zde ke stažení - Obec Droužkovice

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Obec Droužkovice
č. 1/2014
6. ročník
2.
 Společenská kronika 
JUBILANTI
ÚNOR
LEDEN
paní Hudáková Eugenie
65 let
paní Šnáblová Ivana
55 let
pan Novotný Jaroslav
50 let
paní Procházková Libuše
BŘEZEN
55 let
DUBEN
pan Čech Václav
65 let
paní Kubištová Eliška
60 let
paní Cestrová Dagmar
50 let
paní Novotná Jitka
50 let
paní Paldrmanová Alena
65 let
Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. (John Lennon)
NOVĚ NAROZENÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
Leona Nudčenková
--
--
ZESNULÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
--
--
Miroslav Kučera
Ladislav Grulich
 Obsah vydání 
Titulní strana, společenská kronika, atd.
1. -
4. strana
Sbor dobrovolných hasičů
21. – 22. strana
Současnost
4. -
8. strana
Mateřská škola
22. - 24. strana
Dění v obci
4. - 11. strana
Připravujeme – kultura slovem
24 .- 28. strana
Kultura
11. - 15. strana Upozornění pro občany
Sport
15. - 17. strana Připravují
29. strana
Volný čas
15. - 21. strana Droužkovické čtvrtletí obrazem
30. strana
28 .- 29. strana
  2 0 1 4  
Novoroční přání
Poslední zrnko písku se v pomyslných přesýpacích hodinách roku 2013 přesunulo z horní poloviny do té druhé, dolní a poslední minuty roku s nešťastnou koncovkou třináct jsou za námi. Čas však
  2 0 1 4  
3.
  2 0 1 4  
nečeká a plyne rychle dál. Máme tu tudíž rok nový. Do něj vám přejeme hodně štěstí, zdraví, splněných
přání a předsevzetí, rodinné pohody a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Podíváme-li se na uplynulý rok z pohledu obecního, tak to bylo celkem úspěšně a hlavně poklidně strávených tři sta šedesát pět dní. Nic zcela mimořádného, ať už pozitivního nebo negativního se
nestalo. V oblasti investic se nám podařilo ve středu obce vytvořit náves s posezením, zelení a novými
parkovacími místy. Dále jsme díky dotaci ze SFŽP (Státního fondu životního prostředí) zrestaurovali tři
památky místního významu, vybavili dětské hřiště dalšími dvěma novými herními prvky a díky jiné dotaci, tentokrát od Nadace ČEZ, jsme obohatili zahradu místní mateřské školy houpačkami a dřevěnými
domky.
V ulici J. Švermy před potokem jsme vykáceli přibližně jednu čtvrtinu přestárlých dřevin, zejména akátů a vysázeli zde stromy nové. V budově mateřinky se pokračovalo s dalšími opravami, a to především v jídelně a dále byly konečně zahájeny práce na výstavbě volnočasového centra v budově bývalé školy.
V oblasti kultury jsme pokračovali v organizování zaběhnutých, tradičních a velmi oblíbených
akcích jako jsou Masopust, Slet čarodějnic, Oslavy dětského dne, Vodní hrátky, Stezka odvahy, Mikulášská nadílka a Setkání důchodců. K tomu se uskutečnilo mnoho dalších počinů. Obnovili jsme dětský
karneval, mnohokrát jsme uspořádali zájezdy do divadel, ať už na činohru či na muzikál, uspořádali
jsme koncert CK Vokálu v kostele, Vypouštění balónků Ježíškovi s diskotékou a dalšími zajímavostmi
byly: výlet do Babylonu v Liberci a pětidenní pobytový zájezd do Vysokých Tater. Díky Severočeským
dolům se mohl uskutečnit zájezd převážně dětí do zábavného parku Belantis v Německu a studijní cesta
našich občanů do hnědouhelného revíru v oblasti Lipska, taktéž v Německu. Ve spolupráci s MAS
Sdružením Západní Krušnohoří jsme v roce 2013 poprvé uspořádali Sochařské sympozium, při němž
vzniklo deset uměleckých děl, jichž většina zdobí různá zákoutí naší obce. V této spolupráci se již
tradičně také uskutečnily oblíbené Venkovské farmářské trhy a Vánoční farmářské trhy.
Některé oblíbené akce uskutečněné v obci sice radnice přímo neorganizuje, ale co je důležité, finančně je podporuje. Přispěli jsme tak na pořádání Vzpomínkového turnaje Vl. Maška či na Letní
fesťáček u vody.
Ve spoustě akcí bychom chtěli letos pokračovat. Zvláště proto, že v tomto roce obec oslaví 700
let od první dochované písemné zmínky o obci. Některé akce budou tradiční, jiné se uskuteční trošičku
v jiné podobě. Další budou obohacené o spoustu nových věcí a některé budou zcela nové. Naším hlavním přáním je velká účast Vás – především místních občanů na nich, to abyste se dobře bavili a hlavně
byli spokojeni. Ještě jednou hezký nový rok!
- vň
Novoroční statistika
Rok s rokem se sešel a vy máte ve svých rukou opět první, lednové vydání Obecního droužkovického zpravodaje. Letos se bude psát už jeho šestý ročník. Připočteme-li k tomu deset ročníků předchozího Droužkovického zpravodaje, tak tu máme celých šestnáct let zpráv a informací, vztahujících se
k naší obci. A to už je skutečně pěkná hromada místní historie! Pokud se nám konečně podaří najít
ochotného, dlouho hledaného, obecního kronikáře či kronikářku, mohou být veškerá vydání této tiskoviny použita k podrobným zpětným zápisům, což jistě rádi ocení. Bohužel nikdo se nám do této funkce
už léta nežene.
První vydání roku má sice za úkol víceméně shrnout veškeré události uplynulého čtvrtletí, tudíž
ještě roku starého, co tu však nesmí chybět, je novoroční statistika. A tak nám dovolte rozebrat v několika číslech evidenci obyvatel naší obce k 1. 1. letošního roku.
Tak tedy, k prvnímu lednu roku 2014 nás bylo v obci přihlášeno celkem 780 občanů. V posledních několika letech zaznamenáváme rok od roku neustálý nárůst obyvatel, a jinak tomu nebylo ani
- vň
  2 0 1 4  
4.
  2 0 1 4  
v uplynulém roce. Vezmeme-li v potaz všechny plusy a mínusy, přibylo nás celkem pouze osm osob,
avšak i tak jsme spokojeni. Vypadá to, že nebude dlouho trvat a dosáhneme kýžené a dlouho očekávané
hranice osmi set obyvatel. I když nějaký čas to možná ještě potrvá.
Z tohoto celkového množství přihlášených osob je 375 mužů a 405 žen. Věkový průměr je v současné době na hranici 40,18 let, takže jsme opět drobně zestárli.
V roce 2013 se narodili tři noví občánci, všechno to byla děvčata. Na druhé straně zemřelo pět
lidí, čtyři muži a jedna žena. Bohužel to znamená, že opět bylo více zemřelých osob než narozených.
Přistěhovalo se třicet občanů a na druhé straně se jich dvacet odstěhovalo. Mezi odstěhovavšími byli
zejména mladí lidé, kteří takto řeší svou špatnou bytovou situaci. V obci nejsou bohužel ani volné obecní byty, ani případné stavební parcely.
Zajímavostí je také počet sňatků, uzavřených občany obce. Celkem se v uplynulém roce uskutečnily čtyři svatby. Na druhé straně pouze jeden rozvod. Což je oproti celostátnímu průměru uspokojující
a optimistický údaj.
V uplynulém roce byly další dvě stavby zkolaudovány, tudíž jim bylo přiděleno číslo popisné.
V obou případech se jednalo o rodinné domy.
Věkové složení obyvatelstva:
0–6
ženy
muži
celkem
7 – 17
22
21
43
61
42
103
18- 29
61
51
112
30- 39
54
61
115
40- 49
72
68
140
50- 59
49
60
109
60- 69
57
50
107
70- 79
80- 89
17
15
32
6
7
13
90-100
4
2
6
Zajímavostí, která vás bude určitě znovu zajímat, je počet osob, které mají adresu ohlašovny
(obecního úřadu) uvedenou ve svém občanském průkazu, coby adresu úřední. Je jich už celkem třicet
devět, což nyní činí celých pět procent z celkového počtu obyvatel! Číslo to není malé. V každém případě se tak nestalo na základě něčího zbožného přání, ale podle zákona uskutečněného správního řízení,
jehož výsledkem bylo zrušení adresy trvalého pobytu. Vždy se zmiňujeme, že lidé tímto radikálním
způsobem řeší své rodinné problémy či se chtějí vyhnout blížící se exekuci, když se jejich příbuzní,
zejména se jedná o potomky, neúměrně zadlužili a nejsou schopni své závazky splácet. Proces odhlášení je velmi zdlouhavý, bohatý na papírování a zbytečně administrativně zatěžující, což potvrzuje pracovnice obecního úřadu paní Kateřina Košnarová, která si této práce opět v uplynulém roce znovu užila
dost a dosti. Náš názor je stále stejný - toto by mělo být úkolem soudů a nikoliv jednotlivých ohlašoven.
- vň
 Současnost 
Aktuální stav nezaměstnaných v měsících září - prosinec
V jedné známé české pohádce se sice zpívá, že statistika nuda je, má však cenné údaje a občas je
na místě, si je připomenout. Tak třeba taková důležitá informace, jakou je nezaměstnanost v naší obci.
Až teprve nedávno začal Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Chomutov zasílat na obecní e-mail
tabulky s vyčíslením nezaměstnaných v naší obci a jeho podílu na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let. A
my se s vámi chceme o tyto zajímavé údaje nyní podělit.
měsíc:
září
říjen
listopad
prosinec
uchazeči celkem:
43
34
35
33
dosažitelní uchazeči: obyvatelé 15 - 64 let procento nezaměst.
43
565
7,61
34
565
6,02
35
565
6,19
33
565
5,84
- vň
 Současnost 
5.
 Současnost 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V uplynulém roce se uskutečnily celkem dvoje volby. Ty první proběhly už na jeho začátku
v měsíci lednu, kdy jsme volili svého prezidenta, ty druhé se uskutečnily ve dnech 25. – 26. října 2013.
Byly to pro změnu volby předčasné, a to do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Naše obec měla v tomto čase 626 voličů zapsaných do svého výpisu ze stálého seznamu. K urně
jich však přišlo pouze 384, což činilo necelých šedesát procent účasti, konkrétně 59,74. Platných hlasů
bylo ještě méně, a to 378.
Jako první se umístila v počtu získaných hlasů Česká strana sociálně demokratická (100 hlasů –
26,45 %). Další místa s větším počtem hlasů zaujaly tyto strany: ANO 2011 (82 hlasů – 21,69 %) a Komunistická strana Čech a Moravy (73 hlasů – 19,31 %). Čtvrté místo obsadila s viditelným propadem
TOP 09 (29 hlasů – 7,67 %)
- vň
Zastupitelstvo obce a uplynulé čtvrtletí
Poslední čtvrtletí roku bývá tradičně nabité schůzováním a důležitým rozhodováním a jinak
tomu nebylo ani v uplynulém roce. Zastupitelstvo se v tomto období sešlo celkem třikrát, a to 13. listopadu a 12. a 23. prosince.
V listopadu se na 20. veřejném zasedání obce schvalovaly především tři smlouvy na zřízení
věcných břemen, a to mezi Obcí Droužkovice, společností ČEZ Distribuce, a.s. a státním podnikem
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dále se pak jednalo o poskytnutí daru od Severočeských dolů, a.s. ve výši 210.000,-- Kč na podporu obnovy a revitalizace kulturní památky v obci, konkrétně kostela sv. Mikuláše. Dalšími body programu byl Odpisový plán Mateřské školy Droužkovice a schvalování prodeje
obecních pozemků místním občanům.
V měsíci prosinci se uskutečnila celkem dvě veřejná zasedání. První bylo dne 12. prosince a
projednávalo se zde pouze uzavření kupní smlouvy o úplatném převodu p.p.č.374/2 mezi ČR – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Chomutov a Obcí Droužkovice.
Dále se volil přísedící k Okresnímu soudu v Chomutově.
Poslední loňské veřejné jednání zastupitelstva se uskutečnilo těsně před Vánocemi a na programu byly věci především účetní. Hlavním z bodů bylo schválení čtvrté rozpočtové změny roku 2013,
dále pak Rozpočet na rok 2014, Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2017 a Obecně závazná vyhláška č.
2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Poplatek bude i nadále ve výši 500,-- Kč na osobu.
- vň
Uvítání nového občánka
Třetím letošním občánkem se stala opět holčička, a to Leonka Nudčenková. Toto vytoužené a
velmi očekávané miminko spatřilo světlo světa v chomutovské nemocnici v úterý, dne 8. října 2013
v 22.16 hodin. Malá vážila 2,750 kg a měřila rovných 48 cm. Tatínek byl přítomen u porodu své dcery.
Rodiči malé Leonky jsou Václav a Leona Nudčenkovi, kteří si teprve před několika lety postavili
dům v nové lokalitě, v ulici Větrná. Podle jejich slov se jim bydlení ve vlastním a především v naší obci
opravdu zamlouvá. Oba jsou to mladí a příjemní lidé, kteří se do nové, místní komunity velmi dobře
zapojili a venkovský život jim zde zcela vyhovuje. Za což jsme skutečně rádi.
Zaměstnankyně obce navštívily novorozenou Leonku u ní doma, ve čtvrtek 21. listopadu, aby ji
srdečně uvítaly jednak do osobního a samozřejmě také života občanského. Při naší návštěvě byla přítomna nejen maminka, ale co nás potěšilo i otec, který nám velmi ochotně zapózoval se svou dcerou při
 Současnost 
6.
 Současnost 
focení. Musíme říct, že malá je tatínkovi hodně podobná. Co nás překvapilo, po celou dobu naší přítomnosti byla holčička hodná a až neobvykle tichá. Občas se stalo, že místo družného rozhovoru jsme na ni
všichni společně hleděli jako na svatý obrázek.
Oběma rodičům jsme coby poděkování předali hodnotné dárky. Celá sada obsahovala balík
papírových plenek, dětskou kosmetiku, hračku, deku, blahopřání a pamětní knížku, vše v hodnotě cca
1.200,-- Kč. Novorozené Leonce přejeme do života hodně štěstí a hlavně zdraví. Jejím rodičům pak, aby
jim dcera dělala jen samou radost a aby byla pořád stejně tak hodná, jako v době naší návštěvy. Nakonec bychom chtěli poděkovat za vřelé přijetí, za připravené pohoštění a za vytvoření velmi úžasné
atmosféry.
- vň
Narozeniny dvou devadesátníků
Zatímco na začátku minulého roku jsme měli v novoročním přehledu věkového složení obyvatelstva v kolonce devadesát a více let pouze dva občany (jednoho muže a jednu ženu), letos jich už máme
šest. Za poslední čtvrtletí přibyli devadesátníci dokonce dva. Respektive tři. Jedna občanka ve věku
devadesát jedna let se do obce přistěhovala v měsíci listopadu.
Jako první oslavil toto krásné životní jubileum pan Roušar Antonín a zástupci obecního úřadu
nesměli u této události samozřejmě chybět. Svojí návštěvu jsme u oslavence předem řádně ohlásili a
v pátek 1. listopadu se nám dostalo vřelého přijetí. Spolu s ním nás uvítala také jeho manželka Anna.
Jubilantovi jsme jako pozornost předali velkou kytici a dárkový koš. Jelikož je pan Roušar starousedlí-
 Současnost 
7.
 Současnost 
kem, bylo zajímavé si s ním o historii obce a vůbec minulosti popovídat. Člověk se tak vždy dozví nové
a nové věci přímo od zdroje. Což je někdy velmi zajímavé. S oslavencem a jeho manželkou jsme tak
strávili příjemné dvě hodinky dopolední. Ještě jednou děkujeme za příjemného posezení a připravené
občerstvení.
Druhým občanem, který se v posledním čtvrtletí minulého roku dožil úctyhodného věku devadesáti let, byla paní Alžběta Živná. To se samozřejmě taktéž neodehrálo bez povšimnutí místní radnice.
Zvláště pak, když oslavenkyně je maminkou našeho pana starosty a tvoří se svým manželem nejstarší
pár v obci. A co víc, po druhé světové válce byly jednou z několika velmi málo českých rodin v Droužkovicích, ostatní obyvatelstvo byli už jen později odsunutí Němci. Povídání s nimi bylo také stejně
poutavé jako s manželi Roušarovými. Jakým způsobem vyprávěli své vzpomínky, nás skutečně ohromilo. Oba dva jsou totiž velmi vitální a duševně zdraví. Jejich skvělou paměť by ocenily určitě i mladší
ročníky. Jubilantka od nás taktéž obdržela dárek v podobě kytice a dárkového koše, a to v pátek, dne 29.
listopadu. Na závěr bychom chtěli taktéž poděkovat rodině za připravené pohoštění, kterého se nám dostalo. Příjemnou společnost nám činila společně s manželi Živnými také jejich dcera Věra.
– vň
Otevření nových úseků rychlostní komunikace R 7
V pátek dopoledne, dne 20. prosince 2013, byly zprovozněny dva nově vybudované úseky na
rychlostní silnici R7 vedoucí z Prahy do Chomutova. Jde o komunikace mezi mimoúrovňovými křižovatkami Vysočany - Droužkovice a dále Droužkovice - Nové Spořice. Jedná se o téměř šestnáctikilometrový úsek nové čtyřproudové rychlostní komunikace, kterou otevřelo těsně před koncem roku 2013
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stát za ně zaplatil téměř 4,5 miliardy korun. Od papírové přípravy a výběru možné varianty uběhlo celých, neuvěřitelných čtrnáct let.
Stavby obou mimoúrovňových křižovatek jsou součástí souboru staveb na zkapacitnění stávající
dvouproudové silnice I/7 na čtyřproudovou rychlostní silnici R7. Ta je zahrnuta do výhledové sítě dálnic a rychlostních komunikací v České republice. Hlavní silniční tah R7 Praha – Chomutov – hranice se
Spolkovou republikou Německo (hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána – Reitzenhain) umožní po
přestavbě rychlé a hlavně kvalitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Chemnitz ve Svobodném státě
Sasko a návazně na státy Evropské unie.
Jedním z nejdůležitějších důvodů přestavby silnice I/7 bylo také zajištění dopravní obslužnosti
průmyslových zón u Mostu, Loun, Postoloprt a strategické průmyslové zóny Žatec-Triangle, vybudované v prostoru bývalého vojenského letiště.
- vň
 Současnost 
8.
 Současnost 
 Dění v obci 
Restaurování tří památek místního významu
Jak už jsme vás informovali v minulých číslech našeho zpravodaje, požádala obec v roce 2012 o
dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu Ministerstva zemědělství ČR na restaurování tří
památek místního významu. Ta nám byla sice přiznaná, ovšem práce na památkách se měly uskutečnit
ve velmi šibeničním termínu. Požádali jsme tudíž o roční odklad, což nám bylo schváleno. Jednalo se
konkrétně o tyto památky: ústřední kříž na bývalém hřbitově při kostele sv. Mikuláše, dále o další
ústřední kříž s Kristem na místním hřbitově a nakonec o československý památník z I. Republiky, stojící v parku při ulici Rudé Armády.
Na jaře uplynulého roku 2013, konkrétně v měsíci dubnu, byly všechny tři památky odvezeny do
dílny restaurátora Radomila Šolce. Práce na nich trvaly až do začátku měsíce října 2013, kdy byly instalovány zpět na svá místa.
U ústředního kříže v areálu kostela sv. Mikuláše bylo restaurování nejnáročnější. Památka z roku
1870 měla původně výšku asi 450 cm. Na místě byl jen základový plintus s představeným stupněm a
velkým profilovým soklem podstavce. Krucifix se nacházel v torzálním stavu. Restaurátorským cílem
byla celková obnova památky s dosažením takové podoby, která by co nejvěrněji ukázala originální
stav. Musela být provedena replika kovového, částečně zlaceného kříže i se zlaceným tělem Krista.
Vodítkem byly četné dobové analogie a obrazové předlohy.
 Dění v obci 
9.
 Dění v obci 
Další práce byly provedeny na kamenném kříži z roku 1888, který je vztyčen uprostřed centrální
cesty současného hřbitova v obci. Cílem restaurování bylo zajistit narušenou statiku kříže a jeho obnovu do nejvěrnější podoby z doby svého vzniku. Chemicky byl hloubkově zpevněn vakuovou metodou a
plasticky doplněn. Korpus byl jemně opískován a opatřen zlacením. Nakonec byl konzervačně nastříkán
paropropustným vodoodpudivým prostředkem.
„Nejméně“ práce bylo na třetí památce, a to československém památníku z I. Republiky, stojícím
v parku při ulici Rudé Armády. Podstavec byl očištěn a černající krusta byla chemicky odstraněna. Usazeny zde byly výstuhy a plasticky doplněny chybějící části podstavce. Očistěný, patinovaný a konzervovaný byl i přítomný bronzový znak ČSR. Na závěr byl taktéž nastříkán voděodolným prostředkem.
Zrestaurování památek přišlo obec na 437 tisíc Kč. Původně (v roce 2012) měly celkové náklady
činit částku téměř 362 tis. Kč, což činí, v porovnání se skutečným stavem, o 75 tisíc Kč více. Dotace
měla být původně počítaná z částky (bez DPH) a měla dělat 90 % z celkových výdajů, což by činilo
325.800,-- Kč. Vyúčtování bylo v říjnu minulého roku řádně provedeno, avšak na přiznání dotace a
připsání peněz na účet dosud čekáme.
- vň
Nové vybavení zahrady MŠ
Již v třetím čísle Droužkovického obecního zpravodaje ročníku 2013 jsme vás informovali o
tom, že jsme celkem dvakrát v uplynulém roce žádali o přidělení dotace na výstavbu víceúčelového
hřiště v ulici Větrná, a to z Nadace společnosti ČEZ, konkrétně z nadačního řízení Oranžové hřiště.
 Dění v obci 
10.
 Dění v obci 
Napodruhé nám byla dotace sice přiznaná, avšak pouze ve výši 200 tisíc Kč, což by nestačilo
ani na počáteční zemní práce. Zažádali jsme tudíž o změnu účelu použití. Rozhodli jsme se totiž přidělené prostředky využít na dovybavení zahrady místní mateřské školy. Konkrétně se jednalo o nákup
houpačkové sestavy, složené z takzvaného Tarzanova hnízda a dvou závěsných houpadel, a tří dřevěných dětských domečků.
Šek s přidělenou dotací jsme přijali sice na slavnostním aktu uspořádaném v městě Děčíně, dne
30. října 2013, avšak na změnu využití jsme si museli počkat až do pátého listopadu. Kýženého výsledku jsme se nakonec dočkali a naplánovanou koupi herních prvků mohli ještě před koncem roku uskutečnit. Předtím však bylo třeba vybudovat ještě dopadovou plochu u houpadel. Nových herních prvků si
si tak dětičky z místní mateřinky užijí do sytosti až na jaře letošního roku.
- vň
Zabezpečení kostela
Severočeské doly ani v uplynulém roce nezapomněly na místní kostel sv. Mikuláše. Již v roce
2012 přispěly prostřednictvím naší obce římsko-katolické církvi na výměnu tašek střechy objektu této
kulturní památky, a to ve výši 150 tisíc Kč. Tentokrát se jednalo o částku ve výši 210 tisíc korun, a to
na práce na zabezpečení tohoto objektu. Příspěvek byl určen na výrobu a následnou instalaci ochranných sítí veškerých oken a také mříží u jednotlivých vchodů.
V příštím roce chtějí Severočeské doly přispět na opravu samotné fasády, což by mělo samozřejmě přispět ke zkrášlení celkového vzhledu naší obce.
- vň
Umístění dalších uměleckých děl
Svého konečného umístění v obci se v posledním čtvrtletí uplynulého roku dočkala další tři
umělecká dílka ze Sochařského sympozia. To se uskutečnilo už v měsíci červnu roku 2013.
Jako sedmé bylo u dolního rybníka v ulici J. Švermy usazeno dílko MgA. Jiřího Němce s názvem
Hlava s klínem. U toho aktu asistoval samotný pan autor. Umělec si vybral nejen daný prostor, ale také
si sám zvolil způsob jeho místění. Socha slouží ve své podstatě jako odpočívací lavice.
Další, osmý výtvor, o který se dále konkrétně jednalo, byla socha autora Josefa „Šporgyho“
Švancara s názvem Jiří VítámVás. Někteří z občanů ji sice označují například za zpodobnění mistra
Jana Husa, jiní zase za fantastickou postavu z filmu Vetřelec, vězte však, že vzniklá skulptura je zcela
 Dění v obci 
11.
 Dění v obci 
vymyšlená a dostala svůj název podle nejpočetnějšího mužského jména v obci a místa svého plánovaného budoucího usazení. Tím se stal kruhový objezd na horním počátku obce.
S instalací této sochy jsme dlouho meškali, neboť jsme očekávali taktéž přítomnost samotného
autora. Ten byl nejen celé léto, ale i podzim velmi zaměstnán. Nakonec jsme se vůbec nedočkali a
„Jiříka“ si usadili na jeho místo sami.
Další, v pořadí již devátý výtvor sympozia, se stal ozdobou zasedací místnosti obecního úřadu.
Vyřezávaný obecní znak, jehož autorem je Milan Bezaniuk, je skutečným uměleckým skvostem. Posuďte sami podle zveřejněné fotografie.
- vň
 Kultura 
Zájezd do divadla Radka Brzobohatého
První podzimní zájezd za kulturou se uskutečnil v pondělí, dne 7. října. Jelo se do námi oblíbeného divadla Radka Brzobohatého v Praze na komedii s názvem Klec bláznů. Při odjezdu, který měl být
v šestnáct hodin od obecního úřadu, jsme se sice trošičku zdrželi, všechno jsme však během cesty dohnali.
Jelikož se zmiňované divadlo nachází v Opletalově ulici, kousek od Václavského náměstí, cestovali jsme do středu hlavního města oblíbeným metrem. Vystoupit jsme chtěli na obvyklé „Dejvické“
ulici u hotelu Diplomat. Celá tato strana však byla uzavřena a objížďka nás z tohoto místa odklonila.
 Kultura 
12.
 Kultura 
Proto jsme mimořádně vystoupili o kousek dál a do metra nastoupili na stanici s názvem Hradčanská.
Nikde jsme se ale neztratili a na „Václavák“ dorazili všichni v pořádku. Následovalo krátké občerstvení
či večeře a od devatenácté hodiny byla na programu samotná bláznivá komedie, která se už také dočkala přenesení na filmové plátno.
Představení bylo vynikající. Někdy jsme až slzeli smíchy. Cesta zpátky proběhla bez problémů.
Vystoupit jsme mohli až na konečné – Dejvické, neboť druhá strana ulice fungovala zcela obvykle.
Zpátky do obce jsme se vrátili už v půl dvanácté.
Zájezdu se zúčastnilo třicet dva přihlášených. Cena dvou vstupenek vyšla na 454,-- Kč, neboť
jsme použili opět slevové kupóny.
- vň
Mikulášská nadílka
Kulturní akce s názvem Mikulášská nadílka se v loňském roce uskutečnila již v sobotu, dne 30.
listopadu. Asi se ptáte proč tak brzy. Důvod je prostý. Musí se jednat totiž o datum před samotným chozením Mikuláše s čerty, což je večer pátého prosince. V tomto případě máme velkou účast předem zajištěnou. Jedná-li se však o termín po tomto samotném aktu, přítomnost dětí je povětšinou velmi malá.
S naší teorií jsme se zatím nemýlili. A tak tomu bylo i tentokrát. Termín byl před, a tak sál hospody U
Hřiště doslova praskal ve švech. Celkem přišlo kolem padesáti dětí, a to vůbec nepočítáme dospělácký
doprovod.
Zábavný program byl naplánován sice až od šestnácté hodiny, akce byla však zahájena o celou
hodinku předem, a to prodejem lístků do velké dětské tomboly. Jako vždy byl zájem o ni veliký, vždyť
lístek stál pouhou jednu korunu a ceny se daly vyhrát opravdu hodnotné.
O kulturní část večera se postarala dvojice Míša Marková a Vlasta Vébr. Pro děti bylo připraveno
hodinové pásmo písniček a zábavných soutěžních her. Přestávka mezi příchodem Mikuláše a čerta byla
vyplněna vydávání cen z tomboly jednotlivým výhercům. Závěr večera patřil rozdávání mikulášských
balíčků dětem, které jim přinesli právě na tuto akci buď jejich rodiče či prarodiče. Nikdo však nedostal
sladkosti zadarmo. Každý se musel alespoň pokusit říct nějakou básničku, přednést říkanku či zazpívat
písničku. Většina dětí byla samozřejmě na tuto variantu připravena.
- vň
Vypouštění balónků k Ježíškovi a Balónková diskotéka
V roce 2012 se naše obec zúčastnila celostátní akce Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi
 Kultura 
13.
 Kultura 
s rádiem Impuls, a jelikož byl o ni opravdu veliký zájem, chtěli jsme v ní následující rok pokračovat.
Dlouho jsme se tudíž pídili po termínu jejího uskutečnění. Ten byl nakonec určen na pátek šestého prosince. Bohužel pro rok 2013 se nenašel důležitý a hodně potřebný sponzor, a tak byla akce na poslední
chvíli odvolána. Vedení naší obce se ale nakonec rozhodlo vypouštění přáníček v Droužkovicích přeci
jen uspořádat. I když náklady na pořízení hélia na napouštění balónků nebyly zrovna malé.
V pátek, dne 6. prosince, se nakonec přeci jen akce uskutečnila a všichni zájemci z blízka i okolí
se mohli sejít na místním fotbalovém hřišti. Sraz byl v čase 14.45 hodin, kdy měli všichni přítomní,
společně s dětmi z místní mateřské školy, zpívat vánoční koledy. Zatímco rok předchozí bylo přímo
ukázkové zimní počasí, tentokrát nám veškeré plány zhatil orkán Xaver. Nejenže všechny připravené,
s přáníčkem navázané, balónky zcuchal a smotal do jednotlivých klubek, takže se nakonec musely
stejně od sebe neplánovaně oddělit narychlo sháněnými nůžkami či noži, ale neskutečný vítr nás donutil
strávit venku pouhou chviličku. Jedna písnička a následoval samotný akt vypuštění. Celkem se do nebe
vzneslo přibližně jedno sto šedesát zelených balónků.
Poté jsme se přesunuli všichni na sál hospody U Hřiště. Zde program pokračoval dalšími koledami a svoje umění nám také předvedly mažoretky z mateřinky. Od půl čtvrté následovala dětská diskotéka. Její součástí byla balónková show - tvorba předmětů nebo zvířátek samozřejmě z balónků. Děti si
mohly nechat udělat meč, čepici, psa či žirafu. Fantazii se meze nekladly. Děti si to skutečně velmi
užily. Byla to pro ně úplně netradiční zábava. Jako bonus získalo každé dítě při odchodu domů další balónek napuštěný héliem.
A co to je vlastně za akci - Vypouštění balónků k Ježíškovi – pokus o rekord? Jedná se o projekt
společnosti Agency Je5, s.r.o. s názvem Český Ježíšek. Hlavním mediálními partnery jsou oficiálně
Igráček a rádio Impuls. Od roku 2006, kdy projekt vznikl, bylo každý rok vyhlášeno jedno téma: Česko
kreslí Ježíška, Česko vypráví a zpívá o Ježíškovi, České vánoce s Ježíškem, České děti čtou s Ježíškem,
S Ježíškem bezpečně na cestách, a dvakrát pro svojí úspěšnost Český Ježíšek odepisuje dětem. Akce
byla vedena snahou podpořit obecnou vzájemnost, soužití se svou obcí, se svým krajem a dále byla vedena snahou učit děti vyjádřit jistou společnou a jednotící vůli a touhu. V rámci těchto projektů se vždy
uskutečnilo celostátní vypouštění přáníček – pokus o rekord. Nejvíce bylo balónků vypuštěno v roce
2008, a to 100 tisíc kusů. Doufáme, že letos se sponzora najít podaří a my se připojíme opět k celé
republice. Více informací na www.ceskyjezisek.cz.
- vň
Zájezd do Stavovského divadla
Slevové bonusy jsme měli do Národního divadla v Praze k dispozici již od začátku uplynulého
roku, avšak první pololetí bylo zájezdy za kulturou dosti nabité. A tak jsme je ponechali až na jeho dru-
 Kultura 
14.
 Kultura 
hou polovinu. Jen pro zajímavost si připomeňme, dvakrát jsme byli během čtyř měsíců na činohře –
Vyhazovači (Divadlo Radka Brzobohatého – duben), Drahouškové (Divadlo Kalich – duben) a třikrát
na muzikálu – Kapka medu pro Verunku (Divadlo Hybernia – květen), Robin Hood (Divadlo Kalich –
květen) a Luzrecia Borgia (Divadlo Hybernia – červen).
Od září jsme tudíž začali sledovat program na jednotlivých scénách Národního divadla. Bohužel
se do našich plánů připletla tak trošku politika - ministr kultury prozatímní vlády Jiří Balvín odvolal
začátkem srpna ředitele ND pana Jana Buriana. Proti tomuto aktu se postavilo hned několik umělců a
výsledkem byla jejich výpověď z angažmá. Úplně původně jsme chtěli odjet na hru Figarova svatba.
Dokonce jsme měli na ní zakoupeny už i lístky. Bohužel Stavovské divadlo tuto divadelní hru z výše
uvedených důvodů stáhlo ze svého repertoáru a tak jsme museli hledat dál. Chtěli jsme něco zábavného
a žánrově nenáročného. Jediné, co se naskytlo, byl přepis divadelní hry dramatika Moliéra s názvem
Pán z Prasečkova. Termínem byla až neděle, dne 8. prosince. Co nás hlavně zaujalo, bylo herecké
zastoupení. Hlavní role si zahráli Václav Postránecký, Jiří Štěpnička, Ondřej Pavelka, Filip Rajmont, a
dále méně známí Jana Pidrmanová, Radúz Mácha a Pavla Beretová.
Není třeba popisovat průběh zájezdu. Ten byl navlas stejný jako návštěva komedie Klec bláznů
v Divadle Radka Brzobohatého. Odjezd do Prahy v šestnáct hodin, přesun na „Václavák“ metrem, odtud kousek do Stavovského divadla. Mezi tím večeře či prohlídka hlavního města. Jediným rozdílem
byl časnější návrat domů. Hra byla opravdu velmi odpočinková, v době před vánočními svátky přišel
člověk úplně na jiné myšlenky. Prostě super. Všem, kteří se na zájezd nepřihlásili, můžeme říci, že skutečně zaváhali. Motivující byla také padesátiprocentní sleva z ceny vstupenky. Dva přihlášení tak zaplatili pouze 350,-- Kč plus čtyři koruny za fakturu na pořízení lístků. Autobusovou dopravu hradila opět
obec.
- vň
Tradiční předvánoční setkání důchodců
Tradiční, předvánoční akce pro místní seniory s názvem Setkání důchodců se v loňském roce
uskutečnila v pátek, dne 13. prosince. Datum sice nic moc, ale na uspořádání a průběh akce to žádný
vliv díkybohu nemělo. Naopak jsme pravděpodobně na dlouho dopředu utvořili rekord v počtu zúčastněných osob. Přišlo neskutečných sedmdesát šest seniorů.
Začátek akce byl opět v sedmnáct hodin. Do začátku zábavného programu zbývala jedna hodina,
čas tak akorát na rozdání občerstvení v podobě chlebíčků a zákusků, nápojových lístků v hodnotě osmdesáti korun a pomyslných slosovatelných vstupenek o báječné a hodnotné ceny v tombole. A ještě na
družné rozhovory a společné přátelské popovídání. Vždyť mnozí z příchozích se setkali po dlouhém
čase, v některých případech možná i po roce.
Přesně v osmnáct hodin odstartoval první bod kulturního pořadu, a tím bylo taneční vystoupení
amatérských umělkyň s názvem Staňkorebelky. Jedná se o spolek žen, které pochází, jak je z názvu
patrné, z obce Staňkovice u Žatce, vznikl v květnu roku 2012 a motem jeho členek je: „Tančíme z recese pro dobrou náladu svou i vaši“. Jejich báječné, chvílemi až rajcovní vystoupení bylo retro ze šedesátých let s názvem Kabaret Kočky. Všichni se při něm příjemně bavili. Byl to vynikající rozjezd zábavy.
Následovalo vystoupení baviče, imitátora a kabaretního i operního zpěváka Františka Sysla. Ten
působí jako stálý člen v ústeckém divadle a hostující herec v Národním divadle v Praze. Jako poslední
před obecenstvo předstoupil zpěvák, známý především ze 60. let dvacátého století, a to Viktor Sodoma.
Ten se v současnosti věnuje podnikání a vystupuje pouze příležitostně. Ani se nám nechce věřit, že letos mu bude neuvěřitelných šedesát osm let. Pořád vypadá neskutečně mladě. V jeho podání jsme si
rádi vyslechli známé písničky jako například Parní stroj, Žárlivý kakadu, Tygr z Indie a jiné. Bylo
úžasné si při nich zavzpomínat.
 Kultura 
15.
 Kultura 
Po skončení základní části kulturního programu následovala taneční zábava. K poslechu a k tanci
hrál Karel Karger. Ještě než se ale rozezněly první tóny písniček a tanečníci mohli vyrazit na parket, vylosovali jsme výherce cen úžasné tomboly. Bylo jich tolik, že vyhrával prakticky každý druhý příchozí
senior. Menší dárkové balíčky získali pan Kopecký Milan, paní Kosová Jana a paní Paldrmanová Alena.
Větší dárkové košíčky pak obdrželi: paní Salonová Jaroslava, pan Národa Štěpán a posledním vítězem
se stal dokonce starosta, samozřejmě už taktéž důchodce, pan Živný Milan.
- vň
 Sport 
Turnaj Panterů v kuželkách
Tradiční turnaj v kuželkách mezi spřátelenými nohejbalovými kluby Panteři Droužkovice a Tygři Údlice se uskutečnilo v neděli, dne 15. prosince. Ve vzájemném utkání zvítězili Tygři nad Pantery o
celých 268 kuželek. Možná výhoda domácího prostředí.
Výsledky:
Údlice
Droužkovice
1. Dřízhal ……………… 154
1. Lehečka …………………… 109
2. Mitelbach …………… 114
2. Kudláček ………………….. 117
3. Národa ………………. 109
3. Lukeš ………………………. 70
4. Šulc ………………….. 154
4. Živný, st. ………………….. 107
5. Urbánková …………... 104
5. Kaše ……………………….. 82
 Sport 
16.
 Sport 
Výsledky:
Údlice
6. Pavlík ……………….. 132
7. Urbánek …………….. 88
8. Hanzlík ……………… 68
9. Havel ………………… 87
10. Machát ………………. 139
11. Vajc …………………. 93
Droužkovice
6. Kollár ……………………… 71
7. Vajc ……………………….. 86
8. Rámeš ……………………... 78
9. Huňady …………………… 109
10. Urban ……………………… 88
11. Dorinský ………………….. 60
- vň
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Loňského vánočního turnaje ve stolním tenise, konaného tradičně na druhý svátek vánoční –
Štěpána se zúčastnilo celkem deset přihlášených. Ti se utkali v tabulce systémem každý s každým. Při
shodě bodů rozhodovalo skóre. Ceny do soutěže věnoval nájemce hospody „U Hřiště“, pan Martin
Pipek.
Konečné umístění:
1. Jaroslav Huňady - 16 bodů, skóre 17 : 03
6. Jiří Hošek
- 8 bodů, skóre 09 : 12
2. Martin Pipek, st. - 16
17 : 04
7. Václav Merhaut - 6
07 : 12
3. Roman Ovský
- 16
17 : 05
8. Klöpsch Martin - 4
05 : 14
4. Milan Živný, ml. - 12
14 : 06
9. David Urban
- 4
05 : 16
5. Tomáš Brodníček - 8
10 : 12
10. Svitek Jiří
- 0
01 : 18
- vň, výsledky zapsal J. Huňady
Silvestrovské klání obcí v hokeji
I tentokrát se v poslední den roku uskutečnilo vzájemné klání družstev tří spřátelených obcí –
Droužkovic, Málkova a Místa. V pořadí již třetí. Volné kluziště nám na zimním stadiónu přímo na
Silvestra pomohl opět zajistit místní občan, pan Daniel Mašek. Ten byl společně s dalším i dvanácti
„chlapy“ členem droužkovického týmu. Dalšími členy byli: Milan Živný, st., Luděk Nesládek, František
Trhlík, Jan a Ondřej Kufovi, Petr Ječmen, Jaroslav a Patrik Huňadyové, Václav Pokorný, Tomáš Pěnička, Stanislav Kudláček a Roman Ovský.
Tentokrát se naši „borci“ moc nevyznamenali. V obou vzájemných zápasech prohráli shodně
v poměru 2 : 3. Vítězným mužstvem se stali zástupci obce Místo, když remizovali s Málkovem 2 : 2 a
 Sport 
17.
 Sport 
nakonec vyhráli na nájezdy. Odměnami byly poháry a drobné pozornosti.
Pro naše hráče bylo připraveno bohaté občerstvení v podobě ovoce, zeleniny, klobás a plechovkového pivíčka.
- vň
 Volný čas 
Studijní cesta pro obyvatele obce
Severočeské doly se v naší obci velmi často zapojují ať už do pořádání nebo finanční podpory
kulturních akcí. Je to samozřejmě pochopitelné, vždyť máme těžbu uhlí téměř za humny. Cílovou skupinou však byly doposud jen děti. Nyní se na řadu dostali konečně dospělí. Ačkoliv se jednalo o velmi
zajímavou akci, k účasti se moc občanů obce nepřihlásilo. Celkem nás bylo dvaadvacet. Jednalo se o
studijní cestu s názvem „Těžba a užití hnědého uhlí, vodní rekultivace ve středoněmeckém hnědouhelném revíru v okolí Lipska“. Ta se uskutečnila v sobotu, dne 12. října.
Našimi průvodci byli šéfredaktor Hornických listů Tomáš Vrba a jeho maminka, vynikající překladatelka a odbornice na slovo vzatá. Ta nám dělala v autobuse, vždy před každou zastávkou, podrobný výklad, takže jsme byli ještě před dojetím na místo určení prakticky se vším obeznámeni.
Odjezd z Droužkovic byl v osm hodin a dopravu zajišťoval nám dobře známý autobusový
dopravce - firma Altano, s.r.o. z Jirkova. Nejdříve naše cesta směřovala do hornického městečka Borna,
kde jsme navštívili kostel z roku 1258, přemístěný v roce 2007 z dvanáct kilometrů vzdálené, kvůli
důlní činnosti zaniklé, obce Heuersdorf. Ten byl umístěn na náměstí Martina Luthera, hned vedle luteránského kostela svaté Marie z roku 1411 a městského muzea. Pro zajímavost přemístěný kostel váží
1000 tun, má 14,8 metrů na délku a 8,5 metrů na šířku.
Dále jsme cestovali na vyhlídku nad povrchový důl Vereinigtes Schleenhain společnosti
MIBRAG, kde jsme mohli shlédnout důlní provoz a protiprašná opatření. Následovala krátká návštěva
komunikačního centra moderní hnědouhelné elektrárny Lippendorf s nadkritickými parametry. Ta se
nachází patnáct kilometrů jižně od města Lipsko.
Naší další zastávkou byl přístav jezera Gospuden, kde byla na programu prohlídka rekreačního
zázemí jezera vzniklého zatopením povrchového dolu v těsném sousedství Lipska. Jelikož jsme na tom
byli časově velmi dobře, zastavili jsme se zhruba na deset minut u monumentálního památníku bitvy u
Lipska, největšího svedeného válečného utkání napoleonských válek, tzv. Bitvy národů, která se zde
uskutečnila ve dnech 16. – 19. října 1813.
 Volný čas 
18.
 Volný čas 
Konečně nastala doba oběda a my jsme se vydali do samého historického středu města Lipska,
do restaurace s názvem Auerbachs Keller, kterou v minulosti navštěvoval sám Goethe. Zmínka o jeho
„Fasskeller“ (barel sklep) v jeho klasickém díle Faust z něj dělá jednu z nejslavnějších restaurací v Německu. Podávány jsou zde převážně jednoduché pokrmy a saské speciality. Nám byla podávána bílá
krémová bramborová polévka, hovězí roláda s pravými německými knedlíky a červeným zelím a dezert
s kávou. Jídlo bylo vynikající a my jsme se od stolu doslova odvalili.
Následovalo osobní volno v délce přibližně hodinku a půl. Většina z nás směřovala do nákupního
střediska rozprostírajícího se na plochách hlavního vlakového nádraží. Pro srovnání je to, co do velikosti, přibližně tak dvojitá Metropole v Praze.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Severočeským dolům za velmi poutavý výlet, při němž jsme
se nejen poučili, ale také pobavili. Doufáme jen, že pokud bude ještě nějaké příště, zúčastní se ho více
zájemců z řad našich občanů.
– vň
Čtvrtá fotoprocházka se psy
V neděli, dne 27. října se v odpoledních hodinách konala v naší vesničce již v pořadí čtvrtá
zvířecí fotoprocházka. Sraz byl v jednu hodinu odpoledne, v místech mezi novými a starými parcelami,
tudíž první štěkot psů odnesli „Maškovi“ a jejich nejbližší okolí. Fotoprocházka, dále jen procházka, se
nesla jako vždy v klidném duchu. Na programu nebyly žádné psí šarvátky, ani lidské hádky. Prostě pohoda jak se sluší a patří. Trasa byla pro nás jednoduchá, jako vždy nás cesty kolem polí a luk v místech
 Volný čas 
19.
 Volný čas 
takzvaných propadlin vzaly mezi sebe, některé z luk nás pozvaly na svojí dokonalou zahrádku, kde
jsme se nafotili a pak zase vyrazili dál. Procházka trvala přibližně dvě a půl hodiny. Zúčastnilo se jí
dohromady třicet sedm psů, lidi jsem spočítat nestihla. Slibuji, že příště se polepším. Nedošlo k žádným
vážným zraněním, až na prokousnutý nos svým vlastním psem a jedno kousnutí do prstu. Za mě se procházka velmi povedla, takové množství psů na jednom místě bez rvačky je prostě super. Na začátku
procházky jsem měla strach, jak se tolik psů zvládne, ale v průběhu procházky nebylo ani trochu poznat,
že kolem vás běhá téměř čtyřicítka psů. Není to paráda?
Příští procházka, tentokrát již zimní, zatím nemá daný termín, ale jistojistě bude . Všichni jste
zváni, ale dbejte na to, že pes musí být nekonfliktní a pokud máte problémy, tak je umět řešit!
Pejskařině nazdar!
Dominika Kylíšková, Droužkovice
Ještě bych vás ráda pozvala do Školičky v Černovicích. Je pro všechny psy a lidi, kteří se chtějí
něco naučit, mít nějaký koníček či vyřešit problém, který se psem mají. Dále je tu pro ty, kteří mají
zájem naučit se porozumět svému psu, dbají o jeho výchovu a výcvik bez ohledu na rasu, věk a velikost.
Všichni jsou vítáni. Na stránkách http://zkocernovice.wbs.cz/skolicka.html se můžete dozvědět
více informací, nebo můžete kontaktovat přímo mě. Po domluvě se můžete také přijet podívat, jak hodiny probíhají.
Kreativní pondělky
Na počátku všeho byla kreativita a podnikavost Lucie Nesládkové žijící v Droužkovicích. Jde o
mladou aktivní ženu se zálibou ve tvoření krásných dárků pro své blízké, které jimi velmi ráda obdarovává. Lucie vkládá do dárků to nejcennější co má, své srdce. A její blízcí jí jistě v tomto velmi obdivují.
Vždyť dnešní doba a konzumní společnost nutí jedince k rychlé spotřebě všeho, co trh nabízí. Konec
léta a blížící se předvánoční čas sebou nesl opět myšlenky na výběr dárků pro své nejbližší. Dovolil tak
zrodu zcela originálního projektu, do kterého zapojila svou přítelkyni paní Danielu Kratochvílovou,
která má stejnou zálibu. Obě rády sledují trendy v oblasti hobby technik a aktivně je samy provozují.
V poslední době je technika korálkování velmi oblíbená a pohled na šperky a výrobky z korálků byl jis-
 Volný čas 
20.
 Volný čas 
tě tak úžasný, že očividně obě ženy očaroval. Veškeré myšlenky se jim draly na povrch a ony se vrhly
do seznamování se s potřebnými pomůckami, technikami výroby a možnostmi nákupu polotovarů.
Netrvalo to dlouho a obě načerpaly dostatek vědomostí a dovedností potřebných k výrobě. Zapojily
svou fantazii a na světě bylo několik krásných originálních šperků v podobě náušnic, náramků, šitých
náhrdelníků a přívěsků. Další komoditou poté byly originální vánoční ozdoby v podobě vloček, zvonků
a andělíčků. Vše bylo tak nádherné a líbivé, že hlavní myšlenka dostala svůj tvar. Pořádat setkání pro
všechny, kteří mají rádi originalitu, jsou zručné a chtějí načerpat či prohloubit své umělecké dovednosti
a přitom všem si chtějí popovídat v kruhu nových přátel se společnými zálibami.
Následující kroky měly rychlý spád. Žádost na obci a seznámení starosty s jejich úmyslem
přineslo své plody. Nutno přiznat, že obec Droužkovice je velmi vstřícná ke svým občanům, zvláště pak
k těm, kteří se aktivně podílejí na kulturním dění v obci, a tím ji obohacují. Obec poskytla zdarma
potřebné prostory pro konání tvůrčích večerů. První setkání proběhlo v zasedací místnosti obce v pondělí 14. října 2013 v 18:00 hodin a od té doby se koná každé pondělí, ve stejný čas a na stejném místě.
Přibližně dvacet pět dívek a žen ve věkovém rozmezí 10 až 65 let tráví společné pondělky, kde si vzájemně vyměňují své dovednosti. V minulém roce již proběhla výroba vloček, zvonků, andělíčků, broží a
přívěsků. Ke korálkové technice se přidala i technika práce s Fimo hmotou a organzou. Výrobky byly
k vidění a prodeji na farmářských trzích, pořádaných Sdružením Západního Krušnohoří MAS v obcích
Údlice, Spořice a Droužkovice.
Prakticky setkání vypadají následovně. Účastníci potvrdí předem svou účast, poté je pro ně vytvořen balíček a pomůcky potřebné k tvorbě určitého výrobku. Není tedy nutné, aby si zájemci museli
shánět některé pomůcky. Vše je pro ně pečlivě připraveno. Na konci setkání mají možnost koupě jednotlivých balíčků pro domácí výrobu, pokud mají zájem zdokonalovat svou techniku a tvořit. Celý večer se
odehrává v poklidném duchu a uvolněné atmosféře. No řekněte sami, není něco takového dnes již vzácnost?
Romana Valentová, Droužkovice
Vánoční farmářské trhy
Vánoční venkovské farmářské trhy se uskutečnily v sobotu, dne 7. prosince v naší obci již potřetí. Avšak zatímco v uplynulých ročnících bylo počasí přímo ukázkové, tentokrát nás nemile překvapil
orkán Xaver. Chvílemi to dokonce vypadalo, že bude tato oblíbená akce na poslední chvíli
zrušena. Již od středy zajišťovali naši veřejně prospěšní pracovníci zázemí pro trhy. Stavěli dva velké
party stany a malé stánky pro prodejce, upravovali a uklízeli okolí fotbalového a víceúčelového hřiště.
Ve čtvrtek odpoledne však přišel tak intenzivní vichr, že jsme od té doby nedělali nic jiného, než již
postavené stany upevňovali hřeby a lany a zabraňovali tak jejich velkému poškození či úplnému zničení.
 Volný čas 
21.
 Volný čas 
Tak došlo k pokřivení konstrukcí, utrhání zipů a upevňovacích pásků, což jsou těžko opravitelné škody.
Nakonec se v sobotu z části vítr uklidnil, přesto někteří prodejci svojí účast na trzích odvolali. Chyběly
lákadla v podobě například langošů, staročeského trdelníku, dřevěných hraček, ovoce a zeleniny i pařených sýrů. Někteří stánkaři se uchýlili do tepla a závětří na sál hospody „U Hřiště“, jiní zase do samotných party stanů. Díky tomu se zdálo, že prodejců chybí podstatně víc. V nabídce byly masové a uzenářské výrobky, chlazená drůbež, pekařské a cukrářské výrobky, mléčné výrobky, farmářské mléko,
háčkované dekorace, výrobky z papírové motalinky, bylinné směsi, med, medovina. O občerstvení se
postarala hospoda „U Hřiště“ a samotní prodejci. Pořádání trhů využila také Agrární komora ČR, která
zde sobě i veřejnosti připomněla 20. výročí svého vzniku. Ta nechala při příležitosti výročí založení
vyrobit zabíjačkové pochoutky, které pak návštěvníkům vánočních trhů rozdávala. V nabídce byly
jitrnice, jelítka, tlačenka a zabíjačková krvavá polévka. O domácí zabíjačku byl velký zájem. Kdo chtěl,
mohl za masové dobroty přispět na konto Matýsek. Stejně tak tomu bylo při zakoupení tomboly. Ceny
do ní věnovali sami prodejci, dále pak MAS Sdružení Západní Krušnohoří, která byla spolu s naší obcí
pořadatelem. Hlavní cenu v podobě malé LED televize věnovala Obec Droužkovice.
Při pořádání akce jsme také nezapomněli na kulturní program. V jedenáct hodin bylo připraveno
vystoupení amatérského pěveckého sboru. Jako obvykle se zpívaly vánoční písně a koledy. Pro děti byla v přísálí hospody připravena zábava v podobě malování perníčků, zdobení kouliček na stromeček,
krášlení hliněných svícnů a výroba svíček ze včelího vosku. Bohužel tentokrát přišlo dětí žalostně málo.
Při pořádání dětské zábavy nám podal pomocnou ruku personál místní mateřské školy, za což mu velmi
děkujeme. Stejně tak děkujeme všem těm, kteří se na přípravě a organizace celé akce podíleli.
– vň
 Sbor dobrovolných hasičů 
….a uplynulé čtvrtletí
Těsně před koncem roku, konkrétně až v měsíci prosinci, obdržela obec pro místní sbor dobrovolných hasičů od Ministerstva vnitra prostřednictvím kraje dvě účelové neinvestiční dotace. Nakoupit
tak povolené vybavení na poslední chvíli není jednoduché, zvláště pak, že dotaci je ještě třeba před
koncem roku řádně vyúčtovat. To znamená vyplnit potřebné předložené tabulky a útraty doložit kopiemi dokladů, pokladními doklady či výpisy z účtu.
První dotace od Ministerstva vnitra ČR, poskytnutá prostřednictvím kraje podle § 27 zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, byla ve výši 9.160,-- Kč. Za ní byl zakoupen drobný materiál, ochranné pomůcky, zimní obutí a baterie pro nový osobní doprovodný automobil Sharan.
Druhá dotace, taktéž od Ministerstva vnitra ČR, přidělená Krajským úřadem Ústeckého kraje
podle usnesení vlády k povodním, byla poskytnuta obci pro sbor dobrovolných hasičů ve výši 99.500,--
 Sbor dobrovolných hasičů 
22.
 Sbor dobrovolných hasičů 
Kč. Bylo nakoupeno vybavení v podobě profesionální motorové pily, plovoucího čerpadla, čtyřdílného
nastavovacího žebříku, sušáku na obuv, pracovních obleků, svítilen na přilby a gumových rybářských
kalhot.
Pro zajímavost: obec v minulém roce ze svého rozpočtu věnovala na činnost místního sboru dobrovolných hasičů částku téměř 112 tisíc Kč.
– vň
 Mateřská škola 
….a uplynulé čtvrtletí
Hello, how are you?" vyhrkne na ulici asi čtyřleté dítě plynnou angličtinou. Zatímco dospělým
trvá několik let, než se naučí pořádně mluvit anglicky, učenlivým dětem předškolního věku stačí obvykle pár her a slovíčka ovládají dokonale. Kdo se anglicky nedomluví, má problém. Z tohoto důvodu se i
v letošním školním roce budou naše dětičky v tomto jazyce zdokonalovat. Od září se učí každé pondělí
počítat, pojmenovat zvířátka, dále se učí barvičky a spoustu písniček a básniček. Kroužek vede paní
Lenka Čermáková.
Výcvik v plavání v Aquasvětě Chomutov se dětem velmi líbil. Od 12. září 2013 se ho každé úterý a čtvrtek zúčastnilo sedmnáct přihlášených prcků. Celkem se uskutečnilo dvanáct lekcí. Některé děti
už nyní, kdy dostaly mokré vysvědčení, uplavou dál než delfíni a řádit na tobogánech se naučil snad
úplně každý.
Mezi plaváním jsme v našem Rámcovém programu, který je ve školce nově zpracovaný, zařadili
i plán práce pro děti, které jdou letos v lednu k zápisu. Individuální péče dětem velmi prospívá a zdokonaluje jejich obzor znalostí a dovedností. U zápisu do základní školy jim přejeme hodně štěstí!!!
V dnešní době je vynikající využít služeb divadla, které přijede za námi do školky. Je to pro děti
organizačně přijatelnější, než cestovat kamkoliv za kulturou. Doprava samozřejmě také není zadarmo.
Neříkáme ale, že návštěva kamenného divadla nemá své kouzlo. Nás navštívilo v měsíci listopadu
divadlo s názvem Letadlo s pohádkou „Cesta na severní pól“. Bylo to představení plné písní a poznání.
Děti se na chvilku staly také samotnými herci.
Cestování za kulturou jsme si vyzkoušeli hned na začátku měsíce prosince. Cílem bylo kino Svět
v Chomutově. Jeli jsme na zimní pohádku s názvem „Jak postavit sněhuláka“. Pro někoho z dětí to bylo
tak vyčerpávající, že kino prospal. .
Ač nám zima ještě neukázala svou pravou tvář, přesto je v plném proudu. Ještě než zamrznou
rybníky, učí se děti s plnou vervou bruslit na zimním stadionu, který nám zdarma od měsíce října propůjčuje hokejový klub Piráti Chomutov. Pokud děti bude výuka bavit stejně jako doteď, ledu si užijí až
do konce měsíce března. Rodiče tak hradí pouze dopravu.
fotografie – Karel Vinter
 Mateřská škola 
23.
 Mateřská škola 
Vánoce bez klasické zimy a bez sněhové nadílky byly trochu pochmurné, ale nám to náladu ve
školce rozhodně nekazilo. Podíleli jsme se na zdobení obecního stromku v Droužkovicích. Děti na něj
společnými silami navěsily ozdoby, které vlastnoručně se svými učitelkami vyrobily. Mateřinka se také
zúčastnila společné akce „vesnických“ školek v obci Málkov - Zelená. Zde se také zdobily vánoční
stromky. Kromě domácích se jí zúčastnila předškolní zařízení od nás, z Údlic, Hrušovan a Spořic. To
nám pomohlo tu správnou předvánoční náladu navodit.
Ani nám tudíž nevadilo, že do naší školky v pátek šestého prosince dorazili s Mikulášem dva vyloženě odporní čerti. Asi si vážně mysleli, že tam máme nějaké zlobivce? Všechny děti se ale dušovaly,
že jsou skutečně hodné, takže jejich pytle zůstaly prázdné. Balíčky pro děti připravil obecní úřad.
Návštěvu jsme tentokrát znovu pojali v komornějším duchu, to znamená bez přítomnosti rodičů. Ještě
tentýž den jsme se zúčastnili akce pořádané obecním úřadem. Tím bylo vypouštění balónků s přáníčkem Ježíškovi. Děti ze školičky měly připravený program, a to zpívání koled a vystoupení mažoretek.
Hrozný vichr sice všechno trochu zkomplikoval, následnou diskotéku s balónkovou show si ale děti
úžasně užily.
Aby rodiče nepřišli zkrátka a na Vánoce se také těšili, udělali jsme si ve čtvrtek 12. prosince
vánoční posezení u stromečku s výrobou krásných svícnů, které si jistě každý zapálil u štědrovečerního
stolu.
Posledním odpočinutím před vánočním vypětím a nedočkavostí na dárky jsme připravili pro děti
Ježíšovské přespání. To se uskutečnilo ve čtvrtek, dne 19. prosince. Nejprve si děti připravily večeři a
poté i pohoštění. Ještě večer si také upekly k snídani vynikající štrúdl. Když bylo vše připravené, mohl
začít velký školkový ohňostroj, při kterém zazněly vánoční koledy. Sledovat napnutá očka dětí, kdyže
do školy přiletí Ježíšek, bylo neodolatelné. Bavilo nás dál je napínat. Noční, vánoční cestou posetou
pouze svíčkami si děti došly (asi ve
 Mateřská škola 
24.
 Mateřská škola 
pouze svíčkami si děti došly (asi ve strachu) pro svojí malou, sladkou odměnu. A po tom všem konečně
dorazil on! Přinesl nám do školky nejen nové hračky, ale také nový nábytek. Každý si tentokrát odnesl i
maličký dárek domů. Tento večer byl pro nás všechny velmi „bohatý“ .Popřáli jsme si krásné Vánoce a
už se těšili domů na mamču a taťku.
Předčasný vánoční dárek dostala také paní kuchařka Marie Šimonová. Té Ježíšek nadělil obrovského
robota a profesionální sporák, coby vybavení školní jídelny. Oba noví pomocníci ji budou zjednodušovat její práci při přípravě chutného a zdravého jídla pro naše nejmenší.
Znovu jsme se sešli po prázdninách v novém roce, do kterého všem přejeme za celou Mateřskou
školku Droužkovice hodně zdraví, štěstí a lásky !!!!
ředitelka MŠ Šárka Herková, – vň
 Připravujeme – kultura slovem 
Celodenní zájezd do Dětenic
Myšlenku uspořádat celodenní zájezd do Dětenic nám vnukla místní obyvatelka, účastnice zájezdů do divadel paní Miroslava Svobodová. Nám se její návrh zalíbil a rozhodli jsme se v případě
zájmu výlet do místního pivovaru, barokního zámku a známé krčmy se středověkým programem podniknout. Pevný termín stanovíme, pokud bude dost přihlášených osob, přibližně se však bude jednat
o sobotu v měsíci květnu (pravděpodobně 31.), popřípadě až červnu. Autobusovou dopravu zajistí obec,
jednotlivé uvedené vstupné a občerstvení v krčmě si budou účastníci platit sami. Zájemci se hlaste co
 Připravujeme – kultura slovem 
25.
 Připravujeme – kultura slovem 
nejdříve, přibližně do konce března. Rozhoduje samozřejmě pořadí, v jakém se budete hlásit. Platí zde
pravidlo: kdo dřív přijde, ten dřív mele. Rozhodující je kapacita autobusu.
Dospělí
Děti do 6 let
ZÁMEK
PIVOVAR
ZÁMEK + PIVOVAR
(zvýhodněné vstupné)
Strašidelná prohlídka /
Pohádková prohlídka
120 Kč
95 Kč
185 Kč
195 Kč / 120 Kč
ZDARMA
ZDARMA
děti do 3 let
ZDARMA ZDARMA
Děti 6 - 12 let
50 Kč
40 Kč
90 Kč
95 Kč
děti 3 - 12 let
Mládež 13 - 18 let
80 Kč
60 Kč
115 Kč
155 Kč / 80 Kč
Senioři
80 Kč
60 Kč
115 Kč
155 Kč / 80 Kč
Vstup do parku
55 Kč
Bližší informace můžete najít na webových stránkách www.detenice.cz. Pro ty, kteří nemají
přístup na internet, vám sdělujeme, že Dětenice se nacházejí v okrese Jičín na okraji Českého ráje,
nedaleko Mladé Boleslavi a jsou vzdáleny 69 km od hlavního města Prahy. Součástí Zámeckého resortu
Dětenice je pozdně barokní zámek, Středověká krčma, Zámecký pivovar, hotel Rustikal, Středověký
hotel, stáje a vinný sklípek Malá Morava.
Na výběr je tento program: Strašidelná sobota na zámku od 11 do 17 hodin (netradiční prohlídka), Prohlídka pivovaru s ochutnávkou piva od 10 do 18 hodin, Rytířský turnaj Ordo Kromen – souboje
na koních i na zemi na místním kolbišti od 14 hodin. Velkou zajímavostí je středověká krčma s celodenním programem jako je poprava oběšením, řezání jazyka, výslech inkvizicí, upálení čarodějnice, souboje těžkooděnců v plátové zbroji, tanečnice na stolech, vystoupení fakíra, šermířů a kejklířů. K jídlu jsou
připraveny středověké speciality vařené na otevřeném ohni, které se jí rukama. Šokující je opravdu
středověké prostředí a poněkud drsná středověká mluva.
– vň
 Připravujeme – kultura slovem 
26.
 Připravujeme – kultura slovem 
Pětidenní zájezd do Nízkých Tater
Pro velký zájem jsme se rozhodli letos do třetice uspořádat pro občany naší obce opět pětidenní
zájezd do zahraničí. Poprvé to bylo k našim jižním sousedům, do Rakouska, vloni jsme vyrazili na
Slovensko do Vysokých Tater. Tentokrát to bude opět k našim slovenským bratrům, avšak do jiné
oblasti. Chtěli bychom vyzkoušet Nízké Tatry.
Již v minulém vydání zpravodaje jsme vám prozradili některé informace týkající se tohoto zájezdu. Vybrali jsme možné dva hotely. Tím prvním by bylo kompletně zrekonstruované zařízení opět
společnosti Sorea s názvem SNP, které se nachází přímo v Demänovské dolině a je levnější. Vybavení:
restaurace, kavárna, společenská místnost, sauna, masáže, stylová vinárna, biliár, půjčovna sportovních
potřeb, dětské hřiště, volejbalové hřiště, ohniště a hlídané parkoviště. Nedaleko od hotelu začínají
turistické trasy, například známá Biela púť.
Druhou variantou je také hotel společnosti Sorea, ale s názvem Máj. Ten je naším favoritem, neboť se uvnitř nachází mimo jiné i krytý bazén s termální vodou. V poplatku za pobyt je zahrnutý volný
vstup do něj. Teplota vody je úžasná - krásných dvacet osm stupňů Celsia. Pobyt je sice zhruba o šest
set korun dražší než ten první, výhodou je však to, že kdo se nebude chtít věnovat turistice, bude moci
aktivně odpočívat přímo na hotelu. To je vhodné především pro zájemce s pohybovými potížemi.
Možné relaxační procedury si lze dokoupit individuálně i přímo na místě. Hotel je dále vybavený restaurací, denním barem, kavárnou, saunou, fitnessem, perličkovou koupelí a půjčovnou sportovních potřeb.
Budova hotelu je mimo jiné situována při vstupu do Jánské doliny. Pro turisticky zaměřené zájemce
sdělujeme, že po turistických trasách se můžete vydat taktéž do Demänovské doliny, kde je možné
navštívit několik přístupných jeskyní. Vystoupat můžete také na nejvyšší vrcholy Nízkých Tater, kterými jsou Chopok a Ďumbier.
Zájezd by byl opět pětidenní se čtyřmi noclehy. Odjezd by byl ve středu 24. září., návrat v neděli
28. září.
V prvním případě by byla cena zájezdu podle typu pokoje ve výši 3.290,-- Kč pro dospělou osobu pevné lůžko, přistýlka 2.690,-- Kč, pro dítě od osmi do patnácti let ve výši 2.290,-- Kč pevné lůžko,
přistýlka 1.690,--Kč. V případě hotelu Máj by byla cena zájezdu ve výši přibližně podle typu pokoje
3.830,-- Kč pro dospělou osobu pevné lůžko, přistýlka 3.290,-- Kč, pro dítě od osmi do patnácti let ve
výši 2.890,-- Kč pevné lůžko, přistýlka 2.090,-- Kč. V obou případech poskytuje společnost Sorea stoprocentní slevu u jednoho dítěte ve věku 3 – 8 let na přistýlce nebo na společném lůžku v doprovodu
dvou platících, dospělých osob. Navíc by se platilo ještě pojištění ve výši 285,-- Kč na osobu. Stravování na zájezdu by bylo s polopenzí. Snídaně bufetové, večeře z výběrem s menu, rozšířené o bufetový
stůl s polévkou a saláty. Daň z ubytování se platí od šesti roků a není zahrnuta do ceny zájezdu. Činí
jedno euro na osobu a den. (Ceny ubytování jsou přibližné, je možná množstevní sleva.)
 Připravujeme – kultura slovem 
27.
 Připravujeme – kultura slovem 
K dispozici je kapacita autobusu, a to znamená 48 míst. Zájemci se hlaste co nejdříve. V loňském roce
byl o zájezd velmi velký zájem. Přednost budou mít místní občané. To se samozřejmě úplně nevztahuje
na doprovod. Všichni přihlášení počítejte se zálohou ve výši přibližně jedné poloviny ceny zájezdu.
Splatná bude přibližně do poloviny měsíce dubna. Druhá část bude splatná začátkem měsíce srpna.
Těšíme se na váš zájem.
– vň
Kulturní plán na nový rok
LEDEN –
28. 01. – Zájezd na dlouho očekávané představení komedie Sluha dvou pánů v Národním divadle v Praze od 19.00 hodin. (48 přihlášených – 351,-- Kč/ osoba, odjezd z obce v 16.00 hodin)
ÚNOR –
24. 02. - Zájezd do divadla U Hasičů v Praze – komedie Sborovna – 14 volných vstupenek
(cena 380,-- Kč/ 2 osoby, odjezd z obce v 16.00 hodin)
BŘEZEN –
xx.xx. - Zájezd do divadla, viz konec přehledu. Pro 32 přihlášených účastníků.
15. 03. - Velké oslavy Masopustu - stánky, řemesla, zabíjačka, venkovní program, masky – starobylé
pojetí oslav 700. výročí obce (13 – 18 hodin), taneční zábava - skupina Úlet (20 – 02 hodin).
DUBEN xx.xx. - Zájezd do divadla, viz konec přehledu. Pro 32 přihlášených účastníků.
05. 04. - Dětský karneval –zábavný program, vyhlášení nejnápaditějších a nejkrásnějších masek,
hodnotné odměny. (15 – 17 hodin)
30. 04. - Slet čarodějnic - dovednostní soutěže, miss čarodějnice, zábavný program (16 – 20 hodin)
s Markétou Tannerovou, Lenkou Šindelářovou (Kalamity Jane) a Libuší Roubychovou (Libuna)
(20 – 02 hodin) taneční zábava – skupina Elegance Band ze Žatce.
KVĚTEN xx.xx. - Zájezd do divadla, viz konec přehledu. Pro 32 přihlášených účastníků.
xx.xx. - Koncert v kostele – předběžně Irena Budweiserová (bývalá členka Brontosaurů a Spirituál
Kvintetu
xx.xx. - Celodenní zájezd do Dětenic – zámek, pivovar a starověká krčma.
ČERVEN –
xx.xx. - Zájezd do divadla, viz konec přehledu. Pro 32 přihlášených účastníků.
07. 06. - Velké oslavy MDD – soutěže, atrakce, kulturní zábavný program (14 – 17 hodin).
xx.xx. - Droužkovické Vodní hrátky – soutěže ve vodních disciplínách, atrakce, kulturní zábavný program (13 – 18 hodin)
ČERVENEC –
26. 07. - Anenská pouť – moderní pojetí oslav 700. výročí obce, atrakce, stánky, zábavný program
SRPEN –
30. 08. - Stezka odvahy – zabezpečená trasa plná překvapení a strašidel (20 hodin).
ZÁŘÍ –
06. 09. – Celodenní zájezd do zábavného parku Plohn v Německu. Kapacita autobusu 48 účastníků.
13. 09. - Venkovské farmářské trhy – prodej zemědělských produktů a výpěstků
24. – 28. 9. - Pobytový zájezd Nízké Tatry – Kapacita autobusu 48 účastníků
LISTOPAD 29. 11. - Mikulášská nadílka – zábavný program, tombola, nadílka
 Připravujeme – kultura slovem 
28.
 Připravujeme – kultura slovem 
PROSINEC xx.xx. - Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi + dětská diskotéka
06. 12. - Vánoční farmářské trhy – zábavný program, prodejní stánky, akce pro děti
12. 12. - Setkání důchodců – občerstvení, zábavný program J. Náhlovský a spol. (17 – 19 hodin)
taneční zábava skupina Kozí bobky (20 hodin)
Poznámky:
Zájezdy do divadel, u kterých zatím není stanoven termín v prvním pololetí:
Divadlo Radka Brzobohatého - Tančírna (komedie) – 32 volných lístků (jedno z nejlepších představení)
Divadlo Bez Zábradlí – Bez roucha, aneb ještě jednou zezadu (komedie) – 14 volných lístků
Divadlo Ypsilon – Na výběr: Svatá rodina (hořká komedie), Pánská šatna aneb improvizace
v Ypsilonce, Rusalka nejen podle Dvořáka (tranvestie slavné opery),
Babička se vrací (Božena Němcová na rožni)…. atd. – 32 volných lístků
herecký soubor: M. Dejdar, J. Kretschmerová, J. Lábus, P. Nový, J. Schmitzer,
J. Synková, P. Vacek, R. Rychlá, O. Navrátil a další….
Divadlo Na Fidlovačce – My Fair Lady (muzikál) – 32 volných lístků.
Další divadelní představení přibydou ve druhém pololetí.
Vysvětlivky:
xx.xx. – znamená termín zatím neurčený (bližší informace sms, zpravodaj, webové stránky či plakáty)
Zájemci se na všechny zájezdy mohou již nyní hlásit !!!!!
– vň
 Upozornění pro občany 
Platební kalendář pro rok 2014
Termíny splatnosti pro základní platby vybírané obcí:
1.
2.
3.
4.
5.
Poplatky za psy ……………………………………….. konec dubna
Poplatky za veřejné prostranství (parkování) …………. pololetně, do konce června a prosince
Poplatky za pronájem pozemků ……………………….. konec ledna !!!
Poplatky za odpady ……………………………………. pololetně, do konce května a listopadu
Poplatky za popelnice (podnikatelé) …………………... pololetně, do konce dubna a září
Je sice nový rok, ale spousta občanů obce nemá ještě uhrazen poplatek za odpady za uplynulý
rok. Výsledkem je čtyřiceti pětitisícový dluh. Od loňského roku se tedy toho moc nezměnilo. Ačkoliv
neustále upozorňujeme na termíny splatnosti, zasíláme složenky, píšeme ve zpravodaji, není to nic
platné. Více než o nemajetné občany se jedná spíše o lajdáky. Prosíme vás proto, když nemáte čas dojít
poplatek na úřad zaplatit osobně, tak ho uhraďte převodem z účtu, který většina z vás vlastní. Číslo
účtu je: 3720441/0100, variabilní symbol je 1340, popřípadě 19. Do zprávy pro příjemce napište své
jméno (nutné). Tímto vyzýváme všechny dlužníky, aby poplatek za odpady za 2. pololetí 2013 (v některých případech i za celý rok) uhradili do konce měsíce ledna.
Je možné, že jste se ocitli ve finanční krizi a poplatek uhradit nemůžete. V tomto případě je třeba
sjednat si s námi splátkový kalendář. Pokud tak neučiníte budeme nuceni s vámi zahájit proces nařízené
exekuce. Obec, jako správce daní, může toto provést, aniž by se tím zabýval soud. Dlužník tak dostane
nařízenou splátku z platu, sociální dávky, důchodu, z bankovního účtu, atd. Z důvodu, že jednotlivé případy nepředáváme exekutorům, ale veškeré úkony činí naše pracovnice, jsou náklady minimální. Činí
pouze pětistovku na jedno řízení.
– vň
 Upozornění pro občany 
29.
 Upozornění pro občany 
Výměna pracovnic v kanceláři radnice
V měsíci únoru odchází asistentka obecního úřadu, paní Košnarová Kateřina na mateřskou dovolenou, od druhého týdne v lednu se tudíž zaučuje v této funkci nová pracovnice, a to slečna Nikola
Šantorová. Je to sice na poslední chvíli, ale věříme, že se brzy zapracuje a svoji práci bude vykonávat
dobře a svědomitě. Není to lehké, všechno se za tak krátkou dobu naučit. Prosíme vás proto o shovívavost a trpělivost při vyřizování vašich záležitostí v kancelářích radnice. Činností asistentky bude i
nadále podatelna, evidence obyvatel a s ní spojené správní řízení za účelem zrušení údaje o trvalém
pobytu a přihlašování občanů, smlouvy na kanalizaci, pokladna, exekuční řízení a provoz CzechPointu
(výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z bodového hodnocení řidiče aj.). Ověřování podpisů
a kopií přechází zpět na účetní p. Vaňousovou Renatu.
Děkujeme za pochopení.
- vň
 Připravují 
Sbor dobrovolných hasičů Droužkovice
pořádá
v sobotu, dne 18. ledna 2014
Odvezeme - televize, lednice, mrazáky, monitory, počítače, a další elektrospotřebiče.
Případný odvoz si objednejte v kanceláři radnice nebo u sboru dobrovolných hasičů.
Volat můžete na telefonní číslo: +420 605 438 818 – Vaňous Rostislav.
Honební společnost Droužkovice - Březno u Chomutova
pořádá
v sobotu, dne 1. února 2014 od 20.00 hodin
místo konání: restaurace „U Rybníčka“ - Březno u Chomutova
živá kapela, bohatá tombola, vstupné: 150,-- Kč, vstupenky zajišťuje pan Mihal Alexandr, Droužkovice
Sbor dobrovolných hasičů Droužkovice
pořádá a zároveň Vás srdečně zve na:
v sobotu, dne, dne 15. února od 20.00 hodin
místo konání: restaurace „U Camprů“ v Droužkovicích
živá kapela z Málkova – Maruška je pryč, bohatá tombola, vstupné: 130,-- Kč,
vstupenky zajišťuje pan Rostislav Vaňous, st., Droužkovice
 Připravují 
30.
 Droužkovické čtvrtletí obrazem 
 Droužkovické čtvrtletí obrazem 
Zpravodaj je zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 18545.
Vydáno dne: 16. ledna 2014.Vydavatel: Obec Droužkovice, Rudé Armády čp. 80, 431 44 Droužkovice, IČO: 261858.
Telefon + fax: 474 668117, email: [email protected], http://www.drouzkovice.cz. Vychází čtvrtletně, 320 výtisků.
Za obsah odpovídá: Milan Živný, starosta obce (ži). Redaktorka: Renata Vaňousová (vň).
ZDARMA
Neprošlo jazykovou úpravou. Příspěvky, ohlasy a názory přijímá Obecní úřad Droužkovice.
Uzávěrka dalšího čísla bude: 31. března 2014

Podobné dokumenty