2011/3 Zpravodaj

Komentáře

Transkript

2011/3 Zpravodaj
11/2011
Zpravodaj
Milí čtenáři,
léto je za námi a přesto, že si počasí dělalo, co se mu zachtělo a často jsme nevěděli, jestli se vybavit pláštěnkou
a nebo slunečními brýlemi, věřím, že jste si aspoň trochu odpočinuli a načerpali energii. Pojďme se tedy podívat,
jak se prázdniny vydařily našim klientům na táborech a co se u nás dělo nového. Kromě toho si můžete přečíst
zajímavé články o podporovaném zaměstnávání, které pro vás připravila pracovní konzultantka Eva Gnanová
a Tomáš Hudec. Novinkou je rubrika vašich vzkazů, jejímž prostřednictvím se můžete zkontaktovat s lidmi se
společnými zájmy a nebo si touto cestou hledat třeba zaměstnání.
Přeji vám příjemné počtení a krásně barevný podzim.
Simona Votyová – zástupce šéfredaktora
Podporované zaměstnávání
lidí s autismem
Podporované zaměstnávání je časově omezená služba (na 2 roky)
určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání na otevřeném trhu práce.
Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých
důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální dlouhodobou
a průběžně poskytovanou podporu před i po nástupu do práce.
Smyslem podporovaného zaměstnávání je vyrovnání příležitostí pro pracovní uplatnění lidí, kteří z důvodu zdravotního postižení nebo jiných
znevýhodňujících faktorů mají ztížený přístup na otevřený trh práce
a v důsledku toho mohou být nebo jsou omezeni ve svém společenském
uplatnění.
Služba podporovaného zaměstnávání vznikla v USA v 70. letech 20.
století a v České republice byla poprvé poskytována v roce 1995.
V APLA Praha je služba provozována od roku 2006. Jak služba funguje,
nám prozradila koordinátorka projektu podporovaného zaměstnávání
Mgr. Eva Gnanová.
Pro koho je služba podporovaného zaměstnávání
určena?
Službu poskytujeme lidem s Aspergerovým syndromem (dále jen
AS) a lidem s vysoce funkčním
autismem. Do programu se mohou
přihlásit zájemci starší 15 let s
diagnostikovaným AS nebo autismem, případně jedinci, kteří mají
důvodné podezření na tuto diagnózu a jsou objednaní k diagnostickému vyšetření.
Jak služba probíhá a kam
se mohou zájemci obrátit?
S každým zájemcem si domluvím osobní schůzku, na které ho
seznámím s procesem podporovaného zaměstnávání a promluvíme si o jeho představě
pracovního uplatnění. V rámci programu nabízíme služby související
s přípravou na zařazení do pracovního procesu. Jedná se o nácvik
sociálních dovedností (např. cestování MHD, jednání na úřadech,
v bance), nácvik komunikačních
dovedností (např. telefonování,
příprava na pohovor), pomůžeme
při písemných formalitách (např.
napsání životopisu, motivačního
dopisu) a také při ujasnění
představy o budoucím povolání.
Zájemci se na nás mohou obrátit
písemně, kdy dopis zašlou na ad-
resu: Asociace pomáhající lidem
s autismem – APLA Praha, Střední
Čechy, o.s., Mgr. Eva Gnanová,
Chodská 23, Praha 2, 120 00,
e-mailem:
[email protected]
nebo telefonicky na mobilní číslo
737 964 403 či pevnou linku
267 311 606.
Jak spolupráce probíhá?
Spolupráce probíhá formou individuálních a skupinových nácviků,
které provádějí pracovní konzultantky.
Na individuálních konzultacích
pomáháme uživatelům najít si práci odpovídající jejich konkrétním
potřebám a dále jim pomůžeme
při jednání se zaměstnavateli,
zajistíme asistenta, který jim pomáhá po nástupu do práce. Dále
nabízíme uživatelům možnost dalších schůzek po nástupu do práce,
na kterých si mohou promluvit
o tom, jak zvládají zadané úkoly
a povinnosti, jak řešit konkrétní
problémy apod.
Skupinové terapie pak probíhají
v tzv. JOB KLUBECH.
Co to je JOB KLUB?
V JOB KLUBU pracujeme ve
skupině a to interaktivní formou.
Je to jednou z možností, jak se
ve skupině bavit a připravovat na
hledání práce. Každé setkání je
zaměřeno na určité téma, např.
Proč hledám práci. Jaké jsou
druhy práce. Jak a kde najdu
práci. Jak si podat inzerát. Jak
poznat správný inzerát. Jak
správně napsat životopis. Jaké
dokumenty si mám vzít s sebou
na pohovor se zaměstnavatelem.
Podporujete zaměstnavatele, když zaměstnají osoby s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním
autismem?
Ano, potřebnou podporu od
nás dostane i zaměstnavatel.
Seznámíme ho se specifiky
poruch autistického spektra, jaká
jsou omezení v sociálním kontaktu, na co se při hovoru s člověkem
s AS nebo vysoce funkčním autismem připravit. Pomůžeme také
s možnou administrativou, která
souvisí s přijetím uživatele služby
do pracovního poměru (např.
žádost na poskytnutí dotace na
mzdu), s případnou úpravou pracovního místa, prokonzultujeme
pracovní náplň, pomůžeme se
zařazením uživatele služby do
pracovního kolektivu. Postaráme
se také o zapracování uživatele
služby, poskytneme mu na dobu
nezbytně nutnou asistenta, který
s ním je v práci a pomáhá mu se
zapracovat.
Jaké
jsou
výhody
pro
zaměstnavatele, kteří zaměstnají osoby se znevýhodněním na trhu práce?
Zaměstnáním osoby se zdravotním postižením může získat
zaměstnavatel
motivovaného
pracovníka, který si bude vážit
své práce a bude spokojen na
pozici, která může být pro ostatní zaměstnance neatraktivní.
Pokud bude zaměstnanci zaběhlý
pracovní postup vyhovovat, získá
extrémně výkonného a spolehlivého zaměstnance. Dále získá pracovního asistenta nebo konzultanta, který pomůže se zaučením
nového zaměstnance na pracovišti, poradí zaměstnavateli,
zaměstnanci a jeho kolegům, jak
spolu komunikovat a spolupracovat. Zaměstnavateli může také
pomoci s využíváním státních
výhod ve vztahu k zaměstnávání
osob se zdravotním postižením,
např. plnění povinného podílu,
sleva na daních, příspěvky
úřadu práce. Pracovní asistent
a konzultant poskytuje své služby
zdarma.
Jak s tím vším souvisí
služba sociální rehabilitace?
Služba sociální rehabilitace je
zastřešující služba, do které
spadá právě služba podpopokračování na str. 2
Ohlédnutí za
letními tábory
Prosluněné letní dny jsou už za
námi a na koupání v rybníce si
budeme muset zase několik měsíců
počkat, ale aspoň si můžeme
připomenout vydařené prázdninové
chvíle, které někteří z nás strávili na
táboře.
O pobyty na letních rekondičních
táborech je vždy velký zájem, proto
APLA každý rok, v rámci svých
finančních a personálních možností,
počet turnusů navyšuje, aby mohlo
jet více dětí a dospělých lidí
s PAS.
V tomto roce APLA uspořádala
14 týdenních pobytů, na kterých se
vystřídalo přes 125 dětí a pečovalo
o ně 91 osobních asistentů pod
vedením terapeutů, psychologů a
speciálních pedagogů.
S dětmi s autismem se na těchto
pobytech odborně pracuje a terapeuti se zaměřují především na
rozvoj sebeobsluhy, sociálních dovedností, komunikace, zjištění příčin
problémového chování, ale i snížení výskytu problémového chování.
Děti denně chodí na procházky a
navštěvují zajímavá místa, kam by
se bez pomoci osobního asistenta
nedostaly. Tyto pobyty jsou velkou
pomocí zároveň pro rodiče dětí
s autismem, neboť v době, kdy
je dítě na táboře, mají často
jediný volný týden nebo 14 dní v
roce, kdy mohou sami odjet na
dovolenou, odpočinout si, věnovat
se více zdravému sourozenci a také
načerpat další síly pro náročnou
péči o jejich dítě s autismem.
Letní rekondiční pobyty se mohly
uspořádat díky: LBBW, smp cz,
Praha, MPEG, Středočeský kraj
pokračování na str. 2
Vydal: APLA Praha, Střední Čechy, o.s., Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy, IČO: 26623064, periodicita 4x ročně, místo vydávání Praha, číslo a den vydání,
2/01.08.2010, evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, MK ČR E 19241 info: 606 729 672, [email protected], www.praha.apla.cz, IČO: 26623064,
bankovní spojení: 512295080237/0100 datum a číslo registrace u MV ČR: VS/1-1/53469/03-R ze dne 1. 4. 2003
Zpravodaj vychází díky finanční podpoře Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.
str. 2
Ohlédnutí za letními tábory
Podporované zaměstnávání
lidí s autismem
Jak se líbilo na táboře v Líchovech, který pořádala APLA pro lidi s Aspergerovým
syndromem, si můžete přečíst přímo od jedné ze zúčastněných.
rovaného zaměstnávání a další. Mezi
další služby patří – individuální nácviky
sociálních dovedností, které provádíme v
místě bydliště uživatele a mezi nejčastější
nácviky patří – nácvik cestování, nakupování nebo jednání na úřadech, kurz cestování, kurz nakupování, kurz hospodaření
s penězi a počítačový kurz a tréninkové
pracoviště.
K
čemu
slouží
tréninkové
pracoviště?
Tréninkové pracoviště je určeno uživatelům,
kteří si nejsou jisti, zda chtějí pracovat na
otevřeném trhu práce nebo v chráněném
prostředí, nebo uživatelům, kteří nemají
vytvořené dostatečné pracovní návyky pro
to, aby si mohli hledat práci na otevřeném
trhu. Do tréninkového pracoviště mohou
docházet uživatelé třikrát týdně na tři
hodiny. Smyslem pracoviště je nácvik
dovedností v chráněném prostředí, které
úzce souvisí s výkonem práce, jako např.
docházet pravidelně a včas do zaměstnání,
odvést řádně zadaný úkol, zažití struktury
pracovní doby – střídání pracovní činnosti
s přestávkami, nácvik pracovních činností,
které pak mohou uplatnit na otevřeném
trhu práce apod. Uživatelé mají možnost
si vyzkoušet administrativní práce (např.
skartování, lepení známek, razítkování,
kopírování, laminování, skládání letáků,
tvorba databáze), výrobu speciálních
didaktických pomůcek nebo tvorbu upomínkových a dárkových předmětů, které
pak APLA prodává na různých akcích.
Kolik osob s AS a vysoce funkčním
autismem se podařilo za dobu
trvání služby zaměstnat?
41 osob, které prošly službou podporovaného zaměstnávání, si nalezlo a udrželo
práci.
Spolupracujete i s jinými organizacemi zabývajícími se PZ?
Ano, spolupracujeme s Českou unií pro
podporované zaměstnávání, u které se
účastníme pravidelných setkávání agentur
PZ, tzv. kolokvií. Využíváme jejich nabídky
vzdělávání a pravidelně přispíváme do jejich časopisu IN.
Také spolupracujeme s o.s. Rytmus a Praktickou školou – Lyceem při ZŠ Roosveltova.
Tato spolupráce se týká tranzitního programu pro žáky Lycea, kteří mají diagnostikovanou poruchu autistického spektra.
Kolegové z jiných agentur, zvláště
mimopražských, se na nás pravidelně obrací s dotazy týkajícím se zaměstnávání
lidí s poruchou autistického spektra.
Petr Tomek je jedním z klientů, kterým se
podařilo najít uplatnění díky projektu podporovaného zaměstnání, přestože, jak sám
přiznává, není s ním jednoduché pořízení.
Problémový student si
našel práci
Dostal se na konzervatoř, protože má
hudební nadání a skvěle hraje na klavír.
Jenže pak podpálil lavici a ve škole
skončil. Nebylo to totiž poprvé, co
spáchal podobnou hloupost. Štěstí pak
zkoušel na zahradnické škole, kde se mu
také líbilo, ale bohužel se opět nechoval
tak, jak by se od studenta očekávalo.
Petr Tomek má Aspergerův syndrom
a nemá úplně jasno, co se může a co
ne, proč některé věci lidem vadí, když
jemu přijdou náramně vtipné a nebo zase
naopak.
Když dvacetiletý Petr vypráví o svých
školních letech, tak se směje. Vyvolává to
pocit, že má ze všeho ohromnou legraci
a nic se ho nedotýká. Jenže úplně tak to
není. Přiznává, že ho pak vždycky mrzí,
když něco zkazí. „Jenže si nedokážu nějak
pomoct,“ dodává a předvádí, že pláče a
je mu to líto, vzápětí se ale zase šíleně rozchechtá. Hraje komedii a nebo to myslí
vážně, napadne snad každého, kdo se
s ním setká. Na to nedokáže odpovědět
ani on sám, ale za to doufá, že teď, po
nesčetných fiascích se studii se mu bude
dařit v práci, do které nastoupil díky projektu podporovaného zaměstnaní. Zatím je
na pozici stážisty v organizaci Inventura,
která podporuje a prezentuje uměleckou
a publicistickou tvorbu lidí s hendikepem.
Petrovou náplní je spolupráce na natáčení
reklamních spotů a dokumentů. „Zatím
zkouším práci kameramana, protože mě
kamera vždycky hrozně zajímala a mám
dokonce jednu doma. Už jsme třeba
natáčeli v divadle Archa a nebo také medailonky výherců projektu Rok jinak Nadace Vodafone. Byl jsem z toho opravdu
nadšený. Natáčení mě moc baví, točím pro
sebe i pro lidi a jsem rád, že je to na webu
a že se na to lidi můžou podívat.“
Petrův sen je stát se redaktorem a kameramanem, psát a natáčet reportáže a to
především se slavnými osobnostmi. Už teď
vyhledává naše celebrity a fotí se s nimi.
„Nikdy se mi nestalo, že by byl na mě
někdo nepříjemný. Michal David mě třeba
pozval domů a bavil se se mnou jako se
starým známým,“ popisuje, jak neváhal a
zazvonil u populárního zpěváka doma a
vůbec mu na tom nepřišlo nic neobvyklého.
„U Romana Vojtka jsem taky zazvonil, řekl
jsem mu, že ho znám ze seriálu Ulice a
jestli by se se mnou vyfotil. Ani trochu mu
to nevadilo,“ dodává a ukazuje sbírku
svých fotografických úlovků, mezi kterými
je například i Lucie Bílá.
„Chci se naučit pracovat s foťákem a kamerou pořádně a jsem rád, že se to teď
v práci učím. Kamarád mi říkal, že abych
mohl být kameraman nebo fotograf a
nebo redaktor musím mít vysokou školu a
tak jsem rád, že tohle zaměstnání můžu
dělat i tak a chci se všechno naučit dobře,
abych byl ve svém oboru dobrý a něco
dokázal.“
Petr získal zaměstnání v rámci projektu
Do práce bez bariér, do kterého byl zapojen od roku 2010. Projekt realizuje APLA
Praha, střední Čechy, o.s., jeho cílem je
odstraňování bariér, které lidem s poruchou
autistického spektra brání v přístupu ke
vzdělávání a zaměstnání. Projekt DO
PRÁCE BEZ BARIÉR byl podpořen v rámci
Operačního programu Praha Adaptabilita
(OPPA), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
pokračování na str. 3
Tábor očima účastnice
Letos jsem se podruhé zúčastnila tábora pro mládež
s názvem Intenzivní nácviky sociálních a pracovních
dovedností. V loni se mně to moc líbilo, proto jsem se letos
moc těšila. Přibyly tam nové aktivity a noví lidé.
Zúčastnila jsem se dílen Osobnostního rozvoje, kde jsme
poprvé probírali emoce, pak na dalších lekcích jsme mluvili
o kritice, komplimentech. Vždy jsme si o tom povídali v
kruhu a hráli si scénky. Další aktivita byla tvůrčí dílna, kde
jsme vyráběli výrobky z keramiky, která uschla na slunci,
zhotovila jsem si talisman a opici. Další den ve tvůrčí dílně
byla na programu ubrousková technika a z této aktivity
vzešly hrníček, na něm ubrousek s motivem Renoira, který bude na tužky, a rámeček
na fotografie s tématem ubrousku s beruškami. Rámeček na fotografie jsem věnovala
své asistence Lucce Maršálkové. Pak se maloval na trička nějaký motiv podle šablony,
navlékaly se korálky na náhrdelník či náramek, malovalo se barvami na sklo a lepilo se
na skleničku pro svíčku. Co mě hodně zaujalo, byla sportovní činnost, která se jmenovala
aquaerobic, kde jsme za doprovodu hudby a předcvičování cvičili ve vodě cviky. Dělala
jsem to poprvé a pokusím se něco takového najít i v Praze. Jedna aktivita se jmenovala
Klub, kde jsme si povídali na témata, která jsme si sami napsali. Poté jsme měli nácvik
Hospodaření s penězi. Jezdili jsme na výlety. Já jsem jela do Vysokého Chlumce. Konali
se i další výlety do Hornického muzea a Staré Hutě, ale těch jsem se nezúčastnila. Do
Vysokého Chlumce jsem jela podruhé, ale objevily se tam nové budovy, například mlýn
s funkčním mlýnským strojem. Procházeli jsme různá stavení a vypadalo to, že až si ty
chalupy prohlédneme, tak se lidé vrátí. Aktivity a výlety jsme si vybírali sami, plánovali
jsme si, co ten den budeme dělat.
Chtěla bych poděkovat své asistentce Lucii Maršálkové, která se o mě starala jako máma.
Díky ní jsem se cítila samostatná, ale v bezpečí.
Škoda, že se toho tábora nezúčastnili jenom lidé od 17 let a dospělí, byly tam i mladší
děti. To nebylo dobré pro všechny, protože někdy tam bylo i stresové prostředí. Ale vždycky
se věci urovnaly.
Tábor doporučuji všem, kteří chtějí zažít srandu a seznámit se s lidmi.
Petra
evropský
sociální
fond v ČR
EVROPSKÁ UNIE
PODPORUJ
VAŠI BUDOU
www.esfcr.c
Intenzivní nácvik sociálních a pracovních dovedností je
realizovaný jako jedna z aktivit projektu S pomocí to dokážu, který vznikl v rámci OP LZZ,
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky,
a projektu Do práce bez bariér, který byl podpořen v rámci OPPA, spolufinancovaného
Evropským sociálním fondem.
S mašinkou Tomášem na ostrově
Sodor
Copak ostrov Sodor opravdu existuje?
Ano, v týdnu od 16. 7. do 23. 7. byla
možnost navštívit tento ostrov v blízkosti
Rokytnice nad Jizerou, kousek od Lysé
hory v nádherné krkonošské přírodě.
Pokud někdo neví, čím je ostrov Sodor
pro děti tak lákavý, tak asi nikdy neslyšel
o nejpilnější a nejužitečnější mašince,
kterou je s číslem 1. mašinka Tomáš.
Děti a rodiče celý týden plnili úkoly, aby
získali koleje, díky kterým mohla mašinka
projet celý ostrov Sodor. Vše bedlivě
sledoval Tlustý kontrolor. Na konci pobytu
dětem předal pamětní list a pracovní sešit
s tématikou mašinek, který nám věnovalo
nakladatelství Egmont. Program byl určen
nejen dětem, kterých bylo celkem 16 a
staralo se o ně 7 asistentů, ale i rodičům,
kteří měli především za úkol relaxovat.
Relaxace probíhala formou výtvarných dílen. V dopoledních a večerních hodinách měli
maminky i tatínkové možnost vytvořit dětem nebo sobě trička, příbory, visačky na dveře či
slušivé náhrdelníky.
Celý pobyt proběhl ve velmi sportovním duchu. Děti
měly ráno hodinu cvičení. Po svačině následovala
dvouhodinová procházka. Odpoledne probíhalo v
soutěžním duchu, kdy se zapojili tatínkové a maminky.
Uskutečnili jsme i výšlap na Dvoračky (1140 m n.m.),
kde byli rodiče odměněni nádherným výhledem.
Děti však více ocenily trampolínu, která je z dálky
motivovala k dokončení namáhavého výstupu.
Konec pobytu nám trochu pokazil déšť, kdy tři dny bez ustání pršelo. Dětem se však líbila
i procházka v dešti. Hopsat beztrestně v kalužích je prostě paráda. A zkusili jste někdy
chytat kapky do pusy? Je to neskutečná zábava.
Přáním všech 9 rodin je, aby se podobný pobyt mohl uskutečnit i příští rok. A mě jako
vedoucího pobytu těšilo, že příští rok chtějí jet opět asistenti, kteří odvedli zvláště v deštivém
počasí kus práce. Těším se opět v létě 2012 na Chatě pod Lipami, kde budeme prožívat
dobrodružství se Čtyřlístkem.
Vydal: APLA Praha, Střední Čechy, o.s., Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy, IČO: 26623064, periodicita 4x ročně, místo vydávání Praha,
číslo a den vydání, 2/01.08.2010, evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, MK ČR E 19241
info: 606 729 672, [email protected], www.praha.apla.cz IČO: 26623064, bankovní spojení: 512295080237/0100
datum a číslo registrace u MV ČR: VS/1-1/53469/03-R ze dne 1. 4. 2003
Podporované zaměstnávání lidí s autismem
Kromě výdělku ze stálé
pracovní pozice přináší
zaměstnání lidem s autismem i další výhody
DO PRÁCE BEZ BARIÉR –
INFORMAČNÍ BROŽURA
PRO ZAMĚSTNAVATELE
Středisko sociální rehabilitace připravilo informační balíček pro zaměstnavatele,
který by měl potencionálním
zaměstnavatelům poskytnout
co nejvíce informací ohledně
zaměstnávání lidí s poruchou
autistického spektra. Řada
zaměstnavatelů nezaměstnává
lidi s poruchou autistického
spektra především z důvodů
obav, které plynou z nedostatku
informací z této problematiky.
Balíček by měl tedy především
zvýšit informovanost dané
problematiky mezi možnými
zaměstnavateli.
Zaměstnavatelé se v něm tedy
dozví, co to je podporované
zaměstnání a jak jim mohou
pracovní konzultanti bezplatně
pomoci, jaké plynou výhody
ze zaměstnávání lidi se ZP,
co to je Aspergerův syndrom
a poruchy autistického spektra a zároveň příklady dobré
praxe, aneb co se v APLA již
povedlo a na závěr si můžete
přečíst ukázku příkladu dobré
praxe ze zahraničí. Brožuru si
můžete stáhnout na stránkách
www.praha.apla.cz v sekci
projekty a nebo vyzvednout na
pracovišti APLA Praha, Chodská 23, Praha 2.
Lidé s Aspergerovým syndromem
nevidí někdy smysl, proč by se
nějaké činnosti mohli a nebo
měli věnovat. Může být proto
problém rozhodnout se vstoupit
na otevřený trh práce, a s pomocí agentury podporovaného
zaměstnávání si najít pracovní
uplatnění. Navzdory tomu, že
si nevěří, navzdory tomu, že si
možná jejich rodiče myslí, že na
to nestačí, navzdory společnosti,
která často nemá zaměstnání ani
pro jedince bez handicapu.
Proč má smysl pustit se do
toho a vytrvat?
Nejnovější výzkumy programů
podporovaného
zaměstnávání
prokázaly, že podporované zaměstnávání na otevřeném trhu
práce, které vede k trvalému
zaměstnání, má zásadní vliv na
kvalitu života. Mnohonásobně
větší, než chráněné dílny, volnočasové aktivity nebo praktické
kurzy. Kvalita života není to, co
si o našem životě myslí druzí, ale
naše vlastní prožívání života a
naše vlastní životní situace. Dalo
by se říct, že ukazuje to, jak jsme
spokojeni, šťastni a naplněni.
Konkrétní ukazatelé kvality života
jsou „kontrola životního prostoru“ (jakou máme možnost řídit
naše životy), „dostatek energie
a potěšení z různých činností“,
„dostatek informací a prostoru
věnovat se vlastním zájmům“,
„spokojenost ve vztazích“ (přátelství, sexuální život apod.) a
také, což je pro lidi s AS velmi
důležité
„psychické
zdraví“
(dobrá nálada, nepřítomnost
depresí, úzkosti atd.). Všechny
tyto aspekty našeho života jsou
uznány Světovou zdravotnickou
organizací, máme na ně právo.
A zaměstnání, jak bylo řečeno,
k jejich naplnění přispívá vysokou měrou.
Pokud někdo prošel nácviky
sociálních dovedností, praktickými kurzy, nebo jakýmikoliv
terapiemi a léčbami, ještě to nemusí znamenat, že má zajištěnou
vysokou kvalitu života. Dovednosti, vzdělání a dobrá psychika
jsou pozitivní vlastnosti, které
se v zaměstnání dají uplatnit.
Ale v zaměstnání se dají kromě
toho také rozvíjet. Pokud se
naučíme řadu sociálních a praktických dovedností a nebudeme
je využívat, brzy je zapomeneme. Jestliže ale využity budou,
napomohou nám k zaměstnání,
společenskému životu a k mnohému dalšímu.
Zaměstnání nám může poskytnout
různé možnosti uplatnění, seberealizace a osobního rozvoje. Nejen dnes, ale i dříve se
předpokládalo, že člověk bude
pracovním postupem objevovat
svůj potenciál a možnosti růstu.
Bylo by chybou se domnívat, že
u lidi s AS je tomu jinak.
Bc. Tomáš Hudec
Proč nedochází k větší
podpoře
zaměstnávání
osob s Aspergerovým syndromem?
Většina osob s Aspergerovým
syndromem nebo vícefunkčním
autismem
dosud
nepracuje,
ačkoliv nejčastěji mají při správné
podpoře svým zaměstnavatelům
hodně co nabídnout. Neustále
je jim vytýkána jejich jinakost.
Jsou vylučováni kvůli tomu, že nezvládají sociální situace nebo se
nechovají podle normy.
Správná podpora (především
Kulatý stůl pro lidi s Aspergerovým syndromem
14.10. 2011 se v rámci konference o autismu, kterou pořádala APLA Praha, střední Čechy,
o.s., uskutečnil Kulatý stůl pro lidi s Aspergerovým syndromem. Jednalo se o unikátní setkání s
mezinárodní účastí. Téma tohoto setkání bylo „Podmínky a možnosti ve školách a v zaměstnání
pro lidi s Aspergerovým syndromem“.
Setkání se zúčastnilo 12 lidí s Aspergerovým syndromem z České republiky a dva účastníci z Nizozemí a Itálie.
Přítomno bylo také více než 30 hostů z evropských organizací pomáhajících lidem s
poruchami autistického spektra sdružených
v asociaci Autism Europe. Hosté ocenili
otevřenost a podnětnost příspěvků, které na
setkání zazněly.
Účastníci sdělovali s jakými překážkami
se museli na cestě za vzděláním potýkat
- náročné zvládání změn při přestupu na
novou školu - někdy museli přestupovat
několikrát již v průběhu základní školy,
Pavel Hlušička všechny zaujal svým vyprávěním
Zaměstnání
„nanečisto“
Říci si o pomoc, radu, oznámit
dokončení úkolu, hlídat si
přestávky v práci nedělá většině
lidí problém. Ovšem někteří
naši klienti si právě s těmito
běžnými situacemi nevědí rady
a od toho tu je naše tréninková
dílna. Jejím cílem je, aby klienti
získali potřebné pracovní dovednosti pro vstup na otevřený trh
práce a mohli si v chráněném
prostředí všechno vyzkoušet.
Často pracujeme společně i na
nácviku včasného příchodu do
práce nebo nácviku organizace
pracovních
úkolů.
Každému
dělá samozřejmě problém něco
jiného. Někdo například zjistí,
že i když jsou jeho schopnosti na
vysoké úrovni, nedokáže splnit
pracovní úkol jenom proto, že
je příliš zbrklý a nebo se bojí na
něco zeptat.
Klienti jsou do dílny doporučeni
svým pracovním konzultantem.
Během léta jich docházelo deset (všichni s dg.vysokofunkčním
autismem či Aspergerovým syndromem). Pro většinu z nich to
byla první pracovní zkušenost.
Čtyři klienti využili možnost
vyzkoušet si práci před posledním ročníkem střední školy během
posledních svých prázdnin. U
některých to bylo spíše z popudu
rodičů, někteří však o podob-
v podobě programů podporovaného zaměstnávání a tréninkových dílen) dokáže člověku
s Aspergerovým syndromem
nabídnout strategie, jak se orientovat na trhu práce a uspět.
Situace, že lidé s autismem často
vystudují, ale pak horko těžko
hledají práci, není kromě toho, že
je to do jisté míry problém všech,
zase tak překvapivá. Z mnoha
stran zaznívají hlasy požadující
více služeb pro dospělé lidi s
autismem. Přesto je užitečné si
položit otázku, kdo všechno se
snaží tuto situaci změnit, a ne
jen na ni upozorňovat. Mohu
za náš tým sociální rehabilitace
říci, že se o to snažíme hodně.
To však v plošném měřítku zdaleka nestačí. O nárůst využívání
strukturovaného učení, vznik
nejrůznějších terapií a změny ve
vzdělávacím systému se v obecném měřítku zasloužili především
rodiče v západních zemích v
70. letech. Ze zcela přirozených
důvodů tlačili na odbornou a
politickou veřejnost, aby osvobodila děti z internace ve velkých
ústavech, a rozšířila právo na
vzdělání i na jejich děti. Výsledkem je současná deinstitucionalize v západních zemích, u nás
pomalu a nejistě rozvíjena neziskovými organizacemi.
Ve službách pro dospělé lidi s
Aspergerovým syndromem se
však žádný, svou podstatou tak
silný tlak dosud neobjevil.
Práva osob s Aspergerovým
syndromem a vysokofunkčním
autismem nejsou porušována
tak křiklavě, jako práva osob v
ústavech sociální péče. Nejsou
obíráni o svobodu, mohou žít se
svou rodinou až do smrti a jen
někdy se očekává, že „se snad
nějak zmátoží a začnou pracovat“. Když už se mluví o jejich
str. 3
právech, není žádný politický
nebo jiný činitel, který by byl
nucen se jimi intenzivně zabývat. Lze jen těžko očekávat, že
v současném nastavení sociální
politiky se najde vůle k jejich
prosazování, když chybí i v elementárních opatření politiky zaměstnanosti. I za příznivějších
okolností navíc taková vůle samotná nestačí k podstatné změně.
Kde by se mohl objevit společenský tlak, který by přinesl větší
akceptaci lidí s Aspergerovým
syndromem, rozšířenou síť služeb, vysoké povědomí a akceschopnost pracovních agentur?
Myslím, že kromě rodičů se o
to můžou zasloužit samotní lidé
s Aspergerovým syndromem.
Můžou vzájemně spolupracovat
pro vlastní podporu. Stále větší
množství self-advokátů s AS
tomu dává velkou šanci. V USA
se ukázalo, že i přes svůj handikap dokáží společně mobilizovat
vlastní síly, ať už je to formou
svépomocných skupin, vlastních
publikací, a nebo alespoň tématických sítí na internetu.
Nejen že dokáží lidé s AS
nejlépe se sami za sebe s rozhodností postavit, a vyjádřit, co ve
skutečnosti nejvíce potřebují. Selfadvokacie jim může zvýšit často
chybějící sebevědomí a víru ve
vlastní schopnosti. Dokázali by
se tak prosazovat nejen politicky,
ale i ve svém vlastním životě.
Dokázali by měnit služby, které
jim nevyhovují a pracovat na jejich zlepšení. Tento článek slouží
jako pamflet, který k tomu vybízí.
Pokud by kdokoliv z našich klientů
měl zájem, může se nám ozvat
se svými nápady, a nebo napsat
vlastní článek na téma služeb pro
lidi s AS. Hurá do toho!
Bc. Tomáš Hudec
setkávali se s nepochopením ze strany učitelů i spolužáků například kvůli tomu, jak uvedl jeden
z účastníků, že na první pohled na nich nemusí být jejich handicap patrný, nevypadají, že by
potřebovali pomoc nebo speciální přístup, a jejich odlišné chování může být vykládáno jako nevychovanost nebo neochota spolupracovat. Někdy zase jejich nevyrovnané výkony a schopnosti
byly vykládány jako nedostatek inteligence a byli odrazováni od pokračování ve studiu. Všichni
účastníci se setkali se šikanou na škole, včetně účastníků ze zahraničí, kteří to vnímají jako velký
problém a šikaně na školách se věnují i ve své práci za prosazování práv lidí s Aspergerovým
syndromem. Připravují dokument o šikaně, kde by rádi vysvětlili jak šikana probíhá.
Někdy trvalo velice dlouho, než byla stanovena správná diagnóza - u několika účastníků se tak
stalo až v jejich dospělosti, což bylo příčinou nemožnosti vhodné intervence a nepochopení
okolí.
Šanci ke zlepšení vidí účastníci setkání pro lidi s Aspergerovým syndromem v lepší informovanosti odborníků, pedagogů i široké veřejnosti o problematice poruch autistického spektra. Kladně
hovořili o zkušenostech s pomocí asistenta pedagoga, který může pomoci při organizaci studia,
udržení pozornosti a pochopení úkolů a také při zvládání vztahů s vrstevníky.
Všichni zúčastnění ocenili příspěvky, které na setkání zazněly, a projevili zájem o podobná mezinárodní setkání, na nichž by mohli lidé s Aspergerovým syndromem hovořit o svých problémech. Rádi bychom uskutečnili další setkání, která budou více zaměřena na možnosti zaměstnání
a existující podporu pro lidi s Aspergerovým syndromem v evropských zemích.
Veronika Madler, terapeut
nou zkušenost, trochu vlastně
o zaměstnání „nanečisto“, projevili zájem sami. Ostatní klienti
do dílny docházejí pravidelně,
jednou až třikrát týdně, vždy na
dopoledne. K dispozici je jim
pracovní asistent, který zároveň
dílnu řídí.
V říjnu naši dílenští pracovníci
zajišťovali přípravu materiálů pro
účastníky konference - skládali
desky, vkládali do nich program
a další materiály. Během konference se kromě odborných publikací APLA (celkem 80 prodaných
kusů) prodala i řada dárečků a
výrobků našich klientů. Ve stánku
nám s prodejem pomáhala i jedna
naše klientka a jeden z uživatelů
podporovaného
zaměstnávání
nám jako dobrovolník pomáhal
s navážením věcí. Všem, i těm,
kteří svou koupí podpořili naši
činnost, velmi děkujeme.
Pomozte nám s hledáním práce
pro naši dílnu: V současné době
hledáme spolupráci s externími
firmami, nabízíme práci na zakázku, a to drobné kancelářské
práce, klidně i v menším rozsahu,
jako kompletování, vkládání do
obálek, lepení známek či štítků
apod. Můžete naše služby využít
v nadcházejícím období k rozesílání vánočních přání. Vyrábíme
také komunikační karty a další
pomůcky zaměřené zejména na
práci s dětmi s poruchou auti-
stického spektra. Proto, jsou-li
mezi čtenáři Zpravodaje rodiče,
kteří by rádi naše služby využili,
neváhejte nás v případě potřeby
kontaktovat. Za smysluplnou
možnost práce jsou naši klienti
vděční. Kontakt na vedoucí dílny:
[email protected]
Za tréninkovou dílnu
Lenka Mateásková
str. 4
Zprávy z akcí,
kterých se zúčastnila APLA:
Evropské dny autismu 2011 v Praze
Kateřiny Balické, DiS. Unikátním
projektem byl též Kulatý stůl pro
lidi s Aspergerovým syndromem
z Čech a ze zahraničí, u kterého
se za účasti zástupců organizací
z celé Evropy sešlo několik osob s
touto diagnózou, jenž se podělili
o svoje zkušenosti se životem
s handicapem pod vedením
terapeutek APLA Mgr. Veroniky
Madler a Mgr. Evy Gnanové.
Diskuze se zaobírala především
hledáním možných efektivních cest
ve vzdělávání a zaměstnáváním
osob s poruchou autistického
spektra.
Akce se konala pod záštitou
primátora hl. m. Prahy Bohuslava
Svobody.
Asociace pomáhající lidem s
autismem – APLA Praha, střední
Čechy, o.s. pořádala konferenci
u příležitosti Evropských dnů autismu 2011. Konference se konala
ve dnech 14. 10. – 16. 10. 2011
v Praze za mezinárodní účasti
delegátů z organizace Autism
Europe.
APLA Praha, střední Čechy, o.s.
se v minulém roce stala členem
mezinárodní organizace Autism
Europe se sídlem v Bruselu, která
se zabývá osvětou a prosazováním práv lidí s autismem v
evropských institucích. Měli jsme
tu čest uvítat delegáty z organizace Autism Europe v Praze
na konferenci vztahující se k problematice autismu. Zúčastnili se
jí hosté z 12 států Evropy, např.
z Belgie, Maďarska, Polska,
Francie, Slovenska, Německa,
Velké Británie aj. Pozvání také
přijaly ředitelka organizace Autism
Europe paní Aurelie Baranger
a prezidentka mezinárodní asociace AE paní Evelyn Friedel.
O prosazování práv lidí s poruchami autistického spektra a
podpoře jejich rodin v evropských
zemích promluvila předsedkyně
Prezidentka Hungarian Autistic Society paní
Zsuzsanna Szilvásy zaujala účastníky svým
projevem
výkonného výboru mezinárodní
organizace Autism Europe a
prezidentka Hungarian Autistic
Society paní Zsuzsanna Szilvásy.
Zajímavým příspěvkem byla také
řeč radní Středočeského kraje
Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové,
vpravo
kameraman
a režisér
Daniel
Zezula,
Michaela
Zezulová
a fotograf
Cyril Holas
představují
fotografie
pořízené
při natáčení
dokumentu
která hovořila na téma týkající
se budoucnosti sociálních služeb
z pohledu financování. Jak darovat správně doporučovala Radka
Valigurová, projektová manažerka
dárcovských programů z Fóra
dárců. Ředitelka organizace APLA
Ing. Magdalena Čáslavská ve
svém příspěvku upozornila na
strategii rozvoje služeb pro lidi s
autismem a upozornila na nutnost
jejich naplňování a Mgr. Lucie
Maršálková, projektová manažerka
APLA Praha představila projekty,
které APLA realizuje za podpory
Evropského sociálního fondu.
V rámci konference byl také
premiérově promítnut dokument
o autismu, na kterém se podíleli
studenti, z nichž někteří mají
poruchu autistického spektra. Snímek, který je ojedinělým počinem
díky spolupráci lidí s handicapem,
představil jeho režisér a kameraman Daniel Zezula, se kterým
přijela i protagonistka dokumentu
šestnáctiletá Michaela Zezulová,
studentka s autismem. Dokument
byl natáčen v rámci grantu z
programu EU „Mládež v akci“.
V průběhu dne měli účastníci
možnost
navštívit
přednášky
a workshopy našich předních
odborníků v oblasti autismu
PhDr. Hynka Jůna, Ph.D., PhDr.
Kateřiny Thorové, Ph.D., PhDr.
Lucie Bělohlávkové, Mgr. Romany Straussové, Mgr. Miroslava
Vosmika, Mgr. Evy Gnanové a
Rekord máme
v kapse, i když
vyválení v bahně APLA Praha vyhrála charitativní
turnaj Nadoraz, ve kterém se utkala s týmy UMĚLCŮ a PRAŽANŮ.
Stálo to ale obrovské úsilí a litry
potu. Také se nám podařilo vytvořit
nejdelší řadu z dětských vláčků a
Kateřina Thorová statečně bojovala za
tým APLA
budeme zapsáni do České knihy
rekordů.
Bahno, běžky, záchodky a psí
překážky. Holínky, kbelíky na
nošení vody, rukavice.. Takhle
vypadal seznam věcí, které bylo
třeba sehnat na charitativní turnaj
Nadoraz, který pořádala APLA 2.
10. na Ladronce v Praze 6. Úkol
získat umělce, lektorku zumby,
zvukaře, soutěžící, krásné hostesky
a dobrovolníky byl už splněn, ale
každým dnem přibývalo něco, co
bylo ještě nutné zajistit a většinou
to byly věci bizarní. Aby ne,
když celý turnaj se konal v duchu
- předvedeme veřejnosti, jak se
člověk, který pečuje o někoho
s autismem může dostat až na
pokraj
fyzického
vyčerpání.
Tentokrát se ovšem na pokraji
svých sil ocitli soutěžící v aktivitách, při kterých se pořádně
zapotili a diváci zas nasmáli. Tři
týmy – UMĚLCI (zpěvačka Martina
Pártlová, komička Naděžda Krupská, moderátor Prima COOL Roman Buťa, kouzelník Radek Bakalář
a Jirka Vopava ze skupiny COP) x
PRAŽANÉ (Ing. Petr Kheil, Adam
Kheil, Zdeňka Chaloupková, Ing.
Barbora Bubeníková, Ing. Jiří
Bubeník) x APLA (PhDr. Kateřina
Thorová, Markéta Kheilová, Jana
Gabrielová, Tomáš Větrovský, Lubomír Solný) bojovaly proti sobě
a rozhodně nikdo nikoho nešetřil.
Zvládnout psí parkur se zdálo
nejdřív jednoduché, ale když
někteří soutěžící uvízli v tunelu a
pak s vyplazeným jazykem sotva
přeskočili poslední překážku,
začaly síly ochabovat.
“Parkurový závod mě donutil začít
přemýšlet o své kondičce, nikdy
bych nic takového nedělala, kdyby
nešlo o dobrou věc. Opravdu jsem
se dostala na pokraj sil a obdivuji
všechny, co s velkým nasazením
pečují o děti s autismem. Plánuji
zůstat s organizací APLA v kontaktu
a nadále pomáhat,“ řekla Naděžda
Krupská po té, co nabrala trochu
sil. Po náročné disciplině čekal
všechny ještě běh na běžkách
po trávě. Ani tato aktivita nebyla
zrovna jednoduchá. Přesvědčil se
o tom hlavně Roman Buťa, kterému
se pořádně zamotaly nohy: ,,Já
jsem v životě na běžkách nestál.
Tak si dovedete asi představit, jak
mohlo dopadnout moje přešlapování
při obíhání hostesek. Pár modřin a
oděrků si domů vezu, co je to ale
proti neustálému boji, který musejí
prožívat lidé s autismem.”
Když už si soutěžící mysleli, že
mají za sebou to nejhorší, opak byl
pravdou. Na řadu přišel nelítostný
souboj v bahně. Bojovníci s plamennými výrazy se nakonec vrhli
i na přihlížející paní ředitelku
Ing. Magdalenu Čáslavskou a povalili ji do bahenní lázně, takže
na ní nezůstala ani niť suchá. A
především čistá.. Všichni obalení
blátem pak ještě museli předvést
taneční kreace podle lektorky
zumby Heleny Ambrožové v
téměř 30 stupňovém vedru a brzy
pochopili, co to opravdu znamená
být „nadoraz.“
„Po třech opravdu náročných
disciplinách byla zumba to poslední,
co bych si přál. Nicméně tanec
miluji, takže jsem si zumbu užil po
svém. Skoro jsem se nehýbal, ale
muziku jsem si užíval náramně a
hlavně jsem rád, že jsem aspoň
něčím mohl přispět pro dobrou věc.
S organizací APLA jsem na benefiční
akci spolupracoval už podruhé a těší
mě to,“ řekl Radek Bakalář.
APLA tým dokázal, že má
nervy nejen z oceli, ale pořádnou
fyzičku a i když byla konkurence
silná a horlivá, stal se vítězem.
Výhrou byl šek na 10 000 Kč a
peníze se použijí na rozvoj rané
péče dětí s autismem.
Kromě soutěžení si všichni užili
skvělého doprovodného programu.
Vystoupil charismatický kouzelník
Radek Bakalář, komička Naděžda
Krupská, Marek Ztracený s kapelou, diváky také nadchly ukázky
agility z OSA Panda a tanec
se psem. Akci skvěle a vtipně
moderoval Míra Hejda, který také
přišel k úhoně, když dostal blátem
od jednoho ze soutěžících, který
nemohl přenést přes srdce, že na
rozdíl od ostatních je moderátor
stále jako ze žurnálu.
V rámci osvěty autismu jsme se
dokonce pokusili o rekord a snažili
jsme se vytvořit co nejdelší řadu
z dětských vláčků. A povedlo
se! Organizace APLA se
stala rekordmanem a bude
zapsaná do České knihy
rekordů.
Akce se vydařila
a
poděkování
patří všem, kteří
nás podpořili svojí
účastí. Těšíme se
na další ročník.
Akce se konala
pod záštitou primátora hl. m.
Prahy Bohuslava
Svobody.
str. 5
Golfisté nás opět podpořili
šek předává Simoně Votyové Petr Nikodým, ředitel Firemního bankovnictví
LBBW Bank CZ a.s.
Na golfovém turnaji na Karlštejně, který se konal 23. září
v rámci Golf Session Tour 2011 pod hlavičkou LBBW Bank
měli hráči možnost zakoupit golfové míčky s logem APLA.
Díky podpoře golfistů se vybralo skvělých 12 500 Kč, které
poputují na aktivity organizace. Hráčům přejeme, aby jim
zakoupené míčky přinesly při hře hodně štěstí.
Výtvarná soutěž pro děti
i dospělé s autismem
Ve spolupráci s naším generálním partnerem LBBW Bank
CZ jsme vyhlásili soutěž o
nejhezčí obrázek s vánoční
tématikou. Vybraný výkres
bude použit na PF karty LBBW
Bank CZ, které budou rozesílány klientům a obchodním
partnerům banky. Výherce
obdrží hezký dárek. Vítěznou
PF kartu vám představíme v
prosincovém vydání Zpravodaje.
Ukázka některých dílek od
šikovných autorů.
Tomáš Chlapec
Jiří Suchý
Ladane Német
Jiří Suchý
Projekty ESF
zaměřené na podporované zaměstnávání
V roce 2011 pokračujeme
v realizaci dvou projektů
DO PRÁCE BEZ BARIÉR,
S POMOCÍ TO DOKÁŽU,
které jsou zaměřené na podporované zaměstnávání. Projekty nabízí dlouhodobou
pomoc a podporu lidem s
Aspergerovým
syndromem
a vysokofunkčním autismem
v přípravě na samostatný
život. Hlavním cílem je
odstraňování bariér, které
lidem s poruchou autistického spektra brání v přístupu
ke vzdělávání a zaměstnání,
a zlepšení přístupu k zaměstnání.
Projekt DO PRÁCE BEZ
BARIÉR byl zahájen v březnu 2010 a je určen lidem
nad 17 let, kteří mají trvalé
bydliště v hl. m. Praha, nebo
se zde více než polovinu roku
zdržují.
Projekt S POMOCÍ TO
DOKÁŽU pokračuje od roku
2009, zapojit se do něj mohou osoby ze Středočeského, Plzeňského, Jihočeského,
Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého,
Karlovarského a Moravskoslezského
kraje ve věku od 15 let.
Lidé s Aspergerovým syndromem se v pracovním životě
potýkají s řadou problémů.
Není to však z důvodu nižších
rozumových schopností. Jejich
IQ se pohybuje v pásmech
normality až nadprůměru.
Hlavní handicap lidí s Aspergerovým syndromem tkví
v nezvládání běžných sociálních situací. Obtížně chápou
kontext a vztahy mezi lidmi.
Bez nadstandardní pomoci se
často nedokážou přizpůsobit
pracovnímu prostředí, ačkoliv
by konkrétní obsah práce
dokázali dobře zvládnout.
Při volbě vhodného zaměstnání pomáhají účastníkům projektu pracovní konzultant a asistent, neboť lidé
s PAS nemohou pracovat ve
všech oborech. Mezi vhodné pracovní obory patří ty,
které vyžadují dokončené
středoškolské
vzdělání
s
maturitou, ale kde zároveň
dochází k minimálním sociálním interakcím. Samotnému vstupu na trh práce
předcházejí přípravné aktivity – nácviky praktických
a sociálních dovedností,
individuální terapie, intenzivní nácvik sociálních a pracovních dovedností, který je
realizován jako týdenní pobyt
mimo Prahu, získání orientace na trhu práce a aktivní
hledání vhodného pracovního
místa. V rámci projektu mohou zájemci navštěvovat
počítačové kurzy a pravidelně docházet do Job klubu.
V Job klubu se seznámí s jednotlivými profesemi, dozví se,
jak napsat životopis, jak postupovat při hledání zaměstnání
atd. K dispozici je tréninkové
pracoviště, ve kterém za
přítomnosti pracovního asistenta probíhá příprava na
zaměstnání a které slouží
také jako chráněná dílna.
Po nalezení pracovního místa je asistence poskytována
přímo na pracovišti. Pracovní asistent a konzultant
podporují klienta při zapracování na daném místě, při
začleňování do kolektivu
spolupracovníků a komunikaci se zaměstnavatelem,
poskytují mu pomoc při řešení
problémů.
Důležitou aktivitou, zaměřenou na rozvoj samostatnosti,
představuje tréninkové bydlení, kde se účastník projektu za podpory pracovních
asistentů naučí vést běžný
způsob života a připravit
se na samostatný život,
tato služba je nabízena
mimopražským klientům.
Součástí obou projektů je
spolupráce s potencionálními
zaměstnavateli, kteří obdrží
informační balíček. Balíček poskytne zaměstnavateli
komplexní pohled na problematiku zaměstnávání osob
s Aspergerovým syndromem
či vysokofunkčním autismem.
evropský
sociální
fond v ČR
EVROPSKÁ UNIE
Nabízíme konzultace speciálního pedagoga
do rodin s dětmi staršími 7 let.
LBBW Bank CZ je již více než
čtyři roky finančním a generálním partnerem sdružení
APLA. Speciálně financuje
odlehčovací
služby
pro
rodiny, které pečují o lidi s poruchou autistického spektra
(PAS), a letní rekondiční pobyty pro klienty s autismem.
Organizace APLA děkuje
LBBW Bank za podporu,
které si nesmírně váží.
Týden nevládních neziskových
organizací
V září jsme se účastnili Týdne nevládních neziskových organizací
na pěší zóně Anděl. Prezentovali jsme obsah naší činnosti na
pódiu a mohli jste zde navštívit náš stánek s publikacemi, tričky
a výrobky tréninkové dílny. Pro dětské návštěvníky jsme připravili
i výtvarnou dílnu. Také jsme byli k vidění na dnech Prahy 12 a
na Babím létě v Bohnicích. Na všech akcích jsme prezentovali
činnost sdružení, prodávali knížky, trička, placky a samozřejmě
i výrobky dílny.
APLA Praha rozšiřuje možnosti konzultací terapeuta problémového chování přímo v rodinách.
Jednorázové i opakované konzultace je možno
sjednat u paní Čížkové ([email protected], tel.
606 729 672). Terapeutické středisko personálně
posílilo o pozici speciálního pedagoga, Mgr.
Juliuse Bittmanna, který má několikaletou zkušenost s klienty s autismem i s Aspergerovým syndromem z našich pobytových služeb i ze školství.
Tato služba je určena klientům od 6 let (po ukončení
rané péče) do dospělosti. Služba je poskytována
rodinám v Praze a ve Středočeském kraji zdarma.
Konzultace poskytujeme v rámci sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (děti od 6 do 15 let)
a v rámci sociálně aktivizační služby pro osoby se
zdr. postižením (nad 15 let včetně). Posílením týmu
reagujeme na vysokou poptávku po navazujících
službách z řad rodičů dětí s autismem, kteří již
z důvodu věku dítěte nemohou čerpat ranou péči.
Nyní se rodiče po ukončení rané péče mohou rozhodnout pro služby navazující - terapeutické či poradenské či kombinaci obou - z této nabídky:
• terapeutické
Mgr. Veronika Madler - ambulantní služby - děti i
dospělí s AS a VFA (individuální terapie, skupinové
terapie, rodičovské terapie)
Mgr. Roman Pešek - ambulantní služby - dospívající
a dospělí lidé s AS a VFA (individuální terapie, skupinové terapie, rodičovské terapie)
Mgr. Julius Bittmann - terapie probl. chování, konzultace v rodinách - všechny děti s PAS (včetně dětí
s NFA a MR)
Bc. Jan Kouřil - odborné poradenství v rodinách
a ve školách dětí s NFA a SFA
• poradenské (speciálně pedagogické)
PaedDr. Věra Čadilová - ambulantní spec. ped.
vyšetření, konzultace ve školách (školské poradenské služby)
PhDr. Klára Hyjánková, Ph.D. - poradenství v
rodinách, spec.ped. vyšetření, konzultace ve
školách (odborné poradenství)
Mgr. Lenka Michalíková - poradenství v rodinách,
spec.ped.vyšetření, konzultace ve školách (odborné poradenství)
Pokud nevíte, jaká služba je pro Vás vhodná,
popište svůj problém, co potřebujete řešit,
představy a požadavky asistentce paní Čížkové,
která Vám poradí vhodnou navazující službu a pracovníka, případně Vás rovnou objedná. Přejeme
Vám hodně úspěchů.
str. 6
Průvodce rodičů dětí s poruchou
autistického spektra
Personální změny
Velká gratulace patří Lence a Julovi Bittmannovým, kterým se narodila v říjnu
holčička Rozárka. Přejeme jim mnoho štěstí
a radostných chvil, ať je dcerka zdravá a
roste jak z vody. Blahopřejeme také Evě
Gnanové, která se v září vdala a přejeme
jí hlavně hodně lásky. Dále se náš tým rozrostl o nového asistenta v Libčicích Petra Doležala, do odlehčovací služby nastoupil Tomáš Větrovský a středisko asistence posílilo o Michaelu Palkovou, Jakuba
Cígnera a Kateřinu Jindrovou. Všechny u
nás vítáme. Po Lence Bittmannové, která
je na mateřské dovolené převzala místo
vedoucí osobní asistence Bára Zelenková.
Více drbů se k nám bohužel nedostalo, takže
pokud víte o dalších změnách, které nám
ušly, dejte vědět a rádi je zveřejníme příště.
Krátce:
• Adventní koncert
pro APLA v České
televizi
Podařilo se nám obstát
v konkurenci dalších neziskovek a Česká televize
se rozhodla, že jeden
z Adventních koncertů,
které každoročně pořádá, věnuje právě nám.
Adventní koncerty České
televize patří už přes
dvacet let ke stálicím
předvánočního programu, diváci přispívají na
konto této charitativní
akce DMS a ty putují vybraným neziskovkám.
Adventní koncert pro
APLA můžete sledovat
na ČT dne
27.11. 2011 od
17, 40 hodin.
Nezapomeňte
se dívat!
• Čtení pomáhá
Díky čtenářům, kteří nám
pomohli svými příspěvky
se vybralo 100 000 Kč
na zařízení pro domov
Libčice. Plánujeme zakoupit pro mladší kluky
do pokojů houpačky,
skluzavku, trampolínu,
žebřiny a pro starší kluky skákací míče, trampolínu či fatboy. Na
zahradě bychom chtěli
vytvořit prostor pro aktivní odpočinek s houpačkou, bazénem a
venkovním
kobercem
namísto betonové podlahy. Současně bychom
také rádi vylepšili životní prostředí klientů domova kvalitnějším a odolným nábytkem na míru,
který zvládne i případné
návaly hněvu. Část z vybraných prostředků také
poputuje do rané péče
na nákup pomůcek pro
děti.
Projekt Čtení pomáhá
rozdělí každý rok 10
milionů korun na dobročinné účely. O tom,
kdo pomoc obdrží, rozhodují dětští čtenáři.
Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá
po přečtení některé ze
seznamu
vybraných
knih kredit 50 korun,
který může věnovat na
jeden z nominovaných
dobročinných projektů.
V projektu Čtení pomáhá
mohou děti i studenti
opět číst pro organizaci
APLA, tentokrát je projekt
určen na konání letních
táborů pro děti s autismem 2012.
www.ctenipomaha.cz
• Kreslíř s AS maluje
pro Čtyřlístek
Sedmnáctiletý
Ladane
Német prokázal svoje malířské umění a
Jak začít a proč
Eva Gnanová s manželem
Straussová, Romana;
Knotková, Monika
Kniha se snaží přiblížit
potíže dítěte s poruchou
autistického spektra (PAS).
Umožňuje pochopit hlubokou příčinu těchto potíží
a na základě tohoto pochopení navést rodiče a vychovatele na cestu k účinné
pomoci. V neposlední řadě
se je snaží k této nesnadné
jeho komiks kocoura
Boba Rošťáka se bude
pravidelně
objevovat
v časopise Čtyřlístek.
Gratulujeme k
úspěchu!
• Martinovi z Libčic
se splnil sen
Klient
domova
se
zvláštním režimem v
Libčicích Martin Pospíšil
miluje hory a už dlouho
si přál pokořit Tatry.
Sen se mu splnil letos
v září, kdy se vydal se
svými asistenty Kateřinou
Balickou a Tomášem Pintou do slovenských velehor.
Vyrazili jsme ve čtvrtek
večer, jeli jsme přes noc
a strávili jsme v Tatrách
celkem tři dny.
1. den – výlet na
Sliezsky dom
1667 m n. m.
Ze Starého Smokovce
jsme jeli pozemní lanovkou na Hrebienok a
odtud na Sliezsky dom
a zpátky do Smokovce
pěšky. Ušli jsme cca
16 km a zvládli jsme
převýšení 400m. Wow!
2. den – výlet na
Lomnický štít
2633 m n. m.
Z Tatranské Lomnice
jsme jeli lanovkou na
Skalnaté pleso a odtud
na Lomnický štít. Nebyla mlha, byl krásný
výhled. Zpáteční cestu
jsme ze Skalnatého plesa šli pěšky. Vyšlo nám
počasí, šlo se hezky.
Dostatek svačiny nám
zpříjemňoval cestu.
3. den – výlet na
Štrbské pleso
1347 m n. m.
Výlet jsme ukončili krátkou vycházkou okolo
Štrbského plesa.
Martin zvládl výlet na
cestě motivovat, a to s využitím rodičovského citu
– vždyť každý rodič zná své
dítě nejlépe. Doporučované
přístupy vycházejí z pedagogické
a
poradenské
praxe autorek, ze zkušeností
získaných při přímé práci
s dětmi s PAS v mateřské
škole a při poradenské
činnosti v rodinách těchto
dětí. Knihu doplňují příběhy
a komentáře rodičů. Kniha je
určena rodičům předškolních
dětí s PAS a vychovatelům.
Mgr. Romana Straussová
pracuje jako metodik rané
péče, videotrenér a logoped
v APLA.
PhDr. Monika Knotková
pracuje jako poradkyně
rané péče v APLA.
Slovensko na výbornou,
obstál i ve všech, pro něj
těžkých situacích. Výlet
do Tater si opravdu užil
a byl to pro něj velký
zážitek.
Martin o výletu na Slovensko napsal:
“PŘECTAVTE SI TO
ŽE SE MI LÍBILO
NA SLOVENSKU
VE VYSOKÝCH
TATRÁCH
VÍTE CO SE MI TAM
LÍBYLO
MĚ SE TAM LÍBYLO
MĚNA EURO A
VYSOKÉ HORY
A PŘÁL
BYCH SI ABY BYLO
EURO V ČESKÉ
REPUBLICE
MI KORUNU
ČESKOU NECHCEME!
MI CHCEME EURO!”
str. 7
Kurz fotografování
pro dospělé osoby s PAS
Není snad lepšího období na organizování
kurzu fotografování, než je právě podzim.
Barevné listí, ranní mlhy přímo vybízejí
k zachycení fotoaparátem. Díky nápadu
Mgr. Lenky Eidlpesové z katedry fotografie
na pražské FAMU byl uspořádán Kurz
fotografování, který vedl čerstvý absolvent
FAMU Jan Šimánek. Pana Šimánka napadlo
uspořádat kurz v jeho atelieru, jenž se nachází přímo v
chráněné krajinné oblasti Český
ráj. Počasí vyšlo nádherně a
všech 5 účastníků kurzu mě-lo
nádherné pod-
mínky k fotografování.
Vznikly
velice zajímavé
snímky, z nichž
některé by si zasloužily
samostatnou výstavu.
Děkuji všem, kteří
se na realizaci
celé akce podíleli.
Mgr. Dana Cejpková
Chcete naučit své dítě
lyžovat?
Blíží se období zimních radovánek, kdy mnoho
rodičů zvažuje, zda budou své dítko učit lyžovat
či tuto starost předají instruktorům. Vznikl tedy nápad uspořádat pobyt pro rodiče a děti s PAS do
10let, kde se budou učit děti základům sjezdového
lyžování. Pobyt proběhne v týdnu 17. 3.-24. 3. v
Rokytnici nad Jizerou. Pokud máte o pobyt zájem,
kontaktujte vedoucí pobytu: Mgr.Dana Cejpková,
mobil: 774 723 114,e-mail: [email protected]
Nejdůležitější změny připravované
novely zákona o zaměstnanosti
Aktualita I – změny platné od
roku 2011 a nejdůležitější změny
připravované novely zákona o
zaměstnanosti. Zásadní změna, která
vstoupila v platnost k 1. lednu 2011 v souvislosti se zaměstnávání OZP je následující. Byla zrušena sleva na dani,
která náležela zaměstnavateli (právnické
osobě), který zaměstnával více než 25
zaměstnanců a podíl zaměstnanců se
zdravotním postižením činil více než 50%
průměrného ročního přepočteného počtu
všech zaměstnanců, tedy §35 odst. 1 písm.
c) zákona o daních z příjmu (Vozíčkář,
2010).
Chystané změny v plánované novele zákona o zaměstnanosti, které
by měly vstoupit v platnosti v roce
2012.
•Z
a OZP se budou považovat pouze
osoby, které byly orgánem sociálního
zabezpečení posouzeny jako invalidní. Úřad práce již nebude přisuzovat
jiným osobám statut osoby zdravotně
znevýhodněné.
•N
áhradní plnění. Nově zůstanou
pouze dva způsoby, a to zaměstnávání
OZP nebo odvod do státního rozpočtu.
Obě formy bude možné nadále kombinovat. Zrušena bude možnost plnění
povinného podílu OZP odběrem výrobků
nebo služeb nebo zadáváním zakázek
zaměstnavatelům zaměstnávajícím OZP
kvůli problému tzv. přefakturace.
•S
nížení a spoluúčast zaměstnavatelů.
Návrh spočívá ve snížení maximální
výše příspěvku z 8000,- Kč měsíčně
na 6000,-Kč. Dále bude maximální
výše příspěvku limitována 90% skutečně
vynaložených mzdových nákladů.
•N
ezapočítávání srážek ze mzdy.
Částka vynaložených mzdových nákladů
se bude snižovat o částku srážek ze
mzdy.
•O
dstranění duplicit. Počítáno je také s
tím, aby nebyl poskytován příspěvek na ty
zaměstnance, kteří pracují na chráněných
pracovních místech, na které je poskytován příspěvek na částečnou úhradu
nákladů chráněného pracovního místa
(Sociální reforma I., 2011)
(http://www.kampioffice.cz/clanky/
?artID=59)
Aktualita
práce.
II
–
novela
zákoníku
Poslanci
schválili
novelu
zákoníku
práce, jejímž smyslem je zpružnění
pracovněprávních vztahů a zvýšení motivace zaměstnavatelů při tvorbě nových
pracovních míst. Novela zákoníku práce by
měla nabýt účinnosti 1. ledna 2012.
Zpružnění pracovněprávních vztahů:
• Zkušební dobu bude možné sjednat
u vedoucích zaměstnanců ze současných
nejdéle 3 na nejdéle 6 měsíců.
• Odstupné se při rozvázání pracovního
poměru z důvodu organizačních změn
má nově řídit počtem odpracovaných let
u daného zaměstnavatele.
•P
racovní poměr na dobu určitou
bude možné nově sjednat až na 3 roky
(nyní max. doba činí 2 roky) a u téhož
zaměstnavatele bude možné jej sjednat
opakovaně na tuto dobu ještě dvakrát
(pravidlo celkem 3x a dost). Výjimky
z této obecné úpravy by mohl stanovit
pouze zvláštní právní předpis.
•N
a dohodu o provedení práce
bude možné odpracovat u jednoho zaměstnavatele až 300 hodin za kalendářní
rok; nyní je to 150 hodin. Při příjmu z
dohod o provedení práce nad 10 000
korun měsíčně se bude nově platit sociální a zdravotní pojištění.
•P
ro zvlášť hrubé porušení povinnosti
práce
neschopného
zaměstnance, resp. Pojištěnce, který
nedodrží v době prvních 21 kalendářních
dnů pracovní neschopnosti léčebný režim, bude nově možné dát zaměstnanci
výpověď.
•N
ově bude možné dočasně přidělit
zaměstnance
k
jinému
zaměstnavateli, aniž by přidělující
zaměstnavatel byl současně agenturou
práce. Dosud totiž mohou zaměstnance
dočasně přidělovat pouze agentury
práce.
Kolektivní vyjednávání:
•K
olektivní smlouvu lze uzavřít na dobu
určitou či neurčitou
•Z
ákon
zavádí
zákonnou
definici
rovnoměrného
a
nerovnoměrného
rozvržení pracovní doby a ruší
nynější ustanovení o rozvrhování pracovní doby, čímž výrazně zjednodušuje
celou problematiku.
•O
dpadne také povinnost zaměstnavateli
vykazovat u konta pracovní doby
každý týden rozdíl mezi stanovenou a
odpracovanou dobou.
•V
ýznamný posun nastal i u pružné pracovní doby, kdy změna vyrovnávacího
období
pomůže
zaměstnavatelům,
ale i zaměstnancům k flexibilnějšímu
naplňování stanovené týdenní pracovní
doby.
•N
ovela zjednodušuje úpravu týkající se
nevyčerpané dovolené.
(tisková zpráva MPSV ze dne 9. 9. 2011)
Odborná konzultace: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D - [email protected]
Ing. Magdalena Čáslavská - [email protected], PhDr. Hynek Jůn, Ph.D - [email protected], Kateřina Balická, Dis. - [email protected]
Šéfredaktor: Bc. Tomáš Hudec - [email protected], 774931505, Simona Votyová, zástupce šéfredaktora - [email protected]
grafická úprava: Vladimíra Tenzerová - [email protected], 603 202 398
Děkujeme Úřadu vlády za dotaci k vydávání informačního a osvětového čtvrtletníku Zpravodaj APLA
o problematice poruch autistického spektra.
str. 8
Vzkazy
S radostí oznamujeme, že Magistrát hl. m. Prahy schválil
veřejnou sbírku APLA Praha.
Jak přispět do veřejné sbírky:
1. F
ormou dárcovské zprávy
DMS APLA na číslo 87777
Podpořit dobrou věc už nemůže být snadnější.
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru
DMS APLA na číslo 87777
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců. Cena DMS je 30,- Kč. APLA obdrží 27,- Kč.
2. Finančním příspěvkem do pokladničky:
Pokladničku APLA Praha, Střední Čechy, o.s. najdete v obchodních domech
OBI (OBI České Budějovice, OBI Zlín, OBI Brno, OBI Praha - Roztyly,
OBI Hodonín, OBI Pardubice)
3. Zasláním libovolné finanční částky na sbírkový účet
42 00 09 59 97/6800
Účet je veden u Volksbank CZ, a.s. se sídlem Katarská 8, Praha 2
Další informace naleznete na webových stránkách www.praha.apla.cz
Za veškerou podporu a pomoc děkujeme.
Děkujeme za pomoc
Všem soutěžícím a umělcům,
kteří kvůli nám nasazovali
vlastní krk a zúčastnili se turnaje Nadoraz a také těm,
kteří přišli jen tak a byli s
námi. Dobrovolníkům, kteří
nám pomáhají. Městské části
Praha 6 za umožnění konání
akce v parku Ladronka.
Zvukaři Pájovi Lišákovi za
ozvučení a pódium. OSA
PANDA - trenérce Báře
Banýrové za soutěžní disciplinu na turnaji – parkurový
závod a ukázky agility a
dalších psích sportů. Firmě
Ski a Bike centrum Radotín
za poskytnutí běžek a dalšího
sportovního vybavení. Firmě
Boček - sutě a odpady za
dovezení bahna na turnaj.
Firmě HTK Group s.r.o.
za dětské vláčky do Knihy
rekordů. Lektorce zumby
Heleně Ambrožové za skvělou
taneční lekci. Hosteskám za
pomoc a reprezentaci. Veronice Madler za skvělé fotky.
Mediálním partnerům rádiu
Bonton, TV Metropol a TV
Prima za propagaci a publicitu. Firmě Mediachannel za
spot na konferenci Evropské
dny autismu. Firmě KMPG za
zpracování auditu.
Děkujeme a velice si vážíme
finančních darů:
- od firmy SMP CZ 30 000 Kč
na letní tábory
- od Raiffeisen stavební spořitelny
40 000 Kč na vybavení Domova se zvláštním režimem v
Libčicích
- od Martina Romana - Projekt
“Čtení pomáhá” 100 000 Kč
na pomůcky pro děti s autismem
- od firmy ASE s.r.o. 20 000 Kč
-o
d paní Marty Rozenekové
5 000 Kč
Máme tu pro vás novinku! Hledáte-li zaměstnání, chcete si popovídat s rodiči, kteří mají také děti s autismem či si vyrazit společně
na výlet a nebo byste rádi našli spřízněnou duši, můžete v našem
Zpravodaji zveřejnit bezplatně vaše vzkazy. Posílejte je prosím na:
[email protected]
Dobrý den, jmenuji se Martin Jendrek. Ucházím se o práci recepčního nebo
směnárníka. Ovládám angličtinu, němčinu a ruštinu. Mám mnohaletou praxi v
oboru. Kontakt na mne je tel. 773 605 683, mail [email protected]
Dobrý den, je mi 22 let, jsem absolventem SOU. Jsem fyzicky zdatný a nebojím se
fyzicky náročné práce. Hledám si práci na poloviční úvazek v oboru – manuální
práce (např. vykládka zboží, doplňování zboží, mytí aut, vybalování zboží…).
Pobírám invalidní důchod. Jsem svobodný a flexibilní. Ovládám základy práce na
PC. Potřebuji více času na zaučení a v tom by mi mohl pomoci pracovní asistent.
Práci si hledám na území Prahy.
Kontakt: [email protected]
Dobrý den, jmenuji se František Fontán. Hledám práci na pozici administrativní
pracovník, účetní, případně junior účetní. Jsem z Prahy, je mi 32 let, ovládám na
pokročilé úrovni anglický a německý jazyk (v písemném projevu). Mám čtyřletou
praxi v oboru. Prakticky jedinou mou nevýhodou jsou potíže s verbální komunikací,
z tohoto důvodu bych na počátku případně uvítal možnost přítomnosti asistenta či
konzultanta na pracovišti. Upřednostňuji práci na částečný úvazek s případným
přechodem na plný v pozdější době. Kontakt – email: [email protected]
Dobrý den, mám střední školu s maturitou, hledám si práci na pozici administrativní činnosti na plný nebo zkrácený úvazek. Ovládám práci na PC( Windows,
Excel, Word). Jsem samostatná, pečlivá, ráda se učím nové věci. Kontakt: e-mail:
[email protected]
Děkujeme za DOTACE
-M
inisterstvu práce a sociálních věcí za navýšení dotace na
14 346 000 Kč a také za navýšení dotace na 936 307 Kč
v Programu Rodina
-M
agistrátu hl. m. Prahy, odb. sociální za 1 616 800 Kč na
sociální služby a volnočasové aktivity
-M
agistrátu hl. m. Prahy za 80 000 Kč za partnerství na charitativním turnaji Nadoraz
-M
inisterstvu zdravotnictví, Program vyrovnávání příležitostí
(PVP): 250 000 Kč
-m
ěstským částem za příspěvky na poskytování sociálních nebo
zdravotních služeb:
-
MČ
MČ
MČ
MČ
MČ
MČ
MČ
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
5
18
8
13
12
10
1
25
15
50
25
20
105
50
000
000
000
000
000
000
000
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
- Nadaci OKD za příspěvek na letní pobyty 155 000 Kč
- Úřadu
vlády za dotaci k vydávání informačního a osvětového
čtvrtletníku Zpravodaj APLA o problematice poruch autistického
spektra
-Č
eské národní agentuře Mládež za poskytnutí grantu na natočení
a propagaci dokumentu o autismu

Podobné dokumenty

KAP/NMP Nová média v politice

KAP/NMP Nová média v politice Cílem kurzu je představit studentům základní orientaci v disciplíně nová média v politice. V úvodní části kurzu bude představen fenomén "nová média" v obecné rovině. Dále budou prezentovány počátky...

Více

Výroční zpráva APLA Praha 2011

Výroční zpráva APLA Praha 2011 rodinám a odborné veřejnosti prostřednictvím profesionálních a vysoce motivovaných zaměstnanců a externích spolupracovníků. Chceme prosazovat a zvyšovat standardy kvality sociálních služeb, samozře...

Více

2011/2 Zpravodaj

2011/2 Zpravodaj určitě jste si všimli, že nové číslo Zpravodaje je opět o něco tlustší, než minulé. Velkou zásluhu na tom nese naše současná PR manažerka Simona Votyová, která na jeho vydání spolupracovala. Bylo t...

Více

2015/2 Zpravodaj

2015/2 Zpravodaj s autismem potřebují mít na pracovní ploše stolu pouze pomůcky k dané činnosti, vše navíc je uvádí do zmatků a rozčiluje je. Lidé s autismem upřednostňují řád a pořádek, rozčílí je, pokud někdo vez...

Více

ÚP Dobšice odůvodnění

ÚP Dobšice odůvodnění Součástí společného jednání bylo zveřejnění návrhu územního plánu a upraveného vyhodnocení. Dotčení orgány mohly svá stanoviska uplatnit do 12.12.2013, veřejnost své připomínky do 9.12.2013. Při o...

Více

pdf ke stažení - Katedra mediálních studií a žurnalistiky

pdf ke stažení - Katedra mediálních studií a žurnalistiky 2004, Frank – Jirásková 2008) jsou naopak „formoslepé“ v tom smyslu, že se zabývají mediální gramotností jako celkem a neodlišují její literární aspekt od obrazově-vizuálního. Vychází přitom eviden...

Více