Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint

B EZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
A TECHNOLOGIE
Bezpečnostní systémy a technologie
» Analýza rizik a bezpečnostní audit.
» Doporučení nejlepších způsobů zabezpečení majetku a osob.
» Dodání, instalace a servis bezpečnostních technologií
(kamerové systémy, el. zabezpečovací a protipožární systémy,
přístupové systémy, perimetry, ochrana zboží).
V čem spočívá přidáná hodnota systémů a technologií G4S?
» G4S odpovídá za celkové řešení všech elektronických systémů,
které nabízí, a tím poskytuje silné záruky.
» Kompletní balík elektronických systémů v kombinaci
se sofistikovanými odbornými službami vlastních specialistů nabízí
zákazníkovi ucelené řešení, které lze podle potřeb zákazníka
a aktuální situace kdykoli modifikovat.
1
CCTV – UZAVŘENÝ KAMEROVÝ OKRUH
Projektujeme vyzkoušené systémy – od kamery až po záznamové
zařízení. Jak analogové, tak IP technologie. Projektujeme a dodáváme
výrobky vlastní dceřiné společnosti a to v technologii IP, s vysoce
pokročilou video analýzou. Vždy vám rovněž rádi pomůžeme
při registraci na UOOU.
- Navrhujeme a instalujeme řízení vjezdů včetně čtení RZ vozidel
a jejich ověřování v databázi.
- Sledování a identifikaci zboží dle nasnímaných snímků z kamer s
propojením do firemních informačních systémů a porovnávání s dod. listy.
- Zajišťujeme detekci nebezpečného konání v prostorách kritických
na pracovní úrazy (práce s vysokým napětím, chemikáliemi, vjezdy
do výškově omezených prostor…), jedná se o zařízení,
která vyhodnocují stavy na základě několika fyzikálních jevů tak,
aby výsledek byl vždy relevantní.
2
SMS SYMMETRY = VAŠE BEZPEČNOST
SMS SYMMETRY obsahuje již v základní aplikaci modul pro sledování aktivity, správu alarmů,
grafické interaktivní mapy, modul evidence návštěv, modul tvorby grafického vzhledu ID a mnoho
dalších užitečných funkcí. Volitelné jsou pak moduly exportu a importu dat, obchůzky ostrahy,
modul řízené evakuace objektu, modul kódování karet, moduly integrace se systémy CCTV, PZTS,
Intercom nebo modul řízení budovy s protokolem BACnet. Klientský přístup je možný také
pomocí volitelného modulu Web Client.
SYSTÉM SYMMETRY je i po stránce HW velmi modulární a umožňuje aplikaci konfigurovat podle
konkrétních požadavků, potřeb a možností uživatele. Je možné zřizovat vzdálená administrátorská
pracoviště nebo vzdálená přístupová místa s komunikací po LAN, WAN. Systém umožňuje
implementovat čtečky různých výrobců a typů včetně čteček BIOmetrických.
MONITORING - PCO
Významnou službou v oblasti technologií je elektronický monitoring.
Tato služba zajišťuje připojení technických zabezpečovacích a požárních zařízení na pult
centralizované ochrany (PCO) a vyhodnocování bezpečnostních, požárních a provozních
procesů ve střeženém objetu včetně dalších činností souvisejících s touto službou.
Stavové signály jsou přenášeny pomocí signálu GSM, jednotné telefonní sítě nebo pomocí
internetového připojení.
CELOREPUBLIKOVÉ POKRYTÍ NAPOJENÍ OBJEKTŮ NA PCO
Naše služby mohou být poskytovány na kterémkoliv místě České republiky, při splnění
podmínky dostupnosti signálu GSM, funkční telefonní linky či internetového připojení
(dle druhu služby).
SLUŽBY POSKYTOVANÉ MONITOROVACÍM CENTREM UMOŽŇUJÍ:
» Příjem, vyhodnocení a zpracování přicházejících signálů.
» Výjezd zásahové jednotky k fyzické kontrole objektu.
» Patrolovací službu (pravidelná kontrola objektu mobilní hlídkou).
» Dostřežení objektu v případě narušení či napadení.
» Zajištění předem definované reakce na nestandardní situace.
» Analýzu a vyhodnocení přijímaných informací ve zvoleném časovém okně
s ohledem na sledování činnosti – monitorovaných systémů, chování uživatelů,
provozu objektu atp. reporting – generování uživatelsky definovaných výpisů
a datových sestav.
» Reporting – generování uživatelsky definovaných výpisů a datových sestav.
4
BEZPEČNOSTNÍ AUDIT
Tento produkt je zákazníkovi nabízen za účelem zjištění
možných bezpečnostních rizik a případných hrozeb.
Počátkem je analýza reálného stavu, posouzení je zaměřeno
na ochranu osob a majetku, kontrolu režimových opatření,
kontrolu technického zabezpečení, kontrolu dokumentace tedy
vnitřní směrnice/reálný stav.
BEZPEČNOSTNÍ AUDIT
1.
»
»
»
OCHRANA OSOB A MAJETKU
Stav zákonných školení (BOZP, PO)
Stav prostředků a zařízení
Aktuálnost směrnic (BOZP a PO)
2. KONTROLA REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ
» Stav dodržování pravidel pro vstup/výstup
(areál, objekt, zájmový prostor)
» Stav dodržování pravidel vjezdu/výjezdu
» Stav funkčnosti kontrolních mechanismů – včetně předání k řešení
3. KONTROLA TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ
» Stav zabezpečení perimetru
(oplocení, mechanické zábrany, rolety, závory)
» Stav zabezpečení jednotlivých budov
(mechanické , el. zábrany)
» Stav zabezpečení zájmových prostor
(el. zábrany, detekční prvky, pir, magnet atd...)
4. KONTROLA DOKUMENTACE
» Stav pokynů k provádění režimových opatření
(směrnice pro pohyb v areálu a jiné)
» Stav pokynů k provádění obsluhy zařízení
(manuály, záznamy o školení, prezenční listiny)
» Stav pokynů k obsluze vyhrazených zařízení
(stanice PHM, výměníky apod.)
EFEKTIVNÍ KONTROLA VJEZDU VOZIDEL CARTAG
Systém pro rozpoznávání registračních značek vozidel a řízení vjezdu
– efektivní pomocník pro pohyb vozidel v areálu
Umožňuje automatický vjezd a výjezd pro definovaná vozidla. Zvyšuje
bezpečnost, přináší efektivitu řízení a snižuje náklady.
Zároveň poskytuje účinný marketingový nástroj pro další využití –
reporting a statistiky dle potřeb klienta
Projekt systému CARTAG Vám zajistí nejen plynulost
pohybu vozidel do / v / z areálu, ale informovanost o vozidlech příp.
řidičích, možnost zařadit RZ na white a black list, rozdělení vozidel
dle vjezdových bran apod.
7
INTEGRAČNÍ BEPEČNOSTNÍ
A MANAŽERSKÝ SYSTÉM INTEGRA
Systém INTEGRA spojuje různá bezpečnostní a slaboproudá
zařízení do kompaktního a přehledného celku se snadným
ovládáním. Uživateli umožňuje zejména graficky sledovat stav
zabezpečení objektu, jednotným způsobem přijímat a následně
odbavovat poplachy, nebo vzdáleně ovládat integrované technologie.
To vše transparentně a dle předem nastavených pravidel a směrnic.
8
9
SYSTÉM MONITOROVÁNÍ PROVOZU POKLADEN
Systém POS-CONTROL Retail je vlastním produktem společnosti
Integoo, který je vyvíjen na základě požadavků našich zákazníků.
Účelem systému POS-CONTROL Retail je zajistit bezpečnostní
dohled nad pokladním místem. Jedná se o monitorovací
a vyhodnocovací systém, který automaticky páruje záznam
kamerového systému s konkrétní transakční událostí na pokladně.
Systém POS-CONTROL Retail zajišťuje on-line dohled provozu
pokladny a současně poskytuje nástroj pro zpětné vyhodnocení
zaznamenaných událostí, nestandardních pokladních transakcí,
nestandardního chování pokladních nebo nakupujících osob.
10
SYSTÉM MONITOROVÁNÍ PROVOZU POKLADEN
VÝSLEDKEM NASAZENÍ
SYSTÉMU CARTAG JE:
Dohled v režimu on-line
Pracovník ostrahy sleduje provoz na zvolené pokladně, a pokud
vyhodnotí dění na pokladně jako nestandardní nebo pro něj
podezřelé, může snadno označit video-záznam značkou typu
„Podezření na přátelský nákup“, „Podezření na manipulaci
s hotovostí“, nebo „Obecné podezření“.
Režim čekání na kód
Systém POS-CONTROL Retail porovnává on-line načtené kódy
zboží na všech pokladnách s kódy na tzv. sledované listině. V
případě, že je na libovolné pokladně načten kód sledovaného
zboží (např. zboží v akci, velmi drahé zboží nebo zboží, se
kterým je často podezřele manipulováno), systém zvukově a
obrazově upozorní místní ostrahu, která situaci okamžitě posoudí
a vyhodnotí.
Vyhodnocení v režimu off-line
Pracovník s oprávněním prohlížet záznamy vyhodnocuje zpětně
historii událostí a to dvěma způsoby. Za prvé si prohlíží již označené
a tedy podezřelé záznamy, které byly vytvořeny během on-line
dohledu a tyto analyzuje. Za druhé, používá sofistikované metody
vyhledávání událostí a to např. podle pokladny, jména pokladního
pracovníka, názvu zboží, kódu zboží, ceny zboží, storno pokladny
apod. za účelem provedení vlastní kontroly pohybu zboží přes
pokladnu. Každý záznam kódu zboží odpovídá pokladnímu místu,
jménu pracovníka pokladny a konkrétnímu kamerovému záznamu
11

Podobné dokumenty