Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy - TROMA

Komentáře

Transkript

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy - TROMA
Elektromagneticky ovládané spojky
a brzdy
Strana
Všeobecné pokyny
4.3.00
4.3.00
4.3.00
4.4.00
4.4.00
4.4.00
4.5.00
4.5.00
4.6.00
4.6.00
4.7.00
Suchý provoz/mokrý provoz
Elektrická schémata
Usměrňovače
Přívody proudu
Zhášecí kondenzátor
Ochrana proti indukčním napěťovým špičkám
Spínací časy
Rychlé spínání
Pomalé spínání
Rychlé vypínání
Příklady montáže
Technické údaje o výrobku
Lamelové spojky, lamelové brzdy
Funkce a montáž
Lamelové spojky bez kluzného kroužku
Lamelové spojky s kluzným kroužkem
Lamelové spojky s kluzným kroužkem
Lamelové brzdy
Lamelové spojky s kluzným kroužkem
Výrobní série 0810 (0010*)
Výrobní série 0011-05.
Výrobní série 0011-100
Výrobní série 0011-300
Výrobní série 0006-05.
4.9.00
4.11.00
4.13.00
4.14.00
4.15.00
4.16.00
Výrobní série 0008-10.
Výr. série 0808-3.. (008-30.*)
Výrobní série 0009-10.
Výrobní série 0008-102
Výrobní série 0081
4.19.00
4.20.00
4.23.00
4.24.00
4.26.00
4.27.00
4.28.00
Výrobní série 0812 (0012*)
Výrobní série 0813 (0013*)
4.31.00
4.32.00
4.32.00
4.33.00
4.35.00
4.38.00
JednoNRWRXþRYp spojky a brzdya
jejich kombinace
Funkce
Pokyny pro montáž
JednoNRWRXþRYp spojky
JednoNRWRXþRYp spojky
JednoNRWRXþRYp brzdy
Kombinace jednoNRWRXþRYp spojky a brzdy
Zapouzdřené kombinace jednoNRWRXþRYp spojky a brzdy
Zubové spojky
Konstrukční vlastnosti
Pokyny pro montáž
Pokyny pro ovládání
Příklady použití
Zubové spojky s kluzným kroužkem
Zubové spojky bez kluzného kroužku
Pružinové lamelové brzdy a
pružinové dvouNRWRXþRYp brzdy
Funkce a montáž
Pokyny pro použití a montáž
Návrhy součinnosti spojky a brzdy
Pružinové lamelové brzdy
Pružinové dvouNRWRXþRYp brzdy
Výrobní série 0028 / 0228
Výrobní série 0207
4.40.00
4.41.00
4.41.00
4.42.00
4.44.00
* jen jako náhradní díly – nepoužívat pro nové konstrukce
Obsah
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.1.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagneticky ovládané spojky
a brzdy
Strana
Brzda SEMO
Elektromagnetická pružinová brzda, bez vůle
Výrobní série 0208
4.47.00
Pro výr. série 0010, 0013, 0028
4..00
4.50.00
4.49.00
4.52.00
4.53.00
4.54.00
4.55.00
4.55.00
Příslušenství
Konektory a ploché kontakty
Přívody proudu
Dvojité kartáče
Usměrňovače
Elektronická zátěžová relé
Zařízení pro rychlé spínání
Speciální variátory
Zhášecí kondenzátory
Obsah
ZZZWURPDPDFKF]
Pro výr. série 0006, 0011, 0012
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.2.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagneticky ovládané spojky
a brzdy
Všeobecné pokyny
Magnetická cívka je dimenzována na 100%
dobu sepnutí. Teplota daná elektrickými
ztrátami se nastaví na hodnotu 40–80 °C
podle podmínek montáže a chlazení.
V normálním provedení je provozní napětí
24 V D C . Plného točivého momentu se
dosáhne pouze tehdy, když je na cívce
jmenovité napětí. Napěťové ztráty v přívodech
atd. je třeba vyrovnat větším dimenzováním
napájení. Překročení jmenovitého napětí o 10
%, měřeno na spojce, je přípustné.
Elektrické zapojení má velký vliv na spínací
poměry spojky a musí být zvlášť nastaveno
na každý případ použití. Časy spínání
a nárůst točivého momentu je možné
ovlivnit použitím vhodných zařízení, která
jsou popsána v části „Elektrická schémata“
a v části „Příslušenství“.
U spojek a brzd s lamelami s magnetickým
tokem je možné použít jen třecí obložení
ocel/ocel, proto jsou vhodné jen pro mokrý
provoz.
Při vertikální montáži by se měl kotouč
kotvy položit dolů, protože jinak při vypnuté
spojce, resp. brzdě může při chodu
naprázdno způsobit vlastní váha nežádoucí
zahřátí.
Elektrická schémata
Elektromagnetické spojky a brzdy Ortlinghaus
fungují na stejnosměrný proud. Cívky jsou ve
standardním provedení dimenzovány na
24 V DC + 10 % při trvalém sepnutí.
Zvláštní požadavky na spínací vlastnosti lze splnit
pomocí vhodných zařízení. Při kontrolním
měření je třeba si uvědomit, že napětí
usměrňovače při zatížení klesá, měření se
proto musí provádět při sepnuté spojce. Dále
upozorňujeme na to, že se odpor cívky se
vzrůstající teplotou zvyšuje a příkon je podle
Ohmova zákona U = R · I menší.
Měření napětí a proudu
Obr. 1: Měření napětí
Obr. 2: Měření proudu
Usměrňovače
Spojky a brzdy pro suchý provoz
Třecí plochy nesmí být znečištěny mazivem,
ložisková místa v blízkosti spojky a brzdy
musí být spolehlivě utěsněna. Je třeba
zajistit odvod tepla. Kryty musí být opatřeny
otvory a musí mít dostatečný objem.
V případech
se
zvýšeným
nebezpečím
koroze by se mělo zabránit suchému
provozu.
Spojky a brzdy pro mokrý provoz
Mazání ponorem nebo rozstřikem je za
normálních
okolností
dostatečné,
při
vysokých otáčkách, resp. při vysokém
teplotním zatížení by se mělo ale počítat
s vnitřním mazáním přes hřídel. Při mazání
ponorem by neměla hloubka ponoru
překročit 1/10 průměru. Příliš hluboké
ponoření může způsobit nežádoucí zahřátí.
Doporučení na olej najdete v části 1
„Technické podklady“.
Všeobecné pokyny
ZZZWURPDPDFKF]
Napájení ze sítě se provádí přes usměrňovací
trafo s možností přepínání, aby se vyrovnalo
místní kolísání sítě a ztráty v přívodech.
Usměrňovač v otevřeném nebo uzavřeném
provedení je možné dodat ve třech
velikostech.
Dimenzování usměrňovače se řídí podle
celkové zátěže zařízení.
Příklad:
1 spojka
U = 24 V
0006-057-43-004000:
P20 °C = 57 W
I20 °C = 2,4 A
1 brzda
U = 24 V
0028-100-23-002000:
I20 °C = 4,5 A
P20 °C = 108 W
6I20 °C = 6,9 A
Při celkové zátěži 6,9 A se zvolí usměrňovač
0085-000-24-120000.
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.3.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagneticky ovládané spojky
a brzdy
Přívody proudu
Ochrana proti indukčním
napěťovým špičkám
U spojek a brzd se stacionárním magnetickým
tělesem se napájení přivádí přes konektory,
připojovací skříňku nebo kabelem zalitým na
magnetickém tělese. U spojek s rotujícím
magnetickým tělesem se proud přivádí přes
tvrzené a broušené kluzné kroužky. Rozlišují
se následující provedení: kartáče s komůrkou
a kartáče s dvojitými rameny s vložkou z mědi
a grafitu pro suchý provoz nebo s vložkou z
bronzové pleteniny pro mokrý provoz.
Při suchém provozu stačí jeden přívod
proudu na jeden kluzný kroužek. Při mokrém
provozu se stává, že kluzné kroužky přijmou
příliš mnoho oleje. Olejový film přeruší
přívod proudu. Pro zamezení ztráty tohoto
kontaktu doporučujeme instalovat dva
normální přívody proudu za sebou (od 18 m/
s je to nutnost). Při 15 m/s je možné použít
kartáče s dvojitými rameny. Přívody proudu
se musí upevnit tak, aby vzdorovaly otřesům.
Pro správný přítlak kartáčů musí být
dodržena vzdálenost mezi přívodem proudu
a kluzným kroužkem cca 2 mm. Opotřebení
se musí kontrolovat. Jako náhradní díly se
dodávají kartáčové vložky zvlášť pro suchý a
mokrý provoz.
Napěťové špičky vznikající při vypínání
spojky/brzdy je možné potlačit pomocí
speciálních varistorů, které tak chrání izolaci
a spínací prvky.
Zhášecí kondenzátor
3URRFKUDQXNRQWDNWĤUHOpQHERVW\NDþHSĜHG
RSiOHQtP ]SĤVREHQêP LQGXNþQt ]iWČåt SĜL
Y\StQiQt VH SDUDOHOQČ NH NRQWDNWĤP
SĜLSRMXMH ]KiãHFt NRQGHQ]iWRU ]DSRMHQt
SRGOH REU 7RWR RSDWĜHQt WDNp ]OHSãXMH
SĜHVQRVW Y\StQiQt VSRMN\ 1HSRXåtYHMWH
HOHNWURO\WLFNpNRQGHQ]iWRU\
6StQiQt VWHMQRVPČUQêP SURXGHP ]SĤVREXMH
SĜHVQČMãt ]DStQiQt D Y\StQiQt 3ĜL VStQiQt
VWĜtGDYêPSURXGHPVHQHGiWDNRYpSĜHVQRVWL
GRViKQRXW SURWRåH Y WRPWR SĜtSDGČ PXVt
XVPČUĖRYDþ ]DFK\WLW LQGXNRYDQp QDSČWt
1DYtF E\ VH PXVHO SUR NDåGRX VSRMNX
QDPRQWRYDW ]YOiãWQt XVPČUĖRYDþ =KiãHFt
NRQGHQ]iWRU\ VH GRGiYDMt YH GYRX UĤ]QêFK
YHOLNRVWHFK
Možnosti spínání
Obr. 2: s varistorem
Obr. 3: s varistorem
a diodou v sérii
Speciální
varistor
zaručuje
minimální
napěťové špičky a minimální vypínací časy.
Nedochází ke vzniku tepla a usměrňovač je
chráněn
před
přetížením.
Zobrazené
provedení se dá použít pro všechny výrobní
série a velikosti.
Při napájecím napětí nad 40 V se musí do
série s varistorem zapojit dioda (1,5 až 2 A –
1000 V).
Účinek ochranných prvků na indukční
napěťové špičky a vypínací časy
Obr. 4
Abschaltzeit = časvypnutí
Zeit t in s = čas t Y s
Betriebsspannung = provozní napětí
Widerstand = odpor (rezistor)
Obr. 1: Zapojení kondenzátoru
Všeobecné pokyny
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.4.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagneticky ovládané spojky
a brzdy
Spínací časy
Spínací časy elektromagnetických spojek a brzd
je možné ovlivnit vhodnými dodatečnými
zařízeními.
Rychlé spínání
Pro urychlení nárůstu točivého momentu
elektromagnetických spojek a brzd je možné
použít přídavná elektrická zapojení.
Možnosti jsou následující:
Rychlé vybuzení (obr. 1b)
Vybuzení magnetické cívky přes předřadný
odpor zvýšeným napětím. Zvýšením ohmického
podílu v obvodu se zkrátí elektromagnetická
časová konstanta.
Přebuzení
Vybuzení magnetické cívky vyšším, časově
omezeným provozním napětím pomocí
přemostění odporu (obr. 1c), předřadného
odporu a kondenzátoru (obr. 1d) nebo
kondenzátoru s vysokým nabíjecím napětím
(obr. 1e).
Cívkou teče krátkodobě vyšší proud, který
způsobí strmější nárůst točivého momentu.
Ze srovnání vyplývá, že nejkratšího času
sepnutí se dosáhne přebuzením pomocí
kondenzátoru s vysokým nabíjecím napětím.
Při zapojení podle obr. 1 b, c a d musí být
předřadný odpor dimenzován tak, aby na
spojce/brzdě bylo po zapínacím impulzu
zase běžné provozní napětí.
Obr. 1a:
Normální vybuzení
Obr. 1b:
Rychlé vybuzení
přes předřadný odpor
Obr. 1c:
Přebuzení pomocí
přemostěného odporu
Obr. 1d:
Přebuzení pomocí
předřadného odporu
a kondenzátoru
Obr. 1e:
Přebuzení pomocí
kondenzátoru s vysokým
nabíjecím napětím
Zeit t = Čas t
Všeobecné pokyny
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
CZ 4.5.00
Vydání 01.2013
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagneticky ovládané spojky
a brzdy
Pomalé spínání
V některých případech se požaduje plynulý
rozjezd malých setrvačných hmot. Zpoždění
nárůstu točivého momentu lze dosáhnout
časově omezeným jednocestným usměrněním
a předřadným odporem. Zařízení na pomalé
spínání lze dodat na vyžádání.
Pomalé spínání
Normální spínání
Rychlé vypínání
Po odpojení ovládacího proudu zůstává
určitý zbytkový magnetismus. Zejména
u lamel s magnetickým tokem zpožďuje tato
remanence odpadnutí kotouče kotvy, resp.
odpojení lamel.
Zbytkový magnetismus se dá rychle
odbourat krátkým opačným vybuzením
s přepólovaným usměrňovačem.
Účinek
odpadnutí
točivého
momentu
ukazuje obr. 2 na příkladu spojky s lamelami
s magnetickým tokem.
EIN
Obr. 1
Normální vypnutí
Vypínání s opačným vybuzením
Impulz kondenzátoru (vybuzení
v opačném směru)
Samoindukce
Napětí
Napětí
Obr. 2
Wirkung auf Abfall der Ankerscheibe = Účinek na odpadnutí kotouče kotvy
Všeobecné pokyny
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.6.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagneticky ovládané spojky
a brzdy
Příklady zapojení
Elektromagnetická zubová spojka bez kluzného kroužku,
výrobní série 0013, s ozubeným kolem na unášeči.
Elektromagnetická jednoNRWRXþRYi spojka, výrobní
série 0008-100, ve spojení s elektromagnetickou
jednoNRWRXþRYRX brzdou, výrobní série 0009-100.
Elektromagnetická lamelová spojka Sinus® s kluzným
kroužkem, výrobní série 0011, a elektromagnetická
lamelová brzda Sinus®, výrobní série 0011-300.
Elektromagnetická lamelová spojka Sinus ® bez kluzného
kroužku, výrobní série 0010, třecí obložení ocel/ocel ve
spojení s elektromagnetickou pružinovou lamelovou
brzdou, výrobní série 0028, třecí obložení ocel/organický
třecí povrch.
Všeobecné pokyny
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.7.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.8.00
ZZZWURPDPDFKF]
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické lamelové spojky a lamelové
brzdy
Lamelové spojky a brzdy
Funkce a montáž
Bl.1840
Spojka s kluzným kroužkem, výr. série 0006
S hrncovým tělesem tloušťky S1: výr. série 0006-057-..-004
S hrncovým tělesem tloušťky S2: výr. série 0006-057-..-003
Spojky s kluzným kroužkem, výr. série
0006
Tato výrobní série se dodává s různým třecím
obložením pro mokrý a suchý provoz.
Tlak magnetického cívky (1) na kotouč kotvy (2)
se pomocí čepu (3) přenáší přes kotouč (4) na
lamely (5). Pro zaručení plného točivého
momentu a krátkých a přesných spínacích časů
musí být v sepnutém stavu dodržena pracovní
vzduchová mezera (s). Doporučujeme provádět
pravidelnou kontrolu mezery. Pro měření, resp.
seřízení při opotřebení, by měla být spojka
snadno přístupná, popř. je třeba počítat
s inspekčním otvorem.
Spojky s kluzným kroužkem, výr. série
0011, a brzdy, výr. série 0011-300
Tato výrobní série s lamelami s magnetickým
tokem (1) je vhodná pro mokrý provoz.
3HUPDQHQWQt Y]GXFKRYi PH]HUD QHH[LVWXMH
RSRWĜHEHQt VH DXWRPDWLFN\ Y\URYQiYi SRK\EHP
NRWRXþH'RGDWHþQpQDVWDYRYiQtQHQtQXWQp
Bl.1841
Spojka s kluzným kroužkem, výr. série 0011
S hrncovým tělesem tloušťky S 1: výr. série 0011-057-..-004
S hrncovým tělesem tloušťky S2: výr. série 0011-057-..-003
Bl.1842
Lamelová brzda, výr. série 0011-300
Výrobní série 0006/ 0010/ 0011/ 0810
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.9.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické lamelové spojky a lamelové
brzdy
Spojky bez kluzného kroužku, výr.
série 0010
Protože nejsou použity kluzné kroužky a přívod
proudu a opotřebení lamel s magnetickým
1) se vyrovnává automaticky, je tento
tokem (1
typ spojky zcela bezúdržbový.
Stacionární magnet (2) je třeba zajistit proti
otáčení tak, aby nedocházelo k žádnému
axiálnímu ani radiálnímu pnutí. Dále je třeba
zajistit dostatečné mazání vestavěných ložisek
(3). Při vysokých otáčkách se doporučuje
přímé vstřikování nebo vnitřní mazání přes
hřídel. Nejvhodnější teploty ložiska se dosáhne
s relativně malým množstvím oleje.
Zajištění magnetického tělesa proti protáčení
Další pokyny naleznete v technických
informacích o výrobcích příslušných
výrobních sérií.
Výrobní série 0006/ 0010/ 0011/ 0810
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.10.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické lamelové spojky Sinus®
bez kluzného kroužku
Lamely s magnetickým tokem, bezúdržbové, jen pro mokrý
provoz
Drážky 3 x 120° - šířka b
přesazení o 60° ke konektoru
Výr. série 0810- . 00
Výr. série 0810- . 01
Výr. série 0810-10 .
bez tělesa
Výr. série 0810-00 .
otevřené ložisko
s hrncovým těl.
s nábojovým tělesem 1)
Výr. série 0810- . 02
uzavřené ložisko
Výrobní série
velikost
Mdyn
Nm
Stejnosměrné napětí
Proudový odběr
V
20 °C A
80 °C A
Příkon
20 °C W
80 °C W
n max
min-1
n max s vnitřním mazáním min-1
Hmotnost s hrncovým tělesem kg
s nábojovým tělesem kg
D1 max
H7
DrážkaDIN 6885
D1
H7
Doporučené
DrážkaDIN 6885
otvory
D1
H7
DrážkaDIN 6885
D1
H7
DrážkaDIN 6885
D
Průměr
D2 min.
D3
D4
Vnější drážka
ax45°
b
L
L1 -0,1
L2
L3
L4
Délkové rozměry
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
1)
2)
07
15
0,60
0,50
14,5
11,8
4000
4000
1,30
1,46
25
8 x 3,3
22
6 x 2,8
20
6 x 2,8
18
6 x 2,8
80
74
55
3
8
46,7
50,7
70,7
4
4
20
3,2
19,2
8
10
16,7
6
Provedení s přírubovým tělesem na vyžádání
Další napětí na vyžádání
Prodej ]DMLåĨXMHVSROHĀQRVW7520$0$&+VUR
0810- . 0 . -velikost-000000
23
11
15
30
60
140
24 2)
1,25
1,05
1,85
1,50
2,05
1,65
2,45
2,00
30,5
24,5
4000
4000
1,92
2,27
30
8x2
25
8 x 3,3
22
6 x 2,8
20
6 x 2,8
95
90
70
5
10
52
56
86
5
5
30
3,8
22
10
34,5
-
44,1
35,7
3800
3800
2,78
3,25
35
10 x 3,3
30
8 x 3,3
28
8 x 3,3
25
8 x 3,3
114
106
80
5
10
58,5
63
93
6
5
30
3,5
26
7
18
13,5
13
49,0
40,0
3100
3700
4,36
5,16
42
12 x 2,2
40
12 x 3,3
35
10 x 3,3
30
8 x 3,3
134
61
122
90
5
10
68
73
113
6
6
40
9,3
27,6
6,5
17
23,5
14,5
58,5
47,0
2500
3300
8,60
10,00
60
18 x 4,4
55
16 x 4,3
50
14 x 3,8
45
14 x 3,8
165
154
110
5
10
76
82,5
122,5
8
6
40
4,5
31,5
9
20
24,5
16
Třecí obložení
Tolerance
Konektor
Výrobní série 0810
ZZZWURPDPDFKF]
31
300
ocel/ocel pro mokrý provoz.
pro otvor a drážku – viz část 1
„Technické podklady“
viz část „Příslušenství" na str. 4.49.00
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.11.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické lamelové spojky Sinus®
bez kluzného kroužku
Lamely s magnetickým tokem, bezúdržbové, jen pro mokrý
provoz
Provedení s nábojovým tělesem
Výr. série 0010-055-velikost-poř. číslo 100
Provedení s hrncovým tělesem
tloušťka S1 výr. série 0010-057-velikost-004000
tloušťka S2 výr. série 0010-057-velikost-003000
3 drážky po 120°,
s přesazením 60°
vzhledem ke konektoru
(do vel. 43).
6 drážek po 60°,
s přesazením 30°
vzhledem ke konektoru
(od vel. 47)
Bl.1940
Bl.1939
Obr. 1: 1 ložisko do vel. 43
Obr. 2: 2 ložiska od vel. 47
Výrobní série
Nábojové těleso
Velikost
Poř. číslo
Hrncové těleso
Velikost
Mdyn
Nm
Stejnosměrné napětí
Příkon
V
20 °C W
80 °C W
n max
min-1
n max s vnitřním mazáním min-1
vnitřní kgcm2
J Nábojové těleso
vnější kgcm2
kgcm2
kgcm2
Hrncové těleso S1 vnější
Hrncové těleso S2 vnější
s nábojovým tělesem
Hmotnost s hrncov. tělesem S1
s hrncov. tělesem S2
Doporučenéotvory2)
Průměr
Vnější drážka
kg
kg
kg
Amax
H7
DrážkaDIN 6885
A
H7
DrážkaDIN 6885
A
H7
DrážkaDIN 6885
A
H7
DrážkaDIN 6885
A
H7
DrážkaDIN 6885
D
B
K
Šířka drážky x a
L1
L2
L3
Délkové rozměry O
P
S1
S2
V
1)
0711
15
028 036
07
12
15
60
23
120
24
27
200
47
51
55
59
720 1200 2000 3000
24
26
37
42
63
53
85
98
86
21
30
34
51
43
69
79
70
4000 4000 3800 3100 2800 2500 2500 2100
4000 4000 3800 3700 3700 3300 3300 3000
112
116
178
210
91
94
144
170
2000 1700 1450 1350
2700 2200 2000 1750
32
360
3
7
18
34
61
94
98 257
3
11
21
46
81
88 113
283
2
9
13
31
53
61
78 186
4
12
20
44
74
91 116
248
1,74 3,11 4,76 6,06 7,86 10,1 12,6 18,9
1,585 2,764 4,289 5,26 6,83 8,69 11,18 16,32
1,738 2,912 4,513 5,743 7,46 9,461 11,93 17,36
22
6x1,6
30
35
42
42
55
55
65
8x2 10x2,4 12x2,2 12x2,2 16x4,3 16x4,3 18x2,3
20
25
6x2,8
8x3,3
18
22
6x2,8
6x2,8
30
40
2383
2675
1880
2223
25,5 35,1
21,92 29,35
22,71 30,61
63,6
51,7
54
77
67,6
69,7
781)
981)
70
20x2,7
60
35
45
50
1640
2108
1458
1728
18x4,3
35
50
778
845
533
633
60
28
40
395
439
289
344
8x3,3 12x3,3 12x3,3 14x3,8 14x3,8 18x4,3
40
55
8x3,3 10x3,3 10x3,3 14x3,8 12x3,3 16x4,3
20
25
25
6x2,8
8x3,3
8x3,3
30
40
50
8x3,3 12x3,3
14x3,8
35
45
10x3,3
14x3,8
22x3,1 28x3,2
981)
28x3,2
50
14x3,8
210 240 2953)
310
145
170
195
205
100
120
140
145
12x9 12x10 14x11 14x12
80
55
32
6x3
95
70
45
6x3
114
80
55
6x4
134
90
60
8x5
147
100
60
8x5
165
110
80
8x6
165 195
110 130
80
90
8x6 10x8
70,5
50,5
55,5
20
24
87
57
61
30
35
92
62
66
30
35
106
66
72
40
46
111
71
77
40
46
113
73
79
40
46
128
88
94
40
46
153
93
99
60
68
180
115
119
65
75
174
109
113
65
75
197
129
134
68
80
232
145
149
87
100
4
9
46,5
5
9
52
5
9
57
6
12
60
6
12
65
6
12
67
6
12
82
8
14
85
10
14
105
10
14
99
12
17
117
13
17
132
Třecí obložení
Tolerance
Konektor a
plochý kontakt
Výrobní série 0010
ZZZWURPDPDFKF]
31
240
43
097
0010-05 .-velikost-. . .
000 (obr.2)
47
51
55
59
064 073 092 095
43
480
2 drážky s přesazením 180°.
Tučně vytištěné rozměry jsou skladem.
3) Těleso – vnější průměr = 290.
Provedení s přírubovým tělesem na vyžádání.
2)
11
25
0010-05 . -velikost - . . . 100
(obr.1)
23
27
31
32
064 069 072 090 090
ocel/ocel pro mokrý provoz.
pro otvor a drážku – viz část 1
„Technické podklady“
viz část „Příslušenství" na str. 4.49.00
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.12.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické lamelové spojky
Sinus® s kluzným kroužkem
Lamely s magnetickým tokem, jen pro mokrý provoz
Provedení s nosičem: Magnet je spojen s nosičem
Obr. 1 - s nábojovým tělesem
Výr. série 0011-055-velikost-poř. číslo
Provedení s náboj. tělesem
Velikost
Poř. číslo
Obr. 2 - s hrncovým tělesem
tloušťka S1 výr. série 0011-057-velikost-004
tloušťka S2 výr. série 0011-057-velikost-003
11
036
07
11
15
Nm
V
12
25
60
120
240
20 °C W
80 °C W
7,5
6
15
12
25
20
40
32
1 přívod proudu
min-
2 přívody proudu
min-
2
vnitřní kgcm
1
Nábojové těleso
vnější kgcm2
2300
4600
2000
4000
1700
3400
8
3
2
3
13
10
9
11
1,189 2,175
1,034 1,829
1,187 1,977
Provedení s hrncovým tělesem
Velikost
Mdyn
Stejnosměrné napětí
Příkon
n max
n max
J
0011-055-velikost-poř. č.-000000 (Abb. 1)
15
23
31
43
47
51
064
069
090
097
064
055
07
028
Hrncové těleso S1
Hrncové těleso S2
kg
kg
kg
59
055
51
55
59
480
720
1200
2000
3000
42
34
77
62
88
71
90
73
115
93
147
119
1400
2800
1150
2300
1000
2000
900
1800
800
1600
700
1400
650
1300
33
20
13
19
70
45
30
43
185
88
60
90
445
283
185
248
610
440
288
343
1408
828
568
675
3235
1755
1268
1515
5370
2798
2080
2378
3,384
2,913
3,137
5,31
4,51
4,993
8,35
6,94
7,711
15,33
12,45
13,49
19,31
15,73
16,52
28
23,21
24,33
46,95
40,43
42,33
63,7
54,9
56,8
20
20
30
40
40
40
60
70
24
vnější kgcm2
vnější kgcm2
s náboj. tělesem
Hmotnost s hrncovým tělesem S1
s hrncovým tělesem S2
ØA
předvrtáno
0011-057-velikost-000 (Abb. 2)
23
31
43
47
55
093
15
18
ØAmax
Drážka
H7
DIN 6885
22
32
6x1,6 10x2,4
Průměr
D/D1
B
K
82/80
55
32
95
70
45
114
80
55
134
90
60
165
110
80
195
130
90
210
145
100
240
170
120
290
195
138
310
205
145
L1
L2
L3
55,5
35,5
40,5
74
44
48
83,5
53,5
57,5
100
60
66
106,5
66,5
72,5
140
80
86
152
87
91
158
93
97
187
119
124
218
131
135
O
P
20
24
30
35
30
35
40
46
40
46
60
68
65
75
65
75
68
80
87
100
S1
S2
T
V
Z
4
9
8
31,5
6
5
9
8
39
6
5
9
8
48,5
6
6
12
8
54
7
6
12
8
60,5
7
8
14
8
72
7
10
14
8
77
8,5
10
14
10
83
8,5
12
17
10
107
8,5
13
17
10
118
8,5
Délkové rozměry
Provedení s přírubovým tělesem na vyžádání.
40
45
60
70
75
90
105
115
12x2,2 14x3,8 18x4,4 20x4,9 20x4,9 25x5,4 28x6,4 32x7,4
Třecí obložení
Tolerance
Příslušenství
Výrobní série 0011
ZZZWURPDPDFKF]
ocel/ocel pro mokrý provoz.
pro otvor a drážku – viz část 1
„Technické podklady“
od str. 4.49.00
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.13.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické lamelové spojky Sinus®
s kluzným kroužkem
Lamely s magnetickým tokem, jen pro mokrý provoz
Provedení tělesa: Magnet je spojen s tělesem
Závitové otvory vyvrtá zákazník při montáži.
= dodržet rozměry.
U bezdrážkových otvorů v magnetu se předpokládá
zajištění proti protáčení pomocí lícovaných kolíků.
Výrobní série
Velikost
Mdyn
Nm
Stejnosměrné napětí
20 °C W
80 °C W
nmax 1 přívod proudu min-1
nmax 2 přívody proudu min-1
vnitřní kgcm2
Hmotnost
Magnet
kg
ØA1
předvrtáno
ØA1max1)
H7
2)
Drážka DIN 6885
ØA
předvrtáno
ØA max
H7
Drážka DIN 6885
D/D1
B
E
F
R
Nosič
Průměr
Otvory D°
Délkové rozměry
11
15
23
12
25
60
120
240
480
51
55
59
720
1200
2000
3000
7,5
6
15
12
24
19
40
32
42
34
77
62
88
71
90
73
115
93
147
119
2300
4600
2000
4000
1700
3400
1400
2800
1150
2300
1000
2000
900
1800
800
1600
700
1400
650
1300
0,5
9
1
16
5
39
10
86
28
221
79
515
96
711
225
1570
433
3947
704
6396
0,821
1,297
18
35
8x2
20
44
12x3,3
2,413
3,776
6,146
10,94
13,54
21,74
37,26
51,13
25
55
16x4,3
30
65
18x4,4
40
80
22x5,4
40
90
25x5,4
40
98
25x5,4
60
115
32x7,4
70
130
32x7,4
70
145
36x8,4
12
25
8x2
20
38
10x2,4
20
44
12x3,3
20
48
14x3,8
30
65
16x4,3
40
75
20x4,9
40
78
22x5,4
50
95
25x5,4
60
110
28x6,4
70
115
32x7,4
82/80
32
41
M4
40
95
47
50
M6
54
114
55
60
M6
64
134
62
72
M8
74
165
80
92
M10
92
195
95
110
M10
108
210
100
120
M10
113
240
120
150
M12
134
290
138
160
M16
155
310
145
190
M16
166
60
3x120
45
4x90
45
4x90
45
4x90
36
5x72
36
5x72
36
5x72
36
5x72
36
5x72
36
5x72
2
29,5
16,5
10
8
25
5,5
3
36
20
10
8
35
5,5
3
45,5
23
12
8
40
6
3
52
26
15
8
45
7
3
58,5
30
15
8
55
7
2,5
68,5
33,5
18
8
65
7
3
73,5
35
20
8
75
8,5
3
80
37
20
10
85
8,5
3
104
48
25
10
90
8,5
4
114
49
25
10
100
8,5
V
Příkon
J
0011-100-velikost-001000
31
43
47
07
n x E°
K
L
M
N
T
V
Z
1)
24
Max. otvor do vel. 31 pro provedení bezzávitových
otvorů F.
2) Počítat s lícovanými pery na celé délce M!
Od vel. 31 dvě drážky pro lícovaná pera s přesazením
135°.
Provedení bez nosiče, výr. série 0011-100- . . -101.
Provedení s čelní drážkou na straně magnetu na vyžádání.
Třecí obložení ocel/ocel pro mokrý provoz.
Tolerance
pro otvor a drážku – viz část 1
„Technické podklady“
Příslušenství od str. 4.49.00
Výrobní série 0011-100
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.14.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické lamelové brzdy Sinus®
Lamely s magnetickým tokem, jen pro mokrý provoz
Provedení tělesa: Magnet je spojen s tělesem
Letovací bod pro připojení na zemní potenci ál
Závitové otvory vyvrtá zákazník při montáži.
= dodržet rozměry.
U bezdrážkových otvorů v magnetickém tělese
se předpokládá zajištění proti protáčení pomocí
lícovaných kolíků.
Výrobní série
Velikost
Mdyn
Nm
Stejnosměrné napětí
20 °C W
80 °C W
min-1
s vnitř. mazáním min-1
J
vnitřní kgcm2
Hmotnost
Magnet-
kg
ØA1
předvrtáno
ØA1 max1)
H7
Drážka2) DIN 6885
ØA předvrtáno
ØA max
H7
Drážka DIN 6885
Nosič
D
B
C
E
F
R
Průměr
Otvory D°
Délkové rozměry
11
15
23
12
25
60
120
240
480
7,5
6
15
12
24
19
40
32
42
34
4000
4000
4000
4000
3800
3800
3100
3700
2500
3300
V
Příkon
n max
n max
n x E°
G~
H
K
L
M
N
V
59
2000
3000
77
62
88
71
90
73
115
93
147
119
2100
3000
2000
2700
1700
2200
1450
2000
1350
1750
0,5
1
5
10
28
79
96
225
433
704
1,297
2,413
3,776
6,146
10,94
13,54
21,74
37,26
51,13
18
35
8x2
20
44
12x3,3
25
55
16x4,3
30
65
18x4,4
40
80
22x5,4
40
90
25x5,4
40
98
25x5,4
60
115
32x7,4
70
130
32x7,4
70
145
36x8,4
12
25
8x2
20
38
10x2,4
20
44
12x3,3
20
48
14x3,8
30
65
16x4,3
40
75
20x4,9
40
78
22x5,4
50
95
25x5,4
60
110
28x6,4
70
115
32x7,4
80
32
72
41
M4
40
95
47
84
50
M6
54
114
55
103
60
M6
64
134
62
122
72
M8
74
165
80
150
92
M10
92
195
95
180
110
M10
108
210
100
192
120
M10
113
240
120
220
150
M12
134
290
138
264
160
M16
155
310
145
284
190
M16
166
60
3x120
45
4x90
45
4x90
45
4x90
36
5x72
36
5x72
36
5x72
36
5x72
36
5x72
36
5x72
49
10,5
2
29,5
16,5
10
25
55
11
3
36
20
10
35
64,5
12
3
45,5
23
12
40
74
13
3
52
26
15
45
88
13
3
58,5
30
15
55
103
13
2,5
68,5
33,5
18
65
109
14,5
3
73,5
35
20
75
127
16,5
3
80
37
20
85
145
16,5
3
104
48
25
90
160
16,5
4
114
49
25
100
ocel/ocel pro mokrý provoz.
pro otvor a drážku – viz část 1
„Technické podklady“
od str. 4.43.00
Normální provedení (s nosičem):
Výrobní série 0011-300- . . -001 s 1 izolovanou svorkou
Výrobní série 0011-300- . . -002 se 2 izolov. svorkami
Provedení bez nosiče:
Výrobní série 0011-300- . . -101 s 1 izolovanou svorkou
Výrobní série 0011-300- . . -102 se 2 izolov. svorkami
Provedení s čelní drážkou na straně magnetu na vyžádání.
Výrobní série 0011-300
ZZZWURPDPDFKF]
55
1200
0,821
Max. otvor do vel. 31 pro provedení bezzávitových
otvorů F.
2) Počítat s lícovanými pery na celé délce M! Od vel. 31
dvě drážky pro lícovaná pera s přesazením 135°.
Příslušenství
51
720
24
1)
Třecí obložení
Tolerance
0011-300-velikost-00.000
31
43
47
07
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.15.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické lamelové spojky Sinus®
s kluzným kroužkem
S nastavitelnou vzduchovou mezerou, lamely
bez magnetického toku
Při montáži počítat s lícovanými kolíky!
Otvory
S přírubovým tělesem
Výrobní série 0006-051-velikost-000000
S nábojovým tělesem
Výrobní série 0006-055-velikost-poř. číslo
S hrncovým tělesem
Tloušťka S1 výrobní série 0006-057-velikost-004000
Tloušťka S2 výrobní série 0006-057-velikost-003000
Výrobní série 0006-005
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.16.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické lamelové spojky Sinus®
s kluzným kroužkem
S nastavitelnou vzduchovou mezerou, lamely bez magnetického
toku
Výrobní série s přírubovým tělesem
Velikost
07
Výrobní série s nábojovým tělesem
Velikost-poř. číslo
Výrobní série s hrncovým tělesem
Velikost
Mdyn
suchý provoz
Mdyn
mokrý provoz
Stejnosměrné napětí
J
suchý provoz
mokrý 1 přívod proudu
provoz 2 přívody proudu
přírubové těleso
nábojové těleso
hrncové těleso S1
hrncové těleso S2
vnitřní
vnější
vnější
vnější
vnější
20 °C W
80 °C W
min-1
min-1
min-1
kgcm2
kgcm2
kgcm2
kgcm2
kgcm2
s přírubovým tělesem kg
s nábojovým tělesem
kg
s hrncovým tělesem S1 kg
s hrncovým tělesem S2 kg
ØA
předvrtáno
Amax
H7
DrážkaDIN 6885
A
H7
DrážkaDIN 6885
A
H7
Doporučené
DrážkaDIN 6885
otvory1)
A
H7
DrážkaDIN 6885
A
H7
DrážkaDIN 6885
Hmotnost
D
B
C
C1
E H7
F
G
H
K
Průměr
Počet otvorů
Lícované kolíky
Délkové rozměry
1)
0006-055-velikost-poř. číslo
15-056 23-067 31-070 43-096
0-006-057-Velikost-00.
15
23
31
43
51
51-073
59
07-028
11-034
07
11
51
59
15
12
30
25
60
50
120
100
24
240
200
600
500
1200
1000
2400
2000
15
12
15,5
12,5
25
20
27
22
49
40
57
46
86
70
105
85
4400
2200
4400
11
7
7
3
4
3800
1900
3800
20
13
10
5
8
3400
1700
3400
45
20
15
8
13
3000
1500
3000
85
65
35
19
30
2400
1200
2400
233
115
70
48
73
1900
950
1900
660
310
238
125
195
1500
750
1500
1738
825
625
348
455
1300
650
1300
4183
2250
1475
870
1145
1,7
2
1,8
2
2,9
3
2,7
2,9
4,6
4,7
4,4
4,7
6
6,2
5,65
6
10
10,8
10
10,8
19
21
19
20,5
32
33
30,5
33,5
57
60
57,5
62,5
12
20
6x2,8
15
22
6x2,8
18
30
8x2
20
40
10x2,4
20
48
12x3,3
30
65
18x4,4
40
80
22x5,4
50
105
28x6,4
20
6x2,8
28
8x3,3
35
10x2,4
45
14x3,8
60
18x4,4
60
18x4,4
25
8x3,3
20
6x2,8
30
8x3,3
25
8x3,3
35
10x3,3
30
8x3,3
50/45
14x3,8
40
12x3,3
V
Příkon
n max
n max
n max
Nm
Nm
0006-051-Velikost-000000
15
23
31
43
11
59-094
28/25
8x3,3
85
55
115
78
80
100
6,5
–
30
3
2x6
100
55
135
90
95
120
8,5
–
30
3
2x6
110
60
150
100
105
130
8,5
–
36
3
2x6
128
70
170
115
125
150
8,5
–
45
3
2x6
154
80
195
140
145
175
10,5
–
60
3
2x8
200
120
240
184
190
220
10,5
–
80
6
2x10
245
140
295
225
230
270
13
19,5
100
6
2x13
295
160
360
270
280
325
15
23,5
120
6
3x13
49
70
50
54
61
90
60
64
71
100
70
74
80
116
76
82
85
121
81
87
102
158
98
104
120
180
115
119
145
210
142
147
O
P
R
20
25
–
30
35
–
30
35
–
40
46
–
40
46
–
60
68
–
65
75
7,5
68
80
7,5
S
S1
S2
S3
1,5
5
9
4
3
5
9
6
3
5
9
6
4
6
12
10
4
6
12
10
4
8
14
12
6
10
14
15
6
12
17
15
T
V
W
Z
7
45
9,5
24,5
7
55
11
31,5
8
65
13
34,5
8
70
13
37
8
75
13
41,5
8
90
13
48
10
105
16
55,5
10
130
17
64,5
počet x Ø
L
L1
L2
L3
Tučně vytištěné rozměry jsou skladem.
Třecí obložení
Normální provedení ocel/sintrov.
Povrch pro mokrý a suchý provoz.
Na vyžádání ocel/organický povrch
pro suchý provoz (lamely utěsnit
proti vniknutí maziva).
Tolerance
pro otvor a drážku – viz část 1
„Technické podklady“
od str. 4.49.00
Příslušenství
Výrobní série 0006-005
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.17.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické jednoNRWRXþRYp spojky
a brzdy a jejich kombinace
JednoNRWRXþRYp spojky a brzdy a jejich kombinace
Funkce
Bl.1843
Spojka, výr. série 0008-101
Část kotvy s unášecí přírubou
Bl.1844
Brzda, výr. série 0009-101
Spojka a brzda
Točivý moment se přenáší z kotouče kotvy (1)
na připojený díl (ozubené kolo, řemenice atd.)
přes pružný kotouč (2), který zajišťuje
minimální radiální vůli. Po odpojení se třecí
plochy (3) přesně oddělí pružným kotoučem
(2). Nedojde k žádnému momentu naprázdno
a jsou umožněny vysoké otáčky naprázdno.
Spojka a brzda je vhodná pro vertikální
i horizontální montáž.
Elektrické připojení se provádí dvěma
izolovanými vodiči, které jsou vyvedeny asi 200
mm z magnetického tělesa (4).
Výrobní série 0008/ 0009/ 0081/ 0808
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.19.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické jednoNRWRXþRYp spojky
a brzdy a jejich kombinace
Výr. série 0008-10.-..-002000
Výr. série 0009-10.-..-002000
Pokyny pro montáž
Upevnění magnetického tělesa
Stacionární magnetické těleso se musí
pečlivě vycentrovat. Mělo by se přednostně
upevnit k jedné stěně těla stroje, přičemž
průměr otvoru nebo vnější průměr slouží
pro centrování. Magnetické těleso se dodává
se zápichem pro uložení pojistného kroužku
podle DIN 472. Tím je určena axiální poloha
centrujícího kuličkového ložiska.
U výrobní série 0008-30. je magnetické
těleso uloženo na opěrném kotouči a je třeba
jej zajistit proti otáčivému pohybu tak, aby
nevzniklo žádné radiální ani axiální pnutí.
Pokud není možné magnetické těleso
upevnit na jedné stěně tělesa stroje, je
možné provést upevnění k přírubě podle
obr. 2.
Zápich pro
pojistný kroužek
podle DIN 472
Obr. 1
Upevnění kotouče kotvy
Při objednání bez unášecí příruby se kotouč
upevňuje na vstupu nebo výstupu pomocí
šroubů podle DIN 6912, resp. DIN 7984
(DIN 84). Předpokládá se zapuštění 1 x 45°.
Šrouby se musí zajistit (obr. 3).
Vel.
nxG
Obr. 2
001)
011)
05
09
13
17
25
2xM2,5
3xM3
3xM4
3xM5
3xM6
3xM8
3xM10
33
4xM12
Kombinace spojky a brzdy
Elektromagnetické
jednoNRWRXþRYp
spojky,
výrobní série 0008-10., a jednoNRWRXþRYp brzdy,
výrobní série 0009-10., je možné dodat také
jako kombinace, výrobní série 0008-102.
Obr. 3
Spojka
Brzda
Výrobní série 0008/ 0009/ 0081/ 0808
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.20.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické jednoNRWRXþRYp spojky
a brzdy a jejich kombinace
Kombinace spojky a brzdy v tělese
Vestavěné a namontované jednotky jsou
vhodné pro pohony, které musí střídavě
zrychlovat a zpomalovat rotující zátěže.
Uzavřené těleso chrání spojku a brzdu před
prachem a nečistotami a díky žebrování
zajišťuje dobrý odvod tepla vznikajícího při
spínání.
Osové výšky jednotek jsou zvoleny podle DIN
747, rozměry pro konce hřídelí podle DIN 748.
Konstrukce a funkce odpovídá výrobním sériím
0008, resp. 0009.
Pokyny pro montáž – viz str. 4.20.00.
Spojka
Brzda
Výr. série 0081
Výrobní série 0008/ 0009/ 0081/ 0808
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.21.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické jednoNRWRXþRYp spojky
pro VXFKêSURYR]
Výrobní série 0008-101 kotva s unášecí přírubou
Výrobní série 0008-100 kotva bez unášecí příruby
Výrobní série
Velikost
00
01
0008-10.-velikost-002000
05
09
13
17
25
331)
120
120
240
100
480
80
4000
3000
2500
2000
Mdyn
při n
Nm
min-1
1,7
450
7,5
300
15
240
30
200
60
150
n max
min-1
8000
7000
6000
5000
Stejnosměrné napětí
Příkon
J
V
24
20 °C W
80 °C W
Opěrný kotouč
kgcm2
0008-100 kgcm2
NRWYD
0008-101 kgcm2
Hmotnost
Doporučené
otvory2)
0008-100
kg
0008-101
kg
A1max
H7
DrážkaDIN 6885
A2 max
H7
DrážkaDIN 6885
A1/A2
H7
DrážkaDIN 6885
A1/A2
H7
DrážkaDIN 6885
D
D1
B
C h9
E H83)
F
G
H
n1 x D
J
K
n2 x E
Průměr
Otvory
Délkové rozměry
6
5
16
13
21,5
17,5
29,5
24
44,5
36
60
48,5
66
53,5
83
67
0,19
0,12
0,14
0,9
0,3
0,8
3
1
2
9
3
8
23
9
21
82
30
67
195
128
267
550
368
793
0,285
0,33
0,46
0,57
0,85
1,06
1,64
2,05
2,9
3,6
5,6
6,9
10,1
13,1
18,8
24,3
10
3x1,4
15
5x2,3
25
8x3,3
30
8x3,3
40
12x3,3
50
14x3,8
70
20x4,9
80
22x5,4
8
2x1
15
5x2,3
20
6x2,8
30
8x3,3
35
10x3,3
50
14x3,8
65
18x4,4
80
22x5,4
10
3x1,4
20
6x2,8
25
8x3,3
30
8x3,3
40
12x3,3
50
14x3,8
70
20x4,9
15
5x2,3
20
6x2,8
25
8x3,3
30
8x3,3
40
12x3,3
60
18x4,4
45
42
14,5
60
18
52
29
68
63
28
80
35
72
46
85,5
80
33
100
42
90
60
107
100
43
125
52
112
76
134,5
125
50
150
62
137
95
170,5
160
66
190
80
175
120
214
200
84
230
100
215
158
266,5
250
106
290
125
270
210
4,3
3x120°
6
2,8
2x180°
4,5
4x90°
6,5
3,1
3x120°
5,5
4x90°
8
4,1
3x120°
6,5
4x90°
10,5
5,2
3x120°
6,5
4x90°
12
6,2
3x120°
9
4x90°
15
8,2
3x120°
9
4x90°
18
10,2
3x120°
11
4x90°
22
12,2
4x90°
38,5
26,5
20
2
29,5
3,8
2,5
0,2
–
12
2,5
43
28
22
2
31,5
3,8
2,5
0,2
3,5
15
2
51
31
24
2,5
35
5,2
3,3
0,3
4,3
20
2,5
61
36
27
3
41
6,7
4,1
0,3
5
25
3
70,5
40,5
30
3,5
46,5
7,7
4,7
0,3
5,5
30
3,5
84,5
46,5
34
4
53,5
10,1
5,8
0,4
6
38
3,5
103,5
55,5
40
5
64,5
13
7
0,5
7
48
4
119
64
47
6
75
15,4
8
0,6
8
55
4
L
L1
M
N
O
P
R
s vzduch. mezera4)
U
V
W
1)
2)
3)
Další velikosti na vyžádání.
Tučně vytištěné rozměry jsou skladem.
H8 jen pro magnet.
4) Do velikosti 09 s +0,1, od velikosti 13 s +0,2.
Tolerance
Jen pro suchý provoz, třecí plochy nesmí být
znečištěny mazivem.
Prodej zajišťuje VSROHĀQRVW7520$0$&+VUR
pro otvor a drážku – viz část 1
„Technické podklady“
Příslušenství od str. 4.49.00
Výrobní série 0008-10.
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.23.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické jednoNRWRXþRYp spojky
pro VXFKê provoz
Tři drážky po 120°, šířka b
s přesazením o 60°
vzhledem k výstupu kabelu
Výrobní série 0808-30.
Výrobní série 0808-35.
Magnet s lanky
Magnet s konektorem
Výrobní série
Velikost
Výrobní série 0808-3.1 kotva s unášecí přírubou
Výrobní série 0808-3.0 kotva bez unášecí příruby
05
0808-3..-velikost-000000
13
17
Mdyn
při n
Nm
min-1
20
240
90
150
180
120
n max
min-1
6000
4000
3000
Stejnosměrné napětí
V
Odběr proudu
20 °C A
80 °C A
20 °C W
80 °C W
kg
kg
Příkon
Hmotnost
Hmotnost
0808-3.0
0808-3.1
ØD1 max
Drážka
ØD9 max
Drážka
H7
DIN 6885
H7
DIN 6885
D
D2
D3
D7
D8
D10
Průměr
Otvory
Délkové rozměry
D4
D5 a D6
n1 x D
L
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
a
b
s vzduch. mezera2)
1) Další napětí na vyžádání
2) Do vel. 05 s +0.1, od vel.
13 s +0.2
Jen pro suchý provoz, třecí plochy nesmí být
znečištěny mazivem.
24 1)
0,60
0,50
2,05
1,65
2,45
2,00
14,5
11,8
49
40
58,5
47
1,10
1,31
3,8
4,5
4,2
5,6
25
8x3,3
40
12x3,3
50
14x3,8
20
6x2,8
35
10x3,3
50
14x3,8
82
42
60
80
74
33
134
62
95
125
122
50
165
80
120
160
154
66
4,1
8
3x120°
6,2
12
3x120°
8,2
15
3x120°
44
38,5
5,2
1,8
6,5
10,7
20
25,2
64
3x45°
8
0,3
Tolerance
Příslušenství
Prodej zajišťuje VSROHĀQRVW7520$0$&+VUR
Výrobní série 0808-3..
ZZZWURPDPDFKF]
62
64,5
54
54
7,7
10,1
2,7
3,7
15
4,5
21
19
30
38
37,7
48,1
92
102,5
5x45°
5x45°
10
10
0,3
0,4
pro otvor a drážku – viz část 1
„Technické podklady“
od str. 4.49.00
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.24.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické jednoNRWRXþRYp spojky
pro VXFKê provoz
Pohled X
Výrobní série 0008-300 kotva bez unášecí příruby
Výrobní série
Velikost
Mdyn
při n
n max
Stejnosměrné napětí
05
25
33
Nm
min-1
7,5
300
15
240
30
200
60
150
120
120
240
100
480
80
min-1
7000
6000
5000
4000
3000
2500
2000
V
24
20 °C W
80 °C W
kgcm2
Opěrný kotouč
0008-300 kgcm2
J
Kotouč kotvy
0008-301 kgcm2
0008-300
kg
Hmotnost
0008-301
kg
ØA1max
Drážka
ØA2 max
Drážka
H7
DIN 6885
H7
DIN 6885
Délkové rozměry
1)
16
13
21,5
17,5
29,5
24
44,5
36
60
48,5
66
53,5
83
67
0,9
0,3
0,8
3
1
2
9
3
8
23
9
21
82
30
67
195
128
267
550
368
793
0,61
0,72
1,09
1,3
2,16
2,57
3,6
4,3
6,8
8,2
12,5
15,5
21,4
26,9
15
5x2,3
20
6x2,8
30
8x3,3
40
12x3,3
50
14x3,8
60
18x4,4
60
18x4,4
15
5x2,3
20
6x2,8
30
8x3,3
35
10x3,3
50
14x3,8
65
18x4,4
80
22x5,4
68
63
28
35
52
46
85,5
80
33
42
64
60
107
100
43
52
85
76
134,5
125
50
62
100
95
170,5
160
66
80
125
120
214
200
84
100
155
158
266,5
250
106
125
155
210
6,5
3,1
3x120°
8
4,1
3x120°
10,5
5,2
3x120°
12
6,2
3x120°
15
8,2
3x120°
18
10,2
3x120°
22
12,2
4x90°
10
4,1
41
37
55
40
36
1,5
43,5
3,8
2,5
0,2
15
17
25,5
10
4,1
50
46
64
44
38,5
2,5
48
5,2
3,3
0,3
20
18
28
10
4,1
61
57
77
52
45
2,5
57
6,7
4,1
0,3
25
22
31,5
10
4,1
76
71
86,5
56,5
48,5
2,5
62,5
7,7
4,7
0,3
30
23
35
20
8,1
99
93
102,5
64,5
54
3,5
71,5
10,1
5,8
0,4
38
24,5
39,5
20
8,1
119
113
125,5
77,5
64
3,5
86,5
13
7
0,5
48
29
45,5
20
8,1
145
139
145
90
74
3,5
101
15,4
8
0,6
55
34
51,5
D
D1
B
E
E1
G
Otvory
0008-30.-velikost-002000
09
13
17
01
Příkon
Průměr
Výrobní série 0008-301 kotva s unášecí přírubou
J
K
n2 x E
a
b
C
F
L
L1
M
N
O
P
R
s vzduch. mezera4)
V
X
Y
Do velikosti 09 s +0,1, od velikosti 13 s +0,2.
Jen pro suchý provoz, třecí plochy nesmí
být znečištěny mazivem.
Tolerance
pro otvor a drážku – viz část 1
„Technické podklady“
Příslušenství od str. 4.49.00
Prodej zajišťuje VSROHĀQRVW7520$0$&+VUR
Výrobní série 0008-30.
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.25.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické jednoNRWRXþRYp brzdy
pro VXFKê provoz
Výrobní série 0009-100
Kotva bez unášecí příruby
Výrobní série
Velikost
Mdyn
při n
n max
Stejnosměrné napětí
Příkon
J kotouč kotvy
Hmotnost
Doporučené
otvory2)
Výrobní série 0009-101
Výrobní série 0009-102
Kotva s unášecí přírubou
Náboj vně
Náboj uvnitř
Otvory
Délkové rozměry
120
120
240
100
480
80
4000
3000
2500
2000
1,7
450
7,5
300
15
240
30
200
60
150
min-1
8000
7000
6000
5000
20 °C W
80 °C W
0009-100 kgcm2
0009-101/102 kgcm2
0009-100
kg
0009-101/102
kg
Amax
H7
DrážkaDIN 6885
A
H7
DrážkaDIN 6885
A
H7
DrážkaDIN 6885
L
L1
N
O
P
R
s vzduch. mezera4)
T
U
V
24
5
4
11
9
15,5
12,5
20
16,5
28
23
35
28,5
48
39
62
50
0,12
0,14
0,3
0,8
1
2
3
8
9
21
30
67
128
267
368
793
0,165
0,21
0,26
0,37
0,49
0,69
0,91
1,31
1,69
2,38
3,2
4,5
6,3
9,3
11,7
17,2
8
2x1
15
5x2,3
20
6x2,8
30
8x3,3
35
10x3,3
50
14x3,8
65
18x4,4
80
22x5,4
10
3x1,4
15
5x2,3
25
8x3,3
30
8x3,3
40
12x3,3
50
14x3,8
70
20x4,9
20
6x2,8
25
8x3,3
30
8x3,3
40
12x3,3
60
18x4,4
42
14,5
60
18
52
29
63
28
80
35
72
46
80
33
100
42
90
60
100
43
125
52
112
76
125
50
150
62
137
95
160
66
190
80
175
120
200
84
230
100
215
158
250
106
290
125
270
210
4,3
3x120°
6
2,8
2x180°
4,5
4x90°
6,5
3,1
3x120°
5,5
4x90°
8
4,1
3x120°
6,5
4x90°
10,5
5,2
3x120°
6,5
4x90°
12
6,2
3x120°
9
4x90°
15
8,2
3x120°
9
4x90°
18
10,2
3x120°
11
4x90°
22
12,2
4x90°
33
21
2
24
3,8
2,5
0,2
17
–
12
37
22
2
25,5
3,8
2,5
0,2
18
3,5
15
44,5
24,5
2,5
28,5
5,2
3,3
0,3
19
4,3
20
53
28
3
33
6,7
4,1
0,3
21
5
25
61
31
3,5
37
7,7
4,7
0,3
23
5,5
30
73
35
4
42
10,1
5,8
0,4
24,5
6
38
89,5
41,5
5
50,5
13
7
0,5
28
7
48
103
48
6
59
15,4
8
0,6
32
8
55
Další velikosti na vyžádání
Tučně vytištěné rozměry jsou skladem.
H8 jen pro magnet.
4) Do velikosti 09 s +0,1, od velikosti 13 s +0,2.
Jen pro suchý provoz, třecí plochy nesmí být
znečištěny mazivem.
Tolerance
Příslušenství
pro otvor a drážku – viz část 1
„Technické podklady“
od str. 4.49.00
Prodej zajišťuje VSROHĀQRVW7520$0$&+VUR
Výrobní série 0009-10.
ZZZWURPDPDFKF]
331)
Nm
min-1
V
1)
2)
3)
25
01
D1
B
C h9
E H83)
F
G
H
n1 x D
J
K
n2 x E
Průměr
0009-10.-velikost-002000
05
09
13
17
00
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.26.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Kombinace elektromagnetické jednoNRWRXþRYp
spojky a brzdy
pro suchý provoz
Spojka
Brzda
Výrobní série
Velikost
Mdyn
při n
Nm
min-1
min-1
n max
Stejnosměrné napětí
0008-102-velikost-002000
09
13
17
01
05
7,5
300
15
240
30
200
60
150
7000
6000
5000
4000
V
25
331)
120
120
240
100
480
80
3000
2500
2000
24
Spojka 20 °C W
80 °C W
16
13
21,5
17,5
29,5
24
36,5
29,5
50
40,5
66
53,5
83
67
Brzda 20 °C W
80 °C W
11
9
15,5
12,5
20
16,5
28
23
35
28,5
48
39
62
50
kgcm2
kgcm2
kg
0,9
1,1
3
3,2
9
10,5
23
30
82
96
195
395
550
1160
0,83
1,55
2,96
5,3
10,1
19,4
36
ØA1 max
Drážka
H7
DIN 6885
15
5x2,3
25
8x3,3
30
8x3,3
40
12x3,3
50
14x3,8
70
20x4,9
80
22x5,4
ØA2 max
Drážka
H7
DIN 6885
15
5x2,3
20
6x2,8
30
8x3,3
35
10x3,3
50
14x3,8
65
18x4,4
80
22x5,4
28
80
35
72
4,5
4x90°
33
100
42
90
5,5
4x90°
43
125
52
112
6,5
4x90°
50
150
62
137
6,5
4x90°
66
190
80
175
9
4x90°
84
230
100
215
9
4x90°
106
290
125
270
11
4x90°
53,4
19,5
2
24
11,2
18
0,2
10,5
3,5
13,6
2
59,5
22
2,5
25,5
14,7
19
0,3
8,5
4,3
18
2,5
69
24,5
3
29
18,7
21
0,3
8
5
22,8
3
77,5
27
3,5
32,5
21,7
23
0,3
7
5,5
27,6
3,5
88,5
31
4
36
27,6
24,5
0,4
4
6
35
3,5
106
37
5
42
35,5
28
0,5
2,4
7
44,1
4
123
43,5
6
48
42,4
32
0,6
4
8
51,2
4
Příkon
opěrný kotouč
kotva
Hmotnost
J
Průměr
Délkové rozměry
B
C h9
E H8 2)
F
H
n x D
L
M
N
O
P
R
s vzduch. mezera3)
T
U
V
W
1)
Další velikosti na vyžádání
H8 jen pro magnet.
3) Do velikosti 09 s +0,1, od velikosti 13 s +0,2.
2)
Jen pro suchý provoz, třecí plochy nesmí být
znečištěny mazivem.
Tolerance
Příslušenství
Prodej zajišťuje VSROHĀQRVW7520$0$&+VUR
Výrobní série 0008-102
ZZZWURPDPDFKF]
pro otvor a drážku – viz část 1
„Technické podklady“
od str. 4.49.00
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.27.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Zapouzdřené kombinace elektromagnetické
jednoNRWRXþRYp spojky a brzdy
pro suchý provoz
Spojka
Brzda
Výrobní série
Velikost
Mdyn
při n
Nm
min-1
Stejnosměrné napětí
Brzda
J
vstup pohonu
výstup pohonu
Hmotnost
Rozměry
13
17
60
150
120
120
29,5
24
36,5
29,5
50
40,5
15,5
12,5
20
16,5
28
23
35
28,5
2,7
3,4
9,1
11
24
31
89
100
7,5
300
15
240
30
200
16
13
21,5
17,5
11
9
0,9
1,1
V
Spojka
Příkon
0081-000-velikost-002000
05
09
01
20 °C W
80 °C W
20 °C W
80 °C W
kgcm2
kgcm2
kg
A
B
C
D j5
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S~
T h9
U
Jen pro suchý provoz, třecí plochy nesmí být
znečištěny mazivem.
24
3,3
5,2
9
15
30
90
85
18
14
152
105
105
63
7,5
20
10
M5
123
10
66
120
145
5
16
100
105
36
20
204
120
125
71
9,5
20
12
M6
140
11
74
138
164
6
22,5
110
125
42
25
250
130
145
80
9,5
20
16
M8
158
12
85
156
182
8
28
120
140
58
30
302
150
165
100
12
25
20
M10
197,5
12
96
195
222
8
33
140
216
82
40
385
170
246
132
12
30
20
M10
257
20
111
250
277
12
43
Příslušenství od str. 4.49.00
Prodej zajišťuje VSROHĀQRVW7520$0$&+VUR
Výrobní série 0081
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.28.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Zapouzdřené kombinace elektromagnetické
jednoNRWRXþRYp spojky a brzdy
Radiální síla Fr v N
PĜtSXVWQp]DWtåHQtORåLVND
Otáčky n v min–1
01
Velikost
n max*
min–1
3500
05
3000
09
13
2600
2200
17
2000
* životnost náplně maziva ložiska t = 10 000 h
Výrobní série 0081
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.29.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické zubové spojky
Zubové spojky
Konstrukční vlastnosti
Zubové spojky přenáší točivé momenty přes
dvě do sebe zapadající rovinná ozubení. Ve
srovnání s lamelovými spojkami mají tu
výhodu,
že
přenášejí
při
stejných
konstrukčních rozměrech podstatně vyšší
točivé momenty. Momenty nosnosti jsou
nepatrné. Navíc nedochází k žádnému tření
naprázdno, což umožňuje vysoké relativní
otáčky.
Spojky se smí zapnout jen v klidovém
stavu nebo při malých diferenčních
otáčkách. K vypnutí může dojít při plných
otáčkách a pod zátěží. Při střídavém spínání
dvou zubových spojek v klidovém stavu se
dá čas vypnutí vypínané spojky podstatně
zkrátit vybuzením v opačném směru.
Protože zubová spojka nemůže přenášet
žádné špičky točivých momentů vyšší, než
jsou uvedené točivé momenty, velmi záleží
na správném dimenzování spojky. Kromě
statického zatížení vstupní a výstupní strany
má velký význam dynamické chování celého
kinematického řetězce. Je třeba zohlednit
rozběhy motorů a spínací procesy třecích
spojek.
Bl.1847
Výr. série 0012 s kluzným kroužkem
Bl.1848
Výrobní série 0012/ 0013/ 0812/ 0813
ZZZWURPDPDFKF]
Výr. série 0013
bez kluzného kroužku
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.31.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické zubové spojky
Pokyny pro montáž
Magnetické těleso a kotva s unášecím
kotoučem musí být upevněny axiálně přesně
a nesmí vykazovat nepravidelný chod
v axiálním ani radiálním směru. Takový
nepravidelný chod by mohl ovlivnit přenášené
točivé momenty. Relativní pohyb v rovinném
ozubení se projeví negativně.
Zubové spojky se mohou montovat
horizontálně i vertikálně. Při vertikální
montáži by měl kotouč kotvy ležet co nejníže.
Při upevnění unášecího kotouče ke vstupní
nebo výstupní části pohonu je třeba dodržet
následující
body:
1. Po vyvrtání otvorů pro lícované kolíky
namontujte čepy s pružinami a zajistěte
proti protáčení (obr. 1a).
2. Při dodání zubové spojky bez unášecíhokotouče
je třeba před montáží odstranit šestihranné
matice (obr. 1b). Namontujte pružné čepy
a pružinya zajistěte je proti protáčení (obr. 1c).
Kotouč kotvy
Unášecí kotouč
Lícovaný
kolík
Zákaznické díly
Obr. 1
1)
Imbusové šrouby podle DIN 7984 nebo DIN 6912
1)
Šroubové spojení zajistit pomocí
Loctite typu 262!
Pokyny pro ovládání
Obr. 2 ukazuje zapojovací schéma zubové
spojky ve spojení s třecí spojkou nebo
motorem, přičemž zubová spojka je vždy
zapojena před ostatními prvky.
Aus = Off
Ein = On
Einschaltverzögert = zpožděné sepnutí
Zahnkupplung = zubová spojka
Reibkupplung = třecí spojka
Obr. 2
Výrobní série 0012/ 0013/ 0812/ 0813
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.32.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické zubové spojky
Příklady použití
Příklad a):
Mezi
elektromotorem
a
převodovkou
s následným pracovním strojem je umístěna
zubová spojka (obr. 3). Zde musí být točivý
moment zubové spojky větší než záběrový
moment, resp. moment zvratu motoru, jinak
zubová spojka proklouzne.
Motor
Zubová spojka Převodovka
MstatZ = točivý moment přenesený zubovou
spojkou
MN
= jmenovitý moment motoru
MKM = moment zvratu motoru
Pracovní stroj
Obr. 3: Schéma pohonu se zubovou spojkou
(zatížení MKM)
Příklad b):
Při použití zubových spojek s třecími
spojkami (obr. 4) musí být známy točivé
momenty třecí spojky, hmotnosti před a za
zubovou spojkou a také pružnost celého
zařízení.
Lamelová
spojka
J1
Zubová
spojka
Brzda
MstatZ = točivý moment přenesený zubovou
spojkou
= točivý moment na zubové spojce
MZ
Mstat = točivý moment přenesený lamelovou
spojkou
= točivý moment na lamelové spojce
MK
= zátěžový moment
ML
J2
Obr. 4: Schéma pohonu se zubovou a lamelovou spojkou
(točivé momenty během spínání)
Točivý moment zubové spojky se dá při
zohlednění procesů probíhajících mezi třecí
a zubovou spojkou a v následně zapojených
zátěžích vypočítat podle následujícího
vzorce:
MZ = Mstat
1-
J1
J1 + J2
Z bezpečnostních důvodů musí platit
MstatZ > MZ.
V některých případech je možné zohlednit
tlumení způsobené pružností zařízení.
v Nm
Výrobní série 0012/ 0013/ 0812/ 0813
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.33.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické zubové spojky s kluzným
kroužkem
pro suchý nebo mokrý provoz
U bezdrážkových otvorů v magnetickém tělese se předpokládá
zajištění proti protáčení pomocí lícovaných kolíků. Závitové
otvory vrtá zákazník při montáži. Rozměry D9 a D10 se
musí dodržet.
Při montáži počítat s lícovanými
kolíky
Materiál obložení ocel / mosaz 3):
Výrobní série 0812-000 Normální ozubení
Výrobní série 0812-001 Pevné ozubení 1x360°
Výrobní série
Velikost
Mstat
n max
n max
n max
200
400
600
1200
4000
2000
4000
3400
1700
3400
2800
1400
2800
2300
1150
2300
0,30
0,25
7,5
6,0
0,98
18
0,45
0,40
11,0
9,0
1,52
20
24 1)
0,65
0,50
15,5
12,5
2,60
20
0,55
0,45
13,6
11,0
4,14
20
0,50
0,40
12,5
10,0
7,50
38
30
8x2
35
10x3,3
45
12x3,3
55
16x4,3
70
16x4,3
25
8x3,3
30
8x3,3
40
12x3,3
52
14x3,8
D
D2
D3 H7
D4
D5
D9
D10
2x180°
82
36,5
42
44,5
60
41
M4
2x180°
95
46
52
55
70
47,5
M6
2x180°
114
55
62
65
80
57,5
M6
3x120°
134
68
72
75
95
68
M8
3x120°
166
80
90
93,5
120
87,5
M10
D6
D7
n1 x D
D8 předvrtáno pro lícované kolíky
n2 x E
5,8
10
3x120°
4,5
3x120°
6,8
12
3x120°
5,5
3x120°
6,8
13
3x120°
7,8
3x120°
8,5
15
3x120°
9,5
3x120°
8,5
15
6x60°
9,5
3x120°
33
16,5
4,6
6,3
11
2,3
1,85
5,5
0,3
41
20
6
8,7
15
3
2,15
5,5
0,4
46
23
6,5
9
16
3,5
2,15
6
0,4
54
26
8,4
11
20
4,5
2,65
7,5
0,4
63,5
30
11,4
13,1
25
5,5
3,15
8
0,5
V
20 °C A
80 °C A
20 °C W
80°C W
kg
Příkon
Hmotnost
ØD1 předvrtáno
D1 max
Drážka2)
D1
Drážka
H7
DIN 6885
H7
DIN 6885
Počet drážek
Délkové rozměry
31
100
Odběr proudu
Otvory
23
4600
2300
4600
Stejnosměrné napětí
Průměr
Pevné ozubení 2x180°
Pevné ozubení 4x90°
0812-00 . -velikost-000000
11
15
07
Nm
suchý provoz
min-1
mokrý 1 přívod proudu min-1
provoz 2 přívody proudu min-1
Doporučené
otvory1)
Výrobní série 0812-002
Výrobní série 0812-003
L
L1 -0,1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
s vzdu ch. mez era
1)
Další otvory a napětí na vyžádání
2) Počítat s lícovanými pery na celé délce L1!
3) Další materiály obložení na vyžádání
Tolerance
pro otvor a drážku – viz část 1
„Technické podklady“
Příslušenství od str. 4.49.00
Prodej zajišťujeVSROHĀQRVW7520$0$&+VUR
Výrobní série 0812
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.35.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické zubové spojky s kluzným
kroužkem
pro suchý nebo mokrý provoz
J: Při montáži počítat
s lícovanými kolíky
Pozor: šroubové spoje zajisti pomocí
Loctite typu 262!
Závitové otvory vyvrtá zákazník při montáži.
Dodržet rozměry E, G a N.
Výrobní série
Velikost
Mstat
n max
n max
n max
03
Nm
suchý provoz
min-1
mokrý 1 přívod proudu min-1
provoz 2 přívody proudu min-1
200
350
600
1200
2200
4000
4000
2000
4000
3400
1700
3400
2800
1400
2800
2300
1150
2300
2000
1000
2000
1600
800
1600
20 °C W
80 °C W
11,5
9,5
23,5
19
28
22,5
47,5
38,5
58,5
47,5
78,5
63,5
80,5
65
100
81
kgcm2
kgcm2
kg
3
2
7
4
14
7
31
19
65
40
185
114
415
215
1215
705
0,602
1,038
1,581
2,603
4,045
7,276
11,32
21,5
16
18
20
20
20
38
40
50
25
8x2
30
8x2
35
10x3,3
45
12x2,2
52
14x3,8
70
16x4,3
78
20x4,9
98
22x5,4
20
6x2,8
25
8x3,3
30
8x3,3
40
12x3,2
28
8x3,3
30
8x3,3
ØA předvrtáno
H7
DIN 6885
H7
DIN 6885
H7
DIN 6885
H7
DIN 6885
Počet drážek
vůči závit. otvoru přesazeny o E
D
B
C
E
F H7
G
n x D
H
n x J
J předvrtáno pro lícov. kolíky
n x G
Délkové rozměry
514)
100
V
Amax1)
Drážka2)
A
Drážka
A
Drážka
A
Drážka
43
4600
2300
4600
Magnet
Strana unášeče
Hmotnost
Otvory
0012-005-velikost-000000
11
15
23
31
40
J
Průměr
07
5400
2700
5400
Stejnosměrné napětí
Příkon
Doporučené
otvory3)
U bezdrážkových otvorů v magnetu se předpokládá
zajištění proti protáčení pomocí lícovaných kolíků.
L
M
N
O
R
s vzduch. mezera
T
Z
24
25
8x3,3
1
30°
2x180°
30°
2x180°
22,5°
2x180°
22,5°
3x120°
22,5°
3x120°
18°
3x120°
18°
3x120°
18°
70
28
44
32
32
82
35
55
41
40
95
45
65
50
50
114
53
80
60
60
134
63
95
72
70
165
80
120
92
90
195
90
150
110
100
240
112
170
140
130
M4
3x120°
4,5
3x120°
4,5
2x180°
M4
3x120°
5,5
3x120°
4,5
2x180°
M6
4x90°
6,5
3x120°
5,5
2x180°
M6
4x90°
6,5
3x120°
7,5
2x180°
M8
4x90°
8,5
3x120°
9,5
2x180°
M10
5x72°
8,5
6x60°
9,5
3x120°
M10
5x72°
10,5
6x60°
11,5
3x120°
M12
5x72°
13
6x60°
13,5
3x120°
27,5
17
8
4,5
2,8
0,4
3,5
6
37
22
10
6
3,5
0,5
5,5
8
38
23
10
6
4
0,5
5,5
8
43
24
12
7,5
4
0,5
6
8
50
30
15
9
5
0,6
7
8
60
36
15
11
5
0,6
7
8
68
40
18
11
6,5
0,8
7
8
81
46
20
14
7,5
1
8,5
10
1)
Menší otvory na vyžádání.
Počítat s lícovanými pery na celé délce M!
Tučně vytištěné rozměry jsou skladem.
4) Další velikosti na vyžádání.
2)
3)
Výrobní série 0012
ZZZWURPDPDFKF]
Tolerance
pro otvor a drážku – viz část 1
„Technické podklady“
Příslušenství od str. 4.49.00
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.36.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické zubové spojky bez kluzného
kroužku
pro suchý nebo mokrý provoz
Při montáži počítat
s lícovanými kolíky
Přesazeno o 60° vů či vývo du ka belu
Výrobní série 0813- . 0 . Magnet s lanky
Výrobní série 0813- . 5 . Magnet s konektorem
Výrobní série 0813-0 . . uzavřené ložisko
Výrobní série 0813-5 . . otevřené ložisko
Materiál obložení ocel / mosaz 3):
Výrobní série 0813- . . 0 Normální ozubení
Výrobní série 0813- . . 1 Pevné ozubení 1x360°
Výrobní série
Velikost
Nm
min-1
Stejnosměrné napětí
Příkon
Hmotnost
Otvory
Vnější drážka
Délkové rozměry
23
31
80
120
350
600
1000
4000
4000
3800
3700
3300
V
Odběr proudu
Průměr
0813- . . . -velikost-000000
11
15
07
Mstat
n max
Doporučené
otvory1) 4)
Výrobní série 0813- . . 2 Pevné ozubení 2x180°
Výrobní série 0813- . . 3 Pevné ozubení 4x90°
24 1)
20 °C A
80 °C A
0.60
0.50
1.25
1.05
1.85
1.50
2.05
1.65
2.45
2.00
20 °C W
80 °C W
kg
14.5
11.8
30.5
24.5
44.1
35.7
49.0
40.0
58.5
47.0
1.1
25
8x3,3
1.9
30
8x2
2.9
35
10x3,3
4.9
40 2)
12x3,3
9.6
60 2)
18x4,4
22
6x2,8
25
8x3,3
30
8x3.3
35
10x3,3
55 2)
16x4,3
20
6x2,8
22
6x2,8
25
8x3,3
30
8x3,3
50 2)
14x3,8
82
36,5
42
44,5
60
74
95
46
52
55
70
90
114
55
62
65
80
106
134
68
72
75
95
122
166
80
90
93,5
120
154
5,8
10
3x120°
4,5
3x120°
6,8
12
3x120°
5,5
3x120°
6,8
13
3x120°
7,8
3x120°
8,5
15
3x120°
9,5
3x120°
8,5
15
6x60°
9,5
3x120°
3/8
5 / 10
5 / 10
5 / 10
5 / 10
55
42
4,6
6,3
11
2,3
1,85
11,3
0,3
63
45
6
8,7
15
3
2,15
14,5
0,4
69
50
6,5
9
16
3,5
2,15
16,5
0,4
83
61
8,4
11
20
4,5
2,65
22,7
0,4
93,5
66
11,4
13,1
25
5,5
3,15
14
0,5
D1 max
H7
Drážka
DIN 6885
D1
H7
Drážka DIN 6885
D1
H7
Drážka DIN 6885
D
D2
D3 H7
D4
D5
D9
D6
D7
n1 x D
D8 předvrt. pro lícované kolíky
n2 x E
ax45° / b
L
L1 -0,1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
vzduch. mezera s +/-0.1
1)
Další otvory a napětí na vyžádání
2 drážky přesazené o 180°
3) Další materiály obložení na vyžádání
4) Tučně vytištěné rozměry jsou standardní a jsou skladem
Tolerance
2)
Konektor
Prodej zajišťuje VSROHĀQRVW7520$0$&+VUR
Výrobní série 0813
ZZZWURPDPDFKF]
pro otvor a drážku – viz část 1
„Technické podklady“
viz část "Příslušenství"
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.38.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické zubové spojky bez kluzného
kroužku
pro suchý nebo mokrý provoz
3 drážky po 120°, přesazené
vzhledem ke konektoru o 60°.
Horní polovina:
Provedení pro mokrý provoz
Výrobní série 0013-000- . . -004100
Spodní polovina:
Provedení pro suchý provoz
Výrobní série 0013-050- . . -004100
Pozor:
Šroubové spoje zajistit pomocí Loctite typ 262!
Výrobní série
Velikost
Mstat
n max
Nm
min-1
Stejnosměrné napětí
Magnet
Strana unášeče
11
31
43
40
80
200
400
800
1600
4000
4000
3800
3700
3300
3000
24
20 °C W
80 °C W
kgcm2
kgcm2
26
21
37
30
42
34
63
51
85
69
86
70
5
4
10
7
18
19
60
40
108
114
181
215
kg
Hmotnost
Doporučené
otvory2)
0013-0.0-velikost-004100
15
23
07
V
Příkon
J
J: Při montáži použít lícované kolíky!
1,6
2,5
3,8
5,9
8,8
14
Amax
Drážka
H7
DIN 6885
22
6x1,6
30
8x2
35
10x2,4
421)
12x2,2
551)
16x4,3
651)
18x2,3
A
Drážka
A
Drážka
A
Drážka
H7
DIN 6885
H7
DIN 6885
H7
DIN 6885
20
6x2,8
25
8x3,3
30
8x3,3
40
12x3,3
501)
14x3,8
25
8x3,3
35
10x3,3
401)
12x3,3
30
8x3,3
Průměr
D/D1
B
C
E
F H7
80/81,5
35
55
28
40
95
45
65
38
50
114
53
80
50
60
134
63
95
55
70
165
80
120
80
90
195
90
150
90
100
Otvory
H
n x J
J předvrt. pro lícované kolíky
n x G
5,5
3x120°
4,5
2x180°
6,5
3x120°
5,5
2x180°
6,5
3x120°
7,5
2x180°
8,5
3x120°
9,5
2x180°
8,5
6x60°
9,5
3x120°
10,5
6x60°
11,5
3x120°
Vnější drážka
Šířka drážky x a
6x3
6x3
6x4
8x5
8x6
10x8
Délkové rozměry
L
M
O
R
vzduch. mezera s
51
28
6
3,5
0,5
53
31
6
4
0,5
56
30
7,5
4
0,5
61
37
9
5
0,6
70
45
11
5
0,6
84
55
12
7
0,8
1)
2)
2 drážky přesazené o 180°.
Tučně vytištěné rozměry jsou skladem.
Tolerance
pro otvor a drážku – viz část 1
„Technické podklady“
Konektor
a plochý konektor viz část "Příslušenství" str. 4.49.00
Výrobní série 0013
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.39.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Pružinové lamelové brzdy a pružinové
dvouNRWRXþRYp brzdy
Pružinové lamelové brzdy a pružinové dvouNRWRXþRYp brzdy
Funkce a montáž
Bl.1850
Pružinové lamelové brzdy,
výrobní série 0028, 0228
Brzdový moment vytváří pružiny (1), které
jsou zapuštěny do magnetického tělesa (2)
a které tlačí lamely (4) přes kotouč kotvy (3)
na dorazový kotouč (centrovací kroužek) (5)
na těle stroje. Při přiložení provozního
napětí k magnetické cívce přitáhne cívka
kotouč kotvy (3) k magnetickému tělesu
a brzda se uvolní. Pokud je vyžadován co
nejvíce rovnoměrný brzdový čas, je možné
kom
kompenzovat opotřebení třecího obložení
dodatečným nastavením pracovní vzduchové
mezery (s).
Pro uvolnění brzdy při výpadku provozního
napětí jsou k dispozici následující možnosti:
tlačné nebo tažné šrouby podle typu
montáže nebo ruční páka (6).
Uvolnění ruční pákou
Pružinové dvoupNRWRXĀRYpbrzdy,
výrobní série 0207
Funkční princip se neliší od výše popsané
brzdy. Na přání se dodává tato brzda
s centrálním
nastavením
brzdového
momentu. Pomocí kruhovitého stavěcího
měnit
šroubu (7) je možné v určitém rozmezí
měnit předpětí pružin.
Výrobní série 0028/ 0228/ 0207
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.40.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Pružinové lamelové brzdy a pružinové
dvouNRWRXþRYp brzdy
Pokyny pro použití a montáž
Pružinové lamelové brzdy
Výrobní série 0028 a 0228 je možné dodat
s třecím obložením pro suchý nebo mokrý
provoz. Proto jsou tyto brzdy vhodné pro
pohon strojů všechno druhu, u kterých
záleží na vysokém brzdicím momentu
a vysoké tepelné kapacitě.
U brzd pro suchý provoz musí být třecí
povrch chráněn před vniknutím tuku a jiných
nečistot. Proto je prostor lamel chráněn
pružným krytem.
Návrhy součinnosti spojky a brzdy
Pružinová
brzda
se
často
používá
s elektromagneticky ovládanou spojkou.
Tlak pružin způsobuje pomalejší uvolňování
brzdy. Pro zamezení kolize spojky s brzdou
(obr. a) se může na brzdu namontovat
mikrospínač (obr. b). Při přitažení kotouče
kotvy k magnetu dá mikrospínač impulz
do stykače spojky. Mikrospínač může být
nahrazen také časovým relé (obr. c). Ovládací
proud spojky řízený přes mikrospínač nebo
časové relé je pak přiveden až po uvolnění
brzdy (cca 0,1 – 0,2 s).
Magnet může být napájen stejnosměrným
napětím 24 V přes plochý konektor nebo
připojovací skříňku nebo střídavým napětím
220 V v připojovací skříňce s integrovaným
usměrňovačem.
Magnetické
rozptylové
toky
mohou
ovlivnit spínání brzdy a musí se udržovat
na co nejnižších hodnotách. Jako příklad je
Pokud
je
brzda
možné
uvést:
namontována na průběžné hřídeli, musí
být mezi magnetem, kotoučem kotvy
a hřídelí dostatečně velká kruhová mezera,
aby se zabránilo odklonění magnetického
pole. To je zvlášť důležité u elektromotorů,
u kterých v důsledku magnetizace hřídele
může dojít ke zpoždění uvolnění brzdy.
Pro údržbové práce, jako je nastavování
pracovní mezery, výměna lamel nebo
aktivace ručního uvolnění, musí být
dostatek volného prostoru.
Pružinové dvouNRWRXĀRYpbrzdy
Při použití v suchém provozu (většinou
v otevřeném provedení) jsou brzdy výrobní
série 0207 univerzálně použitelné díky své
jednoduché konstrukci se snadnou údržbou.
Musí se ale zohlednit poněkud níže položený
rozsah brzdových momentů. Tyto brzdy se
osvědčily
jako
bezpečnostní
brzdy
elektromotorů.
z usměrňovače
Brzda
Spojka
Obr. a
Řízení přes mikrospínač
Kotouč kotvy
Vyp.
Mikrospínač
na magnetu
Zap.
Kontakty d1–d2
ve stejnosměrné
části
Obr. b
Řízení přes časové relé
Vyp.
Časové relé
0,1 – 0,5 s
Zap.
Elektrické napájení těchto brzd se provádí
pomocí přívodních vodičů zalitých do
magnetu.
I zde je potřeba zajistit dostatečný prostor
pro údržbu, například pro centrální
nastavení brzdového momentu a zejména
pro ovládání ručního uvolňovacího zařízení.
Obr. c
Výrobní série 0028/ 0228/ 0207
ZZZWURPDPDFKF]
Kontakty d1–d2 ve
stejnosměrné části
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.41.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické pružinové lamelové brzdy
pro suchý provoz
6 otvorů
přesazených o 60°
Připojovací skříňka
Pojistka nastavení
Řez A-B
6 otvorů
přesazených o 60°
Výr. série 0228-.0.-..-002
Připojovací skříňka 220 V~
s vestavěným usměrňovačem
nebo se svorkou 24 V=
Výr. série 0028-.0.-..-002
Horní polovina 1: Provedení pro centrování v centrovacím kroužku (F).
Šrouby jsou součástí dodávky.
Spodní polovina 2: Provedení pro centrování na magnetu (F1).
Výrobní série
Velikost
Mdyn
03
7,5
17,5
35
75
150
300
600
min-1
V
4000
3200
2700
2100
1800
1600
1450
20 °C W
80 °C W
28
22
108
87
124
101
139
113
115
Stejnosměrné napětí
J
vnitřní
24
Délkové rozměry
43
35
54
44
1
2
5
16
24
43
kg
2
3,5
5,5
11
16
26
42
16
18
18
20
25
25
30
ØA předvrtáno
ØA11)
Průměr
39
31
kgcm2
Hmotnost
Doporučené
otvory2)
43
Nm
n max
Příkon
0028-.0.-velikost-002/0228-.0.-velikost-002000
07
11
15
23
31
31
39
45
62
67
72
80
Amax
Drážka
H7
DIN 6885
28
8x2
36
10x2,4
44
12x2,2
60
18x2,3
65
18x2,3
70
20x4,9
78
22x5,4
A
Drážka
A
Drážka
H7
DIN 6885
H7
DIN 6885
25
8x3
35
10x3,3
40
12x3,2
50
14x3,8
60
18x4,3
60
18x4,3
70
20x4,7
20
6x2,8
30
8x3,3
30
8x3
40
12x3,2
50
14x3,6
50
14x3,8
60
18x4,4
A
Drážka
H7
DIN 6885
40
10x3,3
40
12x3,2
50
14x3,8
C
E
F H7
F1 f7
G
88
106
75
100
5,5
100
125
90
115
5,5
120
142
110
135
6,5
150
175
140
165
6,5
170
200
160
190
8,5
195
235
180
220
10,5
222
265
205
250
12,5
M
O
P
S1
S23)
V
X
Y
Z
D°
41
61
20
2,5
1,5
30
111
90
12
29
41,5
65
23,5
2,5
1,5
35
127
100
12
28
48
75
27
2,5
1,5
40
149
120
15
26
60,5
95
34,5
2,5
2
45
179
145
15
27
67,5
105
37,5
3
3
55
206
200
16
27
75
120
45
3
3
60
236
265
16
27
84
138
54
5
4
70
270
290
18
26
1)
U průběžné hřídele musí být průměr hřídele
minimálně o 6 mm menší než otvor magnetu A1.
2) Tučně vytištěné rozměry jsou skladem.
3) Jen pro provedení: centrování na magnetu.
Konektor a plochý kontakt
viz část „Příslušenství“ na str. 4.49.00
Třecí obložení normální provedení ocel/organický
třecí povrch pro suchý provoz.
Lamely je třeba utěsnit proti
vniknutí maziva. Na vyžádání
ocel/mosaz pro mokrý provoz.
pro otvor a drážku – viz část 1
Tolerance
„Technické podklady“.
Výrobní série 0028/ 0228
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.42.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
.
Elektromagnetické pružinové lamelové brzdy
pro suchý provoz
Číselný klíč jednotlivých variant provedení
0028-. 0 .- velikost-002000
0228-. 0 .- velikost -002000
-. 00-. 01-
Bez ochrany proti
prachu
Bez uvolnění ruční pákou
S uvolněním ruční pákou
-. 02-. 03-
S ochranou proti
prachu
Bez uvolnění ruční pákou
S uvolněním ruční pákou
Č. svorky,
resp. připojovací
skříňky
0028-00 .- Centrování na
0028-20 .- magnetu
0028-40 .-
Konektor 24V =
0085-330-00-00.
Připojovací skříňka 220 V ~, s vestav. usměrňovačem 2028-140-velikost-010
Připojovací skříňka se svorkou 24 V =
2028-140-velikost-000
0028-10 .- Centrování
0028-30 .- v centrovacím
0028-50 .- kroužku
Konektor 24V =
0085-330-00-00.
Připojovací skříňka 220 V ~, s vestav. usměrňovačem 2028-140-velikost-010
Připojovací skříňka se svorkou 24 V =
2028-140-velikost-000
0228-00 .- Centrování
0-228-40 .- na magnetu
Centrování
0228-10 .- v centrovacím
0228-50 .- kroužku
Připojovací skříňka 220 V ~, s vestav. usměrňovačem
Připojovací skříňka 24 V =
0085-342-00-0..
0085-341-00-000
Připojovací skříňka 220 V ~, s vestav. usměrňovačem
Připojovací skříňka 24 V =
0085-342-00-0..
0085-341-00-000
}
Příklad objedn.: (OHNWURPDJQHWLFNiSUXåLQRYiODPHORYiEU]GDYHO
&entrování v centrovacím kroužku, s konektorem,
bez ochrany proti prachu, bez uvolnění ruční pákou
Připojovací skříňky
2028-140-velikost-000000
Přívodní napětí 24 V=
El. krytí IP 54
Výrobní série 0028-100-31-002000
2028-140-velikost-010000
Přívodní napětí 220 V~, s vestavěným usměrňovačem
El. krytí IP 54
Výr. série
0085-341-00-000000
Přívodní napětí 24 V=
03
07
11
15
23
31
43
E
95
102
113
128
141
156
171
S
–
–
2
2,5
4,5
6,5
10,5
0085-342-00-001200 0085-342-00-030000
Max. zatížení 1,2 A Max. zatížení 3 A
Přívodní napětí 220 V~ svestavěným usměrňovačem
Výr. série
Velikost
03
07
11
15
23
31
43
W
1,5
1,5
3
4,5
5,5
7,5
11,5
Výrobní série 0028/ 0228
ZZZWURPDPDFKF]
0028-.0.-velikost-002000
Velikost
0228-.0.-velikost-002000
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.43.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické pružinové dvouNRWRXþRYp
brzdy
pro suchý provoz
Číselný klíč jednotlivých variant provedení
0207- . 0 . - velikost-000000
-00 .-10 .-
Bez koncového kotouče
S koncovým kotoučem
S vyvedenými
vodiči, 24 V=
-. 00-. 01-
Bez uvolnění ruční pákou
S uvolněním ruční pákou
Bez ochrany proti prachu
-. 02-. 03-
Bez uvolnění ruční pákou
S uvolněním ruční pákou
S ochranou proti prachu
-. 04-. 05-
Bez uvolnění ruční pákou
Bez ochrany proti prachu
S ochranou proti prachu
S centrálním nastavením točivého
momentu
-. 06-. 07-
S uvolněním ruční pákou
Bez ochrany proti prachu
S ochranou proti prachu
S centrálním nastavením točivého
momentu
Elektromagnetická pružinová dvouNRWRXþRYi brzda, velikost 31,
Příklad
objednání: bez koncového kotouče, s vyvedenými vodiči, 24 V=,
s uvolněním ruční pákou, s ochranou proti prachu
Výrobní série 0207
ZZZWURPDPDFKF]
}
Výrobní série 0207-003-31-000000
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.44.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické pružinové dvouNRWRXþRYp
brzdy
pro suchý provoz
Výrobní série 0207-000
Normální provedení
Výrobní série 0207-104
s koncovým kotoučem (1) a centrálním
nastavením točivého momentu (2)
Uvolnění ruční pákou
Výrobní série 0207
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.45.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektromagnetické pružinové dvouNRWRXþRYp
brzdy
pro suchý provoz
Výrobní série
Velikost
02
0207-.0.-velikost-000000
07
11
15
17
03
23
31
Mdyn
Nm
4
8
16
32
60
80
150
240
n max
min-1
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2500
V
20 °C W
80 °C W
23
18,5
26
21
30
24
40
32
52
42
61
49
65
53
70
57
kgcm2
0,3
0,8
2
4,5
17
36
40
99
kg
1
1,5
3,5
5,2
8,5
10,2
15
25
Stejnosměrné napětí
Příkon
J
vnitřní
Hmotnost
ØA
předvrtáno
ØAmax
Drážka
H7
DIN 6885
Průměr
Délkové rozměry
B
C
D
E
F
G
H
K H7
M
N
R
W
X
J
L
L1
O
P
P1
s vz du ch. me zera
T
U
V
Y
Z
24
8
10
12
15
18
20
25
30
11
4x1,8
15
5x2,3
24
8x2
28
8x2
34
10x2,4
38
10x2,4
45
14x2,1
50
14x3,8
27
72
83
–
3xM4
–
30
20
8
3x4,5
3x4,3
47
62
35
90
100
25
3xM5
52
45
30
10
3x5,5
3x5,3
54
77
45
112
125
35
3xM6
68
56
40
11
3x6,6
3x6,4
66
96
52
132
145
40
3xM6
80
62
45
11
3x6,6
3x6,4
80
117
60
145
160
48
3xM8
90
74
55
15
3x9
3x8,4
90
127
67
170
185
55
3xM8
102
84
65
15
3x9
3x8,4
104
152
78
196
212
62
3xM8
115
100
75
15
3x9
3x8,4
124
176
90
230
250
72
6xM8
135
120
90
15
6x9
6x8,4
148
210
–
34,5
–
6
–
–
0,2
3,5
–
18
–
1,8
1,5
39,5
53
7
4
6,5
0,2
4,2
3,5
20
108,5
2,5
1,5
48
66
9
5
9
0,2
4,8
4,5
20
123
3,5
1,5
54
73
9
6
10
0,3
4,8
4,5
25
134
3
2
63
86
11
7
12
0,3
6
5,5
30
158
3
2
69
92
11
7
12
0,3
6
5,5
30
183
3
2
83
107
11
7
13
0,3
6
5,5
35
224
4,5
2
96
120
11
7
13
0,4
6
5,5
40
264
6,5
Brzdy je možné dodat také s distančními
vložkami, výrobní série 0207-.0.-..-010000
Třecí obložení
Tolerance
Prodej zajišťuje VSROHĀQRVW7520$0$&+VUR
Příslušenství
Výrobní série 0207
ZZZWURPDPDFKF]
jen pro suchý provoz, obložení
nesmí být znečištěno mazivem!
pro otvor a drážku – viz část 1
„Technické podklady“
od str. 4.49.00
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.46.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Brzda SEMO
Elektromagnetická pružinová brzda, bez vůle
L
øC
øD
øA
øB
M
Rotor
Mstat
Nm
Mdyn
Nm
P20
W1)
0208-001-03-001000
2
1,8
11,5
9,3
15
57
0208-000-05-011000
10
9
24
19,6
24
100
0208-000-04-002000
13,5
12
21
17
30
85
62
34
57
15
0208-000-04-003000
14
12
26
21
25,5
85
62
34
40
15
80
134
60
42
Obj. číslo
P80
W1)
0208-001-05-001000
40
35
32
26
0208-000-07-001000
35
31
48
39
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
23
27
10
66
40
42
20
84
L
mm
M
mm
74
Další provedení a velikosti na vyžádání.
1) Napětí 24 V
DC
Výrobní série 0208
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.47.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Konektory
Ploché kontakty
Konektory 0085-330-00-000000
Vedlejší konektor je nakreslen v normálním
provedení (A). Může se také podle montážních
podmínek otočit o 90° (poloha B).
Při dodatečné úpravě konektoru postupujte
prosím opatrně!
Uvolněte šroub, svorku otočte jen ve směru
šipky a šroub znovu dotáhněte.
Dejte pozor na skřípnutí nebo obtočení
vodičů kolem šroubu!
Konektor
Strana
lamely
Šroub
Při objednávce prosím uveďte:
Poloha A: 0085-330-00-000000
Poloha B: 0085-330-00-001000
Strana lamely
03
07
11
15
23
27
31
32
43
47
51
55
59
Výr. série 0010 c
y
1
54
1,5
62
1,5
72
2,5
82
2,5
88
4
97
4
97
5
112
7
120
7,5
135
9,5
162
12,5
170
Výr. série 0013 c
y
0,5
54
0,5
62
1,5
72
2,5
82
4
97
5
112
1,5
72
3
82
4,5
97
5,5
110
7,5
125
11,5
140
Velikost
Výr. série 0028 c
y
1,5
64
Plochý kontakt 0085-380-00-001000
Přidržení izolace
Izolace PVC
Úhlový plochý kontakt
Plochý kontakt
Izolovaný plochý kontakt
Obj. číslo
Průřez vodiče mm2
Izolace Ø mm
Plochý kontakt
Ruční kleště
0085-380-00-000000
0085-390-00-000000
1,0 – 2,5
0,3 – 2,5
3,0 – 4,3
—
Úhlový plochý kontakt
Ruční kleště
0085-380-00-001000
0085-390-00-001000
0,8 – 3,3
0,8 – 3,3
2,8 – 5,3
—
Izolovaný plochý kontakt
Ruční kleště
0085-380-00-002000
0085-390-00-002000
1,0 – 2,5
1,0 – 2,5
2,6 – 4,0
—
Spoje se provádí bez letování pomocí ručních
kleští. Vodič je přesně uchycen v dutince, což
zaručuje velkou tahovou pevnost a ochranu
proti korozi. Objímka pro přidržení izolace
sevře během lisování izolaci kabelu a zamezí
porušení izolace.
Provedení plochý kontakt a úhlový plochý
kontakt je po zalisování běžnými kleštěmi
možné ještě zaletovat.
Příslušenství pro výrobní série 0010/ 0013/ 0028
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.49.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Přívody proudu
Komůrkové kartáče, normální provedení
Provedení bez ochranného víčka
Provedení s ochranným víčkem
Rozměry
Obj. číslo pro komůrkové kartáče
kartáčů
Ochranné
Cu-grafit
Bronz. tkanina
pro suchý provoz pro mokrý provoz Velikost
víčko
Závit
M
Ø kartáče
d
L
L1
N
O
P
SW
bez
0085-102-00-003
0085-102-01-003
0085-102-03-003
0085-122-00-003
0085-122-01-003
0085-122-03-003
00
01
03
M18x1,5
M16x1,5
M14x1,5
6
6
5
66
69
55
69
74
59
17
20
12
13
13
13
32
32
32
22
19
17
s
0085-103-00-003
0085-103-01-003
0085-103-03-003
0085-123-00-003
0085-123-01-003
0085-123-03-003
00
01
03
M18x1,5
M16x1,5
M14x1,5
6
6
5
61
69
55
64
74
59
17
20
12
13
13
13
32
32
32
22
19
17
Náhradní kartáče
Komůrk.
kartáče
Velikost
00
03
Obj. číslo náhradn. kartáčů
Cu-grafit
Bronz. tkanina
pro suchý provoz
pro mokrý provoz
0085-210-00-003
0085-210-03-003
Ø kartáče
d
0085-231-00-003
0085-231-03-003
l
6
5
86
69
Komůrkové kartáče, prodloužené provedení
Provedení s ochranným víčkem
Provedení bez ochranného víčka
Rozměry
Obj. číslo pro komůrkové kartáče
kartáčů
Ochranné
Cu-grafit
Bronz. tkanina
víčko
pro suchý provoz pro mokrý provoz Velikost
Závit
M
Rozměry
Ø kartáče
d
Ød1 L
L1
L2
L3
N
O
P SW
bez
0085-102-00-010 0085-122-00-010
00
M18x1,5
0085-102-01-0100085-122-01-010 01
M16x1,5
6
6
9
9 100 145 150 98 20 13 32
100 145 150 98 20 13 32 19
22
s
0085-103-00-010 0085-123-00-010
00
M18x1,5
0085-103-01-0100085-123-01-010 01
M16x1,5
6
6
9
9 100 145 150 98 20 13 32
100 145 150 98 20 13 32 19
22
V případě potřeby je možné přívody proudu a kartáče
zkrátit o rozměr A (A max = 70 mm).
Náhradní kartáče
Komůrk.
kartáče
Velikost
00/01
Příslušenství
ZZZWURPDPDFKF]
Obj. číslo pro náhr. kartáče
Bronz. tkanina
Cu-grafit
pro mokrý povoz
pro suchý provoz
0085-210-00-010
0085-231-00-010
Ø kartáče
d
l
6
156
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.50.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Kartáče s dvojitými rameny
Kartáče s dvojitými rameny
v max = 15 m/s
FK = Tlak kontaktu (N)
Kartáče s rameny
Obj. číslo
Druh
provozu
0-006
ØD spojka
výr. série
0-011
0-012
Spojka
velikost
A
0085-134-01-000
0085-144-01-000
–
85
100
suchý
mokrý
154
200
–
–
82
95
110
128
165
195
210
70
82
95
114
134
165
195
–
03
07
11
114
134
31
43
47
0085-134-02-000
0085-144-02-000
245
suchý
mokrý
–
240
–
295
310
240
290
–
–
51
–
–
59
25
22
21
15
23
19
18
18
26
55
59
24,5
Rozměry
n
FK
in
B
C
E
F
G
H
K
N
20,5
19,5
~42
15
16
10
10
11
3
6,4
25
25
~50
20
20
16
13
12
5
8
8
10
Náhradní kartáče
Kartáč
s rameny
Velikost
Provedení
0085-200-01-000
0085-221-01-000
01
0085-200-02-000
0085-221-02-000
02
Náhradní kartáče
Obj. číslo
Druh
provozu
Rozměry
E
F
K
Cu-grafit
Bronz. pleten.
Suchý
mokrý
16
10
6,3
Cu-grafit
Bronz. pleten.
Suchý
mokrý
20
16
8
Čep kartáče (izolovaný)
Čep kartáče
Obj. číslo
Kartáč s rameny
Velikost
0085-370-01-000
0085-370-02-000
Příslušenství pro výrobní série 0006/ 0011/ 0012
ZZZWURPDPDFKF]
01
02
ØG
10
13
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.51.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Usměrňovače
Usměrňovače
Elektromagnetické spojky a brzdy jsou
převážně konstruovány na stejnosměrné napětí
24 V. Potřebné napětí je vyráběno ze síťového
napětí pomocí usměrňovačů. Z ařízení tvoří
transformátor, můstkový usměrňovač, filtrační
kondenzátor, připojovací svorky a pojistka.
Pomocí odboček trafa je možné dosáhnout
korekce stejnosměrného napětí v určitém
rozsahu.
Filtrační kondenzátor slouží k vyhlazení
zbytkového zvlnění stejnosměrného napětí. Pro
vyšší účinnost je možné zapojit ještě přídavné
paralelní kondenzátory (jmenovité napětí
kondenzátorů UN ≤ 35 V).
Technické údaje:
Primární napětí:
220 V~, 50 Hz až 60 Hz
Sekundární napětí: 24 V=
cca 20 %
Zbytkové zvlnění:
(provedení 1,8 A cca 10 %)
Sekundární proud: 1,8 A, 5 A, 12 A
Jiná napětí a proudy na vyžádání.
Uzavřené provedení:
0085-000-24- . . .100
El. krytí podle
DIN 40050 IP 20
Otevřené provedení:
0085-030-24- . . .100
El. krytí podle DIN 40050 IP 20
Bohrung m - vrtání m
Usměrňovač 24 V=
Objednací číslo
Rozměry
Sekundární
proud v A
a
b
c
d
e
h
i
j
k
l
m
0085-0 . 0-24-018100
1,8
110
140
110
102
65
50
52
64
92
82
4,8
0085-0 . 0-24-050100
5
110
140
110
135
97
84
62
76
86
105
5,8
0085-0 . 0-24-120100
12
180
180
150
160
120
90
70
85
113
117
7
Spojky/brzdy
Výrobní série
0006
Velikost
07-23
00-13
00-17
Velikost
31-59
17-42
25-42
0008
Velikost
0009
0010
0012
0013
0028
07+11
07-23
03-11
07+11
03+07
02-11
0085-0 . 0-24-018100
15-51
31-55
15-51
15-43
11-23
15-31
0085-0 . 0-24-050100
55-59
59
Příslušenství
ZZZWURPDPDFKF]
31+43
0207
Usměrňovače
Objednací číslo
0011
0085-0 . 0-24-120100
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.52.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Elektronické koncové relé
Technické údaje:
Ovládací napětí
Zatěžovací napětí
Zbytkové zvlnění
(zatěžovací napětí)
Úbytek napětí
(vstup/výstup)
Zatěžovací proud
Kontrolní výstup C
Průřez vodiče
Pojistka
Okolní teplota
Svorky
1 UST
2 UST
3 UL
4 UL
5 K/B
6 K/B
7 C
8
5 V – 28 V DC (vyhlazené)
24 V DC +/- 10 %
20 %
0,5 V
max. 4 A
24 V DC - max. 100 mA
max. 2,5 mm²
skleněná trubičk. poj. 4A MT
0 °C – 50 °C
Ovládací napětí
Ovládací napětí
Zatěžovací napětí
Zatěžovací napětí
Výstup
Výstup
Kontrolní výstup
5 V – 28 V DC
Zem
24 V DC
Zem
Zem
Zem
Jiná relé na vyžádání.
Princip. schéma zapojení
Výr. č.
Elektronické koncové relé
Obj. č
. 0085-669-04-020000
Elektromagnetické koncové relé je kompakt
ní, plně elektronický prvek pro bezkontaktní
spínání ohmických a indukčních stejnosměr
ných zátěží, jako jsou například elektromag
neticky ovládané spojky, brzdy a ventily.
Vyznačuje
se
rychlým
spínáním
bez
opotřebení a s velkou opakovací přesností.
Díky rychlé demagnetizaci indukčních zátěží
je záporné napětí při vypnutí omezeno na
hodnotu -30 V.
Relé má pojistku a 3 LED kontrolky, které
signalizují stav relé. Z elená LED svítí, pokud
je k dispozici napájecí napětí a pojistka je
v pořádku. Žlutá LED svítí, pokud je přiloženo
ovládací napětí a výstup je sepnutý. Pokud
svítí červená LED, je relé v nepřípustném
stavu.
Kontrolní výstup relé rozpozná otevřený
výstup v sepnutém stavu, zkrat zatěžovacího
napětí i nepřípustné zahřátí relé. Ve všech
těchto případech sepne kontrolní výstup C (z
úrovně high na low) a rozsvítí se červená LED
kontrolka. V případě výpadku pojistky F
změní výstup C také svůj stav z úrovně high do
úrovně low. Současně zhasne zelená LED
kontrolka, ale červená se nerozsvítí. Řídicí a
výkonové
obvody
relé
jsou
navzájem
galvanicky odděleny.
Montáž
koncového
relé
se
provádí
jednoduchým naklapnutím na lištu TS 35.
Elektronické koncové relé
0085-669-04-020000
USt
Rozměry
5V -28V DC
1
K/B
5
2
3
24V DC 4 4A MT
UL
5
6
I L max:4A
7 8
K/B K/B C
105.1
1 2 3 4
USt USt U L U L
+
+
6
7
75.0
22,5
Příslušenství
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.53.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Zařízení pro rychlé spínání
Obr. 1: bez rychlovybuzení
Funkce
Elektromagnetické spojky a brzdy jsou
převážně dimenzovány na provozní napětí
24 V=. Při normálním vybuzení tímto napětím
dochází k průběhu proudu a napětí podle obr. 1.
Pro omezení záporných napěťových špiček by se
měl zapojit varistor přímo ke spínané indukční
zátěži. Při vybuzení indukční zátěže přes
zařízení pro rychlé spínání se dosáhne průběhu
proudu a napětí podle obr. 2. Zde dochází při
spínání k přebuzení magnetické cívky napětím
cca 90 V. Vznikající vyšší proud způsobí
zkrácení času sepnutí podle velikosti indukční
zátěže až o 75 %. Pomocí dvou trimerů na desce
plošných spojů je možné nastavit dobu
přebuzení v rozsahu od 2 ms do 50 ms.
Zařízení pro rychlé spínání pracuje plně
elektronicky bez mechanických relé. Ovládací
napětí USt je galvanicky odděleno od budicího
a zatěžovacího napětí pomocí optočlenů. Stav
zařízení je signalizován pomocí LED kontrolek:
Schéma průběhu proudu a napětí
Obr. 2: s rychlovybuzením
Zařízení pro rychlé spínání
Obj. č. 0085-609-02-020000
Zařízení slouží ke zkrácení spínacích časů
elektromagneticky ovládaných spojek a brzd.
LED 1 (zel.) Zátěž sepnuta
LED 2 (žlutá) Zatěžovací napětí je přivedeno
LED 3 (červ.) Budicí napětí je přivedeno
Technické údaje
Ovládací napětí:
Zatěžovací napětí:
Budicí napětí:
Max. zatěžovací
proud: Čas buzení:
Okolní teplota:
Max. četnost spínání:
Princip. schéma zapojení
6 V – 24 V= (vyhlazené)
24 V=
(například usměrňovač
0-085-0.0-24-018000)
cca 90 V
2 A (48 W)
2 ms – 50 ms
0 °C – 40 °C
200 sepnutí/min.
Osazení svorek (na nosné desce)
Sv. 1:
1 + 24 V=
2 A
3 + USt
Anker angezogen = kotva přitažena
UGl
USt
Buzení
Nosná deska
Sv. 2: 1 L1
2N
3
4AUSt
Montážní
výška: 96
5 K/B
6 K/B
Příslušenství
ZZZWURPDPDFKF]
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.54.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]
Speciální varistory
Zhášecí kondenzátory
Speciální varistory
Obj. číslo 0085-800-00-000000
50 V, pro všechny výr. série a velikosti
Zhášecí kondenzátory
Spojky/brzdy
Výrobní
série
0006
0011
Velikosti
07-31
Velikosti
43-59
Zhášecí kondenzátory
0008
0009
0081
0010
0012
0013
0028
0228
00-33
07-31
03-31
07-31
03-23
32-59
43-51
43
31+43
Příslušenství
ZZZWURPDPDFKF]
0207
μF
Obj. číslo
Rozměry
D
L
02-23 0085-500-02-000000
2
20
45
0085-500-04-000000
4
20
75
31
List č.
Vydání 01.2013
CZ 4.55.00
ZZZRUWOLQJKDXVF]

Podobné dokumenty

9DNXRYê Y\StQDþ Vacuum Circuit breaker 25 3150 40 `R Up to kV

9DNXRYê Y\StQDþ Vacuum Circuit breaker 25 3150 40 `R Up to kV 5RYQêY\StQDFtPXSURXGXSRGREXQHERVHNXQG Equal to the breaking current held for 1 or 3 seconds 9±PLQ±=9±PLQ±=99±V±=9±V±=9± V±=9 O – 3min – CO...

Více

Systém pro podporu odborných konferencí

Systém pro podporu odborných konferencí systému, obsahuje osobní údaje autora a spoluautorů, nadpis, abstrakt a soubor v jednom z povolených formátů. Chair následně může nastavit různé konflikty mezi příspěvky a recenzenty. Defaultní kon...

Více

13. nastavení parametrů servopohonů a jejich řízení plc programem

13. nastavení parametrů servopohonů a jejich řízení plc programem Instrukce REGUL_X až REGUL_6 nastavuje podle zadaného parametru "sada" příslušnou sadu parametrů (1,2,3,4) regulátoru pro danou osu. Nastavení parametrů se doporučuje provádět, je-li osa v klidu a ...

Více

1TX psani txt.docx

1TX psani txt.docx - sleduje výkladovou projekci a demonstraci učitele - procvičuje na reálném prostředí hardwaru a softwaru s pomocí otevřeného okna elektronického učebního materiálu jako způsobu nápovědy - připíše ...

Více

1. přednáška: Dimenzování a návrh pohonů s asynchronními motory

1. přednáška: Dimenzování a návrh pohonů s asynchronními motory nebo jí rovná. PĜi vČtším poþtu rozbČhĤ za sebou, musí být úhrnná délka všech rozbČhĤ za sebou kratší než pĜípustná doba rozbČhu. Protože bČhem rozbČhu se v závislosti na skulzu mČní velikost proud...

Více

POWER CHUCKS SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE

POWER CHUCKS SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE 3-ČELISŤOVÉ SKLÍČIDLO S KOMPENZACÍ NESOUOSOSTI - VÁLCOVÉ OSAZENÍ - ZOUBKOVÁNÍ 90° Typ 2488

Více

Šroubení, hadice, trubky a příslušenství

Šroubení, hadice, trubky a příslušenství šroubení mají montážní vnitřní a vnější šestihran Těsnení neobsahují silikon Montážní otvory jsou na všech spojkách Nová řada miniaturní série Pneufit® M umožnuje montáže velmi malém prostoru

Více

Laminát BerryAlloc

Laminát BerryAlloc Veškeré naše laminátové podlahy mají minimální klasifikaci 32, ale mohou mít až třídu 33 nebo dokonce 34! Zkrátka, nejsou vhodné pouze pro váš pokoj, jídelnu či kuchyni, ale stejně dobře se hodí pr...

Více

silová sklíčidla s ovládáním strojním a hydraulické upínací válce

silová sklíčidla s ovládáním strojním a hydraulické upínací válce ■ Jediněčná konstrukce umožnuje efektivní přímý přenos sil na základní čelist při minimální ztrátě upínací sily ■ Všechny funkční plochy jsou kalené a přesně broušené. Prodlužují tak životnost sklí...

Více