Pokyn dekana c. 4/2012

Komentáře

Transkript

Pokyn dekana c. 4/2012
FAKULTA VYTVARNYCH UMENI
VYSOKEHO UCENI TECHNICKEHO V BRNE
datum vydani: 17. 10.2012
c.j.: 1873/2012
za vecnou stranku odpovfda: Ing. Jan Krnac
ucinnost: 17. 10.2012
zavaznost: vsechny soucasti FaVU VUT v Brne
vydava: dekan FaVU VUT v Brne, ekonomicky odbor FaVU VUT v Brne
nahrazuje: Smernici dekana FaVU VUT v Brne upravujici financni ohodnoceni externfch
pedagogu zr. 2001
pocet stran: 11
pocet priloh: rozdelovnik: vsechny soucasti FaVU VUT v Brne
Pokyn dekana c. 4/2012
Zamestnavdni externich pedagogu a ostatnfch pracovniku
pro zajisteni chodu fakulty
1. Dohody - dohoda o provedeni prace (dale jen DPP), dohoda o pracovnf cinnosti (dale Jen
DPC) vypracovavaji vedouci prislusnych pracovisf majici k tomuto opravneni (viz podpisove
vzory).
2. Dohoda s pracovnikem musi byt vypracovana pred zapocetim vykonu.
Vyuctovanf za prfslusny mesic musi byt odevzdano tajemnikovi ci jine odpovedne osobe
kdalsimu zpracovani nejpozdeji do 25 dne v mesici. Pripadne-li tento den na st. svatek,
sobotu, nedeli, pak v pracovnf den pred tfmto dnem.
3.A Dohoda o provedeni prace (kratka - obousfranndj
uziti: jednodenni
max. pocet hodin: 12
doba platnosti; 1 den
Poverena osoba zajistf vyplneni a podpisy na mistech, ktere jsou oznaceny kfizky (XXXXX) viz
prfloha, ostatnf doplnf tajemnik a predlozi ke konecnemu schvalenf dekanovi ci jeho
zastupci die poverenf, a podpisu.
3.B Dohoda o provedeni prace (velka - dvoustranna)
uziti: dlouhodobe-vfce jak 1 den
max. pocet hodin: tydne 20 hod., rocne 300 hod.
doba platnosti: 1 kalendarni rok
Povefena osoba zajisti vyplnenf a podpisy na mfstech, ktere jsou oznaceny knzky (XXXXX) viz
pnloha, ostatni doplnf tajemnfk a predlozf ke konecnemu schvalenf dekanovi ci jeho
zastupci die povereni, a podpisu.
3.C Dohoda o pracovni cinnosti
uziti: dlouhodobe az na neurcito
max. pocet hodin: tydne 20 hod.
doba platnosti: az neurcito
Poverena osoba zajisti vyplneni a podpisy na mistech, ktere jsou oznaceny knzky (XXXXX) viz
pfiloha, ostatnf doplnf tajemnik a pfedlozi ke konecnemu schvaleni dekanovi ci jeho
zastupci die povefeni, a podpisu.
3-D Vykaz o praci a vyuctovani
Ke kazde dohode musi byt (pokud prace - cinnost probehla) mesicne ci jine obdobi
max. 2 mesicu, predlozen radne vyplneny a podepsany tento vykaz (mista oznacena XXXX),
ktery naplnuje sjednanou dohodu.
3.E Zamestnavam cizincu
V pripade zamestnavani cizich statnich pffslusniku, je nutne tyto ze zakona nahlasit na Urad
prace, z tohoto duvodu je nutne vyplnit formulaf „ Informace o nastupu do zamestnanf.
Pozn.
u DPC - odvody na socialni, zdravotnf a dan ( 1 5 % )
u DPP - pri vyuctovani do 10.000,- Kc pouze dan (15%), pfi vyuctovani nad 10,000,- Kc odvody
na socialni, zdravotnf a dan (15%)
Konzultace mozna u panf Gabriely Plankove, tel. c. 5224.
Ing. Jan Krnac ESHSSSrP
MgA. Milan
Houser
Ing. Jan Krnac
tajemnik
FaVU VUTv Brne
MgA. Milan Houser
dekan
FaVU VUTv Brne
A
Vysoki uceni technicke v Brne
Antoninska 548/1
601 90 Brno
Fakulta (pracovistS):
Datum:
C.j:
Dohoda o provedeni prace
Sjednana odmenaje hrazena:
NS:
Zdroj
Prvek SPP
\
X.XXX
KXKX
XKXX
Vysoke ucent technickc v Brn5 (dale jcn "VUT v Brn6"), zasloupene
pan/pani (vCetn6 rodneho pfijmeni)
XXAX
Rodne cislo:
(dale jen .^amestnanec")
Misto narozeni:
/\/\J\
X.XAX
Bvdliste:
IJiice. cislo domu:
DDchod:
PSC. mesto:
x:«xx (Roirut>it /Oslo pracoviste (u zamest. VUT v Brn£):
XAXX
Zdravotni pojisfovna:
XX XX
(*KA<)
U cizince £ islo pasu:
U cizince DlC fje-ii v zaiirdniei pfideleno):
uzaviraji podle § 75 a § 77 zakoniku prace tuto dohodu o provedeni prace:
1.
Zamestnanec se zavazuje. Ze pro VUT v Brn^ v dobe od ^"^
pracovnich hodin provede tyto prace: XXXX
2.
Za provedenc prace ve sjednanc kvalitfi a Ihutfc posk>tne VUT v Brne zamfismanci odmfinu podle § 138
zakoniku prace ve vy§i ^W'^vKCPraci za VUT v Bmfi prevezme: XXt^X^
VUT v Brne se zavazuje vywofit ^aJneslnanci pracovni podminky zajiSfujici fadny a bezpecny vykon
prace.
VUT v Brne muze odstoupk od dohody, jestlize prace nebude pro vedena ve sjednane Ihule.
Zamt-stnanec mflze od dohody odsloupii, nemflze-li pracovni ukol proves! proto, ze mu VUT v Brn£
nevytvofilo sjednane pracovni podminky,
Odmena za vykonanou praci je splatna v nejbfizshn v>platnim tenninu slanovenem na VUT v Brne po
dokoncem" a odevzdani prace na clslo uctu ^^.X^C / X/vC^,
Jina ujednani: Zamestnanec souhlasi s tim, aby zamestnavaiel zpracovaval poskytnutc osobni udaje
vcctne rodneho cisla pouze za ucelem vedeni personalni a mzdove agendy a v zajmu dodrzeni pravnich
povinnosti ulo^enych zarafotuavateli zvlastnimi zakony.
O dalsich povinnostech zamestnance a VUT v Brn£ vyplyvajicich z uzavrcne dohody plari ustanovcnl
§ 77 zakoniku prace.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(vedouci pracovi5i£. prfkazce operace):
do XX^v pfedpokladanem rozsahu
dne:
Datum:
zamestnanec
za VUT v Brae
WSOKE
UCENI
1KHJOCE
VBRNE
Fjakulta (pracovi£T£)
Datum
Vykaz o praci a vyiictovani
dohudy o prutcdcni praee, dohocly o pracovni Cinnosti C.j
ze dnc
)C,
hrazeno NS
.
zdroj..:..;,.... pcvck SPP
zam&stnanec
6. pracoviStC (u zamfistnance VUT v
osobni ciiilo .
bylem
vyuCtovdnf odniOny }
uCto vino za mfisic
rozsah prncc a sazby (hodinova nebo jcdnotkova sazba)
drub pracc (prac. ^i
cclkom
KXXX
zamSstnanec
vedouci pracOViSt*, pf ikn/ce oporuce
ocky uivar
daium vvsiavciii:
*' uvctltf se s.icdiiuny £pO&ub vypluty udniOny (poilovnf pouka/iuu. na C. ii
ni/dovrt u
duluiu
spravcc ro/poCUi
likvidovdno dne:
daiuiu
/a VUT
Vysoke uceni technicke v Brn£
A n t o n i n s k a 548/1
601 90 Brno
TECI-1
Fakulta (pracoviste):
Datum:
Dohoda o provedeni prace
Sjednana odraena je hrazena:
NS:
Zdroj
Prvek SPP
XXXX.
KXX^
xxxx
Vysoke uceni technick£ v Brne (dale jen "VUT v Brne"), zastoupene
pan/panf (vCetnfi rodndho pHjmeni)
X
(dale jen ,,zame'stnanec*')
XX XX
Rodne Cislo:
Bydliste:
Ulice, eislo domu:
XXXX
PSC, rn^sio:
KXA\
KXXX
Duchod:
^•pokru^^c")
Zdravotni pojisfovna:
Misto narozeni:
KXXX
XX XX.
tislo pracoviste (u zamesl. VUT v Brnfi):
U cizince cislo pasu:
(ju«, ")
U cizince DIC (je-li v zahraniCi pfideleno):
uzaviraji podle § 75 a § 77 zakoniku prace tuto dohodu o provedeni prace:
1.
ZamSslnanec se zavazuje, ze pro VUT v Bnie v dobe od«X do ^^-^A^v pfedpukladanem rozsahu
pracovnich hodin provede tyto prace:
2.
XXXX.
Pro uCely vyplaty davek nemocenskeho poji5t£ni a poskytovani nalirady mzdy pfi docasne pracovni
neschopnostt. je pracoviii doba v tydnu fiktivne rozvrzena: XX X.X
3.
Za provedene prace ve sjednane" kvalilfi a Ihulfi poskytne VIJT v Brne ziiine'sinanci odnienu podle § 1 38
zakoniku prace ve vySi..0^9;^.
4.
Praci za VUT v BcnS pfcvezme:
5.
VUT v Brne se zavazuje vytvofit zameslnanci pracovni podminky zajiSt'ujici radny a bezpecny v>'kon
prace.
6.
VUT v Brnfi muze odstoupit od dohodv, jestliie prace nebude provedena ve sjednane Ihuie.
ZamtJstnanec muze od dohodv odstoupit, nemuze-li pracovnf ukol provesi proto. ze mu VUT v Brn£
nevytvorilo sjednane pracovni podminky.
07-VUT-Z-23
Sir
7.
Obe smluvni strany mohou dohodu vypoved£t pisemnf bez udani duvodu s 15denni vypovedni Ihutou,
ktera zafifna dnem. v n€m* byla vypov&f donicena druhe smluvni strand".
8.
Odmena za vykonanou praci je po dokonceni a udevzdani prace splalna v nejblizSim vyplainijn lermiuu
stanovenem na VIJT v Brne na^islo uctu
).
Zam^sinanec vsouladu s § 42 zakoniku prace souhlasi s vysi'lam'm na dobu nez.b>tne potfeby na
pracovni cesty. Pravidelnym pracovislem pro utely cestovnich nahrad je sjednano Brno.
2.
Jin& ujednani: Zamestnanec souhlasi s lim, aby zamestnavatcl zpracovaval poskytnute osobni udajc
vtetnS rodneho cisla pouze za ucelem vedeni personalni a mzdove agendy a v zajmu dodrzeni pravnich
povinnosti ulozenych zamestnavatcli zvJastninii zakony.
3.
Potvrzeni o zamestnani si vyzvedne zamestnanec po vvuCtovdni provedene prace na zam£stnaneckem
utvaru.
4.
O dalSich povinnostech 7am5srnance a VUT v Brn5 vyplyvajicich z uzavfene dohody plati ustanoveni
§ 77 zakoniku prace.
Navrhl
(vedoucf pracoviste): XX X. ^
Daium:
xxxx
za VUT v Bme
[>7-\17T-Z-22
Slf. 2
E>
c
Vysoke uceni technick£ v Brn£
Antonfnska 548/1
601 90 Brno
VBf
Fukukafpracoviste):
Datum:
C.j:
Dohoda o pracovni cinnosti
Sjednana odinena je hrazena:
NS:
_Zdroj_
Prvek SPI*
Vysoke u£enitcchnicke*Ern£ (dale jen "VUTv Brne"). zastoupene
a
pan/pani (v£etn£ rodneho pfijineni)
Rodne tislo:
Bydlias:
(dale jen ,,zarn€stnanec")
KAXX
M isto narozeni:
>< XXX
Ulice, cislo domu:
X.XXX
PSC. m^sto:
Due hod:
(Po^U^ 3E)
Zdravotni pojiSfovna:
^C^XN, ^y^\
Cislo pracovisli (u zamest. VUT v Brne):
U cizince cislo pasu:
\
f x /V^ X )
W v / v / \/
U cizince DIG (JQ-\\ v zahranici pfideleno):
uzaviraji podle § 76 a § 77 zakoniku prate tuto dohodu o pracovni cinnosti:
1.
Sjednana prace (druh prace):
2. Sjednany rozsah tydenni pracovni doby:
Pro ucefy vyplaty davek neniocenskeho pojistenf a posk\ tovani nahrady mzdy za pfi docasne pracovni
neschopnosti, je pracovnf doba v tydnu flktivnfi rozvrzena: >C. 'Vxv s^**.
Dohoda so uzavira na dobu urciton: X1X.X. }£
3. Za provedene prace ve sjednanc kvalitC a Ihut^ poskytne VUT v Bm£ zamestnanci odmenu podle J; 138
zakoniku prace ve vySi
4.
Odm&na za vykonanou praci je splatna v nejblizSim vypiatnim tcrminu stanovenem na VUT v Brnfi po
pfedlozeni poivrzoneho v>'kazu o vykonane praci na Cislo uctu
5.
Obe smluvni strany mohou dohodu v>povedet pisemnfi bez udani duvodu s 15denni vypovedni dobou.
ktera zacina dnem. v ncmz byla pisemna vypovficT donicena druhe smluvni strand. Dohoda niiiie byt
zrusena zamEstnavatelern okamJitft za podminek stanovenych v § 55 zakoniku prace nebo kdykoliv
vzajemnou dohodou.
07-VUT-Z-21
6.
Zamestnanec v souladu s § 42 zakoniku prace souhlasi s vysilanim na dobu nezbytne^ potfeby na
pracovni cesty. Pravidelnym pracoviStSm pro ucely cestovnich nahrad jc sjcdnano Bmo.
1. ZamSstnanec souhlasi s tim. aby zamCslnavatel zpracovaval poskytnute osobni udaje vCetnfi rodneho
cisla pouze za uCelem vedeni personalni a mzdove agendy a v zajmu dodrzeni pravnich povinnosti
ulozenych xamestnavateli zvlastnimi zakony.
8.
Potvrzeni o zamestnani si vy/vedne zamestnanec po uplynuli doby urcite' a vyuCtovani provedcnc prace
na zame"stnaneckcm utvaru.
9.
O dalSich povinnosiech zamfistnance a VUT v Brne souvisejfctch s uzavfenim tc'to dohody plati
ustanoveni § 77 zakoniku prace.
Navrhl
(vedouci pracovistfe): ^ v ? X . X .
dne:
Datum
zamfestnanec
07-Vi;T-7.-2l
za VUT v Brne
Sir 2
c
D
VYSOKE
. TM
u*eni tech nick* v BrnC, AntoiiinsM 548/1, 601 90 Brno
TECHNICKE
VBRNE
Fakuila (pracoviStfi)
Datum
C.j.
Vykaz o prici a vyuctovani
dohody oprovedeni prace, dohody opracovnf cinnosti C.j
ze dne
..^
hrazeno NS^^S^S zdroj ./.^^yT^rvekSPP
zamfistnanec
C. pracoviSt5(u7amesinaHce VUT v BrnS)
osobni
bytem
vyuctovani odmtSny*'
uCuwi'mo /a m6sfc
drub prace (prac. Cinnosti)
\
ru/sah pract; u sa^by (hodtnova nebo jednolkova sazba)
celkem Kg
KXV\
zamfistoanec
uwar:
vedouci pracoviSt^
pftkazcc opcrace
mztlova uCtarna:
datum vystavcnl:
"' uvcde sc ycdmuiv' /pDsuli vvplaly oJmtny (puStovni poukiukou, na C, uClu)
datum
spravce rozpofitu
Ukvidovino dne:
datum
za VUT
INFORMACE
o nustupu zamestnani ll~ wslani k nineni ukolu vyplyvaiicich 7. uzavrene' smlouvy
obcana EU/EHP a Svyearska nebo jeho rocUaneho pfislusnika,
nebo cizuice, ktery nepotfebuje povoleni k zamestnani na uzemi CR
(§ 87 7ako!u* & 435/2004 Sb., o zam£stnano$ti)
Pfijmeni:
xxxxx
Jmeno:
Stafiii obfianstvj *:: xxxxx
xxxxx
Datum narozenf: xxxxx
PohlavP:
Rodn£ iislo*:
Misto naro^eni: xxxxx
xxxxx
Adresa v zemi trval^ho pobytu;
xxxxx
xxx
£ena xxx
Cfslo cestovnfho dokladu: xxxxx
Adresa pro dorufiovSni zasilek: xxxxx
Nazev organu, ktery cestovni doklad vydal
xxxxx
NejvySSi dosazene vzdSlanJ (die KKOV)" : xxxxx
obdan EU3' 'D, rodinny pfisluSnik obcana EUJ/ D, obSan §v5;carska3/D, rodtnn^ pHslulaik obcana §vycarskaJ/D
obifan EHP^D, rodinn^' pHsluSnfk ob^ana EHP^'D,
cizinec podle3' § 98 pfsnt,a) D, § 98 pism.b) D,
§ 98 pism.c) D, § 98 pfsm.d) D,
§98pism.e) D, §98pfsm.j) D,
§ 98 pism.k) D §98 pism,I) D, §98 pism.m) D,
§ 98 pfsm.n) D, § 98 pfcm.o) D,
§ 98 pfsm.p) D, § 98 plsm.r) D,
_—
.
5-7—
-vyslani k pinerii ukolu vyplyvajicich z ustavrene smlouvy
od
xxxxx
v profesi CZ-ISCO
do 6)
ll
zatoni die CZ-NACE
XXX XX
etselnv kod CZ-ISCO7i
xxxxx
8/
xxxxx
S5
vzdfcl&nf pozadovane pro vykon povoiani (KKOV)'' xxxxx
a) pracovB^pravni' vztah kzamfestnavateli se sidlem v CRW
zamSstnavatel - nazev Vysoke uCeni technicke v Brn6
sidlo (adresa - okres,obec,ulice,Cfslo,PSC) Antonfnska 548/1, 601 90 Brno
Rodne£isio 10 '..,
1C 00216305
konraktni osoba Gabriela Plankovi
,
teiefon. 541145224
mlsto v^konu prace (adrcsa) Brno
b> vvstenf k plngnf ukolu 9/
- na z^kladS uzavfene smlouvy3' D
- na zaklad£ pronajniii pracovnf sily?/ D
fyzickii nebo pravnicka osoba, u niije vykonavand pr&ce na lizemf CR(nawvaadnisasidla-okTes,obec.uHcc.c(slo.PSCj
1C,
,
,
koutaktm osoba
,
Rodnedislo lo; ,,.,..,„.,, .„......,.
,
,
teiefon
mfsto vykonu prace (adrcsa),..,...,...,
,
_
_
,.
,
,
___
H
—
,
,...,..,.„,
,..,.,
...,.,..,,....
,
„-„
.
„
:
1
c) pracQVtigpravnf vztah k zam&stnayateli se s^dlem mimo uzemf CR
zamfcstnavatel-ndzev ........,,,,,,.,
,
Sidlo (adrcsa — stM, okres(Qbecfuticc,Ci$io,PSC) —,
kontafctnf pracovnik
Jedna se o prviii zamestnani na
Datum; xxxxx
Podpis odpovddn^ho pracovnika:
,
.,.,..
tel
tizemTcR
........
fax/e-mail
ano
ne
Razitko:
,
Zaznam kraiske pobockv UP 6R v...
DoruSeno dne,
.„.
Vysvftlivky
V platne oznaStc zaSkrtnutiin,
2i jedna*U sc o lodinneho pfisluSnika, ktcry neni obtancm EU/EHP nebo Svycarska, je nutne piedloiit doklad poivizujici, ie je rotimnym
obiaua EU/EHP neho Svycarska,
3/ spravny tidaj oznacte x,
4/ vyplfiujc sc, pokud je rodne' clslo pfideleno,
5/ KKOV - Kiasifikace knienovych otx>r& v?,de!ani (pfehled kfasifikace uveden na internetovyeh strankach ..www^zso.&f
- klasifikace - KKOV-
konarukcc KKOV" ),
6/ vyplnujc se poiize v pfi'pade, jc-li znarna ddlka vykonu zain&tnam - v opafinem pffpadfi zamestnavatel podava irjtbnnaei o ukonCeni vykonu prace
p?i$lu$n£ krajske poboCee UP CR na zvhlStntm iiskoptsu do 10 kalcndafnich dnfl od skanCeni /.ameslnani nebo vyslani,
7/ C2-ISCO =Klasifikace zamfttndnf - uvcde se nfizev a Cislo vykonavane profuse (pfehled klasifikace uveden na intemetovych sirankSch ..wwv>.c/..su,e/ -
klasifikace").
jy CZ-NACE * KlasiOkaee ekonomickycti Cinnosfi (pifehled klasifikace uveden na internetovych sirankach ,,\vw\>\Cffio c? - klasifikace").
91 oddii a) se vvplnuje v pfipad^, /e ob£an EU/EHP nebo Svycarska, pfipadng ciztnec, kter>' nepotfebvije povokni kzamgstiiani, uzavre! pracovni
smlduvu se zamSstnavatclcm se ssdlem v CR,
oddii a) a oddii b) se vypEftuje v pfipadc, ?c obfiaii EU/BKP nebo Sv>'carsk.% pripadnfi cixinec, ktery nepotfebuje povolcni k /amestnsni u/avfo!
pracovni smbuvu se zani^stnavatelcm se sidlem vCR a ten ho vysial na zak!ad2 u/avfene smlouvy nebo xapujC'ii (pokud mft povoleni kc
zprostfedkovani) k. vykonu prace k pravnicke' nebo f'yzlck^ osobe se sfdlem v CR,
oddii b) a c) se vyplftuje v pfrpade', 2c obCsn EU/EHP neho Svyearska, pfipadng cizinec. kier>' ncpotfebuje povoleni k /.amCsuiaiii, by! vyslan na
zakiadfc u?avfcne smlouvy nebo xap&jCcn zamfelnavatcleni se sidlem mimo C'K k vykwiu prftce k pravnicke nebo fy/Jcke osob6 n% uzcmi CR,
I(V vyplnuje pouze fy/ick^ osnba. ktcra ncpodnika,
g S"?
§87
§ 98
s cttace psragrsfftz^kona f. 435/2004 Sb.,
odst.- 1 nastoupi-Si do xainfestnani obtaji E\J, jeho rodini^ pfisluSnik, rodiijny pf isloSnik ob£ana C-R uveiieny v § 3 od«,3 nebo ci/Jncc uvedeny
v §9S pism. a) ai c), j) a r), jsou zamesmavare! neho pr^vnicka nebo fy?>ick£ osoba, ktcra uzavfela smiouvu se zahraniioirn /amesjnavaielem, na
jcjim?: zakiade hyly t>io osoby vyslany na u/emi CR kp!n6ni ukolfl vyplyvajici ztcto sinlouvy, povjnni o tcto skutcCnosti pisenmd informovat
ph'sluSnou krajskou poboiku Ufadu prace a to ncjpozdeji v den nastupii tfehto osob k vykonu prAce,
odst. 2
Kazdou znienu tgchto udaju je zam&tnavatel nebo pravnicka nebo fy-ziek^ osoba, kterS uzavfeia smiouvu se zahraniCnfm
zamestnavatelem, na jejim^ ?^k!adC byly tyto osoby vyslany na Ozemi CR k pjtieni OkoSfi vyplyvajicich z teio smlouvy, povinen nahlasit nejpo/dcji
du 10 ks lea dd Patch dn6 ode dne, kdy zntena naslaia neho kd> sc- o tii dozvedel.
Povoleni k ?,am£stna.ni se nevyzaduje k xamestn^ni ciziinx,
pism. a) s povolenyjii trvalym pobjtem.
pisrn, b) ktery je rtKJimrym pfisluSnikem Ciena diplamatickd mise, kon7ulHrniho tifadu nebo rodinnym pfisiuSnikem xamfistnance me?,inarodfii
vladnf orgaiikace se sidlem na uzemi CR, pokud je vyhlaSetiou me2inan>dni smlouvou. kjeji^ raufikaei dal Parlament souhlas a jii je
Ceska republika va/ana, zarueeoji vxajemnast,
pism. e) ktei^mu by! udeien az>! nebo doplftkovfi ochrana,
pism. d) jchot vykon prace na uzemi C'R nepfcsahne 7 po sob€ jdoucich kalendSftiich dnii nebo ccikem 30 dnfi v kalendafnfm roce a jde-li
z&roveft o vykonneho Limclccs pedagogickdho pracovnika, akademickcho pracovnika vysoke Skoly, v£deck£ho, vyxkumncho neho
vyS-ojoveho pracovnika. ktery je ufcasmfkem vedeckeho seikinf, Mka nebo students do 26 let veku. spottovce nebo osobu, kteri v Cesk£
repubiice zajtSCuje dodavky zbo?.f nebo sliiieb nebo toto zbo^i dodav^ nebo provadi monta2 na zakladg obchodnt smlouvy. pfipadnt
provaiJi zarucni prace a opravafske pracef
pism, e) ojiem^, tostanovi vyhlilenA mczin^rodnt smlouva, kjcjllrauflkaci dal Parlameni souh'.asajiijeCcskarcpublika vSzana,
pism. j) ktery se na a/emf Ceske reptihliky- soustavnS pfrpraviije na hiidouci pm'olani,
pism. k) ktery fayl vyslan na uzcmi Ceski rcpubliky vrarnci poskjlovj'mt slu^eb /^mistnavatclem usazenym vjinem elenskem slatu Hvropske
unie,
pism. !) Ktery na uzemi Ceske republiky pobyvS na zakladS povoleni k dlouhodobcmu pobyiu za iicelem spolccneho souzHi rtniiny s eizincem
podle pi'smene a) nebo e),
pism. ni) ktenf- na lizemt Cirske repubitky pobyva na zak!ad£ povoteni k dlouhodobernu pubytu rezidcnta jineho Clcnskeho staUi Evropsk^; unie za
ucelem zamestnani, pokud od vydam tohoto povoieni uptynulo vice ne£ 12 rnesicu,
pisni- n) ktery vykonav^ v Ceske repubiice soustavnou vzdelavaci nebo vSdeckou iinnosj jako pcdagogkky pracovnik rieho akadernicky
praco\rnik vysoke Skoly nebo v£decky, vvzkumny nebo vyvojovy pracovnik ve vefejne vyzkumnc insntiici nebo jine vyzkumne
organizaci podie zvlaSmiho pfedpisu,
pism, o) ktery1 ziskal stredni nebo vyS&i odborne vzd^lani nebo vySgi udbome V7,d5!&ni v konzcn-atofi podle Skalsk^ho /ikons nebo
vysokoSkolskiJ vzdSiani podle ^ikona o vysokych Skalach,
pism. p) kteri' na uzcmi CR pobyva na /aklod€ povoleni k dlouhodobernu pobytu za iJcelem spolein^ho souzitt rodiny, jde-!i o spoleenc souziff
rodiny s eizincem, jen? ma stalut dlotihodobf pobyvajiciho reyjdenta v Evropskem spoieienstvi na u?emi nebo dtouhodob£ pobyvajiciho
rexidenta v Evropsk^m spolecenscv: na Ozemi jineho £ienskeho statu EU a ktery bfchem tohoto pobytu byl na uzerni CR zarnestnan na
•i&ktadS povoleni k zam6s\nani minsmain£ po dobu 12 m£sic^(
pism. r) ktery na ilzemi CR pobyva na zakladfi povolen k dlouhudobemu pobylu /a uCeleni spoleineiio sou2iti rodiny, jde-li o spolecne sou/itt
pobyvajiciho rezidenta v Evropskem spoiecenstvi na uzemi - byvaleJio diiitele niodre karty.. nebo statuf dlouhodob£ pobv-v-ajiciho
re7identa v l.;vropskem spoieSensrvi na uzerni jin6ho dlenskeho statu EU.jenz je byvaJym drxiielem modre karty.
Upozomgnf:
Mistni pHsluSnost krajsk^ pobo£ky tifadu prace se ridi mistera, ve kter£m je nebo ma byt zamBtndni vykonAvano,
pokud z^kon C, 435/2004 Sb., o zarngstnanosti, ve znfinl pozdfjSfch pfedpisu (§ 8a odst 2), nebo jin^ prdvnf pfedpisy
nestanovijinak.

Podobné dokumenty

1.zakladnl skola Horovicc 2. zakladni skola ITorovice Skolnljldelna

1.zakladnl skola Horovicc 2. zakladni skola ITorovice Skolnljldelna org{mll, rj. Cesk6ho statistick6ho llfadll 0 posledni mire inl1aee. Najemcc jc povinen na toto zvyseni pristoupit.

Více