Soutěžní pravidla Muay-Thai

Komentáře

Transkript

Soutěžní pravidla Muay-Thai
Pravidla a soutěžní řád České Muay-Thai
Asociace
Pravidla platná pro zápasy Amatérské ligy a zápasy profesionálů na Galavečerech
pořádaných pod hlavičkou CMTA
I. Základní ustanovení
1. Pravidla včetně soutěžního řádu jsou platná pro všechny zápasy organizované Českou
Muay-Thai Asociací o.s. /Czech Muay-Thai Association/ (dále jen C.M.T.A.) a nesoucí
značku C.M.T.A. . Pravidla upravují technické provedení sportovního výkonu, délku a
počet kol, předepsanou výbavu sportovců, ustrojení rozhodčích, rozhodování zápasů
v ringu a na bodech, a dále technické, organizační a hospodářské předpisy.
2. Pravidla, soutěžní řád, veškeré předpisy a směrnice jsou závazné pro všechny sportovce,
rozhodčí, oddíly a činovníky zúčastňující a podílející se na sportovní soutěži pořádané
pod C.M.T.A. . Pravidla, soutěžní řád a předpisy mění, doplňuje a vysvětluje výkonný
zástupce C.M.T.A. pro Českou republiku ve spolupráci s komisí rozhodčích C.M.T.A. .
3. Návrhy na změnu nebo doplnění těchto pravidel se podávají zástupci C.M.T.A. nebo
hlavnímu rozhodčímu této organizace, kteří tento návrh posuzují.
4. Úplné znění pravidel včetně soutěžního řádu, předpisů a směrnic je v evidenci C.M.T.A.,
u zástupce CMTA pro Českou republiku a u hlavního rozhodčího CMTA. V případě
sporných situací a protestů je jejich přesné znění k nahlédnutí na webových stránkách
www.czechmuaythai.cz.
5. Zápasy pořádané Českou Muay-Thai Asociací na území České republiky, v nichž CMTA
zastupuje některou z kontinentálních, mezinárodních nebo světových asociací, tedy
zápasy nesoucí značku nadnárodní organizace se řídí pravidly dané organizace.
II. Uspořádání soutěžního řádu
1. Uspořádání zahrnuje veškeré zápasy, včetně exhibičních, pořádané na území České
republiky, jejichž pořádání zabezpečuje CMTA svým organizačním řádem a pravidly.
2. Ucelený soutěžní řád zahrnuje tři typy soutěží:
a) zápasy profesionálů
b) ligu amatérů
c) exhibiční zápasy
Zápasy v těchto soutěžích jsou děleny na amatérské a profesionální národní a
mezinárodní.
3. Každá soutěžní akce pořádaná pod hlavičkou CMTA je oznamována výkonnému výboru
CMTA, který pořádání akcí schvaluje. V případě že akce koliduje s jinou důležitější akcí
CMTA, může výkonný výbor navrhovat a upravovat termín konání jednotlivých akci.
Dále organizátor akce informuje hlavního rozhodčího CMTA, který na danou akci
nominuje rozhodčí s adekvátními výkonnostními třídami.
4. Výkonný výbor CMTA připravuje půlroční termínový kalendář jednotlivých akci, které
organizace pořádá nebo zajišťuje. Kalendář je k dispozici jednotlivým oddílům,
rozhodčím a činovníkům CMTA na webových stránkách www.czechmuaythai.cz.
Pověřený zástupce CMTA termínový kalendář průběžně upravuje a doplňuje a o
změnách průběžně informuje telefonicky, poštou nebo přes internet.
5. Pořadatel galavečera nebo amatérské soutěže oznamuje výkonnému výboru CMTA
návrh scénáře akce (počet sjednaných zápasů, počet přestávek mezi zápasy, přestávkové
vložky, atd.)
6. Výkonný výbor CMTA společně s hlavním rozhodčím CMTA je oprávněn v rámci
regulérnosti a hladkého běhu soutěže provádět nezbytná opatření, neodporující
stanovám CMTA, např. určovat pořadí zápasů, délky přestávek, počty rozhodčích apod.
2
III. Všeobecná práva a povinnosti účastníků soutěží
1. Účast v soutěžích je pro každého účastníka dobrovolná. Účastník je povinen plnit
všechny povinnosti, vyplývající ze startu v soutěži, a dodržovat pravidla v soutěži.
Účastník, jenž nedosáhl plnoletosti, tj. věku 18 let, předkládá při vážení společně se
závodním pasem i povolení ke startu v dané soutěži, podepsané zákonným zástupcem.
Závodníci kteří nedosáhli plnoletosti, musí striktně zápasit podle juniorských pravidel a
toto pravidlo nelze měnit ani na základě notářsky ověřených zápisů, ani na základě
účasti rodičů při zápasech.
Závodníci, kteří nedosáhli věku 15 let mohou zápasit pouze pod dozorem (rozumí se
účastí na zápasech) jednoho z rodičů, nebo jiného zákonného zástupce (např.
opatrovníka, pěstouna). Pokud nemůže být zákonný zástupce přítomen, může pověřit
trenéra notářsky ověřenou plnou mocí péčí o dítě.
2. Závodník, který nastupuje k zápasu, musí před započetím vážení předkládat hlavnímu
rozhodčímu soutěže závodní pas, obsahující všechny následující náležitosti:
a) vyplněný profil závodníka (jméno, příjmení, adresa, jméno klubu, fotografii
závodníka atd.)
b) komplexní lékařskou prohlídku, ne starší než 1 rok
Závodní pas je uznáván nejen oficiálně vydaný CMTA, ale může být uznán i sportovní
pas vydaný jinou organizací pro plnokontaktní bojové sporty, národní i mezinárodní.
Sportovní pas musí vždy obsahovat výše zmíněné základní náležitosti.
U pasů vydávaných pro jiné plnokontaktní bojové sporty je hlavní rozhodčí závodu
schvalujícím arbitrem.
U závodníků, kteří nepředloží závodní pas, lze udělit výjimku o povolení startu, pokud
předloží lékařskou prohlídku potvrzenou na poukazu od lékaře, ovšem ne starší než 1
rok. Na potvrzení od lékaře musí být čitelně zaznamenány údaje o závodníkovi
(jméno,datum narození,adresa trvalého bydliště,pojišťovna), datum, kdy byla prohlídka
provedena a uschopnění k plnokontaktním zápasům.
Rozhodnutí o povolení k startu v dané soutěži je na hlavním rozhodčím turnaje, popř. po
dohodě s lékařem turnaje.
Platné závodní pasy CMTA jsou k dispozici u pověřeného zástupce CMTA. Potvrzení
svazové příslušnosti a evidence pasů je tamtéž.
3. Veškerou korespondenci, žádosti o vydání pasů, evidenci a podobně provádí určení
zástupci oddílů.
Ztráta závodního pasu musí být neprodleně hlášena pověřenému zástupci CMTA nebo
hlavnímu rozhodčímu organizace, s žádostí o nový pas, s původním evidenčním číslem a
obnoveným rejstříkem zápasů (stačí počty zápasů, vítězství – nerozhodně – porážky).
Závodník je povinen si opět doplnit lékařskou prohlídku, odkazy na lékařskou prohlídku
ve ztraceném pase nebudou brány v potaz.
4. O zaevidování pasu bojovníka lze požádat poštou nebo pomocí emailu, popř. telefonicky
zástupcem klubu. Evidenci lze provést i na závodníkově první soutěžní akci.
5. Falzifikát závodního pasu, jeho přepisování, stejně jako falzifikáty lékařských prohlídek
jsou hrubým přestupkem proti pravidlům a zjištění takovýchto přestupků bude
sankcionováno.
6. V případě zjištění výše uvedených přestupků vůči pravidlům se zastavuje závodníkovi
činnost až do schůze komise rozhodčích, která přestupek posoudí a postihne sankcí, a to
až do výše zákazu činnosti na 1 rok.
7. Veškeré nesrovnalosti v evidenci, funkčnosti a platnosti pasů řeší komise rozhodčích.
3
Při udělení trestu lze podat odvolání, které projedná výkonný výbor (dále již jen VV)
CMTA. Toto odvolání musí být podáno do 1 týdne od obdržení rozhodnutí ze schůze
komise rozhodčích.
IV. Povinnosti pořadatele soutěže
1. Pořadatel sportovní akce je povinen vyrozumět VV CMTA a hlavního rozhodčího
CMTA o přesném místě konání sportovní akce, popř. i zajistit jim tento prostor
k nahlédnutí.
2. Pořadatel sportovní akce zajistí vhodný sál, který je dostatečně osvětlen, zajištěn
potřebným vybavením (stoly a židle pro rozhodčí, lékaře apod.). Koná-li se utkání venku,
je pořadatel povinen zajistit v případě nepříznivého počasí přístřešek nebo náhradní
místnost.
3. Pořadatel je povinen zajistit hladký průběh akce, tzn. včasné zpřístupnění sálu pro
rozhodčí a závodníky, včasné postavení ringu, včasné zajištění vstupu veřejnosti, apod.
Dále je povinen zajistit dostatečný počet pořadatelů, nejen dohlížejících na pořádek
v sále, při vstupu, ale i pro organizační zajištění akce.
4. Pořadatel je povinen zajistit včasné obeznámení oddílů a závodníků se začátkem vážení,
termínem a místem konání akce.
5. Pořadatel je povinen zajistit dostatečnou a včasnou propagaci akce, zvláště u galavečerů
profesionálů.
6. Pořadatel je povinen po dohodě s manažerem závodníkům zajistit ubytování. Rovněž je
povinen zajistit ubytování pro zahraniční rozhodčí či supervisory.
7. Pořadatel je povinen zajistit lékaře na prohlídky závodníků, a to minimálně 2 hodiny
před zahájením utkání, a dohled lékaře nad utkáním po celou dobu trvání utkání.
Pořadatel je povinen zajistit na zápasy profesionálů i amatérů rychlou záchrannou
službu.
8. Pořadatel je povinen zajistit funkční váhu, popř. dohodne předem zajištění váhy
s hlavním rozhodčím nebo pověřeným zástupcem CMTA. Tato váha slouží k vážení
všech závodníků při oficiálním vážení. Tato váha je k dispozici již před oficiálním
vážením závodníků, aby měli sportovci možnost kontroly hmotnosti.
9. Pořadatel je povinen zajistit pořádkovou službu, zajišťující hladký běh závodů a
dohlížející na pořádek v sále.
10. Pořádková služba je povinna zajistit hladký nástup k ringu i odchod ze závodiště pro
závodníky i rozhodčí, a dále prostor pro nestrannost rozhodčích (dostatečný odstup
obecenstva od bodovacích stolků, hladký odchod rozhodčích, atd.).
11. Pořadatel je povinen zajistit závodníkům a rozhodčím přiměřené šatny, pokud možno
uzamykatelné.
12. Pořadatel zabezpečí stůl se židlemi pro lékaře v těsné blízkosti ringu, aby měl možnost
připravit si zdravotnický materiál.
13. Pořadatel zajistí, aby v místnosti byla přiměřená teplota (min. 10oC).
14. Porušení nebo zanedbání některé z těchto povinností bude mít za následek neudělení
licence pro další turnaje.
4
V. Ring a jeho vybavení
1. Zápasy pořádané CMTA se odehrávají v boxerském ringu, jehož každá strana je o
velikosti min. 5 m a max. 6,2 m. Rozměr stran se počítá od provazu k provazu mezi
stranami k sobě rovnoběžnými(tj délka od přesného geometrického rohu ringu
k druhému, měřeno po provaze). Rozměr podlahy musí mít přesah min. 20 cm na každé
straně za provazy.
Plocha pro zápas je vymezena 16 provazy (bráno od rohu k rohu). V každém rohu je
polstrovaná výplň, sloužící k ochraně zdraví bojovníků.
Rohy bojovníků jsou označeny modrou a červenou barvou a jsou k sobě protilehlé tak,
aby červený roh byl po levé ruce stolu hlavního rozhodčího a časomíry.
2. K ringu vedou troje schody: 1. v červeném rohu, 2. v modrém rohu a 3. v rohu
neutrálním (bílém).
Tyto třetí schody jsou určeny pro lékaře a také pro vstup ringového rozhodčího. Umisťují
se po pravé straně stolu hlavního rozhodčího.
3. Stůl pro lékaře je umístěn tak, aby měl možnost okamžitého vstupu do ringu, tedy hned
u schodů k ringu.
4. K červenému i modrému rohu musí být k dispozici jedna stolička pro závodníky, na
které mohou odpočívat v době přestávky. Dále je třeba pod ring zajistit židle pro
sekundanty závodníků. V každém z rohů musí být připraven kbelík na vodu,
používanou k vyplachování úst závodníků a také utěrka na vodu, aby po přestávkách
bylo možné setřít vodu z podlahy ringu.
Pro veškeré zápasy se doporučují kovové nebo umělohmotné podložky na svod vody,
které trenéři po započetí přestávky mohou vložit do ringu, pod stoličku bojovníka.
5. Pořadatel soutěže musí zajistit obsluhu ringu, která bude po celou dobu soutěže
zabezpečovat servis ringu, včetně odstranění nečistot v ringu.
6. Za veškeré nedostatky ve funkčnosti ringu a jeho servisu nese zodpovědnost pořadatel.
Porušení některé z uvedených náležitostí bude posuzováno hlavním rozhodčím turnaje,
případně VV CMTA a musí být dle jejich pokynů odstraněno ještě před zahájením
turnaje.
VI. Lékařská prohlídka
1. Lékařskou prohlídku před zápasem je oprávněn provádět pouze lékař, nikoliv
zdravotnický personál. Tuto prohlídku provádí lékař delegovaný na utkání, nebo
oddílový lékař. Lékař provádějící tuto prohlídku a lékař mající lékařský dohled nad
zápasy nemusí být tentýž.
2. Předzápasová lékařská prohlídka se vztahuje na všechny závodníky a je bezpodmínečně
povinná. Pokud se závodník nedostaví k prohlídce, je automaticky vyloučen ze závodu.
3. Lékařská prohlídka obsahuje vyšetření krevního tlaku, vyšetření průchodnosti dýchacích
cest, základní oční test, zjevné poškození rukou, nohou, obličejové části a hlavy apod.
Pokud lékař neuschopní závodníka k utkání, závodník nesmí k utkání nastoupit.
4. Výsledky lékařské prohlídky se zaznamenávají do Protokolu o lékařské prohlídce a lékař
je stvrzuje svým podpisem a lékařským razítkem.
5
5.
6.
7.
8.
Protokol je předáván hlavnímu rozhodčímu závodu, který jej uschovává pro případnou
kontrolu státních orgánů v případě závažného zranění v průběhu turnaje a po skončení
turnaje předává VV CMTA.
Mimořádná nepřítomnost lékaře a neprovedení lékařské prohlídky je důvodem pro
posunutí začátku utkání.
Pokud se lékař, provádějící zdravotnický dohled nad utkáním musí vzdálit od ringu, je
ringový rozhodčí povinen zastavit utkání až do návratu lékaře k ringu.
Bez přítomnosti lékaře se nemohou konat ani přátelská utkání.
Závodníci, kteří mají z důvodu poúrazové léčby v určitých částech těla kovové výztuže
nebo šrouby, jsou povinni při prohlídce tuto skutečnost hlásit lékaři a dále hlavnímu
rozhodčímu.
VII. Vážení závodníků
1. Vážení může být prováděno na váhách elektronických i mechanických.
2. Vážení probíhá pod dozorem rozhodčího, v případě nutnosti pod dohledem supervisora.
3. Výsledek vážení se zaznamenává do Protokolu o vážení, který potvrzuje svým podpisem
rozhodčí provádějící vážení.
4. Vážení borců začíná nejpozději 2 hodiny před zahájením utkání. Závodník musí
nastoupit na vážení nejpozději 30 min. před zahájení závodů.
5. Pokud jsou stanoveny 2 termíny pro vážení borců, má závodník, který nesplní váhový
limit na prvním vážení, možnost splnit limit na druhém vážení.
6. Na vážení nastupují borci svlečení, tedy tzv. čistá váha, popř. mohou nastoupit na váhu
ve spodním prádle nebo ručníku.
7. Pokud vážení probíhá na mechanické váze, není možnost odchylky ve váze, limit je
striktní.
Při použití váhy elektronické je možnost připuštění odchylky + 0,5 kg. K váhovému
limitu lze tedy tolerovat půl kilogramu.
8. Do místnosti, kde probíhá oficiální vážení zápasníků, mají přístup pouze závodníci,
trenéři, rozhodčí a pořadatelé. Při vážení závodníků, nastupujících do utkání o národní
nebo mezinárodní tituly, mohou být přizváni novináři, nikoliv veřejnost.
9. Jakákoliv manipulace s váhou při oficiálním vážení závodníka je důvodem k jeho
diskvalifikaci. Přepisování protokolu o vážení nebo neoprávněná manipulace
s Protokolem je důvodem k diskvalifikaci závodníka nebo oddílu. Diskvalifikace je
projednávána výkonným výborem a může být postihována finanční pokutou pro oddíl
nebo jednotlivce, nebo zákazem činnosti na dobu určitou.
6
VII. Váhové kategorie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Flyweight (muší)
Super Flyweight (super muší)
Bantamweight (bantamová)
Featherweight (pérová)
Super Featherweight (super pérová)
Lightweight (lehká)
Light Welterweight (lehká welterová)
Welterweight (welterová)
Super Welterweight (super welterová)
Middleweight (střední)
Super Middleweight (super střední)
Light Heavyweight (polotěžká)
Super Light Heavyweight (super polotěžká)
Light Cruiserweight (lehká křížová)
Cruiserweight (křížová)
Super Cruiseweight (super křížová)
Heavyweight (těžká)
Super Heavyweight (super těžká)
53,9 kg
54,7 kg
56,7 kg
58,5 kg
60,3 kg
62,1 kg
64,4 kg
66,7 kg
69,9 kg
72,6 kg
76,2 kg
79,4 kg
82,1 kg
85,5 kg
88,5 kg
92,5 kg
96,6 kg
+96,6 kg
VIII. Nastoupení k utkání, oděv závodníků, bandážování
1. Závodník může nastoupit k utkání, pokud před vážením odevzdá hlavnímu rozhodčímu
soutěže platný pas s platnou lékařskou prohlídkou, nastoupí k oficiálnímu vážení (splní
určený váhový limit) a projde předzápasovou lékařskou prohlídkou.
2. V případě, že závodník nedosáhl plnoletosti musí předkládat společně s pasem i
notářsky ověřenou plnou moc, povolující jeho start. Pokud závodník nedosáhl věku 15
let, dostaví se na vážení a lékařskou prohlídku společně se svým zákonným zástupcem,
popřípadě předkládá plnou moc zmocňující dohledem trenéra(viz. Oddíl III.,Bod 1.).
3. Závodník nesmí nastoupit k utkání, je-li v ochranné lhůtě po KO, TKO nebo RSC. Dále
nesmí nastoupit k utkání závodník, kterému byl udělen zákaz činnosti.
4. Závodníci nastupují k utkáním v pořadí určeném hlavním rozhodčím a pořadatelem
akce. Toto pořadí je možné změnit pouze se souhlasem hlavního rozhodčího. Pokud
potřebuje trenér změnit pořadí utkání svého závodníka v harmonogramu zápasů,
například z důvodu pracovního vytížení trenéra nebo závodníka, musí na tuto
skutečnost upozornit hlavního rozhodčího a pořadatele ještě před zahájením prvního
utkání akce. Na pozdější upozornění nemusí být brán zřetel.
5. Ve startovní listině je první z leva uváděn závodník v červeném rohu. Zápasy jsou
zapisovány do sloupce pod sebou, na jedné řádce je uveden pouze jeden zápas.
6. Hostující závodník je v zápise uváděn jako první a nastupuje v červeném rohu.
7. Držitel mistrovského titulu, o který bude v zápase bojováno, nastupuje do ringu jako
druhý.
8. Závodníci jsou povinni dostavit se na poučení, prováděné hlavním rozhodčím před
zahájením závodů. Poučení pro trenéry a závodníky provádí hlavní rozhodčí turnaje
nebo ringový rozhodčí. Toto poučení se týká pravidel a stylu zápasu, povinné výstroje
v zápasech apod. Poučení je udíleno v předem určeném čase (max. 15 minut před
7
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
zahájením prvního zápasu turnaje), který je oznamován trenérům i závodníkům při
vážení.
Závodníci nastupují k závodu oblečeni v trenýrkách s délkou nad kolena, bez kapes.
Nejsou povolena trička ani nátělníky. Výjimku mohou tvořit nátělníky nebo trička bez
rukávů u zápasů dorostenců a dětí, kteří si je mohou vzít pod ochrannou vestu. U zápasů
dívek nastupují dívky v nátělníku, nebo trikotu bez rukávů, který si oblékají přes chránič
prsou.
Závodníci mohou nosit neoprenové nebo textilní bandáže kolen, bez výztuh a bez
suchých zipů.
Jsou povoleny textilní nebo neoprenové bandáže kotníků, bez výztuh a bez suchých zipů.
Kotníky lze zpevňovat elastickým obvazem nebo látkovou páskou.
Bandáže rukou se mohou používat pouze látkové, nikoliv gumové. Není povoleno
používat tuhé výztuže, na bandážích se nesmí vytvářet žádné tvrdé hrany.
V zápasech amatérů není možné používat tejpování, tedy zpevňovat bandáže a ruce
látkovou či jinou páskou.
U profesionálních zápasů je možno bandáže zpevňovat páskou, tzv. „tejpování“.
Není dovoleno na bandážích či tejpech vytvářet tvrdé hrany. Není dovoleno vkládat do
bandáží či tejpů mince, či jiné tvrdé předměty. Není dovoleno vkládání žádných tvrdých
předmětů pod nebo do ochranných pomůcek, např. pod chrániče holení, pod kotníkové
bandáže, helmu apod.
Bojovníci v průběhu zápasu nesmí nosit žádné kovové předměty (prsteny, náušnice,
piercing, aj.)
Závodníkům není povoleno nosit při utkání brýle. Pokud závodník používá kontaktní
čočky určené pro sport, je to na jeho vlastní riziko a měl by o této skutečnosti informovat
lékaře závodu a hlavního rozhodčího.
Mazání vazelínou je povoleno pouze v přiměřené vrstvě. Mazání vazelínou v oblasti týla
nesmí znemožňovat práci v klinči, tedy nesmí vytvářet kluzké prostředí, znemožňující
úchop hlavy.
Na zápasy není povoleno používat žádných čpících masážních krémů nebo emulzí.
Prostředky použité při přípravné masáži před zápasem musí být pečlivě vmasírovány do
kůže a zbytky setřeny.
Sekundanti při zápase mohou k masáži používat pouze vodu nebo vazelínu.
V rámci fair play je zakázáno čímkoliv potírat rukavice závodníků. Zjištění takového
přestupku proti pravidlům je důvodem k diskvalifikaci závodníka.
Závodník, který je vyzván k nástupu do ringu, je povinen neprodleně se dostavit do
ringu. Pokud není připraven dle instrukcí rozhodčího, sdělených při poučení závodníků,
které bylo provedeno před zahájením závodů, musí se dostavit i bez dokončení příprav
k utkání a nezbytné vybavení si obléci v ringu. Za nezbytné vybavení jsou považovány
rukavice, suspensor, chránič zubů, popřípadě na amatérské zápasy určené chrániče
holení, helmy, ochranné vesty, náloketníky a nákoleníky. Pokud závodník nemá ruce
včas nabandážovány nebo nemá oblečeny bandáže kotníků, nelze dokončování těchto
příprav považovat za nutné a tudíž nelze v ringu tyto přípravy dokončovat. Rovněž
mazání vazelínou není nutnou přípravou a nelze o tento úkon prodlužovat čas zápasu.
Pokud se závodník nedostaví do ringu k zápasu po první výzvě hlasatele závodu, je
vyzván podruhé. Pokud se závodník nedostaví k ringu ani po druhé výzvě, následuje
výzva ringového rozhodčího k časomíře o započetí čekací lhůty zápasu. Započetí čekací
lhůty je oznamováno hlasatelem společně se třetí výzvou. Tato lhůta je dvouminutová a
pokud se ani po jejím vypršení závodník nedostaví k ringu, automaticky utkání
prohrává. Od první výzvy až do ukončení dvouminutové čekací lhůty nesmí uplynout
méně než 4 minuty. Nedostavení závodníka k ringu je zapisováno do výsledkové listiny i
pasu závodníka jako WINNER OPEN (otevřený vítěz) pod zkratkou W.O. Pokud se
8
závodník dostaví k utkání v konci čekací doby, tedy ne méně než 3 a půl minuty od
první výzvy hlasatele udělí ringový rozhodčí v začátku utkání tomuto závodníkovi
veřejné napomenutí za nesportovní chování a tedy odečte se mu 1 bod v bodových
kartách, ale utkání proběhne. Pokud se závodník dostaví k utkání a tedy do ringu těsně
po konci čekací lhůty, je na posouzení ringového rozhodčího, zda nechá utkání
proběhnout. Pozdní nastoupení k utkání je neúctou k soupeři, rozhodčím i divákům.
Udělení mínus bodu za nesportovní chování platí i pokud se závodník dostaví k utkání
během čekací lhůty výrazně neustrojen a prodlužuje svojí přípravou čekání.
23. Závodníkům není povoleno nastupovat do ringu s polštářkovými náplastmi
(rychloobvazy) nebo leukoplastí v obličejové části hlavy, ani jiné její části včetně krku.
24. Závodník nastupuje do ringu s ostříhanými nehty na nohou.
25. Veškeré ochranné pomůcky (rukavice, chrániče holení, helmy, atd.) musí být dobře
připevněny a utaženy. Veškeré suché zipy a zapínání musí být správně zapnuty a dobře
držet. Šněrování rukavic musí být utaženo a zavázáno až do konců tkanic. Tkanice
rukavic a suché zipy musí být na zápasy přelepovány páskou nejen proti případnému
rozlepení, ale i jako ochrana závodníku před případným tržným zraněním o suchý zip či
uzel tkanice.
IX. Rukavice a ochranné pomůcky
1. Rukavice i ochranné pomůcky (chrániče holení, vesta, helma) musí být kvalitní a funkční.
Funkčnost tohoto vybavení je kontrolována ringovým rozhodčím před zahájením utkání.
Pokud rozhodčí nalezne závadu na vybavení nebo neuzná funkčnost vybavení (rozbitá
vnitřní výplň rukavic, nekvalitní chrániče holení a jiné), musí závodník výstroj vyměnit. I
tato nová výstroj je podrobena kontrole.
2. Povinným vybavením pro veškeré zápasy je chránič zubů a kovový suspensor.
3. K zápasům dle stylu Muay-Thai jsou používány rukavice vyrobené přímo pro tento styl
boje, tedy umožňující práci v klinči (různé způsoby úchopů). Rukavice používané
k zápasům musí být kožené, není možné používat rukavice potažené technickou kůží.
4. Pro veškeré amatérské zápasy, tedy ve výkonnostní třídě D, jsou určeny rukavice o váze
10 OZ (uncí). Toto pravidlo je platné pro všechny váhové kategorie.
5. Pro veškeré zápasy národní, vedené ve výkonnostních třídách C a B se používají
rukavice o váze 10 OZ, bez rozdílu v hmotnostních kategoriích.
6. Pro zápasy mezinárodní, které jsou vedeny dle pravidel CMTA, v nichž startují
závodníci, kteří nemají výkonnostní třídu A, se používají pro všechny zápasy rukavice o
váze 10 OZ bez rozdílu v hmotnostních kategoriích.
7. Pro zápasy vedené v profesionální třídě A se používají rukavice dle typu zápasu. Zápasy
exhibiční a národní 10 OZ, bez rozdílu hmotnostních kategorií.
Zápasy o národní titul 8 OZ, od váhy –53,9 kg (Flyweight) až do váhy –69,9 kg
(Welterweight), 10 OZ od váhy -72,6 kg a výše.
Zápasy mezinárodní, řídící se dle pravidel CMTA 8 OZ od váhy –53,9 kg (Flyweight) do
váhy –69,9 kg (Welterweight), 10 OZ od váhy –72,6 kg a výše.
8. Pořadatel je povinen zajistit na závody minimálně 5 párů rukavic, 2 páry červených a 2
páry modrých a jeden pár ideálně v neutrální barvě. Tento pár rukavic odevzdává
rozhodčím pro případ, že by se některé z rukavic určených pro zápas poškodily
v průběhu utkání.
9. Na zápasy amatérů se mohou používat rukavice se suchým zipem, na zápasy
profesionálů ve třídách A a B se používají pouze rukavice šněrovací.
9
10. Veškeré rukavice je na zápasy povinností zalepit tejpovací páskou v oblasti šněrování či
suchého zipu, aby nedošlo ke zranění závodníků.
11. Chrániče holení jsou povinným vybavením na zápasy amatérů, tedy ve výkonnostní
třídě D. Chrániče kryjí nohu od kolene dolů přes nárt až po prsty. Předpisem pro zápasy
pořádané pod CMTA jsou chrániče holení kožené, nikoliv strečové. Suchý zip chrániče
holení lze přelepit látkovým tapem (tejpem). Kvalitu chráničů posuzuje ringový
rozhodčí, popřípadě jejich použití může před zahájením zápasů schválit hlavní rozhodčí
turnaje.
12. Chrániče holení (viz. předchozí bod) pro zápasy ve výkonnostní třídě C jsou
předepsaným vybavením, na které se vztahují výjimky. První výjimku tvoří zápasy na
profesionálních galavečerech, pro které pořadatel zápasů již předem určí, že v nich
závodníci nastupují bez chráničů holení. Druhou výjimkou je dohoda trenérů obou
oponentů s hlavním rozhodčím utkání o nastoupení k utkání bez chráničů holení. V této
výkonnostní třídě je možná i dohoda o použití strečových chráničů holení. Veškeré
dohody trenérů musejí být oznamovány hlavnímu rozhodčímu a to vždy ještě před
zahájením utkání. Pokud jedna ze stran nesouhlasí s navrhovanou změnou, vychází se
z předpisů pro výkonnostní třídu D.
13. Na veškeré zápasy ve výkonnostní třídě D jsou povinným vybavením chrániče kolen.
Chrániče kolen musí obsahovat měkkou vycpávku v oblasti kolenní čéšky. Za chrániče
holení nelze považovat neoprenové nebo strečové návleky, ortézy apod.
14. Ve výkonnostní třídě C jsou chrániče kolen povinným vybavením s možností výjimek
zmíněných v bodě 11 tohoto oddílu.
15. Na veškeré zápasy amatérů, tedy v třídě D, jsou povinným vybavením ochranné přilby
bez lícnic, tedy bez ochrany lícních kostí. Nejsou povoleny přilby s chráničem brady
popř. nosu, nebo jiné modifikace.
Mohou se používat pouze přilby určené pro Muay-Thai, tedy mající ochrannou
vycpávku na temeni hlavy.
16. Pro zápasy v třídě C nejsou helmy povinným vybavením.
17. Pro zápasy vedené v třídě C a vypsané jako Full Muay-thai jsou předepsány chrániče
loktů. Na tento předpis se opět vztahuje výjimka zmíněná v bodě 11 tohoto oddílu.
18. Pro veškeré zápasy bojovníků mladších 18-ti let jsou povinným vybavením ochranné
vesty. Používat se mohou pouze mezinárodně uznávané vesty IMTF/IFMA. Závodník
nastupuje k zápasu ve vestě, která je v barvě jeho rohu.
19. Pro zápasy ve výkonnostní třídě B a A nejsou chrániče holení, kolen, loktů ani přilby
povoleny.
20. Pořadatel závodu je povinen zajistit na zápasy amatérů, kromě předepsaných
minimálně 5 párů rukavic o váze 10 OZ, také 2 páry chráničů holení (v ideálním případě
jeden pár červený, jeden modrý), 2 ochranné vesty – jednu červenou a jednu modrou a
stejně tak i 2 helmy-jednu červenou a jednu modrou. Chrániče holení, ochranné vesty i
helmy ponechá pořadatel k dispozici u hlavního stolu rozhodčích, popř. pořadatelského
stolu a závodníci jich mohou k zápasům využít. Veškeré rukavice a ochranné pomůcky
musí být kvalitní, funkční, bez závad. Pořadatel ručí za jejich kvalitu.
21. Závodníci mohou používat k závodům ochranné pomůcky s výjimkou rukavic vlastní
nebo oddílové. Helmy, vesty a chrániče holení apod. musejí odpovídat pravidlům (viz.
předchozí body 1, 10-17).
22. Závodníci k zápasům nesmí nastupovat ve vlastních rukavicích. Rukavice v rámci
regulérnosti zajišťuje pořadatel akce, popřípadě CMTA.
V rámci hladkého běhu zápasů na lize amatérů umožňuje CMTA závodníkům používat
rukavice oddílové. Oddílové rukavice určené k zápasům se nesmí používat ke cvičným
bojům (sparingům), pouze k zápasům za jejich kvalitu odpovídají trenéři.
10
XI. Náležitosti trenérů a sekundantů
1. Trenéři a sekundanti jsou povinni dbát veškerých pravidel a povinností tak jako
závodníci a řídit se pokyny výkonného výboru, při soutěži pokynů rozhodčích a
pořadatelů.
2. Každý oddíl zúčastňující se soutěží musí mít kvalifikovaného trenéra nebo sekundanta
s výkonnostní třídou min. III. Stupně.
3. Každý trenér je povinen ovládat v dostatečné míře pravidla a základní ustanovení
CMTA, v jejichž rámci je oprávněn zastupovat oddíl.
4. Trenéři jsou povinni dbát na kázeň svých svěřenců a maximální měrou se přičinit o
zdárný a hladký průběh utkání.
5. Při amatérských zápasech přivádějí trenéři své svěřence k oficiálnímu vážení, aby mohli
řešit případné dohody, pokud oponent jejich závodníka nenaváží vypsaný váhový limit,
nebo pokud se sjednaný protivník nedostaví k vážení a je možnost dojednat jiného
soupeře. U profesionálních zápasů se dostavují k vážení společně se svými svěřenci, aby
oba trenéři byli svědky, že vážení proběhlo dle regulí a oba borci navážili v limitu. Pokud
jeden ze závodníků nenaváží v limitu, mohou se trenéři dohodnout s promotérem
turnaje na finančním vyrovnání.
6. Trenéři jsou povinni dostavit se na předzápasové poučení prováděné hlavním
rozhodčím, společně se svými svěřenci.
7. Trenéři jsou povinni připravovat závodníky k dostatečné technické zdatnosti i znalostí
pravidel, k morální i fyzické zdatnosti, tak aby bylo reprezentováno dobré jméno CMTA.
Trenéři by neměli povolit start nepřipraveným sportovcům.
8. Trenéři v rámci ochrany zdraví svých svěřenců nesmí povolit start nemocným
sportovcům. Pokud je závodník zraněn v zápase a toto zranění není zjevné, tedy
rozhodčí ani lékař toto zranění nejsou schopni bez upozornění odhalit, ale trenér o
zranění ví, měl by okamžitě informovat ringového rozhodčího o této skutečnosti a ten
neprodleně povolává lékaře k závodníkovi. Pokud je zranění závažnější, má možnost
ukončit zápas vhozením ručníku do ringu a prostřednictvím ringového rozhodčího
povolává lékaře.
9. Při amatérských zápasech mohou sekundovat zápasníkovi 2 trenéři, při profesionálních
3. Do ringu vstupuje vždy pouze jeden ze sekundantů.
10. Trenéři mají možnost ukončit utkání před řádným limitem vhozením ručníku do ringu.
Toto pravidlo slouží k ochraně závodníků a trenéři by měli uvážit, že včasným
ukončením utkání se mohou vyhnout zbytečným následkům tvrdých úderů. Účelem
závodů je kvalitní prezentace Muay-Thai, jako úpolového sportu s mnohaletou tradicí a
filozofií, ovšem bez následků pro sportovce.
11. Trenéři při utkání vystupují ve sportovním úboru a musí dodržovat normy slušného
chování. Trenér přivádějící závodníka do ringu musí mít u sebe ručník (viz. předchozí
bod 10).
12. Trenér má právo po ukončení utkání požádat hlavního rozhodčího závodu o prohlídku
bodovacích lístků. Taktéž má právo nahlížet do protokolů o lékařské prohlídce a vážení.
13. Při podezření na nesrovnalosti ve startovní listině nebo sportovním pasu soupeřů, má
právo vyžadovat konfrontaci závodníků a kontrolu jejich dokladů totožnosti a
sportovního pasu. Hlavní rozhodčí závodu této žádosti musí vyhovět a zaznamenává
provedení kontroly do protokolu o utkání.
11
14. Trenér má právo jednat za své svěřence v otázce podávání protestů dle náležitostí
ustanovených v pravidlech CMTA.
Dále může pořadatele nebo hlavního rozhodčího upozorňovat na závady narušující
hladký běh utkání.
XII. Náležitosti rozhodčích
1. Utkání mohou rozhodovat pouze kvalifikovaní rozhodčí s potřebnou kvalifikační třídou.
Utkání mohou rozhodovat i mezinárodní rozhodčí, pokud mají dostatečné kvalifikační
třídy u mezinárodních nebo národních organizací.
2. Utkání musí rozhodovat alespoň 1 rozhodčí, který sám zápas řídí v ringu. Tento rozhodčí
je po skončení zápasu i arbitrem výsledku utkání. V průběhu utkání je povinen
zaznamenávat bodový stav po každém kole do bodové karty i přesto, že rozhoduje zápas
sám.
3. K utkání jsou delegování 4 rozhodčí. Jeden z těchto rozhodčích je delegován jako hlavní
rozhodčí utkání.
Pokud se na utkání nedostaví plný počet delegovaných rozhodčích, může supervisor
nebo hlavní rozhodčí přizvat k řízení utkání kvalifikovaného rozhodčího, který je na
utkání přítomen.
Pokud se k utkání nedostaví plný počet rozhodčích a není přítomen žádný kvalifikovaný
rozhodčí, který by mohl nepřítomného rozhodčího zastoupit, ringový rozhodčí zároveň
boduje zápas jako třetí bodový rozhodčí.
V případě, že se k utkání nedostaví delegovaný hlavní rozhodčí, stává se hlavním
rozhodčím utkání ten z rozhodčích, který je držitelem nejvyšší kvalifikační třídy. Pokud
mají rozhodčí kvalifikaci stejnou, stává se hlavním rozhodčím utkání ten rozhodčí, který
má jako rozhodčí nejvíce zkušeností.
4. Delegovaní rozhodčí se dostaví nejméně 30 min. před zahájením vážení nebo nejméně 2,5
hodiny před zahájením utkání. Rozhodčí odváží závodníky, vystaví potřebné protokoly,
zkontrolují sportovní pasy, připraví startovní listiny i bodovací lístky a zkontrolují ring.
Všichni rozhodčí jsou povinni řídit se pokyny hlavního rozhodčího a přispívat
k hladkému běhu utkání. Za svěřené úkoly nesou plnou zodpovědnost.
5. Delegovaní rozhodčí se ve funkci ringového rozhodčího střídají dle klíče určeného před
zahájením utkání hlavním rozhodčím.
Zápasy boduje vždy lichý počet rozhodčích.
6. Každý zápas je rozhodčími a promotérem vypisován v konkrétní výkonnostní třídě.
Výkonnostní třídě utkání musí odpovídat i výkonnostní třídy rozhodčích, toto pravidlo
je platné pro ringového rozhodčího, i pro bodové rozhodčí.
7. Rozhodčí nastupují k utkání čistě oblečení a pečlivě ustrojeni. Toto oblečení je určováno
dle pravidel organizace, která zápasy vypisuje.
Pokud CMTA organizuje zápasy např. titulové u některé z mezinárodních organizací,
rozhodčí se ustrojením přizpůsobují pravidlům této organizace. (Toto pravidlo se týká
především svazových označení, tzv. nášivek, předepsané barvy košile a kalhot.)
CMTA jako své svazové oblečení pro rozhodčí zvolila černé společenské kalhoty, černé
košile a červený motýlek. Rozhodčí do ringu musí vstupovat v botech s rovnou
podrážkou, které jsou v černé barvě (v ideálním případě jsou to boty kotníčkové).
Svazové označení (nášivku) získá rozhodčí při složení rozhodcovských zkoušek na
nejnižší výkonnostní třídu rozhodčích.
Rozhodčí nesmí předepsané oblečení nikterak znevažovat a dbát na jeho kvalitu a
vzhled, neboť tím chrání dobré jméno CMTA.
12
8. Ringový rozhodčí vstupuje do ringu pečlivě ustrojen. Rozhodčí nesmí vstupovat do
ringu s žádnými předměty v kapsách oblečení, s žádnými předměty na oblečení (např.
na opasku) nebo jinými nebezpečnými předměty v oblečení o něž by mohlo dojít ke
zranění při kontaktu se závodníkem.
Rozhodčí nesmí nosit hodinky, ani žádné kovové přezky na opasku držícím kalhoty.
Není dovoleno vstupovat do ringu s tužkou nebo kuličkovým perem v kapsičce u košile.
9. Rozhodčím není dovoleno nosit do ringu mobilní telefony a narušovat jejich vyzváněním
běh zápasu. Totéž platí i pro rozhodčí bodové.
XIII. Povinnosti hlavního rozhodčího a supervizora
1. U zápasů titulových a prestižních mezinárodních zápasů dohlíží na dodržování pravidel
a regulérnost bodování supervizor.
2. Hlavní rozhodčí zodpovídá za kontrolu všech náležitostí utkání. Hlavní rozhodčí
pověřuje dílčí kontrolou jednotlivé rozhodčí a za její provedení zodpovídá. Tato kontrola
se týká sálu (teplota, osvětlení, vybavení, atd.), ringu (bezpečnost), dokladů, rukavic a
ochranných pomůcek. A dále se seznámí s lékařem, hlasatelem závodu a hlavním
pořadatelem a seznámí je se základními právy a povinnostmi vyplívajícími z jejich funkcí
a sdělí jim případné požadavky týkající se zajištění hladkého běhu utkání.
3. Hlavní rozhodčí zodpovídá za časomíru (musí mít k dispozici dvoje stopky nezávislé na
sobě) a zkontroluje, zda pořadatel zajistil dostatečně hlasitý gong.
4. Hlavní rozhodčí kontroluje provedení předzápasové lékařské prohlídky a regulérnost
vážení.
5. Hlavní rozhodčí zodpovídá za kontrolu sportovních pasů a nesmí povolit start borci
v ochranné lhůtě.
6. Hlavní rozhodčí ve spolupráci s bodovými rozhodčími potvrzují závodníkům do
sportovních pasů výsledek utkání.
7. Závodníku, který utrpěl KO, TKO nebo RSC zapisuje hlavní rozhodčí do závodního pasu
ochrannou lhůtu pod výsledek utkání. Tento zápis se provádí červenou barvou. Délku
ochranné lhůty hlavní rozhodčí konzultuje s lékařem závodu a po jeho návrhu ji může
prodloužit, ale nikdy zkrátit.
8. Pokud se některý závodník v průběhu utkání hrubě proviní proti pravidlům, nechová se
v souladu se společenskými normami a nedbá na nařízení rozhodčích, hlavní rozhodčí je
oprávněn mu odebrat sportovní pas. Sportovní pas je společně se všemi protokoly a
bodovacími lístky předáván hlavnímu svazovému rozhodčímu. Navrácení pasu je
podmiňováno zasedáním komise rozhodčích, která řeší sportovcův přestupek a uděluje
případné sankce.
9. Hlavní rozhodčí po utkání zkontroluje správnost vyplnění protokolu o utkání (týká se
prestižních galavečerů) a ztvrdí ho podpisem.
10. Pokud trenéři zastupující závodníka či oddíl požádají o nahlédnutí do bodovacích lístků,
hlavní rozhodčí je povinen jim toto umožnit.
11. V případě, že je podáván protest, je hlavní rozhodčí povinen ho přijmout, pokud má
všechny náležitosti dle pravidel CMTA (viz. Bod „Protesty“). Pokud protest nemá
veškeré platné náležitosti, musí s nimi hlavní rozhodčí trenéra seznámit. Předání
protestu se zaznamenává do Protokolu o utkání. Protokol a složenou finanční částku
odevzdává rozhodčí výkonnému výboru nebo svazovému rozhodčímu. Protest je řešen
v souladu s pravidly komise rozhodčích.
12. Supervisor má v utkání vyšší postavení než hlavní rozhodčí v utkání. V případě zjištění
nedostatků v práci hlavního rozhodčího má právo zrušit jeho status a jmenovat do
13
13.
14.
15.
16.
funkce hlavního rozhodčího utkání některého ze zbývajících rozhodčích, pokud možno
v souladu s výkonnostními třídami těchto rozhodčích.
Při zjištění zásadních nedostatků a hrubých porušení pravidel ze strany rozhodčích má
supervisor právo odvolat tyto rozhodčí z výkonu jejich funkce. Tímto hrubým porušením
pravidel je myšleno především nedodržování zásad Fair Play a hlavní funkce
rozhodčího, to je nestranného soudce. Toto porušení pravidel ze strany rozhodčího musí
být průkazné
Odvolání rozhodčího nebo změna jeho statutu je zaznamenána do Protokolu o utkání,
popřípadě změna jména i v bodovacím lístku s označením kola, ve kterém ke změně
došlo.
Hlavní rozhodčí a supervisor se musí maximální měrou přičinit o hladký běh utkání.
Celé utkání musí být vybojováno a nelze ho v den konání akce odložit nebo zrušit. Pokud
se vyskytnou organizační problémy, v jejichž důsledku nemůže být zápas vybojován jako
titulový, musí být zápas vybojován a to jako exibiční.
Supervisor při titulových a prestižních zápasech vyplňuje Protokol o zápase (Bodový
lístek supervisora), do něhož zaznamenává bodování jednotlivých rozhodčích
v jednotlivých kolech. Tento protokol stvrzuje svým podpisem. Do protokolu
zaznamenává případné změny rozhodčích, výtky k bodování jednotlivých kol apod.
XIV. Povinnosti závodníků v průběhu utkání
1. Závodníci jsou povinni chovat se při utkání ukázněně a plně respektovat pokyny a
nařízení rozhodčích.
2. Závodníci nastupující k utkání musí ovládat pravidla Muay – Thai a dodržovat i veškerá
svazová ustanovení a předpisy.
3. Závodníkům není dovoleno narušovat utkání mluvením nebo výkřiky, ať už směrem
k soupeři nebo publiku. Za tento přestupek může rozhodčí závodníka napomínat,
napomínat veřejně a při opakovaném neuposlechnutí pokynů i diskvalifikovat.
4. Závodníkům je přísně zakázáno diskutovat s rozhodčími o jejich pokynech nebo
rozhodnutích. Takovýto prohřešek je postihován okamžitým veřejným napomenutím.
Opakování tohoto prohřešku je důvodem k diskvalifikaci. Hrubé porušení tohoto
nařízení je důvodem k diskvalifikaci.
5. Pokud chce závodník v průběhu utkání upozornit ringového rozhodčího na závadu na
své výstroji, závodník ustoupí o dva kroky zpět z probíhajícího boje, poklekne na jedno
koleno a současně s tím zvedne jednu ruku. Tímto zjevným gestem dává najevo
rozhodčímu, že závada na výstroji neumožňuje pokračování v boji nebo může vést ke
zranění některého z aktérů. Otáčení se, sklánění, mávání rukou apod. nemusí být
průkazným projevem, vedoucím rozhodčího k přerušení boje a tudíž nebude brán zřetel
na protesty týkající se nezastavení boje při jejím neprůkazném avizování. Slovní projev
v probíhajícím boji není povolen a slovní avizování závady na výstroji může následovat
až po zastavení boje povelem „STOP“.
6. Pokud závodník využije výše uvedeného pravidla (uvedeného v bodě 5), aniž by měl
zjevnou závadu na výstroji a přeruší boj proto, aby získal čas k oddechu, rozhodčí po
zjištění tohoto přestupku proti zásadám Fair Play zahájí počítání tohoto závodníka.
XV. Povolené techniky
1. Mezi povolené úderové techniky se počítají takové techniky, které odpovídají stylu(plná
pravidla Muay-Thai, thajboxing apod.) a výkonnostní třídě závodníků. Výkonnostní
14
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
třídy závodníků se vztahují k jejich zápasovým zkušenostem (počty zápasů, dosažené
výsledky) a kvalitě těchto zápasů (zápasová náročnost = mezinárodní vs. Národní,
kvalita oponenta atd.). Výkonnostní třída daného zápasu je určována navrhovanou
třídou promotéra a souhlasem managerů (popř. trenérů) obou oponentů. U zápasů
amatérských, tj.třída D jsou pravidla pro povolené a zakázané techniky dělena na plná
pravidla Muay-Thai a styl thajboxing(tj.bez loktů). Styl zápasu (Muay Thai, thajboxing,
K-1) je znám již při vypisování utkání, promotér galavečera nebo pořadatel soutěže
vypisuje styl a počet kol zápasu, akceptování tohoto návrhu vychází z dohody managerů
obou závodníků.
Hlavní rozhodčí před zahájením galavečera nebo ligy amatérů provede předzápasové
poučení, kde vyjmenuje všechny povolené i zakázané techniky, vztahující se
k jednotlivým zápasům.
Bodovanými technikami jsou takové údery, které zasahují obličejovou část hlavy, tedy od
čela až po bradu ve směru svislém a od ucha k uchu ve směru vodorovném. Pokud je
zápas veden dle plných pravidel Muay-thai je bodovanou technikou i zasažení soupeře
loktem do temene hlavy. V zápasech amatérů, s výjimkou zápasů s lokty, je tato plocha
vymezená ochranou přilbou. Dále je bodovanou částí krk od trapézového svalu na straně
pravé až po trapézový sval na straně levé a to včetně těchto svalů. Toto vymezení se
vztahuje zvláště na zápasy v nichž se používají techniky loktů v práci v klinči. Bodované
jsou veškeré techniky na přední část trupu od ramen až po oblast pasu, včetně boků.
Techniky úderů či kopů nesmí jít pod úroveň pasu, nesmí zasahovat úroveň pánve a
genitálií. Bodované jsou dále techniky vedené na stehno soupeře, tedy do oblasti nohy
mezi úrovní rozkroku (suspenzoru) až nad úroveň kolena. Povolenou a bodovanou
technikou je i podmet ve stoje v práci v klinči.
Povolenými úderovými technikami rukou jsou takové údery, které zasahují soupeře na
povolená místa (viz.Bod 3.) a to tzv. úderovou plochou, tedy oblastí
metakarpofalangových kloubů(skloubení záprstních kůstek a prvního článku prstů),
včetně celého prvního článku prstů při sevření pěsti. Jsou to konvenční údery známé jako
direkt (přímý úder), hák (boční úder) a zvedák (spodní úder) a jejich různé modifikace
(tělo soupeře, hlava soupeře).
V amatérském i profesionálním ringu je povoleno používat i úder označovaný jako
spinning backfist. V zápasech juniorské kategorie a v zápasech dětí NENÍ spinning
backfist povolen. Spinning backfist je úder prováděný rukou při otočení těla kolem jeho
osy, přičemž soupeř je zasahován metakarpofalangovými klouby ruky ze směru hřbetu
dlaně. Tento úder musí být proveden jako kontrolovaná technika, tedy vždy je nutno
otočit hlavu do směru útoku. Pokud závodník zasáhne soupeře předloktím nebo
zápěstím, tj. suchým zipem rukavice či šněrováním, je tento zásah brán jako útok loktem
a pokud v zápasech není povoleno lokty používat, je za tento úder závodník napomínán
a to i v případě, že jeho soupeř náhle zkrátil délku boje v době útoku. Pokud závodník
soupeře zasáhne správně, ovšem bez otočení hlavy, je ringovým rozhodčím za tento
nedostatek napomínán.
Bodovanými technikami nohou jsou kopy zasahující soupeře do vymezeného
prostoru(viz. Bod 3) holení, nártem, chodidlem a kolenem. Výjimku tvoří zápasy
kategorie dětí a juniorů (tedy zápasy, ve kterých je povinností používání ochranné vesty),
v nichž není možné vést útok kolenem na hlavu soupeře, ale pouze na tělo, tedy vestu ve
vymezeném prostoru.
Bodovanou technikou v práci v klinči je i podmet závodníka, tedy podkopnutí stojné
soupeřovy nohy, ať už holení nebo boční stranou chodidla (tzv.placírkou).
Dále je bodovanou technikou v práci v klinči použití strhů. Bodovaný strh je použití
rukou ke shození soupeře na podlahu ringu. Tato práce může být spojena s prací nohou,
15
tzv. sidestapem nebo podmetem, ale nikdy nesmí být využíváno práce těla a boků(viz.
Bod zakázané techniky).
9. V boji podle plných pravidel Muay-thai je povoleno používání technik loktů na veškeré
úderové plochy i temeno hlavy. Je možné používat i technik loktů z otočení těla, tzv.
spinnig elbow.
10. V boji v klinči smí bojovník držet soupeře za hlavu, tělo, ramena či ruce, tak aby mohl
využít držení k efektivnímu zasažení soupeře koleny, lokty, nebo mohl použít podmet či
strh.
11. V boji v klinči je umožněno bojovníkům odtlačovat hlavu soupeře, taktéž i ruce či lokty,
tak aby získali výhodnější pozici pro útok koleny, lokty, podmet či strh. Veškeré držení či
odtlačování je možné provádět i dlaní, ovšem úchop nesmí být proveden úderem.
V takovém případě je závodník napomínán za úder dlaní, tedy zakázanou techniku.
XVI. Zakázané techniky
1. V zápasech není povoleno útočit mimo vymezenou úderovou plochu. Není povolen úder
do týla soupeře, není povolen útok na páteř a záda soupeře (např. do ledvin), není
povolen útok na genitálie (tzv. pod pás), není povolen útok na koleno soupeře, ať už
prošlápnutím postavené nohy soupeře, nebo jiný úmyslný útok na koleno stojné nohy.
2. V zápasech není dovoleno používání technik, které nejsou povoleny v rámci stylu boje,
např. v zápasech dle pravidel K-1 není povoleno bojovat lokty apod.
3. V žádných zápasech není povoleno vést útok hlavou. Jako útok hlavou je bráno i tlačení
hlavy do obličeje soupeře, nebo boku hlavy.
4. V práci v klinči není povoleno využívat technik hození soupeře přes rameno či hlavu,
podražení soupeře přes bok, nebo lámání soupeře v pase.
5. Není povoleno udeřit soupeře otevřenou dlaní, ani při sevření pěsti její dlaňovou částí.
6. Není povoleno udeřit soupeře malíkovou hranou ruky sevřené pěsti.
7. Není povoleno tlačit palcem do očí soupeře, ani úmyslně útočit palcem na měkké tkáně.
8. Zakázanou technikou je i jakýkoliv útok po povelu „STOP“ od ringového rozhodčího,
byť by tento útok byl povolenou technikou.
9. Není povoleno soupeře kousat, štípat mezi palcem a prsty, či jinak znevažovat boj.
10. Není povoleno soupeře verbálně urážet, plivat na něj, či jej jinak i neverbálně
dehonestovat. Dále není dovoleno takto urážet rozhodčí, soupeřovy sekundanty, nebo
diváky.
11. Při práci v klinči není povoleno kopat soupeře patou do Achilovy šlachy, do podkoleních
vazů, nebo lýtek. Dále není povoleno postavit nohu za patu soupeře a tlačením mu
podrazit nohy.
12. Není povoleno útočit na soupeře ležícího na zemi a to i v případě soupeře, který je na
zemi jakýmikoliv 3 pevnými body (např. klečícího na 1 koleni, opírajícího se jednou
rukou o zem apod.).
13. Není povoleno v práci v klinčích tlačit rukou na krk soupeře proti pevné opoře, tedy
rohu ringu.
14. Není povoleno lámat soupeře přes lana ringu či roh ringu. Lámáním při práci v klinči je
rozuměno i naskočení na vrchní část těla soupeře proti provazům nebo rohu.
15. Není povoleno vytlačovat soupeře z ringu skrz provazy, nebo ho úmyslně vyhodit přes
provazy.
16. Není dovoleno dupat patou na prsty nebo nárt soupeře.
17. Není dovoleno soupeře škrtit, rukou ani provazy.
16
18. Není dovoleno k boji využívat ringu, tedy držet provazy, nebo roh ringu a znemožňovat
tím soupeři útok v klinči nebo únik z nevýhodného prostoru.
19. V boji není povoleno mazat rukavice či jiné úderové plochy čpícími či jinými látkami,
není povoleno znemožňovat soupeři práci v klinči natřením týlu a krku vazelínou a
samozřejmě není povoleno v boji využívat žádných pomůcek.
XVII. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá pravidla a ustanovení jsou platná pro všechny účastníky turnajů, pro všechny
členy CMTA i jiné partnery podílející se na chodu zápasů i organizace CMTA.
2. Změny v pravidlech jsou projednávány a schvalovány na radě klubů. Pokud je potřeba
změnit organizační řád, nebo některý z organizačních předpisů CMTA je tento předpis
schvalován VV CMTA.
Seznam bodovaných technik při rozhodování zápasů thajského
boxu
1) Nejvíce hodnocenou technikou jsou kopy na hlavu. Jsou za 2 pomocné body.
2) Dále se vysoce hodnotí lokty. Přesný loket na hlavu po otočce nebo jiné složité pohybové
variantě je za 2 pomocné body. Méně přesný nebo nedůrazný loket může být ohodnocen i
jen 1 pomocným bodem.
3) Kop kolenem na hlavu je také za 2 pomocné body.
4) Kop kolenem nebo holení na střední, nebo nízké pásmo je za 1 bod. Stejný kop navázaný
na obranu je za 2 body.
5) Úder rukou do těla a hlavy je za 1 bod.
6) Strh nebo podmet v klinči je za 1 bod.
Kritéria pro hodnocení zápasu
1) Prvořadé kritérium je jasné prosazení svého stylu boje a zcela zjevná převaha v boji
jednoho z borců, tedy ať je styl boje útočný nebo obranný, jeden z borců soupeře
17
pravidelně a tvrdě zasahuje a druhý nikoliv. Jde tedy o četnost tvrdých a viditelných
zásahů.
2) Druhé rozhodující kritérium je tvrdost a razance v úderech a tedy destruktivnost úderů.
Jeden tvrdý úder je více než 2 lehké, dotekové údery. Pokud je boj na pomocné body
zhruba vyrovnán, ale jeden z borců dává viditelně razantnější a destruktivnější údery a
zvláště pokud je jimi soupeř zjevně poznamenán, musí kolo vyhrát tento závodník. Toto
pravidlo platí především ve chvíli, kdy oba závodníci používají zhruba stejně rozmanité
techniky, ale i v případě že jeden ze závodníků používá technicky snadnější údery a kopy,
ale zjevně se jimi v boji prosazuje a jeho soupeř používající složitější, ale méně
destruktivní techniky jej není schopen zastavit a jeho destrukci eliminovat.
3) Pokud oba borci mají na pomocné body zhruba stejně, tedy plus-mínus dva body, ale
jeden ze závodníků úspěšně zasahoval svého soupeře složitějšími technikami(vysoké
kopy, klinč apod.), vyhrává kolo tento závodník. Dalo by se říci, že pokud je boj na
pomocné body, tedy jednotlivé zásahy vyrovnaný, ale jeden ze závodníků prosazuje
tradiční thajský styl oproti boxerským technikám rukou, kolo vyhrává tento borec.
4) Pokud je boj mezi borci ZCELA vyrovnaný a to stylem i požívanými technikami a kolo
musí být přisouzeno jednomu z borců(např. Extra Round), měl by si kolo na svoji stranu
připsat aktivnější z obou závodníků, tedy ten který se více snažil boj tvořit.
18

Podobné dokumenty

Ceník tréninků - Olomouc

Ceník tréninků - Olomouc **** nejlépe leden,únor si zakoupí bojovník a člen MTO známku za 300,- CZK a potom má startovné na všech am.ligách a Maximus cupu CMTA v daném roce zdarma!! (platí pro kalendářní rok čili jen pro 2...

Více

WHAT`S

WHAT`S předlohy Stephena Kinga. Příběh dozorce Paula Edgecombea nás zavede do louisianské věznice 30-tých let. Na svůj trest tu čekají těžcí zločinci, jejichž dny na tomto světě jsou již sečteny. Vězňům i...

Více

MČR - pravidla účasti

MČR - pravidla účasti Každý závodník se u vážení prokazuje „Pasem závodníka“, do kterého se zapisuje jeho kompletní zápasová historie. Pas je možné pořídit na každém jednotlivém kole MČR. Každý zápasník musí navážit váh...

Více

Stáhni - Manažerská extraliga boxu (MEB)

Stáhni - Manažerská extraliga boxu (MEB) a trenýrkami musí být čára pasu zřetelně vyznačena elastickým, 10 cm širokým pásem. Borci musí mít tvrdý suspensor a musí používat chránič zubů, a to pro případ, že by je hostující boxeři potřebova...

Více

MISTROVSTVÍ ČR AMATÉRŮ

MISTROVSTVÍ ČR AMATÉRŮ Každý závodník se u vážení prokazuje „Pasem závodníka“, do kterého se zapisuje jeho kompletní zápasová historie. Pas je možné pořídit na každém jednotlivém kole MČR. Každý zápasník musí navážit váh...

Více