Technická a cenová specifikace služeb: služba pevná linka IP

Komentáře

Transkript

Technická a cenová specifikace služeb: služba pevná linka IP
Příloha B Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb
Technická a cenová specifikace služeb: služba pevná linka IP
Uživatel:
Příloha ke smlouvě č.
Nahrazuje specifikaci č.
Odpovědný zástupce:
K…………….
--
Číslo specifikace/verse
Požadavek:
zřízení
Definice pojmů
Služba pevná linka IP je zajištění IP konektivity uživatele do sítě
Kyklop a sítě Internet. Tato služba je poskytována permanentně
s danými
parametry
prostřednictvím
přípojného
okruhu.
Poskytovatel zajišťuje obvykle také přidané služby.
IP konektivita je možnost výměny dat protokoly TCP/IP mezi
zařízeními uživatele a zařízeními uživatelů sítě Kyklop a sítě
Internet. Zařízení uživatele musí při komunikaci používat IP adresy
přidělené
poskytovatelem
nebo
IP
adresy
schválené
poskytovatelem.
Přidělení IP adresy poskytovatelem znamená proces, kdy
poskytovatel na základě objednávky a vyplněného formuláře
žádosti přidělí uživateli IP adresu nebo více IP adres z rozsahů IP
adres poskytovatele, které má poskytovatel alokovány od
regionálně příslušné autority (v této době pro Evropu RIPE NCC).
Schválení IP adres uživatele poskytovatelem znamená proces, kdy
poskytovatel akceptujte IP adresy uživatele, které má přiděleny od
regionálně příslušné autority (v této době pro Evropu RIPE NCC).
Přípojný okruh je fyzické spojení uživatele (resp. předávacího
rozhraní mezi poskytovatelem a uživatelem) s rozhraním sítě
Kyklop. Přípojný okruh je realizován způsobem odpovídajícím
konkrétnímu typu rozhraní sítě Kyklop. Přípojný okruh nemusí být
žádný.
Přípojný okruh je realizován jedním z následujících subjektů:
a) poskytovatelem
b) uživatelem
c) dodavatelem přípojného okruhu.
Přípojný okruh je majetkem jednoho z následujících subjektů:
a) poskytovatele
b) uživatele
c) dodavatele přípojného okruhu.
Typ přípojného okruhu je jeden z následujících:
a) Ethernet 10 BASE T
b) Ethernet 100 BASE TX
c) Ethernet 802.11
d) Digitální pevný okruh umožňující synchronní přenos
e) Permanentní virtuální kanál (PVC) prostřednictvím Frame Relay
sítě
f) Permanentní virtuální kanál (PVC) prostřednictvím ATM sítě
Dodavatel přípojného okruhu je subjekt, který zhotovuje nebo
pronajímá na své náklady technickou infrastrukturu, která umožňuje
datovou komunikaci mezi poskytovatelem a uživatelem. Technická
infrastruktura je tvořena jedním ze způsobů:
a) Síť metalických vedení
b) Síť optických vedení
c) Bezdrátové mikrovlnné spojení
d) Veřejná nebo privátní datová síť, která je charakterizována
přípojnými linkami (v některém z předchozích provedení) a
standardně definovaným komunikačním protokolem a rozhraním.
e) Kombinací předchozích způsobů.
Předávací rozhraní služby pevná linka IP .
Předávací rozhraní služby pevná linka IP je místo, kde uživatel
připojuje svá zařízení, která komunikují protokoly TCP/IP.
Předávací rozhraní služby je místo, po které poskytovatel uživateli
poskytuje služby dle Smlouvy. Předávací rozhraní služby je místo.
na kterém se měří parametry služby.
Předávací rozhraní služby je jedna varianta z následujících:
a) Rozhraní sítě Kyklop.
b) Ukončení přípojného okruhu na straně uživatele, je-li součástí
poskytované služby přípojný okruh. Předávacím rozhraním
služby je v takovém případě koncové fyzické rozhraní
přípojného okruhu.
c) Rozhraní koncového zařízení, které ukončuje přípojný okruh a
je umístěno na straně uživatele, je-li součástí poskytované
služby přípojný okruh a koncové zařízení.
Termín součást poskytované služby znamená, že daná věc byla
uživatelem objednána u poskytovatele nebo vznikla dohoda mezi
uživatelem a poskytovatelem o umístění (včlenění) dané věci do
služby pevná linky.
Koncové zařízení je zařízení, které ukončuje přípojný okruh na
straně uživatele a obsahuje fyzické rozhraní, ke kterému může
uživatel připojovat svá zařízení, a fyzické rozhraní pro napojení
přípojného okruhu.
Rozhraní sítě Kyklop je fyzické místo v síti Kyklop, kde se připojují
přípojného okruhy uživatelů. Toto rozhraní má jeden z následujících
fyzických formátů:
Ethernet 10 BASE T
Ethernet 100 BASE TX
Ethernet 802.11
Asynchronní seriové
Synchronní seriové
Seriové logické rozhraní odpovídající kanálu ve strukturované
přípojce E1
Seriové logické rozhraní odpovídající PVC ve Frame Relay přípojce
Seriové logické rozhraní odpovídající PVC v ATM přípojce
Parametry služby pevná linka IP jsou:
Přenosová kapacita
Časová dostupnost
Chybovost
Přenosová kapacita udává, jaké maximální množství dat lze
vyměnit prostřednictvím přípojného okruhu. Údaj se udává
v jednotkách bps, kbps nebo Mbps. Význam jednotek je bit za
sekundu, kilobit za sekundu, megabit za sekundu. Jednotka kilobit
je 1024 bitů, jednotka megabit je 1024 kilobitů.
Reálná přenosová kapacita se zjišťuje měřením. Měření se provádí
třemi samostatnými měřeními trvajícími minimálně 10 minut
s rozestupem minimálně 30 minut. Místo měření je předávací
rozhraní služby mezi poskytovatelem a uživatelem.
Časová dostupnost se vyjadřuje v procentech a znamená, že
v daném kalendářním měsíci musí být služba dostupná v ostatních
smluvních parametrech minimálně po dobu odpovídající
procentuálnímu podílu z celkového času daného měsíce. Výpočet
času se provádí v minutách s přesností na 1 minutu.
Strana č. 1 ze 4
Příloha B Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb
Chybovost se vyjadřuje v procentech a znamená maximální
množství dat, které se nepřenese službou.
Měření reálné chybovosti se děje třemi samostatnými měřeními
trvajícími minimálně 10 minut s rozestupem minimálně 30 minut.
Místo měření je předávací rozhraní služby mezi poskytovatelem a
uživatelem. Při měření se nebere v úvahu stav a vliv zařízení
uživatele, která nejsou součástí služby. Měření chybovosti se děje
při vyloučení vlivu ztráty dat standardními vlastnostmi protokolů
TCP/IP při zaplněné přenosové kapacitě pevné linky.
Zřízení/změna služby znamená, že poskytovatel provede všechny
nezbytné úkony, aby zajistil možnost využívání služby uživatelem,
tzn. nastavení a inicializaci všech komponent, které jsou součástí
služby dle Technické a cenové specifikace. Poskytovatel při
spuštění služby oznámí uživateli IP adresy, které má použít pro svá
zařízení. Spuštění služby je časově nezávislé na existenci nebo
nastavení zařízení uživatele. O zřízení/změně služby se sepisuje
protokol.
Protokol je písemný doklad týkající se služby poskytované
poskytovatelem uživateli. Vystavuje se při zřízení služby, ukončení
služby, změně parametrů služby a při odstranění poruchy. Protokol
obsahuje identifikaci poskytovatele, identifikaci uživatele, identifikaci
služby a události, datum a podpisy oprávněných osob obou stran.
Uživatel je povinen potvrdit protokol nejpozději do 24 hodin od
doby, kdy nastala příslušná událost.
Porucha služby pevná linky nastává v případě, když reálné
parametry neodpovídají smluvním parametrům pevné linky.
Porucha pevné linky nastává jmenovitě v případě, že:
Nefunguje komunikace mezi uživatelem a síti Kyklop a sítí Internet
minimálně takovou dobu, která je v daném kalendářním měsíci
v rozporu se smluvní časovou dostupností.
Reálná maximální přenosová kapacita je nižší než smluvní
přenosová kapacita.
Reálná chybovost přesahuje smluvní maximální chybovost.
Hlášení poruchy činí uživatel prostřednictvím hotline pracoviště
poskytovatele. Poruchu hlásí uživatel telefonicky nebo e-mailem na
kontaktní adresu hotline poskytovatele. V případě telefonického
nebo emailového ohlášení potvrdí uživatel hlášení poruchy faxem a
to nejpozději do 12 hodin od telefonického nahlášení. Hlášení
poruchy musí nejméně obsahovat:
Identifikaci uživatele
Identifikaci služby
Čas vzniku poruchy
Popis poruchy
Kontaktní informace na osobu, která poruchu hlásí (jméno, e-mail,
telefon, fax)
Síť Kyklop je složená z fyzických datových spojů a zařízení, které
umožňují komunikaci uživatelům sítě Kyklop protokoly TCP/IP.
Zařízení síťě Kyklop se fyzicky vyskytují v konkrétních lokalitách
v rámci České republiky, tzv. uzlech sítě. Ve většině uzlů sítě
Kyklop jsou k dispozici rozhraní sítě Kyklop určená pro připojování
přípojných okruhů uživatelů. Komponenty sítě Kyklop (tj. datové
spoje, zařízení, uzly) mohou být v majetku poskytovatele, v majetku
partnerských subjektů nebo mohou být pronajaty od subdodavatelů.
Síť Kyklop je administrativně a provozně řízena poskytovatelem.
Síť Internet je pro účely tohoto dokumentu síť zařízení a datových
spojů, které umožňují komunikaci protokoly TCP/IP za současného
dodržování obvyklých pravidel a standardů definovaných
všeobecně uznávanými autoritami v celosvětovém měřítku. Dosah
(velikost) sítě Internet pro uživatele sítě Kyklop je dán je vzájemným
propojením a zajištěním IP konektivity sítě Kyklop se sítěmi jiných
vlastníků a provozovatelů v celosvětovém měřítku. Toto propojení a
zajištění IP konektivity se děje prostřednictvím tuzemských a
zahraničních sítí, které jsou přímo spojeny se sítí Kyklop na základě
smluvního vztahu. Poskytovatel zajišťuje propojení sítě Kyklop vždy
alespoň s jednou zahraniční sítí s cílem zajistit IP konektivitu s co
největším dosahem a rozsahem v celosvětovém měřítku.
Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost nebo změny propojení
některých sítí v rámci sítě Internet.
Přidané služby znamenají, že poskytovatel:
Zajišťuje měření množství přenesených dat mezi poskytovatelem a
uživatelem (a obráceně)
Zajišťuje monitorování stavu funkčnosti služby a vyhodnocování
časové dostupnosti.
Zajišťuje pro přidělené IP adresy reverzní DNS podle pravidel
definovaných regionálně příslušnou autoritou.
Strana č. 2 ze 4
Příloha B Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb
Parametry služby pevná linka
Přenosová kapacita
xxxxkbps/xxxxkbps
Přenosové pásmo
garantovaná/sdílená 1:...
Časová dostupnost
Více než 96%
Chybovost
Méně než 6%
Další specifikace služby
Předávací rozhraní
Rozhraní sítě Kyklop
služby pevná linka
Adresa rozhraní sítě
Městský kopec 68, 743 01 Bílovec
Kyklop
Adresa připojení
uživatele
Ostatní
--------------------
Přípojný okruh
Součást služby
Realizován
Je majetkem
Ano
Kyklop
Kyklop
Zapůjčená zařízení poskytovatele
Typ
Typ
Příslušenství
datum zřízení služby
Typ
Dodavatel:
Rozhraní okruhu
MAC
MAC
Ethernet 100BaseTX
Kyklop
Ethernet 100BaseTX
Výr. číslo
Výr. číslo
1 Ks
1 Ks
1 Ks
dle předávacího protokolu
Parametry pro nastavení připojení
IP adresa/ veřejná IP
192.168.xxx.xxx/ 178.72.250.xxx
Maska sítě
255.255.255.0
DNS
192.168.xxx.xxx
Brána
192.168.xxx.xxx
Hotline/hlášení poruch služby
Středisko poskytovatele
Telefon hot-line
777 616 020
Email
[email protected]
Vedoucí technického oddělení
Telefon prodejna
597 603 100, 777 616
383, 556 411 164
Středisko uživatele
Pověřený pracovník uživatele
Telefon
Email
Pracovní doba hotline
24 hodin, 7 dní v týdnu
David Javorek
Pracovní doba prodejny
Po-Pá: 09-12, 13-17
Fax
Pracovní doba uživatele
Strana č. 3 ze 4
Příloha B Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb
Zřizovací poplatky
Zřizovací poplatek
Instalační poplatek
Zaplaceno v hotovosti
Částka ke splácení
Počet měsíců
Měsíční splátka
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Pravidelné poplatky
Zúčtovací období
Poplatek za zúčtovací období
Limit přenesených dat
Poplatek za 1MB dat nad limit přenesených dat
Webový prostor
Mailový prostor/počet e-mailů
Poplatek za webový a mailový prostor
Předplatné
Délka předplaceného období
Součet plateb za celé předplacené období
(poplatky za připojení + webový + mailový prostor)
Sleva v %
Sleva v Kč
Celková částka za předplacené období po slevě
1 měsíc
neomezeno
-----Kč
15MB/10
0,00 Kč
-
-
Vracení poplatků v případě poruchy služby – slevy z poplatku (v procentech)
Chybovost za zúčtovací období
Méně než 5%
5,01-10%
Více než 10%
Dostupnost za zúčtovací období
Více nebo rovno 97%
92 – 96,99%
90 – 91,99%
Méně než 90
Sleva z pravidelného
poplatku (v procentech)
0%
10%
20%
Kapacita za zúčtovací období
Větší nebo rovno 90%
70-89,99%
50-69,99%
Méně než 50%
Sleva z pravidelného
poplatku (v procentech)
0%
20 %
50 %
70 %
Sleva z pravidelného
poplatku (v procentech)
0%
15%
30%
50%
Jednotlivé slevy se nesčítají, ale v případě souběhu vícero slev se použije ta největší.
Maximální výše části pro vracení poplatků je 70% poplatku za zúčtovací období
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
V případě, že tato Technická a cenová specifikace nahrazuje nebo mění jinou Technickou a cenovou specifikaci,
pak je tato změna účinná dnem změny služby.
Datum:___
Datum:___
___________________
Zbyněk Bajnar, jednatel společnosti
_______________________________________
Jméno a funkce odpovědného zástupce poskytovatele
_______________________________________
podpis odpovědného zástupce poskytovatele
___________________
_______________________________________
Jméno a funkce odpovědného zástupce uživatele
_______________________________________
podpis odpovědného zástupce uživatele
Strana č. 4 ze 4

Podobné dokumenty

viz

viz Jde o tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“. Je vhodné pro ty, kterým postačuje řídit soupravu do 4250 kg. V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: souprava s...

Více

Terminologie v ICT - ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov

Terminologie v ICT - ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov Nebezpečı́ na Internetu Pamatuj Phishing je podvodná technika použı́vaná na Internetu k zı́skávánı́ citlivých údajů (hesla, čı́sla kreditnı́ch karet apod.). Jejı́m principem je rozesı́la...

Více

Fermiho úlohy

Fermiho úlohy Když už vı́me kolik hudby člověk poslechne za den, ptáme se kolik může poslechnout za celý život. Střednı́ délku života uvedeme v závislosti na zemi, ve které člověk žije. Údaje p...

Více

Provozní řád

Provozní řád Nikdo nesmí při práci v síti porušovat soukromí ostatních účastníků provozu, zejména sledovat jejich práci na síti bez jejich svolení, jakýmkoliv způsobem prohlížet, číst, kopírovat, spouštět či ji...

Více

Malý průvodce Internetem

Malý průvodce Internetem To platí pro modemy interní (přídavná karta, kterou vložíme do počítače). Můžete si také pořídit modem externí. Výhodou je snadná, rychlá a bezproblémová instalace. Nevýhody jsou zde ale také: zabe...

Více

genesis - Alarm Absolon

genesis - Alarm Absolon verze 2.01 - září 2002

Více

Akční kampaň DIGI Czech Republic, s.r.o. pro službu DIGI Internet

Akční kampaň DIGI Czech Republic, s.r.o. pro službu DIGI Internet VDSL = Very-high-bit-rate digital subscriber line

Více