Váš dopis zn

Komentáře

Transkript

Váš dopis zn
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
*KUMSX010O4TN*
28. října 117, 702 18 Ostrava
Váš dopis zn.:
Ze dne:
MSK 113988/2011
ŽPZ/29984/2011/Pok
208.3 V10
Ing. Markéta Krahulec, Ph.D.
595 622 586
595 622 396
[email protected]
2012-02-06
Čj:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru
„Osvětlení lyžařské sjezdové tratě ve SKI areálu Bílá - Mezivodí“
na životní prostředí
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
I. Identifikační údaje
Název záměru:
Osvětlení lyžařské sjezdové tratě ve SKI areálu Bílá – Mezivodí
Kapacita (rozsah) záměru: směrová svítidla o celkovém příkonu
3300 W (výbojky)
16,5 kW (žárovky)
Charakter záměru:
Předmětem záměru je umístění směrových svítidel podél stávajícího lyžařského
vleku v délce cca 550 m. Dojde k rozšíření provozní doby o večerní periodu
v délce cca 4 hodiny v době od 17 do 21 hodin.
Umístění:
Kraj:
Obec:
Kat. území:
Oznamovatel:
Zbyněk Žák, Alšova 307, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 61961515
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
Moravskoslezský
Bílá
Bílá
IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt a Pá 9.00–14.30
www.kr-moravskoslezsky.cz
II. Průběh posuzování
1. Oznámení
Zpracovatel: nezpracováno autorizovanou osobou
Datum předložení oznámení:
21.11.2008
Závěr zjišťovacího řízení byl vydán:
2.1.2009
2. Dokumentace
Zpracovatel: AQD – envitest, s.r.o., Ing. Svatopluk Valíček, č. autorizace 12806/1491/OPVŽP (dále „zpracovatel
dokumentace“).
Datum předložení dokumentace:
1.7.2011
3. Posudek
Zpracovatel: Regionální centrum EIA s.r.o., Ing. Vladimír Rimmel, osvědčení odborné způsobilosti
č.j. 3108/479/opv/93, prodlouženo MŽP ČR č.j. 2586/ENV/11 z 23.2.2011 (dále „zpracovatel posudku“)
Datum předložení posudku:
25.11.2011
4. Veřejné projednání
V souladu s ustanovením § 9 odst. (9) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí upustil
krajský úřad od konání veřejného projednání. K dokumentaci bylo doručeno stanovisko ČIŽP, oblastní
inspektorát Ostrava, ve kterém byl vyjádřen nesouhlasný názor se závěrem hodnocení, že vliv záměru na
předměty ochrany EVL i další druhy mimo rámec ochrany EVL bude nulový. Připomínky ČIŽP, oblastního
inspektorátu Ostrava, byly v posudku zohledněny a krajský úřad tedy upustil od konání veřejného projednání,
vzhledem ke skutečnosti, že konání veřejného projednání by nepřineslo nové skutečnosti potřebné pro
posouzení vlivů realizace záměru na životní prostředí a připomínky ČIŽP byly zohledněny.
5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Krajský úřad obdržel v listopadu 2008 oznámení záměru zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Oznámení záměru bylo zveřejněno a vyjádřily se k němu dotčené územně
samosprávné celky a dotčené správní úřady. Na základě připomínek, obdržených v rámci zjišťovacího řízení
a jejich vyhodnocení, bylo v závěru zjišťovacího řízení č.j. MSK 359/2009 ze dne 2.1.2009 konstatováno, že je
třeba dokumentaci dopracovat a doplnit připomínky a požadavky vyplývající z jednotlivých vyjádření
doručených během zjišťovacího řízení.
Dokumentace byla zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a doručena
krajskému úřadu v květnu 2011. Do dokumentace byly zapracovány připomínky vznesené během zjišťovacího
řízení. K dokumentaci se vyjádřily dotčené územně samosprávné celky a dotčené správní úřady. Připomínky
k dokumentaci byly následně vyhodnoceny v rámci zpracování posudku.
Posudek, zpracovaný v rozsahu přílohy č. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byl krajskému úřadu
předložen v listopadu 2011. Zpracovatel posudku vyhodnotil dokumentaci jako zpracovanou v souladu
s požadavky Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky
uvedenými v závěru zjišťovacího řízení. Na základě vyhodnocení oznámení, dokumentace a doručených
vyjádření navrhl zpracovatel posudku příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko se záměrem „Osvětlení
2/9
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt a Pá 9.00–14.30
www.kr-moravskoslezsky.cz
lyžařské sjezdové tratě ve SKI areálu Bílá – Mezivodí“ a stanovil podmínky pro jeho realizaci. K posudku se
vyjádřily dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady.
V souladu s ustanovením § 9 odst. (9) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí upustil
krajský úřad od konání veřejného projednání. K dokumentaci bylo doručeno stanovisko ČIŽP, oblastní
inspektorát Ostrava, ve kterém byl vyjádřen nesouhlasný názor se závěrem hodnocení, že vliv záměru na
předměty ochrany EVL i další druhy mimo rámec ochrany EVL bude nulový. Připomínky ČIŽP, oblastního
inspektorátu Ostrava, byly v posudku zohledněny a krajský úřad tedy upustil od konání veřejného projednání,
vzhledem ke skutečnosti, že konání veřejného projednání by nepřineslo nové skutečnosti potřebné pro
posouzení vlivů realizace záměru na životní prostředí a připomínky ČIŽP byly zohledněny.
Veřejnost se procesu posuzování vlivů na životní prostředí neúčastnila.
Vyjádření obsahující relevantní připomínky byla v procesu posuzování vlivů daného záměru na životní prostředí
(proces EIA) vypořádána v jeho jednotlivých fázích.
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Obec Bílá
III. Hodnocení záměru
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti
V průběhu procesu posuzování vlivů záměru „Osvětlení lyžařské sjezdové tratě ve SKI areálu Bílá – Mezivodí“
na životní prostředí a veřejné zdraví bylo shromážděno dostatečné množství informací a podkladů, na základě
kterých je možné vyhodnotit významnost vlivu realizace záměru na životní prostředí. Po prostudování
dokumentace záměru, odborných studií a doručených vyjádření dotčených územně samosprávných celků a
dotčených správních úřadů, na základě prohlídky zájmového území, konzultací s příslušnými odborníky a po
zvážení všech známých rizik a přínosů lze jednotlivé vlivy navrženého záměru na životní prostředí při výstavbě a
za provozu charakterizovat takto:
Vliv na obyvatelstvo
Nová instalace osvětlení a mírný nárůst osobní přepravy neovlivní žádným významným způsobem místní
obyvatele. Předpokládá se rozšíření provozní doby od 17 od 21 hod., po ukončení lyžování bude dostatečný čas
na odjezd návštěvníků a nebude narušena doba nočního klidu od 22 do 6 hod. Socioekonomické vlivy lze
očekávat pozitivní, bude rozšířena nabídka sportovního využití.
Celkové vlivy záměru na obyvatelstvo budou nevýznamné až mírně pozitivní.
3/9
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt a Pá 9.00–14.30
www.kr-moravskoslezsky.cz
Vliv na ovzduší
Se záměrem je spojeno navýšení dopravy cca o 35 vozidel denně, které představuje nevýznamné zvýšení
výfukových emisí. Vlivy záměru na ovzduší je velmi malý, akceptovatelný.
Vliv na hlukovou situaci
Vzhledem k realizaci večerního osvětlení dojde k rozšíření provozu lyžařského areálu, se kterým souvisí
prodloužení emisí hluku v prostoru sjezdové tratě a také okolní dopravy.
V areálu bude hluk produkován provozem lyžařského vleku, aktivitami lyžařů, provozem lyžařské rolby,
případně zasněžovacím zařízením. Hudební produkce je vyloučena. Prodloužení doby působení hluku nebude
představovat významné navýšení současné hlukové zátěže území, neboť v areálu je již v současnosti využíván
zasněžovací systém a to zejména při nedostatku sněhu v noční době. Úprava sjezdové tratě sněžnou rolbou
v noční době musí plnit hlukové hygienické limity a na základě připomínky KHS je doporučeno provedení
hlukového hodnocení.
Navýšení dopravy a s tím spojené navýšení vlivu hluku z dopravy bude velmi minimální a téměř neměřitelné.
V okolí silnice I/46 nejsou hlukové hygienické limity překračovány a i po realizaci záměru bude dodržen limit dle
platné legislativy.
Vliv na faunu, flóru, ekosystémy
Při posouzení záměru byla největší pozornost věnována vlivu na živočichy, neboť předmětné území je součástí
CHKO Beskydy a EVL Beskydy.
Dle předloženého stanoviska podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., nelze vyloučit významný negativní vliv záměru
na evropsky významné lokality. Dále je uvedeno že, „…nelze vyloučit významný vliv na předměty ochrany
(jednotlivé živočišné druhy, typy přírodních stanovišť) EVL Beskydy. ...Nutno posoudit vliv záměru z pohledu
možných rizik vlivu nárůstu osvětlení v noční dobu zimního období na předměty ochrany, především velké
šelmy.“
Mezi potenciálně dotčené předměty ochrany patří tři druhy velkých šelem - vlk obecný (Canis lupus), rys
ostrovid (Lynx lynx) a medvěd hnědý (Ursus arctos). Velké šelmy byly označeny za potenciálně dotčené
předměty ochrany zejména proto, že vlk, medvěd i rys byli v širším okolí zájmového území opakovaně
pozorováni a nebo zde byly nalezeny pobytové značky šelem.
Součástí dokumentace je proto odborné posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných
lokalit a ptačích oblastí podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., které zpracoval RNDr. Marek Banaš, Ph.D. (duben
2011). Závěry posudku zní, že „hodnocený záměr nemá významný negativní vliv na předměty ochrany
a celistvost evropsky významné lokality Beskydy“.
V souladu s požadavky zákona bylo zpracováno oponentní posouzení, které zpracoval RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.
V hodnocení byly stanoveny tři okruhy potenciálně negativních vlivů realizace záměru na vybrané předměty
ochrany EVL Beskydy (velké šelmy) a na její celistvost:
4/9
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt a Pá 9.00–14.30
www.kr-moravskoslezsky.cz
1) Rušení živočichů - předmětů ochrany při výstavbě infrastruktury pro osvětlení.
Vliv rušení v průběhu instalace osvětlovací techniky lze vyhodnotit v kategorii nulového vlivu. Stavební práce
budou probíhat ve světlé části dne a svou intenzitou nebudou znamenat negativní dotčení okolního prostředí
na území EVL Beskydy.
2) Vliv zvýšeného hlukového zatížení v souvislosti s provozem večerního lyžování a související dopravy
Zvýšená hluková zátěž území bude znamenat nulový vliv na předměty ochrany z řad velkých šelem. Hluková
zátěž vyplývající z přítomnosti lyžařů a pojezdu rolby bude odpovídat akustickému tlaku přirozeného pozadí
ve vzdálenosti cca 300-400 m od okraje sjezdové tratě a zvýšený ruch emitovaný odjíždějícími vozidly bude
soustředěn do prostoru parkoviště a silnice I/56.
Za lesní porosty potenciálně významné pro výskyt velkých šelem a jejich potravní základny lze považovat
zejména plochy ve vzdálenosti nad 500 m od stávající zástavby (sídel) a komunikací, což je dále než dosah
zvýšené hlukové zátěže emitované z prostoru sjezdové tratě a navazující infrastruktury.
Dominantním zdrojem akustického tlaku při provozu lyžařské tratě je v současnosti zasněžovací systém,
využívaný především v noční době při nedostatku přírodního sněhu a v zimním období je v provozu prakticky
neustále. Prodloužení doby působení hluku v souvislosti s provozováním večerního lyžování (lyžaři, rolba,
silniční doprava) proto nemůže dále zvýšit hlukovou zátěž území.
Nárůst hlukové zátěže v souvislosti s prodloužením doby lyžování a údržby sjezdovky bude proto představovat
nulový vliv.
3) Vliv zvýšené intenzity osvětlení prostoru Mezivodí v souvislosti s provozem světlometů
I když nebyla výpočtem překročena hraniční hodnota přípustné intenzity osvětlení 0,25 luxů ve vzdálenosti 500
m od sjezdovky, nelze v tomto případě vliv osvětlení zařadit do kategorie nulového vlivu. Tento vliv musí mít ze
své podstaty nenulovou hodnotu, jelikož oproti stávající situaci dojde k určitému nárůstu intenzity
nepřirozeného světla v okolí sjezdovky.
Je prokázan výskyt potravní základny (zvěře) velkých šelem v blízkosti sjezdovky. I když lze očekávat určitou
míru adaptability zvěře na změněné světelné podmínky, večerní svícení bude znamenat odklon od přirozených
intenzit světla a jejich cyklických změn. Nelze tedy vyloučit možnost, že zvěř se bude po započetí večerního
svícení okolí sjezdovky více vyhýbat a dojde tak ke zmenšení jejího životního prostoru.
Vliv zvýšené intenzity světla v okolí sjezdovky lze zařadit do kategorie mírně negativního vlivu (kategorie -1).
Celkový závěr zní, že hodnocený záměr „Osvětlení lyžařské sjezdové tratě ve SKI areálu Bílá
- Mezivodí“ nebude mít za dodržení stanovených podmínek významný negativní vliv na celistvost
a předměty ochrany EVL Beskydy, ani žádných jiných lokalit soustavy NATURA 2000.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí, včetně vlivu na hmotný majetek a kulturní památky jsou považovány
za nevýznamné.
Vzhledem k lokalizaci záměru a jeho charakteru je zřejmé, že přeshraniční vlivy záměru jsou vyloučeny.
5/9
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt a Pá 9.00–14.30
www.kr-moravskoslezsky.cz
2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Provedení navrženého záměru - instalace směrových svítidel, případně výbojek, bude odpovídat platným
standardům a bude obdobné jako v případě jiných záměrů na území ČR.
Osvětlení sjezdovky bude respektovat doporučení vyplývající z odborné práce „Vyhodnocení vlivu umělého
osvětlení vybraných lyžařských areálů na přírodu a krajinu území KRNAP a jeho ochranného pásma“ (Brychtová
et al., 2005) (Většina z těchto doporučení jsou stanovena jako podmínky realizace záměru).
Aby bylo minimalizováno světelné znečištění v území, bude intenzita osvětlení sjezdové trati omezena instalací
clonících prvků. Místo halogenidových výbojek, které mají závažnější dopady na okolní prostředí, budou
preferovány oranžové sodíkové výbojky. Další možností jak zajistit, že na sjezdovku nepůjde více světla, než
kolik je uvedeno v projektu, je doplnit osvětlovací soustavu zařízením pro spojitou regulaci světleného toku.
3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů
na životní prostředí
Příslušná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní
prostředí a obyvatelstvo vycházející z procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla navržena zejména
v dokumentaci EIA a doplněna v posudku na základě vyhodnocení doručených vyjádření a jsou specifikována
níže jako podmínky stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, pro fázi přípravy,
provozu a ukončení záměru.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr byl předložen v jedné variantě.
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku
5.1. Vypořádání vyjádření k oznámení
K oznámení byla doručena celkem 3 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a správních úřadů.
Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vyhodnoceny a vypořádány v dokumentaci
a komentovány v posudku.
5.2. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K dokumentaci byla doručena celkem 4 vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených
správních úřadů. Doručené požadavky a připomínky k dokumentaci byly v posudku komentovány a vypořádány.
Relevantní požadavky obsažené ve vyjádřeních byly zapracovány do podmínek stanoviska.
5.3. Vypořádání vyjádření k posudku a vyjádření obdržených po veřejném projednání
K posudku byla doručena 4 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů.
Ve vyjádřeních nebyly obsaženy připomínky k posudku.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, jako dotčený správní úřad, ve svém
vyjádření uvádí, že jeho připomínky byly v posudku vypořádány.
Obec Bílá, jako dotčený územní samosprávný celek nemá k posudku připomínky.
6/9
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt a Pá 9.00–14.30
www.kr-moravskoslezsky.cz
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k posudku
připomínky.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, předložený posudek
akceptuje bez připomínek.
6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených územně samosprávných
celků, dotčených správních úřadů a zpracovaného posudku, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako
příslušný úřad podle ust. § 22 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z hlediska hodnocení vlivů
posuzovaného záměru na životní prostředí, vydává
souhlasné stanovisko
k záměru „Osvětlení lyžařské sjezdové tratě ve SKI areálu Bílá - Mezivodí“, předloženému
oznamovatelem: Zbyněk Žák, Alšova 307, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 61961515, s tím, že níže uvedené
podmínky tohoto stanoviska budou respektovány a zahrnuty jako součást podmínek v následných správních
řízeních (viz § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). Záměr je zařazen dle přílohy č. 1 do
kategorie II bodu 10.7 – Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení.
Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů, zahrne
do svého rozhodnutí nebo opatření požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve
stanovisku, nebo ve svém rozhodnutí, popřípadě opatření uvede důvody, pro které tak neučinil
nebo učinil jen zčásti (§ 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).
Pořadí variant
Záměr byl navržen invariantně.
PODMÍNKY SOUHLASNÉHO STANOVISKA
1. Pro fázi přípravy záměru
1) Oznamovatel projedná záměr vybudování osvětlení s příslušným orgánem ochrany přírody (AOPK
SCHKO Beskydy),
2) V dalším stupni projektové dokumentace provést hlukové zhodnocení v souladu s § 30 zákona
č. 258/2000 Sb., ve vztahu k venkovnímu chráněnému prostoru staveb ve smyslu § 11 NV č. 148/2006
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (v platném znění od 1.11.2011 NV
č. 272/2011), vzhledem k úpravě sjezdové tratě sněžnou rolbou v noční době,
3) Oznamovatel projedná s příslušným orgánem ochrany přírody, zda je nutné požádat o výjimku dle § 56
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vzhledem k zásahu do biotopu
velkých šelem,
7/9
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt a Pá 9.00–14.30
www.kr-moravskoslezsky.cz
2. Pro fázi provozu záměru
1) Záměr může být provozován pouze v souladu s rozhodnutím AOPK SCHKO Beskydy,
2) Zajistit, aby intenzita osvělení v nejbližší lokalitě, která nabízí pro velké šelmy potenciálně výhodné
podmínky (min. 1000 m od okraje sjezdovky), byla max. 0,25 lx. Této hodnoty bude dosaženo při
použití průměrné intenzity osvětlení sjezdové tratě v hodnotě 6 lx, resp. při celkové emisi z osvětlovací
soustavy (intenzitě světelného toku) na úrovní max. 165 000 lumenů,
3) Zajistit směrování světelného toku z osvětlovací soustavy pouze na prostor sjezdové tratě. Minimalizace
vyzařování světla do okolního prostředí bude zajištěna kombinací technických opatření omezujících
svícení nežádoucími směry, tedy i rušivé oslnění způsobené přímou viditelností zdroje. Konkrétně
je třeba instalovat doplňující clonící prvky na svítidle (např. horizontální lamely s individuálním
naklápěním, vnitřní lamely před hořákem výbojky, doplňující třístranné clony). Namísto běžně
používaných halogenidových výbojek, jež emitují světlo bílé barvy, je vhodné preferovat oranžové
sodíkové výbojky,
4) Osvětlovací soustavu doplnit zařízením pro spojitou regulaci světelného toku, aby na sjezdovce nebylo
více světla, než je uvedeno v projektu,
5) Během večerního lyžování (cca od 17. do 21. hodiny) vyloučit produkci hudby či jiných zdrojů
nadměrného hluku,
6) Během večerního lyžování vyloučit všechny ostatní zdroje světelného smogu, např. ohňostroje,
laserová show apod.,
7) Všechny hromadně pořádané akce spojené se zvýšenou návštěvností sjezdového areálu a rušením ve
večerních hodinách budou předem odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody – AOPK SCHKO
Beskydy.
3. Pro fázi ukončení provozu záměru
1) V případě požadavku na odstranění záměru zajistí provozovatel odpovídající zařazení odpadů podle
druhů a kategorií v souladu s ustanoveními platných předpisů v odpadovém hospodářství a jejich
přednostní využití nebo předání oprávněné osobě.
Odůvodnění
V souladu s ustanoveními zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno posouzení vlivů
záměru na životní prostředí, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr lze či nelze umístit v dané lokalitě
a vyhodnotit míru ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví realizací a provozem záměru.
S ohledem na povahu, rozsah záměru a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví
a životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že za předpokladu přijetí a dodržování všech navržených
opatření posuzovaný záměr významně negativně neovlivní území v němž je umístěn a tudíž k němu vydal
z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nenahrazuje vyjádření
dotčených správních úřadů ani příslušná povolení nebo opatření podle zvláštních předpisů.
8/9
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt a Pá 9.00–14.30
www.kr-moravskoslezsky.cz
Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost
oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Úplná znění vyjádření doručených k dokumentaci a posudku záměru jsou k dispozici k nahlédnutí na KÚ MSK,
odbor životního prostředí a zemědělství, nebo na internetu na adrese www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz:
veřejná správa – úřední deska – E.I.A., SEA a IPPC – Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. podle zákona
č.100/2001 Sb. v působnosti Moravskoslezského kraje, kód záměru MSK 1203.
„otisk razítka“
Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Danou Kučovou, v.r.
Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
Za správnost vyhotovení: Ing. Markéta Krahulec, Ph.D.
Stanovisko bylo vydáno dne:
16.03.2012
9/9
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt a Pá 9.00–14.30
www.kr-moravskoslezsky.cz

Podobné dokumenty

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ výše dotace pro jednotlivé domácnosti představuje velkou příležitost vypořádat se s problémem lokálních topenišť. Moravskoslezský kraj plánuje přispět za účelem posílení zájmu domácností o výměnu s...

Více

kumsx01o3p8q - Dolní Tošanovice

kumsx01o3p8q - Dolní Tošanovice Umístění záměru: Záměr je lokalizován v zemědělském areálu oznamovatele. Lokalita záměru je umístěna mimo stanovená záplavová území a neleží ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Záměr se...

Více

rozhodnutí - Weppler Tools - povrch. úpravy, obrábění

rozhodnutí - Weppler Tools - povrch. úpravy, obrábění Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích...

Více

Zasedání ZO dne 25.5.2016

Zasedání ZO dne 25.5.2016 Obec Radkov, p. 58, 747 84 Radkov

Více

ROZH- MSK-75453_2015.rtf - Aplikace | Moravskoslezský kraj

ROZH- MSK-75453_2015.rtf - Aplikace | Moravskoslezský kraj Ostrava s.r.o. – tryskací zařízení č.3“ podle zákona o ochraně ovzduší. Dnem obdržení tohoto podání bylo u krajského úřadu zahájeno správní řízení ve věci vydání povolení provozu stacionárních zdro...

Více

Stanovisko - Obec Kunín

Stanovisko - Obec Kunín V souladu s ustanovením § 9 odst. (9) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí upustil krajský úřad od konání veřejného projednání. K oznámení/dokumentaci záměru nebylo doruč...

Více