bratři ettlové, přádelny a tkalcovny, svitavy (1866)

Komentáře

Transkript

bratři ettlové, přádelny a tkalcovny, svitavy (1866)
STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU
č. ev. listu NAD: 1418
č. archivní pomůcky: 8866
Bratři Ettlové,
přádelny a tkalcovny, Svitavy
(1866) 1872 - 1947 (1948)
inventář
Mgr. Alžběta Langová
Chrudim 2012
Obsah
Úvod
3
I. Vývoj původce archivního souboru
4
II. Vývoj a dějiny archivního souboru
6
III. Archivní charakteristika archivního souboru
6
IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru
6
V. Záznam o uspořádání archivního souboru
6
Použité prameny
7
Přehled použitých zkratek
7
Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace a vyřazení písemností
bez trvalé dokumentární hodnoty
8
Inventární seznam
9
I. Vedení a správa společnosti
10
II. Zaměstnanci
16
III. Finance, účetnictví
16
IV. Obchod
18
V. Výroba
18
VI. Technická dokumentace
19
VII. Soudobá dokumentace
26
Úvod
I. Vývoj původce archivního souboru
Firmu Bratři Ettlové, přádelny a tkalcovny založili ve Svitavách podnikatelé téhož
jména Johann (nar. 1847) a Anton Ettlovi již v roce 1872. Koupili 23. dubna 1872 tzv.
"Panský mlýn u potoka" a zde založili tkalcovnu juty. Prvními výrobky byly jutové pytle a
slamníky. Firma prosperovala, takže v 90. letech 19. století a na počáčtky 20. století
přikupovala stále další pozemky, domy, stodoly.
V roce 1900 se bratři rozdělili, Anton prodal Johannovi svoji polovičku firmy i všech
domů a majetku, možná i z důvodu nějaké choroby, protože záhy zemřel. Po smrti Antona
byl přibrán v době své plnoletosti syn Johanna Wilhelm Ettl. V roce 1908 byly vystavěny
budovy v tehdejší Mlýnské ulici (Mühlgasse) na předměstí Svitav. Zde byla zřízena
tkalcovna bavlny, úpravna a bělidlo. K továrně, jak tomu bylo i u jiných firem běžné (např.
konkurenční Bergmann ve Svitavách - Lánech) patřilo i hospodářství - pole, louky a 5 párů
koní, kteří měli uplatnění jako pracovní síla pro dopravu výrobků i materiálu. Firma v roce
1908 čítala už 300 zaměstnanců.
Další změny ve vedení nastaly, když Wilhelm přibral své bratry Hanse (nar. 1891) a
dr. Helmutha (nar. 1913) Ettlovy jako společníky. Dr. Helmut Ettl studoval na vysoké škole
obchodní ve Vídni, byl tedy pro firmu přínosem především v oblasti obchodu. Jako
společník však byl zapsán až v roce 1941. Po rozsáhlé výstavbě závodu se výroba rozšířila o
zefíry, kanafasy a flanely. Firma rovněž vyráběla surovinu (šlichtovna) pro jiné podniky,
také upravovala zboží v úpravně.
V roce 1926 byla v obchodním rejstříku zapsána otevřená obchodní společnost
Bratři Ettlové, mechanická tkalcovna a úpravna, Mlýnská 10 se společníky Wilhelmem a
Hansem Ettlovými, továrníky. V roce 1929 byli v rejstříku zapsáni prokuristé Jindřich
Panitschek a Antonín Antes, oba ze Svitav. Za války byl prokurista Panitschek nahrazen
prokuristou Augustem Flöglem.
Firma rozšířila podnikání, nyní provozuje: jutové tkalcovství, surovárna, apretura a
bělírna bavlny, mechanická tkalcovna juty, bavlny, lnu, koberců, ložních a stolních souprav,
česárna, bělírna bavlněné příze a kusů, bělírna na cívky křížem soukané a potáče, šlichtovna
na přízi, kusy, cívky křížem soukané a osnov, tiskárna a skárna.
Továrníci Helmut a Hans Ettlovi byli oba německé národnosti, ženatí, každý měl
jednu dceru. Helmut Ettl vlastnil 60% firmy a bydlel s rodinou ve Svitavách, v Mlýnské
ulici čp. 11. Hans Ettl vlastnil 40% firmy a bydlel ve Svitavách v Beethovenově ulici čp. 4.
Svitavy se ocitly po Mnichovské dohodě v roce 1938 v obsazených Sudetách.
Wilhelm Ettl tuto situaci těžce nesl, byl stoupencem autonomie v rámci Československé.
republiky, onemocněl a 10. října 1938 byl převezen do nemocnice v Moravské Třebové, kde
dne 6. prosince 1938 zemřel na následky infarktu.
Po obsazení zbytku Československa a vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu
1939 nastala tzv. arizace židovských podniků, vznikl seznam židovských textilních firem.
Firma Bratři Ettlové měla úpravnu zboží trojnásobnou výkonu tkalcovny, proto potřebovala
zpracovávat zboží z externích tkalcoven. Proto zakoupila z tohoto seznamu židovský podnik
Gustav Fischl a Friedrich Engl z Kyšperku (nyní Letohrad). Firmu zakoupila dle smlouvy k
18. červenci 1940 za cenu 5 820 000 K a 2 664 180 K byla tzv. vyrovnávací dávka.
Podnik v Letohradě byl nadále provozován samostatně, měl oddělené účetnictví a
zisk se ponechával v závodě. Závod vydělal na svou kupní cenu v letech 1941 a 1942. Závod
v Letohradě i nadále vedl ředitel Adalbert Franz, jemuž byly smluvně zajištěny všechny
výhody. Závod měl obrat v roce 1943 31 473 000 a čistý zisk 5 258 000 ŘM. V roce 1944
obrat činil 27 192 000 a zisk 2 662 000 ŘM.
V době okupace byla u firmy ve Svitavách zavedena válečná výroba. Vyráběly se
pytle na střelný prach, papírové pytle, košilovina pro oddíly SA a SS. Dále kalhotový cajk
lepší jakosti a zboží pro civilní potřebu. V závodě "Na aleji" se vyráběly plynové masky
(vyrobilo se asi 100 000 masek) a v patře pak byla výroba jemné mechaniky. V závodě
pracovali tzv. totálně nasazení zaměstnanci, v roce 1942 to bylo asi 420 zaměstnanců.
-4-
Pracovní doba byla 10 1/2 hodiny denně. Bývalý zaměstnanec - totálně nasazený Václav
Starý ve svých pamětech vzpomíná na válečná léta v závodě:
"Atmosféra byla tíživá, teror, každý se bál. Mluvilo se výhradně německy, jen ředitel
tkalcovny pan Siegl mluvil s Čechy česky. Závod měl nedostatečné technické vybavení, ale
opravy se dělali jen nejnutnější, byl tlak, aby byl stále v provozu. Češi museli povinně
navštěvovat 2x týdně dvouhodinový kurz němčiny. Zaměstnanci se taky povinně museli
účastnit poslechu rozhlasových projevů, zvláště ministra práce dr. Leje. V průběhu války v
továrně ubývalo mužských zaměstnanců, odcházeli do armády. Koncem dubna 1945 již
panovala velká nervozita a napětí, konec byl neodvratný. 5. května 1945 se v závodě ještě
normálně pracovalo, když přišly zprávy z Prahy. Závod se zastavil, všichni běželi domů."
Závod nebyl asi 2 měsíce v provozu. Dne 10. června 1945 jej předala Rudá armáda
zpět do českých rukou. Asi 20 Čechů dávalo zdevastovaný závod do pořádku, aby mohl být
zahájen provoz. Provoz byl zahájen o měsíc později 9. července 1945. V cizině měl závod
množství nedobytných pohledávek, celý majetek včetně nich činil ve staré měně asi 56 mil.
korun. Do konce roku 1945 v závodě pracovalo 322 dělníků, 3 učni, 48 úředníků a mistrů.
Celkem 373 zaměstnanců. Ke konci roku 1945 podalo vedení hlášení berní správě v
Moravské Třebové, že zaměstnanci půjčili závodu peníze - mezi nimi i dr. Helmut Ettl,
ředitel Siegl a další.
Od 28. května 1945 byl z pověření Místní správní komise do 12. června 1945
pověřen dozorem nad firmou vedoucí tkalcovny Josef Siegl. Od 13. června do 23. srpna
1945 to byl Antonín Volavka, navrátivší se ze západní armády a dle pamětníků národní
socialista. Nakonec byl výměrem Zemského národního výboru v Brně pověřen národní
správou správce ing. prof. dr. Václav Felix (nar.. 1901), který byl ubytován v tovární vile v
Mlýnské ul. čp. 10.
O závod v Kyšperku (Letohradě) požádal jeden z jeho původních vlastníků pan
Fischl, resp. žádal náhradu za něj 6 mil. Kč. Národní správa to odmítla, jeho právník pak
požadoval dokonce 9 mil. Kč, i on však byl neúspěšný. Němečtí zaměstnanci byli v průběhu
roku 1946 odsunuti, bývalí majitelé byli internováni v dolech na Ostravsku a poté odsunuti
do Německa (do britské zóny).
Závod se po válce zaměřil na kalhotový cajk, košilový flanel, spodkový kriset a
různé technické tkaniny. Přádelna vyráběla režnou, vigonovou přízi různých čísel. K závodu
byly přičleněny menší likvidované podniky (firma Schuster, firma Jankovský). Připojila se
firma Helena Sponer, výroba pracovních obleků, v národní správě, která zaměstnávala 180
zaměstnanců.
V závodě se formovala KSČ, která vytvořila Lidovou milici, a vypudila bývalého
národního správce Antonína Volavku, vynutila jeho propuštění a zatčení (údajně pro zcizení
továrního vozu Fiat). Volavka se zastával německých zaměstnanců, bránil jejich odsunu,
zaměstnal dvě Němky v tovární zahradě. Ani s národním správcem dr. Felixem nebyla záhy
KSČ spokojena a i jeho se zbavila. Vystřídal ho vedoucí tkalcovny Zachař a posléze národní
správce sousední firmy Pirschl - Kratina.
Národní správa byla výměrem ZNV Brno zrušena 27. června 1947 a firma byla
znárodněna pod národní podnik Spojené české a moravské bavlnářské závody v Ústí nad
Orlicí, později UTEX, číslo závodu bylo UTEX 501. Závod měl 3 tovární budovy - mezi I. a
II. byla Mlýnská ulice, mezi II. a III. tzv. Wolkerova alej. Bývalá vila továrníka (později z ní
vznikl ONV) a k ní patřil ještě dům čp. 5.
Ředitelem základního závodu byl 20. listopadu 1948 jmenován prof. Antonín
Bouchal, dosavadní ředitel firmy Regner. Při utvoření n. p. Vigona Svitavy ke dni 4.
července 1949 byl jmenován i zde podnikovým ředitelem. Do základního závodu patřily tyto
bývalé firmy: Ettlové, Pirschl, Budi. Přičleněny byly závody: Zábřeh č. 4, Bergman č. 5,
Polička č. 6, Vitošov č. 13, Regner č. 17, Třebářov č. 18, Opatov č. 25.
-5-
Text úvodu zahrnuje informace, získané z úvodu původního podnikového inventáře z roku 1966, ne
vše lze dohledat ve fondu /především záležitosti vzpomínek bývalých zaměstnanců na dobu poválečnou./
II. Vývoj a dějiny fondu
Archivní fond byl předán do Státního oblastního archivu v Zámrsku v roce 1985 n. p.
Vigona Svitavy. Písemnosti byly zpracované v podnikovém archivu n. p. Vigona Svitavy
formou sdruženého inventáře v roce 1966. V červenci 2004 byla u fondu provedena vnitřní
skartace. V roce 2010 byla část fondu delimitována do fondu NAD č. 2830 Vigona, s. p.
Svitavy. V SOA v Zámrsku byl fond uspořádán a inventarizován v květnu 2012.
III. Archivní charakteristika fondu
Archivní fond tvoří 144 inventárních jednotek a 197 evidenčních jednotek (5
úředních knih, 6 kartonů, 4 mapy, 130 technických výkresů, 2 cenné papíry, 50 jiné vzorníky). Materiál se nachází v rozsahu 5,98 běžných metrů a zahrnuje časové období
(1866) 1872 - 1947 (1948). Před zpracováním činil rozsah fondu 5,14 bm. Vnitřní skartací
bylo vytříděno 0,03 bm písemností do sběru. (Metráž fondu je po uspořádání vyšší z důvodu
překartonování písemností.)
Při pořádání fondu bylo postupováno podle číselníku pro pořádání archivních fondů
podnikatelských subjektů z období do znárodnění.
IV. Stručný rozbor obsahu fondu
Archivní fond obsahuje torzo písemností z činnosti firmy. Dochovaly se písemnosti,
dokládající majetkové poměry firmy, soubor kupních smluv z období budování firmy na
přelomu 19. a 20. století, rovněž výpisy z pozemkových knih, obchodního rejstříku, smlouvy
mezi vlastníky, živnostenský list. Cenu závodu dokumentují rovněž odhady pro účely
pojištění. Dochovaná předválečná korespondence se týká především stavebních
záležitostí.Období po roce 1945 reprezentuje korespondence ohledně ztrát, způsobených jak
Němci, tak Rudou armádou.
Záležitosti zaměstnanců jsou dokumentovány minimálně, pouze několik fragmentů,
týkající se ředitelů, nár. správce apod. Finanční stav reprezentují především daňová přiznání
a soupisy pohledávek a dlužní úpisy.
Účetní agenda je zastoupena hlavními knihami, soupisy dlužníků a věřitelů a bilancemi.
Obchodní agenda se nedochovala vůbec. Výrobní dokumentace rovněž ne, cenný je
jediný dochovaný pramen, a to bohaté vzorkovnice a technologické výkresy pro tkaní vzorů.
Technická agenda je naopak pestrá, dokládá četné přestavby a budování dalších
továrních budov. Poničené plány byly restaurovány v restaurátorské dílně.
Perličkou je několik osobních dokladů bývalých majitelů: nejstarší archiválie fondu doklad o zproštění vojenské povinnosti pro Johanna Ettla z roce 1866 či vysvědčení o
zkoušce topiče parního kotle pro Johanna Ettla z roku 1874.
V. Záznam o uspořádání fondu
Archivní fond roztřídila, uspořádala, zinventarizovala a pomůcku sestavila v roce
2012 pracovnice oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti Státního
oblastního archivu v Zámrsku Mgr. Alžběta Langová. Čistopis archivní pomůcky, kterou
schválil ředitel SOA v Zámrsku, vyhotovila Mgr. Jana Šimková.
-6-
Použité prameny
Archivní fond Dostál & Švagera, továrna na obuv, Kostelec nad Orlicí
Původní archivní pomůcka - sdružený inventář Továrny na obuv ve Východočeském kraji z
roku 1964, autor: K. Urban
Přehled použitých zkratek
ČZKG = Československé závody kožedělné a gumárenské
ONV = Okresní národní výbor
ZNV = Zemský národní výbor
D & Š = Dostál & Švagera
-7-
Protokolární záznam
o provedení vnitřní skartace a vyřazení písemností
bez trvalé dokumentární hodnoty
Státní oblastní archiv Zámrsk
Název fondu:
Bratři Ettlové, přádelny a tkalcovny, Svitavy
Časové rozmezí fondu:
(1866)1872 - 1947(1948)
Vnitřní skartace provedena:
kdy: 11. května 2012
kým: Mgr. Alžbětou Langovou
Vyřazené písemnosti
Duplicitní dokumenty
Podklady pro bilance, účetní závěrky
Nepodstatná korespondence
Věcná konta, účty, faktury, saldokonta, obdržené účty a faktury
1900 - 1945
1939 - 1945
1939 - 1945
1942 - 1945
Celkem bylo vyřazeno 0,03 bm písemností z let 1900 - 1945.
V Chrudimi dne 11. května 2012
......................................................
Mgr. Alžběta Langová
pracovník pověřený úkolem
......................................................
Petr Zimmermann, prom. hist.
ředitel SOA v Zámrsku
-8-
Inventární seznam
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
I. VEDENÍ A SPRÁVA SPOLEČNOSTI
03. Akcie a cenné papíry
03. 06 Členství v grémiích
1
Podílový list člena Továrního a prodejního
družstva "Heimatscholle" pro Sudety Hřebečsko (Schönhengstgau) - pro Hanse
Ettla - 2 ks na 500 Kč, (uloženo v kar. 1)
1924
cpa 1-2
1874
kar 1
Smlouva mezi bratry dr. Helmutem a Hansem 1943
Ettlovými
kar 1
04. Právní vývoj společnosti
04. 01 Živnostenské listy, koncese
2
Živnostenský list pro firmu Bratři Johann a
Anton Ettlové, čp. 254 ve Svitavech
04. 02 Zakladatelská listina, smlouva
3
04. 03 Notářské zápisy o založení společnosti
4
Notářská smlouva s tichou společnicí Margit
Heindlovou
1940
kar 1
04. 04 Výpisy z obchodního rejstříku a podklad pro
zápis do něho
5
Výpisy z obchodního rejstříku
1929-1941
kar 1
04. 05 Změny struktury společnosti (delimitace a rušení
vnitřních organizačních jednotek apod.)
6
Rozdělovací smlouva mezi bratry Johannem a 1900
Antonem Ettlovými
kar 1
05. Nucená a národní správa
05. 03 Příprava a průběh znárodnění
7
Protokol z projednávání žádosti o restituci
firmy Engel & Fischl v Kyšperku (Letohrad)
- 10 -
1945
kar 1
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
06. Majetek společnosti
06. 02 Evidence majetku včetně pozemků, pozemková
reforma
8
Žádosti o zaknihování majetku firmy do
pozemkových knih města Svitavy
1872-1908
kar 1
9
Výpisy z pozemkových knih
1892-1893
kar 1
10
Vklady a výmazy v pozemkových knihách
města Svitavy
1901-1927
kar 1
11
Potvrzení - uznání manželů Schmidových, že
břeh u jejich domu je majetkem firmy Ettl
1925
kar 1
12
Soupis budov závodů
/1945-1947/
kar 1
06. 03 Koupě
13
Kupní smlouva - od Antona a Karoliny
Langerových kupují Johann a Anton Ettlové
dům čp. 254 se zahradou
1872 6. 5.
kar 1
14
Kupní smlouva - od města Svitavy kupují
Johann a Anton Ettlové parcelu č. kat. 1910 v
Mühlgasse (Mlýnská ulice)
1872 13. 6.
kar 1
15
Kupní smlouva - od Cecilie Tempesové a
Mathildy Christové kupují Johann a Anton
Ettlové stodolu na parc. č. 530 předměstí
Svitavy
1886 22. 6.
kar 1
16
Kupní smlouva (+ návrh + protokol) - od
Carla Sponera kupuje Johann Ettl vilu č. 366
a dům č. 588 (+ pečeť notáře)
1886-1909
kar 1
17
Kupní smlouva - od Julia a Emilie Fanských
kupují Johann a Anton Ettlové stodolu na
parcele č. 571
1892 21. 11.
kar 1
18
Kupní smlouva - od firmy Simon Stein´s
Söhne ve Svitavech kupují Johann a Anton
Ettlové dům čp. 97/98
1893 11. 1.
kar 1
19
Kupní smlouva - od Antona Langera a Josefy 1893 2. 5.
Embertavé kupují Johann a Anton Ettlové
dům čp. 357 a parcelu č. 257 s mlýnem
- 11 -
kar 1
inv. č.
obsah
datace
20
Kupní smlouva - od Johanna a Marie
Schwarzových kupují Johann a Anton Ettlové
dům pč. 92
1893 24. 9.
kar 1
21
Kupní smlouva - Anton Ettl prodává Johannu
Ettlovi svou polovičku domů čp. 97/98, 92,
93 a 357, 360, 475, stodolu č. kat. 533,
parcelu 808, 971 a stodolu na parc. č. 571
1900 2. 8.
kar 1
22
Kupní smlouva - od Carla Riesse kupuje
Johann Ettl obchod čp. 310
1901 18. 7.
kar 1
23
Kupní smlouva - od obce Svitavy kupuje
Johann Ettl parcelu č. 1910/5 - viz plánek
1901 12. 8.
kar 1
24
Kupní smlouva - od Berthy Blodig a Therezie
Sibecký, Marie Steuer, Marie Blodig a Marie,
Gisely, Marthy a Friedricha Blodigových
kupuje Johann Ettl parcelu č. 1418 a 1419 a
955 ve Svitavách
1901 11. 10.
kar 1
25
Kupní smlouva - od Friedricha a Anny
Schidlerových kupuje Johann Ettl louku č. k.
1134 ve Svitavách
1902 24. 5.
kar 1
26
Kupní smlouva - od Johanny Requeslle
kupuje Johann Ettl dům čp. 94
1904 19. 9.
kar 1
27
Kupní smlouva - po zemřelé Julii Christové
od správce pozůstalosti dr. Carla Machacze a
dr. Fritze Wintera kupuje Wilhelm Ettl parc.
č. 968 a 1238 ve Svitavách
1910 7. 1.
kar 1
28
Kupní smlouva - od Natalie Bittmannové,
Otto Pernikarze a Amálie Christové kupuje
Wilhelm Ettl parcelu č. 967
1910 7. 1.
kar 1
29
Kupní smlouva - od Marie Blodig a Marie,
Gisely, Marthy a Friedricha Blodigových
(zastupovaných Ferd. Sigmundem) kupuje
Wilhelm Ettl stodolu č. k. 531
1910 23. 3.
kar 1
30
Kupní smlouva - od Antona a Josefy
Langerových a Marie Langerové kupuje
Wilhelm Ettl stodolu č. 291
1912 12. 2.
kar 1
31
Kupní smlouva - od Karla Sponera kupuje
Wilhelm Ettl stavební parcelu č. k. 299 se
stodolou
1914 20. 3.
kar 1
- 12 -
evid. jednotka
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
32
Kupní smlouva - od Ferdinanda a Josefy
Riedlových kupuje Wilhelm Ettl dům čp. 579
ve Svitavách
1916 19. 2.
kar 1
33
Kupní smlouva - od Cecílie Schusterové
kupuje Wilhelm Ettl dům čp. 725
1916 6. 3.
kar 1
34
Kupní smlouva - od Antona a Julie
Walschových kupuje Wilhelm Ettl dům čp.
724
1918 19. 3.
kar 1
35
Kupní smlouva - od Libora Fuchse kupuje
Wilhelm Ettl dům čp. 549
1918 26. 6.
kar 1
36
Kupní smlouva - od Karla Sponera kupuje
Wilhelm Ettl dům čp. 370
1920 7. 10.
kar 1
37
Kupní smlouva - od obce Svitavy kupuje
Wilhelm Ettl dům čp. 95
1922 13. 3.
kar 1
38
Kupní smlouva - od Wilhelma a Adele
Tichých kupuje Wilhelm Ettl stodolu na parc.
č. k. 319/2
1922 13. 10.
kar 1
39
Oznámení o kupní transakci - Wilhelm Ettl
koupil dům čp. 588 od Anny Applové
1923 2. 10.
kar 1
40
Kupní smlouva - od Ignáce a Therezie
Komárkových kupuje Wilhelm Ettl dům čp.
96
1924 27. 11.
kar 1
41
Kupní smlouva - od Klementa Müllera kupuje 1926 10. 11.
Wilhelm Ettl stodolu na parc. č. k. 316
kar 1
42
Kupní smlouva + korespondence ohledně
koupě a arizace firmy Fischl & Engel,
Geiersberg (Letohrad)
1941-1942
kar 1
1873 26. 6.
kar 1
1886-1889
kar 1
06. 04 Prodeje, dary
43
Darovací listina od Johanna Ettla dceři
Mathildě Ille
06. 09 Patenty
44
Smlouva firmy bratři Ettlové s firmou J.
Budig o sdílení patentu Fischer +
korespondence + licence na patent
- 13 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
06. 12 Pojištění, škody
45
Pojištění - korespondence s pojišťovnami,
požární pojistka (smlouva)
1945-1946
kar 1
1873
kar 1
06. 14 Žaloby, rozsudky, odvolání
46
Rozsudek - Johann Ettl odsouzen za urážku
majestátu k pokutě 25 zl.
06. 15 Ocenění budov, odhady majetku
47
Ocenění budov a majetku pro účely pojištění
(vázáno ve 2 svazcích)
1928
kar 1
48
Ocenění budov a majetku pro účely pojištění
(vázáno ve 4 svazcích)
1934
kar 2
06. 16 Inventura majetku
49
Inventurní seznam strojů a zařízení
1928
kar 2
50
Inventura budov a zařízení firmy Fischl &
Engel, Geiersberg (Letohrad)
/1939-1941/
kar 2
51
Inventura strojů
/1945-1946/
kar 2
1899
kar 2
/1945/
kar 2
07. Organizační řídící normy
07. 01 Stanovy a jejich změny
52
Stanovy společnosti pro zpracování juty
07. 03 Organizační řády a schémata
53
Rozvrh oddělení
08. Operativní řízení
08. 04 Závažná korespondence s orgány státní správy
54
Povolení k přestavbě koňských stájí fy
Ettlové v čp. 224/1 ve Svitavách (vydal Okr.
úřad)
- 14 -
1892
kar 2
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
55
Protokol komise Městského úřadu ve
Svitavách ohledně pozemků Mathilde
Tempesové v čp. 91
1897
kar 2
56
Protokol komise kontrolující stavbu kotelny u
továrny
1911
kar 2
57
Oznámení Městského úřadu Svitavy o konání
komise ohledně přístavby kůlny
1912
kar 2
58
Korespondence s Úřadem říšského protektora
v Praze ohledně arizace - koupě firem Bondy,
Česká Skalice a Bratři Hatschekové & Co.
1939-1940
kar 2
59
Přihláška majetkových hodnot - snaha
Ettlových o restituci
1945
kar 2
60
Hlášení dle jednotlivých začleněných závodů
o zboží, odvezeném Rudou armádou
1945
kar 2
61
Pohledávky za německou armádou
(korespondence s MO)
1945
kar 2
62
Pohledávky za Rudou armádou korespondence s MO ohledně hlášení náhrad
škody
1945-1946
kar 2
08. 12 Ostatní korespondence
63
Korespondence
1899-1911
kar 2
64
Korespondence se Spojenými jutovnami ve
Vídni (+ 2x pečeť Spoj. jutoven)
1907-1910
kar 3
65
Korespondence s jinými firmami (hlavičkové
papíry fy Ettlové)
1907-1912
kar 3
08. 14 Celozávodní schůze a závodní rada
66
Kniha protokolů závodní rady
1945
ukn 1
67
Protokoly z jednání závodní rady, věstník,
text projevů, prezence
1945-1946
kar 3
- 15 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
II. ZAMĚSTNANCI
09. Zaměstnanecká agenda
09. 01 Evidence zaměstnanců
68
Plná moc domovníka Johanna Krejčího +
fotografie a popis osoby
1940
kar 3
69
Seznam zaměstnanců - s adresami, daty
narození, profesí
1945
kar 3
09. 02 Pracovní a sociální podmínky, kolektivní smlouvy
70
Smlouva mezi továrníkem Ettlem a ředitelem
Franzem o plotě a příplatku na byt a cestovné
v případě koupě továrny v Kyšperku
(Letohrad)
1941
kar 3
09. 04 Penzijní a sociální příspěvky
71
Penzijní knížka zaměstnance
1914
kar 3
72
Penzijní pojištění zaměstnance Adolfa
Losera, úředníka (ukázka)
1920-1929
kar 3
09. 18 Přijímání do zaměstnání, žádosti o místo
73
Jmenování Antonína Volavky ředitelem
závodu
1945
kar 3
III. FINANCE, ÚČETNICTVÍ
10. Finanční záležitosti
10. 03 Daně a poplatky, cla
74
Platební rozkazy daně z majetku
1885-1936
kar 3
75
Výměr domovní daně na dům čp. 360/254
1888
kar 3
76
Výměr daňového úřadu
1894
kar 3
77
Přiznání k dani výdělkové
1945
kar 3
78
Přiznání k dani z obratu
1945
kar 3
- 16 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
79
Přiznání k dani důchodové - dr. Helmuth Ettl,
Hans Ettl
1945-1946
kar 3
80
Přiznání k dani výdělkové
1946
kar 3
1899-1918
kar 3
10. 04 Zápůjčky, kvitance
81
Kvitance - 14 ks
10. 05 Úvěry, kauce, zástavy, dlužní úpisy
82
Dlužní úpis - Johann a Anton Ettl upisují
Katharině Lieholdové 3000 zl.
1883
kar 3
83
Dlužní úpis - Johann a Anton Ettlové upisují
Ferdinandu Hauptovi 1000 zl.
1884
kar 3
1886-1887
kar 3
/1945/
kar 3
10. 06 Pohledávky
84
Ukázky firemních účtů (hlavičkový papír)
10. 09 Bankovní účty
85
Rozvrh účtů závodu
10. 10 Inventura
11. Účetnictví
11. 03 Hlavní knihy bilanční a karty věcných účtů
86
Hlavní kniha
1904-1945
ukn 2
87
Kniha bilanční
1926-1944
ukn 3
88
Hlavní kniha (uložena v kar. 3)
1945
ukn 4
11. 07 Úvěrní knihy dlužníků, věřitelů aj.
89
Soupis věřitelů k 31. 5. 1946 a 31. 12. 1946
1946-1947
kar 3
90
Soupis dlužníků k 31. 12. 1946
1947
kar 3
- 17 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
11. 11 Pomocné knihy
91
Pomocná účetní kniha
1930-1943
ukn 5
11. 12 Bilance
92
Bilance k 10. 5. 1945
1945
kar 3
93
Bilance k 30. 6. 1945
1945
kar 3
94
Bilance k 31. 12. 1945
1946
kar 3
95
Bilance k 30. 9. 1946
1946
kar 3
IV. OBCHOD
12. Obchodní agenda
12. 09 Ukázky firemních tiskopisů
96
Firemní hlavičky na tiskopisy - v angličtině (2 s. d.
ks, hnědý tisk)
kar 3
V. VÝROBA
13. Výrobní agenda
13. 03 Technologie výroby
97
Vzorové listy - technologický postup - nákres
vzoru a postupu, jak má být tkán + vytkaný
kousek látky dle něj (desky z křídového
papíru na každý jednotlivý vzor, nákres
kolorován).
1909-1910
kar 4,5
1872-1946
jin 1-50
13. 06 Vzorníky, kniha dekorů atd.
98
Vzorník látek - vlepeno v sešitech, malých
katalozích, knihách - někde popsán druh,
jinde jen čísla.
- 18 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE
14. Technická dokumentace
14. 01 Katastrální mapy a situační plány
99
Situační plán předměstí Svitav - katastrální
mapy s čísly parcel - 103x34 cm
s. d.
map 1
100
Situační plán Olomouckého předměstí obce
Šternberk - kopie z Katastrální mapy k
notářským aktům z 13. 3. 1884 - 42,5x34,5
cm, 1:2880, color.
1909
map 2
14. 02 Dokumentace staveb
101
Plán barevny a žumpy ve sklepě tovární
budovy č. 97/98 - arch. W. Ryšawy, Svitavy 47,5x26 cm, 1:100, color., pauzový papír
1893
tvy 1
102
Plán komínu - H. R. Heinicke, Praha - 70x47
cm, 1:60, color.
1894
tvy 2
103
Rozklad stavebních úprav
1900
kt 6
104
Plány na stavbu přádelny - František Plesnivý, 1901
Dvůr Králové nad Labem - 5 ks:
1) Pohled na budovu, řez 68,5x46 cm, color. ,
1:100 (krásně vyvedená fasáda) - papír s
textilním podkladem
2) Půdorys přízemí a I.- III. patra 78x40 cm,
1:100, color., pauz. papír
3) Detail sloupu - 98x38 cm, 1:10, color.
4) Půdorysy pater 74x66 cm, 1:100, color.,
bílý rys na modrém podkladu
5) Půdorysy pater 78x68 cm, 1:100, color.
tvy 3-7
105
Plán na zřízení dílny u zámečnictví v továrně
- autor: Johann Bier, Svitavy - 2 ks:
1) půdorys 53x50 cm, 1:100, color., pauz.
papír
2) půdorys, řezy 54x27 cm, 1:150, color.,
pauz. papír
1902
tvy 8-9
106
Plán na stavbu 2. patra u továrny - autor:
Julius Randa, Svitavy - 41x33,5 cm, 1:100,
color.
1904
tvy 10
- 19 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
107
Plány na stavbu přádelny - autor: Ludwig
Rojka, Svitavy - 2 ks:
1) Řez budovou 45x23 cm, color.
2) půdorysy 75x59,5 cm, color.
1905
tvy 11-12
108
Plán na stavbu továrny ze železobetonových
desek a sloupů - B. Fischmann a Co., Brno 76x67 cm, 1:100, color., kus utržen - chybí
1906
tvy 13
109
Plán zařízení tkalcovny - autor neznámý,
58,5x39 cm, 1:100, bílý rys na modrém
podkladu
1907
tvy 14
110
Plán na novostavbu přádelny - autor: bratři
Hoffmannové, Praha - 67x37,5 cm, 1:100,
color.
1908
tvy 15
111
Plány na stavbu tovární budovy - autor: ing.
Eduard Adst & Co., Brno -6 ks plánů:
1) Pohled, řez 62x33,5 cm, 1:100, color. - 2
ks (různé verze)
2) Půdorys - půda 42x34 cm, 1:100, color.
3) Přízemí - I. patro 77x34 cm, 1:100, color.
4) II. a III. patro 74x33 cm, 1:100, color.
5) II. a III. patro 77x34 cm, 1:100, color.
1908
tvy 16-21
112
Stavba čističky odpadních vod z bělidla u
domu čp. 361 - autor: Johann Bier, Svitavy 3 ks plánů (uloženy ve fasciklu):
1) 50,5x21 cm, color., pauzový papír
(restaurováno)
2) 43x18 cm, color., pauzový papír
(restaurováno)
3) 46x37 cm, color., situace 1:100, pauzový
papír (restaurováno)
1909
tvy 22-24
113
Plán komínu - H. R. Heinicke, Wien - 65x43
cm, 3:200, 1:200, color.
1911
tvy 25
114
Plány stávajícího stavu továrny bratří Ettlů autor: neznámý - 4 ks:
1) přízemí 55x44 cm, 1:100, color., silně
ušpiněno
2) I. patro 51x39 cm, 1:100, ČB
3) II. patro 55x43 cm, 1:100, ČB
4) podkroví 55x43 cm, 1:100, ČB
1922
tvy 26-29
115
Plán - řez barevnou - autor: Ludwig Rojka,
Svitavy - 1 ks: 57x30 cm, ČB
1924
tvy 30
- 20 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
116
Plány na stavbu továrny - přádelny bavlny,
juty, lnu a koberců - arch. ing. Eduard Adst,
Brno - 2 ks:
1) Plán střechy 52x44,5 cm, 1:100
2) Pohledy, řezy 68x56 cm, 1:100, color.
1927
tvy 31-32
117
Plány na stavbu továrny - autor neznámý,
Brno - 3 ks plánů:
1) základy a suterén 50x34 cm, 1:100, color.
2) půdorys přízemí 54x50 cm, 1:100, color.
3) půdorys přízemí + řezy základů 55x43 cm,
1:100, 1:25, color.
1927-1928
tvy 33-35
118
Plány nového betonového traktu - autor: arch. 1929
W. Ryšawy, Svitavy - 6 ks plánů:
1) přízemí 42x27 cm, 1:200, ČB - 2 ks (různé
verze)
2) I. patro 42x27 cm, 1:200, ČB
3) II. patro 42x27 cm, 1:200, color.
4) III. patro 42x27 cm, 1:200, ČB
5) podkroví a rezervoár 42x27 cm, 1:200, ČB
tvy 36-41
119
Plány přístavby patra a adaptace tovární
1930
budovy na Mlýnské ulici - autor: Friedrich
Donath, Brno - 6 ks:
1) přízemí 70x58 cm, 1:100, color.
2) I. patro 70x58 cm, 1:100, color.
3) II. patro - půdorys 70x58 cm, 1:100, color.
4) II. patro - návrh rozvržení 70x58 cm,
1:100, color.
5) řezy budovou A-F 67x46 cm, 1:100, color.
6) řezy budovou G-H 66x50 cm, 1:100, color.
tvy 42-47
120
Detailní plány k pojišťovacímu odhadu
továrny a stodol a dalších provozoven firmy národní správa ing. K. Ryšavý, Svitavy
- 21 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
- 13 ks výkresů:
1) nový betonový trakt 50x39 cm, 1:200, ČB
2) nová továrna - půdorys 44x28,5 cm, cm,
1:200, ČB
3) nová továrna - I. patro 40x29,5 cm, 1:200,
ČB
4) nová továrna - III. patro 40,5x28,5 cm,
1:200, ČB
5) barevna 33x30,5 cm, 1:200, ČB
6) polohový plán budov mezi Angergasse a
Quergasse 43x33 cm, 1:200, ČB
7) vnitřní trakt - přízemí 41,5x39 cm, 1:200,
ČB
8) vnitřní trakt - I. patro 44x38,5 cm, 1:200,
ČB
9) budova skladu 57x34 cm, 1:200, ČB
10) barevna 47x31 cm, 1:200, ČB
11) stodola zvaná "Langerova" 37x29 cm,
1:200, ČB
12) stodola zvaná "Tychova" 39x21 cm,
1:200, ČB
13) stodola zvaná "Müllerova" 27x24 cm,
1:200, ČB
1930
tvy 48-60
- 1 ks mapa:
14) situace 38,5x38 cm, 1:1000, ČB
1930
map 3
121
Plány na základy ve strojovně pod stroji autor: Ludwig Rojka, Svitavy - 3 ks:
1) půdorys 79,5x49,5 cm, 1:20
2) půdorys 59x38 cm, 1:20
3) detail sloupu 39,5x20 cm, 1:10
1930
tvy 61-63
122
Plány vedlejších nosníků (statická opatření) autoři: Friedrich Donath & Co., Brno - 9 ks:
1) Polohový plán 60x52 cm, 1:25, ČB
2) Podkroví 33,5x21 cm, 1:25, ČB
3) Nosník střešní 44x21 cm, 1:25, ČB
4) Nosník vedlejší I. 66x21 cm, 1:25, ČB
5) Nosník vedlejší - skupina I. 67,5x21 cm,
1:25, ČB
6) Nosník vedlejší - skupina II. 93x21 cm,
1:25, ČB
7) Nosník vedlejší - skupina III. 117x34 cm,
1:25, ČB
8) Nosník vedlejší - skupina IV. 131x34,5
cm, 1:25, ČB
9) II. patro - střecha 45x44 cm, 1:50, ČB
1930
tvy 64-72
- 22 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
123
Korekturní plány k pojišťovacím odhadu
1930
staveb - autor: národní správa ing. K. Ryšavý,
Svitavy - 5 ks:
1) řezy budov 29,5x21 cm, 1:200, ČB
2) řezy budov II. 29,5x21 cm, 1:200, ČB
3) přízemí traktu v Mlýnské ul. 29,5x21 cm,
1:200, ČB
4) II. patro traktu v Mlýnské ul. 29,5x21 cm,
1:200, ČB
5) III. patro 29,5x34 cm, 1:200, ČB
tvy 73-77
124
Detailní plán továrny pro účely pojištění autor neznámý - 6 ks plánů:
1) přízemí 30x26,5 cm, 1:200. ČB
2) I. patro 30x26,5 cm, 1:200. ČB
3) II. patro 30x26,5 cm, 1:200. ČB
4) III. patro 34x30 cm, 1:200. ČB
5) I. patro 34x30 cm, 1:200. ČB
6) II. patro 34x30 cm, 1:200. ČB
1939
tvy 78-83
125
Vyřešení továrního vjezdu pro závod č. 5
Svitavy - 31,5x30 cm, 1:100, color.
1948
tvy 84
14. 03 Dokumentace strojů a výrobního zařízení
126
Základový plán pro stroj o síle 16 koní pro
firmu Bratři Ettlové - od firmy Erste Brünner
Maschinen Fabriks - Gesselschaft- 1 ks:
70x55 cm, 1:100, color.
1876
tvy 85
127
Plán vodního vedení (věž se zásobníkem
vody) - od Sucrofilter und Wasserreinigungs
Gesellschaft, Berlin - 2 ks:
1) 82x68 cm, bílý rys na modrém podkladu,
1:40
2) řez věží 76x46,5 cm, color., 1:30
1910
tvy 86-87
128
Situační skica vodního vedení systému
1911
Siegel-Simmon - Vídeň, autor neznámý - 1 ks
68x42 cm, bílý rys na modrém podkladu
tvy 88
129
Základový plán pro stejnoproudou
1911
lokomobilu pro firmu - Brno, autor neznámý 141x97 cm, 1:25, color., papír podlepený
textílií (poškozen plísní)
tvy 89
130
Projekt zařízení pro parní stroj firmy Bratři
Ettlové, Svitavy - M. A. G. V. Breiteld,
Daněk & Co., Blansko - 1 ks: 34,5x28 cm,
color.
tvy 90
- 23 -
/1915/
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
131
Plány na zvýšení nosnosti výtahů - Eduard
Schliegis, Nachf, Eduard Beck, Brno - 2 ks:
1) 66x58 cm, bílý rys na modrém podkladu,
1:5, 1:1
2) 65,5x50,5 cm, bílý rys na modrém
podkladu, 1:30
1925
tvy 91-92
14. 05 Dokumentace obytných domů firmy (dělnické,
majitele) a příslušenství u nich (stáje, garáže atd.)
132
Plánek věžičky na vile Ettlových - oprava
oplechování 44x36 cm, pohled, řez, 1:100,
ČB - pauzový papír
s. d.
133
Plán na přestavbu vily bratří Ettlů - autor:
architekt Josef Nebehosteny, Brno - 9 ks
plánů:
1) Pohled - fasáda, řez 67x34 cm, color.,
1:100
2) Plán suterénu, přízemí, I. a II. patra 75x54
cm, color., 1:100
3) Situační plán, půda 90x43 cm, color.,
1:100, 1:100,
4) Pohled-řez domem 36x33 cm, bílý rys na
modrém podkladu, 1:100
5) Přízemí 43x34 cm, bílý rys na modrém
podkladu, 1:100
6) I. patro 39x28,5 cm, bílý rys na modrém
podkladu, 1:100
7) II. patro 38x28,5 cm, bílý rys na modrém
podkladu, 1:100
8) Suterén 42x31 cm, bílý rys na modrém
podkladu, 1:100
9) Podkroví 39x28 cm, bílý rys na modrém
podkladu, 1:100
1893
tvy 94-102
134
Plán teplovodního ústředního topení ve vile
1893
Ettlových - autor Wilhelm Brückner, Wien - 2
ks plánů:
1) I. a II. patro 66x48 cm, 1:100, color.
pauzový papír
2) přízemí, suterén 66x48 cm, 1:100, color.
pauzový papír
tvy 103-104
135
Plán nízkotlakového parního topení pro vilu
Ettlových - autor J. L. Bacon, Wien - 65x45
cm, 1:100, color. pauzový papír
- 24 -
1894
tvy 93
tvy 105
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
136
Plány k pojišťovacímu odhadu obytných
domů a stodol firmy - národní správa ing. K.
Ryšavý, Svitavy
- 7 ks výkresů:
1) dům v Angerstr. čp. 26 28x21 cm, 1:200,
ČB
2) dům v Angerstr. čp. 40 28x21 cm, 1:200,
ČB
3) stodola č. parc. 316 28x21 cm, 1:200, ČB
4) dům v Angerstr. čp. 38 28x21 cm, 1:200,
ČB
5) dům v Quergasse čp. 6 28x21 cm, 1:200,
ČB
6) dům v Angerstr. čp. 31 28x21 cm, 1:200,
ČB
7) dům v Mlýnské ul. čp. 9 43x28 cm, 1:200,
ČB
1930
tvy 106-112
- 1 ks mapa:
8) Polohový plán 28x21 cm, 1:4000, ČB
1930
map 4
137
Detailní plány k pojišťovacímu odhadu vily
rodiny Ettlovy - národní správa ing. K.
Ryšavý, Svitavy - 4 ks:
1) řezy 35,5x34 cm, 1:100, ČB
2) přízemí 45,5x39 cm, 1:100, ČB
3) I. patro 48x39 cm, 1:100, ČB
4) suterén 47x37 cm, 1:100, ČB
1930
tvy 113-116
138
Plány na stavbu vily prokuristy Antese ve
Svitavách - arch. Friedrich Donath & Co. prof. H. Fanta, Brno - 3 ks
(uloženo ve fasciklu):
1) pohled 31x27,5 cm, ČB, karton
2) Pohledy, řezy, 37x33 cm, 1:200, color.,
karton
3) Půdorysy podlaží 37x33 cm, 1:200, color.,
karton
1930
tvy 117-119
139
Stavba obytného domu Hanse Ettla ve
Svitavách - arch. A. a H. Paar, Wien - 2 ks
výkresů:
1) půdorysy podlaží, polohový plán 91x49
cm, color., 1:100, 1:500
2) pohledy, řez 100x49 cm, color., 1:100
1931
tvy 120-121
- 25 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jednotka
140
Plány na stavbu vily továrníka Hanse Ettla ve
Svitavách - arch. Friedrich Donath & Co. prof. H. Fanta, Brno - 8 ks
(uloženo ve fasciklu):
1) pohled na vilu - J-Z fasáda, 38x35 cm,
color. + ČB, 2 ks
2) situace celá parcela - 35x30 cm, color.,
karton
3) pohled na dům - 40x29 cm, ČB, karton
4) náčrtky variant - pohledy 33x12 cm, tužka,
pauzový papír
5) náčrtek varianty - pohled13,5x13 cm,
tužka, pauzový papír
6) Pohledy, řezy Z a V, 48,5x34 cm, 1:200,
color.
7) Půdorysy podlaží 50x34 cm, 1:200, color.
/1930-1931/
tvy 122-129
141
Plán družstevní prádelny pro 100-120 rodin,
autor neznámý, 44x32 cm, rys tužkou na
pauz. papíře
/1945-1947/
tvy 130
VII. SOUDOBÁ DOKUMENTACE
15. Soudobá dokumentace
15. 08 Osobní doklady
142
Osvobozovací list od vojenské povinnosti pro
Johanna Ettla
1866
kar 3
143
Vysvědčení Johanna Ettla o zkoušce topiče
parního kotle
1874
kar 3
144
Křestní list Mathildy Ettlové, dcery Johanna
Ettla
1874
kar 3
- 26 -
Tiráž (evidenční údaje o fondu)
1.
Název archivní pomůcky (fondu)
Bratři Ettlové, přádelny a tkalcovny, Svitavy
2.
Časový rozsah
1866(1872) - 1947 (1948)
3.
Počet evidenčních jednotek
197 (5 úředních knih, 6 kartonů, 4 mapy,
130 technických výkresů, 2 cenné papíry, 50
jiné - vzorníky)
4.
Počet inventárních jednotek
144
5.
Velikost v bm
5,98
6.
Uložení
Státní oblastní archiv v Zámrsku
7.
Stav ke dni
29.11. 2013
8.
Fond uspořádala a inventarizovala
Mgr. Alžběta Langová
9.
Pomůcku sestavila
Mgr. Alžběta Langová
10.
Počet stran
27 (z toho 8 stran úvodu)
11.
Pomůcku schválil
Petr Zimmermann, prom. hist., ředitel SOA
v Zámrsku, čj. SOAZ-M/2013-650
ze dne 29.11. 2013
12.
Počet exemplářů
4
13.
Číslo archivní pomůcky
8866
14.
Číslo listu NAD
1418

Podobné dokumenty

Zlín

Zlín Naše práce pro lid : Časopis zaměstnanců Krajského národního výboru v Gottwaldově. Gottwaldov : KNV. - Vych. srpen 1954 - říjen 1954 Naše pravda : Orgán krajského výboru KSČ. - : KV KSČ. - Vych. 8...

Více

Občasník 3/2004

Občasník 3/2004 asi začátkém mého hledání. Do té doby to bylo jen hraní si na něco. Změnilo se pro mě tehdy to podstatné. I když mám ještě spoustu překážek k překonání před sebou (minimálně jednu se kterou zatím m...

Více

7 KATALOG

7 KATALOG Tímto stykem s uměleckým světem tříbil se jistě v inteligentní části obyvatelstva vkus a smysl pro uměni a podnícena byla snaha po hojném zakupování uměleckých děl na různých výstavách. A jest prot...

Více

číslo 24

číslo 24 neobsazení hnízdních podložek nebo hnízd, ale především pak deštivé počasí v nejméně vhodnou dobu (počátek června) znamenal zmar v podobě vysoké úmrtnosti mláďat pro mnoho párů v celých východních ...

Více