propagační brožury okresů Blansko a Senica

Komentáře

Transkript

propagační brožury okresů Blansko a Senica
Propagačná
brožúra okresov
Senica a Blansko
1
Obsah I Senický okres
Mapa okresu Senica
str. 3
Kultúrno-historické
pamiatky
str. 8
Charakteristika okresu
Senica
str. 4
Kultúra
str. 10
Významné miesta
str. 6
Tradičné podujatie
str. 11
Prírodné zaujímavosti
str. 7
Rekreácia a šport
str. 12
Blansko
2
Senica
3
Charakteristika okresu Senica
Okres Senica je súčasťou Trnavského kraja, má rozlohu 761 km², počet obyvateľov okolo 62 000. Leží v západnej časti Slovenskej
republiky a na jej území susedí so štyrmi okresmi: Malacky, Myjava, Skalica a Trnava . Na západe má 13 km dlhú hranicu s Českou
republikou a 8 km s Rakúskom. Prirodzenú hranicu tvorí rieka Morava. Juhovýchodnú časť okresu lemuje chrbát Malých Karpát,
severovýchodnú Myjavská pahorkatina, v severnej časti sa dotýka Bielych Karpát. Asi 35% plochy okresu predstavuje Borská nížina,
tvorená pieskovými dunami porastenými borovicovými lesmi. Rozprestiera sa od rieky Morava po pohorie Malých Karpát. Takmer
polovicu rozlohy okresu zaberá poľnohospodárska pôda. Veľká časť územia okresu je trvalo zalesnená. Okres tvorí 31 obcí, z toho dve
mestá Senica a Šaštín-Stráže.
Characteristics of Senica district
Viate piesky
Hríby
Chov koní
Tradičné jedlo okresu Senica
Senica district with its area of 761 km² and population of 61 000 people is a part of Trnava region. It lies in the western part of Slovakia and borders with fourd other districts: Malacky, Myjava, Skalica and Trnava. To the west it sides with a 13 km long borderline
with Czech republic and an 8 km borderline with Austria. River Myjava represents the natural borderline. The southeastern part
of the district lines with Malé Karpaty, while at the northeast it touches Myjavská pahorkatina and from the north it neighbors with
Biele Karpaty. 35% of the district area consists of Borská nížina, which is filled with sand dunes and pine trees. It spreads from
the river Myjava to the mountain line of Malé Karpaty. Almost half othe district area consists of agricultural lands and the rest of
permanent woodlands. The district contains 31 towns and villages including two larger towns – Senica and Šaštín-Stráže.
Trojštátie
4
5
Významné miesta
Senica – okresné mesto, administratívne a hospodárske centrum severnej časti Záhoria. Územie bolo
osídlené už v mladšej dobe bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1256. Mestské výsady jej boli
udelené v roku 1396. Po reorganizácii okresov v roku 1960 sa stala sídlom rozlohou najväčšieho okresu na
území Slovenska pre obce a mestá okresov Senica, Skalica, Myjava a čiastočne Malacky. V roku 1974 bola
k mestu pričlenená obec Čáčov a v roku 1976 aj obec Kunov.
Šaštín-Stráže – najmladšie mesto na Slovensku. Obec Šaštín-Stráže vznikla v roku 1960 zlúčením obcí Šaštín
a Stráže nad Myjavou. Prvá písomná zmienka o Šaštíne je v roku 1218. Mestské výsady mu boli udelené v 14.
storočí. Šaštín je známe pútnické miesto. Putovanie veriacich sa začalo po roku 1564. Stráže nad Myjavou sú
písomne zdokumentované z roku 1392. Národná rada Slovenskej republiky dňa 1. septembra 2001 vyhlásila
Šaštín- Stráže za mesto.
Senica - námestie
V okrese sa nachádzajú dve chránené krajinné oblasti Malé Karpaty s rozlohou 7400 ha a Záhorie s rozlohou
112 000 ha. V katastri obce Lakšárska Nová Ves sú dve národné prírodné rezervácie – Červený rybník s rozlohou 118,91 ha a Zelienka s rozlohou 82,52 ha.
Obec Smrdáky je známa unikátnymi minerálnymi prameňmi. Pre mimoriadne vysoký obsah účinnej síry vo
forme sírovodíka – 680 mg/l – sa smrdácke pramene pokladajú za najkoncentrovanejšie v strednej Európe.
V roku 1832 tu Jozef Vietoris založil kúpele. Prvá kúpeľná budova Mier bola postavená v empírovom štýle pre
zámožných návštevníkov.
Senica - kostol
Signifficant places
Senica – the district capital is an administrative and indrustrial centre of the northern part of the region
Záhorie. The first settlers arrived to the area in the early Bronze Age. The first written reference about the
town comes from the year 1256. Senica acquired its city liberties in 1396. After the district reorganization in
1960, it has become the capital of the largest district in Slovakia, which consists of vilages and towns of the
districts Senica, Skalica, Myjava and partially Malacky. In 1974 a village Čáčovov was attached to Senica and
so was Kunov in 1976.
Prírodné zaujímavosti
Kúpele Smrdáky
Natural attractions
Červený rybník
There are two protected reservations in the district – Malé Karpaty with an area of 7400 ha and Záhorie with
its 112000 ha. Two additional reservations can be found in the land registry of Lakšárrska Nová Ves – Červený
rybník of 118,91 ha and Zelienka with its 82,52 ha. Town Smrdáky is known for its unique mineral springs that
contain extremely high levels of active sulfur (680mg/l). This makes the springs water the most concentrated
in the central Europe. The springs were established by Joseph Vietoris 1832 and the first building was built in
an empire style to accomodate wealthy customers.
Šaštín-Stráže
Zelienka
Šaštín-Stráže – the youngest city in Slovakia. It was created by the merge of Šaštín and Stráže nad Myjavou.
The first written reference about Šaštín Stráže comes from the year 1218. It acquired its liberties in the 14th
century and is a well known town of pilgrimage since 1564. First written documentation about Stráže nad
Myjavou comes from the year1392. Šaštín – Stráže was proclaimed a city by the National Council of Slovakia
on 1.9. 2001.
6
7
Kultúrno-historické pamiatky
V okrese sa nachádzajú dve zrúcaniny hradov. V katastri obce Podbranč stojí hrad Branč s nadmorskou výškou 475 m n.m. Postavený bol
v ranogotickom štýle s vežou, palácom a kaplnkou. Prvá písomná zmienka o hrade je v roku 1317. Hrad vyhorel koncom 17. storočia a následne spustol. Teraz sú obvodové múry opravené a zakonzervované. Z hradu je nádherný výhľad na Myjavskú pahorkatinu a časť Bielych Karpát. Je obľúbeným
cieľom turistov z Česka a Rakúska. Nad obcou Cerová v časti Rozbehy je hrad Korlátko s nadmorskou výškou 455 m n.m., písomne doložený z roku
1298. V 18. storočí ho majitelia opustili. Zachované sú zvyšky horného hradu s gotickým jadrom a obvodové múry dolného hradu. Na lúkach pred hradom je turistická chata. V meste Šaštín Stráže bol v roku 1762 postavený veľkolepý kostol a kláštor pavlínov. Pápež Pavol VI. v roku 1964 povýšil chrám
Sedembolestnej v Šaštíne na BAZILIKU MINOR, ako vôbec prvý chrám na Slovensku. Bazilika Sedembolestnej Panny Márie je od roku 1991 národná
kultúrna pamiatka.
Z mladšej histórie sú zaujímavé: Hlboké – pamätná izba J. M. Hurbana a jeho syna spisovateľa S. H. Vajanského. Tu sa v roku 1843 dohodli Štúr, Hurban
a Hodža na stredoslovenskom nárečí, ako na slovenskom spisovnom jazyku.
Borský Mikuláš – rodný dom básnika Jána Hollého s pamätnou izbou. V záhrade rodného domu je bronzová socha sediaceho básnika v nadživotnej
veľkosti z roku 1930 od sochára J. Koniareka.
Sobotište – pôvodne renesančno-barokový kaštieľ z roku 1636. Nachádza sa v ňom múzeum Samuela Jurkoviča s expozíciou slovenského družstevníctva.
V obci sa nachádza Habánsky dvor, ktorý bol v roku 1999 vyhlásený za pamiatkovú zónu.
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
Kaštieľ Sobotište
Rodný dom Jána Hollého
Pamätná izba J.M. Hurbana
Cultural and historical landmarks
Two castle ruins can be found in the district. The castle Branč, with its 475 m height above mean sea level is located in the land registry of the village
Podbranč. It was built in an early gothic style with a tower, main palace and a chapel. The first written reference comes from teh year 1317. The
castle burned down in the 17th century and depraved afterwards. The surrounding walls were reconstructed and conserved. There is a magnificent
view of Myjavská pahorkatina and part of Biele Karpaty from the castle. It is a popular destination for Austrian and Czech tourists.
Above the village Cerová, in the 455 m height above mean sea level you can find another castle – Korlátko. The first written reference comes from
1298. Its owners deserted the castle in the 18th century. The upper part of the castle with its gothic core and surrounding walls of the lower level
are preserved to this day. There is a tourist hut in the meadow in front of the castle.
In 1762 a magnificent church and a monastery of the Paulines was built in the city of Šaštín-Stráže. During his visit in 1964, the Pope Paul VI has
raised the Šaštín Cathedral of St. Mary to the BASILICA MINOR as the first cathedral ever raised to this status in Slovakia. The Virgin Mary Basilica
has been proclaimed a national heritage in 1991.
Interesting places of later heritage: Hlboké – a memorial room of the writer J.M. Hurban and his son, writer as well - S.H. Vajanský. In 1843, Štúr,
Hurban and Hodža created the jargon of the central Slovakia and the gramatically correct Slovak language.
Borský Mikuláš – family house of the poet Jan Hollý with a memorial room. In the gardens of the house you will find a bronze, large scaled statue
of the sitting poet, made by a sculptor J. Koniarek in 1930.
Sobotište – original, rennaisance/baroque residence from 1636. Inside you will find Samuel Jurkovič museum with and exposition of Slovak agricultural associations. There is a Haban court in the village that was proclaimed a memorial site in 1999.
8
Hrad Branč
9
Kultúra
Ochotnícke divadlo Hlboké
Regionálna kultúra je uskutočňovaná najmä Mestským kultúrnym strediskom v Senici, Záhorskou galériou, Záhorskou knižnicou a Záhorským osvetovým strediskom. Múzeum L. Novomeského v Senici poskytuje
pôdu na literárno hudobné večery a klubové stretnutia. V okrese pôsobí 32 kultúrno-osvetových zariadení.
V priebehu roka sa uskutočňuje asi 2800 podujatí, z toho 170 súťaží a prehliadok. V oblasti záujmovej umeleckej činnosti pracuje v okrese 54 dospelých, 36 mládežníckych a 30 detských kolektívov. Najznámejšie
ochotnícke divadelné súbory sú Zádrapky v Senici a ochotnícke divadlo v obci Hlboké. Tanečné súbory SONNY
a SCREAM sú známe aj mimo regiónu.
Culture
Záhorská galéria Senica
Regional culture is centered in Záhorská gallery, Záhorská library and in an educational centre that are part
of cultural centre in Senica. The Museum of L. Novomeský in Senica hosts club meetings, literature and musical evenings. There are 32 educational facilities in the district. Throughout the year, about 2800 events take
place, out of which 170 are competitions and shows. There are 54 adult, 36 youth and 30 children collectives
involved in the area of artistic activities. The most known amateur theatrics are Zádrapky from Senica and
the amateur theatre in Hlboké. Dance companies SONNY and SCREAM are well known outside the region
as well.
Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii – koná sa každoročne 15. septembra od roku 1732. V priemere
ju navštívi asi 20 000 ľudí.
Sahara – najväčšie a najvýznamnejšie stretnutie vojenských historických vozidiel a klubov vojenskej histórie
na Slovensku. Každoročne ju navštevuje viac ako 10 000 divákov, ktorí sa tešia hlavne na ukážky bojovej
činnosti z obdobia II. svetovej vojny.
Dračie lode – pretek o putovný pohár primátora mesta Senica. Jeho súčasťou je tradičný ohňostroj z hladiny
Kunovskej priehrady a zaujímavý kultúrny program.
Cyrilometodské slávnosti Podbranč – konajú sa každoročne 5. júla na hrade Branč.
Dostihové dožinky v Senici – tradičné každoročné dostihové podujatie s bohatým sprievodným programom,
ku ktorému patrí jarmok a Záhorácka výstava drobných zvierat. Podujatie sa koná v polovici augusta a
každoročne sa teší mimoriadnemu diváckemu záujmu.
Záhorácka dvadsiatka – medzinárodné atletické preteky v športovej chôdzi, Borský Mikuláš.
Medzinárodný festival zborového spevu, Senica.
Sahara
Traditional events
Tanečný súbor - Scream
10
Tradičné podujatie
Národná púť k Sedembolestnej
Panne Márii
National pilgrimage of the Virgin Mary – takes place every year, on the 15th of September, since 1732. The
average attendance is approximately 20 000 people.
Sahara – the largest and most signifficant gathering of the historical army vehicles and Slovak historical
army clubs. More than 10 000 spectators attend the event every year, where they witness the fighting action
shows from World War II.
Dragon ships – a race for the touring trophy of the Mayor of Senica. Traditional fireworks from the surface of
lake Kunov and interesting program are part of the race.
The Podbranč celebrations of Cyril and Methodius – they take place every year on June 5th at the castle
Branč.
Horseracing Harvest Festival in Senica – traditional event held every year includes horse races with exciting program, a fair and a small animal show. The event takes place in the middle of August and every year
attracts an exeptional number of spectators.
20 k of Záhorie – international athletic power walk race in Borský Mikuláš.
International festival of choir singing in Senica.
Dračie lode
11
Rekreácia a šport
Autocross
Futbal
Gazárka
Rozhľadňa Cerová
Mesto Senica patrí k významným športovým centrám nielen okresu. Tradične vysokú úroveň dosahuje futbal. Dobrými výsledkami
tešia fanúšikov hokejisti, volejbalistky, hádzanárky a tenis. Záujemcovia o rekreačný šport si prídu na svoje pri Kunovskej priehrade. Vyznávači kempovania a prírodného kúpania majú k dispozícii aj ďalšie dve rekreačné oblasti: Gazárka pri meste Šaštín-Stráže
a Tomky pri obci Borský Svätý Jur. Na turistiku sú najvhodnejšie Malé Karpaty a okolie obce Sobotište. Cykloturisti majú vybudovaný
chodník pozdĺž rieky Morava. Mesto Senica vybudovalo cyklistický chodník na Kunovskú priehradu. V prekrásnej prírode Šajdíkových
Humeniec sa nachádza 36 jamkový golfový areál Penati Golf Resort.
Recreation and sports
Senica is one of the most significant sport centres in the region. Football has a traditionally high value but also the fans of hockey,
volleyball, handball and tennis often celebrate their team’s great results. Recreational sports fans can unleash their passions
at lake Kunov. Gazarka near Šaštín-Stráže and Tomky near Borský Mikuláš offer extraordinary conditions for camping and lake
swimming. Malé Karpaty and the surroundings of the village Sobotište are ideal for hiking. There is a bicycle trail along river
Myjava and also from Senica to lake Kunov. For all golf-lovers there is a 36-hole golf complex Penati Golf Resort, located in the
wonderful nature of Šajdíkové Humence.
Golf Penati Resort
12
13
Obsah I Blanenský okres
Mapa
str. 15
Kulturně-historické
památky
str. 22
Charakteristika okresu
Blansko
str. 16
Kultura
str. 24
Významná místa
str. 18
Tradiční akce
str. 26
Blansko
Přírodní zajímavosti
str. 20
14
Senica
15
Charakteristika okresu Blansko
Okres Blansko leží v severní části Jihomoravského kraje.
Rozloha: 862,65 km2
Počet obyvatel k 1.1.2014: 107 746
Počet obcí: 116 z toho 8 měst, 9 městysů
Z jihomoravských okresů sousedí na jihu s okresem Brno-venkov a na jihovýchodě s okresem Vyškov. Dále hraničí na východě s okresem Prostějov v Olomouckém kraji, na severu s okresem Svitavy v Pardubickém kraji a na západě s okresem Žďár nad Sázavou v Kraji
Vysočina. Okres Blansko je převážně hornatý, jeho západní části leží v Hornosvratecké vrchovině, východní část v Drahanské vrchovině.
Středem okresu se táhne Boskovická brázda. Turisticky nejatraktivnější částí je Moravský kras, který leží v jihovýchodní části okresu.
Zámek Rájec nad Svitavou - květ Kamélie
Moravský Kras - Punkevní jeskyně - Anděl
Folklórní soubor Velen
Husí slavnosti Boskovice
Characteristics of Blansko district
Characteristics of Blansko district
Blansko district is situated in the northern part of the South Moravian Region.
Area: 862,65 km2
Population by 1.1.2014: 107 746
Number of municipalities: 116 (out of which 8 towns, 9 smaller towns)
It sides with other South Moravian districts – Brno-venkov in the south and Vyškov in the southeast. In the east it sides with
Prostějov district in the Olomouc Region, in the north with Svitava district in the Pardubice Region and in the west with Žďár nad
Sázavou district in the Vysočina Region. Blansko district consists mostly of mountains – Hornosvratecká vrchovina in the west and
Drahanská vrchovina in the east part. Through the middle of the region stretches the lowland of Boskovická brázda. The most attractive tourist part of the region is Moravian Karst in the southeast.
16
Westernové městečko Boskovice
17
Významná místa
PROPAST MACOCHA - je jednou z nejzajímavějších atrakcí celého Moravského krasu. Propast vznikla propadnutím stropu jeskynního
dómu. Hloubka suché části dosahuje cca 138 metrů, dolní jezírko je hluboké 50m. Protéká jí ponorná řeka Punkva. Ve stěnách propasti
se nacházejí různé jeskynní vchody a dva vyhlídkové můstky, které umožňují návštěvníkům lepší pohled do hloubi propasti.
ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ BOSKOVICE - Boskovice byly kdysi rozděleny na dvě části, křesťanskou a židovskou. První zpráva o Židech v Boskovicích pochází z období okolo roku 1343. V druhé polovině 16. století se komunita Židů rozrostla a vznikla Židovská obec. Židovské
město se rozkládá v jižní části města Boskovice na ploše 5 hektarů a patří k nejzachovalejším židovským památkám v Česku. Židovské
město je památkově chráněno jako urbanistický celek a je každoročně propagováno festivalem Boskovice - festival pro židovskou čtvrť.
KOSTEL JMÉNA PANNY MARIE, KŘTINY - Římskokatolický kostel Jména Panny Marie je dominantou obce Křtiny. Barokní chrám byl
postaven v letech 1718-1750 a je národní kulturní památkou České republiky. Kostel je významným poutním místem. Konají se zde
mariánské pouti ke kamenné gotické skulptuře Madony, která vznikla okolo roku 1340.
Kostel Jména Panny Marie, Křtiny
Židovská čtvrť Boskovice - Synagoga
Propast Macocha
Propast Macocha
Significant places
MACOCHA ABYSS – one of the most interesting natural attractions of the whole Moravian Karst. The abyss was created by a collapse of the top of a cave dome. The depth of the dry part is approximately 138 m, lower lake is 50 m deep and through the bottom
of the abyss runs the river Punkva. There are various cave entrances and observatory bridges in the walls of the abyss, that enable
better view of the depth of the abyss for visitors.
JEWISH QUARTER BOSKOVICE – belongs to the most preserved Jewish monuments in the Czech Republic. The town Boskovice
used to be divided into two parts – Christian and Jewish. The first written reference about Jews living in Boskovice comes from
1343. In the second half of the 16th century the Jewish community started growing and Jewish town was established. Jewish Quarter is situated in the southern part of the town Boskovice on the area of approximately 5 ha. It is protected as an urban area and
advertised every year at the Boskovice festival of the Jewish Quarter.
CHURCH OF THE HOLY NAME OF MARY, KŘTINY – national cultural monument of the Czech Republic. This Roman Catholic cathedral dominates the village Křtiny. This Baroque style church was built in 1718-1750. It is an important pilgrimage site due to the
Gothic Madonna sculpture made of stone in 1340’s, to which the Marian pilgrimage takes place.
18
Židovská čtvrť Boskovice - Hřbitov
19
Přírodní zajímavosti
MORAVSKÝ KRAS - největší krasová oblast České republiky. Najdete zde unikáty živé i neživé přírody, archeologické, paleontologické i
kulturní památky. Leží v severní oblasti Jihomoravského kraje. Plochý povrch vápencového území je odvodňován Punkvou, Křtinským
potokem a Říčkou. Na nejcennější části území byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Moravský kras. Počet registrovaných jeskyní
v Moravském krasu přesahuje 1 100. V nejnavštěvovanější severní části jsou čtyři přístupné jeskyně s prohlídkou, a to Sloupskošošůvské, Balcarka, Kateřinská a Punkevní. Jedinou veřejně přístupnou jeskyní s prohlídkou ve střední části krasu je Výpustek.
VODNÍ NÁDRŽ LETOVICE - nazývaná také Křetínka, leží mezi Letovicemi a Křetínem na nejspodnější části toku říčky Křetínky. Křetínka
je přítok řeky Svitavy a ústí do ní v Letovicích. Přehrada je využívána pro rekreaci, rybolov a vodní sporty.
PŘÍRODNÍ REZERVACE PAVLOVSKÉ MOKŘADY - leží severovýchodně od obce Benešov. Důvodem ochrany je rašeliniště přechodového
až vrchovištního typu jako jediná lokalita v rámci geomorfologického celku Drahanské vrchoviny s výskytem chráněných a ohrožených
druhů rostlin a živočichů.
Vodní nádrž Letovice
Moravský Kras - Jeskyně Kúlna
Vodní nádrž Letovice
Moravský kras - Krahutka Matthiolova
Natural attractions
MORAVIAN KARST – the largest karst area in the Czech Republic. The most significant part of the area has been declared a protected landscape area. Here can be found unique agents of the mineral and living species as well as archeological, paleontological
and cultural monuments. Flat surface of this lime stone area is drawn by the rivers Punkva and Říčka and the Křtinský creek. The
number of registered caves in Moravian Karst easily exceeds 1 100. The most visited is the northern part of the karst, where are
four accessible caves with tours – Sloupsko-šošůvské, Balcarka, Kateřinské and Punkevní. The only accessible cave in the central
part of the karst is Výpustek.
LETOVICE DAM – also known as Křetínka, has been built between the town Letovice and the village Křetín at the very low flow of
the river Křetínka. Křetínka is an inflow of the river Svitava and flows into it in the town Letovice. The dam is used for recreation,
fishing and watersports.
NATURE RESERVE PAVLOVSKÉ MOKŘADY – in the northeast of the village Benešov. The area was declared a nature reserve,
because it includes the only moorland in the Drahanská vrchovina’s geomorphological area and it also provides a habitat for endangered species of plants and animals.
20
Přírodní rezervace Pavlovské Mokřady
21
Kulturně-historické památky
SVĚTELSKÝ OLTÁŘ, ADAMOV - Světelský oltář je částí bývalého hlavního oltáře zasvěceného Nanebevzetí Panny Marie. Byl vytvořen
pro cisterciácký klášter ve Zwettlu (Světlá) v Dolním Rakousku. Nyní je součástí výzdoby adamovského kostela Svaté Barbory. Jedná
se o významnou památku pozdněgotického řezbářství. Je tvořen vyřezávaným dřevěným reliéfem umístěným dnes v neogotické skříni.
ZÁMEK RÁJEC NAD SVITAVOU - Rájecký zámek je národní kulutrní památka, která se nachází na vyvýšenině v bezprostřední blízkosti souměstí Rájec-Jestřebí a nese název původně samostatné obce Rájce nad Svitavou. Patří k architektonickým klenotům Čech i
Moravy a je výmluvnou a zároveň výjimečnou ukázkou reprezentačního venkovského sídla ve stylu 2. poloviny 18. století.
KOSTEL sv. MICHAELA, VÍSKY - Zdaleka viditelný farní kostel sv. Michala ve Vískách se řadí mezi vůbec nejstarší kostely na Moravě.
Jednolodní stavba románského původu je goticky přestavěná, s pozdějšími barokními úpravami. Z kampanologického hlediska jsou
pozoruhodné dva ze tří zvonů zavěšených ve věži, a to barokní zvon z 18. století a velmi starobylý gotický zvon, o němž se traduje, že by
mohl být dokonce nejstarší zvonem vyrobeným na Moravě.
Kostel sv. Michaela Vísky
Světelský oltář Adamov
Světelský oltář Adamov
Zámek Rájec nad Svitavou - Nádvoří
Cultural and historical landmarks
SVĚTELSKÝ ALTAR, ADAMOV – part of the former main altar dedicated to Assumption of Virgin Mary. It was created for the Cistercian monastery in Zwettel, Lower Austria. Now it is a part of the decoration in the Church of St. Barbara. It is a significant monument of the Late Gothic carving art. It consists of a long carved wooden relief placed in a Neo-Gothic cabinet.
RÁJEC NAD SVITAVOU CHATEAU – national cultural monument located on an elevation near the town Rájec-Jestřebí. It carries
the name of formerly independent town Rájec nad Svitavou. The chateau belongs to architectural jewels of the Czech Republic as
it uniquely represents the upper class chateau style from the second half of the 18th century.
CHURCH OF ST. MICHAEL, VÍSKY – visible from afar, one of the oldest churches in Moravia. Single-aisle Romanesque building was
rebuilt in Gothic style with later Baroque additions. Two out of three bells in the tower are very interesting from the campanological
point of view. The first is a Baroque bell from the 18th century and the other is very old Gothic bell that is said to be the oldest bell
made in Moravia.
22
Zámek Rájec nad Svitavou
23
Kultura
MUZEUM HORNÍ SMRŽOV - V roce 2006 vzniklo v obci rekonstrukcí objektu bývalé zemědělské stavby muzeum, jehož součástí jsou
výstavní plochy a prostory pro ubytování turistů. Vystaveny jsou především zemědělské stroje a nářadí, ale shlédnout můžete i ukázku
bydlení na venkově včetně vybavení domácnosti. V roce 2009 byly zrekonstruovány a zpřístupněny další objekty lidové architektury:
roubená stodola, kamenný klenutý sklep a dřevěný včelín z roku 1924.
WESTERNOVÉ MĚSTEČKO BOSKOVICE - Western Park Boskovice patří k nejnavštěvovanějším turistickým místům jižní Moravy. Vznikl
v roce 1994 a od roku 2009 nabízí návštěvníkům celoroční provoz. Městečko se stylizuje do doby kolem roku 1870. K westernovému
městečku patří i lanové centrum, které nabízí 43 překážek a 3 lanové přejezdy rozdělené do dvou tras pro děti i dospělé. Můžete se
zde dobře najíst i přespat ve western hotelu.
FOLKLORNÍ SOUBOR VELEN - od svého založení roku 1951 se věnuje lidovým písním, tancům a tradicím z Boskovicka. Prezentuje
folklór z boskovické části Drahanské vrchoviny, Malé Hané a východního Horácka v prostých krojích. Svůj název si soubor vybral podle
ptáčníka Velena z boskovické pověsti o vzniku města. Soubor má svoji muziku i tanečníky.
Muzeum Horní Smržov
Folklorní soubor Velen
Muzeum Horní Smržov
Westernové městečko Boskovice
Culture
MUSEUM HORNÍ SMRŽOV – established in 2006 after a reconstruction of former agricultural building, part of which was turned
into the museum. The other part serves as tourist accomodation. The exhibition consists of agricultural machinery and equipment
and displays village living arrangements including traditional household equipment. Other objects of folk architecture, such as
timbered barn, stone arched cellar or wooden beehive from 1924 were reconstructed and made accessible to the public in 2009.
WESTERN TOWN BOSKOVICE – one of the most visited tourist locations in the South Moravian Region. It has been founded in 1994
and since 2009 it operates year-round. The town is styled in the year 1870. To the town belong also a rope center, which offers 43
rope obstacles and 3 rope crossovers divided into 2 lines – for children and for adults. Western styled hotel offers board and lodging.
FOLK ENSEMBLE VELEN – deals with folk songs, dances and traditions of Boskovice since its establishment in 1951. The ensemble presents folk arts of the Boskovice part of Drahanská vrchovina, Malá Haná and eastern Horácko in simple folk costumes. It
is named after the fowler Velen from the legend of the founding of the town Boskovice. The ensemble has its own musicians and
dancers.
24
Westernové městečko Boskovice
25
Tradiční akce
HRNČÍŘSKÝ JARMARK V KUNŠTÁTĚ - V roce 1993 se město Kunštát stalo pořadatelem I. Hrnčířského jarmarku. Byl jednodenní
a představilo se zde kolem 20 prodejců keramiky a jiného řemeslného zboží z nejbližšího okolí. Do dnešních dní se stal největším
jarmarkem v ČR zaměřeným pouze na keramické výrobky. Je dvoudenní a koná se vždy 3. víkend v září. Kromě výrobků dvou stovek
keramiků z celé ČR a ze zahraničí (Slovenko, Polsko, aj.) nabízí také bohatý doprovodný kulturní program.
HUSÍ SLAVNOSTI BOSKOVICE - Slavnosti připomínají někdejší proslulost boskovických hus, ceněných zejména na vídeňských trzích.
Konají se každý rok na podzim v areálu parku u Zámeckého sleníku již od roku 2004. Slavnosti trvají dva dny a prodávají se zde
nejrůznějsí výrobky tradičních řemesel i produkty související s ročním obdobím a husami.
CYKLOVÝLET OKOLO MALÉ HANÉ - Trasa cyklovýletu Okolo Malé Hané je přibližně 35 km dlouhá a vede přes všechny obce mikroregionu Malá Haná. Každý rok je začátek a konec v jiné obci. Celá trasa vede převážně po nových asfaltových silnících II. a III. třídy, na
kterých probíhá normální silniční provoz. Po celý den je připraven doprovodný program zakončený večerní taneční zábavou.
Cyklovýlet Okolo Malé Hané
Hrnčířský jarmark v Kunštátě
Hrnčířský jarmark v Kunštátě
Husí slavnosti Boskovice
Traditional events
POTTERY FAIR IN KUNŠTÁT – the 1st Pottery Fair was held 1993. It used to be a one-day event where over 20 sellers of ceramics
and other traditional merchandise from the neighborhood offered their products. To these days it has become the largest pottery
fair in the Czech Republic. The two-day event takes place every year during the 3rd weekend in September. Apart from hundreds of
ceramic artists from the Czech Republic and abroad (Slovakia, Poland etc.) the fair also offers rich cultural program.
GEESE FESTIVAL BOSKOVICE – celebrates the former famous geese of Boskovice that used to be known especially at Vienna markets. The festival takes place in the autumn of every year in the park near the Chateau Greenhouse since 2004. The two-day festival
celebrates geese with various traditional products related to the season and geese.
CYCLO-TOUR AROUND MALÁ HANÁ – approximately 35 km long trail and runs through all villages of the microregion Malá Haná.
Every year it begins and ends in a different village. The whole trail runs mostly on new tarmac II. and III. class roads with ongoing
traffic. The event is accompanied by an entertaining program the whole day and ends with an evening dance party.
26
Husí slavnosti Boskovice
27
Turistické informačné kancelárie
INFOSEN – Informačná kancelária mesta Senica
Námestie oslobodenia 17
905 01 Senica
Tel.: +421 34 651 64 59
Fax.: +421 34 651 64 59
E-mail : [email protected]
www.rsms.sk
Blanenská informační kancelář Blanka
Rožmitálova 6
678 01 Blansko
Tel.: +420 516 410 470
Fax.: +420 516 410 480
E-mail : [email protected]
www.blansko.cz/blanka
Partneri projektu
Regionálna rozvojová agentúra Senica (RRAS)
Nám. Oslobodenia 9/21
905 01 Senica
tel. č.: +421 34 651 62 59
e-mail: [email protected]
web: www.rras.sk
MAS Partnerství venkova
Vísky č. 96
679 33 Vísky
tel. č.: +420 511 110 447
e-mail: [email protected]
www.maspartnerstvi.cz
Adresa kanceláře MAS: Pražská 870, 679 61 Letovice
28
www.spolocnyregion.sk

Podobné dokumenty

„ Brigády v Jihočeském kraji a zahraničí ”.

„ Brigády v Jihočeském kraji a zahraničí ”. Pracovníkov/čky príjmame na pomocné práce do mäsozávodov - pracuje sa na expedícii (balenie, váženie, etiketovanie, umývanie mäsa), na linke ( krájanie, spracovávanie mäsa), prípadne rôzne skladové...

Více

12 stran / pages

12 stran / pages JR: Zaregistroval jsi zde na 10. Ekoplagátu v Žilině nějaké nové přístupy v tvorbě plakátu? JF: Zdá se, že zkušenosti z posledního ročníku výstavy v Žilině podporují mé úsudky. Zejména umělecké ztv...

Více

Okruhy k SZZ - Mgr. Psychologie

Okruhy k SZZ - Mgr. Psychologie V této části státní závěrečné zkoušky student/-ka prokazuje schopnost propojit a syntetizovat poznatky základních psychologických disciplín (obecná psychologie, vývojová psychologie, sociální psych...

Více

VerTeDance / Jiří Havelka / Clarinet Factory: KOREKCE / Correction

VerTeDance / Jiří Havelka / Clarinet Factory: KOREKCE / Correction “Seven dancers standing in a line literally rooted to the spot. For an hour, in front of an audience. It must be a dancer’s idea of hell. You’d be forgiven too if you thought this sort of show wo...

Více

Sestava 1 - Středoevropské centrum misijních studií os

Sestava 1 - Středoevropské centrum misijních studií os držíte v rukou první letošní číslo časopisu vydávaného SCMS. Zajisté neuniklo vaší pozornosti, že se v novém roce poprvé objevuje pod novým názvem – Misiologické fórum (MF). Ke změně názvu nás vedl...

Více

zde - Infoglobe.sk

zde - Infoglobe.sk Ozdobou interiérů jsou cenné sbírky porcelánu a hodin, ale také rozsáhlý, světově ojedinělý soubor psích portrétů od Petra Václava Bergera. K zámku neodmyslitelně patří nádherný anglický park, kter...

Více