním prostředí
Odpadové fórum
Odpady
Opera Corcontica. Krkonošské práce
Packaging
Panurus
Papír a celulóza
Parlamentní zpravodaj
PC World
Plant Protection Science [souběžný název
Ochrana rostlin]
http://www.cemc.cz/odpforum/forum1.htm
http://www.printernet.cz
http://www.pcworld.cz
ČGÚ
ČEÚ
MŽP
MŽP
MŽP
ČEÚ, MŽP
ČEÚ, MŽP, PedF
AOPK, ČGÚ,
ČHMÚ
AOPK
MŽP
AOPK, MŽP
VÚKOZ
AOPK
ČGÚ, ČHMÚ, MŽP
ČEÚ, ČGÚ
MŽP
AOPK, MŽP
MŽP
AOPK
CŽP
AOPK, CŽP, ČEÚ,
ČGÚ, MŽP,
VÚKOZ, VÚV
MŽP
AOPK, MŽP
MŽP
ČEÚ, MŽP
MŽP
MŽP
AOPK, ČEÚ,
ČHMÚ, MŽP
AOPK, CŽP, ČEÚ,
ČGÚ, ČHMÚ,
MŽP,PedF, VÚKOZ
VÚKOZ
MŽP
ČEÚ, MŽP, VÚV
ČEÚ, MŽP, VÚV
AOPK, ČGÚ
MŽP
AOPK
MŽP
MŽP
ČHMÚ, MŽP, VÚV
VÚKOZ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
70
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Tuzemská periodika
Název periodika
Internetová adresa vystaveného periodika
Místo uložení
__________________________________________________________________________________________________________________________
___
Plyn
Podyjské listí
Politika v České republice
Pozemkové úpravy
Praktik
PRAMENY. Zpravodaj České společnosti pro
životní prostředí
Práce a mzda
Práce a studie ČHMÚ
Práce muzea v Kolíně. Řada přírodovědná
Právní praxe
Právní praxe v podnikání
Právní rádce
Právní rozhledy
Právní zpravodaj
Právník
Právo a zaměstnání
Preslia
Privatization Newsletter
Profit
Profit speciál [samostatná příloha týdeníku
Profit]
Prunella - zpravodaj Oblastní ornitologické
sekce při Správě KRNAP ve Vrchlabí
Přes práh
Příroda. Sborník prací z ochrany přírody
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea
v Třebíči
Přírůstky databáze RESERS
Ptačí svět
Ptáci kolem nás
Quaterly Statistical Bulletin
Reflex
Regena
ReGeNeRaCe. Časopis pro zdravý životní styl
Respekt
Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v
České republice
Rodina a škola
Rostlinná výroba
Rostlinolékař
Rozpravy Národního technnického muzea v
Praze. Studie z dějin hornictví
Rybářství
Sbírka instrukcí a sdělení Ministerstva
spravedlnosti České republiky
Sbírka mezinárodních smluv. Česká republika
Sbírka právních předpisů hlavního města Prahy
http://www.csvts.cz/cse/prameny/index.htm
http://www.profit.cz
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP, VÚKOZ
MŽP
MŽP
MŽP
ČHMÚ, MŽP
AOPK
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
AOPK, VÚKOZ
MŽP
ČEÚ, MŽP
ČEÚ, MŽP
AOPK
MŽP
AOPK, MŽP
AOPK
http://www.ceu.cz/svis/novinky.htm
http://www.ringier.cz/reflex/
http://respekt.inway.cz
MŽP
AOPK
AOPK
MŽP
MŽP
MŽP
ČEÚ
MŽP
ČHMÚ
PedF
ČHMÚ
VÚKOZ
ČGÚ
http://www.periskop.cz/rybarstvi
MŽP
MŽP
http://www.sbirka.cz
ČEÚ, MŽP
ČEÚ, MŽP
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
71
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Tuzemská periodika
Název periodika
Internetová adresa vystaveného periodika
Místo uložení
___________________________________________________________________________________________________________________________
__
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek
Sbírka zákonů. Česká republika
http://www.orac.cz/obsah.htm#sbirka2
http://www.sbirka.cz
Sborník geologických věd. Antropozoikum
[souběžný název Journal of Geological
Sciences. Anthropozoic]
Sborník geologických věd. Geologie [souběžný
název Journal of Geological Sciences.
Geology]
Sborník geologických věd. Ložisková geologie,
mineralogie [souběžný název Journal of
Geological Sciences. Economic Geology,
Mineralogy]
Sborník geologických věd. Paleontologie
[souběžný název Journal of Geological
Sciences. Palaeontology]
Sborník Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích. Přírodní vědy
Sborník prací ČHMÚ
Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy
[souběžný název Acta Musei Bohemia
Borealis. Scientiae Naturalis]
Sborník vědeckých prací z Šumavy [souběžný
název Silva Gabreta. Scientific Studies from
the Bohemian Forest]
Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda
Scientia Agriculturae Bohemica
Sedmá generace
Severočeskou přírodou
Signmaking [samostatná příloha časopisu
Strategie]
Silva Gabreta. Scientific Studies from the
Bohemian Forest [viz Sborník vědeckých
prací z Šumavy]
Sisyfos
Skalničky
MŽP
AOPK, ČEÚ,
ČHMÚ, MŽP, PedF
ČGÚ, GF, MŽP
ČGÚ, GF, MŽP
ČGÚ, GF, MŽP
ČGÚ, GF, MŽP
AOPK, ČGÚ
ČHMÚ, MŽP
AOPK, ČGÚ
AOPK
AOPK
MŽP
CŽP, MŽP
AOPK
MŽP
AOPK
http://www.ecn.cz/env/vychova/sisyfos/
sisy.htm
http://www.backyardgardener.com/cz.html
Směr Evropská unie [samostatná příloha
časopisu Mezinárodní vztahy]
http://www.soc.cas.cz/sou/sreview-f.htm
Sociologický časopis
http://www.softnov.cz
Softwarové noviny
Soudní judikatura ve věcech správních
Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů ČR
vydávaná ve spolupráci se soudci Nejvyššího
soudu z oblasti: občanského, obchodního a
pracovního práva
SOVAK
Speleo
AOPK, CŽP, ČEÚ,
MŽP, PedF
VÚKOZ
MŽP
PedF
ČHMÚ, MŽP
MŽP
MŽP
DTR, MŽP, VÚV
AOPK
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
72
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Tuzemská periodika
Název periodika
Internetová adresa vystaveného periodika
Místo uložení
__________________________________________________________________________________________________________________________
___
Speleoforum
Správní právo
Statistické přehledy
Statistika
Stavitel
100 a 1 zahraniční zajímavost
Strategie
Studia geophysica et geodaetica
Svět balení
Svět hospodářství
Svět jakosti
Svět motorů
Světem zvířat
Šumava
Technický týdeník
Technik
TERRA. Dřevařsko-lesnický měsíčník
TEST. Časopis pro spotřebitele
Tělesná výchova a sport mládeže
Thayensia. Sborník původních vědeckých prací
z Podyjí
3T - Teplo, technika, teplárenství
Týden
Týdeník Televize
Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci v
ČR
Učitelské listy
Učitelské noviny
Uhlí - Rudy - Geologický průzkum
UN Bulletin
Urbanismus a územní rozvoj
http://stoplusjedna.newton.cz
http://www.ig.cas.cz/studia/studia.htm
http://www.syba.cz/casopis.htm
http://www.svethospodarstvi.cz
http://www.npsumava.cz/czech/caso.html
http://www.trafika.ct/tt/
http://www.tyden.cz
http://www.ringier.cz/televize
MŽP
MŽP
MŽP
ČHMÚ
http://www.scio.cz/others/ucitelske_listy/ul0 PedF
0_01/ul07/index.htm
http://www.ucitnov.cz
MŽP, PedF
http://www.unicprague.cz
http://www.uur.cz/casopis.asp
Ústřední věstník ČR
Valašsko, vlastivědná revue
Veronica
AOPK
MŽP
GF, MŽP
ČEÚ, GF,MŽP
MŽP
ČEÚ, MŽP
MŽP
ČHMÚ
ČEÚ
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
AOPK, MŽP
ČEÚ, MŽP
ČEÚ, MŽP
ČEÚ, MŽP
MŽP
PedF
MŽP, VÚKOZ
http://www.veronica.cz
ČGÚ, GF, MŽP
MŽP
AOPK, ČEÚ, MŽP,
VÚKOZ
AOPK, ČHMÚ,
MŽP
AOPK
AOPK, CŽP, ČEÚ,
MŽP, VÚKOZ
MŽP
Veřejná správa online [samostatná příloha
časopisu Obec a finance]
Veřejná správa, týdeník vlády ČR
http://www.obce.cz
http://www.mvcr.cz/casopisy/S/index.html,
http://www.mvcr.cz/vespra
ČEÚ, MŽP
Vesmír
http://www.cts.cuni.cz/vesmir/index.htm
Věda, technika a my
Věstník AV ČR
http://www.magis.cz/vtm
AOPK, CŽP, ČGÚ,
ČHMÚ, GF, MŽP,
PedF
MŽP
CŽP
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
73
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Tuzemská periodika
Název periodika
Internetová adresa vystaveného periodika
Místo uložení
___________________________________________________________________________________________________________________________
__
Věstník Českého geologického ústavu
Věstník dopravy
Věstník Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR
Věstník Ministerstva zemědělství ČR
Věstník Ministerstva životního prostředí
AOPK, ČGÚ, GF,
MŽP
MŽP
ČEÚ, MŽP, PedF
ČEÚ, MŽP
AOPK, ČEÚ, MŽP
http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc729 CŽP, ČEÚ, ČHMÚ,
41c223d62c12564b30064fdcc/ab646c54b7 GF, MŽP, PedF,
2852f2c125655900522c5f?OpenDocument VÚV
MŽP
ČEÚ, MŽP
ČEÚ
ČEÚ, MŽP
Věstník Národního bezpečnostního úřadu
Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu
Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů
Věstník Úřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví
Věstník vlády České republiky pro okresní úřady
a orgány obcí
Věstník. Ministerstvo pro místní rozvoj [příloha http://www.obce.cz/mmr/vestniky
časopisu Obec a finance]
Věstník. Ministerstvo průmyslu a obchodu
Větrná energie
Vital
Vlasta
VODAŘ. Zprávy České vědeckotechnické
vodohospodářské společnosti [příloha
časopisu Vodní hospodářství]
Vodní cesty a plavba
http://www.vodni-hospodarstvi.cz
Vodní hospodářství
VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické
informace [příloha časopisu Vodní
hospodářství]
Vydra bulletin
Výtvarná výchova
Výživa a potraviny
Zahrada-Park-Krajina
Zahradnické noviny
Zahradnictví [souběžný název Horticultural
Science]
http://www.zahradkari.cz
Zahrádkář
Zdraví
Zemědělec
Zemědělská ekonomika [souběžný název
Agricultural Economics]
Zemědělské aktuality ze světa
Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea
Zpravodaj civilní ochrany
Zpravodaj Českého statistického úřadu
MŽP
MŽP
MŽP
ČEÚ, MŽP
MŽP
MŽP
CŽP, ČEÚ, ČGÚ,
ČHMÚ, MŽP, VÚV
CŽP, MŽP, VÚV
CŽP, ČEÚ, ČGÚ,
ČHMÚ, MŽP, VÚV
CŽP, ČEÚ, ČGÚ,
ČHMÚ, MŽP, VÚV
AOPK
PedF
MŽP
MŽP, VÚKOZ
VÚKOZ
VÚKOZ
MŽP, VÚKOZ
MŽP
MŽP
VÚKOZ
ČEÚ
AOPK
ČEÚ
AOPK, ČEÚ, MŽP
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
74
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Tuzemská periodika
Název periodika
Internetová adresa vystaveného periodika
Místo uložení
__________________________________________________________________________________________________________________________
___
Zpravodaj Českého úřadu bezpečnosti práce
[příloha časopisu Inovace]
Zpravodaj Českého úřadu zeměměřičského a
katastrálního
Zpravodaj Hnědé uhlí
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí
MŽP
AOPK, MŽP
ČGÚ
http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc729 AOPK, CŽP, ČEÚ,
41c223d62c12564b30064fdcc/ab646c54b7 ČHMÚ, GF, MŽP,
2852f2c125655900522c5f?OpenDocument PedF, VÚV
Zpravodaj ochrany lesa
Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ
Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
Zpravodaj Referátu životního prostředí
Okresního úřadu Rakovník
Zpravodaj Sdružení vodohospodářů České
Republiky [samostatná příloha časopisu
Vodní hospodářství]
Zpravodaj Společnosti pro trvale udržitelný
život
Zpravodaj Státní báňské správy České republiky
Zpravodaj technické inspekce
http://www.szu.cz/ZPRAVY.HTM
Zpravodaj Ústředí Monitoringu a Centra
hygieny životního prostředí
Zprávy České botanické společnosti
Zprávy České společnosti ornitologické
Zprávy lesnického výzkumu
Zprávy o geologických výzkumech v roce ...
Zprávy památkové péče
Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci.
Přírodní vědy
Živa
MŽP
VÚKOZ
VÚV
AOPK
CŽP, ČEÚ, ČGÚ,
ČHMÚ, MŽP, VÚV
CŽP
MŽP
ČEÚ
ČEÚ
AOPK
AOPK
AOPK, MŽP,
VÚKOZ
ČGÚ, MŽP
AOPK, MŽP, PedF
ČGÚ
AOPK, CŽP, ČEÚ,
MŽP, VÚKOZ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
75
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Zahraniční periodika
Název periodika
A.A.P.G. Bulletin
A3 Umwelt
AABGA Newsletter
Aarhus Geoscience
Acid News
Acta Botanica Croatica
Acta Geologica
Acta Geologica Hispanica
Acta Geologica Sinica. English
Edition
Acta Geologica Universitatis
Comenianae
Acta Hydrochimica et
Hydrobiologica
Acta Micropalaeontologica Sinica
Acta Palaeobotanica
Acta Palaeontologica Sinica
AFZ-Der Wald
Agricultural and Forest Meteorology
Ambio. A Journal of the Human
Environment
American Journal of Science
American Mineralogist
American Nurseryman
American Paleontologist
Analele Stiintifice ale Universitatii
"Al.I.Cuza"Serie Noua" Geologie
Analytical Abstracts
Annalen des naturhistorischen
Museums Wien, Serie A
Annual Record. University of
Cambridge. Department of Earth
Sciences
Antarctic Meteorite Research
Applied Geochemistry
Aquatic Geochemistry
Aquatic Sciences
Arboretum Leaves
Archiv für Molluskenkunde
Archiwum Mineralogiczne
Arnoldia
Atmospheric Environment
Der Aufschluss
Australian Journal of Earth Sciences
Australian Meteorological Magazine
Internetová adresa vystaveného periodika
http://www3.interscience.wiley.com/cgibin/jtoc?ID=5007772
http://www.blv.de/afz/
http://www.elsevier.com/locate/
agrformet
http://www.ambio.kva.se
http://love.geology.yale.edu/~rye/ajs.
html
Země
Místo uložení
USA
AUT
USA
DNK
SWE
HRV
YUG
ESP
CHN
ČGÚ
ČEÚ
VÚKOZ
ČGÚ
CŽP
VÚKOZ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
SVK
ČGÚ
DEU
VÚV
CHN
POL
CHN
DEU
NLD
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
VÚKOZ
ČHMÚ
SWE
USA
AOPK,
MŽP
ČGÚ
USA
USA
USA
ROM
ČGÚ
VÚKOZ
ČGÚ
ČGÚ
GBR
AUT
ČGÚ
ČGÚ
GBR
ČGÚ
JPN
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
VÚV
http://www.elsevier.nl/locate/apgeochem
GBR
http://www.wkap.nl/jrnltoc.htm/1380-6165
NLD
http://link.springer.de/link/service/journals/0 CHE
0027/index.htm
http://www.gsa.org.au/Default.asp
USA
DEU
POL
USA
USA
DEU
AUS
AUS
VÚKOZ
ČGÚ
ČGÚ
VÚKOZ
ČHMÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČHMÚ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
76
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Zahraniční periodika
Název periodika
Internetová adresa vystaveného periodika
Baustoff Recycling und
Deponietechnik
Berichte Deutsche Mineralogische
Gesellschaft
Berichte Geologische Bundesamt
Bibliographia Scientiae Naturalis
Helvetica
BioCycle
Biogeochemistry
Biologia
Biological Conservation
Biomass and Bioenergy
Bird Life in Europe
Bloembollencultuur
Boletim de Geociencias da Petrobras
Boletin. Servicio Nacional de
Geologia y Mineria
Boletín Geológico y Minero
Boletín Interno de la Sociedad
Espaňola de Paleontología [viz
Noticias Paleontologicas]
Bollettino della Societa
Paleontologica Italiana
Bulgarian Journal of Meteorology
and Hydrology
Bulletin de Bibliographie
Bulletin de la Société Géologique de
France. 8e Série
Bulletin de la Société Vaudoise des
Sciences Naturelles
Bulletin du Centre de Recherches Elf
Exploitation Production
Bulletin Meteorológia a Klimatológia
Bulletin of Natural History Museum.
Geology series
Bulletin of the American
Meteorological Society
Bulletin of the Botanic Gardens of
Toyama
Bulletin of the Geological Society of
Denmark
Bulletin of the Geological Society of
Finland
Bulletin of the Geological Survey of
Estonia [souběžný název Eesti
geologiakeskuse toimetised]
http://www.biocycle.net/,
http://www.jgpress.com
http://www.wkap.nl/jrnltoc.htm/0168-2563
http://www.elsevier.com/locate/biombioe
Bulletin of the Mineral Research and
Exploration
Země
Místo uložení
DEU
ČEÚ
DEU
ČGÚ
AUT
ČGÚ
CHE
ČGÚ
USA
MŽP
NLD
SVK
NLD
GBR
GBR
NLD
BRA
CHL
ČGÚ
VÚKOZ
AOPK
MŽP
AOPK
VÚKOZ
ČGÚ
ČGÚ
ESP
ESP
ČGÚ
ČGÚ
ITA
ČGÚ
BGR
ČHMÚ
FRA
FRA
AOPK
ČGÚ
CHE
ČGÚ
FRA
ČGÚ
SVK
GBR
ČHMÚ
ČGÚ
USA
ČHMÚ
JPN
VÚKOZ
DNK
ČGÚ
FIN
ČGÚ
EST
ČGÚ
TUR
ČGÚ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
77
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Zahraniční periodika
Název periodika
Bulletins of American Paleontology
Chemical Geology and Isotope
Geoscience Section
Chemie der Erde
Chránené územia Slovenska
Chronique de la Recherche Miniere
Clay Minerals
Clays and Clay Minerals
Climatic Change
COGEOENVIRONMENT Newsletter
Contributions to Mineralogy and
Petrology
Le Courrier de la Nature
Court of Justice of the European
Communities - Report of Cases
Cretaceous Research
Current Contents - Agriculture,
Biology and Applied Sciences
Current Contents - Physical,
Chemical & Earth Sciences
Daphne
Deutsche Baumschule
Deutscher Gartenbau
Dokladi na Balgarskata Akademija na
naukite
Earth and Planetary Science Letters
Eclogae Geologicae Helvetiae
Ecological Applications
The Ecologist
Ecology
Internetová adresa vystaveného periodika
http://www.elsevier.nl/inca/publications/stor
e/5/0/3/3/2/4/
Země
Místo uložení
USA
NLD
ČGÚ
ČGÚ
DEU
SVK
FRA
GBR
USA
NLD
AUS
http://link.springer.de/link/service/journals/0 DEU
ČGÚ
AOPK
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČHMÚ
ČGÚ
ČGÚ
FRA
BEL
AOPK
MŽP
GBR
USA
ČGÚ
AOPK
USA
ČHMÚ
SVK
DEU
DEU
BGR
MŽP
VÚKOZ
VÚKOZ
ČGÚ
NLD
ČGÚ
CHE
USA
ČGÚ
MŽP
GBR
ČGÚ
MŽP
0410/index.htm
http://www.academicpress.com/cretres
http://www.dega.de
http://www.elsevier.nl/inca/publications/stor
e/5/0/3/3/2/8/
http://esa.sdsc.edu/esapubs/Application_mai
n.htm
http://esa.sdsc.edu/esapubs/Ecology_main.ht USA
m
Ecology Abstracts
Economic Geology and the Bulletin
of the Society of Econ. Geologists
Eesti geologiakeskuse toimetised [viz
Bulletin of the Geological Survey
of Estonia]
Ekologija
USA
USA
AOPK
ČGÚ
EST
ČGÚ
LTU
Ekológia [Bratislava]
SVK
English Nature
Entsorga-Magazin
Enviromagazín
GBR
DEU
SVK
ČGÚ,
ČHMÚ
CŽP,
ČGÚ,
MŽP,
VÚKOZ
AOPK
ČEÚ
ČEÚ
http://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviro
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
78
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Zahraniční periodika
Název periodika
Internetová adresa vystaveného periodika
Země
Místo uložení
magazin/index.html
Environment
Environment and Pollution
Environment Watch: Europe
Environmental Education Research
Environmental Geochemistry and
Health
Environmental Geology
Environmental Health Criteria
Environmental Health Perspectives
Environmental Impact
Environmental Impact Assessment
Review
Environmental Law and Management
Environmental Policy and Law
Environmental Science &
Technology
Episodes
EU Environmental Issue Manager and
Issue Tracker
Euro - East
Euronatur
Europe Environment
European Environment
USA
GBR
USA
http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/1350 GBR
MŽP
CŽP
MŽP
Pedf
GBR
ČGÚ
http://link.springer.de/link/service/journals/0 USA
0254/index.htm
ČGÚ
4622.html
http://ehis.niehs.nih.gov/
http://www.interscience.wiley.com
http://pubs.acs.org/cgibin/submission_gen/index.pl?Journal=esthag
http://www.eis.be/eis-en/index.htm
http://www.euronatur.org
http://www.eis.be/eis-en/index.htm
http://www3.interscience.wiley.com/cgibin/jtoc?ID=5299
CHE
USA
GBR
USA
MŽP
ČHMÚ
MŽP
MŽP
GBR
NLD
USA
MŽP
MŽP
MŽP
CAN
BEL
ČGÚ
MŽP
BEL
DEU
BEL
GBR
MŽP
AOPK
MŽP
MŽP
European Environmental Law Review
European Journal of Mineralogy
European Nature
NLD
DEU
http://www.ecnc.nl/doc/ecnc/publicat/magazi NLD
Fizika Zemli
FloraCulture International
http://www.floracultureintl.com
Flower Tech. Production and
Marketing of Ornamentals
Worldwide
Fossils and Strata
Fragmenta Floristica et Geobotanica.
Series Polonica
Freiberger Forschungshefte. Reihe C
Freiburger Geowissenschaftliche
Beiträge
The Garden
Garten und Landschaft. Zeitschrift für
Landschaftsarchitektur
Gartenpraxis. Ulmers
Pflanzenmagazin
ne.html
MŽP
ČGÚ
MŽP
RUS
USA
ČGÚ
VÚKOZ
NLD
VÚKOZ
NOR
POL
ČGÚ
ČGÚ
DEU
DEU
ČGÚ
ČGÚ
http://www.rhs.org.uk/about/mn_pubs_journ
als_garden.asp
http://www.garten-landschaft.de
GBR
VÚKOZ
DEU
VÚKOZ
http://www.gartenpraxis.de
DEU
VÚKOZ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
79
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Zahraniční periodika
Název periodika
Das Gas- und Wasserfach: gwf
Wasser/Abwasser
Gärtnerbörse. Das Magazin für
Zierpflannzenbau
Geodiversitas
Geografický časopis
Geologica Carpathica
Geological Bulletin of Turkey English Edition
Geological Journal
Internetová adresa vystaveného periodika
http://www3.interscience.wiley.com/cgibin/jtoc?ID=1903
Geological Magazine
Geological Society of America
Bulletin
Geological Survey of Canada.
Current Research
Geological Survey of Ireland Annual
Report
Geologie en Mijnbouw
Geologie in Hessen
Geologija
Geologija Rudnych Mestoroždenij
Geologijos Akiračiai
Geologische Abhandlungen Hessen
Geologische Beiträge Hannover
Geologisches Jahrbuch Hessen
Geologisches Jahrbuch. Reihe A
Geologisches Jahrbuch. Reihe B
Geologisches Jahrbuch. Reihe C
Geologisches Jahrbuch. Reihe D
Geologisches Jahrbuch. Reihe E
Geologisches Jahrbuch. Reihe F
Geologisches Jahrbuch. Reihe G
Geologisches Jahrbuch. Reihe H
Geology
Geology of Denmark Survey Bulletin
Geology of Greenland Survey
Bulletin
Geomorfologija
Geophysica
The Geophysical Magazine
Geophysical Transactions Geofizikai Közlemenyek
Geoprofil
Geotektonika
Geotimes
http://www.geotimes.org
Země
Místo uložení
DEU
DTR
DEU
VÚKOZ
FRA
SVK
SVK
TUR
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
GBR
ČGÚ
GBR
USA
ČGÚ
ČGÚ
CAN
ČGÚ
IRL
ČGÚ
NLD
DEU
LTU
RUS
LTU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
USA
DNK
DNK
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
RUS
FIN
JPN
HUN
ČGÚ
ČGÚ,
ČHMÚ
ČHMÚ
ČGÚ
DEU
RUS
USA
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
80
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Zahraniční periodika
Název periodika
Der Geschiebesammler
Géologie de la France
Ginkgoblätter
Giornale di Geologia. Série 3a
GLA Fachberichte
Global Tectonics and Metallogeny
Göttinger Arbeiten zur Geologie und
Paläontologie
Ground Water
Hallesches Jahrbuch für
Geowissenschaften. Reihe B,
Beiheft
Hallesches Jahrbuch für
Geowissenschaften. Reihe B:
Geologie, Paläontologie,
Mineralogie
Hantkeniana Contributions of the
Department of Palaeontology
Eötvos University
HAZNEWS
Historic Gardens Review
Horticultural Industry. The European
Business Magazine
Die Höhle
Hydrogeologie und Umwelt
Hydrogéologie
Hydrological Science Journal
Hydrologie und
Wasserbewirtchaftung
ICAO Journal
Idöjárás
Immergrüne Blätter
Inside Solaris
International Journal of Climatology
International Journal of Earth
Sciences
International Journal of Environment
and Pollution
International Journal of Global
Energy Issues
International Journal of Remote
Sensing
Inzynieria Srodowiska
Israel Environment Bulletin
Israel Journal of Earth Sciences
Izvestija AN, Serija geografičeskaja
Izvestija Russkogo geografičeskogo
Internetová adresa vystaveného periodika
http://www.historicgardens.freeserve.
co.uk/review/index.htm
http://www.cig.ensmp.fr/~iahs/
http://www.met.hu/firat/ido-e.html
Země
Místo uložení
DEU
FRA
DEU
ITA
DEU
USA
DEU
ČGÚ
ČGÚ
VÚKOZ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
USA
DEU
VÚV
ČGÚ
DEU
ČGÚ
HUN
ČGÚ
GBR
GBR
MŽP
VÚKOZ
DEU
VÚKOZ
AUT
DEU
FRA
GBR
DEU
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
VÚV
VÚV
CAN
HUN
DEU
USA
GBR
ČHMÚ
ČHMÚ
VÚKOZ
ČHMÚ
ČHMÚ
http://www3.interscience.wiley.com/cgibin/jtoc?ID=4735
http://link.springer.de/link/service/journals/0 DEU
0531/index.htm
ČGÚ
CHE
MŽP
CHE
MŽP
GBR
ČHMÚ
POL
ISR
ISR
RUS
RUS
ČGÚ
MŽP
ČGÚ
ČHMÚ
ČHMÚ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
81
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Zahraniční periodika
Název periodika
obščestva
Jahrbuch der Geologischen
Bundesanstalt
Jahresberichte und Mitteilungen des
Oberrheinischen geologischen
Vereines Neue Folge
Journal American Water Works
Association
Journal of Applied Ecology
Journal of Applied Meteorology
Journal of Climate
Journal of Ecology
The Journal of Environmental
Education
Journal of Environmental Law
Journal of Fish Biology
Journal of Foraminiferal Research
Journal of Forestry
Internetová adresa vystaveného periodika
http://www.awwa.org/journal/jfeature.htm
http://www.jstor.org/
Země
Místo uložení
AUT
ČGÚ
DEU
ČGÚ
USA
VÚV
GBR
USA
USA
GBR
USA
AOPK
ČHMÚ
ČHMÚ
MŽP
MŽP
GBR
MŽP
VÚV
http://academicpress.com/jfb,
GBR
http://www.idealibrary.com/servlet/useragent
?func=showAllIssues&curIssueID=jfbi
USA
USA
ČGÚ
MŽP
USA
ČGÚ
NLD
VÚV
Journal of Hydrology
Journal of Hydrology and
Hydromechanics [souběžný název
Vodohospodársky časopis]
NLD
SVK
Journal of Metamorphic Geology
Journal of Paleontology
Journal of Petrology
Journal of Sedimentary Research,
Section A,B
Journal of Soil and Water
Conservation
The Journal of Teacher Education
Journal of the Atmospheric Sciences
Journal of the Geological Society
The Journal of the Geological Society
of Japan
Journal of the Meteorological Society
of Japan
Journal of Water Supply: Research
and Technology - Aqua
KA - Wasserwirtschaft, Abwasser,
Abfall
GBR
USA
GBR
USA
ČHMÚ
ČGÚ,
ČHMÚ,
MŽP,
VÚV
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
USA
MŽP
USA
USA
GBR
JPN
PedF
ČHMÚ
ČGÚ
ČGÚ
JPN
ČHMÚ
GBR
MŽP
DEU
DTR
The Journal of Geology
Journal of Hydraulic Research
http://www.safnet.org/pubs/jof/index.
html
http://www.journals.uchicago.edu/JG/
journal
http://www.iahr.nl/e-library/jhroptions.htm
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
82
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Zahraniční periodika
Název periodika
Kwartalnik Akademii GórniczoHutniczej im. St.Staszica.Geologia
Kwiaty. Polski magazyn kwartalny
dla miosników i producentów
róstlin ozdobnych
Land & Water International
Landscape Design. The Journal of the
Landscape Institute
Landschaftsarchitektur. Die
Fachzeitschrift für Menschen, die
unsere Umwelt mitgestalten
Lethaia
Lithos
Litologija i poleznyje iskopajemyje
Macalester International
Mainzer Geowissenschaftliche
Mitteilungen
Meddelanden fran Stockholms
Universitets Institution för
Geologi och Geochemi
Mededelingen Nederlands Instituut
Voor Toegepaste
Geowetenschappen TNO
Memoirs of the Geological Survey of
Belgium
Meteorological and Geoastrophysical
Abstracts
Meteorological Applications
Meteorological Journal [viz
Meteorologický časopis]
Meteorologický časopis [souběžný
název Meteorological Journal]
Meteorologija i gidrologija
Meteorologische Zeitschrift
Meteorology and Atmospheric
Physics
Meyniana
Mémoires de Géologie
Mémoires de la Société Géologique
de France. Nouvelle Série
Mémoires du Muséum National
d'Histoire Naturelle
La Météorologie
Micropaleontology
Mineral Deposits
Mineralia Slovaca
Mineralium Deposita
Internetová adresa vystaveného periodika
Země
Místo uložení
POL
ČGÚ
POL
VÚKOZ
NLD
GBR
VÚV
VÚKOZ
DEU
VÚKOZ
NOR
NOR
RUS
USA
DEU
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
CŽP
ČGÚ
SWE
ČGÚ
NLD
ČGÚ
BEL
ČGÚ
USA
ČHMÚ
GBR
SVK
ČHMÚ
ČHMÚ
SVK
ČHMÚ
RUS
DEU
http://link.springer.de/link/service/journals/0 AUT
ČHMÚ
ČHMÚ
ČHMÚ
http://www.landscape.co.uk/ldj.html
http://www.elsevier.nl/locate/lithos
http://www.journals.cup.org
0703/index.htm
DEU
CHE
FRA
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
FRA
ČGÚ
FRA
USA
CHN
SVK
http://link.springer.de/link/service/journals/0 DEU
ČHMÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
83
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Zahraniční periodika
Název periodika
Internetová adresa vystaveného periodika
Země
Místo uložení
0126/index.htm
Mineralnyje resursy Rossiji
Mineralogical Abstracts
Mineralogical Magazine
Mineralogy and Petrology
Mining Environmental Management
Mitteilungen aus dem Geologisch Paläontologischen Institut der
Universität Hamburg
Mitteilungen der Bayerischen
Staatssammlung für Paläontologie
und Historische Geologie
Mitteilungen der Gesellschaft der
Geologie- und Bergbaustudenten
in Österreich
Mitteilungen der Österreichischen
Geographischen Gesellschaft
Monthly Weather Review
Mosty. Česko-slovenský týždenník
Müll und Abfall
Münstersche Forschungen zur
Geologie und Paläontologie
Nafta-Gaz
National Geographic
RUS
GBR
GBR
http://link.springer.de/link/service/journals/0 AUT
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
GBR
DEU
MŽP
ČGÚ
DEU
ČGÚ
AUT
ČGÚ
AUT
ČGÚ
USA
SVK
DEU
ČHMÚ
MŽP
ČEÚ
DEU
ČGÚ
POL
USA
0710/index.htm
http://www.mining-journal.com
http://www.mosty.sk
http://www.erich-schmidtverlag.de/seited.htm
Naturopa - F
FRA
Naturopa - G
FRA
Naturopa Environment Features
Naturopa Faits Nouveaux
Naturopa Nachrichten
Naturopa Newsletter
Naturopa Nouvelles de
l'Environnement
Naturschutz und Landschaftsplanung.
Zeitschrift für angewandte
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
ČGÚ
AOPK,MŽ
P
AOPK
AOPK,
ČGÚ
AOPK
CŽP
ČGÚ
MŽP
AOPK,
MŽP
AOPK,
MŽP
AOPK,
MŽP
AOPK
AOPK
AOPK
AOPK
AOPK
DEU
VÚKOZ
http://nationalgeographic.com/ngm/
0101
National Parks
Natur und Museum
USA
DEU
Natur und Umwelt
Natura 2000
Natural History
Nature
Naturopa - E
DEU
EUR
USA
GBR
FRA
http://www.nature.com
http://www.nul-online.de
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
84
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Zahraniční periodika
Název periodika
Ökologie
Národné parky
Network Newsletter
Neue Landschaft. Fachzeitschrift für
Garten-, Landschafts-, Spiel- und
Sportplatzbau
Neues Jahrbuch für Geologie und
Paläontologie. Abhandlungen
Neues Jahrbuch für Geologie und
Paläontologie. Monatshefte
Neues Jahrbuch für Mineralogie.
Abhandlungen
Neues Jahrbuch für Mineralogie.
Monatshefte
New Mexico Geology
The New Plantsman
NEWSLETTER. The Top of Norden
Europe
Newsletters on Stratigraphy
Norges Geologiske Undersokelse.
Bulletin
Nos Oiseaux
Noticias Paleontologicas [souběžný
název Boletín Interno de la
Sociedad Espaňola de
Paleontología]
Official Journal of the European
Communities C: Information and
Notices
Official Journal of the European
Communities L: Legislation
Oil & Gas Science and Technology
Oil Shale
Organic Geochemistry
Otečestvennaja Geologija
Our Planet
Ozone Data for the World
ÖGM Bulletin
P2: Pollution Prevention Review
The Palaeobotanist
Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology
Palaeontographica. Abteilung A
Palaeontographica. Abteilung B
Palaeontologia Polonica
Internetová adresa vystaveného periodika
Země
Místo uložení
SVK
USA
DEU
MŽP
CŽP
AOPK,
VÚKOZ
DEU
ČGÚ
DEU
ČGÚ
DEU
ČGÚ
DEU
ČGÚ
USA
GBR
ČGÚ
VÚKOZ
NOR
MŽP
NLD
NOR
ČGÚ
ČGÚ
FRA
ESP
AOPK
ČGÚ
http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/index.html
LUX
MŽP
http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/index.html
LUX
MŽP
FRA
EST
http://www.elsevier.nl:80/inca/publications/s GBR
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
RUS
KEN
CAN
AUT
http://www.interscience.wiley.com/jpages/10 USA
ČGÚ
MŽP
ČHMÚ
ČHMÚ
ČEÚ
http://www.rhs.org.uk/about/mn_pubs_journ
als_plantsman.asp
http://www.norden.org/start/start.asp
tore/4/7/6/
79-0276/
http://www.elsevier.nl/inca/publications/stor
e/5/0/3/3/5/5/
IND
NLD
ČGÚ
ČGÚ
DEU
DEU
POL
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
85
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Zahraniční periodika
Název periodika
Paläontologische Zeitschrift
PaleoBios
Paleontologia Lombarda. Nuova serie
Paleontological Research
Paleontologičeskij žurnal
Palynology including AASP
Newsletter
PANDA Club
PANDA. Das WWF-Magazin
Papers in Meteorology and
Geophysics
Pedagogická revue
Petrologija
Pflanzenschutz Nachrichten Bayer
Polar Research
Polarforschung
Politische Ökologie
Prace mineralogiczne [Kraków]
Prace Panstwowego Institutu
Geologicznego
Predškolská výchova
Proceedings of the American Society
of Civil Engineering [ASCE] - EE
Proceedings of the American Society
of Civil Engineering [ASCE] - HE
Proceedings of the Geologists'
Association
Proceedings of the Ocean Drilling
Program. Initial Reports
Proceedings of the Ocean Drilling
Program. Scientific Results
Profil
Przeglad geograficzny
Przeglad geograficzny. Kwartalnik
Przeglad geologiczny
The Public Garden
Quarterly Journal of the Royal
Meteorological Society
Quaternaria Stockholm University
Ser.A
The Quaternary Research
Radiocarbon
RECYCLING magazin
Regulated Rivers: Research and
Management
Remote Sensing of Environment
Report of Investigation
Internetová adresa vystaveného periodika
Země
Místo uložení
DEU
USA
ITA
JPN
RUS
USA
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
AUT
AUT
JPN
MŽP
MŽP
ČHMÚ
SVK
RUS
DEU
NOR
DEU
DEU
POL
POL
PedF
ČGÚ
VÚKOZ
ČGÚ
ČHMÚ
MŽP
ČGÚ
ČGÚ
SVK
USA
PedF
VÚV
USA
VÚV
GBR
ČGÚ
USA
ČGÚ
USA
ČGÚ
DEU
POL
POL
POL
USA
GBR
ČGÚ
ČHMÚ
ČGÚ
ČGÚ
VÚKOZ
ČHMÚ
SWE
ČGÚ
JPN
USA
DEU
http://www.interscience.wiley.com/jpages/08 GBR
ČGÚ
ČGÚ
ČEÚ
VÚV
http://www.aabga.org
86-9375/info.html
USA
FIN
AOPK
ČGÚ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
86
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Zahraniční periodika
Název periodika
Research Papers. SGU serie C.
Forskningsrapporter
Resurgence
Review of European Community and
International Environmental Law
Reviews in Mineralogy and
Geochemistry
Revista Espaňola de Paleontología
Revue de Micropaléontologie
Revue de Paléobiologie
Risk Analysis
Rivista Italiana di Paleontologia e
Stratigrafia
Rocks and Minerals
Romanian Journal of Mineral
Deposits
Romanian Journal of Paleontology
Romanian Journal of Petrology
Romanian Journal of Stratigraphy
Romanian Journal of Tectonics and
Regional Geology
Rozprawy Monografie
The School Science Review
Schriften des Staatlichen Museums
für Mineralogie
Schweizerische Mineralogische und
Petrographische Mitteilungen
Science
Science Education
Science in China. Series D: Earth
Sciences
Science Report of the Toyohashi
Museum of Natural History
Scientia Geologica Sinica - Overseas
edition
Scientific American
Scripta Geologica
Sedimentary Geology
Sedimentology
Senckenbergiana Lethaea
Senckenbergiana Maritima
Slovak Geological Magazine
Slovenský kras
Smithsonian Contributions to
Paleobiology
Internetová adresa vystaveného periodika
http://www.gn.apc.org/resurgence
Země
SWE
ČGÚ
GBR
GBR
MŽP
MŽP
USA
ČGÚ
ESP
FRA
CHE
USA
ITA
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
MŽP
ČGÚ
USA
ROM
ČGÚ
ČGÚ
ROM
ROM
ROM
ROM
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
POL
ČGÚ
PedF
http://www.ase.org.uk/publish/jnews/ssr/inde GBR
x.html
http://www.scienceonline.org,
http://www.sciencemag.org
http://www3.interscience.wiley.com/cgibin/jtoc?ID=32122
http://sciam.com
Místo uložení
DEU
ČGÚ
CHE
ČGÚ
USA
MŽP
USA
PedF
CHN
ČGÚ
JPN
ČGÚ
CHN
ČGÚ
USA
NLD
NLD
GBR
DEU
DEU
SVK
SVK
USA
MŽP
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
87
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Zahraniční periodika
Název periodika
Sorbifolia
South African Committee for
Stratigraphy Biostratigraphic
Series
Der Spiegel
Spielen und lernen
Spisanie na Balgarskata Akademija
na Naukite
Spisanie na Balgarskoto
Geologičesko Družestvo
Stadt und Grün
Internetová adresa vystaveného periodika
http://www.spiegel.de
Stockholm Contributions in Geology.
Acta Universitatis
Stockholmiensis
Stratigrafija. Geologičeskaja
korrelacija
Stromthemen
Studia Geologica Polonica
Studia Geologica Salmanticensia
Studia Geomorphologica CarpathoBalcanica
Szkolkarstwo
Das Taspo Magazin. Das Magazin für
Produktion, Dienstleistung und
Handel im Gartenbau
The Technical Bulletin of Faculty of
Horticulture, Chiba University
Techniques Sciences Methodes
Tellus, Series A - Dynamic
Meteorology and Oceanography
Tellus, Series B - Chemical and
Physical Meteorology
Terra Nova
Theoretical and Applied Climatology
Time
Tomorrow
Topos. European Landscape Magazin
Tree Planters' Notes
Trudy Paleontologičeskogo Instituta
Trudy. Geologičeskij Institut
Rossijskoj AN
Tübinger Geowissenschaftliche
Arbeiten. Reihe A
Tübinger Geowissenschaftliche
Arbeiten. Reihe C
http://www.time.com
http://www.tomorrow-web.com
Země
Místo uložení
FIN
ZAF
VÚKOZ
ČGÚ
DEU
DEU
BGR
MŽP
PedF
ČGÚ
BGR
ČGÚ
DEU
SWE
AOPK,
VÚKOZ
ČGÚ
RUS
ČGÚ
DEU
POL
ESP
POL
MŽP
ČGÚ
ČGÚ
ČGÚ
POL
DEU
VÚKOZ
VÚKOZ
JPN
VÚKOZ
FRA
DNK
DTR,
VÚV
ČHMÚ
DNK
ČHMÚ
GBR
AUT
USA
SWE
DEU
USA
RUS
RUS
ČGÚ
ČHMÚ
MŽP
AOPK
VÚKOZ
VÚKOZ
ČGÚ
ČGÚ
DEU
ČGÚ
DEU
ČGÚ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
88
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Zahraniční periodika
Název periodika
Tübinger Mikropalaeontologische
Mitteilungen
UIS-Bulletin. Union Internationale de
Spéléologie
Umwelt
UmweltMagazin
Umweltpraxis
Umweltschutz
United Kingdom Minerals Yearbook
Urban Wildlife News
Vaisala News
Vakblad voor de Bloemisterij
Vestnik Moskovskogo Universiteta.
Serija 4: Geologija
Vestník Ministerstva životného
prostredia SR
Vizugyi Koslemények
Vodohospodársky časopis [viz
Journal of Hydrology and
Hydromechanics]
Internetová adresa vystaveného periodika
http://www.umweltschutz.co.at
http://www.bloemisterij.ebi.nl
Waste Management
Wastes Management
Water 21
Water and Environmental
Management Journal
Water Environment & Technology
Water Environment Research
Water Law
Water Research
ČGÚ
AUT
ČGÚ
ČEÚ, MŽP
DEU
AUT
GBR
GBR
FIN
NLD
RUS
ČEÚ, MŽP
ČEÚ
ČEÚ, MŽP
ČGÚ
AOPK
ČHMÚ
VÚKOZ
ČGÚ
SVK
MŽP
HUN
SVK
VÚV
ČGÚ,
ČHMÚ,
MŽP,
VÚV
ČHMÚ,
MŽP,
VÚV
PedF
ČEÚ
VÚV
ČEÚ
SVK
SVK
GBR
DEU
http://industryclick.com/magazine.asp?maga USA
zineid=121&siteid=27
http://www.elsevier.nl/inca/publications/stor
e/4/0/4/404.pub.htt
http://www.iwm.co.uk/journal.html
Místo uložení
DEU
http://www.technikwissen.de/umwelt/aktuell/ DEU
news.asp
http://www.UmweltMagazin.de
DEU
Vodohospodársky spravodajca
Vychovávateľ
Warmer Bulletin
Wasserwirtschaft
Waste Age
Země
NLD
ČEÚ
GBR
GBR
GBR
ČEÚ
VÚV
VÚV
USA
USA
GBR
http://www.elsevier.nl/inca/publications/stor GBR
MŽP
VÚV
MŽP
VÚV
e/3/0/9/
Water Resources Research
Water Science and Technology
Weather
Weather and Forecasting
Wiadomosci Institutu meteorologii i
gospodarki wodnej
WMO Bulletin
USA
GBR
GBR
USA
POL
VÚV
VÚV
ČHMÚ
ČHMÚ
ČHMÚ
CHE
ČHMÚ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
89
Seznam periodik objednaných knihovnami SVISK resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Zahraniční periodika
Název periodika
World Watch
World Water and Environmental
Engineer
Young Children
Zapiski Vserossijskogo
mineralogičeskogo obščestva
Zbierka zákonov Slovenskej
republiky
Zeitschrift der Deutschen
Geologischen Gesellschaft
Zeitschrift für Angewandte Geologie
Zeitschrift für Ökologie und
Naturschutz
Zeitschrift für Pädagogik
Životné prostredie
Internetová adresa vystaveného periodika
http://www.naeyc.org
http://www.gfischer.de
http://nic.savba.sk/sav/inst/uke/zp/zpobsah.html
Země
Místo uložení
USA
GBR
CŽP
MŽP
USA
RUS
PedF
ČGÚ
SVK
MŽP
DEU
ČGÚ
DEU
DEU
ČGÚ
AOPK
DEU
SVK
PedF
CŽP,
ČEÚ,
ČGÚ,
MŽP,
PedF,
VÚKOZ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
90
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky
resortu MŽP a spolupracujících organizací
Ministerstvo životního prostředí
Referenční informační středisko
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Databáze zpracované v rámci spolupráce Poradního sboru pro veřejné informační služby knihoven a
informačních středisek resortu MŽP:
CESTY - Bibliografická databáze cestovních zpráv
Charakteristika:
Zadavatel:
Správce databáze:
Zpracovatel:
Internetová prezentace:
Retrospektiva databáze:
Počet záznamů:
Struktura záznamu:
Aktualizace:
Software:
Výstup:
Databáze cestovních zpráv zaměstnanců MŽP, popř. resortních a spolupracujících organizací
RIS MŽP, PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
DATARES, Mgr. Alena Macháčková, tel.: 068/5233486, 0603767886,
e-mail:[email protected]
Český ekologický ústav, Mgr. Jana Eklová, tel.:02/67122715, fax:02/71737721,
e-mail:[email protected] (od roku 2001, ročník 2000)
Geofond ČR, Ing. Pavel Tvrdý, tel.: 02/33371190 l. 205, fax: 02/370647,
e-mail:[email protected] (do roku 2000, ročník 1999)
RIS MŽP, PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]; SYSNET s.r.o., Ing. Radim Jäger,
tel.: 0606685050, e-mail:[email protected]
1990 - 1999, 2000 ve zpracování
3300
účastník cesty, název zprávy, signatura, rok, účastnické organizace, místo
uložení zprávy, přírůstkové číslo MŽP, geografie, rozsah, přílohy, předmětová
hesla
1x ročně
CDS/ISIS, Lotus Domino
1x ročně tištěná verze pro interní potřebu MŽP a organizací resortu MŽP, v
RIS MŽP tematické rešerše, on-line na www stránce MŽP
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
91
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
DIPL - Bibliografická databáze diplomových prací
Charakteristika:
Databáze obsahuje záznamy diplomových prací se zaměřením na ochranu
životního prostředí v ČR
Zadavatel:
RIS MŽP, PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Správce databáze:
ČEÚ, UK - PedF
Zpracovatel:
ČEÚ, Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 02/67122898, fax: 02/71737721,
e-mail:[email protected];
UK - PedF, Mgr. Alena Skokanová, tel.: 02/21900149. fax: 02/96242420,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1995 – 2000, 2001 ve zpracování
Počet záznamů:
2699
Struktura záznamu:
rok uložení, sigla, autor, název, sídlo VŠ, vysoká škola, země, fakulta, sídlo
fakulty, katedra (pracoviště), vedoucí DP, rok obhájení, počet stran, vybavení,
počet svazků, předmětová hesla v češtině a angličtině, geografie, poznámka
Aktualizace:
1x ročně
Software:
CDS/ISIS
Výstup:
k dispozici ve studovně ČEÚ, v RIS MŽP tematické rešerše, on-line na www
stránce ČEÚ
DIR - Adresář institucí působících v oblasti životního prostředí
Charakteristika:
Referenční databáze mezinárodních, zahraničních a tuzemských institucí
z oblasti životního prostředí
Zadavatel:
RIS MŽP, PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Správce databáze:
DATARES, Mgr. Alena Macháčková, tel.: 068/5233486, 0603767886,
e-mail:[email protected]
Zpracovatel:
RIS MŽP, Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1999 – 2000, 2001 ve zpracování
Počet záznamů:
434
Struktura záznamu:
název instituce, typ, zkratka instituce, země, domovská stránka, adresa
elektronické pošty, tel./fax, kontaktní údaje k pobočkám, předmětová hesla,
poznámka (dřívější název, údaje o založení instituce apod.)
Aktualizace:
průběžně
Software:
CDS/ISIS
Výstup:
tematické rešerše, případně poskytování informací v RIS MŽP
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
92
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
DTRES – Bibliografická anotovaná databáze z oblasti vody a vodního hospodářství
Charakteristika:
Anotovaná bibliografická databáze článků z tuzemských a zahraničních
periodik z oblasti vodního hospodářství, zejména čištění odpadních vod, úprava
pitné vody, vodovody, kanalizace, analýza vody a odpadních vod, měření a
regulace, automatizované řízení ve vztahu k vodnímu hospodářství, výpočetní
technika ve vodním hospodářství
Zadavatel:
RIS MŽP, PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Správce databáze:
DATARES, Mgr. Alena Macháčková, tel.: 068/5233486, 0603767886,
e-mail:[email protected]
Zpracovatel:
DATARES, Mgr. Alena Macháčková, tel.: 068/5233486, 0603767886,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze: 1991 – 2000, 2001 ve zpracování
Počet záznamů:
25 612
Struktura záznamu:
znak MDT, autor, název, překlad názvu, pramen, ročník, rok, číslo, stránky,
vybavení, anotace, předmětová hesla v češtině v textu anotace
Aktualizace:
1x měsíčně
Software:
CDS/ISIS
Výstup:
12x ročně tištěná verze, 12x ročně výstup na disketách na základě objednávky
za úhradu (požadavky RIS MŽP zdarma), rešerše na základě objednávky za
úhradu (požadavky RIS MŽP zdarma), v RIS MŽP tematické rešerše
EKODISK - Plnotextová databáze periodik ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí na CD-ROM
Charakteristika:
Zadavatel:
Správce databáze:
Databáze plných textů vybraných periodik s tematickým zaměřením na ochranu
přírody a ochranu životního prostředí
RIS MŽP, PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
ECCOM, ALPINAUTIC
Retrospektiva databáze:
ECCOM, Ing. Roman Kovář, tel.: 0606569963, e-mail:[email protected];
ALPINAUTIC, Ing. Jan Hruška, tel.: 0603235049,
e-mail:[email protected]
RIS MŽP, PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
SYSNET s.r.o., Ing. Radim Jäger, tel.: 0606685050, e-mail:[email protected]
e-mail:[email protected]
ECCOM, Ing. Roman Kovář, tel.: 0606569963, e-mail:[email protected]
ALPINAUTIC, Ing. Jan Hruška, tel.: 0603235049,
e-mail:[email protected]
1998 – 2000, 2001 ve zpracování
Struktura záznamu:
plný text
Aktualizace:
1x ročně
Software:
Zoner, Lotus Domino
Výstup:
k dispozici v knihovně RIS MŽP, on-line na www stránce MŽP
Zpracovatel:
Internetová prezentace:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
93
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
ENVIR [MŽP] – Bibliografická anotovaná databáze z oblasti ekologické politiky, tvorby a ochrany
ŽP, odpadového hospodářství, ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
Charakteristika:
Anotovaná bibliografická databáze článků z tuzemských a zahraničních
časopisů, monografií, sborníků a dalších informačních pramenů se zaměřením
na ekologickou politiku, tvorbu a ochranu ŽP, odpadové hospodářství,
ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu v ČR a zahraničí
Zadavatel:
RIS MŽP, PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Správce databáze:
DATARES, Mgr. Alena Macháčková, tel.: 068/5233486, 0603767886,
e-mail:[email protected]
Zpracovatel:
ČEÚ, UK - PedF
Retrospektiva databáze:
1991 – 1999, 2000 ve zpracování
Počet záznamů:
16 743
Struktura záznamu:
sigla zpracovatele, autor, název, překlad názvu, pramen, ročník, rok, číslo,
stránky, vybavení, anotace, předmětová hesla v češtině; zápis monografií:
autor, název, překlad názvu, pořadí vydání, místo vydání, nakladatel, rok
vydání, počet stran, anotace, předmětová hesla v češtině
Aktualizace:
1x ročně
Software:
CDS/ISIS
Výstup:
tematické rešerše v RIS MŽP
LITER – Bibliografická anotovaná databáze firemní literatury z oblasti vody a vodního hospodářství
Charakteristika:
Anotovaná bibliografická databáze firemní literatury z oblasti vodního
hospodářství, zejména čištění odpadních vod, úprava pitné vody, vodovody,
kanalizace, analýza vody a odpadních vod, měření a regulace, automatizované
řízení ve vztahu k vodnímu hospodářství, měřicí přístroje, strojně
technologická zařízení úpraven vod a čistíren odpadních vod, čerpací stanice,
projektování úpraven vod a čistíren odpadních vod
Zadavatel:
RIS MŽP, PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Správce databáze:
DATARES, Mgr. Alena Macháčková, tel.: 068/5233486, 0603767886,
e-mail:[email protected]
Zpracovatel:
DATARES, Mgr. Alena Macháčková, tel.: 068/5233486, 0603767886,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1991 – 2000, 2001 ve zpracování
Počet záznamů:
1372
Struktura záznamu:
znak MDT, název firmy, sídlo firmy, země, název firemní literatury, překlad
názvu, bibliografické údaje, anotace, předmětová hesla v češtině v textu
anotace
Aktualizace:
1x měsíčně
Software:
CDS/ISIS
Výstup:
12x ročně tištěná verze, 12x ročně výstup na disketách na základě objednávky
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
94
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
za úhradu (požadavky RIS MŽP zdarma), rešerše na základě objednávky za
úhradu (požadavky RIS MŽP zdarma), v RIS MŽP tematické rešerše
REGIS -Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací
Charakteristika:
Databáze periodik ve fondech jednotlivých knihoven a informačních středisek
resortu MŽP a spolupracujících organizací
Zadavatel:
RIS MŽP, PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Správce databáze:
DATARES, Mgr. Alena Macháčková, tel.: 068/5233486, 0603767886,
e-mail:[email protected]
Zpracovatel:
RIS MŽP, AOPK, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, DATARES, Geofond ČR, UK - PedF,
VÚKOZ, VÚV
Internetová prezentace: RIS MŽP, PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
SYSNET s.r.o., Ing. Radim Jäger, tel.: 0606685050, e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze: 1993 – 2000, 2001 ve zpracování
Počet záznamů:
cca 2485
Struktura záznamu:
instituce, signatura, název, země, ISSN, způsob nabytí, ročník, vystavení na
Internetu, zahájení odběru, ukončení odběru, zpracovatel VBMZP, zařazení do
registru, objednáno pro rok, změna názvu, vydavatel, distributor, česká a
anglická předmětová hesla, poznámka
Aktualizace:
2x ročně
Software:
CDS/ISIS
Výstup:
k nahlédnutí zdarma ve všech knihovnách a informačních střediscích resortu
MŽP, podklady pro tisk (Seznam periodik odborné knihovny RIS MŽP
objednaných v roce..., Seznam periodik objednaných knihovnami a
informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce…,
EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj a Průvodce po veřejných informačních
službách knihoven organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací …)
1x ročně tištěná verze zdarma (aktuální verze za rok 2001 ve zpracování), online na www stránce MŽP
VBMZP- Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí
Charakteristika:
Bibliografická databáze článků z tuzemských a zahraničních periodik,
monografií, sborníků a dalších informačních pramenů s tematickým zaměřením
na životní prostředí v ČR, popř. práce českých autorů publikujících o
problematice životního prostředí v zahraničí
Zadavatel:
RIS MŽP, PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Správce databáze:
DATARES, Mgr. Alena Macháčková, tel.: 068/5233486, 0603767886,
e-mail:[email protected]
Zpracovatel:
RIS MŽP, AOPK, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, VÚKOZ, VÚV, DATARES, UK PedF
Retrospektiva databáze: 1992 – 1999, 2000 a 2001 ve zpracování
Počet záznamů:
cca 25 918
Struktura záznamu:
sigla, třídicí kódy (do ročníku 1977 kódy INFOTERRA, od ročníku 1998 nové
třídění), autor, název, překlad názvu, pramen, ročník, rok, číslo, stránky,
vybavení, předmětová hesla v češtině a angličtině; zápis monografií: autor,
název, překlad názvu, pořadí vydání, místo vydání, nakladatel, rok vydání,
počet stran
Aktualizace:
1x ročně
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
95
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
Software:
Výstup:
CDS/ISIS
k nahlédnutí zdarma ve všech knihovnách a informačních střediscích resortu
MŽP, 1x ročně tištěná verze zdarma
Vlastní databáze:
ACQUIS – Bibliografická databáze předpisů ES a překladů předpisů ES ve vztahu k aproximaci
Charakteristika:
Databáze předpisů a překladů předpisů Evropských společenství vytvářená ve
vztahu k „acquis communitaire” z oblasti životního prostředí
Zpracovatel:
PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected];
Martin Sychrovský, tel.: 0603481357, e-mail:[email protected]
Internetová prezentace:
RIS MŽP, PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected];
SYSNET s.r.o., Ing. Radim Jäger, tel.: 0606685050, e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1997 – 2000, 2001 ve zpracování
Počet záznamů:
572
Struktura záznamu:
celexový kód, informace o dokumentu, sigla, rok uložení, tematické třídění,
název, překlad názvu, číslo předpisu, související předpisy, pramen, předmětová
hesla v češtině a angličtině, uložení překladu, poznámka
Aktualizace:
1x ročně
Software:
CDS/ISIS, Lotus Notes
Výstup:
rešerše pro experty určené k vyjednávání s Evropskou unií v oblasti životního
prostředí, on-line na www stránce MŽP
PERIO - Registr periodik odborné knihovny RIS MŽP
Charakteristika:
Databáze periodik ve fondu odborné knihovny Referenčního informačního
střediska MŽP
Zpracovatel:
PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Internetová prezentace:
RIS MŽP, PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected];
SYSNET s.r.o., Ing. Radim Jäger, tel.: 0606685050, e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
2000, 2001 ve zpracování
Počet záznamů:
512
Struktura záznamu:
instituce, signatura, název, zkratka názvu, země, ISSN, způsob nabytí, ročník,
vystavení na Internetu, zahájení odběru, ukončení odběru, zpracovatel VBMZP,
zařazení do registru, objednáno pro rok, vydavatel, distributor, česká a
anglická předmětová hesla, poznámka
Aktualizace:
2x ročně
Software:
CDS/ISIS, Lotus Domino
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
96
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
Výstup:
k dispozici v knihovně RIS MŽP, uživatelské rešerše zdarma, tematické rešerše
zdarma,, on-line na www stránce MŽP
DATAB - Přehled o zpracovaných databázích
Charakteristika:
Referenční databáze informací o zpracovaných databázích v knihovnách a
informačních střediscích resortu MŽP a spolupracujících organizací
Zpracovatel:
PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Internetová prezentace:
RIS MŽP, PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected];
SYSNET s.r.o., Ing. Radim Jäger, tel.: 0606685050, e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1998 – 2001
Počet záznamů:
42
Struktura záznamu:
název organizace, název databáze, tematika, zadavatel, správce databáze,
zpracovatel, Internetová prezentace, retrospektiva databáze, počet záznamů,
struktura záznamu, aktualizace, software, výstup, podíl knihoven a informačních středisek na zpracování, datum zápisu
Aktualizace:
1x ročně
Software:
CDS/ISIS, Lotus Domino
Výstup:
podklady pro tisk (Průvodce po veřejných informačních službách knihoven a
informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací 1x ročně),
on-line na www stránce MŽP
EC - Bibliografická databáze předpisů ES
Charakteristika:
Zadavatel:
Správce databáze:
Zpracovatel:
Internetová prezentace:
Retrospektiva databáze:
Počet záznamů:
Struktura záznamu:
Databáze předpisů Evropských společenství z oblasti životního prostředí
v rozsahu OJ L, popř. C, s tematickým tříděním dle „The Environmental
Aquis” - retrospektiva předpisů: od r.1967
RIS MŽP, PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
DATARES, Mgr. Alena Macháčková, tel.: 068/5233486, 0603767886,
e-mail:[email protected]
RIS MŽP, PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected];
Martin Sychrovský, tel.: 0603481357, e-mail:[email protected]
RIS MŽP, PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected];
SYSNET s.r.o., Ing. Radim Jäger, tel.: 0606685050, e-mail:[email protected]
1995 – 2000, 2001 ve zpracování
945
celexový kód, sigla, rok uložení, tematické třídění, název, překlad názvu, číslo
předpisu, související předpisy, pramen, předmětová hesla v češtině a angličtině
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
97
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
Aktualizace:
Software:
Výstup:
1x ročně
CDS/ISIS, Lotus Domino
k nahlédnutí zdarma ve všech knihovnách a informačních střediscích resortu
MŽP, 1x ročně tištěná verze ( pro orgány státní správy, samosprávy a školy
zdarma), on-line na www stránce MŽP
ECNOV01 - Bibliografická databáze předpisů ES - novinky
Charakteristika:
Databáze předpisů Evropských společenství z oblasti životního prostředí
v rozsahu OJ L, popř. C, s tematickým tříděním dle „The Environmental
Acquis” - retrospektiva předpisů: od roku 2001
Zpracovatel:
PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
2000 - 2001
Počet záznamů:
cca 40
Struktura záznamu:
celexový kód, sigla, rok uložení, tematické třídění, název, překlad názvu, číslo
předpisu, související předpisy, pramen, předmětová hesla v češtině a angličtině
Aktualizace:
1x měsíčně
Software:
CDS/ISIS
Výstup:
k dispozici v knihovně RIS MŽP, uživatelské rešerše zdarma, tematické rešerše
zdarma, rešerše pro experty určené pro vyjednávání s Evropskou unií v oblasti
životního prostředí, měsíční novinky na www stránce MŽP
ECPRE - Bibliografická databáze překladů předpisů ES
Charakteristika:
Databáze překladů předpisů Evropských společenství z oblasti životního
prostředí s tematickým tříděním dle „The Environmental Aquis”
Zadavatel:
RIS MŽP, PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Správce databáze:
DATARES, Mgr. Alena Macháčková, tel.: 068/5233486, 0603767886,
e-mail:[email protected]
Zpracovatel:
RIS MŽP, PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected];
Martin Sychrovský, tel.: 0603481357, e-mail:[email protected]
Internetová prezentace:
RIS MŽP, PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected];
SYSNET s.r.o., Ing. Radim Jäger, tel.: 0606685050, e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1997 - 30.6.2001
Počet záznamů:
430
Struktura záznamu:
celexový kód, sigla, rok uložení, tematické třídění, název, překlad názvu, číslo
předpisu, související předpisy, pramen, předmětová hesla v češtině a angličtině,
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
98
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
místo uložení překladu
Aktualizace:
1x ročně
Software:
CDS/ISIS, Lotus Domino
Výstup:
k nahlédnutí zdarma ve všech knihovnách a informačních střediscích resortu
MŽP, 1x ročně tištěná verze (pro orgány státní správy, samosprávy a školy
zdarma), on-line na www stránce MŽP
ECZP – Bibliografická databáze článků ze zahraničních časopisů z oblasti EU/ES a předpisů ES
z OJ – L,C
Charakteristika:
Databáze článků ze zahraničních časopisů uložených v odborné knihovně RIS
MŽP, týkající se řešení problematiky životního prostředí a dalších souvisejících
oblastí se životním prostředím v rámci Evropské unie, včetně přípravy ČR na
vstup do EU. Databáze obsahuje i nejnovější připravované a schválené
předpisy ES z excerpovaného Official Journal of EC - řada L + C
Zpracovatel:
PhDr. Nina Vališová, tel.: 02/67122531, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1997 – 2000, 2001 ve zpracování
Počet záznamů:
1473
Struktura záznamu:
měsíc zápisu, tematické heslo pro tisk, autor, název, pramen, ročník, rok, číslo,
stránky, vybavení, předmětová hesla v češtině a angličtině
Aktualizace:
1x měsíčně
Software:
CDS/ISIS
Výstup:
k dispozici v knihovně RIS MŽP, uživatelské rešerše zdarma, tematické rešerše
zdarma
PRACOV – Výběrová bibliografie článků z českých periodik vyřazených z knihovního fondu RIS
MŽP
Charakteristika:
Databáze článků z českých časopisů vyřazených z knihovního fondu odborné
knihovny RIS MŽP, týkajících se problematiky životního prostředí a dalších
oblastí souvisejících se životním prostředím
Zpracovatel:
PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected];
Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1997 - 1999, 2000 a 2001 ve zpracování
Počet záznamů:
1140
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
99
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
Struktura záznamu:
rok zápisu, tematické heslo pro tisk, autor, název, pramen, ročník, rok, číslo,
stránky, vybavení, předmětová hesla v češtině a angličtině
Aktualizace:
1x ročně
Software:
CDS/ISIS
Výstup:
k dispozici v knihovně RIS MŽP, uživatelské rešerše zdarma, tematické rešerše
zdarma
SBERN – Výběrová bibliografie článků z českých periodik
Charakteristika:
Zpracovatel:
Databáze článků z českých časopisů uložených v odborné knihovně RIS MŽP,
týkajících se problematiky životního prostředí a dalších oblastí souvisejících
s životním prostředím
PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected];
Milada Křížová, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1994 – 2000,2001 ve zpracování
Počet záznamů:
11560
Struktura záznamu:
rok zápisu, tematické heslo pro tisk, autor, název, pramen, ročník, rok, číslo,
stránky, vybavení, předmětová hesla v češtině a angličtině
Aktualizace:
1x měsíčně
Software:
CDS/ISIS
Výstup:
k dispozici v knihovně RIS MŽP, uživatelské rešerše zdarma, tematické rešerše
zdarma, podklady pro tisk (Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí
za rok … Bibliografická ročenka … - 1x ročně)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
100
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
Český ekologický ústav
Středisko veřejných informačních služeb pro životní prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
EKOAKCE
Charakteristika:
Zpracovatel:
Retrospektiva databáze:
Počet záznamů:
Struktura záznamu:
Aktualizace:
Software:
Výstup:
Expedice tiskovin
Charakteristika:
Zpracovatel:
Retrospektiva databáze:
Počet záznamů:
Aktualizace:
Software:
Výstup:
Normy ze ŽP
Charakteristika:
Zpracovatel:
Retrospektiva databáze:
Počet záznamů:
Struktura záznamu:
Aktualizace:
Software:
Výstup:
Referenční databáze informací o odborných akcích s tematikou životního
prostředí, konaných v ČR i zahraničí
Mgr. Alena Pohorská, tel.: 02/67122616, fax: 02/71737721,
e-mail:[email protected]
1993 - 2001
cca 1300 ročně
název akce, termín, od - do, určení (veřejnosti, odborníkům), akce zahraniční tuzemská, typ akce, uzávěrka přihlášek, obor, místo konání, doprovodné akce,
pořadatel, adresa pořadatele, zdroj informace, poznámka
denní
Visual FoxPro 5.0, síťová verze v ČEÚ
k dispozici ve studovně ČEÚ, síťová verze v ČEÚ, v EOTELU, tištěný výstup
1x měsíčně zveřejňovaný na Internetu a ve výběru na teletextu ČT1 str. 587,
on-line na www stránce ČEÚ
Referenční databáze expedice tiskovin
Zdeňka Lepková, tel.: 02/67122818, fax: 02/71737721,
e-mail:[email protected]
1996 – 2001
katalog zákazníků 1969, katalog titulů 114
průběžná
Visual FoxPro 5.0, síťová verze v ČEÚ
adresář odběratelů a katalog titulů rozesílaných Střediskem veřejných informačních služeb pro ŽP
Plnotextová databáze norem ze životního prostředí
Helena Čelikovská, tel.: 02/67122550, fax: 02/71737721,
e-mail:[email protected]
1996 - 2001
313, roční přírůstek 51
název normy (český, anglický, francouzský, německý), číslo normy, znaky
MDT, zpracovatel normy, platnost, deskriptory, plný text
průběžná
Visual FoxPro 5.0 lokální verze, připravuje se síťová verze v ČEÚ
databáze přístupná u zpracovatele
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
101
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
Organizace v ŽP
Charakteristika:
Referenční databáze organizací činných v oblasti životního prostředí
Zpracovatel:
Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 02/67122898, fax: 02/71737721,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1995 – 2001
Počet záznamů:
4441, roční přírůstek 778
Struktura záznamu:
název organizace, pracoviště, zkratka, IČO, typ organizace, adresa, telefon, fax,
kontaktní osoba, zdroj informace, poznámka, obor a činnosti, popis, zastoupení
české organizace v zahraničí, zastoupení zahraniční organizace v ČR
Aktualizace:
průběžná
Software:
Visual FoxPro 5.0, sťová verze v ČEÚ
Výstup:
k dispozici ve studovně ČEÚ, síťová verze v ČEÚ
Projekty ostatních rezortů k ŽP
Charakteristika:
Bibliografická databáze projektů s tematikou životního prostředí, financovaných z rozpočtu ostatních rezortů (kromě MŽP)
Zpracovatel:
Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 02/67122898, fax: 02/71737721,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1996 – 1999, 2000 ve zpracování
Počet záznamů:
721
Struktura záznamu:
číslo grantu, název, zadavatel, řešitel, pracoviště, rok zahájení, rok ukončení,
náklady
Aktualizace:
1x ročně
Software:
lokální aplikace ve Visual FoxPro 5.0
Výstup:
databáze není zatím přístupná
Projekty PPŽP a VaV
Charakteristika:
Anotovaná bibliografická databáze projektů Programu péče o životní prostředí
a Výzkumu a vývoje
Zpracovatel:
Mgr. Alena Pohorská, tel.: 02/67122616, fax: 02/71737721,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1992 - 1999, 2000 ve zpracování
Počet záznamů:
2486, roční přírůstek 168
Struktura záznamu:
kód PPŽP (VaV), signatura, náklady, zahájení - ukončení, název, zatřídění,
zadavatel, řešitel, pracoviště řešitele, místo, kooperace, rozsah, anotace,
poznámka, rok zápisu
Aktualizace:
1x ročně po dodání primárních zpráv
Software:
Visual FoxPro 5.0, síťová verze v ČEÚ
Výstup:
k dispozici ve studovně ČEÚ, síťová verze v ČEÚ, tištěná verze za roky 1993 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
102
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
1994, on-line na www stránce ČEÚ
Předpisy ES
Charakteristika:
Databáze platných předpisů ES od roku 1991
Zpracovatel:
RNDr. Jindřiška Jarešová, tel.: 02/67122447, fax: 02/71737721,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1994 - 2001
Počet záznamů:
603, roční přírůstek 62
Struktura záznamu:
číslo předpisu, identifikační číslo, číslo OJ, datum publikování, číslo překladu,
uložení překladu, datum schválení, platnost, anglický název, český název, téma,
druh předpisu, anotace. Databáze má připravenou stránku na plný text překladu
- naplnění se připravuje
Aktualizace:
podle zveřejnění sledovaných dokumentů v OJ
Software:
Visual FoxPro 5.0, síťová verze v ČEÚ
Výstup:
k dispozici ve studovně ČEÚ, síťová verze v ČEÚ
RESERS
Charakteristika:
Anotovaná bibliografická databáze článků z odborných zahraničních i tuzemských časopisů a sborníků vybraných dle informační gesce Střediska
veřejných informačních služeb pro životní prostředí
Zpracovatel:
Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 02/67122898, fax: 02/71737721,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1991 - 2001
Počet záznamů:
15 800, roční přírůstek 1631
Struktura záznamu:
sigla, autor, název, překlad názvu, pramen, ročník, rok, číslo, strana, vybavení,
nakladatel, rok vydání, počet stran, místo vydání, anotace, deskriptory,
identifikační údaj zpracovatele
Aktualizace:
denní
Software:
CDS/ISIS, Visual FoxPro 5.0, síťová verze v ČEÚ
Výstup:
k dispozici ve studovně ČEÚ, síťová verze v ČEÚ, tištěné přírůstky 1x měsíčně
zveřejňované na www stránce ČEÚ, on-line na www stránce ČEÚ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
103
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
Český geologický ústav
Knihovna a bibliografie
Klárov 3
118 21 Praha 1
CASOP
Charakteristika:
Zpracovatel:
Databáze domácích a zahraničních periodik pravých i nepravých
PhDr. J. Novotný, Mgr. K. Pápežová, I. Dvořáková, tel.: 02/240022482,
240022663
Retrospektiva databáze: 2000, 2001 ve zpracování
Počet záznamů:
601
Struktura záznamu:
název dokumentu, druh dokumentu, autoři, korporace, údaje o periodiu,
doplňující názvové údaje, periodické přílohy, vydavatelské údaje, rozsah,
ISSN, klíčová slova, formální deskriptory, deskriptory, sigla a signatura, země
vydání dokumentu, zpracovatelská instituce, zpracování záznamu, úroveň
popisu, identifikační číslo záznamu
Aktualizace:
průběžná
Software:
CDS/ISIS
Výstup:
uživatelský elektronický katalog, tištěný, disketa
Mapy – Databáze rukopisných, tištěných českých a světových map
Charakteristika:
Zpracovatel:
Retrospektiva databáze:
Počet záznamů:
Struktura záznamu:
Aktualizace:
Software:
Výstup:
Tematika souběžně zpracovávaného soupisu a databáze je vymezena
zpracováním a zpřístupňováním bibliografických informací o produkci
publikovaných geologických map vydaných Českým geologickým ústavem.
Konverze kartotéky map od doby vzniku archivu ČGÚ v roce 1919
RNDr. Alena Čejchanová, tel.: 02/24002692, e-mail:[email protected],
Květa Schmidtová, tel. 02/24002692
1992 – 2000, 2001 ve zpracování
20 000
autor, název, mapa tištěná, barevná, edice, kód země, jazyk, měřítko, jméno
listu, vydavatel, poznámky, souřadnice, typ mapy, řež, stratigrafická kolonka,
vysvětlivky, rok vydání, inventární číslo, počet stran, počet listů, poznámka,
zpracovatel, datum
průběžná
FoxPro, Oracle
Databáze, tištěný výstup, digitální
MULTI - vícejazyčný tezaurus geologických věd [The Multilingual Thesaurus of Geosciences]
Charakteristika:
Správce databáze:
Počet záznamů:
Software:
Výstup:
Vícejazyčný tezaurus geologických věd
Ing. Tomáš Jarchovský, CSc., tel.: 02/240022482
5300
CDS/ISIS
tištěný výstup
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
104
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
Retrospektivní báze Geologická bibliografie České republiky (1979 - 1988)
Charakteristika:
Správce databáze:
Retrospektiva databáze:
Počet záznamů:
Struktura záznamu:
Software:
Výstup:
Obsahem retrospektivní Geologické bibliografie z území ČR je zpracování a
zpřístupňování bibliografických informací domácí literatury vztahující se
k tématu české geologie a geologie území ČR. Obsahuje články z časopisů a
knihy
Ing. Tomáš Jarchovský, CSc., tel.: 02/240022482
1979 - 1988
18 355
hlavní název, podnázev, údaje o odpovědnosti, vydání, místo vydání,
nakladatel, datum vydání, rozsah jednotky, další fyzické údaje, název edice,
číslování v rámci edice, poznámky
CDS/ISIS
publikace, databáze, výměna v sítích
RGB ČR – Registrující referátová Geologická bibliografie České republiky
Charakteristika:
Správce databáze:
Zpracovatel:
Retrospektiva databáze:
Počet záznamů:
Struktura záznamu:
Aktualizace:
Software:
Výstup:
Registrující souběžná oborová bibliografie, jejímž charakteristickým rysem je,
že usiluje o zpracování, uchování a zprostředkování domácí tiskové produkce
v její úplnosti. Zahrnuje práce zveřejněné v českých, případně zahraničních
časopisech, knižní publikace a geologické mapy z produkce ČGÚ a dále práce
zahraničních autorů o geologii Českého masivu a části západních Karpat na
území ČR, publikované v dosažitelných pramenech. Tematicky je vymezena
literaturou z oblasti a oborů regionální geologie krystalinika, regionální
geologie sediment. formací, regionální geologie Západních Karpat, regionální
geologie paleozoika a krystalinika Moravy, aplikovanou geologií a geologií
ložisek nerostných surovin. Zachycuje literaturu od roku 1926. Obsahuje
články, knihy a mapy. Základem pro zpracování referátové Geologické
bibliografie jsou dokumenty trvale uchovávané v knihovně ČGÚ.
Ing. Tomáš Jarchovský, CSc., tel.: 02/240022482
Marie Baborská, prom. fil., L. Konopíková, tel.: 02/24002238
1992 - 1999, 2000 ve zpracování
12250
název dokumentu, druh dokumentu, souběžný název, podnázev, 1. autor, další
autoři, editor, názvové záhlaví, název periodika, zkratka, vydání, svazek, rok,
sešit, korporace, počet stran a vybavení, nakladatelské údaje, jazyky abstraktu,
ISSN, ISBN, poznámky, akce, organizátor akce, třídy, volná hesla, regionální
třídění, deskriptory, MULTI, jazyk dokumentu, signatura, země vydání,
přírůstkové číslo, šifra a datum, anotace, abstrakt.
1x 2 měsíce, roční souhrny s redakcí záznamů
CDS/ISIS
Souběžné zpracování v tiskové a elektronické podobě (publikace, disketa, báze
dat). Od roku 1995 je vystavována on-line na www stránce ČGÚ. Dále je
vystavována v elektronickém katalogu, který je veřejně přístupný čtenářům a
uživatelům knihovny ČGÚ zdarma.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
105
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
RKMP - Retrospektivní báze monografií a periodik z produkce vydavatelství ČGÚ
Charakteristika:
Správce databáze:
Zpracovatel:
Databáze monografií a periodik vydaných ČGÚ v letech 1919 – 1990
Ing. Tomáš Jarchovský, CSc., Mgr. V. Ptáčková, tel.: 02/24002482
PhDr. Jaroslav Novotný, tel.: 02/24002482, fax: 02/57320438,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze: 1999 – 2000, 2001 ve zpracování
Počet záznamů:
620
Struktura záznamu:
název dokumentu, druh dokumentu, souběžný název, podnázev, překlad názvu,
autor pro záhlaví, další autoři, korporace, akce, organizátor akce, záhlaví,
vydání, údaje o periodiku, přílohy periodik, název neperiodické přílohy,
nakladatelské údaje, vydavatelské údaje, tiskárna, rozsah, edice, poznámky,
poznámky, ISBN, ISSN, vybrané znaky MDT, další systematický jazyk
(MULTI), personálie, regionální třídění, formální deskriptory, anotace, referát,
obsah, jazyk dokumentu, sigla a signatura, země vydání, zpracovatel, úroveň
popisu, identifikační číslo záznamu, skrytá bibliografie, jmenné odkazy, věcné
odkazy, přírůstkové číslo, šifra a datum zpracování záznamu.
Aktualizace:
průběžně
Software:
CDS/ISIS
Výstup:
u zpracovatele
VGBZ – Výběrová Geologická bibliografie zahraničí
Charakteristika:
Bibliografická databáze článků ze zahraničních časopisů získávaných
knihovnou ČGÚ
Správce databáze:
Mgr. V. Ptáčková, Ing. Tomáš Jarchovský, CSc., tel.: 02/240022482
Retrospektiva databáze: 2001
Počet záznamů:
400
Struktura záznamu:
název dokumentu, druh dokumentu, podnázev, 1. autor, další autoři, editor,
názvové záhlaví, název periodika, zkratka, svazek, rok, sešit, korporace, počet
stran a vybavení, vydavatelské údaje, jazyky abstraktu, ISSN, ISBN, poznámky,
akce, organizátor akce, třídy, volná hesla, regionální třídění, deskriptory,
MULTI, jazyk dokumentu, země vydání, signatur, šifra a datum.
Software:
CDS/ISIS
Výstup:
Je vystavena on-line na www stránce ČGÚ
Zprávy – Databáze výzkumných zpráv
Charakteristika:
Zpracovatel:
Retrospektiva databáze:
Počet záznamů:
Struktura záznamu:
Databáze zpráv ústavních, cizích a cestovních zpráv. Obsahem báze je
zpracování a zpřístupňování bibliografických informací o zprávách
zpracovaných pracovníky ČGÚ v letech 1919 – 2000
RNDr. Alena Čejchanová, tel.: 02/24002692, e-mail:[email protected],
Květa Schmidtová, tel. 02/24002692
1992 – 2000, 2001 ve zpracování
10 000
hlavní název, souběžný název, podnázev, údaje o odpovědnosti, označení
vydání, místo vydání, jméno nakladatele, datum vydání, specifické označení
kartografického dokumentu, další fyzické údaje, edice, poznámky, standardní
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
106
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
Aktualizace:
číslo
průběžně
Český hydrometeorologický ústav
Středisko informačních služeb
Na Šabatce 17
143 00 Praha 4 - Komořany
Čs. výběrová meteorologická bibliografie 1979 - 2001
Charakteristika:
Výběrová bibliografie z oborů meteorologie, klimatologie, agrometeorologie,
hydrologie, čistoty ovzduší
Správce databáze:
Libuše Kyjovská prom. fyz., tel.: 02/44032723, fax: 02/44032721,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1990 - 2001
Počet záznamů:
5200
Struktura záznamu:
název článku, autor, nakladatelské údaje, počet stran, klíčová slova
Aktualizace:
průběžně
Software:
KP-win
Výstup:
k dispozici v knihovně ČHMÚ, uživatelské a tematické rešerše, síťová verze
v ČHMÚ
Referenční databáze CC Physical, Chemical and Earth Sciences 1991 - 2001
Charakteristika:
Databáze článků z časopisů z oborů meteorologie, klimatologie, fyzika
atmosféry, oceánografie, hydrologie, glaciologie, geofyzika, životní prostředí
Správce databáze:
Libuše Kyjovská prom. fyz., tel.: 02/44032723, fax: 02/44032721,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1991 - 2001
Počet záznamů:
53 000
Struktura záznamu:
název článku, autor, ročník, rok, číslo, stránky, klíčová slova, abstrakta
Aktualizace:
čtvrtletní
Software:
CDS/ISIS, od r.2000 KP-sys
Výstup:
k dispozici v knihovně ČHMÚ, uživatelské a tematické rešerše, síťová verze
v ČHMÚ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
107
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
DATARES
Dukelská 11
772 00 Olomouc
DTRES - Bibliografická anotovaná databáze z oblasti vody a vodního hospodářství
Charakteristika:
Zadavatel:
Správce databáze:
Zpracovatel:
Retrospektiva databáze:
Počet záznamů:
Struktura záznamu:
Aktualizace:
Software:
Výstup:
Anotovaná bibliografická databáze článků z tuzemských a zahraničních
periodik z oblasti vodního hospodářství, zejména čištění odpadních vod, úprava
pitné vody, vodovody, kanalizace, analýza vody a odpadních vod, měření a
regulace, automatizované řízení ve vztahu k vodnímu hospodářství, výpočetní
technika ve vodním hospodářství
RIS MŽP, PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
DATARES, Mgr. Alena Macháčková, tel.: 068/5233486, 0603767886,
e-mail:[email protected]
DATARES, Mgr. Alena Macháčková, tel.: 068/5233486, 0603767886,
e-mail:[email protected]
1991 - 2000, 2001 ve zpracování
25 612
znak MDT, autor, název, překlad názvu, pramen, ročník, rok, číslo, stránky,
vybavení, anotace, předmětová hesla v češtině v textu anotace
1x měsíčně
CDS/ISIS
12x ročně tištěná verze, 12x ročně výstup na disketách na základě objednávky
za úhradu (požadavky RIS MŽP zdarma), rešerše na základě objednávky za
úhradu (požadavky RIS MŽP zdarma), v RIS MŽP tematické rešerše
LITER - Bibliografická anotovaná databáze firemní literatury z oblasti vody a vodního hospodářství
Charakteristika:
Anotovaná bibliografická databáze firemní literatury z oblasti vodního
hospodářství, zejména čištění odpadních vod, úprava pitné vody, vodovody,
kanalizace, analýza vody a odpadních vod, měření a regulace, automatizované
řízení ve vztahu k vodnímu hospodářství, měřicí přístroje, strojně
technologická zařízení úpraven vod a čistíren odpadních vod, čerpací stanice,
projektování úpraven vod a čistíren odpadních vod
Zadavatel:
RIS MŽP, PhDr. Věra Krajíčková, tel.: 02/67122260, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Správce databáze:
DATARES, Mgr. Alena Macháčková, tel.: 068/5233486, 0603767886,
e-mail:[email protected]
Zpracovatel:
DATARES, Mgr. Alena Macháčková, tel.: 068/5233486, 0603767886,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze: 1991 – 2000, 2001 ve zpracování
Počet záznamů:
1372
Struktura záznamu:
znak MDT, název firmy, sídlo firmy, země, název firemní literatury, překlad
názvu, bibliografické údaje, anotace, předmětová hesla v češtině v textu
anotace
Aktualizace:
1x měsíčně
Software:
CDS/ISIS
Výstup:
12x ročně tištěná verze, 12x ročně výstup na disketách na základě objednávky
za úhradu (požadavky RIS MŽP zdarma), rešerše na základě objednávky za
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
108
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
úhradu (požadavky RIS MŽP zdarma), v RIS MŽP tematické rešerše
Geofond ČR
Odbor geologické dokumentace
Kostelní 26
170 06 Praha 7
ASGI
Charakteristika:
Dokumentační záznamy o nepublikovaných výsledcích geologických prací
prováděných na území ČR nebo našimi experty v zahraničí
Správce databáze:
RNDr. Renata Kachlíková, tel.: 02/33371190 l.116, fax: 02/370647,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1979 - 2001
Počet záznamů:
131 615
Struktura záznamu:
pořadové číslo záznamu, druh dokumentu, jazyk, zprac. instituce, šifra
zpracovatele, věcné třídění, autor, název zprávy, název úkolu, okres, řešitelská
organizace, rok, rozsah, archivní signatura, číslo úkolu, deskriptory
Aktualizace:
1x měsíčně
Software:
Visual FoxPro, Oracle
Výstup:
k dispozici ve studovně Geofondu ČR zdarma, specializované rešerše za úplatu
(1 záznam 7,50 Kč, pro orgány státní služby zdarma)
GeoRef
Charakteristika:
Databáze publikované geologické literatury - Amerika od roku 1985, Evropa od
roku 1933 na CD-ROM
Zadavatel:
American Geological Institute, Alexandria, VA, USA
Zpracovatel:
Geofond ČR, J. Sedláček, tel.: 02/33371190 l. 115,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1985 - 2001
Počet záznamů:
cca 2 200 000 celkem, zpracování vlastních záznamů české a slovenské
literatury
Výstup:
u zpracovatele
PASCAL
Charakteristika:
Databáze publikované odborné literatury za období 1982 - 1991 a 1993 na CDROM
Správce databáze:
J. Sedláček, tel.: 02/33371190 l. 115, e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1982 - 1993
Počet záznamů:
cca 500 000
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
109
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
Software:
GTI/JOUVE S.I.
Výstup:
u správce databáze
Pedagogická fakulta UK
Středisko vědeckých informací - ústřední knihovna
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
ENVIR [UK - PedF] - výchova k péči o životní prostředí
Charakteristika:
Bibliografická anotovaná databáze, která soustřeďuje od roku 1991 záznamy
článků z domácích a zahraničních periodik se zaměřením na stav životního
prostředí či péči o životní prostředí. Zvláštní pozornost je věnována ekologické
výchově: excerpované články se týkají obecných otázek vzdělávání a výchovy,
metodických návodů, výukových prostředků i aktivit, které nabízejí různé
školní i mimoškolní instituce.Všechny zpracované informace jsou odkazem
doporučeny k využití pro ekologické vzdělávání a výchovu na všech stupních
škol, v oblasti mimoškolní činnosti i ve státní správě, popř. pro potřeby
veřejnosti.
Zadavatel:
UK - PedF, RIS MŽP
Správce databáze:
UK - PedF, Mgr. Alena Skokanová, tel.: 02/21900149, fax: 02/96242420,
e-mail:[email protected]
Zpracovatel:
UK - PedF, Mgr. Alena Skokanová, tel.: 02/21900149, fax: 02/96242420,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1991 – 1999, 2000 ve zpracování
Počet záznamů:
7212, roční přírůstek cca 600
Struktura záznamu:
pořadové číslo; základní bibliografická citace (jméno autora, název článku,
pramen); skupina kódů, které charakterizují anotaci z hlediska jejího obsahu;
anotace; klíčová slova umožňující věcné vyhledávání; kódy využití (doporučení
pro využití informace v oblasti vzdělávání a výchovy); všechny kódy jsou
součástí „Třídění bibliografických záznamů” zpracovaného ve SVI PedF UK
Aktualizace:
1 x ročně
Software:
CDS/ISIS
Výstup:
databáze přístupná v centrální studovně UK -PedF a ve studovně Centra
ekologického vzdělávání a výchovy UK - PedF, 1x ročně tištěný výstup
přístupný rovněž na www stránce UK - PedF
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
110
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Oddělení vzdělávání a informatiky
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
MAKS
Charakteristika:
Bibliografická databáze záznamů z článků z domácích i zahraničních periodik
odebíraných VÚKOZ, tematicky zaměřených na okrasné zahradnictví a
uplatnění vegetace v sídlech a krajině
Zpracovatel:
Ing. Jana Dostálková, tel.: 02/67750038, fax: 02/67750440,
e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1992 - 2001
Počet záznamů:
11 126
Struktura záznamu:
název, překlad názvu, autor, pramen, klíčová slova, někdy stručná anotace
Aktualizace:
průběžně
Software:
CDS/ISIS
Výstup:
k nahlédnutí zdarma v knihovně VÚKOZ, rešerše zdarma, pro firmy placené
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
111
Přehled databází zpracovaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.
Středisko vědeckotechnických informací
Podbabská 30
160 62 Praha 6
Databáze vodohospodářských informací
Charakteristika:
Anotované bibliografické záznamy vodohospodářské literatury
Správce databáze:
Ing. Naďa Wannerová, tel.: 02/20197206, fax: 02/3113804,
e-mail:[email protected]
Zpracovatel:
Alena Heiclová, tel.: 02/20197465, e-mail:[email protected]
Retrospektiva databáze:
1990 - 2001
Počet záznamů:
18 584
Struktura záznamu:
autor, název, pramen, bibliografické údaje, klíčová slova, anotace
Aktualizace:
1x měsíčně
Software:
BIB
Výstup:
rešerše
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
112
Výběr z ediční činnosti organizací resortu MŽP a spolupracujících
organizací v roce 2001
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Praha 10
Tituly vydané Referenčním informačním střediskem
1. EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj - 6x ročně.
Jeho pravidelné rubriky - Studie a souborné informace, Informace z EU/ES, Ekologický monitor, Přehled
odborných akcí v oblasti životního prostředí a další aktuální zprávy přinášejí řadu odborných informací o
problematice životního prostředí. Významná je rovněž orientace na informace z Evropské unie. Plný text
na www stránce MŽP.
2. Cestovní zprávy resortu MŽP. Ročenka 1999. (Dodatek k Ročence 1989 - 1998)
Zahrnuje cestovní zprávy zpracované v RIS v roce 2000. Záznamy jsou řazeny podle signatury. Struktura
záznamu: signatura, autor, název, organizace, rok, česká předmětová hesla, geografie. Ročenka je
vybavena autorským a geografickým rejstříkem organizací a seznamem středisek veřejných informačních
služeb resortu MŽP. Plný text na www stránce MŽP.
Tištěný výstup z databáze CESTY
3. Průvodce po veřejných informačních službách knihoven a informačních středisek organizací
resortu MŽP a spolupracují-cích organizací (stav k 31.5. 2001)
Publikace poskytuje informace o činnosti jednotlivých středisek veřejných informačních služeb resortu
MŽP a spolupracujících organizací - informační gesce, organizační začlenění, personální vybavení,
poskytované inf. služby (knihovnické, bibliografické, dokumentografické a referenční služby, přehled
zpracovávaných a zpřístupňovaných databází, ediční a propagační činnost, archiv, kontakt ke službám),
spolupráce s MŽP a další informace svodného charakteru. Plný text na www stránce MŽP.
4. Předpisy Evropských společenství z oblasti životního prostředí v letech 1967 - 2000.
Publikace obsahuje předpisy publikované v Ústředním věstníku Evropských společenství (řada L, popř.
C) a v databázi Justis CELEX. Snaží se postihnout všechny předpisy související s problematikou
životního prostředí, přičemž je důraz kladen především na ty, které jsou obsaženy v The Environmental
Aquis, ze kterého vychází i třídění předpisů do tematických celků.
Záznamy předpisů jsou v publikaci řazeny podle čísla předpisu. Dále je uveden znak CELEX, název
předpisu v angličtině, bibliografická citace, související předpisy, místo uložení a česká předmětová hesla.
Publikace je vybavena rejstříkem základních a souvisejících předpisů, rejstříkem předmětových hesel a
adresářem organizací. Předpisy, které jsou zařazeny do seznamu k aproximačnímu procesu a jsou
publikovány v The Environmental Acquis, mají číslo předpisu označené tučně s podtržením. Plný text na
www stránce MŽP.
Tištěný výstup z databáze EC
5. Překlady předpisů Evropských společenství z oblasti životního prostředí (stav k 30.6. 2001).
Publikace obsahuje české překlady předpisů ES z oblasti životního prostředí. Překlady jsou utříděny do
tematických celků vytvořených dle The Environmental Aquis.
Dále jsou záznamy řazeny podle čísla předpisu, je v nich uveden název předpisu v angličtině, překlad
názvu a místo uložení překladu. Publikace je vybavena rejstříkem základních a souvisejících předpisů,
rejstříkem předmětových hesel a adresářem organizací. Překlady předpisů, které jsou zařazeny do
seznamu k aproximačnímu procesu a jsou publikovány v The Environmental Acquis, mají číslo předpisu
označené tučně s podtržením. Plný text na www stránce MŽP.
Tištěný výstup z databáze ECPRE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
113
Výběr z ediční činnosti organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
6. Registr Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících
organizací (stav k 30.6.2001).
Publikace zachycuje všechna periodika (s výjimkou denního tisku), která jsou uložena ve fondech
jednotlivých knihoven a informačních středisek a lze je poskytovat formou absenční či prezenční
výpůjčky. Záznamy periodik jsou řazeny abecedně. Struktura záznamu - název periodika, příp. odkaz na
změnu názvu, internetová adresa u vystavených periodik, ISSN, kód země vydání, zkratka názvu
organizace odebírající daný titul, období odběru, signatura, způsob nabytí, poznámka, česká a anglická
předmětová hesla. Registr je vybaven předmětovým rejstříkem, seznamem zkratek kódů organizací,
seznamem použitých kódů názvů zemí. Plný text na www stránce MŽP.
Tištěný výstup z databáze REGIS
7. Seznam periodik objednaných do odborné knihovny RIS MŽP v roce 2001.
Seznam obsahuje všechna periodika objednaná do fondu odborné knihovny RIS MŽP v roce 2001. Je
rozdělen do tří částí - denní tisk, tuzemská periodika, zahraniční periodika. Záznamy uvnitř jednotlivých
částí jsou řazeny abecedně. Struktura záznamu - název periodika, inernetová adresa u vystavených titulů,
kód země vydání (pouze u zahraničního titulu). Seznam je vybaven přehledem použitých kódů názvů
zemí. Plný text na www stránce MŽP.
Tištěný výstup z databáze REGIS (celá databáze vystavena on-line na www stránce MŽP)
8. Seznam periodik objednaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a
spolupracujících organizací v roce 2001.
Seznam je rozdělen do dvou částí – tuzemská periodika, zahraniční periodika. Záznamy uvnitř částí jsou
řazeny abecedně. Struktura záznamu: název periodika, internetová adresa u vystavených titulů, kód země
vydání (u zahraničních titulů), zkratka názvu organizace odebírající daný titul. Seznam je vybaven
přehledem zkratek názvů organizací a přehledem použitých kódů názvů zemí. Plný text na www stránce
MŽP.
Tištěný výstup z databáze REGIS
9. Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí za rok 1999. Bibliografická ročenka 1999.
Zahrnuje informace z oblasti životního prostředí mající vztah k území České republiky. Problematika je
pokryta jednak po složkách životního prostředí, jednak po nástrojích životního prostředí, rovněž i
z hlediska péče o životní prostředí. Obsahuje záznamy článků z českých i zahraničních časopisů,
monografií a sborníků. Jednotlivé záznamy jsou opatřeny českými a anglickými předmětovými hesly.
Pro tematické třídění byla do ročníku 1997 používána obdoba tezauru INFOTERRY, od ročníku 1998 je
používán vlastní systém třídění. Bibliografie je vybavena autorským rejstříkem a seznamem zkratek
časopisů. Plný text na www stránce MŽP
Tištěný výstup z databáze VBMZP
Kontakt k objednání: Ministerstvo životního prostředí, Milada Křížová, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, tel.:
02/6712 2303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Tituly vydávané za finanční podpory Referenčního informačního střediska
1. Dokumentační zpravodaj DATARES - 12x ročně.
Poskytuje anotované záznamy z tuzemských i zahraničních periodik z oblasti vodního hospodářství, zejména
čištění odpadních vod - úprava pitné vody, vodovody, kanalizace, analýza vody a odpadních vod, měření a
regulace, automatizované řízení ve vztahu k vodnímu hospodářství, výpočetní technika ve vodním
hospodářství. Struktura záznamu: MDT, autor, název, překlad názvu, bibliografické údaje, předmětová
hesla, anotace. Vydává DATARES za finanční podpory RIS MŽP.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
114
Výběr z ediční činnosti organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Tištěný výstup z databáze DTRES
2. Výchova k péči o životní prostředí 1999. Výběrová bibliografie za rok 1999.
Anotovaná výběrová bibliografie obsahuje 524 záznamy z tuzemských a zahraničních periodik se zaměřením
na problematiku životního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována především ekologické výchově
(excerpovány jsou články týkající se teoretických otázek environmentálního vzdělávání a výchovy,
metodických návodů, výukových prostředků a aktivit, které nabízejí různé instituce školní i mimoškolní),
dále problematice ekologie člověka, environmentálnímu zdraví, udržitelnému rozvoji či výchově
k udržitelnému způsobu života, vstupu ČR do Evropské unie v souvislosti se stavem životního prostředí.
Uspořádání a vyhledávání informací v bibliografii usnadňuje „Třídění bibliografických záznamů”, které plní
též funkci obsahu, dále rejstříky - kódů odkazů a kódů využití záznamů, předmětových hesel a autorů. Každý
záznam je skupinou kódů doporučen pro využití v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání.
Bibliografie je vydávána za finanční podpory RIS MŽP a je v resortu MŽP a MŠMT distribuována zdarma.
Plný text na http://www.pedf.cuni.cz/svi/vydavatelstvi/.
Tištěný výstup z databáze ENVIR [UK – PedF]
Kontakt k objednání pro zájemce z resortu MŽP: Ministerstvo životního prostředí, Milada Křížová, Vršovická
65, 100 10 Praha 10, tel.: 02/6712 2303, fax: 02/67311381,
e-mail:[email protected]
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kališnická 4-6
130 23 Praha 3
Periodika:
•
Ochrana přírody.
Monografie
1. Příroda 18 – Černý a červený seznam cévnatých rostlin.
2. Seznam chráněných území – aktualizace současné publikace.
3. Národní ekologická síť v ČR k Národní strategii ochrany biodiverzity.
4. Ochrana přírody a krajiny v bývalém VVP Mladá a Ralsko.
5. Ochranářský průvodce bývalým VVP Mladá a Ralsko.
6. Metodika potlačení invazních druhů.
7. Průvodce mezinárodní ochranou přírody.
8. Rozšíření a ochrana ohrožených živočichů v ČR.
9. Vodní ekosystémy a mokřady. Metodická a osvětová příručka.
10. Ochrana netopýrů. Metodické doporučení.
Kontakt k objednání: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3,
tel.: 02/83069276, fax: 02/6970012
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
115
Výběr z ediční činnosti organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Český ekologický ústav
Vršovická 65
100 10 Praha 10
1. Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2001. Statistical Environmental Yearbook of
the Czech Republic 2001.
Kontakt k objednání: Český ekologický ústav, Zdeňka Lepková, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
tel.: 02/67122818, fax: 02/71737721, e-mail:[email protected]
2. Akce v životním prostředí – výstup z databáze, 12x ročně, tiskový výstup a plný text na www stránce
ČEÚ.
Kontakt k objednání: Český ekologický ústav, Mgr. Alena Pohorská, Vršovická 65 , 100 10 Praha 10,
tel.: 02/6712 2616, fax: 02/71737721, e-mail:[email protected]
3. Signální informace – výběr z obsahů zahraničních časopisů s překlady názvů článků, 12x ročně, tiskový
výstup a plný text na www stránce ČEÚ.
Kontakt k objednání: Český ekologický ústav, Mgr. Jaroslava Kotrčová, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
tel.: 02/6712 2898, fax: 02/71737721, e-mail:[email protected]
4. Přírůstky databáze RESERS - 12x ročně, tiskový výstup a plný text na www stránce ČEÚ.
Kontakt k objednání: Český ekologický ústav, Mgr. Jaroslava Kotrčová, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
tel.: 02/6712 2898, fax: 02/71737721, e-mail:[email protected]
Český geologický ústav
Klárov 3
118 21 Praha 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Sborník geologických věd [Journal of Geological Sciences]. Hydrogeologie, inženýrská geologie, sv.21.
Práce Českého geologického ústavu [Czech Geological Survey Special Papers], sv.13.
Sattran,V - Urbain, W.: Géologique du Burkina FASO [Geology of Burkina FASO].
Růžičková, E. a kol.: Quaternary Clastic Sediments of the Czech Republic.
Pešek, J.: Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví.
Geologická bibliografie České republiky za rok 2000.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000.
Geologie národních parků České republiky.
Pošmourný, K. a kol.: Krkonoše – Riesengebirge – Giant Mts.
Valečka, J. a kol.: České Švýcarsko – Böhmische Schweiz – Bohemian Switzerland.
Babůrek, J. a kol.: Šumava – Böhmenwald – Bohemian Forest.
Batík, P. a kol.: Podyjí-Thayatal – Podyjí National Park.
Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1:50 000
Listy:
13-11 Benátky nad Jizerou; 04-43 Bílý Potok; 14-12 Deštné v Orlických horách; 25-12
Hranice; 04-44 Javorník; 14-22 Jeseník; 25-13 Přerov; 23-13 Tábor; 14-21 Travná; 32-12
Volary; 25-41 Vsetín
Kontakt k objednání:
písemné objednávky - Český geologický ústav, vydavatelství, Eva Eisová, Klárov
3, 118 21 Praha 1, tel.: 02/24002576
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
116
Výběr z ediční činnosti organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
přímý prodej - Český geologický ústav, prodejna publikací, Táňa Gajdová, Klárov 3,
118 21 Praha 1, tel.: 02/24002518
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 00 Praha 4-Komořany
1. Meteorologické zprávy – odborný časopis – 6x ročně, cena 180,- Kč/rok.
2. Sborník prací ČHMÚ, sv. 48 – Soukalová, E. – Krejčová, D.: Hodnocení režimu a jakosti podzemní
vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno. 1999. ISBN 80-85813-68-8. Cena 110,- Kč.
3. Sborník prací ČHMÚ, sv. 49 - Řehánek, T.: Hydrologické důsledky antropogenních aktivit na povodí
Horní Ostravice. 2000. ISBN 80-85813-72-6. Cena 130,- Kč.
4. Práce a studie ČHMÚ, sv. 28 – Budík, L.: Statistické zpracování měsíčních a ročních srážkových a
odtokových charakteristik povodí řeky Moravy. 2001. 118 s. ISBN 80-85813-81-5.
5. Výroční zpráva/Annual Report 2000. 52 s. ISBN 80-85813-84-X. Zdarma.
6. Hůnová, I.- Malá, G.: Stanovení míry obtěžování obyvatelstva pachovými látkami pomocí
dotazníkových metod. 40 s. ISBN 80-85813-73-4. Cena 130,- Kč.
7. Vaníček, K.: Solární a ozonová observatoř Hradec Králové 1951-2001 [Solar and Ozone Observatory
Hradec Králové 1951-2001]. 2001. 38 s. ISBN 80-85813-83-1.
8. Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech. Česká republika 2000 /Air Pollution and
Atmospheric Deposition in Data. The Czech Republic 2000. 284 s. ISBN 80-85813-86-6. Cena 650,- Kč.
9. Znečištění ovzduší na území ČR v roce 2000 /Air Pollution in the Czech Republic in 2000. 192 s. ISBN
80-85813-87-4. Cena 1500,- Kč.
10. Hydrologická ročenka České republiky 2000. 148 s. ISBN 80-85813-85-8. Cena 685,- Kč.
Kontakt k objednání: Český hydrometeorologický ústav, Pavla Jirátová, Na Šabatce 17, 143 00 Praha 4Komořany, tel.: 02/44032754, 44032721, e-mail:[email protected]
GEOFOND České republiky
Kostelní 26
170 06 Praha 7
1. Metodické a uživatelské příručky
• Seznam kódů registru vrtů [reedice]. 120 s.
• Pokyny k vyplňování záznamových listů o geologických objektech. cca 40 s.
• Manuál hydrogeologické databáze. cca 20 s.
2. Publikace vydávané odborem nerostných surovin
• Bilance zásob výhradních ložisek nerostů České republiky k 1.1.2001. Díl I.: Rudy, stopové
prvky. cca 90 s.
• Bilance zásob výhradních ložisek nerostů České republiky k 1.1.2001. Díl II.: Palivoenergetické suroviny. cca 90 s.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
117
Výběr z ediční činnosti organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
•
•
•
•
•
Bilance zásob výhradních ložisek nerostů České republiky k 1.1.2001. Díl III.: Výhradní
ložiska nerudních surovin. cca 250 s.
Evidence zásob ložisek nerostů České republiky k 1.1.2001. Ložiska nevyhrazených nerostů
[stavební suroviny]. cca 60 s.
Surovinové zdroje České republiky – Nerostné suroviny [stav 2001]. (česky, anglicky,
německy) cca 160 s.
Stav a pohyb zásob nerostných surovin v letech 1990 – 2000 [výhradní ložiska]. cca 300 s.
Přehled zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních ložiskách nevyhrazených
nerostů. cca 150 s.
3. Informační přehledy
• Katalog přírůstků geologické dokumentace. cca 250 s.
4. Mimo edice
• Ročenka Geofondu ČR za rok 2000. (česky, anglicky). cca 20 s.
Kontakt k objednání: GEOFOND České republiky, Jana Šafránková, Kostelní 26, 170 06 Praha 7, tel.:
02/33371190 l.157, e-mail: [email protected]
Správa chráněných krajinných oblastí České republiky
Kaplanova 1931
148 00 Praha 4
1. Výroční zpráva 2000.
2. Plakáty – Moravský kras, Poodří.
Kontakt k objednání: Správa chráněných krajinných oblastí České republiky, Ing. Zuzana Machátová,
Kaplanova 1931, 148 00 Praha 4, tel.: 02/67994258, fax: 02/7936613, email:[email protected]
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
1. Acta Průhoniciana č. 69: Suchara, I. - Sucharová, J.: Distribution of long-term accumulated atmospheric
deposition loads of metal and sulphur compounds in the Czech Republic determined through forest floor
humus analyses. 2000, 177 s. ISBN: 80-85116-23-5. Cena 240 Kč.
2. Biomasa – zdroj obnovitelné energie v krajině. Sborník mezinárodní konference. 2000, 227 s. ISBN
80-85116-23-5. Cena 300 Kč.
3. Index seminum 2000.
Kontakt k objednání: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, knihovna,
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
118
Výběr z ediční činnosti organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2001
Eva Obdržálková, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, tel.: 02/67750038,
fax: 02/67750023, e-mail:[email protected]
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.
Podbabská 30
160 62 Praha 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hydrologická bibliografie 1999.
Výroční zpráva VÚV T.G.M. za rok 1999.
Bulletin projektu Labe – October 2000 (v angl.).
Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře č. 28, 29, 30.
Vodohospodářské technickoekonomické informace - 3x ročně jako příloha časopisu Vodní hospodářství.
Fuksa, J.K - Schöll, F.: Makrozoobenthos Labe od Krkonoš po Cuxhaven. 2000 – německá a česká
verze.
Mlejnková, H.: Výskyt fyziologických skupin bakterií v říční vodě a sedimentu. 2000
Matoušek, V.: Vznik a vývoj ledových nápěchů. 2000.
Kočková, E. - Žáková, Z.: Řeka Dyje v oblasti mezinárodního přírodního parku Podyjí-Thayatal. 2000.
Křivková, J.: Povodeň 1872 v povodí Berounky a Blšanky. 2001.
Kontakt k objednání: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Zuzana Kücková, Podbabská 30, 160 62
Praha 6, tel.: 02/20197260, fax: 02/3113804, e-mail:[email protected]
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
SVI - ústřední knihovna
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
•
Výchova k péči o životní prostředí 1999. Výběrová bibliografie za rok 1999.
Anotovaná výběrová bibliografie obsahuje 524 záznamy z tuzemských a zahraničních periodik se zaměřením
na problematiku životního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována především ekologické výchově
(excerpovány jsou články týkající se teoretických otázek environmentálního vzdělávání a výchovy,
metodických návodů, výukových prostředků a aktivit, které nabízejí různé instituce školní i mimoškolní),
dále problematice ekologie člověka, environmentálnímu zdraví, udržitelnému rozvoji či výchově
k udržitelnému způsobu života, vstupu ČR do Evropské unie v souvislosti se stavem životního prostředí.
Uspořádání a vyhledávání informací v bibliografii usnadňuje „řídění bibliografických záznamů”, které plní
též funkci obsahu, dále rejstříky - kódů odkazů a kódů využití záznamů, předmětových hesel a autorů. Každý
záznam je skupinou kódů doporučen pro využití v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání.
Bibliografie je vydávána za finanční podpory RIS MŽP a je v resortu MŽP a MŠMT distribuována zdarma.
Plný text na http://www.pedf.cuni.cz/svi/vydavatelstvi/.
Tištěný výstup z databáze ENVIR
Kontakt k objednání: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, SVI - ústřední knihovna,
Mgr. Alena Skokanová, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, tel.: 02/21900149,
e-mail:[email protected]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
119
Videotéka RIS MŽP
Uvedené tituly lze prohlédnout a zdarma zapůjčit na adrese:
Referenční informační středisko MŽP - odborná knihovna
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Kontakt:
Milada Křížová - výpůjční protokol, tel.: 02/67122303, fax: 02/67311381, e-mail:[email protected]
Jitka Šofrová - výpůjční protokol, tel.: 02/67122641, fax: 02/67311381,e-mail:[email protected]
A co dál, město? (Zlín, Krátký film 1990. 17 min.)
VD 1
Alternativa pro život. (SATURN TV 1991. 28 min.)
VD 2
Animované filmy pro děti a dospělé (30 min.)
VD 192
SOS.
Propast.
Černá díra.
Jak se Ester dostala na stůl?
Animované filmy pro děti. (30 min.)
VD 189
Matka země.
Zloba.
Lovec zvěře.
Voda.
Neviditelný chlapeček.
Vodní dobrodružství.
Strom.
Poušť.
Animované filmy pro starší a pokročilé. (31 min.)
VD 188
Šum lesa.
Sbohem, můj malý ostrůvku...
Smog.
Dobré ráno.
Ozon v ohrožení.
Animované šoty. (WWF 1991. 5 min.)
VD 175
Pestrá rajčata.
Recyklace přírody.
Annimal Mundi.
VD 178
Antarktida: poslední hranice. (Velká Británie. 52 min.)
VD 108
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
120
Videotéka MŽP
Antarktida: Barometr klimatických změn (Antarctica - A Hot Spok for Climate Change).
(Praha, Videopřepis 1997. 25 min.)
VD 231
Arktická tragédie (Arktic Tragedy). (Bo Landin, Scandinature Films 1993. 50 min.)
VD 78
Arktické dilema. ( B.m. Dancea 1998. 23 min.)
VD 333
Autogedon. (ČSFR. 40 min.)
VD 122
Bajkalská bolest. (SSSR. 18 min.)
VD 93
Beliami - koloběh fosforu. (ČSFR. 30 min.)
VD 128
Bestiary. (Praha, KF, a.s. SYNERGIA FILM, ČST 1992. 15 min.)
VD 3
Bestiář. (Praha, KF, a.s. SYNERGIA FILM, ČST 1992. 15 min.)
VD 4
Bez olova do Evropy. (Praha, NELI TV)
VD 322
Bezmocnost. (Praha, KF, a.s. 1993. 16 min.)
VD 79
Bílá díra. (10 min.)
VD 116
Bio - bavlna: Švýcarsko-indický projekt (Bio-cotton, a Swiss-India). (Praha,
Videopřepis 1997. 8 min.)
VD 237
Biodynamické zemědělství pod lupou. (B.m., SATURN TV 1991. 28 min.)
VD 5
Bioklimatické stavby. (B.m., A-VIDEO 1992-1995. 15 min.)
VD 176
Biomasa. Příroda pro zítřek. (Ostrava, BANAMI 1994. 30 min.)
VD 49
Biotechnologie čištění odpadních vod. ( Technologie pro ŽP).
VD 4
Bludný kruh. (Praha, KF, a.s. SYNERGIA FILM 1992. 62 min.)
VD 6
Bůh stvořil svět a dal ho člověku. (Polsko. 17 min.)
VD 107
Causa bolševník (Praha, Institut výchovy 1997. 13 min.)
VD 306
Celý svět se stal globálním smetištěm. (ČSFR.)
VD 130
Cena energie. (Bratislava, Slovenská televize 1994. 30 min.)
VD 83
Cena lhostejnosti. (ČSFR. 30 min.)
VD 109
Cena za energii. (ČSFR.)
VD 111
Cesta trvale udržitelného rozvoje. (Austrálie, 1992. 52 min.)
VD 197
Co máme my Číňané. (Praha, Grant b.r.)
VD 344
Co nám chybí ke štěstí? (B.m., Originální Videjournal s.r.o. 1993. 29 min.)
VD 85
Co škodí Moravici. (Opava, AFD Studio 1994. 18 min.)
VD 154
Co vydrží Země (While the Earth Endures). (16 min.)
VD 7
Costa Brava (B.m., b.v. 1996)
VD 307
Country expres - Praha-Nashville. (Praha, ČT a MŽP ČR 1994. 50 min.)
VD 8
Černobylská katastrofa: Záznam ze stavby ochranného krytu (The Chernobyl Accident).
(Praha, Videopřepis 1996. 10 min.)
VD 244
České ekofarmy 10 let poté – čekání na boom. (B.m. BioCit 1999. 36 min.)
VD 350
Čistší technologie - cesta k lepšímu životnímu prostředí. (Cleaner Technology - the Way
to a Better Environmet). (Kodaň, Laos Frydesen Film 1992. 35 min.)
Čtyři okamžiky ticha. (Praha, MŽP-ČT-KF a.s. 1995. 53 min.)
VD 73
VD 140, VD 184
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
121
Videotéka MŽP
Dálkové vytápění. (Praha, ČEZ 1994. 26 min.)
VD 164
Daniel G.: Můj život po dopravním kolapsu. (Baden-Baden, Produkce S. Faltin a P. Ohlendorf
1992. 30 min.)
VD 70
Dech Maryamy. ( B.m., b.v. 1998. 7 min.)
VD 276
Dejme přírodě šanci. (USA. 22 min.)
VD 112
Dekáda rozhodnutí (Decade of Decision). (USA, 1992. 13 min.)
VD 74, VD 194
Děkujem! (Praha, Krátký film 1990. 20 min.)
VD 9, VD 10
Demonstrace u Temelína. (Praha, CDTV 1991. 15 min.)
VD 11
Deset let Emscherského parku. ( B.m. B. Bunde 1999. 45 min.)
VD 336
Děti z Černobylu. (ČSFR. 51 min.)
VD 125
Dětské slyšení. (Praha, Sdružení ÚMOP ČSOP 1992. 16 min.)
VD 13
Do peklíčka? Do nebíčka? (Praha, CDTV 1991. 25 min.)
VD 12, VD 14
Domy v teplém kabátě. (B.m., A-VIDEO 1992 - 1995.)
VD 176
Doupov - Ráj na Zemi. (B.m., HOLLY, reklamní agentura, filmové a televizní studio 1992. 23 min.)
VD 15
Dvě tváře. (B.m., pd Media 1998. 10 min.)
VD 299
Eastern Ore Mountains Natural Parks.
VD 179
Éčko.
VD 136, VD 181
EIA. Příroda pro zítřek. (Ostrava, BANAMI TV 1992. 30 min.)
VD 16
Ekohistorie. ( B.m. NIKE TV 2000. 55 min.)
VD 342
Ekohrátky na doma. (B.m., SKYFILM 1992. 17 min.)
VD 17
Ekologická výchova. (Prostějov, SKYFILM 1994. 30 min.)
VD 169
Ekologie aneb slovo o domě.
Zánik.
Zrození.
Místo.
Prostor.
Pravidlo.
Přežití.
Role.
Růst.
Čas.
Kruh.
VD 168
Ekologie čtyř stěn. (B.m., Pluto film a video 1992. 20 min.)
VD 19
Ekosystém Slovenska. ( Bratislava, Filmové štúdio 1997. 70 min.)
VD 286
Ekotrh Brno. (Brno, ČST 1991. 10 min.)
VD 20
Encyklopedie energetiky. ( Praha, ČEA 1996. 7 min.)
VD 291
Energetika na křižovatce. (Praha, CDTV 1991. 3 min.)
VD 12
Energie III. (Praha, ČEZ 1992.)
VD 155
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
122
Videotéka MŽP
Energie napůl zdarma. (B.m., A-VIDEO, ABF 1992. 15 min.)
VD 21
Financing European Integration. (Luxembourg, European Investment Bank b.r.)
VD 220
Für saubere Luft im Erzgebirge. (Postdam, Film-Art 1997. 6 min.)
VD 223
Genius Loci. (Praha, Grant 1998. 20 min.)
VD 293
Harfa nad Jordánem.
VD 91
Harmonie v zelené a modré. (B.m., Banami TV 1996. 37 min.)
VD 208
Havajské vulkány. (B.m., b.v. 1998. 13 min.)
VD 268
Hora, strom a půda. (Praha, Videopřepis 1997. 21 min.)
VD 236
Hory levharta sněžného (Mountains of the Snow Leopard). (B.m., Survival Anglia LTD
1993. 51 min.)
VD 80
Hospodárně ve vytápění a přípravě teplé vody. (Praha, ČEZ 1994. 27 min.)
VD 165
Hotel svět. (Praha, Originální Videojurnal 1996. 25 min.)
VD 210
Hovořící stromy (Talking Trees). (Praha, Videopřepis 1996. 10 min.)
VD 232
Hrajeme si v přírodě. (Praha, KF a.s. 1990 - 1991. 111 min.)
Jak se diví divočák. 21 min.
Jak přečká zimu veverka. 22 min.
Jak zubr vzpomíná na pravěk. 24 min.
Jak si tykat s vydrou. 23 min.
Jak to vidí moudrý výr. 21 min.
VD 22
Hranice bez ceny. (Německo. 43 min.)
VD 95
CHKO Pálava. (Praha, KF 1990. 29 min.)
VD 23
CHKO Třeboňsko. (Praha, KF 1988. 28 min.)
VD 24
Chráněná oblast Velké mokřiny Sv. Lucie (The Greater St'Lucia Wetlands Park).
(Praha, Videopřepis 1997. 38 min.)
VD 245
Chráněné houby. (B.m., Wytworinia Filmow 1998. 23 min.)
VD 302
Chráněné krajinné oblasti (Hradec Králové, Hellios 1996. 17 min.)
VD 285
Intermezzo. (Praha, Videostudio 101 1990. 34 min.)
VD 10, VD 25
Intermezzo (angl. verze). (Praha, Videostudio 101 1990. 34 min.)
VD 26
Intolerance – Asanace paměti. ( Brno, ČT 2000. 23 min.)
VD 330
Inverze. (Praha, David Studio 1991. 23 min.)
VD 10, VD 27
It's Up to you - make something new! Avoidance and Recycling of Packaging in
the Dual System. (B.m., b.n. 1995.)
VD 218
Jaderná energie ve Francii. Ve Francii to jde. (46 min.)
VD 99
Jaderný odpad mimo kontrolu (In zukunft... atomarer ausser kontrolle)?
(B.m., Westdeutscher Rundfung Koeln 1992. 45 min.)
VD 81
Jádro věci II. (Praha, MŽP, ALLEGRO 1992. 40 min.)
VD 28
Jak se žije těm, kteří vědí, co jedí. (Praha, Grant 1998. 14 min.)
VD 289
Jak úspěšně zlikvidovat křídlatku a bolševník. (Praha, Grant b.r.)
VD 338
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
123
Videotéka MŽP
Jarmek aneb vydržet a pokračovat. (Valašské Klobouky, Český svaz ochránců přírody 1996. 34 min.) VD 207
Javor 98. ( Praha, Binoaut 1998. 14 min.)
VD 277
Jeden rok. (Praha, Grant 1997. 26 min.)
VD 295
Jenom kouř... (13 min.)
VD 119
Jesenický systém. (Jeseník, Technické služby Otokara Březiny 1994.)
VD 134
Jižní Afrika. (Ústí nad Labem, Czech Press 1998.)
Krajina vyschlých řek. 7 min.
Země písečných hor. 6 min.
Pobřeží lachtanů. 7 min.
VD 248
Kaledonský les. ( B.m., Gwydion Griffith 1997. 30 min.)
VD 273
Kam vane vítr... kam teče voda. (Německo. 29 min.)
VD 252
Kantiléna. (ČSFR. 12 min.)
VD 132
Kde hledat radu. (B.m., A-VIDEO 1992 - 1994.)
VD 176
Kdo jsme. (Praha, Grant b.r. 13 min.)
VD 353
Kdo unesl Klaudii? (B.m. Perplex 1999. 12 min.)
VD 323
Kdo Vás, krásné lesy. (Německo. 39 min.)
VD 110
Když skutečnost byla tabu. (Praha, EST 1990. 45 min.)
VD 30
Klondike v Povltaví. (Praha, MŽP-NIKÉ TV 1995. 25 min.)
VD 173
Kocourovy oči. (10 min.)
VD 90
Koho svrbí, ten se škrábe. (6 min.)
VD 105
Kolem kol Olomouce. (B.m., SKYFILM 1995. 22 min.)
VD 202
Kolem staveniště. (SSSR. 11 min.)
VD 96
Komáří ráj. ( Prostějov, Ekologické centrum 1998. 25 min.)
VD 349
Koncert pro Zemi. (B.m., Masseba TV 1991. 37 min.)
VD 20
Kongresové a vzdělávací centrum Průhonice. (Praha, VÚOZ b.r.)
VD 226
Kontakty s přírodou. (Praha, Grant b.r.)
VD 341
Korálky. Přírodovědné programy z Lipky.
Mraveneček. 3 min.
Rozmanitost přírody. 13 min.
Život v půdě. 27 min.
Život v rybníku. 31 min.
Přírodopis za školou. 39 min.
VD 150
Korálky 2. Přírodovědné výukové programy. (B.m., B.n., b..r. 59 min.)
Zimníček.
Ozonový program.
Život na vesnici.
Ptáci.
Jak roste chleba.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
124
Videotéka MŽP
Poznávání léčivých bylin.
VD 219
Kostičky. (Praha, Česká televize 1997. 10 min.)
VD 301
Kosmický vtip. (Velká Británie, 1992. 100 min.)
VD 191
Kouzelná zima. (Izrael, 1992. 31 min.)
VD 195
Krajem řeky Chrudimky. (Chrudim, Okresní úřad 1998. 23 min.)
VD 282
Krajina nikoho. (Praha, ČST, MŽP ČR 1991. 52 min.)
VD 29
Krásné je daleko. (SSSR, Telefilm Minsk 1988. 24 min.)
VD 92
Kronika mrtvého moře. (78 min.)
VD 118
Krušné hory. Back to the Equilibrium.
VD 172
Květena typických biotopů Krušných hor. (Praha, MŽP-DRAMA 1995. 20 min.)
VD 138
Kyjovka, řeka s otazníky. (Brno, VÚV Brno a Povodí Moravy 1994. 23 min.)
VD 139
Kyseliny z nebe. (Velká Británie. 45 min.)
VD 96
Kyslík, jaký je to plyn! (28 min.)
VD 89
Léta se Sovětskou armádou. 3 díly. (Praha, KF a.s. 1992. 57 min., 52 min., 55 min.)
VD 31
Létání s ptáky. (31 min.)
VD 195, VD 90
Letokruhy. (ČSFR. 30 min.)
VD 112
Letová měření. ( Praha, Grant 1998. 10 min.)
VD 288
Lidé pro krajinu, krajina pro lidi. (B.m. Skyfilm 1999. 24 min.)
VD 348
Litovelské Pomoraví. (Prostějov, SKYFILM 1992. 25 min.)
VD 32
Look to the Future, Look after Nature. (B.m., Council of Europe 1995. 25min., 30 min.)
VD 186
Lužní lesy nad soutokem. (Praha, MZe ČR 1995. 27 min.)
VD 200
Madagaskar - ostrov duchů. (ČSFR. 51 min.)
VD 127
Madame Lemurie. Mýtická trilogie. (Praha, KF, a.s. 1993. 36 min.)
VD 167
Malíř Josef Jíra (The Painter Josef Jíra). (Praha, Videopřepis 1997. 24 min.)
VD 242
Manhattan a Madagaskar. (Velká Británie, 1992. 52 min.)
VD 194
Máte slovo. (Praha, CDTV 1991. 51 min.)
VD 12
Mátra nevěří expertům. (50 min.)
VD 114
Měsíční údolí (Moon Valley). (B.m., WHIZ Production a Studiou I K, a.s. 1994. 45 min.)
VD 82
Město pod komínem. ( Praha, Česká televize 1998. 19 min.)
VD 265
Ministři na mušce. (Praha, CDTV 1991. 33 min.)
VD 33
Minuty ekologie. Ekologické minuty. (B.m., MŽP, Česká spořitelna, Studio SPOT 1992. 67 min.)
VD 18
Minuty ekologie. Cyklus videoklipů na téma lidé a životní prostředí. (B.m., Studio Spot Art
Production International 1992 - 1993. 9 min.)
VD 81
Místo pro život. (B.m., Artcentrum 1991. 20 min.)
VD 34
Mít nebo být. ( Praha, Grant 1998. 20 min.)
VD 287
Mizející země (Vainishing Lands). (USA, Laboratory for Coastal Research 1992. 28 min.)
VD 74, VD 190
Mohou být deštné pralesy zachráněny? (ČSFR. 120 min.)
VD 124
Mohou lední medvědi chodit po vodě? (Velká Británie, 1992. 52 min.)
VD 196, VD 117
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
125
Videotéka MŽP
Moje milá. ( B.m., Folimage 6 Rue Jean Bertin 1997. 10 min.)
VD 275
Moloch, Svoboda. (B.m. VOŠFZ 2000. 19 min. 7 min.)
VD 327
Morava. (Prostějov, VERONICA-SKYFILM 1991. 20 min.)
VD 142
Moře jako naděje (Meer als Chance). (Německo, Ulrich Bock Film-Fernsehrprod.
Gmbh 1992. 11 min.)
VD 74
Můj malý Everest. (Polsko, 1989. 11 min.)
VD 195
Muž, který sázel stromy.
VD 149
Myška popelářem. (Německo, 1993. 28 min.)
VD 189
Na ochranu želvy bahenní. (B.m., Wytwarnia filmow 1998. 28 min.)
VD 270
Na větrné hůrce. ( Zlín, Filmová škola 1997. 19 min.)
VD 261
Nakuru - ostrov Afriky. (B.m., ZDF German TV 1997. 54 min.)
VD 298
Napojme prameny. (Praha, MŽP 1995. 23 min.)
VD 201
Národní park Galapágy. ( B.m., b.v. 1998. 14 min.)
VD 267
Národní park Podyjí. (B.m., Studio BEAM 1992. 22 min.)
VD 35
Národní park Šumava stav vzkříšení. (Praha, KF, a.s, SYNERGIA FILM 1993. 25 min.)
VD 36
Naše planeta Země. (23 min.)
VD 115
Naše společná budoucnost. (ČSFR. 23 min.)
VD 123
Návrat k pramenům. (Zlín, Ateliéry Zlín b.r.)
Ekologie krajiny
Význam vody v přírodě
Biodiverzita
Revitalizace krajiny
VD 225
Návraty vody. Revitalizace říčních systémů. (Praha, MŽP 1995. 21 min.)
VD 199
Návraty bohyně. (Praha, Studio Videopřepis 1996.)
VD 213
Naučná stezka Hvozdice. (Opava, AFD Studio 1994. 22 min.)
VD 153
Nebojte se radonu. (B.m., INA 1993. 25 min.)
VD 37
Něco navíc. (28 min.)
VD 105
Někde se začít musí. (B.m., A-VIDEO 1992 - 1995.)
VD 176
Neobyčejný nůž.
VD 91
Nepřírodní katastrofy. (B.m. UNEP 2000. 24 min.)
VD 334
Neslané Nemastné? (Brno, IQ Video 1994. 40 min)
VD 38
New Foundland. (ČSFR. 26 min.)
VD 131
Nová planeta. ( Praha, FAMU 1998. 15 min.)
VD 260
O rybích tyčinkách. (Koeln, Gruppel 1998. 45 min.)
VD 254
O šťastných pesimistech. Dokument ke knize "Pestří a zelení". (Praha, MŽP 1994. 24 min.)
VD 143
O skáceném, uschlém a žádném stromu. (ČSFR. 21 min.)
VD 109
Obrana a životní prostředí. (Praha, Český armádní film.)
VD 205
Obrazy dějin průmyslové revoluce. (B.m., Originální Videojournal b.r. 30 min.)
VD 148
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
126
Videotéka MŽP
Obvinění svědkové. (SU. 60 min.)
VD 103
Obyvatelé. ( B.m., b.v. 1998. 52 min.)
VD 258
Ohrožená kamenná krása. (Praha, Studio Videopřepis 1996. 27 min.)
VD 212
Od Čečny k Černobylu. ( B.m., b.v. 1997. 30 min.)
VD 263
Odpad není jen odpad.
VD 91
Odpadkáři (Pepenadores). (Španělsko, CUEC/UNAM 1992. 28 min.)
VD 88
Odumírání dubů s příznaky tracheomykózního onemocnění.
VD 183
Ohrožené dědictví. (Prostějov, SKYFILM 1992. 26 min.)
VD 76, VD 39
Ochrana druhů biotopů I. a II. (Arten und Biotopschutz). (SRN, b.n. b.r. 2 sv. 28 min., 28 min.)
VD 40
Okamih slávy. (Bratislava, Slovenská televize 1994. 40 min.)
VD 79
Opět volné (Freedom Regained). (Praha, Videopřepis 1996. 24 min.)
VD 230
Osm dní pro Zemi. (Praha, CDTV 1991. 55 min.)
VD 41
Osm dnů moravské apokalypsy. (Olomouc, TV studio Kabel Plus 1997.)
VD 221
Osobnosti trendu. (Praha, Videopřepis 1995. 25 min.)
VD 228
Ostrovy zapomenutého klidu - Znovuosídlení Šumavy. (Ostrava, BANAMI TV 1991. 30 min.)
VD 77
Osudová lež. (USA, 1991. 29 min.)
VD 187
Osypané břehy. (Prostějov, SKYFILM b.r.)
VD 142
Ozářený život. (Německo. 42 min.)
VD 111
Pálava - finiš. (Praha, KF, a.s. 1991. 24 min.)
VD 42
Paměť ztracených vesnic. (B.m., Originální Videojournal b.r. 23 min.)
VD 146
Panelák je kamarád. (B.m. ČT 1999. 19 min.)
VD 329
Papírové putování. (Velká Británie, 1990. 51 min.)
VD 190
Péče o krajinu v Čechách. (Praha, Grant b.r.)
VD 339
Pestrá rajčata. (B.m., CINE ANIMA 1992. 2 min.)
VD 77, VD 136,
VD 175, VD 181
Píseň o řece Opavě. (Opava, Studio AFD b.r. 3 sv.)
díl 1. Tři sestry. 22 min.
díl 2. Živá voda. 18 min.
díl 3. Řeka stárne. 20 min.
VD 152
Planeta dinosaurů (Il Pianeta dei Dinosauri). (Itálie, b.n. 1993. 57 min.)
VD 84
Plody černé Země. (Owoce ziemi czarnej). (Lodž, Produkce Wytworna Filmow
Oswiatowych 1992. 11 min.)
VD 72
Po nás potopa nebude. (B.m., CINEVID 1993. 18 min.)
VD 211
Po větru, po proudu. (57 min.)
VD 101
Počítačové viry. (29 min.)
VD 89
Pod stejným nebem. (ČSFR. 21 min.)
VD 110
Pohledem kachny. (B.m. ZDF 2000. 50 min.)
VD 325
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
127
Videotéka MŽP
Pohroma.
VD 181
Pohyb vlastní silou. (Praha, REBOX 1991. 20 min.)
VD 43
Poločas. (ČSFR. 30 min.)
VD 123
Polské sovy. (B.m., Wytwarnia filmov 1997. 21 min.)
VD 271
Popel na hlavu. (B.m., Originální Videojournal b.r. 30 min.)
VD 147
Popelky naší krajiny. (Praha, b.n. 1996. 28 min.)
VD 209
Poplach v přístavu (Allerte au Port). (Francie, b.m. b.r. 11 min.)
VD 44
Portrét žáby (Portrait of a Froy). (Praha, Videopřepis 1997. 52 min.)
VD 233
Poslední představení na Zemi. (Velká Británie, 1992. 104 min.)
VD 193
Potopa. (Brno, Veronica 1990. 20 min.)
VD 45, VD 144
Potopené nebezpečí na Baltu. (Helsinki, TV 1992. 38 min.)
VD 72
Potraviny bez strachu. (Velká Británie, 1989. 20 min.)
VD 120, VD 192
Povodeň. ( Praha, ČHMÚ 1997.)
VD 280
Povodeň v lesích Jeseníků v roce 1997. ( Praha, Krátký film 1997. 18 min.)
VD 266
Proces. (B.m., SATURN TV 1992. 25 min.)
VD 46
Proč slavík nezpívá (Notatník przyrodniczny - serial - Dlaczego slowik nie speiwa)?
(Polsko, Produkce Wytwórnia Filmów Oswiatowych 1992. 6 min.)
VD 77
Program revitalizace říčních systémů. Retenční nádrže. (Ústí nad Labem, UMA 1996.)
VD 217
Program revitalizace říčních systémů. Vodní toky. (Ústí nad Labem, UMA 1996.)
VD 216
Proměny pod horou Venušinou. (Prostějov, SKYFILM 1984.)
VD 144
Před 500 lety (Five Century Later). (B.m., b.n. b.r. 52 min sv. 52 min.)
VD 47
Překvapivá poušť. (53 min.)
VD 121
Připravte se na přírodní katastrofy. (ČSFR. 27 min.)
VD 128
Příroda Slovácka. (Prostějov, SKYFILM 1992. 33 min.)
VD 53
Přírodní park Jesenicko. (Praha, Grant 1998)
VD 337
Přírodní park východní Krušné hory. (Praha, MŽP-DRAMA 1995. 15 min.)
VD 137
Přírodopis jednoho města.
Než byla Prahou. 30 min.
Lidský faktor. 30 min.
Ostrovy. 30 min.
V neustálém pohybu. 30 min.
VD 166
Přírodopis jednoho města (kapitola 2, lidský faktor). (Praha, Česká televize 1994. 29 min.)
VD 85
Půdní organismy (Organism in the Soil). (Praha, Videopřepis 1997. 7 min.)
VD 246
Radon. Příroda pro zítřek. (Praha, ČST b.r. 24 min.)
VD 51
Rakovnicko. ( Praha, Grant 1997. 25 min.)
VD 284
Recyklace přírody.
VD 175
Recyklace starých odpadů. (Praha, Výroba AV děl 1997. 8 min.)
VD 283
Research Institute of Ornamental Gardening Průhonice. (Praha, VÚOZ b.r.)
VD 227
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
128
Videotéka MŽP
Respektování - Jaderná energetika ano či ne. (B.m., ALLEGRO a MŽP 1992. 61 min.)
VD 54
Revitalizace krajinotvorných programů MŽP ČR. (Ústí nad Labem, UMA 1997.)
VD 247
Revitalizace na Jižní Moravě. ( Prostějov, Ekologické audio. centrum 1998. 33 min.)
VD 281
Revitalizace vody. Příroda pro zítřek. (Ostrava, BANAMI TV 1992. 30 min.)
VD 48
Rieka snov (The River of Dreams). (Praha, Videopřepis 1997. 26 min.)
VD 229
Rok 2084: Skleníkový efekt.
VD 100
Rok oceánů. ( B.m., Greenpeace 1998. 13 min.)
VD 256
Romeo a Julie. (B.m., Boštjan Mansera 1997. 12 min.)
VD 305
Ropáci. (Praha, Grant 1998)
VD 345
Rozhodne to oceán? Mohou světová moře zachránit naše podnebí (Entscheidung im Ozean –
Koennen dei Welmeere unser Klima Retten)? (B.m., Westseutscher Rundfunk Koeln
1993. 60 min.)
VD 86
Rys v mlze. ( Praha, Grant 1998. )
VD 294
Rýže pro svět (Rice For the World). (Praha, Videopřepis 1996. 35 min.)
VD 240
Řeka Doubrava. (Praha, Grant 1998. 23 min.)
VD 290
Řeka pod dozorem.
VD 94
Řeka Chrudimka. (Praha, Grant b.r.)
VD 340
Řeky písku. (Velká Británie, 1991. 51 min.)
VD 126, VD 187
Serengeti musí zaplatit – ráj v ohrožení. (B.m. WDR 1999. 44 min.)
VD 332
S.O.S. - Ozon. (54 min.)
VD 104
7. magdeburský seminář o ochraně vod (čes., angl., něm.). (Praha, Multimedia 1997.)
VD 214
Sen o plutoniu (Plutonium Dream).
VD 55
Síla duhy. (B.m. Dr. Walter Koehler 1998. 50 min.)
VD 325
Situace na Labi II.
VD 171
Sliby do větru. (46 min.)
VD 119
Sluneční doba právě začala. (B.m., A-VIDEO 1992-1995.)
VD 176
Sluneční energie. (Praha, ČEZ 1994. 30 min.)
VD 162
Sluneční energie (Solar Energy). (Praha, Videopřepis 1996. 15 min.)
VD 239
Sluneční kůň. (Sľncový kň). (Bratislava, MK Video 192. 13 min.)
VD 77
Smrt bizona. ( B.m., Scandinature Films 1999. 49 min.)
VD 304
Smrt v Černobylu. (57 min.)
VD 106
Sokolovití dravci. ( Hradec Králové, Travex 1997. 40 min.)
VD 292
Solární energie. Příroda pro zítřek. (B.m., BANAMI 1993. 30 min.)
VD 52
Soubor ekologických filmů z produkce studia Zlín. (Zlín, KF Zlín 1980 - 1989.
180 min. 11 videopořadů.)
VD 56
Soukromý cestopis Libora Vojkůvky. ( Praha, Česká televize 1998. 28 min.)
VD 297
Správa našich národních lesů (Managing our National Forests). (USA, Patrick J. O'Leary 1992.
29 min.)
VD 71
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
129
Videotéka MŽP
Staré skládky. (Německo. 9 min.)
VD 95
Starosti s odpadky. (11 min.)
VD 116
Stěhování mraveniště (Transplantion of an Ant-hill). (Praha, Videopřepis 1996. 7 min.)
VD 238
Stoletá voda. ( B.m., b.v. 1997. 44 min.)
VD 255
Stop! (Praha, KF 1990. 15 min.)
VD 57
Studio E - ekologická výchova. (Praha, ČST 1991. 40 min.)
VD 58
Svět Erazima Koháka. (Praha, MŽP 1996. 26 min.)
VD 198
Svět našich snů. (Indie. 8 min.)
VD 133
Svět úhořů. ( B.m., ZDF German TV 1996. 41 min.)
VD 300
Světlo. (Praha, ČEZ 1994. 27 min.)
VD 163
Šance pro venkov. (Prostějov, SKYFILM 1993. 24 min.)
VD 59
Šot EKOFILM'93. Sestřih z amatérského materiálu. (Praha, KF, a.s. 1994. 20 min.)
VD 69
Šumný Zlín. (B.m. ČT 1999. 23 min.)
VD 324
Tajný faktor. ( B.m., TV 2 1997. 60 min.)
VD 303
Target Group Environmental and Industrial Policy in the Netherlands. (Amsterdam,
Ministry of Housing b.r. 18,5 min.)
VD 222
Tato Země nám byla půjčena. (ČSFR.)
VD 131
Technika pro hospodaření s odpady. MSTS.
VD 170
Temeland. ( Praha, ČVTS 1998. 13 min.)
VD 264
Temelínské pochybnosti. (Praha, KF, a.s. a ČTV 1993. 23 min.)
VD 75, VD 135
Tepelná čerpadla. (Praha, ČEZ 1994. 23 min.)
VD 160
Tepelná čerpadla. Příroda pro zítřek. (1995.)
VD 180
Tetřev. (Praha, Grant b.r.)
VD 347
TGV pro severní Evropu, situace roku 1993. (SNCF Direction de la Communication –
Centre audiovisuel 1933. 22 min.)
VD 177
Tiší strážci. ( B.m., Australian Brodecasting Corporation 1999. 57 min.)
VD 296
To jsou věci - obchod je obchod. (Nizozemí. 10 min.)
VD 133
Toxická pizza. (Toxic Pizza). (Praha, Videopřepis 1997. 27 min.)
VD 241
Trpící slatiny. (29 min.)
VD 115
Tuleni leopardí. (B.m. Saint T Prod. 1999. 26 min.)
VD 328
Tulení hoře I, II. (50 min.)
VD 102
Úděl malé želvy. ( B.m., Globus Film 1996. 18 min.)
VD 274
Údolí na hranici – NP Podyjí. (B.m. Dr. Walter Koehler. 50 min.)
VD 326
Udržitelný rozvoj - soudný den. (Sustainable Development The Last Judgement).
(Praha, Videopřepis 1996. 30 min.)
VD 243
Umíráme, abychom žili. (Praha, Grant b.r.)
VD 326
Úmluva CITES v České republice. ( Prostějov, Ekologické audio. centrum 1998.)
VD 279
Unavená města. (SSSR. 58 min.)
VD 97
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
130
Videotéka MŽP
Unsere Jahre mit der Sowjet Army (Léta se Sovětskou armádou). (Praha, KF, a.s.1992. 53 min.)
VD 60
Uprostřed věci: V supermarketu. (26 min.)
VD 116
Úskalí energetiky. (Praha, CDTV 1991. 48 min.)
VD 12
Úspory energie - Doprava. (Vídeň, Video Team Vienna 1992. 30 min.)
VD 177
Úspory energie rekonstrukcí starších budov. (Praha, ČEZ 1994. 34 min.)
VD 157
Úspory energie v domácnosti. (Praha, ČEZ 1994. 30 min.)
VD 158
Utrpení zvířat. (25 min.)
VD 120
V bodě nula. (Prostějov, SKYFIL 1994. 31 min.)
VD 145
Válka mravenců. ( Amsterdam, Business and Wildfilms 1997. 27 min.)
VD 269
Vápenec a Země (Lime and the Earth - a Natural Balance). (27 min.)
VD 87
Varování staršího bratra (The Older Brother Warning). (USA, b.n. 1991. 56 min.)
VD 61
Ve jménu pokroku. Cesta k přírodě a zpět. (60 min.)
VD 98
Velký přenos bílkovin. ( B.m., b.v. 1997. 44 min.)
VD 272
Vicius Circle (Bludný hruh). (Praha, KF, a.s. SYNERGIA FILM 1992. 62 min.)
VD 62
Videoatlas chráněných a ohrožených druhů. (Praha, b.n.1996. 94 min.)
VD 206
Voda a krajina. (Prostějov, SKYFILM 1993. 21 min.)
VD 63
Voda to odnesla. (ČSFR. 10 min.)
VD 109
Vodní energie. Příroda pro zítřek. (Ostrava, MŽP-BANAMI TV 1995. 30 min.)
VD 174
Volání bílé velryby - Pláč běluhy. (Kanada. 50 min.)
VD 113
Výchova pro život. Pořad věnovaný globální výchově. (Praha, Česká televize 1994. 30 min.)
VD 151
Vysílání s myškou: Myška popelářem. (Die Sendung mit der Maus: Mullmaus).
(Německo, WDR RG Kinder FS: Siegmund Grewenig 1993. 28 min.)
VD 75
Výstava. (Praha, AVE 1993. 30 min.)
VD 64
Vytápění s rozumem. (Praha, ČEZ 1994. 18 min.)
VD 161
Vzpomínáš, vzpomínám ... vzpomínáte ? ( Praha, Krátký film 1998. 59 min.)
VD 257
Who are We? (Praha, SFŽP b.r. 13 min.)
VD 352
Woher weht der Wind ... wohin fliesst das Wasser. (Německo. 29 min.)
VD 253
Years with the Soviet Army (Léta se Sovětskou armádou). (Praha, KF, a.s. 1992. 53 min.)
VD 65
Za energií na sever Evropy. (Praha, ČST, MŽP ČR 1991. 31 min.)
VD 57
Záhuba Země (Devour the Earth). (Londýn, Yvette Vansonová 1992. 20 min.)
VD 73, VD 192
Záchod (Zlín, Filmová škola 1996. 6 min.)
VD 262
Zachráníme Zemi? (Praha, SFŽP b.r. 10 min.)
VD 351
Zákon přírody. ( B.m., Globus Film 1997. 14 min.)
VD 278
Zde se nedá dýchat - Záducha. (20 min.)
VD 105
Zelená střecha. (Praha, SkyTVfilm 1995. 14 min.)
VD 141
Země západního větru (Land of the West Wind). (Velká Británie, Malcolm Penny 1992. 24 min.)
VD 71
Zimní zahrady. (Praha, ČEZ 1994. 26 min.)
VD 159
Získávání půdy pro pro divoká zvířata (Gaining Groung for Wildlie). (B.m., B.n.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
131
Videotéka MŽP
1993. 21 min.)
VD 87
Zlato Kolymy. (Praha, KF, a.s. 1991. 33 min.)
VD 66
Zlín - město v zahradách. (Zlín, KF 1990. 28 min.)
VD 67
Znamení čisté vody. (Praha, ČT - 17. Tvůrčí skupina vzdělávacích pořadů 1992. 25 min.)
VD 76
Znamení zeleného listu.
VD 185
Zóna smrti. (ČSFR. 45 min.)
VD 129
Zpracování odpadu. (USA, 1989. 62 min.)
VD 188
Zpráva o ekologii domova. (ČSFR. 11 min.)
VD 114
Zpráva o lesích. (Německo. 43 min.)
VD 107
Zvuk ticha (The Sound of Silence). (B.m., Belgische radio and Televisie 1993. 32 min.)
VD 88
Železné hory - chráněná krajinná oblast. (B.m., Travex 1996. 46 min.)
VD 251
Železnice - 515,3 km/h. (13 min.)
VD 90
Živá planeta. (USA, Johnson Max 1979. 31 min.)
VD 92
Živá voda. ( B.m., b.v. 1998. 28 min.)
VD 259
Život s vlky. (Praha, Videopřepis 1997. 52 min.)
VD 224
Život za královnu. (B.m. Dr. Walter Koehler 1998. 50 min.)
VD 331
Životní prostředí, auta a my. (B.m., STUDIO SPOT 1993. 14 min.)
VD 68
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
132
Vybrané adresy www stránek se vztahem k životnímu prostředí
Internetové adresy ověřeny k 15.6.2001
Prohledávače/Portály
Alta Vista
http://www.altavista.com
Infoseek
http://www.infoseek.com
Lycos
http://www.lycos.com
Yahoo!
http://www.yahoo.com
Atlas
http://www.atlas.cz
Centrum
http://www.centrum.cz
Seznam českého Internetu
http://www.seznam.cz
U zdroje
http://www.uzdroje.cz (žádá heslo)
Životní prostředí ČR
Organizace resortu MŽP
Ministerstvo životního prostředí ČR
http://www.env.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
http://www.nature.cz
Česká inspekce životního prostředí
http://www.cizp.cz
Český ekologický ústav
http://www.ceu.cz
Český geologický ústav
http://www.cgu.cz
Český hydrometeorologický ústav
http://www.chmi.cz
Geofond ČR
http://www.geofond.cz
Správa chráněných krajinných oblastí ČR
http://www.schkocr.cz
Správa CHKO Labské pískovce
http://www.decin.space.cz/chkolp
Správa CHKO Třeboňsko
http://chkot.envi.cz
Správa Krkonošského národního parku
http://www.krnap.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko
http://www.npcs.cz
Správa NP a CHKO Šumava
http://www.npsumava.cz
Státní fond životního prostředí
http://www.sfzp.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví
http://www.vukoz.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.
http://www.vuv.cz
Nevládní organizace a sdružení
Agentura Koniklec
http://www.koniklec.cz
Brontosauří ekocentrum - Zelený klub
http://www.ecn.cz/env/organ/bezk.htm
Centrum pro otázky životního prostředí UK Praha
http://www.czp.cuni.cz
CEMC - České ekologické manažerské centrum
http://www.cemc.cz
Český svaz ochránců přírody
http://www.ecn.cz/csop/
Domovská stránka ECONNECTu
http://www.ecn.cz
Děti Země
http://www.ecn.cz/private/detizeme
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
133
Vybrané adresy www stránek se vztahem k životnímu prostředí
EKOWATT
http://www.ekowatt.cz
Environmental Management Training Center Network
http://www.ecn.cz/env/vychova/rec.htm
Environmental Partnership for Central Europe (IEPCE) Czech Republic
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
Greenpeace ČR
http://www.greenpeace.cz
Pedagogická fakulta UK
http://www.pedf.cuni.cz
Společnost pro trvale udržitelný život
http://www.czp.cuni.cz/stuz
Ústav pro ekopolitiku
http://www.ecn.cz/iep
Orgány státní správy a samosprávy ČR
Portál veřejné správy ČR
http://www.centralni-adresa.cz/portal/index.html
Svaz měst a obcí
http://www.mesta.cz
Informační server hlavního města Prahy
http://www.prague-city.cz
Kancelář prezidenta republiky
http://www.hrad.cz
Úřad vlády
http://www.vlada.cz
Parlament ČR, Poslanecká sněmovna
http://www.psp.cz
Parlament ČR, Senát
http://www.senat.cz
Ministerstvo dopravy a spojů
http://www.mdcr.cz
Ministerstvo financí
http://www.mfcr.cz
Ministerstvo kultury
http://www.mkcr.cz
Ministerstvo obrany
http://www.army.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí
http://www.mpsv.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj
http://www.mmr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
http://www.mpo.cz
Ministerstvo spravedlnosti
http://portal.justice.cz/justice/ms.nsf/Index?OpenPage
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.msmt.cz
Ministerstvo vnitra
http://www.mvcr.cz
Ministerstvo zahraničních věcí
http://mzv.cz
Ministerstvo zdravotnictví
http://www.mzcr.cz
Ministerstvo zemědělství
http://www.mze.cz
Ministerstvo životního prostředí
http://www.env.cz
Státní správa ČR
http://www.siscr.cz
Český normalizační institut
http://www.csni.cz
http://www.czech.cz
Informační instituce ČR
Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE
Praha
http://ciks.vse.cz
Knihovna ČVUT, Praha (via Telnet)
http://anezka.vc.cvut.cz:23 (vyžaduje heslo)
Knihovna Jiřího Mahena
http://www.kjm.cz
Knihovna Univerzity Palackého Olomouc
http://tin.upol.cz
Knihovna VŠCHT
http://lib-c.vscht.cz
Městská knihovna Praha
http://www.mlp.cz
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
134
Vybrané adresy www stránek se vztahem k životnímu prostředí
Moravská zemská knihovna
http://www.mzk.cz
Národní knihovna Praha
http://www.nkp.cz
Národní lékařská knihovna
http://www.nlk.anet.cz
Parlamentní knihovna ČR
http://www.psp.cz/info/
Státní pedagogická knihovna Komenského
http://alfa.uiv.cz:80/cgi-bin/to/spkk/index.html
Státní technická knihovna
http://www.stk.cz
Státní vědecká knihovna České Budějovice
http://www.cbvk.cz
Státní vědecká knihovna Liberec
http://www.svkli.cz
Státní vědecká knihovna Ústí nad Labem
http://www.svkul.cz
Státní vědecká knihovna v Hradci Králové
http://www.svkhk.cz
Další instituce
Akademie věd ČR
http://www.cas.cz
CECWI Home Page
http://cecwi.fsv.cvut.cz
Fyzikální ústav AV
http://www.fzu.cz
Geologický ústav AV ČR
http://www.gli.cas.cz
Grant Agency of the Czech Republic
http://dec59.ruk.cuni.cz/gacr
Mezinárodní organizace
OSN
UNEP United Nations Environment Programme
http://www.unep.ch
UNESCO
http://www.unesco.org
United Nations
http://www.un.org
United Nations - International Computing Centre
http://www.unicc.org
United Nations Development Programme
http://www.undp.org
United Nations International Drug Control Programme
http://www.undcp.org
WHO World Health Organization
http://www.who.ch
WHO/Europe
http://www.who.dk
WHO/World Meteorological Organization
http://www.wmo.ch
Evropská unie
CEDEFOP
http://www.cedefop.gr
CELEX
http://www.europa.eu.int/celex
Committee of the Regions of the European Union
http://www.cor.eu.int
Community Research and Development Infromation
Service (CORDIS)
http://www.cordis.lu
Council of Europe
http://www.coe.fr
Council of European Municipalities and Regions
http://www.ccre.org
Council of the European Union
http://ue.eu.int
Court of Justice of the European Communities
http://europa.eu.int/cj
DG XI - Environment, Nuclear Safety and Civil Protection
http://europa.eu.int/comm/dg11/index_en.htm
Economic and Social Committee
http://www.esc.eu.int
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
135
Vybrané adresy www stránek se vztahem k životnímu prostředí
European Agency for Safety at Work
http://osha.eu.int/
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
http://www.eudra.org/emea.html
European Commission
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
I*M Europe Portal Page
http://www.echo.lu
European Court of Auditors
http://www.eca.eu.int
European Documentation Centre (EDC)
http://www.uni-mannheim.de/users/ddz/edz/eedz.html
European Environment Agency
http://www.eea.eu.int/
European Investment Bank
http://www.eib.org
European Monetary Institute
http://www.ecb.int
European Ombudsman
http://www.euro-ombudsman.eu.int
European Parliament
http://www.europarl.eu.int
European Patent Office
http://www.european-patent-office.org/index.htm
European Union
http://europa.eu.int
Euro-Site
http://euro.eu.int
Governmental Web Servers
Network Services for the European Union Pharmaceutical
Sector
http://europa.eu.int/gonline_en.html
http://www.eudra.org
EUR–Lex Portal Prototype
http://eur-op.eu.int/portail/
Directorate General Press and Communication
http://www.europa.eu.int/en/comm/spp/rapid.html
Statistical Office of the European Communities
http://europa.eu.int/eurostat.html
Who's Who in the European Union? - Interinstitutional
Directory
http://europa.eu.int/ideaen.html
Rada Evropy
http://stars.coe.fr
OECD
http://www.oecd.fr
NATO
http://www.saclantc.nato.int
Informace o vyspělých zemích
BELGIE
OVAM (Flandry)
http://www.ovam.be/
Environmental administration for the Brussels region
http://www.ibgebim.be
DÁNSKO
Danish Environmental Protection Agency
http://www.mst.dk
Statens DataNet
http://www.sdn.dk
The Dannish Ministry of Environment and Energy
http://www.mem.dk/ukindex.htm
ESTONSKO
Ministry of Environment
http://www.envir.ee
FINSKO
Ministry of Environment
http://www.vyh.fi
Valtioneuvusto
http://www.vn.fi
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
136
Vybrané adresy www stránek se vztahem k životnímu prostředí
FRANCIE
Agency of the Environment and the Control of Energy
(ADEME)
http://www.ademe.fr
Ministère des Affaires Ètrangères
http://www.france.diplomatie.fr
Ministry of Regional Planning and the Environment
http://www.environnement.gouv.fr
IRSKO
Environmental Protection Agency
http://www.environ.ie/environ/envindex.html
Government Server
http://www.irlgov.ie
The Department of the Environment and Local
Government
http://www.environ.ie
ITÁLIE
Home Page dell'AIPA
http://www.aipa.it
Ministry of the Environment
http://www.minambiente.it
Scuola Agraria Monza, public working on composting
http://www.monzaflora.it
KANADA
Environment Canada
http://www.ec.gc.ca
LOTYŠSKO
The Ministry of Environmental Protection and Regional
Development of the Republic of Latvia
http://www.mfa.gov.lv
LUCEMBURSKO
Luxembourg Government
http://www.restena.lu/gover
Ministry of the Environment
http://www.mev.etat.lu
MAĎARSKO
Hungarian Government
http://www.meh.hu/default.htm
Ministry for Environment
http://www.ktm.hu
NĚMECKO
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit
http://www.bmu.de
Umweltbundesamt
http://www.umweltbundesamt.de
Auswärtiges Amt
http://www.auswaertiges-amt.government.de
Bayerische Staatskanzlei
http://www.bayern.de
NIZOZEMSKO
Ministry of Housing, Spatial Planning and the
Environment
http://www.minvrom.nl
National Institute of Public Health and the Environment
http://www.rivm.nl
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
137
Vybrané adresy www stránek se vztahem k životnímu prostředí
POLSKO
Ministry of Environment
http://www.mos.gov.pl/
PORTUGALSKO
General Directorate of the Environment
http://dga.min-amb.pt/arvore.html
RAKOUSKO
Bundeskanzleramt (Sbírky zákonů)
http://www.ris.bka.gv.at
Ministerium für Umwelt, Jugend und Familie
http://www.bmu.gv.at
Umweltbundesamt
http://www.ubavie.gv.at
Ministry for Foreign Affairs
http://www.bmaa.gv.at
Federal Ministry of Science and Transport
http://www.bmwf.gv.at
Wiens web-service
http://www.magwien.gv.at/ma22
ŘECKO
Hellenic Ministry for the Environment, Physical Planning
and Public Works
http://www.minenv.gr
SLOVENSKO
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
http://www.lifeenv.gov.sk/minis/index.html
Slovenská agentúra životného prostredia
http://www.sazp.sk/
SLOVINSKO
Ministrstva za okolje in prostor
http://www.sigov.si/mop/
ŠPANĚLSKO
Ministerio de Medio Ambiente
http://www.mma.es
El Gobierno Informa
http://www.la-moncloa.es
ŠVÉDSKO
Ministry of the Environment
http://www.miljo.regeringen.se/english/english_index.htm
RVF – Sdružení pro odpadové hospodářství
http://www.rvf.se
Swedish Environmental Protection Agency
http://www.environ.se
ŠVÝCARSKO
Confoederation Helvetica - Swiss Confederation
http://www.admin.ch
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL)
http://www.umwelt-schweiz.ch/
USA
US Environmental Protection Agency
http://www.epa.gov
US Food and Drug Administration
http://www.fda.gov
US Department of Energy
http://www.energy.gov/
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
138
Vybrané adresy www stránek se vztahem k životnímu prostředí
National Institutes of Health
http://www.nih.gov
NIOSH National Institute of Occupational Safety and
Health
http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html
US Geological Survey
http://info.er.usgs.gov
VELKÁ BRITÁNIE
CCTA Government Information Service
http://www.open.gov.uk
Department of the Environment, Transport and the
Regions
http://www.detr.gov.uk
Department of the Environment in Northern Ireland
http://www.doeni.gov.uk
Environmental Services Association
http://www.esauk.org
Institute of Wastes Management
http://www.iwm.co.uk
The Environment Agency
www.environment-agency.gov.uk
Informační zdroje a instituce v oblasti životního prostředí
ACSWeb from the American Chemical Society
http://www.acs.org
ATSDR - HazDat Database
http://atsdr1.atsdr.cdc.gov:8080/hazdat.html
ATSDR - Science Corner
http://atsdr1.atsdr.cdc.gov:8080/cx.html
ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease
Registry) - ATSDR's Home Page
http://atsdr1.atsdr.cdc.gov:8080
Australian Environmental Resources Information Network
http://www.erin.gov.au
Bonanza Creek/Caribou, Poker Creek Research Watershed
Homepage
http://www.lter.alaska.edu/
CERES: California Environmental Resources Evaluation
System
http://www.ceres.ca.gov
CIESIN (Consortium for International Earth Sciences
Information Network) Home Page
http://www.ciesin.org
CNIE - Committee for the National Institute for the
Environment
http://www.cnie.org
Commission for Environmental Cooperation
http://www.cec.org
Comprehensive Epidemiologic Data Resource
http://cedr.lbl.gov
Cooperative Research Centre for Freshwater Ecology
http://enterprise.canberra.edu.au/WWW/www-crcfe.nsf
Ecological modelling
http://dino.wiz.uni-kassel.de/ecobas.html
ENVIRO-NET
http://www.enviro-net.com
Environmental and Occupational Health Resource Guide
http://www.eohsi.rutgers.edu/guide.html
Environmental Ethics
http://www.cep.unt.edu
Environmental Journalism Home Page
http://www.sej.org
Environmental News Network
http://www.enn.com
Environmental Organization Directory
http://www.webdirectory.com
Environmental Professional's
http://www.clay.net
Environmental Professional's Guide to the Net
http://www.geopac.com
EnviroWeb - A Project of the EnviroLink Network
http://www.envirolink.org
ERIM
http://www.erim.org
Forest Industry Online
http://forestind.com
GWPC WWW Site Home Page
http://gwpc.site.net
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
139
Vybrané adresy www stránek se vztahem k životnímu prostředí
Chemical Abstracts Service (CAS)
http://www.cas.org
IISDnet (International Institute for Sustainable
Development)
http://iisd1.iisd.ca
Illinois Natural History Survey - HTTP Server Index
http://www.inhs.uiuc.edu
Information Center for the Environment (ICE), University
of California, David (UCD)
http://ice.ucdavis.edu
International Environmental Information Network
http://www.envirobiz.com:80
Kilburn
http://kilburn.keene.edu
Linkages
http://www.iisd.ca/linkages/index.html
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory
http://www.llnl.gov
Natural Environment Research Council
http://www.nerc.ac.uk:80
Pennsylvania Department of Environmental Protection
http://www.dep.state.pa.us
Projektgruppe Energie und Umwelt
http://www.fiz-karlsruhe.de/peu/peu.html
Science and the Environment - A Learning Tool
http://www.cais.com/publish
The World Bank Group
http://www.worldbank.org
U.S. Department of Energy
http://www.doe.gov
U.S. Environmental Protection Agency
http://www.epa.gov
Nevládní organizace
CEE Regional Environmental Center (REC)
http://www.rec.hu
European Centre for Nature Conservation
http://www.ecnc.nl
Friends of the Earth Home Page
http://www.foe.co.uk
Friends of the Environment
http://www.fef.ca
Greenpeace International Home Page
http://www.greenpeace.org/index.shtml
Institute for European Environmental Policy
http://www.greenchannel.com/ieep
WWF Global Network - panda.org
http://www.panda.org
KNIHOVNY
Biblioteca Nacional de Espaňa
Biblioteca Nacional Portugal
Bibliothčque nationale de France
British Library
Die Deutsche Bibliothek
European Environment Library Network
Koninklijke Bibliotheek
Library of Congress Home Page
National Agricultural Library
National Library for the Environment from CNIE
Nationalbiblioteket i Norge
NRCan Headquarters Library
Österreichische Nationalbibliothek
Schweizerische Landesbibliothek
The Royal Library Albert I
The Royal Library of Sweden
U.S. National Library of Medicine (NLM)
http://www.bne.es
http://www.ibl.pt
http://www.bnf.fr
http://www.bl.uk
http://www.ddb.de
http://www.dmu.dk/LibraryNetwork
http://www.konbib.nl
http://lcweb.loc.gov
http://www.nalusda.gov
http://www.cnie.org/nle
http://www.nbr.no
http://www.NRCan.gc.ca
http://www.onb.ac.at
http://www.snl.ch
http://www.kbr.be
http://www.libris.kb.se
http://www.nlm.nih.gov
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vydalo Referenční informační středisko MŽP
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
140
PRŮVODCE PO VEŘEJNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽBÁCH KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH
STŘEDISEK ORGANIZACÍ RESORTU MŽP A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
(stav k 31.5. 2001)
Vydalo Ministerstvo životního prostředí, Referenční informační středisko, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Praha 2001
10. upravené vydání. 140 s.
Tisk ENVITYPO. Praha 4
Náklad 500 výtisků
ISBN 80-7212-178-2

Podobné dokumenty

Profil města Olomouce a mikroregionu Olomoucko 2004

Profil města Olomouce a mikroregionu Olomoucko 2004 Okres, a zejména okresní město, je centrem vzdělanosti a kultury. V Olomouci sídlí Univerzita Palackého se sedmi fakultami, město je druhou největší městskou památkovou rezervací v ČR. Mezi další z...

Více

č. 2 únor 2008

č. 2 únor 2008 ještě snad v neděli došel k telefonu a omlouval se panu Patákovi, že nebyl plně při vědomí při jeho návštěvě o několik hodin dříve). Bezprostřední příčinou úmrtí byl infarkt. Hlavní proslov nad rak...

Více

Tvorba modelu pro přípravu a zpracování experimentálních

Tvorba modelu pro přípravu a zpracování experimentálních případně nad bezodtokovými oblastmi pevniny, a nazývá se malý koloběh vody. Velkým koloběhem vody pak rozumíme interakci mezi pevninou a oceánem, kdy je voda odpařená z oceánu vzdušnými proudy přen...

Více

Informace k OZ 31 - Česká společnost rostlinolékařská

Informace k OZ 31 - Česká společnost rostlinolékařská rostlin. Odbornou způsobilostí musí disponovat všechny osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin. Vzdělávání v této oblasti mohou provádět organizace p...

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA tak metodických návodů, výukových prostředků i aktivit, které nabízejí různé instituce školní i mimoškolní (jako např. centra ekologické výchovy, pedagogická centra a jiné subjekty zabývající se vz...

Více

výroční zpráva 2007

výroční zpráva 2007 rok 2007 se stal posledním rokem mého 44 letého působení v olomoucké zoologické zahradě. V době, kdy jsem do zoo nastoupil 1. prosince 1963 jako zootechnik a inspektor zvěře, byla pouze osm let sta...

Více