InnoTrans 2016

Komentáře

Transkript

InnoTrans 2016
InnoTrans 2016
20 – 23 SEPTEMBER • BERLIN
International Trade Fair for Transport Technology
Innovative Components • Vehicles • Systems
InnoTrans 2016
Increase in the number of trade visitors
Nárůst počtu odborných návštěvníků
2014
133,595
2010
103,295
2012
121,066
2
InnoTrans 2016
IT ALL STARTS WITH
A STRATEGY
VŠECHNO ZAČÍNÁ
DOBROU STRATEGIÍ
Dialog for the future. A growing number of exhibitors and
trade visitors. Fully booked exhibition grounds. Ground­
breaking innovations. Valuable joint ventures. Inspiration
for the international rail industry. Welcome to InnoTrans –
Berlin – September 2016!
Neustálý dialog o budoucnosti. Vzrůstající počet v­ ystavovatelů
a návštěvníků. Plně obsazené výstaviště. Světové novinky.
­Důležité kooperace. Inspirace pro mezinárodní železniční branži.
Vítáme Vás na InnoTrans – Berlín – září 2016!
InnoTrans 2016
3
Outdoor Display
THE STAGE IS SET
VŠE JE PŘIPRAVENO
New ideas and technologies in their element. A 3,500
meter track system for railbound vehicles and transport
systems. A unique outdoor exhibition area and track
display.
Nové nápady a technologie ve svém živlu. 3 500 m
­ etrů
dlouhé kolejiště pro železniční vozidla a d
­ opravní sys­
témy. Unikátní venkovní veletržní plochy s výstavou
na kolejích.
Space for innovation
Prostor pro inovace
149
rail vehicles
kolejových vozidel
103,409
3,500 m
of exhibition space (net)
čistá výstavní plocha
track system
kolejí
140
world premieres
světových premiér
4
Outdoor Display
sqm
m2
Railbound vehicles for public and freight transport
Road-rail vehicles
Signaling systems
And much more
Kolejová vozidla pro osobní a nákladní dopravu
Dvoucestná vozidla
Signalizační technika
A další
Outdoor Display
5
Railway Technology
ON TRACK
FOR SUCCESS
NA CESTĚ
K ÚSPĚCHU
The next dimension is within reach. The largest industry
platform for rail transport. Trade visitors from 146 countries
and 2,761 exhibiting rail industry companies. Out­standing
innovations that create the future.
Nové dimenze jsou na dosah. Největší oborová platforma
pro železniční dopravu. Odborné publikum ze 146 zemí
a 2 761 mezinárodních společností železničního průmyslu.
Vynikající inovace, které utváří budoucnost.
Railbound vehicles for public and freight transport
Subassemblies and components: driving gears, energy/electrical engineering, couplings, brakes, etc.
Service for vehicles
And much more
Kolejová vozidla pro osobní a nákladní dopravu
Stavební stroje a komponenty (pohony, energie/elektrotechnika, spojky, brzdy, atd.)
Servis pro vozidla
A další
6
Railway Technology
Railway Technology
7
Railway Infrastructure
WHAT DRIVES US:
THE RIGHT CONNECTION
CO NÁS VEDE:
SPRÁVNÁ SPOJENÍ
Railways – the basis for urban development.
New lines link states, continents and nations.
Our global network. The right infrastructure
solutions, designed for the future.
Železnice – základ pro rozvoj měst. Nové cesty
propojují státy, kontinenty a národy. Naše globál­
ní síť. Kontinuální řešení vhodných infrastruktur,
určených pro bezpečnou budoucnost.
Construction work
Signaling and control systems
Planning and monitoring of construction works
Overhead line equipment
And much more
Realizace staveb
Signalizační a světelné technologie
Plánování a dozor nad stavebními pracemi
Vybavení pro trolejová vedení
A další
8
Railway Infrastructure
Railway Infrastructure
9
Interiors
WELCOME TO THE
COMFORT ZONE
VÍTEJTE V ZÓNĚ
KOMFORTU
Innovative technology to make sure passengers arrive
safely. Comfort and intuitive operating systems on
board. A growing focus on high-quality designs and
user-friendly solutions – across the globe.
Inovativní technologie dopraví cestující bezpečně do cíle.
Komfort a intuitivní operační systémy na palubě. Ros­
toucí důraz na kvalitní provedení, design a uživatelsky
příjemná řešení – po celém světě.
Exhibitor numbers
Počty vystavovatelů
2014
FROM
GERMANY
NĚMECKÝCH
1,092
10
Interiors
60% international exhibitors
60% mezinárodních vystavovatelů
TOTAL
CELKEM
2,761
FROM
ABROAD
ZAHRANIČNÍCH
1,669
Vehicle equipment and finishings
Lighting & glazing
Air conditioning systems
Security
Travel catering & comfort services
And much more
Vybavení vozidel a výstavba
Osvětlení a zasklení
Klimatizace
Bezpečnost
Travel catering & comfort services
A další
Interiors
11
Public Transport
NEXT STOP:
INNOVATION
PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA:
INOVACE
Diversity for a major event. An indispensible marketing
platform. Safety, information and service for public
transport.
Rozmanitost, kterou vyžadují velká nádraží. Nepostrada­
telná marketingová platforma. Bezpečnost, informace
a servis pro veřejnou dopravu.
Trade visitor impressions
Názory odborných návštěvníků
Would recommend
Doporučí dále
92.8%
Positive
overall impression
Celkově
positivní dojem
95.3%
Would participate again
Plánují
opětovnou návštěvu
93.9%
12
Public Transport
Communication and information technologies
Traffic management and data processing
Passenger fare management and information systems
Fixed structures
Services and consulting
And much more
Komunikační a informační technologie
Dopravní management a zpracování dat
Management jízdného a informační systémy pro cestující
Stacionární zařízení
Služby a poradenství
A další
* Source of all statistical details: Survey of exhibitors and trade visitors 2014
* Zdroj všech statistických údajů: Anketa pro vystavovatele a odborné návštěvníky z r. 2014
Public Transport
13
Tunnel Construction
NEW DIMENSIONS:
THE DIRECT APPROACH
NOVÉ DIMENZE:
PŘÍMÉ CESTY
Tunnel construction. An extremely challenging and
fasci­nating segment. Innovation leeway for materials,
machines, techno­logies and engineering services. New
directions for tomorrow‘s world.
Výstavba tunelů. Velmi náročný a fascinující seg­
ment. ­P rostor pro inovace v oblasti materiálů, strojů,
­technologických a inženýrských služeb. Nový směr
­pro budoucnost.
Tunnel boring machines
Construction products, machines and components
Safety features and finishing
Communication and maintenance
Services and consulting
And much more
Stroje a technologie pro hloubení tunelů
Stavební díly, stroje a příslušenství
Bezpečnostní technologie a výstavba
Komunikace a údržba
Služby a poradenství
A další
14
Tunnel Construction
Tunnel Construction
15
InnoTrans Convention
INDUSTRY DIALOG:
FUTURE OF MOBILITY
DIALOG V BRANŽI:
MOBILITA BUDOUCNOSTI
Exclusive, high-profile panel discussions. Contentious debates
on the latest visions of mobility. InnoTrans Convention 2016 –
a unique forum with top international representatives from
the industrial, political and transport communities.
Exklusivní pódiové diskuse na nejvyšší úrovni. Kontro­
verzní dialog na téma aktuální vize mobility. InnoTrans
­Convention 2016 – jedinečné fórum s mezinárodními
­velikány z oblasti průmyslu, dopravy a politiky.
DIALOG FORUM –
A FOCUS ON CURRENT THEMES
DIALOG FORUM – AKTUÁLNÍ TÉMATA
V CENTRU POZORNOSTI
DVF, German Transport Forum
UNIFE, Association of the European Rail Industry
VDB, German Railway Industry Association
VDV, Association of German Transport Companies
DVF, Německé dopravní fórum
UNIFE, Sdružení evropského železničního průmyslu
VDB, Svaz německého železničního průmyslu
VDV, Svaz německých dopravních společností
16
InnoTrans Convention
RAIL LEADERS’ SUMMIT –
TOP-LEVEL MEETING
RAIL LEADERS’ SUMMIT –
SETKÁNÍ ŠPIČKOVÉ KVALITY
BMVI, German Federal Ministry of Transport and Digital
Infrastructure
Deutsche Bahn
Messe Berlin
BVMI, Spolkové ministerstvo pro dopravu a digitální
infrastrukturu
Deutsche Bahn
Messe Berlin
INTERNATIONAL TUNNEL FORUM –
INDUSTRY EXPERTS
INTERNATIONAL TUNNEL FORUM –
EXPERTI Z ODBORNÉ OBLASTI
STUVA, Research Association for Underground
Transportation Facilities
STUVA, Výzkumná společnost pro podzemní
dopravní zařízení
PUBLIC TRANSPORT FORUM –
DEVELOPMENTS IN PUBLIC TRANSPORT
PUBLIC TRANSPORT FORUM –
VÝVOJ VEŘEJNÉ PŘEPRAVY OSOB
DVWG, German Association of Transport Sciences
ETC Transport Consultants
PBV, Planungsbüro für Verkehr
DVWG, Německá dopravně vědecká společnost
ETC Transport Consultants
PBV, Planungsbüro für Verkehr
PUBLIC TRANSPORT & INTERIORS (PTI)
HALL FORUM – DIRECT DIALOG
PUBLIC TRANSPORT & INTERIORS (PTI)
HALL FORUM – PŘÍMÉ DIALOGY
DB Suppliers’ Forum, Deutsche Bahn
International Design Forum, International Design
Center Berlin (IDZ)
DB Suppliers’ Forum, Deutsche Bahn
International Design Forum, International Design
Center Berlin (IDZ)
InnoTrans Convention
17
Dialog
MEET THE SUCCESS
ÚSPĚŠNÁ SETKÁNÍ
SPEAKERS’ CORNER –
AN EXCLUSIVE HOUR
SPEAKERS’ CORNER –
1 HODINA EXKLUZIVITY
60 minutes for InnoTrans exhibitors. International
experts. Innovations and industry information. Your
company and products. Insightful presentations created
by the individual exhibitors.
60 minut pro vystavovatele veletrhu InnoTrans. Mezinárodní
odborné publikum. Novinky a důležité informace z branže.
Vaše firma a její výrobky. Referenti si individuelně stanoví
obsah a průběh svých příspěvků.
CAREER & EDUCATION –
CAREERS, EDUCATION AND SCIENCE
CAREER & EDUCATION –
KARIÉRA, VZDĚLÁNÍ A VÝZKUM
Thinking one step ahead. The outlook for students
and trainees. The first step to a career in rail and public
transport.
Vždy být o krok napřed. Perspektivy pro žáky, studenty
a učně. První krůček v kariéře směrem k železniční dopravě
a veřejné přepravě osob.
CONTACT & WEB
KONTAKT & WEB
virtualmarket.innotrans.com
virtualmarket.innotrans.com
InnoTrans exhibitors and trade visitors stay in contact on
the Virtual Market Place® online platform. Information for
industry insiders all year round.
Online platforma nazvaná Virtual Market P
­ lace® určená
­v ystavovatelům a odborným návštěvníkům veletrhu
­InnoTrans – pravidelný kontakt a informace pro znalce
z branže 365 dní v roce.
innotrans.com
innotrans.com
A complete range of services for exhibitors available online:
Application forms
Travel and hotel information
Contact to a global network of representatives
and more
Široká paleta servisních služeb pro mezinárodní v­ ystavovatele
přístupná pohodlně a online:
Přihlašovací dokumentace
Informace o ubytování a cestovních možnostech
Kontakty na rozsáhlou síť našich reprezentantů
po celém světě
A více
Team InnoTrans
T +49 30 3038 2376
F +49 30 3038 2190
www.innotrans.com
[email protected]
Team InnoTransPořadatel
T +49 30 3038 2376
Messe Berlin GmbH
F +49 30 3038 2190
Messedamm 22
www.innotrans.com
14055 Berlin, Germany
[email protected]
Organizer
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin, Germany
ONE CITY — ENDLESS OPPORTUNITIES
Unwind after a successful day at the trade fair. Berlin’s
nightlife is urban, diverse and truly unique. The world‘s most
exciting city. We look forward to seeing you.
18
Dialog
MĚSTO MNOHA TVÁŘÍ. –
PRVOTŘÍDNÍ ZÁBAVA V BERLÍNĚ.
Odpočiňte si po úspěšném dni na veletrhu. Užijte si noční
velkoměsto, jeho různorodost a jedinečnost. Berlín je nejvíce
vzrušující město na světě. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Dialog
19
English / Czech

Podobné dokumenty

InnoTrans 2016

InnoTrans 2016 původních i nových vystavovatelů a v rostoucím počtu odborných návštěvníků. Vítejte na předním světovém veletrhu železničního průmyslu – InnoTrans 2016 v Berlíně.

Více

Přehled veletrhů 2013

Přehled veletrhů 2013 MSV – veletržní tahoun Mezinárodní strojírenský veletrh je vedoucí průmyslový veletrh ve střední Evropě s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 75 000 návštěvníků z 59 zemí světa. Více j...

Více

Tower II

Tower II Tower II je součástí komplexu dvou výškových budov, které nabízí 3 podzemní patra s parkovacími stáními, v přízemí je moderní recepce, obchody a kavárna. V celém areálu Spielberk Office Centre jsou...

Více

Průběh nervosvalových komplikací u pacientů v intenzivní péči 1

Průběh nervosvalových komplikací u pacientů v intenzivní péči 1 onemocnění mění a reflektuje aktuální stav pacienta v intenzivní péči → nutnost

Více

Přeshraniční Newsletter č.4

Přeshraniční Newsletter č.4 všech oblastí, které mohou být popsány pomocí statistických ukazatelů, a to jak ze zjišťování ČSÚ, tak i z jiných zdrojů. V jed-

Více