G_Dr. Randy_vzp2014-2015_schvalena

Komentáře

Transkript

G_Dr. Randy_vzp2014-2015_schvalena
Gymnázium, Dr. Antona Randy Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
tel. 483 737 611, fax 483 737 699, e-mail: [email protected], www.sportgym.cz
Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2014 – 2015
Předkládá:
RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D., ředitel školy
Zpracovali:
Mgr. Luboš Bednář, Mgr. Jitka Beranová, Ing. Jan Čmejrek, Mgr. Jitka Drábková, Mgr. Naděžda Hlídková, RNDr.
Tomáš Hofrichter, Miloslav Hollósi, Tomáš Hrdý, Ilona Janušková, Mgr. Ivana Kabelová, Mgr. Zuzana Krupčíková
Mgr. Roman Papoušek, Mgr. Jaroslav Petrnoušek, Mgr. Petr Pícha, Mgr. Miloň Podoubský, Mgr. Jindřich Pulíček, Mgr.
Magda Rýdlová, Mgr. Gabriela Šimůnková, Bc. Miroslav Šourek, Mgr. Libor Titěra, Mgr. Jan Žitný
Schválila Školská rada dne 26. října 2015
.....................................
ředitel školy
.....................................
předseda školské rady
Výroční zpráva
Obsah
Základní údaje o škole.........................................................................................................3
Organizace studia................................................................................................................ 4
Rámcový popis personálního zabezpečení školy............................................................4
Počty pracovníků...............................................................................................................4
Mzdové podmínky pracovníků...........................................................................................5
Přehled o odborné kvalifikaci............................................................................................ 5
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků....................................................5
Údaje o počtu žáků.............................................................................................................. 5
Vývoj počtu žáků školy......................................................................................................5
Údaje o přijímacím řízení.................................................................................................. 5
Vývojový trend...................................................................................................................6
Výkon státní správy...........................................................................................................6
Výsledky výchovy a vzdělávání..........................................................................................7
Přehled o prospěchu žáků v jednotlivých oborech............................................................7
Kurikulární reforma..........................................................................................................14
Přehled výsledků maturitních zkoušek a uplatnění absolventů...................................... 14
Přehled o uplatněných výchovných opatřeních.............................................................. 15
Přehled o prospěchu a docházce v obou pololetích....................................................... 15
Údaje o poskytování dalšího vzdělávání resp. celoživotního učení ............................16
Spolupráce se sociálními partnery.................................................................................. 16
Zapojení školy do projektů............................................................................................... 17
Údaje o dalších aktivitách školy.......................................................................................18
Přehled aktivit a výsledků předmětových komisí............................................................ 18
Sportovní příprava...........................................................................................................27
Poradenské služby.............................................................................................................35
Výchovné poradenství.....................................................................................................35
Metodik prevence............................................................................................................ 36
Řízení školy........................................................................................................................ 36
Další záměry školy, zhodnocení, závěr............................................................................36
Údaje o výsledcích kontrol............................................................................................... 36
Základní údaje o hospodaření školy................................................................................37
2
Základní údaje o škole
Výroční zpráva
Základní údaje o škole
Škola byla rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařazena
opětovně do sítě škol dne 20.4.2007 č.j. 9 164/2007-21
Název dle zřizovací listiny od 1. 9. 2015
Gymnázium Dr. Antona Randy Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Sídlo školy
Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou
Právní forma
příspěvková organizace
IČO
60252537
IZO
000391107
Identifikátor zařízení
600 171 744
Zřizovatel
Liberecký kraj, 461 80 Liberec 1, U Jezu 642/2a,
Statutární zástupce
RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D.
Předseda Školské rady
MUDr. Dag Tichý
Datum posledního zařazení do sítě:
20. 4. 2007
Kapacita školy
694 žáků
3
Organizace studia
Výroční zpráva
Organizace studia
Obory vzdělávání
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium se sportovní přípravou
KKOV 79-41-K/81
KKOV 79-41-K/41
KKOV 79-42-K/41
Ve všech oborech se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu „Základní kvalita“ č.j.
439/2011, který je plně v souladu s příslušným RVP.
Rámcový popis personálního
zabezpečení školy
Počty pracovníků
Počet pedagogických a nepedagogických pracovníků k 30.9.2014
Fyzické osoby
celkem
z toho ženy
Interní učitelé
Interní učitelé - trenéři
Nepedagogičtí pracovníci
35
15
22
Přepočtení na plně zaměstnané
celkem
z toho ženy
20
4
20
34,5
12,1
13,8
19,8
2,8
12,7
Nepedagogičtí pracovníci v následujícím členění (fyzické osoby)
2
- samostatné referentky (sekretářka-mzdová účetní, účetní-finanční referentka)
6
- pracovnic kuchyně
1
- školník
1
- rehabilitační pracovnice
12
- pracovníků úklidu
Věková skladba pedagogických pracovníků
V následující tabulce jsou prezentovány údaje o počtu fyzických osob v jednotlivých věkových
kategoriích k 30. 9. 2014.
celkem
z toho žen
do 30 let
31-40 let
41-50 let
51 – důch. věk
důchodový věk
celkem
2
2
9
7
17
5
20
9
2
1
50
24
Průměrný věk pedagogických pracovníků včetně trenérů byl k 30.9.2014 47,8 roku.
4
Počty pracovníků
Výroční zpráva
Mzdové podmínky pracovníků
Tabulka obsahuje pouze údaje o pracovnících v pracovním poměru (bez DPP a DPČ)
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Průměrná výše měsíční mzdy ped. pracovníků
30 157 Kč
31 403 Kč
30 804 Kč
30 191 Kč
Průměrná výše měsíční mzdy neped. pracovníků
15 564 Kč
16 955 Kč
17 431 Kč
15 906 Kč
Přehled o odborné kvalifikaci
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou pro výuku svých předmětů odborně kvalifikováni.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
směr
forma studia
způsob
ukončení
počet
účastníků
Seminář Učit se film
2-pedagogický
prezenční
osvědčení
1
Informatika pro SŠ
2-pedagogický
prezenční
osvědčení
1
Chemie kolem nás
2-pedagogický
prezenční
certifikát
1
Veletrh nápadů učitelů fyziky 20
2-pedagogický
prezenční
osvědčení
1
Anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
2-pedagogický
prezenční
osvědčení
1
Angličtina pro učitele
2-pedagogický
prezenční
osvědčení
3
název programu
Údaje o počtu žáků
Vývoj počtu žáků školy
A
B
C
A
2010
B
C
A
2011
B
C
A
2012
B
C
A
2013
B
C
A
2014
B
C
2015
1.
8
237
29,6
8
234
29,3
8
230
28,5
8
223
27,9
8
231
28,9
8
232
29,0
2.
4
120
30
4
122
30,5
4
120
30
4
120
30
4
119
29,8
4
120
30
3.
4
100
25
4
95
23,8
4
96
24
4
113
28,2
4
113
28,2
4
105
26,2
S
16
457
28,6
16
451
28,2
16
446
27,8
16
456
28,7
16
463
28,7
16
457
28,6
1. obor vzdělávání 79-41-K/81
2. obor vzdělávání 79-41-K/41
3. obor vzdělávání 79-42-K/41
S - součet (ve sloupci C průměr)
A - počet tříd k 30.9.
B - počet žáků k 30.9.
C - průměrný počet žáků na třídu k 30.9
Údaje o přijímacím řízení
Ve školním roce 2014/2015 vydala Rada Libereckého kraje doporučení ředitelům středních škol
5
Údaje o přijímacím řízení
Výroční zpráva
nepřipojit se k nabízenému pilotnímu ověřování testování žáků 5. a 9. tříd, které prováděla
společnost CERMAT, a mnohé střední školy v České republice jeho výsledků využívaly jako hlavní
kritérium přijímacího řízení. I v letošním roce obsahovalo toto doporučení pro nesportovní obory
hranici úspěšnosti 35%, resp. 40% z maximálního bodového zisku jako podmínka nutnou pro přijetí
do čtyřletého resp. osmiletého gymnázia. Ředitel školy při vyhlašování přijímacího řízení
respektoval tato doporučení.
Zároveň vyhlásil Liberecký kraj soutěž na dodávku testů pro všechny středoškolské obory. Na
základě vítězství v ní dodávala testy společnost SCIO. Testy SCIO již druhým rokem absolvovali i
uchazeči o obor Gymnázium se sportovní přípravou.
Přijímací řízení bylo ve školním roce 2014/2015 zahájeno podáváním přihlášek do sportovního
oboru v listopadu 2014 a ukončeno nabytím právní moci rozhodnutí v odvolacím řízení dne 1. 6.
2015. Proběhlo pro žáky z 5. tříd-uchazeče o obor Gymnázium KKOV 79-41-K/81 pouze v kole
jediném, pro žáky 9. tříd-uchazeče o obor Gymnázium KKOV 79-41-K/41 v kole jediném, a pro
žáky 9. tříd-uchazeče o obor Gymnázium se sportovní přípravou KKOV 79-42-K/41 ve dvou
kolech. Jeho výsledky shrnuje následující tabulka.
Obor vzdělávání
1. termín
2. termín
3. termín
celkem
Přihl.
Přij.
Přihl.
Přij.
Přihl.
Přij.
Přihl.
Přij.
Gymnázium
KKOV 79-41-K/81
98
30
-
-
-
-
98
30
Gymnázium
KKOV 79-41-K/41
82
30
-
-
-
-
82
30
Gymnázium se sportovní přípravou
KKOV 79-42-K/41
39
22
9
5
-
-
48
27
Počty a výsledky odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí jsou zpracovány v kapitole „Výkon státní
správy.“
Vývojový trend
V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje se
v roce 2008/2009 ustálil počet tříd na cílový stav 16. Tento stav bude podle předpokladů v období
do roku 2017 stabilní. Ve školním roce 2014/2015 proběhla z iniciativy Českého olympijského
výboru za účasti MŠMT koncepční debata k postavení sportovních gymnázií ve vzdělávacím
systému ČR. Účastnili se jí kromě zástupců MŠMT i představitelé mnoha sportovních svazů.
Jednoznačným závěrem této debaty bylo, že sportovní gymnázia plní v současné době
nezastupitelnou úlohu v systému podpory sportovně talentované mládeže a se zachováním jejich
sítě se do budoucna počítá.
Výkon státní správy
Výkon státní správy v přijímacím řízení
Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ
219
Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ
9
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení
107
6
Výkon státní správy
Výroční zpráva
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení
112
Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ
28
z toho vyřešeno autoremedurou
20
z toho postoupeno krajskému úřadu
8
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení
4
Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení
4
Výkon státní správy mimo přijímací řízení
o přestupu z jiné SŠ
9
o změně oboru vzdělání
0
o přerušení vzdělávání
6
o opakování ročníku
1
o povolení individuálního vzdělávání žáka
6
o podmíněném vyloučení žáka podle §31 Školského zákona
0
Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkové údaje o prospěchu shrnuje následující tabulka:
1. pololetí
2. pololetí
prospěl s vyznamenáním
134
134
prospěl
307
311
neprospěl
13
2
nehodnocen
5
7
Přehled o prospěchu žáků v jednotlivých oborech
Podrobný přehled o prospěchu v jednotlivých oborech a pololetích jsou zpracovány v následujících
tabulkách:
7
Přehled o prospěchu žáků v jednotlivých oborech
Výroční zpráva
Obor Gymnázium KKOV 79-41-K/81 – 1. pololetí
8
Přehled o prospěchu žáků v jednotlivých oborech
Výroční zpráva
Obor Gymnázium KKOV 79-41-K/81 – 2. pololetí
9
Přehled o prospěchu žáků v jednotlivých oborech
Výroční zpráva
Obor Gymnázium KKOV 79-41-K/41 – 1. pololetí
10
Přehled o prospěchu žáků v jednotlivých oborech
Výroční zpráva
Obor Gymnázium KKOV 79-41-K/41 – 2. pololetí
11
Přehled o prospěchu žáků v jednotlivých oborech
Výroční zpráva
Obor Gymnázium se sportovní přípravou KKOV 79-42-K/41 – 1. pololetí
12
Přehled o prospěchu žáků v jednotlivých oborech
Výroční zpráva
Obor Gymnázium se sportovní přípravou KKOV 79-42-K/41 – 2. pololetí
13
Kurikulární reforma
Výroční zpráva
Kurikulární reforma
Ve školním roce 2014/2015 probíhala ve všech třídách výuka podle ŠVP Základní kvalita, který byl
postupně zpracováván v období let 2006 až 2011. V roce 2015 prošli první absolventi osmiletého
gymnázia celým vzdělávacím cyklem podle tohoto ŠVP. V následujícím školním roce bude
provedena celková revize tohoto kurikulárního dokumentu s cílem promítnout do něj zkušenosti
nabyté v období let 2009 až 2015 a nové trendy na trhu práce a ve vzdělávání.
Přehled výsledků maturitních zkoušek a uplatnění absolventů
Třída
V8.A
(Gymnázium–všeobecné)
4.A
(Gymnázium–všeobecné)
S4.A
(Gymnázium–sportovní příprava)
Počet žáků, kteří
konali maturitní
zkoušku 2015
Počet žáků, kteří
odmaturovali
v řádném termínu
Počet žáků, kteří
podali přihlášku
na VŠ
Počet žáků
přijatých na VŠ
Procento přijatých
z počtu
podávajících
přihlášku
26
24
26
25
96%
29
24
27
26
96%
23
16
18
16
89%
Jak z tabulky vyplývá, nacházejí absolventi gymnaziálních oborů uplatnění zejména na všech
typech vysokých škol. Ti, kteří na zvolený typ vysoké školy nejsou přijati hned napoprvé, volí buď
jazykové vzdělávání v některé z jazykových škol, případně vycestují do zahraničí.
Zvláštní skupinou jsou absolventi oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou. Ti
získávají jako svou další kvalifikaci osvědčení o absolvování kurzu rehabilitační masáže, trenéra 3.
třídy, případně se profesionálně věnují některému sportovnímu odvětví.
Ve školním roce 2014/2015 měly opět maturitní zkoušky státní (společnou) a školní (profilovou)
část. Výsledky žáků školy ve státní (společné) části maturitní zkoušky v jarním zkušebním termínu
shrnuje následující tabulka:
14
Přehled výsledků maturitních zkoušek a uplatnění absolventů
Výroční zpráva
Přehled o uplatněných výchovných opatřeních
Následující přehled ukazuje počet výchovných opatření udělených třídním učitelem a ředitelem
školy.
pochvala třídního učitele
pochvala ředitele školy
napomenutí třídního učitele
důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
sníž. známka z chování
1. pololetí
4
0
36
21
3
1
2. pololetí
31
1
35
26
5
5
Přehled o prospěchu a docházce v obou pololetích
15
Údaje o poskytování dalšího vzdělávání resp. celoživotního učení
Výroční zpráva
Ve školním roce 2014/2015 se podařilo navázat na projekt projekt z Operačního programu vzdělání
pro konkurenceschopnost s názvem „Jazykově vybavený učitel“ a nabídnout učitelům jazykové
kurzy již bez podpory finančních prostředků z ESF. Škola získala akreditace k poskytování
jazykového vzdělávání pro učitele v rozsahu 80 hodin z angličtiny, němčiny, francouzštiny. O kurzy
byl nemalý zájem, 5 kurzů ve všech nabízených jazycích navštěvovalo 68 učitelů z jabloneckých
škol.
Spolupráce se sociálními partnery
Úlohou gymnaziálního vzdělávání je především výchova budoucích vysokoškoláků. Gymnázium
volí jako svou střední školu často ti žáci, kteří na konci základního vzdělávání ještě nemají zcela
jasno o svém dalším směřování a mají dobré studijní předpoklady. Volba této školy jim zpravidla
umožní lépe poznat jednotlivé obory a zodpovědněji vybrat jejich profesní zaměření. Více než 90%
našich absolventů pokračuje dál ve studiu na vysoké škole a na trh práce přímo nevstupuje.
Přesto je velice důležité, aby škola gymnaziálního typu situaci na trhu práce sledovala a dokázala na
ni živě reagovat tím, že se pokusí motivovat své absolventy k výběru takových typů vysokých škol,
jejichž absolventi na trhu práce chybí. Spolupráce se zaměstnavateli probíhala i letos v těchto
oblastech:
 Středoškolská odborná činnost
16
Spolupráce se sociálními partnery
Výroční zpráva

Odborné exkurze přímo ve výrobních závodech a setkání s absolventy gymnázií, kteří
v závodech pracují
Zapojení školy do projektů
Ve školním roce 2014/2015 pokračovala škola v realizaci projektu „Jazykově vybavený učitel“,
který inovativně navazuje na předchozí realizované projekty v oblasti jazykového vzdělávání
pedagogů. Jeho realizace začala v prosinci 2011 a skončila v listopadu 2014. Celkové uznatelné
výdaje projektu byly 5 525 077,55 Kč.
Ce školním roce 2014/2015 pokračovala škola jako partner v realizaci projektu Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji. V jeho rámci se stala škola
metodickým centrem zeměpisu pro oblast Jablonecka. Pravidelně se tak ve škole setkávali vyučující
tohoto předmětu s odborníky. Dále škola organizovala projektové dny pro žáky základních škol v
regionu, pro své žáky pořádá exkurze s technickým a přírodovědným obsahem a v neposlední řadě
také pořídila vybavení učeben technických a přírodovědných předmětů v celkové hodnotě 651
621 Kč. Celkový podíl naší školy jako partnera na uznatelných nákladech projektu byl 1 245 000
Kč. Projekt byl úspěšně ukončen 30.6.2015.
Od 1.7. 2015 se škola nově zapojila v rámci výzvy č.56 do projektu Zahraniční zkušenosti pro
kvalitu výuky. V rámci něho absolvovali s cílem zlepšit své jazykové dovednosti v průběhu
hlavních prázdnin někteří vyučující cizích jazyků pobyty na jazykových školách v zahraničí. Ve
školním roce 2015/2016 proběhne další fáze tohoto projektu, ve které 16 vyučujících vycestuje na
zahraniční školy s cílem sledovat způsob výuky jejich předmětů a přenést příklady dobré praxe do
výuky v naší škole.
Údaje o prezentaci školy na veřejnosti
V září 2014 oslavila škola 30 let od svého založení. Toto významné výročí jsme oslavili 20. září
2014. Od 15 hodin škola otevřela své brány všem bývalým žákům a učitelům. Čekalo je v ní
několik stanovišť, na kterých si mohli například vyzkoušet, zda by ještě dnes udělali přijímačky,
zhlédnout vystoupení současných žáků, dozvědět se více o osobnosti Dr. Antona Randy, jehož
jméno škola oficiálně nese od 1.9.2015, ale i potrápit tělo na pěti sportovních stanovištích.
Oslavy pokračovaly od 19 hodin společenským večerem v jabloneckém Eurocentru za účasti
primátora statutárního města Jablonec nad Nisou pana Petra Beitla, radní pro školství Libereckého
kraje paní Aleny Losové a všemi bývalými řediteli školy. Poprvé zazněla i nová "hymna"
Randovky, kterou pro školu složil náš úspěšný absolvent Tomáš Zemler. Celým večerem nás
provázela hudba v podání orchestru BigOBand pod vedením Marka Ottla.
Oslavy 30. let školy pak pokračovaly 5. 11 2014, kdy jsme si toto výročí připomněli se současnými
žáky.
Ostatní propagační aktivity školy probíhaly v obvyklém rozsahu. Dny otevřených dveří pro každý
obor, seminář na pomoc budoucím uchazečům o studium Jak nezkazit přijímačky.
17
Údaje o dalších aktivitách školy
Výroční zpráva
Údaje o dalších aktivitách školy
Přehled aktivit a výsledků předmětových komisí
Anglický jazyk
Olympiáda v anglickém jazyce
Celostátní kolo
Krajské kolo
Okresní kolo
3. místo - kat. IIC
Emma Letham V.4A
1. místo - kat. IIC
1. místo - kat. IIIA
2. místo - kat. IIIA
5. místo - kat. II.B
Emma Letham V4.A
Karolína Hovorková V6.A
Kristýna Kourková V5.A
Veronika Hošťálková V4.A
1. místo – kat. IA
1. místo – kat. IIIA
2. místo – kat. IIIA
2. místo - kat. IIB
3. místo – kat. IA
4. místo – kat. IIIA
4. místo - kat. IIB
Anna Blažková V2.A
Kristýna Kourková V5.A
Karolína Hovorková V6.A
Veronika Hošťálková V4.A
Matyáš Flodrman V1.A
Daniel Koutný V5.A
Jakub Chlum V4.A
Ostatní aktivity předmětové komise
Studenti třetích ročníků absolvovali “Anglický týden”, intenzivní kurz anglického jazyka pod
vedením rodilých mluvčích Petera Tracey, Johna Farnie a Janette Robinson.
Biologie
Biologická olympiáda
Krajské kolo
kat. D Vančurová Anna 7. místo
kat. B Škodová Tereza účast, Dvořáčková Lucie účast
kat. A Skalka Jiří 5.místo, Branišová Dominika 10.místo, , Beitl
Martin účast
Okresní kolo
1. místo Vančurová Anna
Středoškolská odborná činnost (SOČ)
18
Přehled aktivit a výsledků předmětových komisí
Výroční zpráva
Krajské kolo
3. místo Krajinová Eliška
Ostatní aktivity předmětové komise
• V tomto školním roce studenti V5.A absolvovali ekologicko - geografický kurz „Má vlast“v
Jizerských horách (osada Jizerka) a v Českém ráji (Sedmihorky) v termínu 8.-12.9.2014.
• Účast na projektu „Podpora přírodovědného vzdělávání v Libereckém kraji“
Český jazyk a literatura
Olympiáda z českého jazyka
Okresní kolo
1. místo
4. místo
Dominik Liška
Hugo Matoušek
Krajské kolo
10. místo
Dominik Liška
Múza 2015 – literární soutěž města Jablonec nad Nisou
2. místo
Filip Novák
Čestné uznání
Anna Hollmannová
Veronika Drahoňovská
Nikola Khailová
Literární soutěž Městské knihovny Jablonec nad Nisou
1. místo
Tereza Šikolová
Sabina Jůnová
Filip Zadražil
2. místo
Anežka Chlumová
Filip Novák
Václav Šourek
3. místo
Denisa Albaniová
Lucie Nguyen
Recitační soutěž Domu dětí a mládeže Větrník
Postup do krajského kola
Anna Hollmannová
Filip Sedláček
Ondřej Vlášek
Šárka Knížková
Postup do celostátního kola
Filip Sedláček
19
Přehled aktivit a výsledků předmětových komisí
Výroční zpráva
náhradník - O. Vlášek
Dějepis
Dějepisná olympiáda
Krajské kolo
1. místo
5. místo
Posselt, Behúl, Zadražil
Matoušek Hugo
Okresní kolo
2. místo
Matoušek Hugo
Ostatní aktivity:
Výstava v učebně dějepisu věnovaná 160. výročí narození Franze hraběte Clam Gallase.
Estetická výchova hudební
Aktivity předmětové komise
•
•
•
•
•
•
Mikulášský koncert s výběrem tříd.
Vánoční zpívání celé školy ve vestibulu.
Pořádání zájezdů na muzikály a divadelní představení do Prahy.
Účast 90 studentů a kantorů na celoročních ABO DS představeních v Městském divadle
JBC.
Divadelní a pěvecká vystoupení výběru studentů v rámci Noci muzeí v Domě
Scheybalových.
Estetický kurz.
Estetická výchova výtvarná
Aktivity předmětové komise
Velký úspěch studentů třídy V4.A a V.2.a se stínovým divadlem, pod vedením Mgr. Jitky
Jungmannové, v akci “Muzejní noc pod Ještědem” téma Světlo.
Vystoupení skupiny třídy V.4A se svoji jednoaktovkou pod vedením Jakuba Müllera- v Klubu Na
Rampě.
Estetický kurz v Kaprálově mlýně, s vytvořením závěrečných animačních filmů.
Výroba výtvarných výrobků pro vánoční trh a prodej ve vestibulu v rámci vánočního zpívání na
schodech.
Zaslání výtvarných prací na soutěž Lidice.
Záslání krátkého animačního filmu z estetického kurzu na soutěž ANIFEST
20
Přehled aktivit a výsledků předmětových komisí
Výroční zpráva
Francouzský jazyk
Konverzační soutěž ve francouzštině
Krajské kolo
1. místo kategorie B2
3. místo kategorie B2
3. místo kategorie A1
3. místo kategorie A2
4. místo kategorie A2
6. místo kategorie A1
Eva Strnadová
Dagmar Kuklová
Karolína Kantorová
Emma Letham
Jitka Nováková
Markéta Smutná
Celostátní kolo
5. místo kategorie B2
Eva Strnadová
Ostatní aktivity předmětové komise
• V průběhu celého školního roku probíhala spolupráce s rodilým mluvčím, který pravidelně
jednou měsíčně vedl hodiny francouzštiny a francouzské konverzace pro studenty nižšího i
vyššího gymnázia.
• V prosinci studenti oktávy úspěšně složili zkoušku DELF B2, tedy mezinárodně uznávaný
certifikát znalosti FRJ.
• Probíhala spolupráce s Alliance française Liberec, studenti se zúčastnili přednášky o
Normandii a koncertu pěveckého sboru.
Fyzika
Fyzikální olympiáda
Krajské kolo
Okresní kolo
1. místo kategorie B
4. místo kategorie B
3. místo kategorie D
11. místo kategorie D
3. místo kategorie E
5. místo kategorie E
10. místo kategorie E
18. místo kategorie E
Hofrichterová Tereza V7.A
Liška Jakub 3.A
Hazdra Martin 1.A
Kadlec Jakub 1.A
Sladký Vít V4.A
Matoušek Hugo V4.A
Motejlek Martin V4.A
Nováková Jitka V4.A
1. místo kategorie E
2. místo kategorie E
3. místo kategorie E
6. místo kategorie E
1. místo kategorie F
4. místo kategorie F
6. místo kategorie F
7. místo kategorie F
Matoušek Hugo V4.A
Motejlek Martin V4.A
Sladký Vít V4.A
Nováková Jitka V4.A
Rulec Ondřej V3.A
Hujerová Eliška V3.A
Petrtýlová Markéta V3.A
Rulec Lukáš V3.A
21
Přehled aktivit a výsledků předmětových komisí
Výroční zpráva
1. místo kategorie G
9. místo kategorie G
Školní kolo
družstvo V2.A2
družstvo V2.A1
účastnilo se 30 studentů
Předmětová komise fyziky se zúčastnila projektu Podpory přírodovědného a technického
vzdělávání v Libereckém kraji Tech UP a připravila projektové dny pro žáky ZŠ Jablonce nad
Nisou a okolí.
Chemie
Chemická olympiáda
Okresní kolo kat. D
3. místo
Matoušek Hugo
Okresní kolo kat. D
4. místo
Císařová Terezie
Okresní kolo kat. D
9. místo
Pencová Tereza
Krajské kolo kat. D
8. místo
Císařová Terezie
Krajské kolo kat. D
10. místo
Matoušek Hugo
Krajské kolo kat. C
14. místo
Knížová Šárka
Krajské kolo kat. B
7. místo
Liška Jakub
Krajské kolo kat. B
10 .místo
Vaňková Kristýna
Krajské kolo kat. B
17 .místo
Balatka Štěpán
Ostatní aktivity předmětové komise
Předmětová komise chemie se zúčastnila projektu Podpory přírodovědného a technického
vzdělávání v Libereckém kraji Tech UP a připravila projektové dny pro žáky ZŠ Jablonce nad
Nisou a okolí.
Třídy V6.A a 2.A se zúčastnily exkurze do sklárny Novosad v Harrachově.
Vyučující Mgr. Diana Frohlichová se účastnila setkání učitelů chemie u krajského metodika v
Liberci.
Vyučující Mgr. Diana Frohlichová a Mgr. Zdeněk Hanák se zúčastnili kurzu “Badatelsky
orientované výuky chemie” na Krajském úřadu Libereckého kraje.
Vyučující Mgr. Miloň Podoubský se zúčastnil Semináře pro středoškolské pedagogy a učitele ZŠ s
názvem „Chemie kolem nás“ na VŠCHT v Praze.
Třída S2.A a pár dobrovolníků z 1.A na exkurzi do Bozkovských jeskyní a sklárny Detesk v
Železném Brodě..
Třídy V2.A a S2.A navštívila v rámci výuky chemie IQ Landii v Liberci. Zúčastnili se workshopu
“Voda a její vlastnosti”.
Letního soustředění nadaných dětí “Běstvina” se zúčastnily T. Císařová a V. Surkovová.
22
Přehled aktivit a výsledků předmětových komisí
Výroční zpráva
Informační a komunikační technologie
Bobřík informatiky
V této soutěži se podařilo bobříka informatiky získat 11 z celkového počtu 12 účastníků.
Kategorie Senior
Skalka Jiří – V8.A
Procházka Štěpán – V8.A
Hofrichterová Tereza – V7.A
Kourková Kateřina – V8.A
Kategorie Junior
Cvrček Tomáš – V5.A
Martinko Tomáš – V5.A
Umlauf Tomáš – V5.A
Kozák Albert – V5.A
Kategorie Benjamin
Hollmannová Anna – V2.A
Osobová Zuzana – V2.A
Sedláček Filip – V2.A
Ostatní aktivity předmětové komise
V průběhu letních prázdnin došlo k zásadním změnám v chodu školní sítě (nový server, zavedení
nové domény, nasazení Windows 10…).
Matematika
Pythagoriáda – okresní kolo
Kategorie P6
1. místo
2.místo
3.-5.místo
Václav Břichňáč
Matouš Matoušek
Lucie Linková
Filip Očenáš
Tomáš Osoba
Kategorie P7
1.místo
Gabriela Marxová
Kategorie P8
1.-3.místo
Jakub Mučica
Matematická olympiáda-okresní kolo
Kategorie Z6
2.-8.místo
Václav Břichňáč
Jakub Kohout
Karel Maryško
23
Přehled aktivit a výsledků předmětových komisí
Výroční zpráva
Matouš Matoušek
Kategorie Z7
1.místo
2-3.místo
Anna Blažková
Vladimír Vykoukal
Kategorie Z8
2.místo
3.místo
Jakub Mučica
Matěj Žucha
Kategorie Z9
1-2.místo
Martin Motejlek
Hugo Matoušek
Matematická olympiáda-krajské kolo
Kategorie Z9
1.místo
2.místo
Martin Motejlek
Hugo Matoušek
Kategorie A
2.místo
3.místo
Jiří Štrincl
Štěpán Procházka
Německý jazyk
Konverzační soutěž – kategorie I.A
Okresní kolo
Vančurová Anna
1. místo
2. místo
Vykoukal Vladimír
Konverzační soutěž – kategorie II.B
Krajské kolo
4. místo
6. místo
Motejlek Martin
Mencová Klára
Okresní kolo
1. místo
2. místo
Motejlek Martin
Mencová Klára
Konverzační soutěž – kategorie III.A
Krajské kolo
6. místo
8. místo
Hovorková Karolína
Hofrichterová Tereza
Okresní kolo
1. místo
2. místo
Hovorková Karolína
Hofrichterová Tereza
Ostatní aktivity předmětové komise
• Výuka s rodilým mluvčím
Jednou měsíčně vedl pan Robert Schiller hodiny v našich třídách. Pro studenty je to
vynikající zkušenost a příležitost ověřit si své znalosti a řečové dovednosti. Studenti hodnotí
tyto hodiny velmi pozitivně.
24
Přehled aktivit a výsledků předmětových komisí
Výroční zpráva
• Výměnný pobyt se studenty partnerského gymnázia v Kaufbeurenu
Jako každoročně se pobyt skládal z týdne prožitého v Německu v partnerských rodinách a
týdne návštěvy německých studentů v našem městě. Program byl připraven s ohledem na
zájmy a věk účastníků, obsahoval kulturní, sportovní i společenské aktivity.
• Konverzační soutěž
Naše škola zajišťuje školní kolo, okresní a další kola organizuje kraj.
• Partnerství mezi třídou V2.A a odpovídající třídou gymnázia v Žitavě. Jednalo se o
vzájemné celodenní návštěvu třídy s programem v dané škole.
• Poznávací zájezd do Švýcarska pro třídy nižšího gymnázia.
• Jednodenní jazykové exkurze tříd: V4.A do Bautzenu, V5.A a V8.A do Drážďan
Ruský jazyk
Olympiáda v ruském jazyce
Krajské kolo
3. místo
Karolína Hovorková
2. místo
D V. kategorie
2. místo
CH V. kategorie
2. místo
D V. kategorie
2.místo
1.místo
Marek Černohorský S3.A
D V.kat. a CH V.kat.
4 x1. Místo štafet
V1.A,V2.A,CH V. a D V.
3. místo
družstvo V.kategorie
Tělesná výchova
Plavání
Krajské kolo
Florbal
Okresní kolo
Atletika
Krajské kolo
Přespolní běh
Republikové kolo
Krajské kolo
Memoriál Z. Krejčové
Krajské kolo
Orientační běh
Krajské kolo
25
Přehled aktivit a výsledků předmětových komisí
Výroční zpráva
Juniorský maraton Praha
Celostátní kolo
2. místo
Družstvo V.kategorie
Ostatní aktivity předmětové komise
Proběhl letní sportovní kurz a lyžařské kurzy pro nižší a vyšší ročníky gymnázia. Komise
uspořádala krajské kolo v basketbalu SŠ, krajské kolo v přespolním běhu a krajské kolo v
orientačním běhu. Žáci mají možnost navštěvovat kroužek volejbalu, orientačního běhu, florbalu a
sportovní gymnastiky.
Základy společenských věd
Agora – debatní fórum 2015
Krajské kolo
2.místo
Skupina 10 účastníků z V6.A,
V 8.A
Ostatní aktivity předmětové komise
Projekt Krokus – spolupráce -Židovské muzeum Praha – Holocaust Education Trust Ireland,
Každoročně účast na vzdělávacím projektu – Město Jablonec a židovské obyvatelstvo, židovské
svátky a tradice.
Praha – Parlament České republiky - přednášky
Zeměpis
Zeměpisná olympiáda
Krajské kolo
2. místo
5. místo
H. Matoušek (“C”)
M. Matoušek (“A”)
Okresní kolo
1. místo
1. místo
3. místo
3.místo
3.místo
4. místo
4. místo
5. místo
6. místo
M. Matoušek (“A”)
H. Matoušek (“C”)
M. Kocour (“A”)
G. Marxová (“B”)
L. Dominik (“D”)
A. Blažková (“B”)
H. Matouš (“D”)
J. Müler (“C”)
V. Kabela (“D”)
26
Přehled aktivit a výsledků předmětových komisí
Výroční zpráva
Ostatní aktivity předmětové komise
• ve škole konáno okresní kolo Zeměpisné olympiády
• v rámci projektu TechUp bylo ve škole Metodické centrum zeměpisu, ve kterém se
uskutečnily 4 odborné přednášky (metodická setkání) pro vyučující okresu Jablonec nad
Nisou , které organizovala Z. Krupčíková
• v rámci projektu TechUp se uskutečnila 4 přírodovědná odpoledne pro žáky ZŠ s
praktickými ukázkami práce s navigačními přístroji GPS Garmin, a s meteostanicí, pod
vedením Z. Krupčíkové a J. Báči
Sportovní příprava
Atletika
Halové MČR juniorů a dorostenců - Praha 2015
koule
4x200m
200m
4x200m
dálka
tyč
tyč
2.místo
2.místo
2.místo
2.místo
3. místo
3. místo
3. místo
Hošek Milan
Skirčaková Petra
Ondra Rap
Hýsková Kateřina
Ondra Rapp
Machura Martin
Klára Zemanová
dálka
tyč
200m
trojskok
koule
60m
dálka
4. místo
5. místo
5. místo
5. místo
5. místo
7. místo
7. místo
Hýsková Kateřina
Purm Marek
Hýsková Kateřina
Nesvadba Ondřej
Egrt Josef
Ondra Rapp
Nesvadba Ondřej
MČR v atletice dráha do 22let Hodonín 2015
dálka
dálka
tyč
kladivo
4x100m
2. místo
5. místo
6. místo
5. místo
3. místo
Hýsková Kateřina
Rapp Ondřej
Purm Marek
Egrt Josef
Hýskova Kateřina
27
Sportovní příprava
Výroční zpráva
MČR juniorů a dorostenců v atletice – Ostrava 2015
koule
4x100
disk
kladivo
100m
200m
dálka
trojskok
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
Hošek Milan
Hýsková Kateřina
Hošek Milan
Egrt Josef
Ondra Rapp
Ondra Rapp
Hýsková Kateřina
Nesvadba Ondřej
200m
tyč
dálka
koule
4x400m
4x400m
400m
tyč
kladivo
400m
tyč
disk
800m
dálka
4.místo
4. místo
4. místo
4. místo
4. místo
4. místo
5. místo
5. místo
5. místo
6. místo
6. místo
7. místo
8. místo
8. místo
Hýsková Kateřina
Machura Martin
Rapp Ondra
Egrt Josef
Hýsková Kateřina
Skirčaková Petra
Deimling Tomáš
Purm Marek
Drbal Miroslav
Skirčaková Petra
Zemanová Klára
Egrt Josef
Krim Tomáš
Nesvadba Ondřej
Mezistatní utkání dorostenců ČR- MAĎARSKO – SLOVINSKO – SLOVENSKO
koule
disk
5. místo
5. místo
Hošek Milan
Hošek Milan
Středoškolský pohár sportovních gymnázií Jablonec 2015
1.místo
6.místo
Chlapci
Dívky
Basketbal
Ve školním roce 2014/2015 nastupovaly hráčky našeho gymnázia ve třech soutěžích. V kategorii
U17 jsme obsadili 3. místo a v play-off zvítězili nad favoritem ze Slavie Praha. Tím jsme postoupili
28
Sportovní příprava
Výroční zpráva
do kvalifikace o extraligu U17. Zde jsme již na soupeře nestačili a nepostoupili. Přesto toto
umístění považujeme za velký úspěch. Druhou soutěží byla extraliga U19. Zde bylo cílem udržet se
v této nejvyšší soutěži. Tuto soutěž naše hráčky vybojovaly pro Jablonec nad Nisou poprvé v
historii. Po základní části soutěže jsme figurovali na posledním místě. Následovalo play-out a
bohužel jsme sestoupili do kvalifikace o opětovné navrácení se do extraligy. Kvalifikační zápas s
Olomoucí jsme zvládli a udrželi tak příslušnost k extralize U19. Třetí soutěží, kterou naše hráčky
hrály, byla 1. liga žen. Zde jsme splnili náš cíl a udrželi se.
dorostenecká liga U17 3. místo
extraliga U19
12. místo
1. liga žen
10. místo
V kategorii U17 jsme měli obavy o udržení se. Věkově nám totiž odešly opory týmu. Ale nový,
omlazený tým překvapil a po základní části jsme obsadili 3. místo. Dívky hrály rychlý a bojovný
basketbal a třetí místo si zasloužily. V play-off jsme narazili na Slavii Praha a po vítězství 3:1 na
zápasy postoupili do kvalifikace o extraligu U17. Zde jsme podlehli týmům Strakonic a Plzně a
nepostoupili.
V kategorii U19 jsme šli do play-out z posledního místa. Ač jsme se výrazně zlepšovali, velký
bodový rozdíl jsme již nedohnali. Tím jsme museli hrát kvalifikaci o extraligu U19. Podstoupili
jsme zápas o vše s Olomoucí. Zde naše hráčky nezaváhaly a po drtivém vítězství v Olomouci a
následnému odstoupení Olomouce z kvalifikace, postoupily opět do nejvyšší soutěže v ČR. V
Jablonci nad Nisou bylo toto družstvo vyhlášeno jako druhý nejúspěšnější mládežnický tým
Jablonecka. Na krajské úrovni bylo toto družstvo vyhlášeno také na druhém místě v
Libereckém kraji.
V kategorii žen nastupovaly naše nejlepší hráčky v 1. lize. Je to druhá nejvyšší soutěž v ČR. Zde
jsme nečekali žádné zázraky a počítali s tím, že se po roce opět vrátíme do 2. ligy. Ale udržení se v
této soutěži je asi největším úspěchem uplynulé sezóny. Vždyť základ týmu byl tvořen šesti
mladými hráčkami našeho gymnázia.
V oblasti individuálních úspěchů jsme byli také velice úspěšní.
Alena Klokočníková se probojovala do reprezentačního družstva U20 a odehrála ME za ČR
Barbora Čmejrková byla pozvána na kemp olympijských nadějí ČR
Kristýna Ješkeová byla pozvána na kemp olympijských nadějí ČR
Tereza Ješkeová se stala 3. nejlepší doskakující hráčkou extraligy U19. Tato hráčka byla věkově
U17.
Biatlon
Mezinárodní závody - /CEC/ Středoevropský pohár
29
Sportovní příprava
Výroční zpráva
Zapadlová Hana
Štulík Dominik
Štulík Dominik
9.místo RZ
4.místo RZ
2.místo RZ
Duszniki/Polsko
Altenberg/ Německo
Duszniki/Polsko
2.místo/1.místo RZ/SZ
3.místo /5.místo RZ/SZ
3.místo /5.místo RZ/SZ
Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou
Mistrovství ČR -Biatlon
Štulík Dominik
Puskarčíková Anna
Benešová Alena
Závody OH -nadějí
Štulík Dominik
2.místo/1.místo RZ/SZ
Jablonec nad Nisou
Český pohár- CVŽ / Celostátní žebříček/ Biatlon/
Puskarčíková Anna
Štulík Dominik
Benešová Alena
4.místo
1.místo
6.místo
členka RDJ-ČR
Mistrovství ČR LB / Mistrovství ČR na KL
Puskarčíková Anna
Trpišovská Anna
Štulík Dominik
1.místo/5.místo RZ/HZ
3.místo /3.místo RZ/HZ
2.místo/4.místo /7.místo
RZ/HZ/SZ
Letohrad
Letohrad
Letohrad/Letohrad
Běh na lyžích
MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY
- 15. místo 7,5km volně OPA Games Rogla ( 201,02 FIS p. )
Břečka Dominik
- 10. místo mix relay klasicky OPA Games Rogla
- 32. místo 10km klasicky COC Hochfilzen
Černohorský Marek
Hujerová Tereza
- 17. místo sprint klasicky COC Oberwiesenthal
- 28. místo 7,5km volně OPA Games Rogla
30
Sportovní příprava
Výroční zpráva
- 10. místo mixed relay klasicky OPA Games Rogla
- 25. místo 10km volně OPA Games Rogla ( 206,01 FIS p. )
Kapčiar Tomáš
- 10. místo mix relay klasicky OPA Games Rogla
- 26. místo 7,5km volně OPA Games Rogla
Paldusová Kristýna
- 10. místo mixed relay klasicky OPA Games Rogla
- 26. místo sprint klasicky COC Oberwiesenthal
- 34. místo 10km volně COC Oberwiesenthal
- 30. místo 10km klasicky COC Oberwiesenthal
- 63. místo sprint klasicky MSJ ALMATY ( 200,27 FIS p. )
Pilz Petr
- 57. místo 10km volně MSJ ALMATY ( 132,49 FIS p. )
- 36. místo 15/15km skiathlon MSJ ALMATY ( 164,32 FIS p.)
- 7. místo 4x5km CL/CL/F/F MSJ ALMATY
- 19. místo sprint volně COC Rogla
- 19. místo 15km klasicky mass COC Rogla
MISTROVSTVÍ ČR
- 16. místo Nordix Cup 2015 ( obratnost + sprint + cc cross )
- 9. místo prologue volně MČR Jablonec nad Nisou
Bartůněk Lukáš
- 8. místo stíhací závod klasicky MČR Jablonec nad Nisou
- 5. místo 3x5km volně MČR Jablonec nad Nisou
- 2. místo Nordix Cup 2015 ( obratnost + sprint + cc cross )
- 5. místo prologue volně MČR Jablonec nad Nisou
Břečka Dominik
- 6. místo stíhací závod klasicky MČR Jablonec nad Nisou
- 5. místo 3x4km volně MČR Jablonec nad Nisou
- 8. místo 15km volně MČR Nové Město na Moravě
- 5. místo 15km klasicky mass MČR Nové Město na Moravě
Černohorský Marek
- 5. místo 3x7,5km CL/F/F MČR Nové Město na Moravě
- 3. místo 15km klasicky MČR Harrachov ( 75,24 FIS p. )
- 6. místo 30km klasicky mass MČR Horní Mísečky
31
Sportovní příprava
Výroční zpráva
Hujerová Tereza
- 9. místo Nordix Cup 2015 ( obratnost + sprint + cc cross )
- 8. místo 10km klasicky mass MČR Nové Město na Moravě
- 4. místo 3x5km CL/F/F MČR Nové Město na Moravě
- 5. místo 3x5km volně MČR Jablonec nad Nisou
Kapčiar Tomáš
- 23. místo Nordix Cup 2015 ( obratnost + sprint + cc cross )
- 16. místo Nordix Cup 2015 ( obratnost + sprint + cc cross )
Paldusová Kristýna
- 3. místo 3x5km CL/F/F MČR Nové Město na Moravě
- 5. místo 3x5km volně MČR Jablonec nad Nisou
- 6. místo Nordix Cup 2015 ( obratnost + sprint + cc cross )
- 3. místo 15km volně MČR Nové Město na Moravě
- 2. místo 15km klasicky mass MČR Nové Město na Moravě
Pilz Petr
- 5. místo 3x7,5km CL/F/F MČR Nové Město na Moravě
- 7. místo 15km klasicky MČR Harrachov ( 116,85 FIS p. )
- 9. místo sprint relay volně MČR Harrachov
- 8. místo 30km klasicky mass MČR Horní Mísečky
- 6. místo 3x7,5km CL/F/F MČR Nové Město na Moravě
Šípoš Petr
- 9. místo 30km klasicky mass MČR Horní Mísečky
ČESKÉ POHÁRY
- 8. místo 10km volně ČP Jablonec nad Nisou
Bartůněk Lukáš
- 7. místo 7km klasicky ČP Jablonec nad Nisou
- 6. místo sprint relay volně ČP Harrachov
Břečka Dominik
- 4. místo 5km volně ČP Jablonec nad Nisou
- 7. místo 7km klasicky ČP Jablonec nad Nisou
- 2. místo sprint volně ČP Jablonec nad Nisou
- 7. místo 6,5km klasicky mass ČP Jablonec nad Nisou
- 6. místo 5km klasicky ČP Harrachov
- 2. místo sprint relay volně ČP Harrachov
Černohorský Marek
- 10. místo 14km klasicky ČP Jablonec nad Nisou
- 7. místo 15km klasicky ČP Nové Město na Moravě ( 109,50
FIS p. )
- 7. místo prologue volně ČP Jablonec nad Nisou
32
Sportovní příprava
Výroční zpráva
- 5. místo stíhací závod klasicky ČP Jablonec nad Nisou
- 9. místo 10km volně ČP Jablonec nad Nisou
- 10. místo 7km klasicky ČP Jablonec nad Nisou
Hujerová Tereza
- 6. místo sprint volně ČP Jablonec nad Nisou
- 7. místo sprint relay volně ČP Harrachov
Kapčiar Tomáš
- 10. místo 9,5km klasicky mass ČP Jablonec nad Nisou
- 6. místo sprint relay volně ČP Harrachov
- 10. místo sprint volně ČP Jablonec nad Nisou
Paldusová Kristýna
- 7. místo sprint relay volně ČP Harrachov
- 5. místo 10km volně ČP Jablonec nad Nisou
- 4. místo 14km klasicky ČP Jablonec nad Nisou
- 14. místo sprint volně ČP Nové Město na Moravě
Pilz Petr
- 2. místo 15km klasicky mass ČP Nové Město na Moravě
( 87,81 FIS p. )
- 5. místo prologue volně ČP Jablonec nad Nisou
- 6. místo stíhací závod klasicky ČP Jablonec nad Nisou
- 6. místo 10km volně ČP Jablonec nad Nisou
Cyklistika
Mistrovství světa
Silnice - junioři
účast
Lehký Roman
Silnice – juniorky
Cyklokros – U23
Cyklokros - ženy
4. místo
účast
účast
Nosková Nikola
Vrána Dominik
Nosková Nikola
Cyklokros – junioři
účast
Sirůček Václav
Cyklokros – U22
Cyklokros – U22
Silnice - junioři
účast
5.místo
účast
Bajgerová Nikola
Nosková Nikola
Sirůček Václav
Mistrovství Evropy
33
Sportovní příprava
Výroční zpráva
Silnice - juniorky
Časovka jednotlivců juniorky
6.místo
8.místo
Nosková Nikola
Nosková Nikola
Cyklokros – kadetky
Cyklokros – ženy
Cyklokros - ženy
1. místo
4..místo
7..místo
Ungermanová Elizabath
Nosková Nikola
Bajgerová Nikola
MTB XCO – junioři
MTB XCO - juniorky
MTB XCO - kadeti
MTB XCO - juniorky
MTB štafety
MTB XCE - juniorky
2.místo3
3.místo
4.místo
6.místo
5.místo
2.místo
Sirůček Václav
Nosková Nikola
Honzák David
Hošmanová Tereza
KC KOOPERATIVA SG JBC
Bajgerová Nikola
Silnice, jednotlivci - juniorky
1.místo
Nosková Nikola
Silnice, jednotlivci - junioři
10.místo
Sirůček Václav
Silnice, časovka - juniorky
3.místo
Nosková Nikola
Silnice, časovka - juniorky
4.místo
Bajgerová Nikola
Silnice, časovka – junioři
Silnice.časovka - junioři
Silnice, časovka družstevjunioři
8.místo
9.místo
1.místo
Sirůček Václav
Hrubá Jakub
KC KOOPERATIVA SG JBC
účast
účast
účast
účast
účast
účast
Sirůček Václav
Šírek Adrian
Vrána Dominik
Nosková Nikola
Bajgerová Nikola
Šírek Adrian
Mistrovství České republiky
Světové poháry
Cyklokros – junioři
Cyklokros – U23
Cyklokros - U23
Cyklokros – ženy
Cyklokros - ženy
MTB XCO - U23
České poháry
34
Sportovní příprava
Výroční zpráva
Silnice – juniorky
Silnice – juniorky
Silnice – juniorky
Silnice – kadeti
Silnice - kadetky
MTB XCO – juniorky
MTB XCE - juniorky
MTB XCE - juniorky
1. místo 8x
2. místo 3x
3. místo 3x
1.místo 1x
3.místo 1x
3.místo 1x
1.místo 1x
2.místo 2x
Nosková Nikola
Bajgerová Nikola
Bajgerová Nikola
Honzák David
Ungermanová Elizabeth
Nosková Nikola
Bajgerová Nikola
Bajgerová Nikola
Volejbal dívek
V sez. 2014-15 jsme hráli s týmem TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou v soutěži 1. liga juniorek - 36
týmů rozdělených do 6 základních skupin po 6 týmech.
1. Liga juniorek
Postup mezi 18 nejlepších týmů
této soutěže
V základní části soutěže 1. ligy juniorek jsme obsadili ve skupině C třetí místo a postoupili mezi 18
nejlepších týmů této soutěže. Vzhledem ke skladbě týmu jsme v nástavbové části - 12 zápasů dali
příležitost mladším hráčkám a nástavba soutěže posloužila jako příprava týmu na další sezónu - bez
hráček 4. ročníku.
Poradenské služby
Výchovné poradenství
Výchovný poradce je kvalifikovaný pedagog, který ve škole ve funkci působí od roku 1986.
Mezi úkoly, které ve škole plní, patří :
 pomoc studentům s prospěchovými a výchovnými problémy
 organizace a zajištění programu úvodního seznamovacího soustředění pro studenty
1. ročníků školy (protidrogová prevence, sexuální výchova, přednáška na téma Jak se učit
apod.)
 pomoc integrovaným žákům ve výchovně vzdělávacím procesu (evidence žáků se
specifickými poruchami učení a chování
 pravidelná spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou (PPP) v Jablonci nad Nisou
 organizace zapojení studentů do pomoci sociálně slabším rodinám ve spolupráci s
Občanským sdružením Compitum
 prevence sociálně patologických jevů
 vedení nástěnky výchovného poradce, konzultační hodiny pro studenty a rodiče
35
Výchovné poradenství
Výroční zpráva



organizování procesu podávání přihlášek na VŠ a VOŠ
informace rodičům žáků 4.ročníků o možnostech studia na VŠ a VOŠ
evidence výsledků přijímacího řízení na VŠ a VOŠ, organizace profi testů ve spolupráci s
PPP v Jablonci nad Nisou
Metodik prevence
Tato funkce nebyla vzhledem k nízkému výskytu sociálně patologických jevů ve škole zřízena.
Drobné případy těchto jevů zvládá v rámci své náplně řešit výchovný poradce školy.
Řízení školy
V oblasti řízení školy se ve školním roce 2014/2015 podařilo udržet plnou kvalifikovanost
pedagogického sboru jako základní předpoklad poskytování kvalitních služeb v oblasti výuky. V
reakci na bezpečnostní incident na škole ve Ždáru nad Sázavou byl zaveden čipový přístupový
systém, a zároveň zpřísněn dohled nad cizími osobami pohybujícími se ve škole. Ty se musí nově
přísně evidovat a při pohybu po škole musejí být viditelně označeny.
V oblasti materiální byla úspěšně realizována dlouho potřebná rekonstrukce střešního pláště a
vnitřního osvětlení tělocvičny, kam byla zároveň instalována rekuperace, která v budoucnu umožní
snížit náklady na vytápění. Byla dokončena oprava a modernizace zabezpečovacího systému školy,
který nyní odpovídá těm nejmodernějším požadavkům.
V průběhu školního roku se dále podařilo pořídit další nové šatní skříňky do studentských šaten, a
tím realizovat další etapu jejich výměny.
Spolupráce s rodiči probíhá i nadále na velmi dobré úrovni. Pomáhá k tomu mimo jiné i dobře
fungující rada rodičů – poradní orgán ředitele školy, v němž má každá třída svého voleného
zástupce z řad rodičů. Rada rodičů se schází dvakrát ročně. Nadstandardně dobrá je i spolupráce
školy se školskou radou.
Další záměry školy, zhodnocení,
závěr
V oblasti pedagogické je nadále hlavním úkolem zahájit proces revize kurikulárních dokumentů
školy na základě zkušeností získaných z jejich zaváděním do výuky v uplynulých letech. Tento
proces odstartoval sérií pracovních seminářů v konci školního roku 2014/2015 a bude pokračovat
podle časového harmonogramu tak, aby se podle inovovaného ŠVP začalo vyučovat od 1. 9. 2016.
Klíčové bude pokračovat v koncepcí debatě s Českým olympijským výborem a MŠMT o postavení
sportovních gymnázií ve vzdělávacím systému ČR s cílem legislativně ukotvit jejich financování.
Pokračovat bude třeba i v budování studentských šaten.
Údaje o výsledcích kontrol
Ve školním roce 2014/2015 proběhly ve škole tyto kontroly:



KHS LK – protokol o kontrole č.j. KHSLB 27580/2014 ze dne 20.11.2014
KÚLK – protokol o kontrole č.j. OŠMTS-55/14 ze dne 25.11.2014
POLICIE ČR – protokol o kontrolním zjištění č.j. KRPL-117788-6/ČJ-2014-180014 ze dne
36
Údaje o výsledcích kontrol
Výroční zpráva
6.12.2014
Základní údaje o hospodaření školy
K žádným zásadním změnám oproti Závěrečné zprávě o hospodaření za rok 2014 nedošlo. Tato
zpráva je veřejně dostupná na webových stránkách školy na adrese .
http://www.sportgym.cz/o-skole/verejne-dokumenty/zprava-o-cinnosti-organizace
37

Podobné dokumenty