Precision Farming – (precizní zemědělství)

Komentáře

Transkript

Precision Farming – (precizní zemědělství)
Tomáš Břeský,GIS
Precision Farming –
(precizní zemědělství)
Obsah prezentace
•
•
•
•
•
•
Co si představit pod názvem PF?
Sběr dat a metody mapování
Evidence dat
Registr LPIS
Výsledky PF
Závěr
Precision Farming
Precizní zemědělství – Precision Farming, Precision
Agriculture
Mezinárodně uznávaný termín pro nové směry:
•Computer Aided Farming
•Spatially Variable Agricultural Production
Systems
•Site Specific Agriculture
•Local Resources Managment
•Farming by Soil
•Intelligent Farming
• Farming by the Foot
• atd.
Co je Precision Farming?
o Precizní zemědělství je obecný název pro způsob hospodaření, který je
založen na možnosti využít existující prostorové nerovnoměrnosti
půdních vlastností a úrodnosti ke zvýšení efektivnosti hospodaření.
o Je založen na individuálním přístupu k dílčím částem pozemku a ne k
pozemku jako celku.
o První zmínky v 60. letech v USA
o Rozmach v 90. letech s GPS
Sběr dat
Mapování hranic pozemků, zakládání Geografického informačního
systému o půdě
Je vždy prvním krokem, který je třeba udělat. Provádí se pomocí přijímače
GPS signálu s integrovanou anténou pro diferenční signál.
Pomocí příslušného software jsou údaje zaznamenány, je stanoven tvar
pozemku a jeho přesná výměra. Tím je vymezeno základní prostředí pro
sběr dalších dat o pozemku. S naměřenými hodnotami se dále pracuje,
vytváří se mapy pozemků, skupin pozemků nebo i celého katastru.
Mapování půdních vlastností
Po zaměření hranic pozemku a vymezení základního prostředí je důležité získat
základní informace o variabilitě půdních vlastností. To se provádí lokalizovaným
odběrem půdních vzorků a jejich následnou laboratorní analýzou na obsah živin,
zrnitost půdy, půdní reakci a podle potřeby na další zjištění.
a) matematická - zmapovaný
pozemek rozdělit matematicky
do čtvercové sítě a z každého
čtverce odebrat jeden
reprezentativní půdní vzorek.
b) Po předběžné analýze Na
pozemku je provedena
předběžná analýza, která určuje
základní půdní vlastnosti a jejich
variabilitu a místa pro odběr
půdních vzorků jsou rozmístěna
podle výsledků této analýzy.
Senzorické měření půdy
Kromě dat o půdní zásobenosti živinami je třeba shromažďovat další data o půdě.
Mezi nejdůležitější a ve světě nejvíce využívané patří senzorické měření
elektromagnetické vodivosti půdy. Výsledkem měření je po analýze dat přesná
mapa reliéfu pozemku a přesná mapa půdních druhů. Obě základní informace
jsou nepostradatelné pro přesné zaměření variability půdních vlastností na
pozemku a jsou velmi důležité při tvorbě doporučení pro variabilní dávkování
hnojiv, variabilní výsevek a pro diferencovanou aplikaci chemických přípravků.
DPZ
DPZ –dálkový průzkum země
Je velmi cenným zdrojem informací o půdě a plodinách a variabilitě jejich
vlastností.
oanalýzu variability půdních vlastností
oanalýzu listové pokryvnosti
oodhad výnosu obilovin
Variabilní aplikace hnojiv
PREFARM Nitrosensing
Metoda využívá pro zmapování aktuálního výživného stavu porostu určeného pro
přihnojení analýzu leteckých multispektrálních snímků. V období 3-10 dnů před
plánovanou aplikací hnojiv je proveden s pomocí GPS navigovaný letecký průlet se
snímkováním požadovaných ploch. Data ze snímkování jsou do 48 hodin
zpracována a vyhodnocena. Výsledkem je sada aplikačních map pro variabilní
aplikaci dusíku, ze kterých je patrná potřeba dusíkatých hnojiv pro dohnojení,
minimální a maximální doporučené dávky a také podrobný popis zjištěné
variability.
Mapování výnosů
Využití sklizňových monitorů pro obiloviny zatím v ČR není velké a to
především díky pořizovací ceně zařízení a také díky častým komplikacím při
sběru dat.
Princip získávání dat se sklízecích monitorů spočívá v měření aktuálního
výnosu při sklizni se současným měřením vlhkosti. Data o aktuálním
výnosu jsou zaznamenávána ve spojení údaji o poloze z GPS přijímače. Je
vytvářena mapa výnosu obilovin.
Evidence dat (1)
PREFARM Deník honů
Umožňuje Vám velmi jednoduchým
způsobem zadávat veškeré údaje o
polích a prováděných pracovních
operacích. Zadaná data jsou
archivována a je možno s nimi dále
pracovat. Software umožňuje podle
potřeby nejrůznější druhy třídění
dat a také tisk sestav potřebných
pro práci agronomů, ale také pro
potřebu kontrolních orgánů přímo
ve vyžadované struktuře.
Evidence dat (2)
PREFARM Mapserver
PREFARM Mapserver je komplexní informační systém, který umožňuje
uživatelům systému PREFARM pracovat s informacemi o svých polích
v Geografickém informačním prostředí
LPIS-Land Parcel Identification System
LPIS je geografický informační systém (GIS) a je tvořen primárně evidencí
využití zemědělské půdy. Tato evidence slouží na prvním místě k ověřování
údajů v žádostech o dotace poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu, a
to bez ohledu na to, zda jde o dotace financované ze zdrojů EU nebo o národní
dotační programy.
iLPIS
V polovině dubna 2005 byl zahájen provoz internetového portálu LPIS.
Internetový portál LPIS umožňuje registrovaným uživatelům
prostřednictvím zabezpečeného přístupu nahlížet na data týkající se jimi
užívaných farmářských bloků, pořizovat si on-line informativní výpisy a
tisknout mapy.
Výsledky PF (1)
Výsledky PF (2)
Zemědělský
podnik
pšenice
ozimá
(t/ha)
ječmen
jarní
(t/ha)
řepka
ozimá
(t/ha)
N
cukrovka
(t/ha)
P
K
Celkem
č.ž.
kg č.ž./ha
MESPOL Medlov
průměr
tradičně
1995 1998
5,68
5,44
3,00
53,96
85
64
94
243
průměr
PREFARM
1999 2002
6,76
5,82
3,34
63,13
111
67
108
286
rozdíl
15,9%
6,53%
10,2%
14,53%
30%
4,7%
15%
17,7%
rozdíl v Kč
3780
1596
2190
8987
364
50
116
530
DISKUZE
Tato prezentace není po grafické stránce totožná s originálem….

Podobné dokumenty

Precision farming (Precizní zemědělství)

Precision farming (Precizní zemědělství) Mapování půdních vlastností • Po zaměření hranic pozemku a vymezení základního prostředí je důležité získat základní informace o variabilitě půdních vlastností. • Provádí se lokalizovaným odběrem ...

Více

jaro 2013 - MJM Litovel, as

jaro 2013 - MJM Litovel, as zimy a jejich následné vyhodnocení sloužily jako podklad pro ekonomické vyhodnocení efektivnosti pokračování v pěstování plodiny. Na základě těchto snímků se vedení zemědělských podniků často rozho...

Více

podzim 2013 - MJM Litovel, as

podzim 2013 - MJM Litovel, as technologii vyšší třídy, která umožňuje získávat data o stavu snímaných porostů v řádově lepší kvalitě. Mapy variabilní aplikace pro přihnojení dusíkem jsou nyní přesnější.

Více

Agenturní zaměstnávání: mýty a skutečnost

Agenturní zaměstnávání: mýty a skutečnost je všeobecně vnímáno jako předstupeň k získání první práce je pro nezaměstnané odrazovým můstkem pro získání zaměstnání (procento lidí, kteří jsou vedeni jako nezaměstnaní po ukončení agenturní prá...

Více

LPIS–Zemědělský GIS

LPIS–Zemědělský GIS b) vhodně definovat nejmenší mapované objekty v databázi, c) respektovat příslušné tolerance při zákresu (digitalizaci) hranic pozemků. Základní údaje Registr půdy byl vytvářen v letech 1999 až 200...

Více

podzim / zima 2012

podzim / zima 2012 hnojiv umožňuje využít ve Váš prospěch cenového rozdílu v nákupních cenách hnojiv o různé granulometrii. Tento rozdíl, který může činit až 200 Kč/q, se pak pozitivně promítne do ceny balíčků. Jako ...

Více

zima 2014 - MJM Litovel, as

zima 2014 - MJM Litovel, as osob (stakeholderů) tak, aby byl projekt schopen ověřit životaschopnost řešení, která postupně nabídne. RNDr. Jarmila Měkotová, Ph.D. projektový manažer

Více

Operace umělého kolenního kloubu

Operace umělého kolenního kloubu rentgenové snímky, které zobrazují stav kosti, a jednak různé klinické testy funkčnosti, které ukazují omezení kolenního kloubu při přirozeném pohybu. Opotřebení kolenního kloubu se při chůzi a v z...

Více