Řídící jednotka s mikroprocesorem pro pohon Návod k

Komentáře

Transkript

Řídící jednotka s mikroprocesorem pro pohon Návod k
L8542336
Rev. 11/03/01
Řídící jednotka s mikroprocesorem pro pohon
MBE
Návod k obsluze a montáži
UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI
AUTOMATISMI PER CANCELLI, PORTE,
SERRANDE ED AFFINI
Dichiarazione CE di conformità
EC declaration of confirmity
EG-Konformitatserklarung
Déclaration CE de conformité
Declaracion CE de conformidad
Deklaracja UE o zgodności
Con la presente dichiariamo che il nostro prodotto
We hereby declare that our product
Hiermit erklaren wir, dass unser Produkt
Nous déclarons par la présente que notre produit
Por la presente declaramos que nuestro producto
Niniejszym oświadczamy że nasz produkt
MBE
è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:
complies with the following relevant provisions:
folgenden einschlagigen Bestimmungen entspricht:
correspond aux dispositions pertinentes suivantes:
satisface las disposiciones pertinentes siguientes:
zgodny jest z poniżej wyszczególnionymi rozporządzeniami:
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (89/336/
CCE, 93/68/CEE)
EMC guidelines (89/336/EEC, 93/68/EEC)
EMV-Richtlinie (89/336/EWG, 93/68/EWG)
Directive EMV (89/336/CCE, 93/68/CEE) (Compatibilité
électromagnétique)
Reglamento de compatibilidad electromagnética (89/336/
MCE, 93/68/MCE)
Wytyczna odnośnie zdolności współdziałania elektromagnetycznego (89/336/EWG, 93/68/EWG)
Direttiva sulla bassa tensione (73/23/CEE, 93/68/CEE)
Low voltage guidelines (73/23/EEC, 93/68/EEC)
Tiefe Spannung Richtlinie (73/23/EWG, 93/68/EWG)
Directive bas voltage (73/23/CEE, 93/68/CEE)
Reglamento de bajo Voltaje (73/23/MCE, 93/68/MCE)
Wytyczna odnośnie niskiego napięcia (73/23/EWG, 93/
68/EWG)
Norme armonizzate applicate in particolare:
Applied harmonized standards, in particular:
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
Normes harmonisée utilisées, notamment:
Normas armonizadas utilzadas particularmente:
Normy standard najczęściej stosowane:
Norme armonizzate applicate in particolare:
Applied harmonized standards, in particular:
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
Normes harmonisée utilisées, notamment:
Normas armonizadas utilzadas particularmente:
Normy standard najczęściej stosowane:
EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50082-1
EN 60204-1, EN 60335-1
Data/Firma
Data/Firma
Automatismi Benincà Srl
Via Capitello, 45
36066 Sandrigo (VI)
ITALIA
2
vstup pro nožní spínač
R5
TCA
C12
Z1
C13
Z2
C14
Z3
C16
13
C5
R1
14
R19
U1
Z6
C1
K3
K5
17
F2
16
FUSE
F2 2A
15
Z4
U3
D3
C4
1-PP Mod.
2-C.A.
3-Cond.
4-Prelamp.
11 12
C15
10
D4
PGM
9
TRAC
8
R22
R26
K4
7
D1
R14 R11
R27
R17
R16
R29 Z5
R18
R15 R30
R21
R31
U4
R32 C8
K1
6
24V 12V 0V Power NT FT
Q1 D2
R13R10
5
ELS
R8
R23
R12 R9
R25 R24
TL
4
24VAC
R3
Q3
K2
3
R8
D5
C11
R20 U2
Q2 R6
R28
V1.0
SA02M
C3
2
RTX1
C9
C7 R2
C2
1
Ant. Gnd SCA P.P. Stop FTC +V
C10
F1
F1 6.3A
FUSE
18 F
19 N 20 Lamp 21
22 M2 23 COM 25 M1 26
3
Řídící jednotka s mikroprocesorem pro pohon MBE
Řídící jednotka s mikroprocesorem pro pohon elektrických bran může být používána s motorem o
výkonu maximálně 750W.
Pokyny k montáži:
a) Montáž elektrického zařízení a jeho fungování musí odpovídat platným normám.
b) Doporučujeme umístit výkonové vodiče (motor, napájení el. proudem) odděleně od ovládacích vodičů
(tlačítka, fotobuňky, rádio); aby nedošlo ke vzniku interferencí, používejte nejlépe dvojí rozdílnou izolaci
kabelů (srovnej EN 60204-1 15.1.3).
c) Před zapojením proudu ověřte, zda jsou všechna zapojení provedena správně.
d) Zjistěte, zda byla správně nastavena funkce přepínače Dip-Switch.
e) Vstupy N.C., které nebudou používány, je potřeba přemostit
f) V případě, že motor změní směr otáček, stačí vyměnit vodiče „APRE“ OTEVŘÍT – „CHIUDE“ ZAVŘÍT na
samotném motoru.
Funkce VSTUPŮ/VÝSTUPŮ:
(1)
(2)
(3.8)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8.9)
(10,11)
(12,13,14)
(15,16,17)
(18,19)
(20,21)
(22,23,24)
Označení pro anténu
Obrazovka antény
SCA= Signál označující otevření brány
P.P.= Vstup pro tlačítko posun-posun (kontakt N.O.)
Stop= Vstup pro tlačítko stop (kontakt N.C.)
FTC= Vstup pro přijímač fotobuňky (kontakt N.C.)
+V= Společné pro všechny vstupy systému řízení
OUT24VAC= Výstup pro pomocné napájení 24 Vac (100Ma max.).
ELS.= Připojení pro elektrické zavírání na 12V.
Pro sekundární vinutí transformátoru
Pro primární vinutí transformátoru
INPUT 230VAC= Napájení řídící jednotky 230Vac, 50 Hz (dodržet fáze/nulák)
Lamp= Blikající světlo
„APRE" OTEVŘÍT/„CHIUDE" ZAVŘÍT/COM= Pro příslušné koncovky kabelů motoru 2 na 230Vac, 50Hz.
Povinné je zapojení uzemňujícího vedení (žluto/zeleného) ke skříni motoru.
(24,25,26) COM/„APRE" OTEVŘÍT/„CHIUDE" ZAVŘÍT= Pro příslušné koncovky kabelů motoru 1 na 230Vac, 50Hz.
Povinné je zapojení uzemňujícího vedení (žluto/zeleného) ke skříni motoru.
Jestliže bude používán systém řízení se vstupem pro nožní ovládání, je potřeba zapojit standardně otevřené
tlačítko (N.O.) v místě mezi vstupem +V (společný pro pohon) a čepem mezi svorkami P.P. a STOP
Řídící jednotka je vybavena vnitřním rádiovým modulem pro přijímání dálkově ovládaných impulsů, současně
jednosměrných i střídavých s frekvencí 433.92MHz.
Abyste mohli obsluhovat dálkový ovládač, je nutné se nejdříve naučit s ním pracovat, způsob ukládání
předvoleb do paměti je uveden níže, zařízení je schopno si zapamatovat 14 různých předvoleb.
Funkce přepínačů Dip-Switch:
DSW1
Vybírá způsob fungování pro „Tlačítko P.P". a pro dálkový ovládač.
Off: Funkce „OTEVŘÍT" - „STOP" - „ZAVŘÍT"
On: Funkce „OTEVŘÍT" - „ZAVŘÍT" - „OTEVŘÍT
DSW2 Zapíná a vypíná opakování samočinného zavírání.
Off: Opakování samočinného zavírání je vypnuto.
On: Opakování samočinného zavírání je zapnuto.
DSW3 Zapíná a vypíná funkci sdílení.
Off: Funkce sdílení vypnuta.
On: Funkce sdílení zapnuta.
DSW4 Zapíná a vypíná výstražnou funkci.
Off: Výstražné blikající světlo vypnuto.
On: Výstražné blikající světlo zapnuto
14
Funkce kondenzátorů:
TCA
Umožňuje nastavit dobu pro opakování samočinného zavírání během zapnutí, nastavením
přepínače dip-switch „DSW2 = On. Nastavení doby se pohybuje v rozmezí od 1 sek. do 250 sek.
Minimální čas získáte otočením potenciometru proti směru hodinových ručiček.
TL
Umožňuje nastavit dobu činnosti uvedených procesů, jejichž softwarové zabezpečení se zapne v
případě, kdy koncové vypínače budou poškozeny (nastavený čas musí být o 4 sek. delší než čas
skutečného přesunutí automatizmu). Nastavení času se pohybuje v rozmezí od 1 sek. do 125s.
Minimální čas získáte otočením potenciometru proti směru hodinových ručiček.
Upozornění:
Řídící jednotka odečítá TL pouze v případě kompletního manévru. Pokud tedy chcete přetočit potenciometr
do jiné pozice, aby mohl ovlivnit následující manévr, je potřeba počkat až řídící jednotka dokončí TL pro
předcházející manévr nebo odpojit napětí za účelem vynulování řídící jednotky.
TRAC
Umožňuje nastavit při zavírání opoždění druhého křídla brány.
Nastavení času se pohybuje v rozmezí od 1 sek. do 40 sek.
Minimální čas získáte otočením potenciometru v opačném směru, než ukazují značky hodinek.
Programování řídící jednotky:
Mazání paměti dálkových ovladačů.
Aby byly z paměti odstraněny dálkově řízené pokyny, je potřeba: spustit řídící jednotku stisknutím tlačítka
programování PGM: rozsvítí se blikající světlo, po zhasnutí světla jsou uložené pokyny smazány z paměti.
Uložení nového dálkového ovladače paměti
Stisknout tlačítko programování PGM, kontrolka SCA se rozsvítí rychle blikajícím světlem a bude blikat dokud
nebude v paměti vložen a uložen nový dálkově ovládaný pokyn. V případech, kdy po zapnutí tlačítka, místo
kontrolky SCA se na 5 vteřin rozsvítí blikající světlo, znamená to, že paměť je plná a není možné v ní uložit
další příkazy.
Nastavení výkonu motoru
Na transformátoru elektrické energie byla umístěna přípojka Faston, která umožňuje nastavení výkonu
motoru ve čtyřech možnostech. Nastavením Fastonu na 120 je získán nižší výkon, nastavením na 230 je
získán vyšší výkon.
15
AUTOMATISMI BENINCÀ Srl - Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Tel. 0444 751030 r.a. - Fax 0444 759728