Výkres základního členění území

Komentáře

Transkript

Výkres základního členění území
RALSKO
MAL
JELEN˝ VRCH
OCASOVSK VRCH
RALSKO
ZEMN˝ PL`N
N`ZEV D˝LA - STUPE - F`ZE
VELK JELEN˝ VRCH
N`VRH
VKRES
VKRES Z`KLADN˝HO ¨LENN˝ ZEM˝
U STELNICE
STOH`NEK
¨ERN` NOVINA
¨˝SLO
VKRESU
¨.ZAK`ZKY
ZHOTOVITELE
ZHOTOVITEL
PROJEKTANTI
OBJEDNATELE
SDRUEN˝ ARCHITEKT URBANIST LIBEREC
000/0000
1a
DATUM
OBJEDNATEL
XII/2014
MSTO RALSKO
KU˝VODY 701
471 24 RALSKO
M˝TKO
1:10000
KALICH
SEVERKA
ING.ARCH.J.PLAIL
009/2004
1
VEDOUC˝ PROJEKTANT
U KALICHA
ING.ARCH.Z.BI¨˝K
ING.O.LUBOJACK
ING.J. HROMEK
ING.B.JAGIELLO
ING.V.JANE¨KA
ING.L.KENEK
HOLI¨KY
Z91
Mapov podklad (digitÆln katastrÆln mapa - ¨ZK) je urŁen a upraven pouze pro potłeby œzemnho plÆnu
OSTROV
PAVL˝N
P28
SKL`DKA SVBOICE
LI¨˝ VRCH
Z72
DOUBEK
Z73
NAD MEDNM
DOLN˝ NOVINA
MEDN
U NOR
BRADA
Z74
L`NV KOPEC
PEKLO
V KOPCI
N`HLOV
Z47
Z75
Z102
Z79
NOV DVR
Z77
P41
Z76 Z94
KALV`RIE
P27
Z78
P26
Z46
ZA BORE¨EK
Z45
NA VYHL˝DCE
SVBOICE
Z71
KRBY
U KU¨ERY
SVBOICK PI¨`K
Z70
POD BRADOU
ZAJE¨˝ VRCH
NA HRANIC˝CH
MALIN˝
U KAPLI¨KY
KOZ˝ K`MEN
U MEZN˝KU
ZABLCE
BORE¨EK
U KOLNY
Z31
Z28 Z29
Z30
NA PLANIN
Z38
Z32
Z27
SKALN˝ BR`NA
Z39
Z96
Z33
Z22
POD VRCHY
HVZDOV I
Z40
Z37
Z34
PALOHLAVY
Z23 Z24
SENN` BR`NA
U POUSTEVN˝KA
V SELSKM
Z35
Z21
Z36
HUBVY KOSTELY
Z20
P20
Z25
PTIDOL˝
V KALONECH
Z19
PLOUNICE
V MLAZIN`CH
P25
P21
PLOUNICE - S˝DLIT
NA MIL˝˝CH
U LIPSK CESTY
Z42
Z44
P19
P22
P24
U ZBYNSK H`JOVNY
¨ERTOVA STNA
P15
HVZDOV II
P23
R1
PLOUNICE POD RALSKEM
P14
STR`
JEHLA
Z90
¨ERTOVA ZEˇ
VYSOK VRCH
JELEN˝ VRCH
¨ERTV KOPEC
P18
P13
MUFLON˝ VRCH
DAN¨˝ OCHOZ
TVARON˝K
TOKANISKO
Z83
U BARV˝RNY
P10
Z81
P11
Z82
U MAGON
Z43
VROBN-SERVISN˝ ZNA
HRAD¨ANY
P12
P17
NA PL`NI
Z84
P7
V KAPRAD˝
U MRCHOVIT
Z13
Z3
U OBR`ZKU
U KUKA¨KY
Z10
P42
P1
ST
O
SK
ALN
˝M
K˝DA
P16
Z11
P6
BEE
Z12
Z1
¨ERVEN VREK
Z83
Z4
Z2
U KRMELN˝KU
Z14
Z5 Z6
HEB˝NEK
P2
BEE
Z101
Z7
Z89
P3
HRAD¨ANY - S˝DLO
ZNA LETIT HRAD¨ANY
P8
U B˝L DANLKY
Z9
Z8
Z16
NA ¨IHADLE
HRAD¨ANY NAD PLOU¨NIC˝
V BORV¨˝
U KALIT
¨˝KV KOPEC
OKENSK POLES˝
P5
NOHAVICE
P4
P9
ZEMSK VRCH
OLINA
ZOUROVSK VRCH
VE SKAL`CH
U MYSLIVNY
Z88
ZOUROV
KANONRSK
ANCE
DOLN˝ OKNA
NA VSP
KON¨INY
U ELEZN HUT
U VOD`RNY
OKNA
U LES˝KA
Z87
STAR`
L
I
PSK`C
ESTA
U HVZDY
U H`JOVNY
KOSTICE
SUCH VRCH
U BANDITY
RAKETOV D˝RY
BACHYN
PROSE¨
V MO¨IDLECH
Z100
SKELN` HU
U LIPKY
U H`JENKY
KRACMANOV
BOR
MUFLON˝ KOUT
VHLEDY
J˝LOV DL
PEKRYV
V KATANECH
PEKRYV
U SV. JANA
V˝EK
MalÆ pastłka
U ¨ERN VE
LUT K`MEN
V CHORO˝CH
ROMANOV
BKOL˝ HN˝ZDO
JELEN˝ KRMELEC
NA CHRBTECH
U TER¨E
U CHVOJ¨˝
HOUSEN¨˝ HOUTINA
U PROKOPA
OBORA
NAD MLNEM
TOKANIT
MAL` BUKOV`
P36
P39
P37
JABLONE¨EK
P38
Z80
PYTL˝KOVSK MLN
VELK` BUKOV`
U LI¨˝ NORY
IDLOV
U KALIT
NA LOPAT
NA STEZCE
CHLUM
Z86
NAD MLNSKOU CESTOU
IDLOVSK` HORKA
¨ERTOVA STNA
Z67
Z52
Z48
Z51
Z49
Z95
Z53
Z50
PROS˝¨SK` HORKA
P32
DUBOV` HORA
P33
Z56
Z85
Z54
ANTON˝NV OBRAZ
STR`OV
Z63
¨IHADLA
NA ZADN˝CH PLACECH
U KRUPSKHO DVORA
Z57
Z55
P31
PRMYSLOV` ZNA KU˝VODY
PROS˝¨KA
Z64
Z58
Z65
Z66
P30
Z104
Z61
P40
Z68
Z60
P29
KAMENEC
Z62
STAR` PLANT`
U CHMELOV SU`RNY
JAHODOV` PASEKA
DVORSK`
KU˝VODY
U STUD`NKY
Z59
ZLAT VRCH
NA OBR`ZKU
ROKYTSK` HORKA
U NOV KOLKY
U T`BORA
U SP`LEN H`JENKY
NA VYKOV
UL
OU¨
KY
JEZOVSK` HORKA
KOZ˝ RYNK
TOKANIT
U VOD`RNY
U JULIA
U ¨ERVENHO
INFORMATIVN˝ JEVY
STAV
N`VRH
PESTAVBY
ZEMN˝ REZERVY
HRANICE LIBERECKHO KRAJE
NA DLOUH ROKLI
HRANICE EENHO ZEM˝ HRANICE OBCE
U LI¨˝CH NOR
HRANICE, N`ZEV KATASTR`LN˝CH ZEM˝
KU˝VODY
U JEDLE
HRANICE POZEMKOVCH PARCEL
SCHVALOVAN JEVY
STAV / PLOCHY
STABILIZOVAN
N`VRH / PLOCHY ZMN N`VRH / PLOCHY ZMN
ZASTAVITELN, NEZASTAVITELN PESTAVBY
ZEMN˝ REZERVY
Z92
ZASTAVN ZEM˝ VYMEZEN K DATU 30.5.2014
Z1
P1
PLOCHY ZMN - ZASTAVITELN / PESTAVBY - HRANICE, OZNA¨EN˝
NAD Z`TO¨˝
V Z`TO¨IN
JEZOV`
R1
P35
PLOCHY ZEMN˝CH REZERV - HRANICE, OZNA¨EN˝
VEJ˝N
PLOCHY, VE KTERCH JE ROZHODOV`N˝ O ZMN`CH V ZEM˝ PODM˝NNO ZPRACOV`N˝M ZEMN˝ STUDIE
V JEZOV
V Z`TO¨˝
Z98
P34
U BUKU
RALSKO
ZEMN˝ PL`N
N`ZEV D˝LA - STUPE - F`ZE
N`VRH
VKRES
VKRES Z`KLADN˝HO ¨LENN˝ ZEM˝
¨˝SLO
VKRESU
¨.ZAK`ZKY
ZHOTOVITELE
ZHOTOVITEL
ING.ARCH.J.PLAIL
009/2004
1
PROJEKTANTI
OBJEDNATELE
SDRUEN˝ ARCHITEKT URBANIST LIBEREC
000/0000
DATUM
OBJEDNATEL
XII/2014
MSTO RALSKO
KU˝VODY 701
471 24 RALSKO
M˝TKO
1b
1:10000
VEDOUC˝ PROJEKTANT
Mapov podklad (digitÆln katastrÆln mapa - ¨ZK) je urŁen a upraven pouze pro potłeby œzemnho plÆnu
ING.ARCH.Z.BI¨˝K
ING.O.LUBOJACK
ING.J. HROMEK
ING.B.JAGIELLO
ING.V.JANE¨KA
ING.L.KENEK
SEVERKA
Ma
r
i
Æ
n
s
k
Æ
c
e
s
t
a
Z103
HORA¨KA
Z99
HORN˝ KRUP`
U JEZOVSKCH POL˝
HORN˝ KRUP`
MAL RADECHOV

Podobné dokumenty

Výkres technické infrastruktury

Výkres technické infrastruktury ING.O.LUBOJACK ING.J. HROMEK ING.B.JAGIELLO ING.V.JANE¨KA ING.L.KENEK

Více

Hlavní výkres

Hlavní výkres ING.O.LUBOJACK ING.J. HROMEK ING.B.JAGIELLO ING.V.JANE¨KA ING.L.KENEK

Více

DOLN˝ PODLU˝

DOLN˝ PODLU˝ MSTSK AD VARNSDORF PROJEKTANT URBANISTICK ¨`STI AGROURBANISTICK ATELIR PROJEKTOV PRACOVIT

Více

ÚP Kunčice n.L.

ÚP Kunčice n.L. Z`ZNAM O ¨INNOSTI ZEMN˝HO PL`NU KUN¨ICE NAD LABEM zemn plÆn KunŁice nad Labem vydalo

Více

koncepce veřejné infrastruktury

koncepce veřejné infrastruktury ZEMN˝ PL`N DTMAROVICE - ZMNA ¨. 1 I.3-5 SCHMA - KONCEPCE VEEJN INFRASTRUKTURY

Více

základní členění území

základní členění území POZN.: ¨˝SLA JEDNOTLIVCH PLOCH ODPOV˝DAJ˝ OZNA¨EN˝ DLE TEXTOV (VROKOV) ¨`STI ZEMN˝HO PL`NU I.A.

Více