zpravodaj 1/2015 doc

Komentáře

Transkript

zpravodaj 1/2015 doc
Foto:L. Slanec
Informace z radnice:
Hospodaření roku 2014
Příjmy obce Kozlov činily v roce 2014 10.378.017,- Kč. Z toho podíl na sdílených daních + daň
z nemovitostí činily 4.644.580,- Kč. Z ostatních příjmů tvoří největší částku dotace na stavbu „Splaškové
kanalizace a ČOV“. Celkem jsme na tuto stavbu obdrželi částku 3.859.934,-Kč. Na pokrytí mzdových
nákladů na veřejně prospěšné práce jsme přes úřad práce čerpali dotaci 248.570,-Kč a na izolaci budovy
školy jsme z Programu obnovy venkova Vysočiny obdrželi částku 106.000,- Kč. Ostatní příjmy tvořily
drobné dotace a příspěvky, poplatky za odpady, příjmy z pronájmu apod. Celkové výdaje obce byly
7.928.030,92 Kč. Největší část výdajů tvoří výdaje na probíhající stavbu „Splašková kanalizace a ČOV
Kozlov“. Loni jsme na přípravu a vlastní stavbu vydali 4.412.600,- Kč. Izolace budovy školy stála celkem
295.436,-Kč. Na provozní náklady školy včetně oprav bylo vydáno 317.283,- Kč. Ostatní výdaje byly na
provoz a údržbu majetku obce, údržbu zeleně a komunikací, mzdové náklady zaměstnanců, výdaje za
energie, dotace místním spolkům, výdaje na kulturu, apod. Podrobnější přehled příjmů a výdajů je
k nahlédnutí na úřední desce v dokumentu závěrečný účet obce.
Přebytek hospodaření obce za rok 2014 je 2.449.986,66 Kč.
Plány na rok 2015
Nejdůležitější je dokončení stavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Termín dokončení
stavby je září 2015. Počasí letošní zimy nám přálo a v současné době je hotovo cca 40 % hlavních
kanalizačních stok včetně šachet a také na stavbě vlastní čistírny probíhají práce dle harmonogramu. Byly
zahájeny práce na přípojkách, tam je hotovo 14 %. Nenechte se mýlit termínem uvedeným na informační
ceduli, kde je uvedeno ukončení projektu - srpen 2016. Tento termín je pro ukončení administrace celé
akce, včetně vyhodnocení zkušebního provozu. Platí tedy, že připojování jednotlivých nemovitostí bude
probíhat v podzimních měsících tohoto roku. V říjnu by měl být zahájen zkušební provoz čistírny odpadních
vod. Během měsíce dubna budou vlastníkům nemovitostí předány projekty přípojek, které nechala
vypracovat obec. Vybudovat přípojku musí vlastník nemovitosti na vlastní náklady. Obec buduje přípojky na
obecním pozemku až k hranici soukromého pozemku.
Další investicí roku 2015 je vybudování přístupové komunikace k rodinným domům v lokalitě Na Kocandě.
Ve výběrovém řízení podala nejnižší nabídku firma Ipos P.S. - 539.849,00 Kč (včetně DPH). Stavba bude
realizována v prvním pololetí letošního roku. Zahájena bude také oprava chodníků včetně opravy stávající
kanalizace pod chodníky. V současné době máme zpracován projekt a je vypsáno výběrové řízení na
dodavatele stavby. V letošním roce časově nestihneme realizovat celou akci. Rozhodně však musíme
stihnout provedení opravy kanalizace v místech křížení kanalizace se silnicí.
Dále jsou v rozpočtu obce na rok 2015 vyčleněny finanční prostředky na opravy komunikací. Počítá se
především s opravou komunikace v Kozlovečku. Tyto opravy je možno realizovat až po ukončení stavby
kanalizace v podzimních měsících.
I když nás čekají nemalé investiční výdaje, nezastaví se ani společenský a spolkový život v obci. Návrh
www.kozlov-jihlava.cz
_
________________________________str.2_______________________________________
rozpočtu zahrnuje obdobné výdaje na kulturu jako v minulých letech a počítá i s dotacemi pro činnost místních spolků.
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 počítá s příjmy a výdaji ve výši 52.219.423,- Kč. V podrobnějším členění
je k nahlédnutí na úřední desce.
!!!Upozornění!!!
V souvislosti s probíhající stavbou kanalizace prosím občany, aby respektovali staveniště a skládky materiálu a poučili hlavně svoje děti, že skládky materiálu neslouží ke hrám, ale hrozí zde nebezpečí úrazu.
Pokoušeli jsme se skládku materiálu označit páskou se zákazem vstupu, ale tato byla vždy do rána strhnuta. Oplocení skládky není možné, protože prostor není dostatečně velký a oplocení by znemožnilo manipulaci s materiálem. Také se stává, že se i někteří senioři, pravděpodobně ze zvědavosti, pohybují v těsné
blízkosti výkopů i přesto, že na stavbě právě pracuje těžká technika. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti a
nevstupujte do staveniště. Je to opravdu nebezpečné. Závěrem chci poděkovat občanům za trpělivost, se
kterou snáší dopravní omezení a nepříjemnosti v souvislosti se stavbou kanalizace. Pochopení z vaší strany umožňuje dodavateli pracovat efektivně a přispíváte tak k tomu, aby stavba byla v termínu dokončena.
!!!Důležitá informace!!!
V zájmu ochrany občanů před neuváženými nákupy a uzavíráním nevýhodných smluv schválilo zastupitelstvo obce Kozlov Obecně závaznou vyhlášku o zákazu podomního a pochůzkového prodeje zboží a služeb, která platí od 18.2.2015 na celém území obce. Prosíme občany, aby neprodleně informovali pracovníky obce, pokud je takový obchodník osloví na veřejném prostranství nebo u nich zazvoní. Zákaz neplatí
pro prodejce zboží z auta nebo stánku, ke kterému zákazník přistupuje z vlastního rozhodnutí.
Milada Jiráčková – starostka obce
Sbor dobrovolných hasičů Kozlov
Okresní liga MH 2015
Datum Místo
31.5.
Příseka
7.6.
Polná
13.6.
Velký Beranov
14.6.
Brtnice
28.6.
Stará Říše
29.8.
Bedřichov
5.9.
Vysoké Studnice
12.9.
Boršov
Nový rok začínal pro hasiče kulturně. V pátek 5. ledna pořádali tradiční
hasičský ples. Hrála skupina Fontána. Pro účastníky plesu byl připravený guláš a spousta zajímavých cen. Hlavní cenou bylo letos živé prase.
Zimní čas je pro hasičský sbor odpočinkovým obdobím, ale brzy se již
mladí hasiči začnou připravovat na další sezónu. Čeká je Okresní liga
2015 v požárním útoku, která se letos skládá z devíti soutěží.
V Meziříčku se 23. 5. – 24. 5. bude dokončovat hra Plamen 2014/2015.
V podzimní části nadějně skončilo družstvo starších na třetím místě, tak
jim budeme přát, ať tuto pozici obhájí, nebo ještě zlepší! Družstvo
mladších i starších čeká měření sil v požárním útoku a ve štafetách.
Let´s Dance - MH – děvčata z hasičského sboru se poctivě scházela
26.9.
Dolní Cerkev
celou zimu. Na pondělních schůzkách nacvičovala taneční vystoupení.
Premiéru nové taneční sestavy předvedla na hasičském plese. V pátek 6. března vystoupila také na plese
Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě.
– HV –
Základní škola a Mateřská škola Kozlov
Kolem nás se již začíná ozývat jaro, ale vraťme se ještě krátce zpět do období ledna a února tohoto roku.
Jak tedy prožila toto období naše základní a mateřská škola? Vánoční prázdniny skončily v pátek 2. 1.
2015 a od pondělí 5. ledna zahájila ZŠ a MŠ Kozlov opět provoz. Na den 9. ledna jsme měli do třídy
mateřské školy pozvané divadelní představení „Lišky Bystroušky“, které se všem velice líbilo. V polovině
ledna se uskutečnilo informační odpoledne, kde se rodiče podrobně seznámili s prospěchem a chováním
svých dětí za 1. pololetí školního roku 2014/2015 a s dalšími informacemi týkajícími se provozních a
organizačních záležitostí. V pátek 23. ledna proběhl ve třídě základní školy zápis do prvního ročníku pro
příští školní rok. Zapsáni byli 3 budoucí prvňáčci. Dne 28. 1. bylo rozdáno pololetní vysvědčení a v pátek
měly děti jeden den pololetních prázdnin, na které od pondělí 2. února do pátku 6. února letos navazovaly
jarní prázdniny. Únorové dny si paní učitelky a děti zpestřily pečením koblížků a to 18. února a hned
následně další den karnevalem ve třídě MŠ. Jako při každém karnevalu naší školy se masky vydařily, a
proto děkujeme i rodičům dětí za pomoc při jejich přípravě. Na den 25. 3. jsou plánovány jarní tvořivé dílny
s rodiči a výrobky budou poté prezentovány v neděli 29. března na výstavě v kulturním domě v Kozlově.
_____________________________________str.3____________________________________
__
Zápis dětí do mateřské školy je plánován začátkem května, termín bude včas upřesněn. Za základní
i mateřskou školu přeji všem hezké a slunečné jarní období.
-JB -
TJ Kozlov
Fotbal: Po skončení podzimní části sezóny 2014/2015 jsme se umístili na krásném pátém místě v soutěži III.
třídy. Na tento výsledek bychom chtěli navázat i v jarní části, proto byla zimní příprava zahájena již 31. ledna.
Příprava probíhá třikrát týdně, v některých dnech i dvoufázově. Před zahájením soutěže se sehrají dvě přátelská utkání. První jarní souROZPIS UTKÁNÍ 2014/2015 jarní část
FOTBAL III. TŘÍDA A2A
těžní utkání sehrajeme 28.3.
15.kolo
15.00 21.kolo Sobota
9.5.
16.30
Sobota 28.3.
v 15.00 na domácím hřišti s
Kozlov - Střížov
Stonařov B - Kozlov
týmem Střížova. Diváci se
16.kolo
10.30 22.kolo Sobota
16.5.
16.30
Neděle 5.4. Stáj
mohou těšit na nové posily.
Kozlov - Telč B
Sapeli Polná B - Kozlov
Věříme, že se kvalitní příprava 17.kolo
15.30 23.kolo Neděle
16.30
Sobota 11.4.
24.5.
odrazí i v herním projevu.
ROMA Jihlava-Kozlov
Kozlov - Brzkov
(Stoupy)
Přijďte nás povzbudit v hojném
18.kolo
16.00 24.kolo Sobota
16.30
Sobota 18.4.
30.5.
počtu.
Kozlov
Puklice
B
Hodice
Kozlov
Stolní tenis: V prosinci jsme
16.30
16.00 25.kolo Sobota
6.6.
Sobota 25.4.
uspořádali tradiční turnaj „O pu- 19.kolo
Mrákotín
tovní pohár TJ Kozlov“.
Kozlov
Luka n.Jihl. B - Kozlov
Prvenství obhájil Martin Klimeš
20.kolo
16.30 26.kolo Sobota
16.30
Sobota 2.5.
13.6.
z Věžnic, na druhém místě
Kozlov - Třešť B
Kozlov - Kamenice
skončil Karel Pavlíček a třetí
místo obsadil Josef Koumar ze Zhoře. V žákovském turnaji zvítězil Jan Bruna před Tomášem Mátlem a
Martinem Langem. Soutěžní družstvo tenistů se v okresní dvojce drží na třetím místě a čekají ho do konce
března poslední dvě utkání.
Masopust 2015: Sportovci jako každoročně uspořádali masopustní průvod a maškarní merendu. Průvodu se
zúčastnilo 26 masek za doprovodu harmonikáře Milana Polreicha. Děkujeme všem, kteří nám finančně přispěli
či poskytli občerstvení. Večerní rej masek v sále kulturního domu přilákal 55 masek a 127 platících návštěvníků.
O hudební doprovod se postarala skupina Band 007. V tradiční soutěži masek vyhrála s velkým náskokem
rodina „Simpsonových“, další pořadí bylo velmi vyrovnané. Na druhém místě byli „tučňáci“, na třetím skupina
„deratizérů“, na čtvrtém sestava „dopravních značek“ a páté místo obsadili „basketbalisti“.
Děkujeme všem, kteří se svou účastí starají o masopustní tradice a za rok opět na shledanou. Sportu zdar!
- VK -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kdy, kde, kdo, co:
sobota 28.3. – od 20.30- 21.30 – U příležitosti celosvětové akce Hodina země zhasneme veřejné
osvětlení a sejdeme se s lampióny. Sraz účastníků ve 20.25 u radnice, poté půjdeme průvodem na
hřiště TJ Kozlov, kde bude k vidění ohňová show. Pořádá obec Kozlov.
neděle 29.3. – 13.30 -16.00 hodin - Na květnou neděli se v kulturním domě koná Velikonoční
výstava prací dětí Základní a mateřské školy Kozlov a jejich rodičů. Výstava bude doplněná o
práce keramického kroužku. Budete mít možnost nakoupit květiny a dekorace květinářství Carlita.
Nebude chybět ani oblíbená kavárnička se zákusky. Pořádá škola ve spolupráci s obcí.
neděle 26.4. od 14.00 hodin – Obec jako každoročně připravuje pro seniory nad 65 let Den
seniorů. Program bude upřesněn na pozvánkách.
sobota 16.5. od 9-10 hodin - budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad
na ploše u kulturního domu.
v týdnu od 18.5. - 22.5. - sběr papíru ve škole - Papír můžete odevzdávat ve škole i průběžně
během celého roku. Ve škole sbíráme i vysloužilé elektrospotřebiče v rámci akce Recyklujte
s hasiči. Možno odevzdávat po domluvě s pracovníky školy nebo obce během celého roku.
sobota 30. května – zájezd do divadla Hybernia v Praze na muzikál Přízrak Londýna. Odjezd ve
13.00 z Kozlova, začátek představení v 18.00 hod. Cena za osobu 625,- Kč. Přihlášky přijímáme na
radnici do konce dubna. Záloha při přihlášení 300,-Kč. Doplatek nejpozději do 15. května.
_
_________________________________str.4__________________________________________
turnaj O putovní pohár TJ Kozlov
při Tříkrálové sbírce 2015 se
v obci vybralo 13.944,-Kč
V únoru proběhly dva dotované
počítačové kurzy.
První lekce se zúčastnilo 12, druhé
lekce 9 občanů.
masopustní průvod obcí
masopustní karneval v MŠ
Kontejner na bio odpad:
bude otevřen od 1. dubna
středa 17-18 hodin
sobota 16-18 hodin
Vydává Obec Kozlov, 58821 Kozlov 68, tel. 567219605, e-mail: [email protected]
Registrační číslo: MK ČR E 20794, vychází 4xročně, náklad 190 kusů.
Vyšlo v březnu 2015, uzávěrka pro příští číslo 10.6.2015
Příspěvky přijímáme na adrese: [email protected]
Neprodejné.

Podobné dokumenty