cettra.cz

Komentáře

Transkript

cettra.cz
cettra.cz
CETTRA, s. r. o.
Motorola GM ?ada
Servisní p?íslu?enství
Originálního p?íslu?enství pro vozidlové radiostanice (vysíla?ky) MOTOROLA GM ?ady kam pat?í typy
Motorola GM140, Motorola GM160, Motorola GM340, Motorola GM360, Motorola GM 380 a trunkové
Motorola GM640, Motorola GM680 a GM1280.
P?íslu?eství pro star?í radiostanice Motorola GM 300, M10 je uvedeno v sekci GM300/M120, P?íslu?enství
také shodné pro radiostanice Motorola Maxtrac a dal?íé vozidlové radiostanice ?ady Motorola Radius.
Expanded Accessory Kit
334 K?
276 K? bez DPH 0 K?
Sada HLN9457 pro vyu?ití konektoru pro p?ipojení p?íslu?enství mobilních (základnových) radiostanic
MOTOROLA CM a GM ?ady Sada obsahuje neosazený 16 pin konektor, 16x krimplovací dutinku, 5x
p?ipravený vodi? s dutinkami, 2x stahovací PE páska 100 mm. Kit [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 1 _PN_OF 13
Anténa prutová VHF 146-150,8 MHz
602 K?
498 K? bez DPH 0 K?
Prutová VHF nezisková anténa HAD4007 pro mobilní radiostanice (vysíla?ky). Tato jednoduchá anténa je
pou?itelná na kmito?tech 146-150,8 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího
diagramu). Anténa HAD4007 je ur?ena pro pevnou montá? d [Popis zbo?í...]
Externí reproduktor 7.5W
1 171 K?
967 K? bez DPH 0 K?
Externí reproduktor 7.5W typ HSN8145 dovoluje bezproblémové pou?ití mobilní radiostanice (vysíla?ky)
Motorola ?ady GM a CM i v hlu?ném prost?edí. Malý obdélníkový reproduktor HSN8145 lze montovat
nap?íklad pod palubní desku vozidla. Sou?ástí je i montá?ní [Popis zbo?í...]
Podstavec s reproduktorem pro základnovou stanici
2 977 K?
2 460 K? bez DPH 0 K?
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 2 _PN_OF 13
Podstavec pro základnovou stanici typ GLN7326 s vestav?ným reproduktorem pro mo?nost umíst?ní
profesionální mobilní radiostanice (vysíla?ky) GM ?ady (Motorola GM 360, Motorola GM 340, Motorola GM
380, GM140, GM160, GM640 ...) na stole. Podstavec pak dovol [Popis zbo?í...]
Externí klí?ovací tla?ítko na husím krku
2 308 K?
1 907 K? bez DPH 0 K?
Externí klí?ovací (vysílací) tla?ítko na husím krku RLN4858 slou?í k vzdálenému ovládání vysílání mobilní
radiostanice Motorola. Tla?ítko se vyu?ívá zpravidla v kombinaci s externím mikrofonem radiostanice.
Tla?ítko RLN4858 je díky svému tvaru mo?né upevn [Popis zbo?í...]
Propojovací kabel d?lené montá?e
1 003 K?
829 K? bez DPH 0 K?
Propojovací kabel pro mo?nost p?ipojení ovládacího panelu k radiostanici v p?ípad? pou?ití sady odd?lené
montá?e RLN4801,RLN4802, nebo RLN4780. Délka propojovacího kabelu RKN4078 je 5m. [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 3 _PN_OF 13
Kompaktní ru?ní mikrofon
1 672 K?
1 382 K? bez DPH 0 K?
Standardní kompaktní ru?ní mikrofon MDRMN4025 v oblém designu pro radiostanice Motorola GM
Professional ?ady. Mikrofon je pou?itelný pro v?t?inou mobilních radiostanic Motorola (radiostanice Motorola
CMxxx, GMxxx, M10, M120, M208, M216, M100, Maxtrac ...) [Popis zbo?í...]
DIN montá?ní sada
836 K?
691 K? bez DPH 0 K?
Souprava typ RLN4781 pro montá? radiostanice Motorola ?ady GM Professional do DIN otvoru v palubní
desce vozidla. Radiostanici Motorola GM ?ady je pak mo?né umístit v palubní desce, nebo v jiném prostoru
vozidla, které je vybaveno standardním DIN otvorem, [Popis zbo?í...]
Externí sm?rový mikrofon
736 K?
608 K? bez DPH 0 K?
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 4 _PN_OF 13
Malý sm?rový mikrofon typ ENMN4019 ur?ený pro montá? v interiéru vozidla (nap?. na slune?ní clonu), nebo
na hranu krytu A sloupku u ?elního skla. Mikrofon ENMN4019 je vhodné montovat spolu s externím PTT
(vysílacím) tla?ítkem pro mo?nost externího ovládán [Popis zbo?í...]
Ru?ní Smart mikrofon s klávesnicí
3 345 K?
2 764 K? bez DPH 0 K?
Kompaktní ru?ní Smart mikrofon s klávesnicí typ MDRMN4026 je ur?en pouze pro mobilní radiostanice
Motorola GM Professional ?ady (Motorola GM140, GM160, GM340 GM360, GM380, GM640 a GM680).
Klávesnice dovoluje zadání DTMF volby, p?ístup k funkcím v Select5 [Popis zbo?í...]
Anténa prutová VHF 150,8-162 MHz
602 K?
498 K? bez DPH 0 K?
Prutová VHF nezisková anténa HAD4008 pro mobilní radiostanice (vysíla?ky). Tato jednoduchá anténa je
pou?itelná na kmito?tech 150,8-162 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího
diagramu). Anténa HAD4008 je ur?ena pro pevnou montá? d [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 5 _PN_OF 13
Uzamykatelný dr?ák radiostanice
1 204 K?
995 K? bez DPH 0 K?
Uzamykatelný dr?ák typ RLN4779 pro bezpe?nou montá? radiostanice Motorola CM a GM ?ady. Dr?ák má
obdobný profil jako standardní dr?ák GLN7324 a dovoluje tady díky své univerzálnosti ideální umíst?ní
mobilní radiostanice (vysíla?ky) ve vozidle. Výhodou je [Popis zbo?í...]
Dr?ák pro montá? stanice
401 K?
332 K? bez DPH 0 K?
Dr?ák s vy??ím montá?ním profilem typ GLN7317 pro montá? radiostanice Motorola CM a GM ?ady. Dr?ák
má vy??í montá?ní profil ne? standardní dr?ák GLN7324 a dovoluje díky své univerzálnosti ideální umíst?ní
mobilní radiostanice (vysíla?ky) ve vozidle. Sou?á [Popis zbo?í...]
Anténa prutová VHF 162-174 MHz
602 K?
498 K? bez DPH 0 K?
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 6 _PN_OF 13
Prutová VHF nezisková anténa HAD4009 pro mobilní radiostanice (vysíla?ky). Tato jednoduchá anténa je
pou?itelná na kmito?tech 162-174 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího
diagramu). Anténa HAD4009 je ur?ena pro pevnou montá? do [Popis zbo?í...]
Sada pro odd?lenou montá?
2 408 K?
1 990 K? bez DPH 0 K?
Sada pro odd?lenou montá? typ RLN4780 radiostanice a ovládacího panelu Motorola ?ady GM (Motorola
GM380, GM1280). Radiostanici Motorola GM ?ady je pak mo?né umístit nap?. ve vozidle tak, ?e ovládací
panel je v jiném prostoru vozidla, ne? kde je umístno t? [Popis zbo?í...]
Sada pro odd?lenou montá?
2 141 K?
1 769 K? bez DPH 0 K?
Sada pro odd?lenou montá? typ RLN4802 radiostanice a ovládacího panelu Motorola ?ady GM (Motorola
GM360, GM160, GM660). Radiostanici Motorola GM ?ady je pak mo?né umístit nap?. ve vozidle tak, ?e
ovládací panel je v jiném prostoru vozidla, ne? kde je umís [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 7 _PN_OF 13
Sada pro odd?lenou montá?
2 141 K?
1 769 K? bez DPH 0 K?
Souprava typ RLN4801 pro odd?lenou montá? radiostanice a ovládacího panelu Motorola ?ady GM
(Motorola GM340, GM140, GM640). Radiostanici Motorola GM ?ady je pak mo?né umístit nap?. ve vozidle
tak, ?e ovládací panel je v jiném prostoru vozidla, ne? kde je [Popis zbo?í...]
Anténa prutová univerzální
1 070 K?
885 K? bez DPH 0 K?
Univerzální prutová anténa VA31 pro mobilní radiostanice. Anténa je pou?itelná na kmito?tech 66-470 MHz
p?ikrácení prutu podle p?ilo?eného zkracovacího diagramu. Anténa je ur?ena pro pevnou montá? do otvoru
min 9 mm. [Popis zbo?í...]
Externí klí?ovací tla?ítko
970 K?
802 K? bez DPH 0 K?
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 8 _PN_OF 13
Externí klí?ovací (vysílací) tla?ítko RLN4857 slou?í k vzdálenému ovládání vysílání mobilní radiostanice
Motorola. Tla?ítko se vyu?ívá zpravidla v kombinaci s externím mikrofonem radiostanice. Tla?ítko RLN4857
je díky svému tvaru mo?né upevnit na r?zných [Popis zbo?í...]
Kompaktní ru?ní mikrofon
1 003 K?
829 K? bez DPH 0 K?
Kompaktní ru?ní mikrofon HMN3413 pou?itelný pro v?t?inou mobilních radiostanic Motorola (radiostanice
Motorola CMxxx, GMxxx, M10, M120, M208, M216, M100, Maxtrac ...). Mikrofon podporuje funkci zav??ení
mikrofonu (nap?. pro ukon?ení hovoru, uzav?ení p?íjm [Popis zbo?í...]
Podstavec pro základnovou stanici
1 639 K?
1 354 K? bez DPH 0 K?
Podstavec pro základnovou stanici typ GLN7318 pro mo?nost umíst?ní mobilní radiostanice Motorola GM
(Motorola GM340, GM360, GM380 ...) a digitální DM ?ady systému Motorola MOTOTRBO (Motorola
DM3400, DM3401, DM3600 a DM3601) na stole. Podstavec pak dovoluj [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 9 _PN_OF 13
Standardní dr?ák pro montá? stanice
401 K?
332 K? bez DPH 0 K?
Standardní dr?ák typ GLN7324 pro montá? radiostanice Motorola CM a GM ?ady. Dr?ák dovoluje díky své
univerzálnosti ideální umíst?ní mobilní radiostanice (vysíla?ky) ve vozidle. Sou?ástí dr?áku jsou dva
samo?ezné ?rouby a dále dva dva ?rouby s k?ídlovou hl [Popis zbo?í...]
Externí reproduktor 13W
1 338 K?
1 106 K? bez DPH 0 K?
Externí výkonný reproduktor 13W typ RSN4001 dovoluje bezproblémové pou?ití mobilní radiostanice
(vysíla?ky) Motorola ?ady GM a CM i ve velmi hlu?ném prost?edí. Reproduktor RSN4001 ?tvercového tvaru
lze montovat nap?íklad pod palubní desku vozidla, za seda [Popis zbo?í...]
Napájecí kabel
498 K?
412 K? bez DPH 0 K?
Kabel typ HKN4137 pro napájení mobilní radiostanice Motorola s vysílacím výkonem 1-25 W s integrovaným
pojistkovým pouzdrem a konektorem pro p?ipojení radiostanice. Délka kabelu 3m. [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 10 _PN_OF 13
Záv?s ru?ního mikrofonu
52 K?
43 K? bez DPH 0 K?
Záv?s ru?ního mikrofonu typ HLN9073 ur?ený pro pou?ití se v?emi ru?ními mikrofony pro radiostanice
Motorola ?edy GM a CM. Ocelový chromovaný záv?s mikrofonu HLN9073 je dodáván spolu s dv?ma vruty.
Balení - PE sá?ek. [Popis zbo?í...]
Anténa prutová UHF 403-430MHz
535 K?
442 K? bez DPH 0 K?
Prutová anténa HAE4002 pro mobilní radiostanice. Tato jednoduchá nezisková anténa je pou?itelná na
kmito?tech 403-430 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího diagramu). Anténa je
ur?ena pro pevnou montá? do otvoru min 19mm pro mont [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 11 _PN_OF 13
Anténa prutová UHF 450-470MHz
669 K?
553 K? bez DPH 0 K?
Prutová UHF nezisková anténa HAE4003 pro mobilní radiostanice (vysíla?ky). Tato jednoduchá anténa je
pou?itelná na kmito?tech 450-470 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího
diagramu). Anténa je ur?ena pro pevnou montá? do otvoru m [Popis zbo?í...]
Stolní mikrofon
3 177 K?
2 626 K? bez DPH 0 K?
Stolní mikrofon RMN5068 pro mobilní radiostanice Motorola GM a CM ?ady . Radiostanice Motorola GM a
Motorola CM ?ady mohou být pou?ívány také jako základnové stanice. V takovém p?ípad? zvy?uje stolní
provedení mikrofonu u?ivatelský komfort obsluhy. Mikrof [Popis zbo?í...]
Robustní ru?ní mikrofon
2 341 K?
1 935 K? bez DPH 0 K?
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 12 _PN_OF 13
Robustní kompaktní ru?ní mikrofon MDRMN4038 v oblém designu pro radiostanice Motorola GM
Professional ?ady. Mikrofon je navr?en pro pou?ívání v ka?dodenním t??kém provozu. Mikrofon
MDRMN4038 ur?ený do t??kých provozních podmínek je pou?itelný pro v?t?inou [Popis zbo?í...]
Sluchátko s mikrofonem a PTT
7 692 K?
6 357 K? bez DPH 0 K?
Sluchátko typ GMUN1006 dovoluje u?ivateli mobilní radiostanice GM nebo CM ?ady hovorový provoz
podobn? jako u telefonu. P?i zdvi?ení sluchátka z dr?áku se p?epíná p?íjem hovoru pouze do sluchátka.
Hovor pak není sly?et z hlasitého reproduktoru radiostanic [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 13 _PN_OF 13

Podobné dokumenty

cettra.cz

cettra.cz Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz

Více

cettra.cz

cettra.cz Katalog p?íslu?enství pro vozidlové radiostanice (vysíla?ky) MOTOROLA GM300, MOTOROLA M120 a MOTOROLA M10. Dále je p?íslu?enství pou?itelné i pro star?í radiostanice Motorola M208, M216 a také Moto...

Více

cettra.cz

cettra.cz Prutová VHF nezisková anténa HAD4007 pro mobilní radiostanice (vysíla?ky). Tato jednoduchá anténa je pou?itelná na kmito?tech 146-150,8 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovac...

Více

cettra.cz

cettra.cz Programovací kabel RKN4081 pro profesionální mobilní radiostanice Motorola GM ?ady (Motorola GM140, Motorola GM340, Motorola GM360, Motorola GM380, GM640, GM680, GM1280, GM160... Kabel RS232/?elní...

Více

příslušenství

příslušenství potfieby, poÏadavky a pracuje v rÛzn˘ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie‰ení a nabízí ‰irok˘ v˘bûr mikrofonÛ, instalaãních sad do auta, montáÏních sad a doplÀkÛ na pracovní stÛl. ...

Více

cettra.cz

cettra.cz Prutová VHF anténa RAD4222 pro mobilní radiostanice vybavené GPS modulem. Tato kombinovaná nezisková VHF anténa je pou?itelná pro radiostanice na kmito?tech 162 ? 174 MHz a dále v sob? kombinuje G...

Více

BRIDGESTONE ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Ceník Zemědělských

BRIDGESTONE ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Ceník Zemědělských BRIDGESTONE ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Ceník Zemědělských pneumatik PLATNOST OD: 1. leden 2016 Dnem účinnosti tohoto ceníku pozbývají platnosti všechny předešlé ceníky. Za všechny výše uvedené produkty...

Více

cettra.cz

cettra.cz Odd?lený reproduktor s mikrofonem typ 53724 (NTN8867) ur?ený pro PMR radiostanice Motorola. Vysíla?ka pak m??e být trvale v pouzd?e, nebo v kapse pod od?vem, v batohu atd. U?ivatel ji ovládá z od?l...

Více

cettra.cz MOTOROLA GM360 UHF Versatile

cettra.cz MOTOROLA GM360 UHF Versatile Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz

Více