61-0-0269 Měření a seřizování předvstřiků na

Komentáře

Transkript

61-0-0269 Měření a seřizování předvstřiků na
POČET LISTŮ:
NÁZEV:
6
LIST:
1
ČÍSLO PŘEDPISU:
61 - 0 - 0269
INDEX: p
MĚŘENÍ A SEŘIZOVÁNÍ PŘEDVSTŘIKŮ NA MOTORECH TEDOM
PŘÍLOHA Č. 7 PŘEDPISU 61-0-0250
I. DYNAMICKÝ PŘEDVSTŘIK
Následující všeobecné pokyny jsou platné obecně pro motory TEDOM při měření diagnostickým
přístrojem BRISK – JT 181 D. Konkrétní parametry (teplota motoru, otáčky, místo upevnění snímače,
hodnota předvstřiku atd.) jsou vždy obsaženy ve zvláštním, seřizovacím listu daného motoru.
POZNÁMKA:
Pro údržbu, servis, emisní kontroly, kontroly shodnosti výroby apod. je možné motory
seřizovat buď na příslušnou hodnotu dynamického TPD (dynamický Teoretický Počátek Dodávky
– dynamický předvstřik) nebo na příslušnou hodnotu statického TPD (statický předvstřik).
Z hlediska významu pro výše uvedené účely jde o údaje na stejné úrovni. Při seřizování motoru
ať staticky nebo dynamicky je však nutné dodržovat pokyny uvedené v tomto předpisu.
Pro homologace, mikrometráže a pro závěrečné analyzování sporných případů je používáno
hodnot statického předvstřiku.
POZOR !! Hodnota rozdílu mezi statickým a dynamickým předvstřikem je u motorů s různými
vstřikovacími soupravami různá! Velikost rozdílu je dána druhem vstřikovacího čerpadla, typem jeho
elementů, typem výtlačných ventilků čerpadla, hodnotou otevíracích tlaků vstřikovacích trysek atd.
V žádném případě tedy nelze velikost rozdílu mezi statickým a dynamickým předvstřikem naměřenou na
motoru s určitou vstřikovací soupravou vztáhnout automaticky na jiné motory s odlišnou vstřikovací
soupravou (ani tehdy, kdy oba motory mají např. vstřikovací čerpadlo od jednoho výrobce, neboť rozdíl
ovlivňují další výše uvedené parametry)! Tento rozdíl mezi různými druhy vstřikovacích souprav může
mít hodnotu až několika stupňů. Je proto nutné řídit se hodnotou uváděnou výrobcem motoru pro
konkrétní číslo motoru v seřizovacím listě.
Při manipulaci s diagnostickým přístrojem je nutné řídit se návodem výrobce k obsluze přístroje!
Přístroj musí být pravidelně podrobován kontrole (cejchování) dle pokynů výrobce přístroje uvedených
v návodu k obsluze, eventuelně dle metrologického řádu organizace.
NAHRAZUJE PŘEDPIS: t.č. z 3.4.1995
VYPRACOVAL:
607/10
529/10
606/08
542/07
530/07
524/07
558/06
VYDÁN ZM 01 – 0530/04
ZMĚNA
22.10.2010
p
12.4.2010
o
21.10.2008
n
18.5.2007
m
6.4.2007
l
22.3.2007
k
22.11.2006
j
1.11.2004
i
DATUM
IND.
GULOVÁ
GULOVÁ
GULOVA
GULOVÁ
GULOVÁ
GULOVÁ
GULOVÁ
GULOVÁ
PODPIS
V. Gulová
PŘEZKOUŠEL:
SCHVÁLIL:
Ing. S. Novotný
DNE:
1. 10. 2004
POČET LISTŮ:
6
LIST:
2
ČÍSLO PŘEDPISU:
61 - 0 - 0269
PŘÍLOHA Č. 7 PŘEDPISU 61-0-0250
Před započetím měření (motor v klidu) se ze závitového otvoru pro induktivní snímač HMP v zadním
víku motoru odšroubuje zaslepovací zátka (je vedle snímače pro el. otáčkoměr). Změří se v zadním víku
vzdálenost dosedací plochy pro snímač od obvodové plochy setrvačníku a porovná se vzdáleností činné
plochy induktivního snímače BRISK S 11 od dosedací plochy snímače. Pro docílení optimální
vzdálenosti 1÷2 mm činné plochy snímače od obvodové plochy setrvačníku se případně použijí
vymezovací podložky, snímač se našroubuje do zadního víka a připojí na odpovídající vstup přístroje JT
181 D.
Upevní se piezoelektrický snímač BRISK S 6 na vysokotlakou vstřikovací trubku a opět se propojí
s příslušným vstupem přístroje. Trubka musí být v místě sevření snímačem S 6 velmi pečlivě očištěna,
nejlépe jemnějším smirkovým plátnem a následně otřena čistým hadříkem namočeným v lihu. V místě
sevření snímačem musí být hladký, čistý kovový povrch, bez zbytků barvy, bez zrnek ze smirkového
plátna a bez otlačení např. od kleští – jinak hrozí nebezpečí rychlého zničení snímače, event. získání
nepřesných výsledků měření. Již upnutým snímačem se nesmí na trubce pootáčet – hrozí jeho zničení!
Po spuštění motoru se připojí napájecí kabely přístroje: ⊕ na ⊕ svorku spouštěče nebo akumulátoru a
\ na \ svorku spouštěče nebo akumulátoru a provádí se vlastní měření. Údaj otáček a dynamického
předvstřiku indikovaný na displeji přístroje je před odečtením nutno nechat ustálit alespoň 30 sekund.
Pokud naměřená hodnota neodpovídá hodnotě uvedené v seřizovacím listu měřeného motoru, provede
se za klidu motoru seřízení dle následujících bodů:
Motor M 1.2A, B
1) zcela uvolnit matice dvou šroubů spojení příruby vstřikovacího čerpadla s planžetami spojky (šrouby
seřizování předvstřiku) – viz obr. 1
2) vstřikovací čerpadlo (VČ) nastavit otáčením příruby čerpadla odhadem o hodnotu dle úchylky
předvstřiku indikované diagnostickým přístrojem proti správné hodnotě dané seřizovacím listem
3) dotáhnout obě matice šroubů spojky vstřikovacího čerpadla (šrouby seřizování předvstřiku)
momentem dle interního předpisu č. 61-0-0250 (tj. 53÷67 Nm)
4) motor spustit a zkontrolovat, zda hodnota dynamického předvstřiku indikovaná přístrojem je nyní
v toleranci dle seřizovacího listu, pokud ano - je možné skončit, pokud ne - je nutné opakovat postup
dle výše uvedených bodů 1) až 4)
Motor M 1.2C
1) zcela uvolnit tři šrouby spojující unášeč vstřikovacího čerpadla s mezikusem (šrouby seřizování
předvstřiku) – viz obr. 2
2) vstřikovací čerpadlo (VČ) nastavit otáčením za polovinu spojky VČ příslušnou k VČ, pomocí
speciálního klíče, odhadem o hodnotu dle úchylky předvstřiku indikované diagnostickým přístrojem
proti správné hodnotě dané seřizovacím listem – v orientaci mohou pomoci rysky na mezikusu a
unášeči VČ
3) dotáhnout šrouby spojky vstřikovacího čerpadla (šrouby seřizování předvstřiku) momentem dle
interního předpisu č. 61-0-0250 (tj. 60÷75 Nm)
4) motor spustit a zkontrolovat, zda hodnota dynamického předvstřiku indikovaná přístrojem je nyní
v toleranci dle seřizovacího listu, pokud ano - měření je možné skončit, pokud ne - je nutné opakovat
postup dle výše uvedených bodů 1) až 4)
POČET LISTŮ:
6
LIST:
3
ČÍSLO PŘEDPISU:
61 - 0 - 0269
PŘÍLOHA Č. 7 PŘEDPISU 61-0-0250
Pokud se projeví problémy se získáním signálu z piezoelektrického snímače S 6 (na displeji se objeví
údaj E-0 nebo E-3) doporučujeme:
1. odepnout snímač S 6, očistit stykové plochy snímače a vstřikovací trubky a snímač znovu upnout při
změněném natočení kolem trubky
2. ověřit funkčnost snímače výměnou za etalonový (nový snímač S 6, který není používán k běžnému
měření a je uložen pro ověřování)
3. přepnout snímač na vstřik. trubku 6. válce, zda se signál objeví zde, případně na vstřik. trubky
dalších válců. Pokud je přístroj a snímače v pořádku a byly dodrženy pokyny výrobce přístroje, signál
se musí objevit. Pak je třeba analyzovat příčiny problémů se signálem na 1. válci (nedokonalý styk
snímače s trubkou způsobený např. ohybem trubky nebo její deformací – nekruhový průřez, vadná
vstřik. tryska, vadný element, výtlačný ventilek vstřik. čerpadla, atd.). Zjištěné příčiny je nutné
odstranit (např. výměna vstřik. trubky, oprava vstřik. čerpadla, atd.)!
Snímač S 6 lze odepínat a znovu připínat na trubku za chodu motoru.
Pokud hodnota předvstřiku indikovaná na displeji přístroje kolísá v rozsahu větším než 0,3°,
doporučujeme:
1. změnit měřící otáčky motoru – v rámci tolerance
2. pootočit snímač S 6 kolem vstřik. trubky do jiné polohy (samozřejmě po odepnutí!); hodnoty
předvstřiku indikovaného na displeji musí být při různých natočeních téhož snímače kolem trubky
stejné (pokud není současně měněn další parametr), jinak je snímač vadný
3. použít etalonový snímač
4. změřit i ostatní válce – velké rozdíly mezi sekcemi čerpadla a nebo velké kolísání indikované hodnoty
předvstřiku v některém z válců může způsobovat špatný stav vstřikovací trysky nebo elementu vstřik.
čerpadla; pak je nutná kontrola dílů vstřikovací soupravy mimo motor – na zkušební stanici.
Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu správnosti signálu z používaného snímače S 6
etalonovým snímačem téhož typu vždy 1x po cca 30 měřeních. Může se totiž stát, že po čase má
používaný snímač problémy se správným sejmutím signálu a je nutné ho vyřadit.
POČET LISTŮ:
6
LIST:
4
ČÍSLO PŘEDPISU:
61 - 0 - 0269
PŘÍLOHA Č. 7 PŘEDPISU 61-0-0250
Pokud daný motor nemá závitový otvor pro induktivní snímač HMP v zadním víku motoru (motory
vyrobené cca do poloviny roku 1993), je nutné měření dynamického předvstřiku provést pomocí
stroboskopické pistole patřící do vybavení přístroje. Zde je třeba zdůraznit, že měření stroboskopem se
provádí pouze a jenom v tom případě, kdy motor nemá otvor v zadním víku pro výše uvedený
snímač HMP! Měření stroboskopem je méně přesné (subjektivní vlivy). Před měřením stroboskopem je
potřebné označit (ryskou, barvou, nalepovací fólií, aj.) na řemenici proti pevné části motoru (např. čelu
motoru) polohu, kdy je píst 1. válce v HMP. Tato značka se pak snímá dle pokynů výrobce přístroje,
uvedených v návodu k obsluze.
II. STATICKÝ PŘEDVSTŘIK
Seřízení statického předvstřiku se provádí dle následujících bodů:
Motor M 1.2A, B
1) výtlačnou vstřik. trubku 1. válce demontovat, vyjmout odlehčovací ventilek s pružinou a připojit
kontrolní trubku (kapiláru)
2) klikový hřídel ručně (nedoporučujeme otáčet pomocí spouštěče) pootočit ve směru otáčení motoru
(vymezení vůlí) do polohy předvstřiku 1. válce za použití seřizovacího kolíku (SN – ETA 129)
zasunutého do příslušného otvoru v zadním víku motoru tak, aby zapadl do hlubšího ze dvou otvorů
v setrvačníku (druhý otvor indikuje horní úvrať pístu 1. válce)
3) zcela uvolnit matice dvou šroubů spojení příruby vstřik. čerpadla s planžetami spojky (šrouby seřiz.
předvstřiku) – viz obr. 1
4) vstřikovací čerpadlo nastavit na max. dodávku, POZOR – ne na startovací dávku a dále:
a) pokud palivo při ručním čerpání z kontrolní trubky nevytéká, je třeba pootočit hřídelem
vstřikovacího čerpadla doprava (při pohledu ze strany hřídele náhonu) až na doraz, kolik dovolí
oválné otvory příruby pod šrouby seřizování předvstřiku a dále pokračovat dle bodu 5);
b) pokud palivo z kontrolní trubky vytéká, pokračovat dle bodu 5)
5) za stálého ručního čerpání paliva pootáčet doleva (při pohledu ze strany hřídele náhonu) hřídelem
vstřikovacího čerpadla až do přerušení výtoku paliva z kontrolní trubky; v okamžiku, kdy přestane
palivo z trubky vytékat proudem a odkapává v množství asi 5÷10 kapek za minutu, je vstřikovací
čerpadlo v poloze teoretického počátku dodávky paliva do prvního válce
6) obě matice šroubů seřizování předvstřiku dotáhnout momentem dle interního předpisu č. 61-0-0250
(tj. 53÷67 Nm); vyjmout seřizovací kolík ze zadního víka
7) provést kontrolu nastavení vstřik. čerpadla – klikovým hřídelem pootočit zpět (proti směru otáčení
motoru) a pak při ručním čerpání paliva otáčet pomalu klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru
až do okamžiku, kdy seřizovací kolík v otvoru zadního víka motoru zaskočí do otvoru předvstřiku
v setrvačníku; palivo musí v této poloze klikového hřídele odkapávat z kontrolní trubky dle bodu 5) a
pokud tomu tak není, je nutné seřízení opravit
8) vyndat kolík ze zadního víka motoru, odmontovat kapiláru, namontovat zpět odlehčovací ventilek
s pružinou a namontovat původní vstřikovací trubku; dbát na čistotu a nepoškozenost dosedací
plochy výtlačného hrdla
POČET LISTŮ:
6
LIST:
5
ČÍSLO PŘEDPISU:
61 - 0 - 0269
PŘÍLOHA Č. 7 PŘEDPISU 61-0-0250
Motor M 1.2C
1) demontovat od vstřikovacího čerpadla (VČ) výtlačnou vstřik. trubku 1. válce a připojit kontrolní trubku
(kapiláru) – POZOR! odlehčovací ventilek se nesmí z čerpadla demontovat; demontáž ventilku pro
seřizování nízkým tlakem paliva je výrobcem VČ zakázána – porušení zákazu znamená ztrátu záruky
na celé čerpadlo!
2) Klikový hřídel natočit ve směru otáčení motoru (vymezení vůlí) do polohy předvstřiku 1. válce pomocí
protáčecího přípravku (SN-ETA-191) namontovaného do seřizovacího okénka v zadním víku motoru
a při použití úhlové stupnice na setrvačníku (odečítat přes čtecí stěnu v okénku zadního víka – viz
obr. 3
3) Zcela uvolnit tři šrouby spojující unášeč VČ s mezikusem (šrouby seřizování předvstřiku) – viz obr. 2
4) Vymezit momentem 80 až 120 Nm vůle v rozvodovém mechanismu (předepnutí proti směru otáčení
hřídele VČ pomocí speciálního přípravku zasunutého do otvoru ∅ 14, viz obr. 2, v unášeči)
5) Odpojit palivové hadice VČ, vývod z VČ zaslepit, na přívod připojit seřizovací přístroj BOSCH KDW
KDEPK 200 nebo ekvivalent (tlak 3÷5 Mpa, průtok 15÷20 cm3/s) – viz obr. 4
6) Zkontrolovat dodržení správné polohy klikového hřídele z bodu 2)
7) VČ nastavit na maximální dodávku, POZOR – ne na startovací dávku (bez přívodu el. proudu
k elektromagnetu startovací dávky)
8) Seřizovací přístroj z bodu 5) se uvede v činnost a dále:
a) pokud palivo z kontrolní trubky nevytéká, je třeba pootočit hřídelem VČ doprava (při pohledu ze
strany hřídele náhonu) až na doraz, kolik dovolí oválné otvory v unášeči pod šrouby seřizování
předvstřiku a dále pokračovat dle bodu 9);
b) pokud palivo z kontrolní trubky vytéká pokračovat dle bodu 9)
9) hřídelem VČ pomalu otáčet vlevo (při pohledu ze strany hřídele náhonu) tak dlouho, až proud paliva
vytékající z kapiláry bude seškrcen natolik, že souvislý proud se změní v samostatné kapky; od
okamžiku, kdy škrcení začíná, pootáčet velmi pomalu!
10) dotáhnout tři šrouby seřizování předvstřiku momentem dle interního předpisu č. 61-0-0250 (tj. 60÷75
Nm)
11) provést kontrolu nastavení VČ – klikovým hřídelem pootočit zpět (proti směru otáčení motoru) a pak
otáčet pomalu klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru, až na příslušnou hodnotu úhlu
předvstřiku odečtenou přes čtecí stěnu v zadním víku ze stupnice na setrvačníku; předepnout
rozvodový mechanismus dle bodu 4) a zkontrolovat správné seřízení pomocí kapiláry jako v bodě 9);
pokud seřízení neodpovídá, je nutné seřízení opravit
12) odmontovat seřizovací přístroj, připojit původní palivové hadice k VČ, odmontovat kapiláru a
namontovat původní vstřikovací trubku, odmontovat protáčecí přípravek
POČET LISTŮ:
6
LIST:
6
ČÍSLO PŘEDPISU:
61 - 0 - 0269
PŘÍLOHA Č. 7 PŘEDPISU 61-0-0250
Přehled vydaných seřizovacích listů:
Seřizovací listy jsou vydány pro motory TEDOM výrobních čísel (vyraženo na bloku motoru):
* . . . XXX . . . .*
(pro odvozené varianty * . . . XXX . . . . * . . platí listy základních motorů – příslušný seřizovací list je
určen pouze trojčíslím XXX),
kde
XXX = 697
704
708
710
712
716
721
722
723
732
734
736
739
739/05
740
775/02
781
784/01
814
814/01
815/01
815/02
815/03
815/04
815/05
815/06
815/07
815/08
820
Použité zkratky názvů výrobců vstřikovacích souprav:
Bosch
DES
Motorpal (MPJ)
Robert Bosch GmbH
Dresdner Einspritzsysteme GmbH – dříve L Orange
Motorpal Jihlava a.s.
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 190 AH TA 01 (ML 637 S) výr. č.: . . . 697 . .
vstřikovací čerpadlo:
BOSCH, obj. č. 0 402 646 616C
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1058 – výkonnostní
vstřikovač:
MOTORPAL VA 125S253-2696
tryska:
MOTORPAL DOP 125S627-4115
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2290+30-70 min-1
statický předvstřik:
14,0° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
14,5° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ****)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec ***)
induktivní snímač:
BRISK S11S
– zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
otevírací tlak:
22+0,8 Mpa
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 Mpa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) V případech, kdy je nepřípustná trubka 1. válce, je přípustné provést měření na
trubce válce č. 6
****) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
*)
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 242 AV TA 01 (M 640S) výr. č.: . . . 704 . .
vstřikovací čerpadlo:
BOSCH, obj. č. 0 402 646 616
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1058 – výkonnostní
vstřikovač:
tryska:
a) MOTORPAL VA 125S253-2695 MOTORPAL DOP 125S628-4114
b) MOTORPAL VA 125S253-2673 BOSCH
DLLA 125S1279
otevírací tlak:
24+0,8 Mpa
24+0,8 Mpa
*)
*)
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2360+30-70 min-1
statický předvstřik:
14,5° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
15,0° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
BRISK S11S
- zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 Mpa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 170 AV TA 01 (M 636 S) výr. č.: . . . 708 . .
vstřikovací čerpadlo:
BOSCH, obj. č. 0 402 646 616B
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1058 – výkonnostní
vstřikovač:
DES SCN 125/175 R 011
tryska:
BOSCH DLLA 125S1278
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2260+30-70 min-1
statický předvstřik:
15,5° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
16,0° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
BRISK S11S
- zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
otevírací tlak:
24+0,8 Mpa
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 Mpa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
*)
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 210 AV TA 01 (M 640 F) výr. č.: . . . 710 . .
vstřikovací čerpadlo:
BOSCH, obj. č. 0 402 646 628
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1058 – výkonnostní
vstřikovač:
MOTORPAL VA 125S253-2673
tryska:
BOSCH DLLA 125S1279
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2320+30-70 min-1
statický předvstřik:
15,0° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
14,4° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
BRISK S11S
- zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
otevírací tlak:
24+0,8 Mpa
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 Mpa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
*)
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 170 AV TA 01 (M 636 S) výr. č.: . . . 712 . .
vstřikovací čerpadlo:
BOSCH, obj. č. 0 402 646 616B
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1058 – výkonnostní
vstřikovač:
MOTORPAL VA 125S253-2696
tryska:
MOTORPAL DOP 125S627-4115
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2260+30-70 min-1
statický předvstřik:
14,0° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
14,5° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
BRISK S11S
- zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
otevírací tlak:
22+0,8 Mpa
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 Mpa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
*)
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 152 AH TX 01 (ML 636 P) výr. č.: . . . 716 . .
vstřikovací čerpadlo:
BOSCH, obj. č. 0 402 646 616D
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1058 – výkonnostní
vstřikovač:
MOTORPAL VA 125S253-2697
tryska:
MOTORPAL DOP 125S722-4116
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2230+30-70 min-1
statický předvstřik:
10,0° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
10,5° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ****)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
***)
induktivní snímač HMP:
BRISK S11S
- zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
otevírací tlak:
22+0,8 Mpa
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 Mpa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) V případech, kdy je nepřístupná trubka 1. Válce, je přípustné provést měření na
trubce válce č. 6
****) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
*)
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 300 RV TA 23 (M 640 D) výr. č.: . . . 721 . .
vstřikovací čerpadlo:
regulátor:
a) BOSCH, obj. č. 0 402 646 616A RQV 325 … 1000 PA 1058 – výkonnostní
b) BOSCH, obj. č. 0 402 646 666 RQV 325 … 900 PA 1273 - výkonnostní
vstřikovač:
tryska:
a) MOTORPAL VA 125S253-2674 MOTORPAL DOP 125S728-4120
b) DES
SCN 125/175 R 010 DES SB 394
otevírací tlak:
24+0,8 Mpa
24+0,8 Mpa
*)
*)
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
1970+30-70 min-1
statický předvstřik:
18,0° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
18,5° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
BRISK S11S
- zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 Mpa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 300 RH TA 23 (ML 640 D) výr. č.: . . . 722 . .
vstřikovací čerpadlo:
a) BOSCH, obj. č. 0 402 646 616A
b) BOSCH, obj. č. 0 402 646 666
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1058 - výkonnostní
RQV 325 … 900 PA 1273 - výkonnostní
vstřikovač:
tryska:
a) MOTORPAL VA 125S2543-2674 motorpal DOP 125S728-4120
b) DES SCN 125/175 R 010
DES SB 394
otevírací tlak:
24+0,8 MPa
24+0,8 MPa
*)
*)
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
1970+30-70 min-1
statický předvstřik:
18,0° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
18,5° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
BRISK S11S
– zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 MPa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 280 AV TA 01 (M 640 T) výr. č.: . . . 723 . .
vstřikovací čerpadlo:
BOSCH, obj. č. 0 402 646 651
regulátor:
RQV 325 … 975 PA 1190 K – výkonnostní
vstřikovač:
MOTORPAL VA 125S253-2673
tryska:
BOSCH DLLA 125S1279
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2330+30-70 min-1
statický předvstřik:
14,5° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
19,1° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
BRISK S11S
– zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
otevírací tlak:
24+0,8 MPa
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 MPa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
*)
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 180 AV TA 02 (M 636 E) výr. č.: . . . 732 . .
vstřikovací čerpadlo:
regulátor:
a) BOSCH, obj. č. 0 402 646 651A RQV 325 … 975 PA 1190 K - výkonnostní
b) BOSCH, obj. č. 0 402 646 664 RQV 325 … 1000 PA 1256 K - výkonnostní
vstřikovač:
tryska:
a) MOTORPAL VA 125P250-2976 BOSCH DLLA 125P529
b) DES
PCN 125/175 R 009 BOSCH DLLA 125P529
otevírací tlak:
29+0,8 MPa
29+0,8 MPa
*)
*)
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2270+30-70 min-1
statický předvstřik:
14,0° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
18,6° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
BRISK S11S
– zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 MPa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 206 AV TA 02 (M 640 FE) výr. č.: . . . 734 . .
vstřikovací čerpadlo:
BOSCH, obj. č. 0 402 646 664
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1256 K – výkonnostní
vstřikovač:
tryska:
a) MOTORPAL VA 125S253-2696 MOTORPAL DOP 125S627-4115
b) DES
SCN 125/175 R 011 BOSCH DLLA 125S1278
otevírací tlak:
24+0,8 MPa
24+0,8 MPa
*)
*)
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2320+30-70 min-1
statický předvstřik:
14,0° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
18,6° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač HMP:
BRISK S11S
– zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 MPa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 175 AH TA 02 (ML 636 E) výr. č.: . . . 736 . .
vstřikovací čerpadlo:
regulátor:
a) BOSCH, obj. č. 0 402 646 651A RQV 325 … 975 PA 1190 K - výkonnostní
b) BOSCH, obj. č. 0 402 646 664 RQV 325 … 1000 PA 1256 K - výkonnostní
vstřikovač:
tryska:
a) MOTORPAL VA 125P250-2976 BOSCH DLLA 125P529
b) DES
PCN 125/175 R 009 BOSCH DLLA 125P529
otevírací tlak:
29+0,8 MPa
29+0,8 MPa
*)
*)
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2270+30-70 min-1
statický předvstřik:
14,0° ± 0,5° [°K.H.]
Dynamický předvstřik: měřeno BRISK JT181D
18,6° ± 0,5° [°K.H.]
**)
Svorkový snímač:
BRISK S 6 ****)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
***)
induktivní snímač HMP:
BRISK S11S
– zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 MPa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) V případech, kdy je nepřístupná trubka 1. válce, je přípustné provést měření na
trubce válce č. 6
****) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 242 AV TA 02 (M 640 SE) výr. č.: . . . 739 . .
vstřikovací čerpadlo:
a) DES DEP6P – 6536003008
b) DES DEP6P – 6536003008A
regulátor:
RQV-K 325 … 975 – výkonnostní
RQV-K 325 … 975 – výkonnostní
vstřikovač:
a) DES SCN 125/175 R 012
b) DES SCN 125/175 R 012A
tryska:
DES SB 879
DES SB 879A
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2260+30-70 min-1
statický předvstřik:
13,0° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
17,7° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
BRISK S11S
– zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
otevírací tlak:
24+0,8 MPa
24+0,8 MPa
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 MPa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
*)
*)
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 242 AV TA 02 (M 640 SE) výr. č.: . . . 739/05 . .
vstřikovací čerpadlo:
BOSCH, obj. č. 0 402 846 303
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1392 K – výkonnostní
vstřikovač:
a) DES
SBN 123/173 R 020
b) MOTORPAL VS 123S160-3037
tryska:
DES SB 465
BOSCH DLLA 123S1372
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2200+30-70 min-1
statický předvstřik:
14,0° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
14,5° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
BRISK S11S
– zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
otevírací tlak:
24+0,8 MPa
24+0,8 MPa
*)
*)
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 MPa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
Motor je osazen vstřikovači ∅ 22 s přívodem paliva v ose držáku – vstř. trubky Guido
E3861 A66.
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 300 VA TA 02 (M 640 TE) výr. č.: . . . 740 . .
vstřikovací čerpadlo:
DES SEP6P – 65 36010007
regulátor:
RQV–K 325 … 975 – výkonnostní
vstřikovač:
DES SBN 123/173 R 019
tryska:
DES SB 729
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2340+30-70 min-1
statický předvstřik:
12,0° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
16,4° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
BRISK S11S
- zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
otevírací tlak:
24+0,8 MPa
*)
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 MPa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
Motor je osazen turbodmychadlem od fy HOLSET H2D 9361AZ/S25B11.
Vstřikovač ∅ 22 s přívodem v ose tělesa (vstř. trubky Guido E3861 A66).
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 242 AH TA 02 (ML 640 SE) výr. č.: . . . 775/02 . .
vstřikovací čerpadlo:
BOSCH, obj. č. 0 402 846 303
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1392 K – výkonnostní
vstřikovač:
tryska:
a) DES
SBN 123/173 R 020 DES
SB 465
b) MOTORPAL VS 123S160 3037 BOSCH DLLA 123S1372
otevírací tlak:
24+0,8 MPa
24+0,8 MPa
*)
*)
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2200+30-70 min-1
statický předvstřik:
14,0° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
14,5° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
BRISK S11S
– zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 MPa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
Motor je osazen vstřikovači ∅ 22 s přívodem paliva v ose držáku – vstř. trubky Guido
E 3861 A 66.
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 250 G5V TA 86 (M 640 DG) výr. č.: . . . 781 . .
vstřikovací čerpadlo:
BOSCH, obj. č. 0 402 646 616G
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1058 K – výkonnostní
vstřikovač:
DES SBN 125/175 R 010
tryska:
DES SB 394
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2250+30-70 min-1
statický předvstřik:
18,0° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
18,6° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
BRISK S11S
- zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
otevírací tlak:
24+0,8 MPa
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 MPa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
*)
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 210 AH TA 03 (ML 640 FE3) výr. č.: . . . 784/01 . .
vstřikovací čerpadlo:
prototyp JAMOT, a.s.
BOSCH (základ),
obj. č. 0 402 846 303C,B
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1392 K – výkonnostní
vstřikovač:
MOTORPAL VS 123P160 2790
tryska: vzorky
BOSCH DLLA 135P V3 191424
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2200+30-70 min-1
statický předvstřik:
10,5° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
11,0° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
BRISK S11S
- zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
otevírací tlak:
25+0,8 MPa
*)
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 MPa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
Motor je osazen vstřikovači ∅ 22 s přívodem paliva v ose držáku – vstř. trubky Guido
E 3861 A 66.
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 242 RH TA 25 výr. č.: . . . 814/00 . .
vstřikovací čerpadlo:
BOSCH (základ),
obj. č. 0 402 846 303C
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1392 K – výkonnostní
vstřikovač:
MOTORPAL VS 123P160 2792
tryska:
MPJ DOP 135P 720 3809
BOSCH DLLA 135PV3 192 467 "720"
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2200+30-70 min-1
statický předvstřik:
10° + 1,0° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
11° + 1,0° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
BRISK S11S
- zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
teplota paliva:
max. 25°C
teplota nasávaného vzduchu:
25°C
otevírací tlak:
26+0,8 MPa *)
26+0,8 MPa *)
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 MPa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
Motor je osazen vstřikovači ∅ 22 s přívodem paliva v ose držáku – vstř. trubky Guido
E 3861 A 66.
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 242 RH TA 25 výr. č.: . . . 814/01 . .
vstřikovací čerpadlo:
BOSCH (základ),
obj. č. 0 402 846 303E
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1392 K – výkonnostní
vstřikovač:
MOTORPAL VS 123P160 2792
tryska:
MPJ DOP 135P 720 3809
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2200+30-70 min-1
statický předvstřik:
10° + 1,0° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
11° + 1,0° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
senzor:
HONEYWELL 1 GT 101 DC
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
teplota paliva:
max. 25°C
teplota nasávaného vzduchu:
25°C
otevírací tlak:
26+0,8 MPa *)
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 MPa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
Motor je osazen vstřikovači ∅ 22 s přívodem paliva v ose držáku – vstř. trubky Guido
E 3861 A 66.
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor: TEDOM
TD 242 RV TA 25 výr. č.: 815/01, 815/02, 815/03, 815/04
vstřikovací čerpadlo:
BOSCH (základ),
obj. č. 0 402 846 303C
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1392 K – výkonnostní
vstřikovač:
MOTORPAL VS 123P160 2792
tryska:
MPJ DOP 135P 720 3809
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2200+30-70 min-1
statický předvstřik:
10° + 1,0° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
11° + 1,0° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
****)
BRISK S11S
– zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
teplota paliva:
max. 25°C
teplota nasávaného vzduchu:
25°C
otevírací tlak:
26+0,8 MPa *)
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 MPa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
****) Motor 815/02 je dodáván bez induktivního snímače - montuje zákazník
Motor je osazen vstřikovači ∅ 22 s přívodem paliva v ose držáku – vstř. trubky Guido
E 3861 A 66.
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor: TEDOM
TD 242 RV TA 25 výr. č.: 815/05, 815/06, 815/07, 815/08
vstřikovací čerpadlo:
BOSCH (základ),
obj. č. 0 402 846 303D
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1392 K – výkonnostní
vstřikovač:
MOTORPAL VS 123P160 2792
tryska:
MPJ DOP 135P 720 3809
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2200+30-70 min-1
statický předvstřik:
10° + 1,0° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
11° + 1,0° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ***)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
induktivní snímač:
- BRISK S11S
- HUEGLI-TECH LTD MSP 6728C
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
teplota paliva:
max. 25°C
teplota nasávaného vzduchu:
25°C
otevírací tlak:
26+0,8 MPa *)
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 MPa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
Motor je osazen vstřikovači ∅ 22 s přívodem paliva v ose držáku – vstř. trubky Guido
E 3861 A 66.
SEŘIZOVACÍ LIST
(metodika viz předpis 61-0-0269)
motor:
TEDOM TD 152 AV TX 01 výr. č.: . . . 820 . .
vstřikovací čerpadlo:
BOSCH, obj. č. 0 402 646 616D
regulátor:
RQV 325 … 1000 PA 1058 – výkonnostní
vstřikovač:
MOTORPAL VA 125S253-2697
tryska:
MOTORPAL DOP 125S722-4116
pořadí vstřiku:
1–5–3–6–2–4
úhlové rozdělení:
0 - 120 – 240 – 360 – 480 – 600
otáčky volnoběhu:
650 ± 25 min-1
otáčky přeběhu:
2230+30-70 min-1
statický předvstřik:
10,0° ± 0,5° [°K.H.]
dynamický předvstřik:
10,5° ± 0,5° [°K.H.]
svorkový snímač:
BRISK S 6 ****)
umístění:
cca 2 mm od převlečné matice vstř. trubky u čerpadla
- 1. válec
***)
induktivní snímač HMP:
BRISK S11S
- zapojena I. korekce
umístění:
v zadním víku motoru
komparační hladina přístroje:
11 %
zatížení motoru:
nezatížen, spojen s převodovkou – neutrál
teplota chladící kapaliny:
min. 60°C
měřící otáčky motoru:
650 ÷ 700 min-1
otevírací tlak:
22+0,8 Mpa
měřeno BRISK JT181D
**)
POZNÁMKY:
*) Jde o provozní seřízení vstřikovače po 500 hod. provozu na motoru. Nový
vstřikovač je nastaven na hodnotu o 1 Mpa vyšší s tím, že tato vyšší hodnota
poklesne po zaběhnutí na hodnotu provozního seřízení.
**) Pro seřízení v prvovýrobě platí přísnější tolerance seřízení: ±0,3°
***) V případech, kdy je nepřístupná trubka 1. Válce, je přípustné provést měření na
trubce válce č. 6
****) Platí i pro snímače KG6S a KG6N fy AVL
*)

Podobné dokumenty

skupina Číslo zboží Název zboží Číslo mototechny Stav MJ

skupina Číslo zboží Název zboží Číslo mototechny Stav MJ Víko převodovky přední-4 st.převodovky Kolo hnací rychloměru-11 zubů Ložisko hřídelíku rychloměru Hřídel s lopatkovým kolem Hřídel úpl.zasouv.vidlice 4.a5.rychl Hřídel úpl.zasouv.vidlice 2.a3.rychl...

Více

RIO Country Report 2015: Czech Republic

RIO Country Report 2015: Czech Republic V roce 2009 byla zřízena TA ČR jako hlavní platforma k podpoře aplikovaného výzkumu a inovací. Zahájila celou sérii nových programů (z nichž nejvýznamnější jsou programy ALFA, Centra kompetence a n...

Více

Kalkulačný ceník VP2 zima CZ

Kalkulačný ceník VP2 zima CZ 30X9,50R15 104Q G001 E TL OWL 31X10,50R15 109Q G001 D TL OWL 31X10,50R15 109Q G001 E TL OWL 33X12,50R15 108Q G001 D TL OWL 33X12,50R15 108Q G001 E TL OWL 35X12,50R15 113Q G001 D TL OWL 35X12,50R15 ...

Více