! T|PY PRo RoDlčE

Komentáře

Transkript

! T|PY PRo RoDlčE
t
CO POMÁHÁ K DOBRÉMU
ZAČLENĚNÍDÍTĚTE
Rozhovor s dítětem je vhodné naPlánovat na dobu, kdy
(koll,y
ié klidne a V pohodé. RešiŤ :iLuac ráno cesloL do
'.err.,ae
je
mn valnv e'FkL a šp,se o,te 7,eiisL" Nezbytná
vstřícnost rodič;, vcitění §e, respektování pocitů dítěte,
Velkou ro]i hraje pozitivní atmosféra Ve školce, přátelské
naladění, Vřelost a Vstřícnost Všech zaměstnan,ů, Příjem.Vm Donusen- |e do,ia,el , /eL 3 J plloctoru, plimérená
Vy7doba, aiste; ne"o/DlLe.-lc-ý hezl,e okolls\o|ky, p,ý
koviště, průIezky,.,
Vs Je
('e oobé pomé,ne běžnou praxi
gkllpinv V
ldko oo7iTlvuŤ oli 7dcle'o.dn cllŤete do
'-ozno
un
-rL
V 5ouc.
věkově smíšených třid, Slarši děti (zvláště děVčata) se
ochotně ujímají ro]e opa1lovníků, pomáhají rnladším spolužákům při ob]ékanr, nabižejíjim spo]ečnou hru, Lrkazují
hračky apod, Ťí]eléclětijsou Vi/ojově nastavené k interjiného dítěte
akci ivrstevníty. p!.to prc ně podpora od
poclobná
aktivita
přijatelnější
než
můžebí při.ozenější a
z€ strany LrČite]ky,
obW.le 1, v€ školce rychl€jizvykají déti, kt€re docházeií dánne, Aoaptaci na sLo,k, m:7e prodlot"i, C"tl;
n.-ocnosr ojtete. Po ravra.- do skolly po -erro(, nebo
.o órázoninacn néklere oé(i opel pla.avaj,, ,akoby JejiCh
p- vy.rnr ea qkotr,u po iJždé,rprer-(enl do,\"7\V vždy
znovu začínalo,
,ejg" chodlPiizwlanl '1d VŠ,e obwlle pro dlté or,j,Ťe
li dle;o,l né|dkv aas dor,,ů po obedé, spaní ve škol,eje
,i nd
Dro mnoho detí neprúemné, 7v,d(!e v dobe, ldy
dosla-em
7a!,l^1
§e
V
,wl,J,,, necnl
nou" pror,."o,
'.p*a
tečně bezpečně.
!
T|PY PRo RoDlčE
Neivíce emocí obvykle bývá spojeno s rannl cestou do
šk;lv a s oředavanlm dltéte učitelce, Je dobre l. cdat
zo]ioov, i.t rann, rrr,a Wpr;vová-, 5P a ce§tV oo tko|ly
cllreti co'neiv,ce /p!|em-,I a negatlÝni emoce v nen
IdI ii1 bvlo receno, je !leod se vyhnoutjak bagatelizaci,
,veiičovan, problemu. Je dobre s dlLereT o,,ruaci
hovořit, ptát se na to, co konkrétně ho lrápí, ,it]iVě k]adenými otázkami mu pomoci\ypátrat příčinuprob]ému,
ial
Tou někcly rnťlžeb]^ ipouhé nedorozumění nebo nedostateČnéporozumění urČitésituaci ča§to napň spojené
s haló efektem.
F na
D|I" orvn, oen Ve skolce zěžlje, že oanl _cile <d křil,
,i(Laci
že
,a,,
lyl odroIl
cpolLl/d.a, Ťe- pJL pl?ie, D,re
odň
ta
pdnl Ja,lelKa .e -lJ, lda1, Dvt VŮc; n| Uz<ošlne,
chodit do školky.
lešte oro7alcléli, oý^ýit, negd!iVnl pocilv dlléŤe 5poje'c
, noo",,.. t,"j. ,a]o prn-lc, ]e polieoa ,e rychle oolelal, o}Ť Ve s|,olcP ná .Js, \laŤirka ie podra'dena, dlté
nevrlé, roztržhé atd,
DřiDadné zrcadlenl emoci
ti j{ich popis,,vš,m|o
fen
si,
že cestou da skolky b)Nc,s smuťna. někdv iplo,eš,' Pi,'
óad.lé: "7aký se nli s ťebau 1ara lezAo laucl, Pop:,;n'm
škalky
emocr
ti zlentovarrm slua<e I vsechn, deti do
rokov,e
c,lats-) ',wcaovatel 7cela zablo^u,e ce,lu
.halll, lok nechopu, plac z.ovno ly koletl1 loho déloŠ
k d,rěti,
uzavře komunikaci,
vstíicný rozhovor o p-oblemu nůže7namelŤ; V ,od či
l at Jeho a;teane q].eser , D Ťe pochopl, žF
\e
u7ko9l,
clejši,
.bdvi
c|(it.
oporu, bud, \e
lJz
sd.olly
Dalšíínužitečnýn,krokem je wtvoření příiernných rán,
n,ch ritualŮ. ,e leoe vš(at o pa, mlnu! dr !e a q,hnouL se
r;r, zbvLecnerrrr ]apčr,, Dop,ár si \ dl!érelŤ par m rut
n.nnua"n,
ooŤa7|e1, oele spec,u se -asnoa!
"
a oo ert, pnpaone lano lpe§trit néc|m, co d lel, oi'vodl
clobrou náladu (rytmická pisnička jako budíček,sluníčko
namalované do pořnazánky na chlebu apod,),
Podobne ie mozne si 7pesrai( )a-not,lou cest,l oo šloL(ý
uDoutat ;ozornost dltéte něa,Ť zabav.ym ci 7dima\^im,
....,rr..-"no.r,,
n"oo holohlave lidi, Všlmat 5i k},Iek,
jako po provaze",
chodníku
ilapat po čárách na
Předáváňí dítěte ve ško|ce by pak mělo proběhnout co
ne'rucn eii. Vlce Ťe, e je možne ilc, /e plall uné,a, čim
n"iil rn_án,, nn vélšlp'ac, Ne-,oo veci dltet'pomoci
s oiev,elanlí. a ryhnout 5e tak ^ervo7nlnu popohanen
, ňe. oro!anl, Beneín oUcenl pdk dlŤe(i ořipomenoL,í,
kdv " kdo ho 7e s^olky W"vedne d (Jto dohodu samo,
?.;ime vždv dodržet. T!rdi. djlet,, ze mamln<a ,,7a "hV,oa i. rebezpc(,c preoev,lm ploío, le o,te oal
^-: o."utecáe cétv den m]ie s(ravi! ae,.a-l11 né roolae, řislo
ztrá,
aby 9i -žilo toho, co n- ckolka 1ablzl, 1;íoveň iaLe
říkaji,
.t důVěru v to, co mu rodiče
pusa,
LoučeníVeškol€eje ňožnéopět spojit s rituálem pravidelnem
Vie
V
f,Chle,n
olacn.rLl a zanjvanr U olna,
il".l,_ ]\e<tervn oéren- porrjhd .ohou-li Ve škol(e m,l
nějakou Vlast;í hračku nebo talismánek,
le Lieb" ml( na oáŤel , že vni(řni nejistota rodiče se
;ůze oienášer i na dite. |e doore. aby byl ,odi' (o,,oad,
pre,
ne ora,odió, l,tery o,te oo sKolly odvadl, slU!e're
Lonetíauó1
net
ollz-,e
sueácenv o ro-n, ze ortéil nijak
,.at,rujá, Vod,' dlŤé cjo 'kolly ulkosŤna naŤ;nla, kIerá
sama ;brížně zvládá řanní loučení,často pornůže,začneLi
dítě doprovázet někdo jiný
ÚsDěšná adaptace ditéte na MŠmnonoy Vyzao,Je spo,,-o.r.; .o6;6U 2 Ucitelek V idealn m piloáde přovazanost
roainv a vŠ- cpoluucaš- -odia: na 'nodu <kolky, §po
,eane aL(e, Zaklaoe-n je vzajpmna důVera a oŤevreno§t
V kornunikaci, oboustfanné přátelské naladění,
Il