výroční zpráva 2015

Komentáře

Transkript

výroční zpráva 2015
V ÝRO Č N Í ZP R ÁVA 2 0 1 5
OBSAH
SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ORGÁNY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ A CERTIFIKACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OBLAST LIDSKÝCH ZDROJŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VZDĚLÁVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
FINANČNÍ ČÁST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2015 . . 33
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
SÍDLA A POBOČKY SPOLEČNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
KONTAKTNÍ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
PST CLC, a.s. v roce 2015
25 let od založení společnos
3 roky úspěšný člen japonské skupiny Mitsui-Soko
7. rokem v řadě rostoucí hospodářské výsledky
Založení a provoz dceřiné společnos PST Hungary v Maďarsku
Dánská společnost Prime Cargo novým členem skupiny Mitsui-Soko v Evropě
ČSAD Invest Logis cs nový obchodní partner na Slovensku
Rozšíření celních služeb o „Tranzit vnějšího společenství“
v nově otevřené pobočce v Domažlicích
Tržby v objemu 632 milionů Kč
Zisk před zdaněním 41 milionů Kč
Cer fikace podle normy OHSAS 18001:2007
PST CLC, a.s., člen japonské skupiny Mitsui-Soko, svým partnerům poskytuje provázaný
řetězec logis ckých služeb od přepravy zboží námořní, leteckou či pozemní cestou, po
proclení zboží ve vlastní sí veřejných i neveřejných celních pracovišť, až po jeho uskladnění
a variabilní zpracování v logis ckých centrech rozmístěných po celé České republice.
2 PPST
ST CLC, aa.s.
.s . / V Ý RO
OČNÍ ZPR
RÁ
Á
ÁVA
VA 2 0 1 5
KAPITOLA I.
SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Vážení obchodní přátelé,
s hrdos můžeme konstatovat, že společnost PST CLC v roce 2015 dosáhla opět hospodářského růstu, a to již
sedmým rokem po sobě. Takto vynikajících výsledků jsme dosáhli díky zodpovědné a poc vé práci zaměstnanců PST
CLC i důvěře obchodních partnerů, kterou si získáváme stálým zlepšováním našich služeb.
Ve dnech vydání této výroční zprávy je tomu již 25 let od založení naší společnos . V uplynulém roce jsme překročili
hranice České republiky založením dceřiné společnos PST Hungary v Maďarsku, ve které zajišťujeme komplexní
logis cké služby pro našeho nového partnera, společnost Zoltek Zrt. Nadto do naší evropské rodiny Mitsui-Soko
přibyla dánská společnost Prime Cargo A/S jako nová akvizice naší mateřské společnos , takže nyní můžeme nabízet
svým partnerům nová logis cká řešení i v dalších zemích Evropy.
Rok 2015 byl pro nás rokem růstu prostřednictvím řady nových obchodních příležitos , ale také rokem upevňování
vztahů s partnery stávajícími. Mezi nejvýznamnější z nich patří už roky prověřená spolupráce s partnery Con nental
Barum, Philip Morris ČR, Foxconn CZ, TRCZ, Mitsui Chemicals EU, díky nimž šíříme dobré jméno PST CLC mezi
významnými japonskými i světovými společnostmi.
PŘEPRAVNÍ SLUŽBY se v roce 2015 staly růstovým pilířem našeho por olia služeb. Svým partnerům zajišťujeme
přepravy námořní, letecké a pozemní do celého světa. Došlo k nárůstu objemu realizací přepravovaných zásilek,
a to především v námořních a pozemních přepravách. V polovině roku jsme zahájili spolupráci se silným rejdařem
COSCO. V jejich řetězci přeprav kontejnerů z řeckého přístavu Pireus pro zákazníky v České republice zajišťujeme
služby poslední míle z terminálu Černá za Bory. Díky naší flexibilitě a vysoké kvalitě dodávané služby se vzájemná
spolupráce osvědčila a již připravujeme nové inova vní projekty zrychlující import a export zboží do a ze střední
Evropy.
SKLADOVÉ SLUŽBY A INTERNÍ LOGISTIKU provozujeme v České republice v 8 logis ckých centrech v Čechách a na
Moravě o celkové skladové rozloze přesahující 70.000 m2. V nich provozujeme jak interní logis ku na klíč, tak také
veřejné sklady. Dařilo se nám rozšiřovat skladové plochy jednak díky nárůstu objemů spolupráce se stávajícími
partnery, ale také získáváním partnerů nových.
CELNÍ SLUŽBY provozujeme na 14 pracoviš ch na Moravě a v Čechách, což z nás činí předního dodavatele celních
služeb v České republice. V roce 2015 jsme otevřeli pracoviště v Domažlicích, na kterém poskytujeme novou službu
„Tranzit vnějšího společenství“ z přístavů v SRN a ve Slovinsku.
Strategie PST CLC, která nás vede k úspěchu, stojí na několika základních myšlenkách. Rozhodně musíme a chceme
prohlubovat synergie v rámci skupiny Mitsui-Soko. Dále hodláme být i nadále spolehlivým a proak vním partnerem
našim zákazníkům a v neposlední řadě je nezbytné pečovat o neustálý rozvoj hlavního činitele našeho úspěchu, tedy
zaměstnanců společnos .
Dovolte mi proto poděkovat všem Vám, váženým obchodním partnerům i všem zaměstnancům firmy, za věrnost
a důvěru v PST CLC. Těšíme se na další spolupráci s Vámi a na příležitost přinášet Vám i nadále progresivní logis cká
řešení.
V Ostravě 21. 3. 2016
Vít Votroubek
Předseda představenstva PST CLC, a.s.
3
KAPITOLA II.
O SPOLEČNOSTI
II. 1. ORGÁNY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2015
Představenstvo
Dozorčí rada
Vít Votroubek, předseda
Ing. Miroslav Bradna, místopředseda
Ing. Jiří Bradna, člen
Kenji Takatoh, člen
Hajime Ogawa, člen
Jesper Magnus Hoilund, člen
Isao Aramaki, předseda
Ing. Vojtěch Brouček, člen
Ing. Pavlína Otýpková, člen
II. 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
ŽnjŽƌēşƌĂĚĂ
PST CLC, a.s.
WƎĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀŽ
^ĞŬƌĞƚĂƌŝĄƚLJĚŝďLJĂKƐƚƌĂǀĂ
^ƉƌĄǀĂďƵĚŽǀKƐƚƌĂǀĂ
\ĞĚŝƚĞů
ĐĞůŶşĐŚ
ƐůƵǎĞď
^^ƉĞĐŝĂůŝƐƚĠ
^ĞĐŚLJ
sljŬŽŶŶljƎĞĚŝƚĞů
\ĞĚŝƚĞůůŽŐŝƐƟŬLJ
ĂƉƎĞƉƌĂǀ
>DŽĚƎŝĐĞ
>>ŽǀŽƐŝĐĞ
>^ǀŝŶŽǀ
>jǎŝĐĞ
>ĚŝďLJ
^DŽƌĂǀĂ
^ƉĞĚŝĐĞWƌĂŚĂ
\ĞĚŝƚĞůƉƌŽ
ŽďĐŚŽĚŶşƌŽnjǀŽũ
&ŝŶĂŶēŶş
ƎĞĚŝƚĞů
KďĐŚŽĚŶş
ŽĚĚĢůĞŶş
jēĞƚŶŝĐƚǀş
ĂĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ
^ƉĞĚŝĐĞKƐƚƌĂǀĂ
WƌŽũĞŬƚŽǀĠ
ŽĚĚĢůĞŶş
EĄŵŽƎŶş
ĂůĞƚĞĐŬĄƉƎĞƉƌĂǀĂ
ŝƐƚƌŝďƵĐĞWƌĂŚĂ
4 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
WŽƌĂĚĐŝ
ǀljŬŽŶŶĠŚŽƎĞĚŝƚĞůĞ
,Z
/^\
>^ƚƌĄŶēŝĐĞ
>WŽŚŽƎĞůŝĐĞ
><ƵƚŶĄ,ŽƌĂ
EĄŬƵƉ
II. 3. INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ A CERTIFIKACE
PST CLC, a.s. je cer fikována společnos Lloyd’s Register LRQA postupně pro oblast kvality (2000), environmentu (2010)
a OHSAS (2012). Re-cer fikace systému probíhá 1x za 3 roky na všech logis ckých centrech a vybraném vzorku celních
služeb a spedičních pracovišť. 2 x ročně probíhají externí dozorové audity na vy povaných pracoviš ch tak, aby v průběhu
tříleté periody byla externímu auditu podrobena všechna pracoviště.
Už 5. re-cer fikační audit proběhl právě v roce 2015. Byly prověřovány všechny naše činnos , a to na těchto pracoviš ch:
Logis cká centra
- Kutná Hora, Zdiby, Úžice, Lovosice, Modřice, Pohořelice, Ostrava-Svinov, Strančice
Celní deklarace
- Zdiby, Ruzyně, Foxconn, Ostrava-Dolní oblast, Mošnov
Forwarding
- Zdiby, Spedice Ostrava
Standardy posouzení: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
Shrnu výsledku hodnocení:
1) Rozsah a cíle auditu byly naplněny v plném rozsahu. Vedoucí auditor konstatoval, že implementovaný systém
managementu kvality, životního prostředí a bezpečnos práce:
• Nadále naplňuje požadavky auditních kritérií a rozsahu cer fikace
• Je funkční a dává záruku naplňování požadavků zákazníků, prevence znečištění životního prostředí a rizik bezpečnos
a ochrany zdraví při práci
• Jeho výkonnost zajišťuje naplnění cílů systému managementu
2) Silnou stránkou ISŘ je neustálé zlepšování:
• Zlepšování nástrojů řízení realizačních procesů implementací moderních SW nástrojů
• Zlepšování a rozšiřování služeb zákazníkům
• Snižování spotřeb energií, zvyšování procenta odpadů k recyklaci
• Preven vní opatření v oblas bezpečnos práce a požární ochrany
• Analýzy a hodnocení možnos ekologické újmy
• Nově zavedené hodnocení zaměstnanců (kompetenční model)
• Stále rostoucí kvalita personálu s dlouhodobými zkušenostmi a nadstandardním přístupem k požadavkům zákazníků
• Posílení oblas obchodu a rozvoje společnos
3) Na základě výše uvedeného byla prodloužena platnost cer fikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS
18001:2007 v rozsahu „Poskytování celních, spedičních a logis ckých služeb a logis ckých služeb s přidanou hodnotou
na další tříleté období.
PST CLC, a.s. je členem těchto odborných sdružení:
Svaz spedice a logis ky
České republiky
Port of Hamburg
Hospodářská komora
České republiky
Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje
Czech Trade
5
II. 4. OBLAST LIDSKÝCH ZDROJŮ
Personální vývoj reagoval na rozvoj obchodních ak vit především v segmentu logis ky, což se projevilo navýšením počtu
zaměstnanců opro předchozím obdobím.
Průměrné přepočtené stavy zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2014 sice navýšily jen o 16 pracovníků na 320, nicméně
k 31. 12. 2015 společnost zaměstnávala 345 zaměstnanců, což je opro předchozímu období nárůst o 44 zaměstnanců.
Průměrná měsíční mzda dosáhla v roce 2015 výše 25 587 Kč.
WƌƽŵĢƌŶljǀljĚĢůĞŬǀƟƐ͘<ē
WƎĞƉŽēƚĞŶljƐƚĂǀnjĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ
340
2012
2013
2014
2015
320
2012
2013
2014
2015
24,5
25,3
25,1
25,6
26
25,5
300
25
280
260
24,5
240
24
220
23,5
200
258
298
304
320
WƌŽĚƵŬƟǀŝƚĂnjƚƌǎĞďǀƟƐ͘<ē
WƎŝĚĂŶĄŚŽĚŶŽƚĂŶĂnjĂŵĢƐƚŶĂŶĐĞǀƟƐ͘<ē
700
2012
2013
2014
2015
2 100
2012
2013
2014
2015
ϭϱϬϱ
ϭϳϵϳ
ϭϴϱϲ
ϭϵϳϲ
1 800
600
1 500
500
1 200
400
900
300
600
200
300
100
0
0
527
601
604
6 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
610
II. 5. VZDĚLÁVÁNÍ
Vedení společnos PST CLC považuje vzdělávání zaměstnanců za neustálý proces ak vního získávání nového poznání
a porozumění směřujícího k využi nových znalos v praxi. Proto inves ce do vzdělávání pokládá za klíčové, a to jednak
pro zvyšování kvalifikace, profesionality a jazykové vybavenos zaměstnanců, tak také jako mo vační nástroj ke zvyšování
úrovně jejich výkonu. Široce je tak podporována inicia va zaměstnanců o sebevzdělávání.
Vzdělávací strategie PST CLC se nemění, zaměřuje se na I. Rozvoj kompetencí a manažerských dovednos vedoucích
pracovníků a obchodníků, II. Prohlubování odbornos specialistů, III. Výuku cizích jazyků, IV. Rozvoj bezpečnos
a ochrany zdraví při práci, ochranu životního prostředí.
I. Rozvoj kompetencí a manažerských dovednos vedoucích pracovníků a obchodníků
probíhá průběžně po celý rok na základě výsledků Hodnocení úrovně jejich kompetencí, které si společnost zvolila u svých
vedoucích pracovníků za rozhodující s cílem podporovat jejich krea vní myšlení a chuť k osobnímu i firemnímu růstu.
II. Prohlubování odbornos
specialistů je nezbytnos , neboť zkvalitňování služeb zákazníkům je cílem podnikání PST CLC. Logis ci, disponen všech
druhů přeprav, odborníci na celní problema ku se pravidelně účastní školení, která zvyšují jejich odbornost, znalos
legisla vy a znalos nových technologií.
III. Výuka cizích jazyků
zaměstnanců napříč celou společnos je v PST CLC samozřejmos , jednak jako důležitý předpoklad pro výkon jejich práce,
tak také jako nezbytnost vyplývající ze skutečnos , že je členem globální skupiny Mitsui-Soko.
IV. Rozvoj bezpečnos a ochrany zdraví při práci, ochrana životního prostředí
jsou projevem vysoké kultury podnikání PST CLC. Opakovaným proškolováním zaměstnanců dosahuje společnost v této
oblas vysoké úrovně spočívající v absenci pracovních úrazů. U svých zaměstnanců společnost podporuje občanské
uvědomění k ochraně životního prostředí všude tam, kde má svá působiště.
Náklady na vzdělávání v roce 2015 vzrostly opro roku 2014 o 20% a v tomto trendu bude společnost pokračovat.
7
II. 6. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE
sljŶŽƐLJnjďĢǎŶĠēŝŶŶŽƐƟǀůĞƚĞĐŚϮϬϭϮͲϮϬϭϱǀŵŝů͘<ē
2012
2013
2014
2015
Ϯϰϰ
ϮϬϮ
ϭϵϬ
^ƉĞĚŝĐĞĂĚŝƐƚƌŝďƵĐĞ
ϭϮϳ
Ϯϱϵ
ϮϳϬ
>ŽŐŝƐƟŬĂ
ϭϴϴ
ĞůŶşƐůƵǎďLJ
Ostatní
ϳϬ
3
ϴϰ
Ϯ
ϴϵ
ϵϭ
3
ϰ
ϯϴϴ
ϱϯϱ
ϱϲϰ
ϲϯϮ
Celkem
sljŶŽƐLJǀŵŝů͘<ē
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2012
2013
WƎŝĚĂŶĄŚŽĚŶŽƚĂǀŵŝů͘<ē
2014
2015
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
2012
2013
2014
2015
136
179
183
195
0
388
535
564
632
,sǀŵŝů͘<ē
50
Ϯϵϯ
2012
2013
ZĞŶƚĂďŝůŝƚĂnjƉƌŽǀŽnjŶşēŝŶŶŽƐƟǀй
2014
2015
10 %
40
8%
30
6%
20
4%
10
2%
0
0%
29 | 21
37 | 33
39 | 32
HV provozní
8 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
,sƷēĞƚŶş
44 | 40
2012
2013
2014
7,52 %
6,91 %
6,97 %
2015
6,92 %
II. 7. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V DALŠÍCH LETECH
Rok 2015 byl pro společnost úspěšným rokem, co se progresu obchodních ak vit týče. Nejen že jsme zachovali
kon nuitu rozvoje všech našich činnos , rovněž jsme získali nového klíčového zákazníka, fy Zoltek. Činnos pro
tohoto klienta zajišťuje naše dceřiná společnost v Maďarsku a rozhodně se budeme snažit naše ak vity rozvíjet i pro
další potencionální klienty tohoto regionu.
Další rozvoj předpokládáme ve využi synergických efektů s naší novou sesterskou společnos Prime Cargo A/S,
která je součás evropské čás skupiny od května 2015. Rovněž v rámci celé skupiny Mitsui-Soko se budeme i nadále
podílet na mezinárodních projektech, které mohou přinést obchodní rozvoj i naší společnos .
Stejně důležité jako rozvoj je však i zachování vysoké kvality a komplexnos námi poskytovaných služeb stávajícím
klientům.
Proto i nadále budeme investovat do zvyšování odbornos našich zaměstnanců, a to v profesní i jazykové oblas .
II. 8. AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE
Vzhledem k předmětu podnikání společnos , kterým je poskytování služeb v oblas logis ky, spedice a celních
služeb, nevyvíjí společnost žádné ak vity v oblas výzkumu a vývoje.
II. 9. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Společnost dodržela v roce 2015 všechny zákony, předpisy a normy týkající se ochrany životního prostředí.
II. 10. ÚDAJ O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ
Organizační složka v Polsku byla na základě rozhodnu jediného akcionáře při výkonu působnos valné hromady
společnos zrušena a k 31. 12. 2014 vstoupila do likvidace. K 31. 12. 2015 nebyl ještě proces likvidace ukončen.
II. 11. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Likvidace Polské organizační složky byla ukončena k 29. 2. 2016. Jiné významné skutečnos , které by byly významné pro
naplnění účelu výroční zprávy, po rozvahovém dni nenastaly.
9
10 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
FINANČNÍ ČÁST
11
KAPITOLA III.
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2015
Název společnos :
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
PST CLC, a.s.
Nádražní 969/112, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
akciová společnost
253 97 249
Součás účetní závěrky:
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích
Příloha
Účetní závěrka byla sestavena dne 21. 3. 2016.
Statutární orgán účetní jednotky
Vít Votroubek
Předseda představenstva
Ing. Jiří Bradna
Člen představenstva
12 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
Podpis
ROZVAHA v plném rozsahu
PST CLC, a.s.
IČO: 253 97 249
k datu
31. 12. 2015
(v sících Kč)
Nádražní 969/112
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
31. 12. 2015
Bru o
Korekce
31. 12. 2014
Ne o
Ne o
AKTIVA CELKEM
451 718
93 944
357 774
319 594
B.
Dlouhodobý majetek
104 419
58 528
45 891
41 820
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
8 520
7 521
999
1 306
B.I.3.
So ware
8 520
7 521
999
1 201
B.I.7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
B.II.2.
Stavby
B.II.3.
105
85 223
51 007
34 216
39 625
3 299
1 684
1 615
2 234
Samostatné hmotné movité věci
a soubory hmotných movitých věcí
68 334
46 454
21 880
25 764
B.II.9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
13 590
2 869
10 721
11 627
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
10 676
10 676
889
B.III.1.
Podíly - ovládaná osoba
10 380
10 380
B.III.5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
296
296
889
C.
Oběžná ak va
299 281
263 088
C.I.
Zásoby
223
223
241
C.I.1.
Materiál
113
113
188
C.I.5.
Zboží
110
110
53
C.III.
Krátkodobé pohledávky
207 435
35 416
172 019
191 318
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
152 207
4 237
147 970
120 590
C.III.6.
Stát - daňové pohledávky
4 655
4 655
2 893
C.III.7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
8 135
8 135
8 201
C.III.8.
Dohadné účty ak vní
4 150
4 150
2 561
C.III.9.
Jiné pohledávky
7 109
57 073
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
127 039
127 039
71 529
C.IV.1.
Peníze
444
444
398
C.IV.2.
Účty v bankách
126 595
126 595
71 131
D. I.
Časové rozlišení
12 602
12 602
14 686
D.I.1.
Náklady příš ch období
11 501
11 501
14 456
D.I.3.
Příjmy příš ch období
1 101
1 101
230
334 697
38 288
35 416
31 179
13
31. 12. 2015
31. 12. 2014
PASIVA CELKEM
357 774
319 594
A.
Vlastní kapitál
263 062
238 955
A.I.
Základní kapitál
80 010
80 010
A.I.1.
Základní kapitál
80 010
80 010
A.II.
Kapitálové fondy
42 735
42 735
A.II.1.
Ážio
42 690
42 690
A.II.2.
Ostatní kapitálové fondy
45
45
A.III.
Fondy ze zisku
12 831
A.III.1.
Rezervní fond
12 831
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
100 208
71 778
A.IV.1.
Nerozdělený zisk minulých let
100 208
71 778
A.V.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - )
40 109
31 601
B.
Cizí zdroje
87 303
76 834
B.I.
Rezervy
1 293
1 293
B.I.4.
Ostatní rezervy
1 293
1 293
B.II.
Dlouhodobé závazky
963
1 831
B.II.10.
Odložený daňový závazek
963
1 831
B.III.
Krátkodobé závazky
85 047
73 710
B.III.1.
Závazky z obchodních vztahů
61 827
42 592
B.III.5.
Závazky k zaměstnancům
6 864
5 934
B.III.6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
4 019
3 474
B.III.7.
Stát - daňové závazky a dotace
985
1 669
B.III.8.
Krátkodobé přijaté zálohy
4 624
11 768
B.III.10.
Dohadné účty pasivní
3 688
4 921
B.III.11.
Jiné závazky
3 040
3 352
C. I.
Časové rozlišení
7 409
3 805
C.I.1.
Výdaje příš ch období
7 409
3 562
C.I.2.
Výnosy příš ch období
14 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
243
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění
období končící
k 31. 12. 2015
(v sících Kč)
PST CLC, a.s.
IČO: 253 97 249
Nádražní 969/112
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Období do
31. 12. 2015
Období do
31. 12. 2014
I.
Tržby za prodej zboží
353
286
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
351
224
+
Obchodní marže
2
62
II.
Výkony
632 220
564 101
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
632 220
564 101
B.
Výkonová spotřeba
437 065
380 683
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
13 034
14 736
B.2.
Služby
424 031
365 947
+
Přidaná hodnota
195 157
183 480
C.
Osobní náklady
139 532
129 868
C.1.
Mzdové náklady
99 130
92 762
C.2.
Odměny členům orgánů obchodní korporace
1 678
1 188
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
33 911
31 523
C.4.
Sociální náklady
4 813
4 395
D.
Daně a poplatky
219
261
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
10 674
10 949
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
887
635
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
887
635
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
336
499
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
336
499
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblas a komplexních
nákladů příš ch období
-103
1 450
IV.
Ostatní provozní výnosy
208 014
218 955
H.
Ostatní provozní náklady
209 663
220 753
*
Provozní výsledek hospodaření
43 737
39 290
X.
Výnosové úroky
183
378
XI.
Ostatní finanční výnosy
10 470
6 957
O.
Ostatní finanční náklady
13 084
6 659
*
Finanční výsledek hospodaření
-2 431
676
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
1 197
8 365
Q 1.
- splatná
2 065
8 904
Q 2.
- odložená
-868
-539
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
40 109
31 601
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
40 109
31 601
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
41 306
39 966
15
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
k datu
31. 12. 2015
(v sících Kč)
Nádražní 969/112
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Základní
kapitál
Stav k 31. 12. 2013
80 010
Kapitálové
fondy
42 735
Rozdělení výsledku
hospodaření
Fondy
Nerozdělený Neuhrazená
ze zisku,
zisk minulých
ztráta
rezervní fond
let
minulých let
57 965
32 471
2 656
29 815
-32 471
-16 002
Výsledek hospodaření
za běžné období
80 010
42 735
12 831
Rozdělení výsledku
hospodaření
Zrušení rezervního
fondu
-12 831
Vyplacené podíly na
zisku
16 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
42 735
223 356
-16 002
31 601
71 778
31 601
238 955
31 601
-31 601
12 831
-16 002
80 010
VLASTNÍ
KAPITÁL
CELKEM
31 601
Výsledek hospodaření
za běžné období
Stav k 31. 12. 2015
Výsledek
hospodaření
běžného
účetního
období
10 175
Vyplacené podíly na
zisku
Stav k 31. 12. 2014
PST CLC, a.s.
IČO: 253 97 249
100 208
-16 002
40 109
40 109
40 109
263 062
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CASH FLOW
období končící
k 31. 12. 2015
(v sících Kč)
PST CLC, a.s.
IČO: 253 97 249
Nádražní 969/112
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Období do
31. 12. 2015
P.
Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Období do
31. 12. 2014
71 529
76 957
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnos (provozní činnost)
Z.
Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním
41 306
39 966
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
10 189
12 498
A.1.1.
Odpisy stálých ak v
10 674
10 949
A.1.2.
Změna stavu opravných položek a rezerv
-103
1 450
A.1.3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých ak v
-551
-136
A.1.5.
Nákladové a výnosové úroky
-183
-378
A.1.6.
Opravy o ostatní nepeněžní operace
352
613
A.*
Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu
51 495
52 464
A.2.
Změna stavu pracovního kapitálu
37 888
-26 388
A.2.1.
Změna stavu pohledávek a časového rozlišení ak v
22 103
-20 839
A.2.2.
Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív
15 767
-5 562
A.2.3.
Změna stavu zásob
18
13
A.**
Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami
89 383
26 076
A.3.
Vyplacené úroky
A.4.
Přijaté úroky
183
378
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
-3 267
-12 169
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnos
86 299
14 285
-15 674
-4 346
887
635
-14 787
-3 711
Peněžní toky z inves ční činnos
B.1.
Výdaje spojené s naby m stálých ak v
B.2.
Příjmy z prodeje stálých ak v
B.***
Čistý peněžní tok z inves ční činnos
Peněžní toky z finančních činnos
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu
-16 002
-16 002
C.2.6.
Vyplacené podíly na zisku
-16 002
-16 002
C.***
Čistý peněžní tok z finanční činnos
-16 002
-16 002
F.
Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
55 510
-5 428
R.
Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
127 039
71 529
17
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2015
Název společnos :
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
PST CLC, a.s.
Nádražní 969/112, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
akciová společnost
253 97 249
OBSAH
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
OBECNÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IDENTIFIKACE SKUPINY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
ÚČETNÍ METODY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DROBNÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FINANČNÍ MAJETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZÁSOBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POHLEDÁVKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZÁVAZKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FINANČNÍ LEASING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPLATNÁ DAŇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODLOŽENÁ DAŇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SNÍŽENÍ HODNOTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VÝNOSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POUŽITÍ ODHADŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZÁSOBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPLATNÉ DLUHY Z TITULU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DAŇOVÉ NEDOPLATKY . . . . . . . . . .
VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NÁKUPY SLUŽEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FINANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CELKOVÉ NÁKLADY NA ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI/AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI . . . . . . . . . . . .
UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
29
29
29
32
32
32
32
18 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
19
19
19
20
21
22
1. OBECNÉ ÚDAJE
1.1. Založení a charakteris ka společnos
Účetní jednotka PST CLC, a.s. byla založena 26. února 1998 a vznikla dne 30. června 1998 zápisem do obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1895.
Hlavní oblas , na níž je zaměřena činnost společnos (předmět podnikání), je poskytování služeb v oblas logis ky,
spedice a celních služeb.
Sídlo společnos
PST CLC, a.s.
Nádražní 969/112, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Česká republika
IČO: 253 97 249
Polská organizační složka
PST CLC A.S. (SPÓŁKA AKCYJNA) Oddział w Polsce (v likvidaci)
Lipowej 1, SMOLEC, 555-080 Katy Wrocławskie
Poland
NIP 101-00-05-382
Akcionáři společnos
Jediným akcionářem společnos k 31. 12. 2015 je společnost Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. vlastnící akcie společnos
o celkové jmenovité hodnotě 80 010 000 Kč, což představuje 100 % podíl na základním kapitálu emitenta.
1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
V průběhu roku 2015 byly ve společnos zaznamenány změny, jejichž přehled je uveden v tabulce a dále v textu.
Zápis
Původní údaj
Nový údaj
Člen představenstva
Předseda představenstva
Člen dozorčí rady
Rudolf Malý
Vít Votroubek
Jesper Magnus Hoilund
Vít Votroubek
Ing. Vojtěch Brouček
Vznik členství
1. 10. 2015
1. 10. 2015
1. 10. 2015
K 1. 10. 2015 bylo představenstvo doplněno o nového člena, kterým je p. Jesper Magnus Hoilund. Další změnou roku
2015 je změna na pozici předsedy představenstva, kterou aktuálně zastává p. Vít Votroubek.
19
1.3. Organizační struktura společnos
Společnost je rozdělena dle charakteru poskytovaných služeb na výkonné divize, kterými jsou Logis ka, Spedice
a Celní služby. Tyto divize zabezpečují technické a obchodní funkce nutné k vlastnímu fungování a výkonu činnos
v rozsahu předmětu podnikání a svěřených kompetencí.
Správní divize se zabývá strategickým řízením, správou finančních zdrojů, vedením účetnictví, poskytováním právních služeb a zabezpečuje personální záležitos .
ŽnjŽƌēşƌĂĚĂ
PST CLC, a.s.
WƎĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀŽ
^ĞŬƌĞƚĂƌŝĄƚLJĚŝďLJĂKƐƚƌĂǀĂ
^ƉƌĄǀĂďƵĚŽǀKƐƚƌĂǀĂ
\ĞĚŝƚĞů
ĐĞůŶşĐŚ
ƐůƵǎĞď
^^ƉĞĐŝĂůŝƐƚĠ
^ĞĐŚLJ
sljŬŽŶŶljƎĞĚŝƚĞů
\ĞĚŝƚĞůůŽŐŝƐƟŬLJ
ĂƉƎĞƉƌĂǀ
>DŽĚƎŝĐĞ
>>ŽǀŽƐŝĐĞ
>^ǀŝŶŽǀ
>jǎŝĐĞ
>ĚŝďLJ
^DŽƌĂǀĂ
^ƉĞĚŝĐĞWƌĂŚĂ
\ĞĚŝƚĞůƉƌŽ
ŽďĐŚŽĚŶşƌŽnjǀŽũ
&ŝŶĂŶēŶş
ƎĞĚŝƚĞů
KďĐŚŽĚŶş
ŽĚĚĢůĞŶş
jēĞƚŶŝĐƚǀş
ĂĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ
^ƉĞĚŝĐĞKƐƚƌĂǀĂ
WƌŽũĞŬƚŽǀĠ
ŽĚĚĢůĞŶş
EĄŵŽƎŶş
ĂůĞƚĞĐŬĄƉƎĞƉƌĂǀĂ
ŝƐƚƌŝďƵĐĞWƌĂŚĂ
20 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
WŽƌĂĚĐŝ
ǀljŬŽŶŶĠŚŽƎĞĚŝƚĞůĞ
,Z
/^\
>^ƚƌĄŶēŝĐĞ
>WŽŚŽƎĞůŝĐĞ
><ƵƚŶĄ,ŽƌĂ
EĄŬƵƉ
1.4. Iden fikace skupiny
Ve skupině je nastaveno holdingové uspořádání, kdy konečnou řídící společnos je Mitsui-Soko Holdings.
Společnost provozně spadá do skupiny evropských společnos řízených Mitsui-Soko Interna onal, viz obrázek.
MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd.
MITSUI-SOKO
Co., Ltd.
Tokyo, Japan
MITSUI-SOKO
LOGISTICS
Co., Ltd.
MITSUI-SOKO
EXPRESS
Co., Ltd.
MITSUI-SOKO
BUSINESS TRUST
Co., Ltd.
MITSUI-SOKO
Supply Chain
^ŽůƵƟŽŶƐŽ͕͘>ƚĚ͘
MITSUI-SOKO
TRANSPORT
Co., Ltd.
Tokyo, Japan
Tokyo, Japan
Tokyo, Japan
Tokyo, Japan
Tokyo, Japan
MITSUI-SOKO
INTERNATIONAL
Pte Ltd.
Singapore
Europe
Northeast
Asia
Southeast
Asia
Americas
NVOCC
V evropské čás skupiny proběhla v roce 2015 akvizice společnos Prime Cargo A/S, která byla pořízena v květnu
2015 jako 100%-ní dceřiná společnost Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
Další organizační změnou je založení maďarské společnos PST Hungary K . jako 100%-ní dceřiné společnos
PST CLC, a.s., ke kterému došlo 1. 9. 2015.
Celá struktura evropské čás viz obrázek.
MITSUI-SOKO
(EUROPE) s.r.o.
PST CLC, a.s.
Prime Cargo A/S
Denmark
CR + PLB
W^d,ƵŶŐĂƌLJ<Ō͘
PC KH ApS
Denmark
Steamline A/S
Denmark
Prime Cargo
Poland
One Chain Log.
S.A.E.
Egypt
21
1.5. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni
Funkce
Jméno
Představenstvo
předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
Vít Votroubek
Ing. Miroslav Bradna
Ing. Jiří Bradna
Kenji Takatoh
Hajime Ogawa
Jesper Magnus Hoilund
Dozorčí rada
předseda
člen
člen
Isao Aramaki
Ing. Vojtěch Brouček
Ing. Pavlína Otýpková
2. ÚČETNÍ METODY
Účetnictví společnos je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví
v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění
a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li
dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislos , zásadu opatrnos a předpoklad o schopnos
účetní jednotky pokračovat ve svých ak vitách.
Účetní závěrka společnos je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2015 za kalendářní rok 2015.
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v sících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.
3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ
3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnos je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 s. Kč u hmotného majetku a 60 s. Kč u nehmotného majetku.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné
opravné položky.
Při posouzení užívání a odpisování dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku bylo stanoveno, že ve společnos se bude používat jednotný postup při jeho odpisování. Zákonem uváděná doba odpisování
a provozní použi se v organizaci shoduje, tudíž je odpis prováděn rovnoměrně v souladu se zněním § 30 a § 31 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku je
totožný s metodami používanými při vyčíslování daňových odpisů.
Pro účetní odpisy je použita sazba odpisování dle zákona o daních z příjmů, účetní odpisy se účtují počínaje měsícem
zařazení majetku do užívání.
Výjimku tvoří pouze odpisy technického zhodnocení budov, které nejsou majetkem společnos . Zde má účetní odpis
vazbu na délku kontraktu vztahujícího se k danému pronajatému majetku.
Na základě inventarizace jsou každoročně zvažovány opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku, jehož
ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu.
3.2. Drobný hmotný a nehmotný majetek
Společnost stanovila, že drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena je v rozmezí od 10 s. Kč do 40 s. Kč a doba
použitelnos delší než jeden rok, je po zařazení rovnoměrně odepisován 12 měsíců. Drobný hmotný majetek, jehož
pořizovací cena je do 10 s. Kč, je zaúčtován rovnou do spotřeby.
Drobný nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je v rozmezí od 10 s. Kč do 60 s. Kč a doba použitelnos delší
22 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
než jeden rok, je po zařazení rovnoměrně odepisován 12 měsíců. Drobný nehmotný majetek, jehož pořizovací cena
je do 10 s. Kč, je zaúčtován rovnou do spotřeby.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou.
3.3. Finanční majetek
Finanční majetek s dobou splatnos nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanční
majetek s dobou splatnos nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý.
Ocenění finančního majetku při pořízení
Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně emisního ážia a nákladů s pořízením souvisejících.
Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne
Majetkový podíl je oceněn pořizovací cenou sníženou o opravné položky.
Společnost jako dlouhodobý finanční majetek vykazuje také jiný finanční majetek, kterým je poskytnutý úvěr.
Poskytnutý úvěr je k rozvahovému dni oceněn ve výši nesplacené čás jis ny.
3.4. Zásoby
Akciová společnost účtuje pouze o zásobách kancelářských potřeb a palet v logis ckých terminálech. Tyto zásoby
jsou oceňovány pořizovacími cenami.
Opravné položky se k zásobám vzhledem k jejich charakteru a objemu netvoří.
3.5. Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky.
Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení nebo v insolvenčním řízení a k nepromlčeným pohledávkám, a to ve výši stanovené zákonem č 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění
základu daně. Opravná položka přesahující zákonem stanovenou tvorbu se tvoří až do výše 100% u pohledávek za
podniky, u nichž nastala výjimečná situace ovlivňující riziko úhrady, a to v závislos na výši rizika a známých okolnostech ke každému případu. V ostatních případech se opravná položka tvoří u pohledávek, u kterých od konce sjednané lhůty splatnos uplynulo více než 6 měsíců, ve výši 100%.
3.6. Závazky
Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
3.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurz ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Ak va a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované
kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny v hospodářském výsledku.
U transferu účetnictví Polské organizační složky je použit pevný kurz ČNB vyhlášený k 31. 12. 2014 u výsledkových
účtů, pro rozvahové účty byl použit kurz k 31. 12. 2015.
3.8. Finanční leasing
Splátky finančního leasingu jsou účtovány do nákladů. Navýšená první splátka finančního leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu nájmu do nákladů. Při ukončení nájmu a uplatnění možnos odkupu je předmět leasingu
zařazen do majetku společnos v kupní ceně.
23
3.9. Splatná daň
Při výpočtu splatné daně vychází vedení společnos z porozumění interpretace daňových zákonů platných v České
republice k datu sestavení účetní závěrky a je přesvědčeno o správnos výše daně v souladu s platnými daňovými
předpisy České republiky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany tře ch
osob včetně orgánů státní správy, závazek z daně z příjmů vykázaný v účetní závěrce společnos se může změnit
podle konečného stanoviska finančního úřadu.
3.10. Odložená daň
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztráty. Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze
vykázány v celkové ne o hodnotě a výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat pro
dílčím daňovým závazkům.
3.11. Snížení hodnoty
Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého majetku, aby objevila náznaky toho, zda
nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty.
3.12. Výnosy
Výnosy z poskytování služeb v oblas logis ky, spedice a celních služeb se účtují v okamžiku uskutečnění účetního
případu vyplývajícího z uzavřených smluv, zásadně pak do období, s nímž časově a věcně souvisí a jsou zaúčtovány
v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za služby poskytnuté v průběhu běžné činnos , po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.
3.13. Použi odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnos používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období.
Vedení společnos stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací.
Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat,
nikoliv však významným způsobem.
3.14. Změny účetních metod opro předcházejícímu účetnímu období
Společnost v roce 2015 neměnila účetní metody.
3.15. Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní
majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovos . Peněžní prostředky a peněžní
ekvivalenty lze analyzovat takto:
(údaje v s. Kč)
31. 12. 2015
31. 12. 2014
Pokladní hotovost a peníze na cestě
Účty v bankách
Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku
282
126 595
162
205
71 131
193
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem
127 039
71 529
Společnost má k 31. 12. 2015 omezenou dispozici k zůstatku peněžních prostředků na blokačním bankovním účtu ve
výši 2 000 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši 0 s. Kč). Jedná se o blokaci finanční hotovos dle podmínek smluv o bankovních zárukách.
Peněžní toky z provozních, inves čních nebo finančních činnos jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.
24 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
Přírůstky DNM zahrnují (údaje v pořizovací ceně):
(údaje v s. Kč)
Položka/Druh majetku
So ware
2015
2014
519
1 189
Společnost nevyřadila v letech 2015 a 2014 žádný nehmotný majetek, u kterého by evidovala v okamžiku vyřazení
zůstatkovou cenu.
4.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
Přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně):
(údaje v s. Kč)
Položka/Druh majetku
2015
2014
Budovy
Samostatné movité věci
41
4 839
1 874
721
1 301
943
1 535
2 996
1 365
883
68
680
4 880
4 531
- Osobní auta
- Drobný majetek
- Regály
- Ostatní
Celkem
Úbytky DHM zahrnují (údaje v zůstatkové ceně v okamžiku vyřazení):
(údaje v s. Kč)
Položka/Druh majetku
2015
2014
Budovy
Samostatné movité věci
Pozemky
39
336
332
0
0
4
0
0
499
499
0
0
0
0
Celkem
375
499
- Osobní auta
- Drobný majetek
- Regály
- Ostatní
Společnost prodala v roce 2015 majetek s celkovou zůstatkovou hodnotou 336 s. Kč (v roce 2014 ve výši 499 s. Kč).
Celková prodejní cena byla 887 s. Kč (v roce 2014 ve výši 635 s. Kč).
Kromě vyřazení prodaného majetku společnost dále vyřazovala v roce 2015 také další plně odepsaný majetek.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku:
Díky vkladu čás podniku společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o., ke kterému došlo k 1. 11. 2012, společnost eviduje ak vní oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Jeho výše k datu vkladu činila vč. odloženého daňového závazku
13 590 s. Kč. Celková doba odepisování je stanovena na 180 měsíců, aktuální výše k 31. 12. 2015 činí 10 721 s. Kč
(k 31. 12. 2014 činila 11 627 s. Kč).
Finanční leasing s následnou koupí najaté věci:
Společnost již neeviduje žádné leasingové smlouvy.
25
4.3. Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných osobách k 31.12.2015:
(údaje v s. Kč)
Obchodní
jméno
společnos
Podíl
Sídlo
společnos
Pořizovací Opravná
cena položka
Vlastní
kapitál
společnos *
Výsledek
hospodaření
společnos *
Účetní
hodnota
PST Hungary 100 % 1123 Budapešť,
K .
Nagyenyed u. 814, Maďarsko
10 380
0
9 315
-953
10 380
Celkem
10 380
0
9 315
-953
10 380
* Údaje z neauditované účetní závěrky za rok 2015
Dceřiná společnost PST Hungary K . se sídlem Nagyenyed utca 8-14, Budapest, 1123, ID: 01-09-270158 byla založena v roce 2015.
Jiný dlouhodobý finanční majetek:
Společnost eviduje k 31. 12. 2015 jiný dlouhodobý finanční majetek ve výši 296 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši
889 s. Kč). Jedná se o dlouhodobou část poskytnutého úvěru společnostem KOMEL Kutná Hora, spol. s r.o. a O.K.
KONSTRUKCE - REALITY, spol. s r.o. na výstavbu LC Kutná Hora, kde společnost poskytuje služby v oblas logis ky
pro svého klíčového klienta. Celková částka tohoto úvěru je k 31. 12. 2015 ve výši 889 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši
1 482 s. Kč), krátkodobá část úvěru ve výši 593 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši 593 s. Kč) je vykazována v jiných
krátkodobých pohledávkách.
4.4. Zásoby
Zásoby společnos k 31. 12. 2015 v celkové bru o hodnotě 223 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši 241 s. Kč) jsou tvořeny
pouze zásobou kancelářských potřeb ve výši 113 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši 188 s. Kč) a zásobou palet ve výši
110 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši 53 s. Kč). Společnost k těmto zásobám netvořila opravnou položku.
4.5. Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí k 31. 12. 2015 (bru o) 152 207 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši
124 997 s. Kč), ze kterých 13 125 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši 9 942 s. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnos .
Opravná položka k těmto pohledávkám k 31. 12. 2015 činila 4 237 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši 4 407 s. Kč).
Jiné pohledávky představují pohledávky z celních dluhů a ostatní pohledávky. Jejich výše činní k 31. 12. 2015 (bru o)
38 288 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši 88 185 s. Kč), ze kterých 34 027 s. Kč (k 31. 12. 2014: 35 632 s. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnos . Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. 12. 2015 činí 31 179 s. Kč
(k 31. 12. 2014 činila 31 112 s. Kč). Největší podíl na výši opravné položky má neuhrazená pohledávka za celní dluh
z roku 2006 ve výši 28 908 s. Kč. Tuto pohledávku nelze vyřadit z účetní evidence z důvodu neukončeného konkursu.
Pokles v oblas jiných pohledávek byl způsoben jednou mimořádnou obchodní transakcí z konce roku 2014 pro našeho klíčového klienta, za kterého jsme v rámci poskytovaných celních služeb složili jis nu na CÚ ve výši 48 770 s. Kč.
Tato jis na byla v lednu 2015 vrácena na účet Společnos .
4.6. Časové rozlišení ak vní
Významnou položku tvoří náklady příš ch období, které zahrnují zejména předplacený nájem pro LC Kutná Hora ve
výši 3 121 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši 4 905 s. Kč).
Další významnou položkou k 31. 12. 2015 je na účtech nákladů příš ch období nájemné skladu na první čtvrtle 2016
uhrazené ke konci roku 2015 ve výši 6 909 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši 7 269 s. Kč).
26 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
4.7. Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 61 827 s. Kč (k 31. 12. 2014 činily 42 592 s. Kč), ze kterých 2 680 s. Kč
(k 31. 12. 2014 ve výši 1 366 s. Kč) představují závazky po lhůtě splatnos .
Jiné závazky představují závazky z celních dluhů a ostatní závazky. Jejich výše činí 3 040 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši
3 352 s. Kč), bez polhůtnos (k 31. 12. 2014 ve výši 17 s. Kč po lhůtě splatnos ).
Krátkodobé přijaté zálohy představují zaplacené zálohy v souvislos s poskytováním celních služeb ve výši 4 624 s. Kč
(k 31. 12. 2014 ve výši 11 768 s. Kč).
4.8. Odložená daň z příjmů
Celkový existující odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:
(údaje v s. Kč)
Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Sociální a zdravotní pojištění
Opravná položka k pohledávkám
Rezerva na nevybranou dovolenou
Celkem závazek
Stav k 31. 12. 2015
Stav k 31. 12. 2014
355
-2 037
51
422
246
83
-2 209
49
0
246
-963
-1 831
4.9. Splatné dluhy z tulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky
Dluhy ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 4 019 s. Kč (k 31. 12. 2014: 3 474 s. Kč), ze kterých 2 777 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši 2 403 s. Kč) představují dluhy ze sociálního zabezpečení a 1 242 s. Kč
(k 31. 12. 2014 ve výši 1 071 s. Kč) představují dluhy ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto dluhů nejsou po lhůtě
splatnos .
Společnost vykazuje daňové závazky ve výši 985 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši 1 669 s. Kč). Tyto závazky představuje
závazek z tulu daně z příjmů fyzických osob ve výši 985 s. Kč (k 31. 12. 2014 ve výši 843 s. Kč a k 31. 12. 2014 také
závazek z tulu daně z příjmů právnických osob ve výši 826 s. Kč). K 31. 12. 2015 vykazuje společnost z tulu daně
z příjmů právnických osob pohledávku ve výši 376 s. Kč. Daňový závazek není po lhůtě splatnos .
4.10. Výnosy z běžné činnos
Poskytování služeb bylo v roce 2015 a 2014 následující:
(údaje v s. Kč)
Období do 31. 12. 2015
Období do 31. 12. 2014
Zboží
353
286
Tržby za prodej zboží celkem
353
286
Logis ka
Spedice a distribuce
Celní služby
Ostatní
293 453
243 644
91 144
3 979
270 225
201 411
89 027
3 438
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem
632 220
564 101
27
4.11. Nákupy služeb
Nákupy služeb byly v roce 2015 a 2014 následující:
(údaje v s. Kč)
Období do 31. 12. 2015
Období do 31. 12. 2014
Opravy
So warové služby
Poradenské služby
Reklama a reprezentace
Přepravné a spedice
Nájemné
Celní služby
Manipulační poplatky
Nájem pracovníků
Management Fee
Licenční poplatky FX
Ostatní
4 007
4 650
3 206
3 138
214 554
115 095
4 543
32 629
18 036
2 404
7 998
13 771
3 488
4 321
2 971
2 982
180 976
120 340
3 636
20 191
10 841
3 960
0
12 241
Celkem
424 031
365 947
4.12. Zaměstnanci, vedení společnos a statutární orgány
Počet zaměstnanců a členů vedení společnos a osobní náklady jsou následující:
(údaje v s. Kč)
2015
2014
Počet
Osobní náklady
Počet
Osobní náklady
Zaměstnanci
Vedení společnos
314
6
130 271
9 261
299
5
122 754
7 114
Celkem
320
139 532
304
129 868
Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků vč. Polské organizační složky.
Vedení společnos je k 31. 12. 2015 zastoupeno těmito funkcemi: výkonný ředitel, poradce výkonného ředitele,
ředitel divize Celních služeb, ředitel pro Logis ku a Spedici, ředitel pro Obchodní rozvoj a finanční ředitelka.
Členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů obdrželi odměny v následující výši:
(údaje v s. Kč)
Rok 2015
Představenstvo
Odměny
Využi služeb poskytovaných společnos
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možnos
využi pro soukromé účely (údaj představuje částku,
o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)
Dozorčí rada
1 330
0
348
0
0
0
(údaje v s. Kč)
Rok 2014
Představenstvo
Odměny
Využi služeb poskytovaných společnos
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možnos
využi pro soukromé účely (údaj představuje částku,
o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)
28 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
Dozorčí rada
840
0
348
0
0
0
4.13. Ostatní provozní výnosy a náklady
Ostatní provozní výnosy v roce 2015 činí 208 014 s. Kč (v roce 2014 ve výši 218 955 s. Kč), ze kterých 178 882 s. Kč
(v roce 2014 ve výši 181 317 s. Kč) představují výnosy z celních dluhů. Dále pak NVO data ve výši 24 347 s. Kč
(v roce 2014 ve výši 33 454 s. Kč).
Ostatní provozní náklady v roce 2015 činí 209 663 s. Kč (v roce 2014 ve výši 220 753 s. Kč), ze kterých 178 882 s. Kč
(v roce 2014 ve výši 181 187 s. Kč) představují náklady z celních dluhů. Dále pak NVO data ve výši 24 347 s. Kč
(v roce 2014 ve výši 33 454 s. Kč).
4.14. Finanční výnosy a náklady
Finanční výnosy představují přijaté úroky ve výši 183 s. Kč (v roce 2014 ve výši 378 s. Kč) a kurzové zisky ve výši
10 470 s. Kč (v roce 2014 ve výši 6 957 s. Kč).
Finanční náklady zahrnují kurzové ztráty ve výši 11 759 s. Kč (v roce 2014 ve výši 5 377 s. Kč) a ostatní finanční
náklady (bankovní poplatky) ve výši 1 325 s. Kč (v roce 2014 ve výši 1 282 s. Kč).
4.15. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty
Přímou mateřskou společnos je jediný akcionář společnos , kterým je Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. a konečnou ovládající společnos je k 31. 12. 2015 Mitsui-Soko Holdings Co., Ltd. se sídlem Tokyo, Japan.
Další spřízněnou osobou společnos je společnost PST-Invest, spol. s r.o. vlastněná bývalým majitelem a současným
místopředsedou představenstva společnos Ing. Miroslavem Bradnou.
Ostatními spřízněnými osobami jsou společnos skupiny Mitsui-Soko, se kterými společnost realizovala obchodní
činnost.
Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2015:
(údaje v s. Kč)
Subjekt
Vztah ke společnos
Služby
Ostatní
Celkem
31. 12. 2015
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
Mitsui-Soko Co., Ltd.
Mitsui-Soko INT. JAP.
Mitsui-Soko EXPRESS
Mitsui-Soko Korea
Mitsui-Soko (Thailand)
Mitsui-Soko (Taiwan)
Mitsui-Soko (USA)
Mitex Interna onal
Mitsui-Soko (Singapore)
Mitsui Warehouse
Prime Cargo Shanghai
PST Hungary K .
PST-Invest, spol. s.r.o.
Mateřská
1 127
Sesterská
4 461
Sesterská
22 134
Sesterská
2 071
Sesterská
127
Sesterská
455
Sesterská
246
Sesterská
625
Sesterská
456
Sesterská
514
Sesterská
347
Sesterská
27
Dceřiná
3 334
Vlastněná místopředsedou představenstva 168
1 404
52
11 181
395
0
0
0
28
0
0
0
0
682
0
2 531
4 513
33 315
2 466
127
455
246
653
456
514
347
27
4 016
168
36 092
13 742
49 834
Celkem
V položce „Služby“ jsou zahrnuty obchodní transakce mezi subjekty, zejména v segmentu spedice (přeprava).
V položce „Ostatní“ jsou zahrnuty provize za vedení účetnictví pro mateřskou společnost Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
a dále přefakturace NVO dat.
Pro společnost PST Hungary K . je to výnos z prodeje automobilu a přefakturace zřizovacích výdajů.
U spol. PST-Invest je službou správa budov.
29
Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2014:
(údaje v s. Kč)
Subjekt
Vztah ke společnos
Služby
Ostatní
Celkem
31. 12. 2014
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
Mitsui-Soko Co., Ltd.
Mitsui-Soko INT. JAP.
Mitsui-Soko EXPRESS
Mitsui-Soko Korea
Mitsui-Soko (Thailand)
Mitsui-Soko (Taiwan)
Mitsui-Soko (USA)
Mitex Interna onal
Mitex Logis cs (Shanghai)
Mitsui-Soko (Singapore)
PST-Invest, spol. s.r.o.
Mateřská
1 068
Ovládající
15 763
Sesterská
5 410
Sesterská
1 790
Sesterská
33
Sesterská
135
Sesterská
173
Sesterská
69
Sesterská
124
Sesterská
1
Sesterská
10
Vlastněná místopředsedou představenstva 168
1 266
11 170
4 759
401
0
0
0
1
0
0
0
90
2 334
26 933
10 169
2 191
33
135
173
70
124
1
10
258
24 744
17 687
42 431
Celkem
V položce „Služby“ jsou zahrnuty obchodní transakce mezi subjekty, zejména v segmentu spedice (přeprava).
V položce „Ostatní“ jsou zahrnuty provize za vedení účetnictví pro mateřskou společnost Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
(vč. přefakturace odstupného).
U spol. PST-Invest je službou správa budov a v položce ostatní prodej osobního automobilu.
Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2015:
(údaje v s. Kč)
Subjekt
Vztah ke společnos
Mitsui-Soko Co., Ltd.
Mitsui-Soko INT. JAP.
Mitsui-Soko HOLDINGS
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
Mitex Interna onal
Mitsui-Soko (Singapore)
Mitsui-Soko (Thailand)
Mitsui-Soko (USA)
Mitsui-Soko EXPRESS
Mitsui-Soko (Taiwan)
Mitex Logis c (Shanghai)
Prime Cargo Shanghai
PST-Invest, spol. s r.o.
Sesterská
Sesterská
Ovládající
Mateřská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Vlastněná místopředsedou představenstva
Celkem
Služby
Ostatní
Celkem
31. 12. 2015
228
1 176
160
2 404
0
1 097
1
44
253
26
20
2 244
1 885
3 470
11 156
0
0
219
0
0
0
504
0
0
0
0
3 698
12 332
160
2 404
219
1 097
1
44
757
26
20
2 244
1 885
9 538
15 349
24 887
V položce „Služby“ jsou zahrnuty obchodní transakce mezi subjekty, zejména v segmentu spedice (přeprava)
a u PST Investu pronájem nemovitos . U spol. Mitsui-Soko (Europe) se jedná o služby v souvislos s Management Fee.
V položce „Ostatní“ jsou zahrnuty přefakturace NVO dat.
30 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2014:
(údaje v s. Kč)
Subjekt
Vztah ke společnos
Služby
Ostatní
Celkem
31. 12. 2014
Mitsui-Soko Co., Ltd.
Mitsui-Soko INT. JAP.
Mitsui-Soko HOLDINGS
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
Mitex Interna onal
Mitsui-Soko Korea
Mitsui-Soko (Singapore)
Mitsui-Soko (Thailand)
Mitsui-Soko (USA)
Mitsui-Soko EXPRESS
Mitsui-Soko (Taiwan)
PST-Invest, spol. s r.o.
Ovládající
139
Sesterská
0
Ovládající
12
Mateřská
3 984
Sesterská
142
Sesterská
0
Sesterská
648
Sesterská
7
Sesterská
8
Sesterská
73
Sesterská
6
Vlastněná místopředsedou představenstva 1 885
13 771
2 099
0
0
1 167
101
20
553
0
0
0
0
13 910
2 099
12
3 984
1 309
101
668
560
8
73
6
1 885
6 904
17 711
24 615
Celkem
V položce „Služby“ jsou zahrnuty obchodní transakce mezi subjekty, zejména v segmentu spedice (přeprava)
a u PST Investu pronájem nemovitos . U spol. Mitsui-Soko (Europe) se jedná o služby v souvislos s Management Fee.
V položce „Ostatní“ jsou zahrnuty přefakturace NVO dat.
Pohledávky za spřízněnými subjekty k 31. 12. 2015:
(údaje v s. Kč)
Subjekt
Vztah ke společnos
Krátkodobé
Celkem
z obchodních vztahů 31. 12. 2015
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
Mitsui-Soko Co., Ltd.
Mitsui-Soko INT. JAP
Mitsui-Soko EXPRESS
Mitsui-Soko (Thailand)
Mitex Interna onal
Mitsui-Soko (Taiwan)
Mitsui-Soko (USA)
Prime Cargo Shanghai
PST Hungary K .
PST-Invest, spol. s r.o.
Mateřská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Dceřiná
Vlastněná místopředsedou představenstva
Celkem
47
766
7 323
794
304
144
61
28
10
3 483
10
47
766
7 323
794
304
144
61
28
10
3 483
10
12 970
12 970
Pohledávky za spřízněnými subjekty k 31. 12. 2014:
(údaje v s. Kč)
Subjekt
Vztah ke společnos
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
Mitsui-Soko Co., Ltd.
Mitsui-Soko INT. JAP
Mitsui-Soko EXPRESS
Mitsui-Soko (Thailand)
Mitex Interna onal
Mitsui-Soko (Taiwan)
Mitsui-Soko (USA)
Mitsui-Soko Korea
PST-Invest, spol. s r.o.
Mateřská
Ovládající
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Vlastněná místopředsedou představenstva
Celkem
Krátkodobé
Celkem
z obchodních vztahů 31. 12. 2014
176
586
4 635
200
17
66
13
1
14
9
176
586
4 635
200
17
66
13
1
14
9
5 717
5 717
31
Závazky za spřízněnými subjekty k 31. 12. 2015:
(údaje v s. Kč)
Subjekt
Vztah ke společnos
Krátkodobé
Celkem
z obchodních vztahů 31. 12. 2015
Mitsui-Soko Co., Ltd.
Mitsui-Soko HOLDINGS
Mitsui-Soko INT. JAP
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
Mitrui-Soko (Singapore)
Mitsui-Soko (USA)
Mitsui-Soko EXPRESS
Mitex Logis c (Shanghai)
PST-Invest, spol. s r.o.
Sesterská
Ovládající
Sesterská
Mateřská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Vlastněná místopředsedou představenstva
Celkem
1
36
5 610
2 662
187
41
86
20
-59
1
36
5 610
2 662
187
41
86
20
-59
8 584
8 584
Závazky za spřízněnými subjekty k 31. 12. 2014:
(údaje v s. Kč)
Subjekt
Vztah ke společnos
Mitsui-Soko Co., Ltd.
Mitsui-Soko HOLDINGS
Mitsui-Soko INT. JAP
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
Mitrui-Soko (Singapore)
Mitsui-Soko (Thailand)
Mitsui-Soko (USA)
Mitsui-Soko EXPRESS
Mitex Interna onal
PST-Invest, spol. s r.o.
Ovládající
Ovládající
Sesterská
Mateřská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Vlastněná místopředsedou představenstva
Celkem
Krátkodobé
Celkem
z obchodních vztahů 31. 12. 2014
157
12
1 107
4 477
189
525
5
46
72
-7
157
12
1 107
4 477
189
525
5
46
72
-7
6 583
6 583
4.16. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi/auditorské společnos
Společnost je součás konsolidačního celku mateřské společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. Údaj o nákladech na
odměnu statutárnímu auditorovi je uveden v této konsolidované účetní závěrce.
4.17. Uplatnění daňové ztráty
Společnost v roce 2015 podala dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014. V tomto
přiznání společnost uplatnila daňovou ztrátu, kterou převzala v rámci vkladu čás podniku mateřské společnos
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. Výše vratky daně činila 6 594 s. Kč a byla zaúčtovaná jako snížení splatné daně z běžné
činnos za rok 2015.
4.18. Závazky neuvedené v rozvaze
Společnost eviduje k 31. 12. 2015 závazky neuvedené v účetnictví, a to bankovní záruky ve výši 87 077 s. Kč
(k 31. 12. 2014 ve výši 84 086 s. Kč). Tyto bankovní záruky slouží k zajištění celních dluhů a platebních závazků vyplývajících z nájemních smluv. Veškeré závazky, které bankovní záruky zajišťují, byly vždy společnos řádně a včas vyrovnány.
4.19. Událos , které nastaly po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky došlo k ukončení procesu likvidace Polské organizační složky. K žádným jiným událostem,
které by měly významný dopad na účetní závěrku, nedošlo.
32 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
KAPITOLA IV.
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI
OSOBAMI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2015
Tato zpráva o vztazích mezi společnos PST CLC, a.s. se sídlem Nádražní 969/112, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČO 253 97 249, zapsanou v oddílu B, vložce 1895, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě (dále
jen „Společnost“), a ovládajícími osobami, mezi Společnos a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a mezi
Společnos a ostatními spřízněnými subjekty je vypracována v souladu s ustanovením § 82 a násl. zák. č. 90/2012
Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších právních předpisů za účetní období 2015 (dále jen „uplynulé
účetní období“).
I. VYMEZENÍ OVLÁDAJÍCÍCH A OVLÁDANÝCH OSOB A STRUKTURA JEJICH VZTAHŮ
A. Ovládající osoby
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o., se sídlem Pražská 180, Zdiby, 250 66, IČO 242 27 153
Vztah: Společnost Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. byla v uplynulém účetní období v postavení ovládající osoby vůči Společnos .
Mitsui-Soko Holdings Co., Ltd., se sídlem Minato-ku, Tokyo, Nishi-Shimbashi 3-chome 20-1, Japonsko,
ID: 0104-01-046416
Vztah: Společnost Mitsui-Soko Holdings Co., Ltd. byla v uplynulém účetní období v postavení ovládající osoby vůči
společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
Společnost Mitsui-Soko Holdings Co., Ltd. je jediným společníkem společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. a není
ovládaná žádnou jinou ovládající osobou.
B. Osoby ovládané ovládanou osobou
PST Hungary K ., se sídlem Nagyenyed utca 8-14, Budapest, 1123, ID: 01-09-270158
Vztah: Společnost PST Hungary K . byla v uplynulém účetní období v postavení ovládané osoby vůči společnos ,
neboť se jedná o 100%-ní dceřinou společnost PST CLC, a.s.
C. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou
Zde jsou uvedeny pouze společnos skupiny Mitsui-Soko, se kterými PST CLC, a.s. realizovala v průběhu roku 2015
obchodní činnost:
Mitsui-Soko Co., Ltd
Mitsui-Soko INT. JAP.
Mitsui-Soko EXPRES
Mitsui-Soko Korea
Mitsui-Soko (Thailand)
Mitsui-Soko (Taiwan)
Mitsui-Soko (USA) Inc.
Mitsui Warehouse
Mitex Interna onal
Mitex Logis cs (Shanghai)
Mitsui-Soko (Singapore)
Prime Cargo Shanghai
Tokyo, Japan
Tokyo, Japan
Tokyo, Japan
Korea
Bangkok, Thailand
Taiwan
Carson, USA
Osaka
Koeloon, Hong Kong
Shanghai, China
Singapore
Shanghai
D. Ostatní spřízněné subjekty
PST-Invest, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 969/112, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 483 95 978
Vztah: Společnost PST-Invest, spol. s r.o. byla v uplynulém účetním období ovládána Ing. Miroslavem Bradnou, místopředsedou představenstva Společnos .
33
II. ÚLOHA PST CLC, A.S. A ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ
Společnost působí ve vztazích s osobami podle kapitoly I. této zprávy o vztazích jako společnost, jejíž hlavní činnos
je poskytování služeb v oblas spedice, logis ky a celních služeb.
Společnost je přímo ovládaná společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
Společnost Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. v uplynulém účetním období uplatňovala rozhodující vliv ve Společnos jako
její jediný společník (akcionář) při výkonu působnos valné hromady Společnos a při výkonu působnos v Představenstvu Společnos .
III. PŘEHLED JEDNÁNÍ A SMLUV
a) Přehled jednání a vzájemných transakcí mezi Společnos a propojenými osobami:
Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2015
(údaje v s. Kč)
Subjekt
Vztah ke společnos
Služby
Ostatní
Celkem 31. 12. 2015
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
Mitsui-Soko Co., Ltd.
Mitsui-Soko INT. JAP.
Mitsui-Soko EXPRESS
Mitsui-Soko Korea
Mitsui-Soko (Thailand)
Mitsui-Soko (Taiwan)
Mitsui-Soko (USA)
Mitex Interna onal
Mitsui-Soko (Singapore)
Mitsui Warehouse
Prime Cargo Shanghai
PST Hungary K .
PST-Invest, spol. s.r.o.
Mateřská
1 127
Sesterská
4 461
Sesterská
22 134
Sesterská
2 071
Sesterská
127
Sesterská
455
Sesterská
246
Sesterská
625
Sesterská
456
Sesterská
514
Sesterská
347
Sesterská
27
Dceřiná
3 334
Vlastněná místopředsedou
představenstva
168
1 404
52
11 181
395
0
0
0
28
0
0
0
0
682
2 531
4 513
33 315
2 466
127
455
246
653
456
514
347
27
4 016
0
168
36 092
13 742
49 834
Celkem
V položce „Služby“ jsou zahrnuty obchodní transakce mezi subjekty, zejména v segmentu spedice (přeprava).
V položce „Ostatní“ jsou zahrnuty provize za vedení účetnictví pro mateřskou společnost Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
a dále přefakturace NVO dat.
Pro společnost PST Hungary K . je to výnos z prodeje automobilu a přefakturace zřizovacích výdajů.
U spol. PST-Invest je službou správa budov.
Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2015
(údaje v s. Kč)
Subjekt
Vztah ke společnos
Mitsui-Soko Co., Ltd.
Mitsui-Soko INT. JAP.
Mitsui-Soko HOLDINGS
Mitsui-Soko (Europe) s.r.o.
Mitex Interna onal
Mitsui-Soko (Singapore)
Mitsui-Soko (Thailand)
Mitsui-Soko (USA)
Mitsui-Soko EXPRESS
Mitsui-Soko (Taiwan)
Mitex Logis c (Shanghai)
Prime Cargo Shanghai
PST-Invest, spol. s r.o.
Sesterská
Sesterská
Ovládající
Mateřská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Sesterská
Vlastněná místopředsedou
představenstva
Celkem
34 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
Služby
Ostatní
Celkem 31. 12. 2015
228
1 176
160
2 404
0
1 097
1
44
253
26
20
2 244
3 470
11 156
0
0
219
0
0
0
504
0
0
0
3 698
12 332
160
2 404
219
1 097
1
44
757
26
20
2 244
1 885
0
1 885
9 538
15 349
24 887
V položce „Služby“ jsou zahrnuty obchodní transakce mezi subjekty, zejména v segmentu spedice (přeprava)
a u PST Investu pronájem nemovitos . U spol. Mitsui-Soko (Europe) se jedná o služby v souvislos s Management Fee.
Společnost v roce 2015 vypla la mateřské společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. dividendu ve výši 16 002 s. Kč.
b) Přehled smluv mezi Společnos a propojenými osobami ve smyslu §82 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních
korporacích, účinných v uplynulém účetním období:
1. Smlouvy mezi Společnos a PST-Investem
- Smlouva o nájmu nebytových prostor
- Smlouva o nájmu nebytových prostor a parkovacích ploch
- Mandátní smlouva o správě nemovitos
2. Smlouvy mezi Společnos a Mitsui-Soko (Europe)
- Smlouva o skladování a dalších službách se skladováním souvisejících
- Smlouva o nájmu kanceláře
- Smlouva o nájmu dopravních prostředků
- Mandátní smlouva o poskytování personálních a administra vních služeb
- Komisionářská smlouva o nepřímém zastoupení v celním řízení
- Smlouva o poskytování služeb v oblas účetnictví
- Smlouva o poskytování služeb (Management Fee)
3. Smlouvy mezi Společnos a ostatními společnostmi skupiny Mitsui-Soko
- Tyto obchodní ak vity v oblas spedice a logis ky jsou řízeny centrálou v Japonsku a probíhají na základě jednotlivých dílčích plnění ke každé realizované zakázce.
c) Mezi Společnos a jinými propojenými osobami než uvedenými v této zprávě nebyly v uplynulém účetním období realizovány žádné obchodní vztahy.
IV. ZHODNOCENÍ VZTAHŮ
V této zprávě o vztazích jsou uváděny všechny významné skutečnos , které jsou ve smyslu §82 zákona o obchodních
korporacích náležitostmi zprávy o vztazích týkající se vztahů mezi Společnos a osobami, které ji ovládají, osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou a ostatními spřízněnými osobami.
Veškerá výše uvedená poskytnutá plnění a pro plnění byla v hodnotách obvyklých v obchodním styku s nepropojenými osobami a smluvním stranám mto nevznikla žádná újma.
Společnost považuje vztahy s ovládajícími osobami a ostatními spřízněnými subjekty za výhodné a Společnos z nich
neplynou rizika jiná než obvyklá tržní rizika vyplývající z podnikání v daném odvětví.
Z členství Společnos v uskupení Mitsui-Soko plynou tyto výhody:
- Společnost může využívat zákaznickou základnu propojených společnos a naopak;
- Společnost má díky účas v podnikatelském seskupení přístup k nejnovějším informacím o vývoji na trhu;
- Společnost může využívat propojenou síť poboček pro své podnikatelské ak vity i mimo území ČR.
Nevýhodou je podílení se Společnos na nákladech celého podnikatelského uskupení.
V. ZÁVĚR
Statutární orgán společnos PST CLC, a.s. prohlašuje, že údaje obsažené v této zprávě jsou správné a úplné a že při vypracování zprávy dle § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích bylo postupováno plně v rozsahu všech
informací a údajů, které má statutární orgán k dispozici či které při jednání s péčí řádného hospodáře zjis l.
Z výše uvedené čás zprávy vyplývá, že společnos PST CLC, a.s. ze vztahu mezi propojenými osobami v rámci skupiny
Mitsui-Soko ani vůči spol. PST-Invest, spol. s r.o. nevznikla žádná újma, že plnění i pro plnění byla poskytnuta za ceny
obvyklé v obchodním styku i s nepropojenými osobami v daném místě a čase, nebyly ovládanou osobou učiněny ani
jiné právní úkony v zájmu osob ovládaných stejnou ovládající osobou nebo ovládající osoby.
V Ostravě dne 21. 3. 2016
Vít Votroubek
Předseda představenstva
Ing. Jiří Bradna
Člen představenstva
35
KAPITOLA V.
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Deloi e Audit s.r.o.
Nile House
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Pro akcionáře společnos PST CLC, a.s.
Se sídlem: Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Iden fikační číslo: 253 97 249
Tel: +420 246 042 500
Fax: +420 246 042 555
Deloi [email protected] eCE.com
www.deloi e.cz
zapsána Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 24349
IČO: 49620592
DIČ: CZ49620592
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnos PST CLC, a.s. sestavené na základě českých účetních předpisů
zahrnující rozvahu k 31. prosinci 2015, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích
za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující informace.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnos je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poc vý obraz v souladu s českými
účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné (materiální) nesprávnos způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědnos je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem
o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat e cké požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnos .
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní
závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnos údajů
uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní
kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poc vý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnos vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje
posouzení vhodnos použitých účetních metod, přiměřenos účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové
prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poc vý obraz finanční pozice společnos PST CLC, a.s. k 31. prosinci 2015
a její finanční výkonnos a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.
Deloi e označuje jednu či více společnos Deloi e Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnos s ručením omezeným
zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní
struktury společnos Deloi e Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloi e.com/cz/onas.
36 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
Ostatní informace
Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní
informace odpovídá vedení společnos .
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je
však součás našich povinnos souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda
ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními
předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací
zjis me, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnos uvést v naší zprávě.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjis li.
V Praze dne 21. března 2016
Auditorská společnost:
Statutární auditor:
Deloi e Audit s.r.o.
evidenční číslo 079
Petr Michalík
evidenční číslo 2020
37
SÍDLA A POBOČKY SPOLEČNOSTI
SPOLKOVÁ
REPUBLIKA
E D<K
POLSKO
LC LOVOSICE
dZhdEKs
D >E1<
>j/
ZDIBY
WZh/
AERO VODOCHODY
WZ,ͳZhzE
&KyKEE
WZh/
K^dZsͳ,Y
VÍTKOVICE
>K^dZsͳ^s/EKs
DKaEKs
PASKOV
><hdE,KZ
>^dZE/
W>G
s>a^<D/\11
KD>/
ZEK
>DK\/
>WK,K\>/
SLOVENSKÁ
REPUBLIKA
RAKOUSKO
EzZ'^j:&>h
W^d,hE'Zz
DZ^<K
K^dZsͳ,Y
BRNO
ZDIBY
KD>/
>WK,K\>/
D >E1<
>^dZE/
MOŠNOV
><hdE,KZ
WZh/
>j/
PASKOV
>DK\/
W>G
>K^dZsͳ^s/EKs
WZ,ͳZhzE
>>KsK^/
TRUTNOV
&KyKEEWZh/
s>a^<D/\11
ZKsKK,Kz
s1d<Ks/
EzZ'^j:&>hͳW^d,hE'Zz
Skladování
ĞůŶşƐůƵǎďLJ
38 PST CLC, a.s. / V Ý RO Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 5
WƎĞƉƌĂǀLJ
/ŶƚĞƌŶşůŽŐŝƐƟŬĂ
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Obchodní název: PST CLC, a.s.
Sídlo společnos : Nádražní 969/112
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 253 97 249
Telefon: +420 596 126 844
Fax: +420 596 123 465
E-mail: [email protected]
Web: www.pst-clc.cz
OSTRAVA
PRAHA
PST CLC, a.s.
Nádražní 969/112; 702 00 Ostrava
Tel.: +420 596 126 844
Fax: +420 596 123 465
PST CLC, a.s.
Pražská 180; 250 66 Zdiby
Praha-východ
Tel.: +420 286 000 203
Fax: +420 286 000 209
39
III
PST CLC, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
www.pst-clc.cz

Podobné dokumenty

výroční zpráva

výroční zpráva kvalitu logis ckých služeb, takže věřím, že společně s našimi partnery budeme tyto projekty dále rozvíjet a zvyšovat jejich efek vitu. Pokračujeme i v úzké spolupráci se subdodavateli renomovaných ...

Více