Odhad glomerulární filtrace

Komentáře

Transkript

Odhad glomerulární filtrace
Odhad glomerulární filtrace
Co je vyšetřováno?
Glomerulární filtrace (GF) se používá k hodnocení funkce ledvin. Glomeruly jsou
drobné filtry v ledvinách, které umožňují odstranění odpadních produktů z krve,
přitom zabraňují ztrátám důležitých součástí krve jako jsou např. bílkoviny a krevní
buňky. Stupeň filtrace se vyjadřuje jako množství krve, které je profiltrováno za
časovou jednotku. Přímé měření glomerulární filtrace je náročné, proto se častěji
používá její odhad.
Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek krve je získán ze žíly na paži pacienta. Podle použitého vzorce jsou potřebné
další údaje, jako je věk, pohlaví, rasa, výška a váha pacienta.
Jak je vyšetření využíváno?
Měření glomerulární filtrace je důležité pro sledování stavu funkce ledvin.Pokud je
postižení ledvin detekováno časně, je možné zabránit dalšímu zhoršování např. u
vysokého tlaku krve, cukrovky nebo i jiných léčitelných nemocí. Přímé měření
glomerulární filtrace je komplikované a náročné vyšetření. Proto lze snadněji provést
odhad glomerulární filtrace, který je založen na měření koncentrace kreatininu v séru.
Toto vyšetření je široce dostupné a běžně používané.
K odhadu glomerulární filtrace lze také provést tzv. clearance kreatininu. Toto
vyšetření vyžaduje provedení sběru moče ( obvykle za 24 hod), ve které se měří
kreatinin, aby bylo možno vypočítat clearance kreatininu.
Další metoda pro hodnocení funkce ledvin je měření sérové hladiny cystatinu C.
Tento test se začíná využívat stále častěji.
Kdy je vyšetření požadováno?
Odhad glomerulární filtrace nevyžaduje navíc žádné vyšetření. Pokud je ze vzorku
krve požadováno stanovení kreatininu, je možné spočítat odhadem i glomerulární
filtraci. Můžete si sami spočítat glomerulární filtraci, pokud použijete kalkulátor na
webových stránkách České společnosti klinické biochemie.
Co výsledek vyšetření znamená?
Ve srovnání s hodnotou kreatininu v séru odhad GF spolehlivěji detekuje poškození
funkce ledvin v časných stadiích. Výpočet odhadu je spolehlivější u pacientů se
sníženou funkcí ledvin. Normální hodnoty glomerulární filtrace jsou 1.5 – 2.0 ml/s.
GF pod 1ml/s znamená již mírné postižení funkce ledvin. Každý výsledek glomerulární
filtrace by měl být interpretován s ohledem na klinický stav a přítomné příznaky.
Stupně chronického poškození ledvin podle doporučení National Kidney Foundation:
Stupeň
postižení
ledvin
1
2
3
4
5
Klinický
popis
Normální GF
Mírný pokles
GF
Střední
pokles GF
Těžký pokles
GF
Selhání
funkce ledvin
GF(ml/s/1,73m²)
Další
> 1,5
Bílkovina nebo albumin v moči,
buňky nebo válce v moč.
sedimentu
1 - 1,49
0,50 - 0,99
0,25 - 0,49
< 0,25
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Glomerulární filtrace (GFR) i odhad glomerulární filtrace (eGFR) se zvyšuje během
těhotenství.
Měřená clearance se upřednostňuje před odhadem glomerulární filtrace v těchto
případech:
•
•
•
•
•
•
Pacienti se známým onemocněním ledvin (kteří mají např. v moči albumin
nebo bílkovinu)
Pacienti velmi staří nebo děti
Pacienti s extrémní hmotností (obézní, podvyživení)
Pacienti s neobvyklými dietními zvyky (např. vegetariáni)
Pacienti, u kterých se rychle mění renální funkce (např. akutní renální
onemocnění)
Pokud je nutné upravovat dávku léčiva (osoby, které užívají léky , které jsou
nefrotoxické)
Nejvíce všeobecně užívaným vzorcem pro výpočet odhadu glomerulární filtrace je
vzorec pro výpočet MDRD (Modification of Diet in Renal Disease study). Jednoduchá
verze vzorce zahrnuje pouze sérový kreatinin, věk a pohlaví,může být upravena s
ohledem na rasu pacienta.
Zdá se, že vhodným postupem pro odhad glomerulární filtrace je v současné době
rovnice Lund-Malmö (a standardizované stanovení kreatininu) pro dětské a dospělé
věkové pásmo.
Rovnice MDRD byla zpochybněna samotnými autory a nahrazena rovnicí CKD-EPI.
Vzhledem k populaci, na které byla odvozena, jsou ale pro evropské poměry
pravděpodobně vhodnější rovnice Lund-Malmö.
Literatura
webové stránky LabTest Online: eGF
A. Jabor, L. Straka, J. Franeková: Několik poznámek k současnému pohledu na
určování eGFR

Podobné dokumenty

Bližší informace o laboratorním vyšetření

Bližší informace o laboratorním vyšetření Související vyšetření: Kreatinin, Kreatininová clearance, Mikroalbuminurie, Cystatin C, Bílkovina v moči

Více

v roce 2010 - Puncovní úřad

v roce 2010 - Puncovní úřad úřadu předložit a ten je povinen tyto úkony bez zbytečného zdržení provést. Další snižování počtu zaměstnanců Puncovního úřadu pro rok 2011 by již reflektovalo v propouštění odborných pracovníků, p...

Více

Zde - Puncovní úřad

Zde - Puncovní úřad Ze strany orgánů EU či jednotlivých států EU doposud nebyl vysloven požadavek na rozšíření škály ryzostí zboží z drahých kovů obchodovaných v ČR. Tento problém není na evropské úrovni stále plně vy...

Více

Zde - Puncovní úřad

Zde - Puncovní úřad roce již příliš neporoste, což by mohlo mít dopad ve stabilizaci oživení trhu se šperky. Dopad celosvětové finanční krize na šperkařský průmysl se tedy již pravděpodobně mírní. Na vývoj situace mu...

Více

ročník 8 - číslo 2/2014

ročník 8 - číslo 2/2014 Insufficiency Cohort), činila prevalence fibrilace síní celkově 18 % a u účastníků starších než 70 let pak více než 25 % [5]. Vyšší věk, ženské pohlaví, kouření a anamnéza kardiovasku‑ lárního onem...

Více

Ledviny a vnitřní prostředí

Ledviny a vnitřní prostředí = U (koncentrace dané látky v moči) x V (objem moči) / P (koncentrace dané látky v plazmě) úvaha: GFR x P = U x V ... množství profiltrované látky z plasmy = množství látky v moči za jednotku času....

Více