Česká mše Vánoční, koledová - Offertorium#Antonín Hradil#1.0#38

Komentáře

Transkript

Česká mše Vánoční, koledová - Offertorium#Antonín Hradil#1.0#38
ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE, KOLEDOVÁ
Offertorium
Moderato


 
p
mf
                         




Slyš - te,
13

p
 
 
v té - to
 

Solo
p
22
slyš - te
pas - tuš - ko - vé
      
poz - dní
     



ho - di - ně,
30



u
mf
 

38
to je, kde to je?



 


no - vé
Allegretto

ně.
           

  


 
      
   

     
f
Co
vi - dě - ti.
to je, kde to je?

  
 
       
      
Musí - me to


vi - dě - ti.

Tutti
f
                
                 






 

  




 

   
 
Ne - da - le - ko Be - tlé- ma

   
   
       
 
 
Musí - me to
jes - ky -
zpě - vy
Jak se tam krá - sně svítí, mu - sí - me tam hned jí - ti.

Solo
p

bet - léms - ké


   



    

Co

zně - jí
      


 

  

 

                  

 

   



 

ja - ké
f
Jak se tam krás - ně svítí, mu - sí - me tam hned jí - ti.

A. Hradil, op.43.


an - děl překrá - sně zpívá, ne - da - le - ko Be - tlé- ma


   
   
f
an - děl překrás - ně zpívá.
    
    
 
 



v.1.0
2
4 sólové hlasy
 
 

46
Recit


Sláva na výsostech Bohu


 

50




56

vů

 
 


f
Sva - tý Jo - sef ko - lé - bá


68
ha - jej

vešli,

a
  
spi,
 
mf

jak jsme do chlé - va vešli,
 
 
 
 
f

Jo - sef

        

 

  
  

 

      
 

Sva - tý

Tutti
f



le.
   


   
       
 
 
ko - lé - bá
a Ma - ri - a
mu zpí - vá.
Solo
pp
              
      
     

 

Andante
a Ma - ri - a

mu zpí - vá.

Ha - jej



můj
an -


ko - lé - bá

dě - ťát - ko

díl - ku,


 

  
ma - tič - ka

-
dě - ťát - ko jsme hned našli,

   

 

       

  

 
jsme hned našli.
       
       
 

v.1.0
dobré

        


  
 
  
62

a na zemi pokoj lidem

dě - ťát - ko



        

 


 


 
Solo
p
Jak jsme do chlé - va





svý.




