usnesení 4. jednání

Komentáře

Transkript

usnesení 4. jednání
Usneseni
z. 4' jedeili 6tupile|slr2 MěsE Mě.in. \oMého dN l 8.] 2015 dl l B 00 hnnin ť z(.da.i
ni$.6liMěUMčÓiĎ
'id.á n6plněnám6eni'
onluve : ŠimekpEcovnídůvody.
Tdznika Kubiko!á. nemoc
Náwhovákomis:in8'ToUš'
i!g. TWpach.ing.Kns
ověiovateléápisu] ing' Bezdék.Čejla
z6fu pilelstlo měsu Měčln 3.hvo|uj. pÍoglánjedíán|' apisovatele.nÁv ' ovou
koňisi a oÝěřoÝlteleáphu'
7Álupithtvo měsb sch\zluj. odlop Pozehtu lK l 3]0 o ýiměřc 665n2 z cenu
l 00.. Kčpo|ovimriměry a 50..Kčdruhópolovinavýněry.
za$upnebNo n€ýhvaluje sněnupoz.mt'l p.ě' 1050/4o \jmčie2-j57trp. p'č'
l050/5o rťnéře2'jj0 n2 o P'č'1050/8
o Úmlltc ]5? m2l t'ú'Nedeicez pozemet
p'č'l]j8,?o\iměŘ l l89 n2'
zaluÍi|€líro Měía Měčíns.hvt|uj. zn.nu č.2 ÚP' Pdmětcm tétoaěn!' bude
l. a) snércváúpEvačííiPlánolan'!přclo)iy 3llnÍilonunikaN |I.l l7 věebě 'apojcni
a pňzpú$b€ni Piilehlýcb skbilizovmi.h a nóÝúovúi.h pIeh' Přeložla búe
zpEco!ána d|esludi. od |ng' Micána.
b) ména !-vuŽili čásliMvrho!Úých ploch zéleně!.t.jÍé ía plochy spoíowi.
! lol.ďitěňezi Čov a vodnin vňcm'
2' UrČeň)hrarupnelem měsb pÓ změntrč'2 ÚP Měěin budep' stďÓsb sfuisla! skala'
]' z6fupilelstvo$hvolujea'pověfuje
sffoslu t podpGusmloulyo dilo č'27l8/2015na
vyTEcovánihěnyě'2UPv.lionla].odfilmyD.p|!s!evýšió0.0
K 0č0+. D P H .
zaíupnebtvoněŠabcr. !r vědom|7áph' kontblÍIho!ýboru.
přid.|uicb'l v DPs páílNčncjco!é
zaíupne|stro
Annenďiiiz M&ínačp'9 od
(oájcnrc
]9'j.20l5 a c€nu 2.250..Kč
lcomčíUŽcb).zstupitc|sEo $uhl6í s důvodu
jisÍny fomou sp|Áúového
žn'ohisilMe 5 úhúdou
ka]€ndířc.klcď buderlDmofán'
7!ýupitehNoněsú $uh|si \ plcrÚ!Úifi Pr\07Ú moteÍs|i!|o ] od 2' do ] dÚbnJ
]0l' z pÍovoznich
důvodů'
s.<
7r2..
'..../.....
vIadinirFia|aňislosBrosta
r
sLeisIa\skaIa.ýarcýa
'''''' ''''
1 =--
''''""""';
\',
r
,/
,',',' ",',,

Podobné dokumenty

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy V případě přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma musí být vzorek odebran v době 2 měsíců před předpokládaným přemístěním;v případě přemístění včelstev a matek do ochrannéhopásma ztzemí...

Více

11. část - Lhota

11. část - Lhota A 7,Xbl. .aa^)sa. a*d Více

napoprve

napoprve nesIa opera(e Endur]ng |-r€edom

Více