přihláška ke studiu a přijímací zkoušky

Komentáře

Transkript

přihláška ke studiu a přijímací zkoušky
 DŮLEŽITÉ TERMÍNY 31. března 2012 poslední den pro vložení přihlášky ke studiu a zaplacení poplatku 590 Kč za úkony spojené s přijímacím řízením 4. června 2012 vstupní test z češtiny pro cizí státní příslušníky 6. a 7. června 2012 přijímací zkoušky 9. – 13. července 2012 zápis ke studiu PŘIHLÁŠKA KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY JAK SE KE STUDIU PŘIHLÁSIT do 31. března 2012 na Fakultu financí a účetnictví se lze přihlásit pouze prostřednictvím elektronické přihlášky, která je na http://prihlasky.vse.cz/, návod, jak vyplnit přihlášku, je k dispozici na http://f1.vse.cz/zajemci‐o‐
studium/prihlasky‐ke‐studiu/; po elektronickém odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na emailovou adresu, kterou uvede v přihlášce) číslo účtu a variabilní symbol, který uvede na příkazu k úhradě (poštovní složence) při platbě poplatku 590 Kč za úkony spojené s přijímacím řízením, poplatek lze uhradit výhradně tímto způsobem. Poplatek se v žádném případě nevrací; uchazeč je považován za řádně přihlášeného, pokud kompletně vložil přihlášku a na uvedený účet školy je připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem; v přihlášce je nutné vyplnit všechny požadované údaje, zvolený obor se vyplňuje jako první (hlavní) obor + je možné uvést dva náhradní obory (v přihlášce označeny jako alternativní typ studia), na které bude moci být uchazeč přijat, pokud dosažený počet bodů nebude dostačovat k přijetí na první zvolený obor; kompletně vložit přihlášku a zaplatit poplatek je třeba nejpozději do 31. března 2012 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 6. a 7. června 2012 uchazeč může být přijat ke studiu na FFÚ pouze na základě bodového výsledku u přijímací zkoušky, žádné jiné výsledky (studijní výsledky na střední škole, výsledky z olympiád, SCIO testy, jazykové certifikáty) se nezohledňují, uchazeč v den přijímacích zkoušek nepředkládá maturitní vysvědčení, jeho ověřenou kopii je povinen odevzdat až při zápisu do studia; přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí: písemného testu z matematiky a písemného testu z angličtiny, obsah testů vychází ze středoškolské úrovně obou předmětů; vzory testů je možné si prohlédnout na http://f1.vse.cz/, zde je také možné si vyzkoušet cvičný test; VŠE pořádá pro zájemce i přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, informace jsou na http://f1.vse.cz/; pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze SR a s výjimkou uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka) je podmínkou pro skládání přijímací zkoušky úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince, který se bude konat 4. června 2012, podrobnější informace jsou na
http://kaj.vse.cz/pro‐zajemce‐o‐studium/vstupni‐test‐z‐cj‐pro/ ZÁPIS DO STUDIA 9. – 13. července 2012 dosažené bodové hodnocení uchazeč zjistí na http://isis.vse.cz/prijimacky/verejne_vysledky.pl uchazeč, který získá dostatečný počet bodů k přijetí (bodové hranice pro přijetí budou oznámeny na http://f1.vse.cz/), je povinen dostavit se ve dnech 9. – 13. července 2012 k zápisu do studia. V případě, že se nebude ze závažných důvodů moci zápisu do studia osobně zúčastnit, může jej zastoupit jiná osoba na základě úředně ověřené plné moci. Pokud se přijatý uchazeč ani jím pověřená osoba zápisu nezúčastní, nebude uchazeč ke studiu zapsán; v den konání zápisu musí odevzdat uchazeč ověřenou kopii maturitního vysvědčení (absolventi škol v zahraničí ověřenou kopii nostrifikační doložku), následně obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a bude zapsán do studia. 2 STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY Na Fakultě financí a účetnictví jsou v rámci studijního programu Finance a účetnictví akreditovány tři stupně programů: bakalářský studijní program – standardní délka 3 roky, absolventi získávají titul bakalář ‐ Bc.; navazující magisterský studijní program – standardní délka 2 roky, absolventi získávají titul inženýr – Ing.; doktorský studijní program – standardní délka 3 roky, absolventi získávají titul doktor – Ph.D. OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Bakalářský studijní program na FFÚ probíhá v rámci pěti studijních oborů: Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika, Vzdělávání v ekonomických předmětech (Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání). Předpokládaný počet přijímaných studentů a výsledky přijímacího řízení v loňském roce: Obor Předpokládaný počet přijímaných studentů na ak. rok 2012/13 Přijímací řízení v loňském roce Počet Celkový počet Počet bodů přihlášených
přijatých potřebných /jako první obor/
studentů pro přijetí Finance Účetnictví a finanční řízení podniku Bankovnictví a pojišťovnictví Zdanění a daňová politika 230 230 130 130 939 1002 636 160 325 297 197 136 147 141 145 128 Vzdělávání v ekonomických
předmětech (Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání) 50 28 30 100 OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Po úspěšném absolvování bakalářského studia mají studenti možnost – v případě, že uspějí v přijímacím řízení – pokračovat ve stejném popř. i jiném oboru v navazujícím magisterském studijním programu. Fakulta má v současné době akreditováno 7 oborů (hlavních specializací) v navazujícím magisterském studiu: Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika, Finance a oceňování podniku, Finanční inženýrství, Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy, + jeden obor, který probíhá v angličtině: Finance and Accounting for Common Europe. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků z písemných testů u přijímací zkoušky, děkan může prominout skládání přijímací zkoušky absolventům bakalářského studia FFÚ při dosažení stanoveného studijního průměru v bakalářském studijním programu.
3 OBOR FINANCE GARANT: PROF. ING. MARTIN MANDEL, CSC. Obsah oboru Struktura povinných a volitelných předmětů pokrývá všechny základní oblasti finančních vztahů. Studium poskytuje znalosti z problematiky měnových systémů, kapitálového trhu, centrálního a komerčního bankovnictví, podnikových financí, pojišťovnictví, veřejných a mezinárodních financí. Zároveň je doplněné o základy z účetnictví, finanční matematiky, statistiky a ekonometrie. Předností oboru je jeho historická tradice, propojení teorie s praxí a komplexnost výuky s možností následné specializace na magisterském stupni studia. PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ STUDIJNÍHO OBORU Skupina předmětů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty celoškolsky volitelné předměty oborově povinný jazyk 1 (oJ1) oborově povinný jazyk 2 (oJ2) vypracování a obhájení bakalářské práce složení státní bakalářské zkoušky tělesná výchova a sport Celkem Počet kreditů 138 alespoň 15 alespoň 3 12 6 3 3 2 zápočty 180 Profil a uplatnění absolventa Absolventi nacházejí uplatnění v bankovní sféře a v dalších institucích finančního trhu, ve všech institucích soustavy veřejných financí a ve finančních útvarech firem. Mají komplexní přehled o výhodách a nevýhodách nabízených finančních produktů. Jsou schopni využívat výsledky makroekonomické analýzy v konkrétních rozhodovacích procesech na úrovni podnikové a bankovní sféry. V podmínkách malé otevřené ekonomiky jsou schopni posoudit dopady zahraničních událostí na domácí finanční sektor. Hlavní předností absolventů oboru je jejich vysoká mobilita na trhu práce s vysokou pravděpodobností úspěšného uplatnění. OBOROVĚ POVINNÉ PŘEDMĚTY Přímá výuka
Předmět počet hodin týdně přednášky/cvičení
Počet kreditů Doporučený semestr Právo 4/0 5 Ekonomie 1. 4/2 8 1. Informatika 2/2 5 Matematika 2/2 6 Finační teorie, politika a instituce 4/0 5 Marketing a podniková politika 2/2 5 Management 2/0 4 2. Hospodářské dějiny 2/0 4 Statistika 2/2 6 Mezinárodní ekonomie 2/0 3 Finance podniku 2/2 6 Finanční účetnictví 2/2 6 3. Bankovnictví I. 4/0 6 Finanční matematika 2/2 6 Finanční účetnictví II. 2/2 6 Finanční analýza a plánování podniku 2/2 6 Veřejné finance II. 2/2 6 4. Měnová teorie a politika 4/0 6 Pojišťovnictví 4/0 6 Manažerské účetnictví I. 2/2 6 Základy ekonometrie 2/2 6 Daně a sociální zabezpečení 2/2 6 5. Mezinárodní finance 3/1 6 Kapitálové trhy I. 4/0 6 Bakalářský seminář 0/2 3 6. Podrobný obsah jednotlivých předmětů je k dispozici ve Veřejném katalogu předmětů na http://isis.vse.cz/katalog/.
4 OBOR ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU GARANT: PROF. ING. LIBUŠE MÜLLEROVÁ, CSC. Obsah oboru V tomto oborovém zaměření získává absolvent poznatky z teorie účetnictví, z národní a mezinárodní praxe finančního účetnictví a účetního výkaznictví, ale také z nákladového a manažerského účetnictví, finanční analýzy a finančního řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Profil a uplatnění absolventa Studium připravuje absolventy pro vedoucí funkce ve finančním a manažerském účetnictví v různých právních formách účetních jednotek, dále pro funkce v oblasti vnitřní kontroly, v oblasti daní a ověřování účetních závěrek. PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ STUDIJNÍHO OBORU Skupina předmětů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty celoškolsky volitelné předměty oborově povinný jazyk 1 oborově povinný jazyk 2 vypracování a obhájení bakalářské práce složení státní bakalářské zkoušky ze studovaného oboru tělesná výchova a sport Celkem Počet kreditů 120 alespoň 24 alespoň 12 12 6 3 3 2 zápočty 180 OBOROVĚ POVINNÉ PŘEDMĚTY Přímá výuka
Předmět počet hodin týdně přednášky/cvičení
Počet kreditů 4/0 4/2 2/2 2/2 4/0 2/2 2/0 2/0 2/2 2/2 2/2 2/0 2/2 4/0 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 0/2 5 8 5 6 5 5 4 4 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 Právo Ekonomie 1. Informatika Daně a sociální zabezpečení Finanční teorie, politika a instituce Marketing a podniková politika Management Hospodářské dějiny Matematika Finance podniku Finanční účetnictví Mezinárodní ekonomie Statistika Centrální bankovnictví Finanční účetnictví II. Účetnictví st. správy a samosprávy Finanční matematika Manažerské účetnictví Finanční analýza Daně v účetnictví ČR Oceňování podniku I. Bakalářský seminář Doporučený semestr 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podrobný obsah jednotlivých předmětů je k dispozici ve Veřejném katalogu předmětů na http://isis.vse.cz/katalog/. 5 BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ Obsah oboru Skladba povinných předmětů je sestavena tak, aby vedle obecně ekonomické problematiky obsahovala na jedné straně komplexní a dostatečně podrobný pohled na podstatu produktů komerčního bankovnictví, kapitálových trhů a pojištění, na straně druhé i vysvětlení fungování finančního systému, jeho regulaci včetně role centrální banky a významu měnové politiky v podmínkách tržní ekonomiky. GARANT: DOC. ING. PETR DVOŘÁK, PH.D. PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ STUDIJNÍHO OBORU Skupina předmětů
oborově povinné předměty
oborově volitelné předměty
oborově povinný jazyk 1 oborově povinný jazyk 2 vypracování a obhájení bakalářské práce složení státní bakalářské zkoušky tělesná výchova a sport
Celkem
Počet kreditů
150
alespoň 6
12
6
3
3
2 zápočty
180
Profil a uplatnění absolventa Absolvent oboru získává potřebné praktické znalosti, které mu umožňují po ukončení bakalářského studia pracovat ve finančním sektoru (banky, pojišťovny, investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry ad.), současně disponuje potřebným teoretickým a metodologickým základem, který mu umožňuje pokračování v magisterském stupni vysokoškolského studia. Hlavní předností absolventů oboru je to, že mají podrobné znalosti finančních produktů včetně jejich praktického využití; s přehledem se orientují ve fungování domácího i mezinárodního finančního trhu a v potřebné míře jsou schopni analyzovat dopady regulačních a měnově politických opatření na ekonomické subjekty, ale i samostatně analyzovat a pohotově vstřebávat nové nástroje i trendy na finančních trzích. OBOROVĚ POVINNÉ PŘEDMĚTY Předmět Přímá výuka počet hodin týdně Ekonomie 1 Management Informatika Hospodářské dějiny Pojišťovnictví I Finanční teorie, politika a instituce Právo Marketing a podniková politika Matematika Statistika Finanční účetnictví Bankovnictví I Finanční matematika Finance podniku Základy ekonometrie Kapitálové trhy I Finanční účetnictví II Mezinárodní finance Mezinárodní ekonomie Měnová teorie a politika Finanční analýza a plánování podniku Pojistná matematika Daně a sociální zabezpečení Manažerské účetnictví I Platební operace Právo finančního trhu Pojistné právo Regulace a dohled nad fin. trhem Bakalářský seminář 4/2 2/0 2/2 2/0 4/0 4/0 4/0 2/2 2/2 2/2 2/2 4/0 2/2 2/2 2/2 4/0 2/2 3/1 2/0 4/0 2/2 3/0 2/2 2/2 3/0 2/0 2/0 3/0 0/2 6 Počet kreditů 8 4 5 4 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 4 6 6 4 3 3 4 3 Doporučený semestr 1. 2. 3. 4. 5. 6. ZDANĚNÍ A DAŇOVÁ POLITIKA GARANT: PROF. ING. ALENA VANČUROVÁ, PH.D. Obsah oboru Skladba povinných předmětů obsahuje obecně ekonomické discipliny nutné pro získání všeobecného přehledu pro výkon profese (ekonomie, základy práva, účetnictví atd.), které se současně stávají podhoubím pro specializační předměty zaměřené na zdanění. Ve specializačních předmětech je kladen důraz nejenom na získání potřebných znalostí, ale především na schopnost jejich aplikace. Samozřejmosti, především v rámci volitelných předmětů, je poskytnout studentům bezprostřední kontakt s předními odborníky z praxe. PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ STUDIJNÍHO OBORU Skupina předmětů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty celoškolsky volitelné předměty oborově povinný jazyk 1 oborově povinný jazyk 2 vypracování a obhájení bakalářské práce složení státní bakalářské zkoušky ze studovaného oboru tělesná výchova a sport
Celkem
Počet kreditů 129
alespoň 15
alespoň 12
12
6
3 Bakalářský studijní obor Zdanění a daňová politika 3 připravuje odborníky zaměřené na daňovou 2 zápočty
problematiku. Důraz je kladen zvláště na praktické 180
zvládnutí daňové problematiky v hospodářské praxi České republiky. Absolvent oboru může vykonávat odbornou práci především na finančních úřadech. Profil a uplatnění absolventa Absolvent bakalářského oboru může samozřejmě pokračovat v navazujícím magisterském programu stejného jména anebo zvolit přímé uplatnění v praxi. Absolventi si mohou vybírat ze široké palety možností ať už v poradenských firmách nebo advokátních kancelářích zaměřeních na správu daní a zdaněním, ve velkých podnicích jako daňoví experti anebo zamířit do státní správy, zejména na finančních a celních úřadech, ale i v oblasti správy sociálního zabezpečení. OBOROVĚ POVINNÉ PŘEDMĚTY Přímá výuka
Předmět počet hodin týdně přednášky/cvičení
Počet kreditů Doporučený semestr Management 2/0 4 Ekonomie I. 4/2 8 Hospodářské dějiny 2/0 4 1. Informatika 2/2 5 Zdanění v ČR 2/2 6 Finanční teorie, politika a instituce 4/0 5 Právo 4/0 5 2. Marketing a podniková politika 2/2 5 Matematika 2/2 6 Finanční účetnictví I. 2/2 6 Statistika 2/2 6 3. Veřejné finance II. 2/2 6 Centrální bankovnictví 4/0 6 Mezinárodní ekonomie 2/0 3 Finance podniku 2/2 6 Zdanění spotřeby 2/2 6 4. Veřejné finance v EU 0/4 6 Finanční účetnictví II. 2/2 6 Zdanění příjmů 2/2 6 Manažerské účetnictví I. 2/2 6 5. Finanční matematika 2/2 6 Zdanění v ČR II 2/0 3 Bakalářský seminář 0/2 3 6. Finanční analýza a plánování podniku 2/2 6 Podrobný obsah jednotlivých předmětů je k dispozici ve Veřejném katalogu předmětů na http://isis.vse.cz/katalog/.
7 VZDĚLÁVÁNÍ V EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH (Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání)
Garanti: PROF. ING. BOHUMIL KRÁL, CSC., DOC. ING. JAN TRNKA, CSC.
Obsah oboru V tomto oborovém zaměření získává PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ STUDIJNÍHO OBORU absolvent znalosti ekonomických předmětů v rozsahu Počet Skupina předmětů standardního bakalářského studia Fakulty financí a kreditů oborově povinné předměty 141
účetnictví VŠE, dále základů psychologie, obecné i oborově volitelné předměty 15
speciální pedagogiky a základní znalosti didaktik oborově povinný jazyk 1 12
ekonomických předmětů potřebných pro budoucí oborově povinný jazyk 2
6
pedagogickou praxi. vypracování a obhájení bakalářské práce 3
Profil a uplatnění absolventa Absolvent složení státní bakalářské zkoušky 3
bakalářského pedagogického studia je kvalifikován tělesná výchova a sport
2 zápočty
k lektorské činnosti pro učitele praktického vyučování Celkem
180
jako učitel grafických předmětů („Písemná a elektronická komunikace“), může provádět asistentskou práci v prakticky orientovaných ekonomických předmětech ("Práce ve fiktivní firmě", "Aplikovaná ekonomie" apod.), a lektorskou činnost ve všech formách podnikového firemního a agenturního vzdělávání. Absolvent může dále působit jako poradce žáků na ekonomických studijních oborech nebo jako poradce handicapovaných žáků. Úspěšní absolventi bakalářského studia získají nezbytné kompetence pro pokračování studia v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy. OBOROVĚ POVINNÉ PŘEDMĚTY Přímá výuka
Předmět počet hodin týdně přednášky/cvičení
Počet kreditů 4/2
4/0
2/2
4/2
4/0
2/2
2/2
2/2
2/0
2/2
2/2
2/2
2/2
2/0
2/2
2/0
2/0
2/2
2/0
0/2
2/0
2/0
2/2
2/0
0/2
0/2
2/2
0/2
0/4
0/2
8 5 6 8 5 5 6 6 3 6 6 4 6 3 6 3 3 6 3 3 3 4 6 3 3 3 6 3 6 3 Ekonomie 1 Právo Matematika pro ekonomy Úvod do psychologie pro učitele Finanční teorie, pol. a instituce Informatika Podniková ekonomika 1 Úvod do pedagogiky Základy andragogiky Účetnictví I. Finance podniku Management Daně a sociální zabezpečení Systémy managementu kvality Finanční účetnictví II. Mezinárodní ekonomie Marketing 1. Statistika Oborová didaktika Didaktická technika Rétorika pro učitele Hospodářské dějiny Personální řízení 1. Moderní koncepce vyučování
Prezentační a komunikační dovednosti Podnikové praktikum Manažerské účetnictví I. Didaktika cvičné firmy Řízená pedagogická praxe Bakalářský seminář 8 Doporučený semestr 1. 2. 3. 4. 5. 6. VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ – SHODNÉ PRO VŠECHNY OBORY OBOROVĚ POVINNÝ JAZYK 1 (OJ1) – 12 KREDITŮ Jako 1. jazyk si student zapisuje anglický jazyk. Výuka probíhá na pokročilé úrovni – jedná se celkem o 4 předměty ve dvou modulech. Jako první modul studenti povinně absolvují Modul 0: Business English I. Modul 0: Business English I 2AJ201 Angličtina pro ekonomy I (English for Economists I) 2AJ202 Angličtina pro ekonomy II (English for Economists II) 3 kredity, zápočet 3 kredity, zápočet Jako druhý modul si studenti zvolí jeden z modulů 1‐4.
Modul 1: Business English II 2AJ203 Angličtina pro ekonomy III (English for Economists III) 2AJ204 Angličtina pro ekonomy IV (English for Economists IV) Modul 2: Příprava na BEC Vantage 2AJ307 Příprava na BEC Vantage I (Preparation for BEC Vantage I) 2AJ308 Příprava na BEC Vantage II (Preparation for BEC Vantage II) Modul 3: Příprava na FCE 2AJ303 Příprava na FCE I (Preparation for FCE I) 2AJ304 Příprava na FCE II (Preparation for FCE II) Modul 4: Příprava na BEC Higher 2AJ309 Příprava na BEC Higher I (Preparation for BEC Higher I) 2AJ310 Příprava na BEC Higher II (Preparation for BEC Higher II) 3 kredity, zápočet 3 kredity, zkouška 3 kredity, zápočet 3 kredity, zkouška 3 kredity, zápočet 3 kredity, zkouška 3 kredity, zápočet 3 kredity, zkouška OBOROVĚ POVINNÝ JAZYK 2 (OJ2) – 6 KREDITŮ Jako „druhý jazyk“ si může student zvolit jednu z následujících tří variant: 1. Jeden z dosud neabsolvovaných modulů 1 až 4 nebo Modul 5: Modul 5: Příprava na mezinárodní zkoušku z finanční angličtiny ICFE 2AJ313 Příprava na ICFE I (Preparation for ICFE I) 2AJ314 Příprava na ICFE II (Preparation for ICFE II) 3 kredity, zápočet 3 kredity, zkouška
2. Dva kurzy z cizího jazyka jiného než angličtina ‐ němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština, ruština, švédština, čínština z nabídky jazykových kateder. 3. Dva odborné kurzy v cizím jazyce z nabídky odborných kateder. Katedra anglického jazyka VŠE získala statut autorizovaného zkušebního centra pro všechny typy mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek Cambridge ESOL Examinations, studenti tak mají možnost získat tento certifikát – podrobnější informace na http://kaj.vse.cz/mezinarodni‐zkousky‐cambridge‐esol/. TĚLESNÁ VÝCHOVA – 2 ZÁPOČTY Student má povinnost získat v průběhu bakalářského studia 2 zápočty z tělesné výchovy. Zápočet získává za účast v tělesné výchově po dobu jednoho semestru nebo za účast na letním, případně zimním výcvikovém kurzu. Zápočet za výcvikový kurz lze získat až po absolvování semestrální výuky. Studenti, kteří získali potřebné zápočty, mají možnost i v dalších semestrech dobrovolně navštěvovat kurzy tělesné výchovy. 9 Studenti mohou využívat novou víceúčelovou sportovní halu STUDIJNÍ SYSTÉM ANEB NEBOJTE SE KREDITŮ Studium na vysoké škole se v mnohém odlišuje od studia na škole střední, stručně a výstižně lze říci, že na vysoké škole je více volnosti, která však vyžaduje i mnohem větší odpovědnost. O kreditovém systému na Vysoké škole ekonomické to platí dvojnásob. Větší volnost spočívá v tom, že student se víceméně sám rozhoduje, co, kdy a jak bude studovat, na druhou stranu sám zodpovídá za to, že má řádně v požadovaném rozsahu a termínech splněny své studijní povinnosti. ROZVRH V prvním semestru je každému studentovi rozvrh závazně stanoven, od druhého semestru si ho již vytváří každý sám. Kolik a jaké předměty si musí v daném semestru zapsat? Vhodné je držet se doporučeného studijního plánu, nicméně záleží na každém, jak si svůj rozvrh sestaví. Musí pouze splňovat to, že na konci každého semestru má získaných celkem tolik kreditů, že to v průměru činí minimálně 20 kreditů za každý odstudovaný semestr. Kredity představují jakési „body“ přiřazené každému předmětu, které student získá, pokud úspěšně složí daný předmět.
ZKOUŠKY K úspěšnému ukončení studia musí student složit zkoušky ze všech povinných předmětů, z volitelných předmětů v předepsaném rozsahu (který je stanoven celkovým počtem kreditů, které student z volitelných předmětů musí získat) a na závěr složit i státní bakalářskou zkoušku a obhájit bakalářskou práci. Každý předmět má stanoveno tzv. kreditové ocenění, což je počet kreditů, které student získá při úspěšném zakončení daného Výuka probíhá v moderních předmětu, popř. ztratí při ukončení neúspěšném. Pokud v předmětu posluchárnách
neuspěje, musí jej opakovat. Kolikrát takovou možnost má? Ta není stanovena počtem pokusů, nýbrž počtem tzv. kreditových poukázek. Kreditové poukázky jsou jakési vstupenky opravňující studenta k zápisu předmětu. Pokud si student zapíše předmět, čerpá odpovídající počet kreditových poukázek, které se mu v případě úspěšného ukončení předmětu přemění na získané kredity. Pokud v daném předmětu neuspěje, kreditové poukázky ztrácí a kredity samozřejmě nezíská. Opakovat předměty může do té doby, dokud mu počet zbývajících kreditových poukázek dostačuje k zapsání všech předmětů, které musí během studia absolvovat. Pokud nebude mít dostatek kreditových poukázek, nemůže si již zapsat všechny předměty a studium je mu ukončeno. Student bakalářského studia na počátku obdrží 216 kreditových poukázek, což je o pětinu více, než kolik musí získat celkem kreditů. K ČEMU JSOU JEŠTĚ KREDITY Kreditový systém (European Credit Transfer and Accumulation Systém, ECTS) má dnes zaveden většina škol po celé Evropě. To významně ulehčuje mezinárodní mobilitu studentů, protože pokud student vycestuje např. v rámci výměnných programů na jeden semestr studovat na zahraniční univerzitu, je mu po návratu do jeho studijního plánu uznáno tolik kreditů, kolik jich během zahraničního pobytu získal. 10 AREÁL ŠKOLY Výuka probíhá zejména v rozsáhlém areálu v Praze na Žižkově, který disponuje nejen moderními posluchárnami, rozsáhlou knihovnou, počítačovými učebnami i pro individuální práci studentů, ale rovněž potřebným zázemím (menza, tělocvična). Výuka prvních ročníků se v převážné míře koná v areálu VŠE v Praze na Jižním Městě, kde je rovněž veškeré potřebné zázemí včetně koleje. VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE VŠE nabízí mimopražským studentům širokou paletu ubytování na kolejích, podrobnější informace jsou k dispozici na http://suz.vse.cz/. Studenti si mohou rovněž sami zajistit ubytování např. v podnájmu, i k financování tohoto ubytování lze využít ubytovací stipendium. STIPENDIA Studenti mají možnost požádat a při splnění stanovených podmínek i získat zejména následující formy stipendií: prospěchové stipendium (od druhého ročníku) ‐ nárok se odvíjí od dosaženého studijního prospěchu, ubytovací stipendium ‐ slouží mimopražským studentům k hrazení nákladů na ubytování (podrobnější informace na http://suz.vse.cz/), sociální stipendium – pomáhá studentům ze sociálně slabších rodin financovat výdaje spojené se studiem, nárok mají studenti splňující podmínky stanovené v zákoně o vysokých školách MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ Díky širokému spektru partnerských zahraničních univerzit (v současné době má VŠE více než 130 partnerských vysokoškolských institucí po celém světě) mají studenti rozsáhlé možnosti strávit část studia na prestižních školách v zahraničí (podrobnější informace najdete na http://ozs.vse.cz/). Semestrální výměnné pobyty se realizují na základě dvoustranných partnerských dohod uzavřených mezi VŠE a zahraničními univerzitami. Studenti získávají finanční podporu, studium v zahraničí je jim plně uznáno do studijního plánu. Freemover – individuální mobilita – VŠE nabízí možnost získání finanční podpory na semestrální studium v zahraničí studentům, kteří si sami vyhledají zahraniční vysokou školu (může se jednat pouze o školu, která není stávající partnerskou školou VŠE). Finanční podpora i uznání absolvovaných předmětů je v obdobné výši jaká se vztahuje na semestrální výměnné pobyty. Letní a zimní školy jsou krátkodobé programy nabízené univerzitami. V případě splnění stanovených podmínek, mohou být studentům uznány absolvované předměty do jejich studijního plánu na VŠE.
11 … a co ještě vzít v úvahu? Pouze 1 nezaměstnaný absolvent fakulty byl podle šetření Střediska vzdělávací politiky PF UK Praha evidován v roce 2010, celá studie na http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Absolventi_VS_2010.pdf Na 1. místě se umístila fakulta ve srovnání ekonomických fakult v ČR podle hodnocení absolventů, které provedlo Středisko vzdělávací politiky PF UK Praha, podrobnější informace http://www.lidovky.cz/velky‐prehled‐jak‐studenti‐hodnoti‐fakulty‐fkx‐
/ln_veda.asp?c=A110510_140238_ln_veda_ape Na 3. místě se umístila fakulta v posledním hodnocení ekonomických fakult, které každoročně provádí Hospodářské noviny, podrobnější informace http://zpravy.ihned.cz/cesko/spolecnost/c1‐49860450 55 675 Kč byl průměrný měsíční příjem absolventa fakulty čtyři až pět let po ukončení studia, což řadí fakultu na pomyslné druhé místo v tomto směru ve srovnání absolventů všech vysokých škol v ČR, které provedlo Středisko vzdělávací politiky PF UK Praha, podrobnější informace na http://www.lidovky.cz/nejvice‐berou‐po‐studiu‐ekonomove‐
nejmene‐umelci‐a‐vy‐pdn‐/ln_veda.asp?c=A110214_202506_ln_veda_pks 85% absolventů fakulty odpovědělo ANO na otázku, zdali by si zvolili stejný obor, pokud by se svobodně znovu rozhodovali o studiu na VŠ podle průzkumu, který mezi absolventy provedlo Rozvojové a poradenské centrum VŠE, celá studie na http://rpc.vse.cz/doc/1050 http://f1.vse.cz © Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze 2012 Text: Petr Dvořák a Marie Míková, foto Jan Koudelka, grafická úprava titulní strany Juraj Halás 

Podobné dokumenty

Termíny zkoušek a registrací

Termíny zkoušek a registrací FCE for Schools FCE FCE CAE CPE BEC P BEC V BEC H ILEC ICFE

Více

Architekt zachránil starý karavan. Přestavěl ho na luxusní bydlení

Architekt zachránil starý karavan. Přestavěl ho na luxusní bydlení Hofmannovi, který žije v Santa Barbaře v Kalifornii, vydařila na jedničku. Dobový americký přívěs si koupil v dubnu 2010 a hned se rozhodl pro jeho totální proměnu. Díky ní vrátil airstreamu jeho p...

Více

studijním programu - Fakulta mezinárodních vztahů

studijním programu - Fakulta mezinárodních vztahů 1. Získat 114 kreditů za oborově povinné předměty (oP) 2. Získat 24 kreditů za dva fakultně povinné jazyky (fJV a fJP) 3. Získat 12 kreditů za dva oborově povinné jazyky (oJV a oJP) 4. Získat alesp...

Více

Vznik Regionálního centra celoživotního technického vzdělávání při

Vznik Regionálního centra celoživotního technického vzdělávání při pedagoga v počítačové učebně. Důraz je kladen na získávání konkrétních dovedností pro další využívání distančního vzdělávání prostřednictvím e-Learningu.

Více

Informace pro nové studenty bakalářského studijního programu

Informace pro nové studenty bakalářského studijního programu ●● bakalářský studijní program Finance a účetnictví – standardní délka 3 roky, absolventi získávají titul bakalář – Bc., bakalářský studijní program na FFÚ probíhá v rámci pěti studijních oborů: o ...

Více

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Fakulta svou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činností je zaměřena na oblast ekonomiky a řízení různých podnikatelských subjektů – od malých a středních podniků (včetně živnostenských), přes středn...

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád (1) Zápis je právní úkon, kterým se přijatý uchazeč o studium stává studentem B.I.B.S. se všemi právy a povinnostmi a při pokračování ve studiu se tento stav potvrzuje pro příslušný akademický rok....

Více

6. EASYKART EASYKART 2010 PROPOZICE

6. EASYKART EASYKART 2010 PROPOZICE Pohár EASYKART 50 je vypsán pro jezdce, kteří dosáhnou v daném roce 6 let a starší, kteří v den závodu nedosáhnou věku 10 let, vlastnící platnou licenci kartingu nebo registraci (SMNJ, MP). Soutěží...

Více

výhody studia na fld - Rozcestník Fakulty lesnické a dřevařské

výhody studia na fld - Rozcestník Fakulty lesnické a dřevařské odborná praxe. Součástí studia jsou i terénní cvičení v lese – aby studenti byli dobře připraveni i do provozu.

Více